DAGBLAD VOOR AMERSFOORT: Regeering wil geen blokvorming Idenburg, Sjarifoeddin zullen bemiddelen Verplichte verzekering tegen werkloosheid? Gunstige perspectieven voor rubber-productie S.F.I.O. aanvaardt coalitie met communisten Ongehuwde moeders krijgen geen uitkeering Economisch verkeer met België en Luxemburg wordt intensiever Treedt Byrnes af? Werkloosheid zeer verminderd Vijandelijkheden waren nog niet gestaakt op Java Vandaag gecombineerde vergadering P)E Fransche socialistische partij heeft het communistische voorstel tot samenwerking aanvaard. Beide partijen zullen nu gezamenlijk een door de communisten opgesteld werkprogram bespreken. De S.F.I.O. heeft voorgesteld, vandaag de eerste geza menlijke vergadering te houden. Bedrijfsleven zou de kosten moeten dragen Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 30 November 1946 Nr. 508 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Onze buitenlandsche politiek DE regeering is van meening, dat z.g. „blokvorming", hetzij in West-Europa, of waar ook elders, er naar haar gevoelen in de huidige omstandigheden niet toe zal kunnen bijdragen om de bestaande tegenstellingen te verzachten. Blokvorming zal er, alle goede bedoelingen ten spijt, toe kunnen leiden dat ook elders een dergelijke groepeering plaats vindt, met als gevolg dat niet slechts staten doch groepen van mogendheden tegenover elkaar kunnen komen te staan. Aldus de minister van Buitenland sche Zaken in zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, Hij is verder van meening, dat neut'rali teif een minder deugdelijk middel is om Nederland buiten conflicten te houden. Daarom streeft de :egeering naar verwezenlijking van de gedach te der collectieve veiligheid door haar vollen steun te geven aan de .UNO. De regeering deelt niet het stand punt van verschillende Kamerleden dat ons land een Europeesch brugge, hoofd zou zijn in het geallieerde po litieke systeem. Het voorstel van de Amerikaan- sche regeering om Duitschland minstens 25 jaar ontwapend te houden heeft de grootste belang stelling van de regeering. In dien tijd kan in Duitschland een nieuwe generatie opgroeien die bewijzen moet dat zij bereid is afstand te doen van het streven naar heer schappij over andere volkeren. De regeering acht het een droom beeld dat de zoozeer gewenschte sa menwerking tusschen Frankrijk Duitschland binnenkort tot stand zou komen. Evenmin acht zii den fijd ge' komen om het denkbeeld van een Europeesche federatie te verwezen lijken. Europa toch bezif geografisch, politiek,s economisch noch cultureel een eigen gestalte Mr. van Kleffens Naar het oordcel van de regeering heeft mr, van Kleffens zijn taak in den Veiligheidsraad op uitnemende wijze vervuld. Do regeering ontkent dat de Nederlandsche vertegenwoor diger fn den Veiligheidsraad per se minister zonder portefeuille moet zijn. In het huidige tijdsgewricht acht zij hef echter gewenscht dat hij lid van het kabinet is De tijd is nog niet gekomen om een uiteenzetting te geven van de beg' selen. die de regeering leiden bij de behandeling Van hei Duifsche vraag stuk Uit overleg met de Belgische regeering is gebleken, dat beide re. geeringen he» in groote mate met el kaar eens zijn over de te voeren po litiek Bezettingstroepen Deelneming aan de bezetting van Duitschland achf de regeering zeer gewenscht. Zeodra daarvoor troepen beschikbaar zijn zal zij er toe over gaan. Zij ach» het echter onraadzaam over het gebied, waar de Nederland sche troepen gestationneerd zouden worden, ook het bestuur te voeren, omdat een nog verder gaande split sing van het bestuur over Duitsch land, nief aan 'te bevelen is. De