DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Donau, Triest en economische clausules aanvaard m Nog 5.4 milliard gulden geblokkeerd Echec voor Huysmans in den Senaat Houding sterk van Helfrich afgekeurd Kleine spaarders geen dupe van conversie? TRI-verloven ingetrokken Eensgezindheid op Tlianksgivingday KRAAK KRIJGT HET NAKIJKEN LAWTON KOPT IN C.V.P. verlaat de vergadering Laivton in duel met Potharst Sinaasappelen voor iedereen KUNSTMATIGE METEORIETEN DUITSCHE ATOOMGELEERDEN WERKEN VOOR DEN VREDE Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 29 November 1946 Nr. 507 6e Jaarg.' Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredactcun TJ. DE BOORDER DE ministers van Buiteniandsche Zaken der vier groote mo gendheden zijn gisteravond te New York over het meeren- deel der economische clausules in de vredesverdragen tot overeen stemming gekomen. De kwestie van vrije scheepvaart t>p den Donau werd practisch opgelost. De ministerraad moet thans nog herstelbetalingen en vergoedingen in discussie brengen. Molotof stelde voor, dat de reso lutie van den Raad der Ministers over de Donaukwestie in de eerste plaats de volgende bepaling zou be. vatten: „De scheepvaart op den Donau zal vrij zijn voor passagiers- en goederenschepen van alle staten op basis van gelijkheid met be trekking tot haven- en vaargel- den en de bepalingen der han delsscheepvaart binnen de gren zen van de gebruikelijke han delsbetrekkingen." De overige leden van den minis terraad konden zich hier in beginsel mee vereenigen. Byrnes wilde ech ter, dat deze bepaling in de verdra gen zelf zou worden opgenomen, omdat vooral Roemenië zich schul dig maakt aan het scheppen van uitzonderingsposities ten nadeeïe van andere staten. Couvé de Mur- ville (Frankrijk) wilde een duidc l\jker omschrijving van den term „gebruikelijke handelsbetrekkin gen". Molotof vroeg om bedenktijd en de zaak werd naar de plaatsver vangers verwezen ter nadere bestu deering. Triest accoord De raad werd het eens over den tekst van het statuut van Triest, die door de plaatsver vangers na de officieuze over eenstemming van den vorigen dag werd opgesteld. Zeven-en- twintig clausules in de vijf vre desverdragen, betrekking heb bend op economische kwesties, zooals eischen aan Duitschland van andere ex-vijandelijke lan den, de petroleum- en verzeke- Duitschers voeren nog het hoogste woord Het bestuur van de Nederland- sche vereeniging van ex-politie ke gevangenen heeft een brief gezonden aan den ministerraad, waarin gezegd wordt dat het met groote verwondering kennis ge nomen heeft van het feit. dat in Duitschland de mogelijkheid be staat, om openlijk en niet 6chijn van recht te protesteeren tegen het voornemen van de regeering van een der overwinnende lin den bepaalde voorwaarden aan overwonnene, die onvoorwaarde lijk heeft gecapituleerd en bo vendien in staat van beschuldi ging verkeert wegens misdaden tegen dt> 'menschheid en dc men- schelijkheid, op te leggen. Afziende van de vraag, of gienscorrecties noodzakelijk of gewenscht zijn. meent het be stuur van de Nedprlandsche re geering met klem te mogen eischen, dit de daarvoor aange wezen autoriteiten gewezen wor den op dezen hoogst eigenaardi- gon toestand, waaruit blijkt, dat het Duitsche volk meent nog steeds denzelfden toon tegen het Nederlandsche volk te kunnen aanslaan als tijdens de jaren van zijn overmacht. Ministerraad en de commissie-generaal waren bijeen De ministerraad, waarin ook de commissie-generaal tegenwoordig was en welke gisterochten 9 uur is begonnen, werd