douane-unie. die met België en Luxemburg gesloten is zal waarschijnlijk in de toekomst uit gebreid worden tot een nog nau- weren vorm van economische sa menwerking. Met betrekking tot Spanje wenscht de regeering geen zelfstandige poli. tiek te voeren. Dat zou geen ander effect sorteeren dan dat de economi sche belangen van ons land ernstig geschaad zouden worden. Met de Italiaan'-che regeering worden onder- Volgens den Washingtonscfccn correspondent van de ..Daily Mai." verwacht men, .lat Rvrnes zich spoedig na de huidige bijeenkomst van den Raad van Ministers van Buitenlandsche Zaken te New York uit de regeering zal terugtrekken. Zijn doctoren hebben Maart 1947 als uitersten termijn gesteld, daar de gezondheidstoestand van Byr.es zijn aftreden noodzakelijk maakt. Als zijn vermoedelijke opvolger wordt William Clayton genoemd, de onderminister van Buitenland- sche Zaken, die er veel toe hei ft bijgedragen, Je leening aan Enge land er iu het Congres door te krij gen. Tsaldaris naar UNO De Griekscho premier, Tsaidaiis, is van plan zich begin volgende week naar New York te begeven, waar hij de Griekschc klacht tegen inmenging van vreemde mogendi.-e- den in de Grieksche binnenlandscfce onlusten persoonlijk wil voordia- gen Officieele berichten uit Griekt>cbc militaire bron melden, -dat zich on der gesneuvelde verzetslieden, bui tenlandsche 'vrijwilligers bevinden. .Ilun nationaliteit werd niet bekend gemaakt. Terwijl gisteravond in een buiten gewone kabinetszitting de politieke toestand besproken werd, -die ont staan is door de actie in het paile- ment om de regeering omver te werpen, kwamen nieuwe berichten binnen over heen- en weergolvende gevechten tusschen Grieksche üoe- pen en verzetsstrijders. Oranje op 5 December in Amsterdam De „Oranje" met 465 repatrieeren- den uit Indonesië aan boord zal Dinsdagmorgen om acht uur te Southampton aankomen. Het schip wordt Woensdagavond om zes uur to IJ muiden verwacht en zal Don derdagmorgen 5 December te Am sterdam worden gedebarkeerd. handelingen gevoerd om tot verdere uitbreiding der handelsbetrekkingen te komen. Dat de Nederlandsche belangen In hef proces te Neurenberg op uitste kende wijze behartigd zijn acht de regeering bewezen door het vonnis, dat over Seyss Inquart is uitgespro ken. Evenals zijn voorganger streeft de minister er naar candidaten voor den buitenlandschen dienst niet uitslui tend uit een kleinen maatschappelij- ken kring te kiezen. Het aantal can didaten. dat zich echter voor deze positie heeft aangemeld, is gerin ger dan hij gehoopt had Blijkens cijfers, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Stati- stiek^ is de werkloosheid in ons land enorm verminderd. Op 30 Juni 1945 waren als geheel werkloos geregis treerd 112.622 arbeiders, op 31 O et 1946 37.57S. On den eersten datum ontvingen 201.400 werknemers wachtgeld, nn 31 Oct. 1946 5.200. Per 31 Dcc. 1945 waren er 63.000 gere gistreerde DUW-arbeiders, waarvan 33.500 aan werkelijke DT1 W-objecten- werkten. Op 31 Or4. 1946 waren deze cijfers resn. 1S800 en 14.500. Aan werken, die niet het karakter van werkverschaffing droegen, arheid. den op 31 Dec. 1945 IR 70fV werklie den, op 31 Oct. 1946 6.500. Consumentenerediet verminderd met geblokkeerd geld De ministers van financiën en- Sociale Zn ken hebben een wijziging gebracht in de eerste uitvoerings beschikking inzake de wet op het consumentenerediet. Deze wijziging brengt met zich, dat geblokkeerde goeden, waarover een credietaan- vrnger beschikt, op een eventueel toe te kennen crediet i:i minden:g moeten worden gebracht. Tn aan sluiting daarop is door den minis ter van financiën bepaald, aat de Nederlandsche Bank het bedrag, dat voor aftrek i'd aanmerking komt, deblokkeeren mag. Zuid-Hollandsche auto's worden met HX genummerd Binnenkort zal men met de a'ito- Rtimmcring in de provincie Zuid- Holland toe zijn aan nummer HZ 99999. Men zal dan overgaan tot een nummering met de lettercombi natie HX. Omdat de nummers 1 »ot en* met 100 gereserveerd worlen voor een aantal autoriteiten, zal de nummering aanvangen met HX 161. Een ,.stratokruiserBij de Boeing vliegtuigfabrieken te Seattle is een zgn „Stratokruiser''' in aanbouw. Hef interieur van een gedeelte van den romp. De bovenste verdieping, welke S0 passagiers kan bevatten, is door middel van een spiraaltrap met de onderste verdieping verbonden, (P.) GEVECHTEN in verschillende deelen van Java betekenen geen schending van de bestands-voorwaarden, maar zijn een ge volg van het feit, dat aan de meeste fronten nog geen wapenstil stand is tot stand gekomen, zoo deelt de leger-voorlichtingsdienst te Batavia mee. Dr. P. J. A. Idenburg, generaal-majoor Buurman van Vreeden, mr. Amir Sjarifoedin en luitenant-generaal Oorip zullen een definitieve poging doen om contact tusschen de plaat selijke commandanten tot stand te brengen: op 29 November te Soerabaja, op 1 December te Semarang, op 9 December te Medan en op 5 December^te Padang Door beide partijen was op 4 No. vember overeengekomen, voor 20 November op alle fronten contact met elkaar te zoeken, demarcatie lijnen te bepalen cn mogelijke ge schillen zoo spoedig mogelijk plaat.- sclijk te regelen. Van Nederlandsche zijde was den troepencommandanten last gegeven alle, vijandelijkheden te vermijden.en hun patrouilles tot een strook van 2 kilometer huiten de geallieerde zóne te beperken. Niettegenstaande alle pogingen van de Nederlandsche commandan ten om contact op te nemen met hun repnblikeinsche tegenstanders zijn zij op Java alleen geslaagd in de secto ren Buitenzorg, Tjiandoer en Lem. bang. In de sectoren Tangorang cn Be- kasi werd contact verkregen op November. Alleen in Noord-Ban. doeng werd overeenstemming be treffende een demarcatielijn verkre. gen zoo wordt in het Nederlandsche legercommuniqué meegedeeld. De repnblikeinsche agressie heeft elders onverminderd voortgeduurd Om aan deze actie een eind te ma ken hebben de Nederlandsche corn, madanten op groote schaal vlug schriften verspreid, waarin in gema tigde termen werd medegedeeld, dat maatregelen zouden worden geno men tegen hen, die de vastgestelde demarcatieliinen zouden overschrij den. Deze demarcatielijn ligt twee Het werkprogramma, dat door de communisten is opgesteld, legt de doelstellingen vast, die door de voor. gestelde coalitieregeering zal worden nagestreefd^ maar treedt niet in bij. •Zonderheden inzake de werkwijze ter verwezenlijking ervan. De doelstellingen zijn: 1. Economische wederopleving door verhoogde productie en invoer van steenkolen, met name uit het Ruhr-gebied. 2. Geleidelijke opheffing van de controle op enkele levensmiddelen, gecombineerd met een campagne te gen dun zwarten handel. 3. Opheffing van bureaucratie van Vichy en ontwikkeling van den binnen, en buitcnlandschcn handel. 4. Een financieele politiek geba seerd op ontwikkeling der productie, verlaging van prijzen, een kloppen. de begrooting verscherping van de contrÓIe op do buitenlandsche valu ta en andere maatregelen ter be scherming van den frank. 5. De staatsuitgaven moeten be. perkt worden door strenge bezuini gingen; de staatsinkomsten moeten verhoogd worden door billijker ver deeling van de belastingen. 6. Verdediging van de democra tie en uitroeiing van de resten van he: fascisme. 7. Het "beëindigen van de wan daden van het koloniale stelsel. 