na een pauze 's middags om 3 uur voortgezet. Deze middagzitting heeft tot half zeven geduurd. De ministerraad zal Zaterdag ochtend om half 10 wederom met de commissie-generaal bijeen komen. ringsrechten en de overdracht van cultureele bezittingen, wer den aangenomen. De ministers werden het er over eens, dat de Roemeensche regeering zoo noodig de wetten, die discrimi natie hebben geschapen ten aanzien van de oliebezittingen van leden der U.N.O., nietig moet verklaren. Men werd het niet eens over de prijzen, die de Roemeensche regeering aan buiteniandsche oliemaatschappijen moet betalen. Toen de raad op het pant stord over te gaan tot bespreking van de herstelbetalingen, herinnerde Byr nes er aan, dat het „thanksgiving- day" was (dankdag in de U.S.A. op den laatsten Donderdag in Novem ber) en dat de directie van het ho tel twee „turkeys" (kalkoenen) voor de afgevaardigden had laten berei den. Molotof merkte glimlachend op, dat niet „Turkey." (Turkije), maar herstelbetalingen het volgende punt van de agenda vormde. Hij was het er echter mee eens de zitting te ver dagen en zich naar de eetzaal re begeven. Vandaag zal de raad de door de plaatsvervangende ministers opge stelde ljjst van nog niet afgehan delde aangelegenheden in alle vre desverdragen bespreken. Bosch van Drakenstein vertrekt uit Moskou De Nederlandsche gevolmachtigde minister te Moskou, jhr. H P J Bosch van Drakestein, die-na het vertrek van C baron van Breughel Douglas het ambassadeurschap waarnam, wordt binnenkort in Den Haag ver wacht. Zooals bekend verwacht men de be noeming van mr. A H J Lovink, voor malig ambassadeur in China, tot am bassadeur te Moskou. Kolonel Abdoelkadir in ons land Met de „Skymaster" zijn op Schip hol aangekomen, kolonel Raden Ab doelkadir Widjojoatmodjo. adviseur van den luitenant-gouverneur-generaal en zijn echtgenoote. Kolonel Abdoelkadir, die tijdens den oorlog en ook daarna zeer veel ge daan heeft in het belang van Neder land en Indonesië, is nog steeds met groote activiteit werkzaam ten behoe ve van de samenwerking tusschen Nederlanders en Indonesiërs. IN een bewogen zitting van den Senaat heeft de Belgische re geering gisteren een gevoelige nederlaag geleden. De begroo ting van Wederopbouw werd afgestemd. Toen het ministerie weigerde af te treden verliet de C.V.P. de vergadering, waardoor de zitting moest worden geschorst. Bij de behandeling van de begroo ting van den coipmunLstischen mi nister van Wederopbouw, Jean Terfve, staakten de stemmen (82 82), doordat twee leden van de re geeringspartijen afwezig waren. De begrooting was hierdoor grondwet telijk verworpen. De vergadering bereikte haar cli max toen Huysmans na de hervat ting mededeelde, dat het ontwerp opnieuw zou worden ingediend. De afgevaardigde Struyve (CVP) loogde, dat het eenige logische en grondwettelijke gevolg van de ver werping der begrooting het ontslag der regeering moet zijn. Onder le vendig applaus van rechts verklaar de hij dat een regeering waaraan credieten worden geweigerd, nic- langer het recht heeft te verklaren dat zy het vertrouwen van het land geniet. Regeering blijft In zijn antwoord verklaarde Huy mans opnieuw, dat de regeering zal aanblijven.