8. Veiligheid en herstelbetalin gen. 9. Samenwerking met alle bond. genootén van Frankrijk, in de eerste plaats met de U&A, de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië. Ziekenfondsen betalen meer sanatoriumgeld De commissie van advies voor het ziekenfondswezen heeft zich vereenigd met een voorstel van den commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, ooi de tegemoetkoming in de kosten van sanatorium-verple- ging van 1.50 tot 3.— per dag te verhoogen. kilometer buiten de zóne van 1 Octo. bei1. UNO maakt over-uren Om het werk van de commissies te bespoedigen en voor Kerstmis royaal beëindigd te hebben hééft men besloten 7 dagen per weck be sprekingen te voeren en 's nachts overwerk te verrichten. De politieke commissie en twee sub-commissies van de beheerscom missie zullen op Zondag bijeenko men; andereVommissies houden met ingang van heden nachtelijke zittin gen. De plenaire zittingen van de vol. talligo vergadering der UNO zullen op 8 December beginnen cn tegen 13 December afgeloopen zijn. DE plannen van den minister van Sociale Zaken t.a.v. een ver zekering tegen de gevolgen van de werkloosheid gaan in de richting van een verplichte wachtgeldverzekering, waarvoor het bedrijfsleven de kosten zou moeten dragen. Naar gelang van den aard der .bedrijfstakken zouden eenigermate uiteenloopende rege lingen mogelijk zijn, zoo lezen wij in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer. Voor degenen, die aan deze wacht geldverzekering geen aanspraken op uitkeering ingeval van werkloosheid meer kunnen ontleenen, zóu een ver. plichte werkloosheidsverzekering in te stellen zijn, waarbij de overheid, ook wat de verdeeling van de kos ten betreft, wordt ingeschakeld. Ook bij de uitvoering van een dergelijke verzekering zal het bedrijfsleven 'n belangrijke taak hebben to vervul len. Intusschen zijn dit. slechts voor. loopigo gedachten. Met de voorbe reiding dezer materie houdt zich o.l. op het oogenblik een commissie bezig, welke bestaat eenerzijds uit vertegenwoordigers van het ministe rie van Sociale Zaken, anderzijds uit vertegenwoordigers van het ministe. rie van Sociale Zaken, anderzijds uit vertegenwoordigers van de Stichting van den arbeid. Het rapport van deze commissie, dat de minister bin nen niet te langen tijd hoopt te ont vangen, zal de minister moeten af wachten. vóórdat hij zijn standpunt definitief kan benalen. D. U. W.-arbeiders De minister zou het onjuist achten ten laste van den DUW arbeidskrachten in bedrijven te werk to stellen. Dit zou onver, mijdelijk een bevoorrechting be- teekenen van bepaalde onder nemingen. De werkloosheid is ook niet van zoodanigen aard en omvang, dat er aanleiding zou bestaan dezen weg op te gaan. Dé D^W.werken zijn in hoofdzaak nog. noodig om het ver schil in bedrijvigheid, dat in ver band met de seizoenen in den land. bouw voorkomt, op te vangen. Het was aanvankelijk in ver- Half millioen tulpenbollen voor Engelsche mijnwerkers Vier N e d e r 1 a n d s c h e mijn. werkers cn een vertegenwoordiger van de Nederlandsche staatsmijnen zijn in Londen aangekomen. Zij hadden 500.000 tulpenbollen bij zich, een gift van het Ned,erlandsche Centrale Bollencomité aan de Brit- sche mijnwerkers. DE totale wereldproductie van rubber in 1946 wordt geschat op 1.700.000 a 1.800.000 ton n.l. 940.000 ton synthetische en 760.000 a 860.000 ton natuurrubber. Begin 1946 werden de voorraden natuurrubber in de productie gebieden op 340.000 ton geschat. Men verwacht, dat deze tegen het eind van het jaar zullen worden verscheept. In 1947 zal uit alle rubbergebieden tezamen ongeveer 1.200.000 ton voor