^ Een bepaalde groep wil ons het mes op de keel zetten, al dus de premier, maar wij zullen ons verdedigen. Het land ver keert in een moeilijken toestand en de katholieken willen hier van gebruik maken om te over- heerschen. Zij hebben niet aan We krijgen 'n kwart van den haringvangst In een Woensdag te Scheveningen gehouden vergadering van de ice. dersvereeniging, de vakgroep visch- handelarcn en rookerijen, is, in over. leg met het bedrijfschap Visscberij- producten een nieuwe regeling vast gesteld voor de verdeeling van ver- 6che haring. Deze regeling is als volgt: 40. pet. van den aanvoer naar de Engclsche bezettingszóne iu Duitschland: 25 procent, naar Tsje. cho-Slowakije; 10 pet. naar België; 25 pet. is bestemd voor binnen, landsch gebruik. Expeditiechef van Het Parool verdronken Do chef van de expeditie van „Het Parool", de heer I. C. Schuurman, die met twee colle ga's in een jeep onderweg was naar Utrecht om daar kranten af te leveren, is in de bocht bij Baambrugge geslipt en in de Vecht gereden. De heer Schuur man kon zich niet loswerken en is jammerlijk verdronken. Zijn beide metgezellen kwamen er met een nat pak af. De heer Schuurman was 32 jaar oud en gehuwd. De Nederlamdsche rechts-back Pot harst in een duel met Tommy Law- ton, de Engelsche midden-voor. Tommy Lawton, die een wit shirt draagt, verklaar de na afloop van de match dat hij in jaren niet zoo'n prettigen wed strijd had ge speeld. In zijn memorie van antwoord over het wetsontwerp ter conversie van uitstaande schuld, schrijft de minis ter van Financiën, dat iedere con. versie, in zooverre zij gepaard gaat met verschuiving in de inkomensver- deeling. voor bepaalde categorieën bezwaren medebrengt. Aangezien echter deze overweging in het verle den geen beletsel heeft gevormd om van tijd tot tijd conversie tot stand te brengen, mogen zij in het huidige abnormale tijdsgewricht fortiori een zoodanige operatie niet in den weg staan. De minister ziet niet in, dat door de methode van gedwongen conver sie juist de kleine spaarders in over wegende mate door de renteverlaging zullen worden getroffen. De moge lijkheden tot het afstooten van obli- gatiebezit zijn voor alle beleggers de zelfde geweest. Hoewel de minister van het door hem gekozen dwangmiddel geen af stand kan doen, is hij niettemin ge voelig voor de argumenten van die leden, die meenen dat een rentever goeding van y/n over hef saldo der conversatierekening te ver gaat Hij heeft overwogen, in hoeverre hij aan de hier geformuleerde bezwa ren tegemoet kan komen zonder van het dwangmiddel afstand te doen, en hij wenscht daarbij aan te knoopen aan de suggestie de rente te stellen op een percentage dat of 1 lager ligt dan het rentetype, dat hij zich voor de uif te geven conversie- leeningen gedacht heeft. Ter geruststelling van sommige le den, die vreezen dat particuliere pen sioenfondsen en levensverzekerings maatschappijen door de voorgenomen renteverlaging in groote moeilijkhe den zullen geraken, vraagt de minis ter nogmaals naar de omstandigheid da? de analoge conversieleemng 1938 dit resultaat in geenen deelde heeft teweeg gebracht Amsterdamsche Bank bestaat 75 jaar Op 5 December bestaat de Am sterdamsche Bank 75 jaar. Dit ju. bileum zal op bescheiden wijze wor den gevierd. Op 7 December zal het personeel de directie zijn gelukwen. schcn aanbieden, terwijl op dienzelf den dag de directie, commissarissen en het personeel zich aan een ge. meonschnppelijkon feestdisch zullen scharen, 's Avonds voert het perso neel een revue op. Binnenkort verschijnt een gedenk, hoek. dat samengesteld is door den heerS. Brouwer hoofd van liet'eco nomisch bureau i de Amsterdam, sche Bank. de regeering willen deelnemen uit propagandistische overwe gingen. waarbij de vaderlands liefde en het koningschap wor den uitgebuit. Toen de C.V.P.-fractie onder ge roep van links: „Gaat Degrelle op zoeken!" en van rechts: „Leve de Grondwet!" de zaal had verlaten, bleek het quorum niet meer aanwe zig te zijn, zoodat de zitting moest worden verdaagd. Tommy Lawton, de Engelsche mid den-voor, kopt den bal in het Neder landsche doel. Van links vaar rechts toont onze foto den Nederlandschen keeper Kraak, den links-back van der Linden, den spil Vermeer (op den grond) en, rechts van Lawton, den Nederlandschen aanvoerder Bas Paauwe. Voor alle leeftijdsgroepen zal bin nenkort 500 gram sinaasappelen be schikbaar worden gesteld. Men moet hiertoe bon 49—6 of 508 algemeen bij een handelaar in groenten cn/of fruit inleveren en wel uiterlijk op Zaterdag 7 December. De aflevering der sinaasappelen zal plaats vindon naarmate deze aange voerd worden. Uiteraard zal de afle. vering op don voor de groepen D en E in Augustus bekend gemaakten bon voorgaan. (Van onzen parlementairen redacteur) \/f INISTER LIEFTINCK beantwoordde gisteravond de Ka- •L" merleden,%die Dinsdagavond over de begrooting van Finan ciën het woord hadden gevoerd. In verband met den achterstand bij de belasting-inning deelde hij mede, dat belastingambtenaren voorrang zullen hebben bij vrijstelling voor militairen dienst. De zekerheidsstellingen bedragen op het oogenblik 2.1 milliard. Eon meer principieele organisatie van het belastingstelsel is in overwe ging, waarbij ook het vraagstuk dei- grondbelasting aan de or;'- komt. Inzake de loonbelasting, die voor verschillende categorieën van werk nemers onbillijkheden meebrengt, zijn verbeteringen in overweging. De zware belastingdruk op over werk komt voor herziening in aan merking. Het tempo van de afwikkeling van de geldsaneering houdt ten nauwste verband met de inning van de bij zondere heffingen. De grootste oe- zwaren tegen de deblokkeerings»-e- gelingen z\jn door de jongste ver- Stoffelijk overschot van Cortez gevonden De stoffelijke resten van Fernando Cortez, den grooten Spaanschen ver. overaar van Mexico, zijn Dinsdag gevonden in een kapel vay een zie kenhuis te Mexico aldus meldt „Het Parool". Zij bevonden zich in een sierlijke lijkkist van kristal, met goud versierd, die werd geopend in aanwezigheid van vele regeerings. autoriteiten. De authenticiteit van de ontdekking schijnt vast te staan. De doorzichtige kristallen kist met het stoffelijk omhulsel werd onder een-looden deklaag gevonden. In de lijkkist bevonden zich een schedel, een skelet cn een opgerold manu. script. Cortez stierf in 1547 in Snanje. maar zijn stoffelijk overschot erd in 1562 naar Mexico teruggebracht. Tijdens de anti.Spaansche troebelen in Mexico in 1823, werden zijn stof felijke resten door zijn afstammelin. gen verborgen. Geschiedkundigen hebben er sedertdien lang naar. ge zocht. De historicus Fernando Baeza heeft een groote rol gespeeld bij de ontdekking. Remarque in ongenade in Rusland Volgens een bericht in de „Manchester Guardian" vinden de. schrijvers Marcel Proust, Er- nest Hemingway en Erich Re marque niet langer genade in Rusland en moeten de Sovjet schrijvers er zich voor hoeden hen na te volgen. Fransche wandtapijten De tentoonstelling van de Fransche wandtapijten in het Rijksmuseum werd in de eerste 16 dagen na de opening reeds door meer dan 20.000 personen bezocht. Gezien deze groote be langstelling wordt de mogelijk heid overwogen de tentoonstel- ing in December enkele malen s avonds open te stellen. eenvoudigingen voldoende opgevan gen. - De totale hoeveelheid geblokkeerd geld bedraagt naar ruwe schatting 5.4 milliard gulden. Blokkeering van opbrengsten uit het beursverkeer