de in- dustrieeie landen beschikbaar komen, tegen 850.000 ton in 1946, in 1948 komt w.s. 1.400.000 ton natuurrubber aan de markt. Deze mededeelingen zijn ge daan in een persconferentie, waarmee de derde vergadering van de „International Rubber Study Group", die in Schevenin- gen gehouden is, werd besloten. Buitengewone omstandigheden buiten beschouwing latend komt de studiegroep tot de schatting, dat dc wereldconsumptie van natuur lijke en synthetische rubber in 1947 1.700.000 ton zal bedragen, en 1.675.000 ton in 1948. Deze schatting is afhankelijk van het feit, of de consumeerende lan den een hoog peil van economi sche activiteit zullen handhaven Indonesië Dr. Honig, de voorzitter van de bijeenkomst, deelde mede. dat voor 1947 de rubberproductio van Indonesië wordt geschat op 350.000 ton. Borneo produceert weer op vooroorlogsch peil, be paalde gebieden van Sumatra kunnen, zoodra een politieke overeenkomst is bereikt, weer snel in productie worden geno men. Alle landen, die, naar eigen in zicht; voldoende belang hebben bij de rubberproductie of .con- V erkeersbord-lampen worden gestolen Het gebeurt herhaaldelijk, dat de z.g. stormlampou, die 's avonds en nachts bij veikeersaanduidingen op den* weg Den Ilaag—Utrecht wor. den gebruikt gestolen worden. Tus schen Zoetermeer m Voorburg gaat het verkeer over één baan, omdat het wegdek van de andere baan in reparatie is. Door middel van bor den worden de weggebruikers ge. waarschuwd de-noodige voorzichtig heid te betrachten en deze borden worden door de lampen verlicht. Automobilisten, voor wie deze verkeersaanduidingen van groot be lang zijn, wordt verzocht deze dief. stallen zoo mogelijk tegen te gaan of aan de wachters te rapporteeren. sumptie. kunnen als lid van de studiegroep toetreden. De Fran sche gedelegeerde George kondig de aan, dat de vrije rübberhandel in Parijs onder bepaalde voor waarden op 1 Januari wordt hervat. band met den grooten nood in de geteisterde gebieden noodzakelijk, dat zooveel mogelijk arbeiders in deze gebieden werden te werk ge steld. In het kader van een arbei. dersregularisatie is thans het Rijks arbeidsbureau doende deze arbeiders zoo economisch mogelijk te werk te stellen. Alleen die arbeiders komen voor vergoeding van de werkelijk ge maakte reisurén in aanmerking, die buiten hun woonplaats in de geteis. terde gebieden werkzaam zijn en al daar voor den opbouw werkzaamhe den verrichten. De kosten daarvan komen ten laste van den dienst We. dóröpbouw. Wegens gebrek aan een vervoer middel moést St. Nicolaas en zwar- te Pief te Amsterdam van de tram gebruik maken. Blijkbaar geïnspi reerd door het voorbeeld van den Amsterdamschen tramreiziger, of kwam het misschien door de on hoffelijkheid jegens den Gcted Hei- ligman?, reisden de Sint en zijn knechf als treeplank-passagiers. (P.) Feestdagenverlof voor bouwarbeiders in de noodgebieden De arbeiders, die in de geteister. de gebieden, buiten hun woon plaats. gehuisvest zijn, mogen op Zaterdag 21 December, na afipop van het werk, naar huis gaan en hoeven eerst op Donderdag 2 Jan uari weer aan het werk te gaan. Op dezen dag moeten zij van do eerste reisgelegenheid gebruik ma ken. Op Zaterdag 4 Januari weidt geen verlof gegeven. De verlofdagen worden doorbe taald. behalve de drie feestdagen, waarvoor vacant iebons kunnen worden ingewisseld. Déze regeling geldt niet voor degenen, die dagelijks van huis naar hun werk heen en weer rei zen. HET voorstel van minister Drees om ook ongehuwde aan staande moeders en dito moeders uitkeeringen volgens de ziektewet bij zwangerschap en geboorte te verstrekken is niet verwerkelijkt, omdat een motie van den