zal een einde ne men als de effectenregistratie vol ledig haar beslag heeft gekregen Het algemeen belang moet hier pre valeeren. Het Ls de bedoeling, aldus de minister, om de afzonderlijke or ganisaties, die zich op het terrein van de oorlogsschade bewegen, hun natuurlijken dood te laten sterver.. Iu vele gevallen zijn de gemeente besturen reeds ingeschakeld. Met het oog op de spoedig ver schijnende wet tot regeling van de materieele oorlogsschade, liet de minister zich over de toekomstige normen niet uit. Intusschen ontwik kelde hij wel bezwaren tegen het systeem der vervangingswaarde. Als daarop de kortingen worden toe jv-nast, die billijk zijn, verschilt het resultaat niet zoo veel van de thans geldende regeling. De minister stel de in uitzicht, dat na tien jaar nog niet terugbetaalde rentelooze ere dieten kwijtgescholden zouden kun nen worden. Voor ongerustheid over den gang van zaken bij het Beheersinstituut achtte de minister geen redenen aanwezig. Tegen beslissing der schade-commissie is beroep mogelijk Op vragen van den heer Peters over het beroepsrecht tegen de beslis singen van den secretaris der schade- enquete-coramissle t.a.v. de toe te ken nen vergoeding der huisraadschade, heeft de minister van financiën geant woord. dat het hem bekend is, dat op dc formulieren, waarin door den secre taris der schade-enquete-commissie aan de getroffenen mededeehng wordt gedaan van het bedrag, dat uitgekeerd wordt, niet vermeld, dat bij den minis ter van financiën tegen de beslissing in beroep kan worden gekomen. De minister is bereid daaraan rui mer bekendheid te geven. T N dc met het oog op den ministerraad korte middagvergadering van de Tweede Kamer stonden gisteren door den heer Vorrink geuite critiek op de Marvo-voorlichting opnieuw in het brandpunt der aandacht. De heer Roosjen (A R.) verklaarde, dat liet Parool, waar aan dc heer Vorrink zijn mededeeling over de Fricsche Kerkbode had ontleend, dit blad niet letterlijk had geciteerd, doch den inhoud van het artikel van den vlootprcdikant ds. Wymcnga had „geparafra seerd". Minister Schagcn van Leeuwen ontkende, dat dc marincvoorlicli- tingsdienst met dc gebruikte film voorstelling politieke propaganda had gevoerd, doch door veelzijdig heid te betrachten objectief was gebleven. De heer Vorrink (PvdA) citeer de wat minister Beel op 14 Nov, in de Tweede Kamer verklaard had over het onderhandelen met Soekarno en stelde vast. dat het vertoon en van do Japansche film van de begroeting van Tojo door Soekarno hiermede volkomen in tegenstelling was. Ilii erkende, dat liet Parool het artikel van ds. Wymcnga niet volkomen had weer gegeven, doch bestreed dc opmer king van den heer Roosjen. dat van anti semitisme geen sprake was. De minister heeft overigens weinig gezegd, dat niet reeds in dc memorie van antwoord stond Ilii kondigde aan, dat de dienst plichtigen der marine, die reeds zes jaar onafgebroken in dienst zijn. uiterlijk 1 Jan. 1917 zullen dcmoboliseerén. Ilij verklaarde, dat het inter view. van Adm. Ilelfrich aan het A.N.P. buiten zijn voorken nis had plaats gehad. Hij keur de het gebeurde ernstig af <-n heeft den Admiraal daarvan kennis gegeven. Bovendien is voor het gcheelo marineperso neel een verbod uitgevaardigd om zonder voorkennis van den minister interviews te geven. Op de repliek van den heer Vor- I Meneer Churchill, hebt U een Sigarenbandje I j Gerda Kruynlng uit Huizen, i ongetwijfeld één der meest-ver. woede sigaren.bandjes-verzame. j laarsters in ons land, hpeft Chur. j chili een brief geschreven en hem j een sigarenbandje met. zijn por- i fret er op gevraagd. Hoe ver. baasd zal zij geweest zijn toen j enkele dagen geleden Churchill's secretaris haar het sigarenbandje j stuurde Postwisselverkeer met Frankrijk en zijn koloniën De directeur-generaal der PTT maakt bekend, dat op 2 December het postwisselverkeer in beide richtingen wordt hervat met Frankrijk en Alge- rië. Fransch Indo-China. Fransch In- dië en de Fransche koloniën in West-, Midden- en Oost-Afrika, Amerika en Oceanië. Het verkeer is voorloopig beperkt tot gewone postwissels tot een maxi mum van fres 1115.— voor wissels, verzonden van uit Nederland, en van f 25.— voor wissels, betaalbaar hier te lande. Lewis onderhandelt Terwijl de Amerikanen Tlianks givingday vieren ter herdenking aan den eersten goeden oogst, die door ile oudste kolonisten van Amerika werd binnengehaald, ziin de geheime onderhandelin gen tusschen John L. Lewis en de mijneigenaren voortgezet. Dc juridische strijd in het fede rale gerechtshof zal vermoedelijk nog enkele dagen duren; de uit spraak zal waarschijnlijk geen oplossing van de staking zelf op leveren. Naar verluidt zou Lewis bij ziin besprekingen met mijneige naren zijn eischen tot 54 loonuren voor 40 arbeidsuren tot 54 loon uren voor 45 arbeidsuren hebben verlaagd. Dit soort concessies kan een minnelijke schikking moge- liik maken. Radio Hamburg meldt, dat een Rembrandt ter waarde van 250.000 pond sterling uit een museum te Keulen is gestolen. Het schilderij stelt Christus aan het kruis voor. rink heeft dc minister niet meer geantwoord. De begrooting van marine is z.h.s. aangenomen met aanteckc- ning dat de communisten er tegen waren. Volgens het republikeinsche persbureau Antana is officieel be kend gemaakt, dat alle Indonesi sche militaire verloven met in" gang van 27 November zijn inge trokken. Volgens het persbureau houdt dit verband met den gespan nen toestand aan alle fronten, het geen het gevolg is van het misluk ken der conferentie tot vaststelling van de demarcatielijn. Luitenant-generaal Soedirman, op perbevelhebber van de T.R.I., heeft op een persconferentie gezegd: In tegenstelling tot de verwachtin gen, die gekoesterd werden ten aan zien van het resultaat der politieke besprekingen hebben de Nederland sche commandanten van Midden- en West-Java pamfletten verspreid, waarin gcëischt wordt, dat dc Indo nesische troepen zich terugtrekken achter de door de Nederlanders zelf bepaalde demarcatielijnen. Soedirman verklaarde, daf het Ne derlandsche ultimatum in flagranten strijd was met den geest der wapen stilstandsonderhandelingen en dat er voor de republikeinsche troepen geen reden was aan het ultimatum gevolg te geven, aangezien de voorwaarden onaanvaardbaar waren. Met het °°R op deze kwestie maakt president Soekarno thans een reis door West-Java; hij zal naar Djogja- karta terugkeeren om den toestand to bespreken. Volgens een ander bericht van An- tara is uit gezaghebbende bron ver nomen, dat °P bet oogenblik een ont werp voor uitbreiding van de stad Djogjakarta wordt bestudeerd. Dit houdt verband met de mogelijkheid, dat deze stad definitief de hoofdstad van de republiek Indonesië zal wor den. Bidault treedt af De Fransche regeering is afgetre den. Marcel Cachin heeft de Natio nale Vergadering op de hoogte ge steld van den inhoud van Bidaults ontslagbrief. De huidige coalitieregering zal in functie blijven tot de nieuwe re geering gevormd ls. Bidault drong aan op de spoedige formatie van een stabiele regeering. die tegen de moeilijke financieele situatie