heer Steinmetz (K.V.P.), die tegen dit streven inging, door de Tweede Kamer met 39 tegen 25 stemmen is aangenomen. De heer Steinmetz noemde het \oorstcl van den minister „een Duitsch insluipsel", in strijd met het Goddelijk gebod, dat het hu welijk heilig verklaart. Minister Drees herinnerde er aan, dat ditzelfde Goddelijke ge bod in 1916 den A.R. minister Tal- ma genoopt had de ongehuwde moeders- in de wet op te nemen. Verschillende vooraanstaande le den van de drie Christelijke frac ties gaven toen daaraan hun stem In 1919 heeft Dr. Nolens, de toen malige RK. leider op dc arbcids- cpnferentie te Washington vóór eèn conventie gestemd, waarin de ongehuwde moeder'niet was uit gesloten. In 1926 werd door aan neming van een Katholiek amen dement de ongehuwde moeder van dc ziektewet uitgesloten. Het wetsontwerp zelf. dat de loongrens voor verschillende so ciale wetten van f 3000 tot f 3750 opvoert, nam de Kamer z-h.s- aan. Een aantal andere voorstellen werdyi ook z.h.st. aanvaard, o.m. een wetsontwerp voorzieningen voor de onder den vijand aange troffen goederen; een wetsont werp herziening van tijdens de bezetting verleende ontslagen en andere maatregelen t.a.z. van per sonen, in overheidsdienst of daar mede gelijkgestelden dienst werk zaam. Dit wetsontwerp beteekent een volledig rechtsherstel, zoowel wat de functie betreft als de gederfde inkomsten. Hiertoe behoort, blij kens het antwoord van minister Beel aan den heer Van Sleen (P. v-d.A-) ook het invasievoorschot als men dit door ontslag tijdens de bezetting of door onderduiken niet ontvangen heeft. Nieuwe commissaris der Koningin in Limburg Bij K. B. van 28 November is aan mr. dr. W. 'G. A. van Sons- beeck, op zijn verzoek, met in gang van 1 Januari 1947 op de meest eervolle wijze ontslag ver leend als commissaris der Ko ningin in Limburg, met dankbe tuiging voor de vele cn gewich tige diensten door hem aan den lande bewezen. Met ingang van 1 Januari 1947 is benoemd tot commissaris der Koningin in Limburg: mr. dr. F. J. M. A. H. Iiouben te 's-Gra- venhage. DE COMMISSIE GENERAAL is uit Indonesië terug en voert besprekingen met de regeering over de concept-overeenkomst van Cheri- bon. Het is duidelijk, dat de drio commissarissen-generaal geen vrij heid gevonden hebben op deze be sprekingen vooruit te loopen door belangrijke mededeelingen aan do pers te doen en zoo zijn wy allen nog in afwachting van verder nieuws. Toch konden wij ons niet aan den indruk onttrekken, dat met name Prof. Schcrmerhorn lichtelijk teleurgesteld was over den stroom van bezwaren, welke onmiddellijk ria het bekend worden van de over eenkomst van bepaalde zijde naai* voren is gekomen cn die soms niet alleen van verwijten, maar ook van beschuldigingen was vergezeld. Op weg naar huis. op het vlieg veld in Italië, heeft Prof. Schcrmer horn zich tegenover een vertegen woordiger van het U.K.D. toch eiog over het accoord uitgelaten. „Onze missie was penibel, hoogst moeilijk en delicaat," heeft hij gezegd. „Er was in Indië en vooral op Java, een situatie ontstaan, waaraan wij niets meer konden veranderen: de repu bliek en vele andere dingen waren een realiteit. Wij hebben getracht met de ons ten dienste staande ge gevens „to make the best of it". Dat is alles. Maar als Nederland niet wil. mij best..." Als dit gesprek juist is overge bracht, teekenen dc laatste woorden de korzelige stemming, waarin*onze vroegere minister-president Was ge komen door de reacties in een be paald deel der Nederlandsche pers cn die hij met de hem eigen openhar tigheid niet heeft willen verbloemen. Dat het hem onverschillig laat ho© het Nederlandsche volk, dat wil zeg