is op gewassen. Volgens een mededeeling van dr. Fred L. Whipple van het observatorium van Harvard Uni versity te Camgridge (Massachu setts, U.S.A.) zal op 17 December op het proefterrein in deprovin cie White Sands in New Mexico een V-2-raket worden afgeschoten, die op 32 kilometer hoogte zal be ginnen kunstmeteoorsteenon uit te werpen en daarmede zal door gaan tot op een hoogte van 64 kilometer. Doel van deze proef is de af metingen van echte meteoorstee- nen te bepalen cn gegevens te verkrijgen omtrent de reacties van den dampkring op hetpassee- ren van snel bewegende licha men. De ijzeren meteoorsteenen zullen de raket verlaten met de zelfde snelheid, waarmee natuur lijke meteoorsteenen de damp kring der aarde binnen dringen. Van de aarde af zullen twee reusachtige luchteamera's, voor zien van roteerende afsluiters, de vlucht van do afgeworpen mete oorsteenen volgen over een boog, van 40 tot 45 graden. Volgens dr. Whipple zou. in dien de proef succes heeft, het ele ment der gissingen met betrek king tot de werkelijke grootte van natuurlijke meteoorsteenen en wat van meer beteekenis is aangaande de reacties van de bovenste dampkring op licha men. die zich snel daar doorheen bewegen, in belangrijke mato worden uitgeschakeld. Aangenomen werk wordt belast Bij beschikking van den minister van financiën wordt met ingang van 1 Januari 1947 ingevoerd een voorhef fing op de belasting voor inkomsten, welke worden ontvangen in verband met het verrichten van werkzaamhe den in aangenomen werk. Onder de regeling vallen die werkzaamheden, welke niet bedrijfsmatig en niet in dienstbetrekking worden verricht, doch in het algemeen ook in dienstbetrek king zouden kunnen worden verricht. Prominente Duitsche geleerden op het gebied der atoomenergie werken thans in de Britsche zóne aan nieuwe onderzoekingen ten bate van de menschheid en van den vrede. Voor zitter van deze groep geleerden is de 67-jarige professor Otto Hahn. die in 1939 als leider van het Berlijnsche Kaiser-Wilhelminstituut voor chemie de mogelijkheid ontdekte om de uraankern te splitsen, een ontdekking die de geallieerden in oorlogstijd in staat stelde de atoombom te vervaar digen. Deze groep van Duitsche geleerden heeff den naam aangenomen van de „Max Plahnvereeniging", naar* den 89 jaar ouden vader der Duitsche na tuurkundige wetenschap. De rechter hand van professor Hahn is professor Heisenberg. leider van de afdeeling voor kosmische stralen. Verder werkt mee: professor Karnmüller, die zich momenteel met de technische ontwik keling en verbetering der hersen- chirurgie bezig houdt. Prof Hahn. die onlangs den nobel- prijs ontving zal de volgende maand naar Stockholm vertrekken om deze onderscheiding in ontvangst te ne men. Hij verklaarde dat Duitschland nooit een atoombom had kunnen pro- duceeren. omdat de industrieele ca paciteiten van het Derde Rijk daar voor ontoereikend waren. Zelf heeft prof. Hahn nimmer be proefd om zijn ontdekking aan de oorlogsvoering dienstbaar te maken, ofschoon hij van Hitlers generaleri staf daartoe opdracht had ontvangen. Tijdelijk opklarend Weerbericht, medegedeeld door 'J het K.N.M.I te De Bilt, geldig tot f j: Zaterdagavond. Wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien. Matige, aan de kust aanvankelijk tijdelijk krachtige wind tusschen Zuid en g Wesf. Iets kouder, vooral 's nachts 29 NovZon op 8.21, onder 16 34; C1 maan op 13 09onder 21,18 1 - - 7 - - iiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiH

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1