gen: het parlement, beslist, zal nie mand gelooven. Daarvoor heeft Schermerhom de laatste maanden to veel van zijn energie gegeven aan het zoeken naar een oplossing van het langzamerhand benauwende In donesische probleem. De strijd pro cn contra is inmid dels in alle heftigheid ontbrand. De anti-revolutionnaire, de liberale en een deel der katholieke pers gaat heftig tegen het ontwerp te keer. er zijn protest-nota's los gekomen en een aantal vooraanstaande personen, waarc«dcr de oud-opperbevelhebbers Rcynders en Winkelman, heeft een oproep tot de bevolking gericht om zich uit te spreken tegen de voor stellen der C.G., welke volgens hen een „ontbinding van hot koninkrijk" ten gevolge zouden hebben. De gene raal Kruis en de admiraal Helfrich zijn zelfs op audiëntie geweest bij H. M. de Koningin om hun bezwa ren kenbaa'r te maken en zij hebben ook tegenovér de pers niet het stil zwijgen bewaard. Dat zij daarmee ie vrrhoudingen totaal uit 't oog verlo ren hebben, is hun door de repri mandes van de betrokken ministers wel duidelijk gemaakt. De opper-officieren van land- en zeemacht, die een militaire, geen po litieke taak hebben, behooren zich, zoo lang zij hun functie uitoefenen, buiten de landspolitiek te houden, hoewel niemand hen zal betwisten er als iedere andere Nederlander een persoonlijke meening op na te hou- en. Of Nederland accoord gaat met de overeenkomst van Cheribon zul len de politiek verantwoordelijk© personen in Nederland, in laatst© instantie het Parlement, uitmaken. Het is wel duidelijk, dat dit vooral van de houding der katholieken af hangt. De Partij van den Arbeid zal hoogstwaarschijnlijk gesloten achter de Commissie Generaal staan en ook de communisten* zullen het voor stel wel steunen, want dat zij er weer een anti-Beelmanoeuvre als bij de Grondwetswijziging bij zullen uit halen, kan nauwelijks worden ver wacht. In katholieke kringen is geen eenstemmigheid ten aanzien van het Indonesische vraagstuk. Dat is d© laatste weken weer herhaaldelijk ge bleken. Critiek zal er dus ook in het Parlement wel komen van katholie ke zijde. Maar het wil er nog niet bij ons in, dat een aantal katholiek© Parlementsleden verantwoordely k wil zijn voor het verwerpen van het accoord. Want als men dit accoord «iet wil, wat wil men dan? Moeten de onderhandelingen, die al veel te lang geduurd hebben, dan ophieuw beginnen? En moeten wij dan ten slotte toch nog in een kolonialen oorlog worden gestort. Wij gelooven, dat de Commissie- Generaal, die beter dan wie ook de feiten en de mogelijkheden heeft leeren kennen, inderdaad, om met Schermerhorns woorden te spreken, heeft getracht „to make the best of it". Wy meenen. dat het Nederland sche volk niet verstandig zou doen het op het oogenblik beter te willen weten. (Vervolg op pag. 2) Weer handelsverkeer met Polen In 's.Gravenhage zijn door een Nederlandsche en Poolsche delegatie besprekingen gevoerd over hernieu wing van de handelsbetrekkingen tusschen beide landen. Deze besprekingen zijn geëindigd met het parafeeren van een over eenkomst die voorziet in wederzijd- scho goederenleveranties cn het be talingsverkeer. De overeenkomst zal waarschijn lijk op 1 Januari 1947 van kracht worden. Al Tijdelijk opklarend Weersverwachting, medegedeeld 0 door het K-N.M.I. te De Bilt. Wisselende bewolking met 3 d plaatselijk enkele buien, matige, l aan de kust tijdelijk krachtige H wind tusschen West en Zuid iéts P kouder, voornamelijk in den' och- tend. t 30 Nov.: Zon op 8,23, onder 16 34; maan op 13.34, onder 22.30, ■- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiijiiiiiiiu

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1