DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Schermutselingen op Java van geringe omvang Graanoogst gestegen „We kunnen niet terug naar den ouden tijd" Gen. Soedirman: Laat niet misleiden door propaganda Portugeezen protesteeren tegen Salazar Beruchte spion gearresteerd Niemand onttrekke zich aan den plicht tot werken Onze buitenlandsche politiek ml UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 2 December 1946 Nr. 509 6e Jaarg. Bekrachtigspoedig de overeenkomst! Nationalisatie der mijnen Zin van Cheribon nu klaarder! KW 157 AAN DEN GROND Aardappeloogst ook bevredigd In 12 uur over den Oceaan Boeten voor stakende mijnwerkers Eere-promotie van LordBeveridge Locomotieven op elkaar gebotst Mackensen, Maeltzer ter dood veroordeeld Gevecht in Jeruzalem „Delft" verleent vier eere-doctoraten Scheuring in S.E.D.? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Tclef. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOOR DER SCHERMUTSELINGEN aan de fronten op Java komen nog dagelijks voor. De Nederlandsche legervoorlichtingsdienst heeft echter bekend gemaakt dat van toenemende activiteit geen sprake is. Bij Bekassi is binnen de Nederlandsche bezettingszone een gevecht geleverd met een groep van honderd man Indonesiërs, die zonder Nederlandsche ver-liezen werden verdreven, üok het republikeinsche ministerie van voorlichting deelt mee dat er geen melding is gemaakt van gevechten op grooten schaal. Bij Batavia werden slechts enkele schoten gelost omdat meiT van eenige voor de kust koersende schepen een lapdigspoging vreesde. Luitenant-generaal Soedirman opperbevelhebber der T.R.I. heeft een dagorder uitgevaardigd, waarin wordt gezegd: Zooals U allen reeds bekend is, is de Indonesisch-Nederlandsche ontwerpovereenkomst gepara feerd en gepubliceerd, maar moet nog op de bekrachtiging door de volksvertegenwoordiging wach ten. Ter voorkoming van het ont staan van deining in de gelederen van ons leger, geef ik U do vol gende instructies: Laat U niet beïnvloeden door allerlei propagandistische publi caties en uitzendingen. Het is niet de taak van het leger om zich in te laten met politieke kwesties, in dit geval do vraag op het ontwerp door de volks vertegenwoordigingen aangeno men zal wórden. Handelt niet eigenmachtig, maar wacht de commando's van de leiding af. Ongeduld in Batavia Nu het paleis te Batavia thans eenige dagen zonder bericht over de houding van het Plein is geweest en de republikeinsche Staatssecre taris mr. Pringgodigdo tever geefs tot twee uur 's nachts was opgebleven om de reactie uit Den Haag te vernemen, is de spanning thans zeer hoog gestegen. Het accoord van Linggadjati heeft n.l. twee problemen opge worpen. In do eerste plaats de verwezelijking van den algernec- nen geest van de ontwerp-over- eenkomst, in de verkrijging van -den steun van zooveel mogelijk groepen in beider kampen, en in de tweede plaats de noodzaak van het ontwerpen van de plan nen tot de aanpassing van de Ma- lino-gebieden. die niet in status bij de republiek Java en Sumatra .wenschen achter te blijven. De vertraging van de ontvangst van de verwachte instemming hoopt, aan beide zijden explosieve stof op. Aan republikeinsche zijde wordt geklaagd over den stijl van de door den Neder- landdfehcn plaatesclijken com mandanten uitgevaardigde legerorders die gericht waren tot de tegenover hen liggen de Indonesische commandan ten. Deze orders, die merk waardigerwijze vrijwel ge- lijkuidend waren,'zijn welis waar inmiddels weer inge trokken, doch het psycholo gisch kwaad, was nochtans gesticht. Anderzijds zijn er een toene mend aantal incidenten, voor namelijk aan het Socrabaja-front en op Celebes, veroorzaakt door ongeregelde Indonesische troe pen, terwijl de reis van de corn missie tot uitvoering van het' be stand naar Oost-Java door het Het kader van het gewest Zuid-Hol land van de Partij van den Arbeid heeft Zaterdag een telegram gestuurd aan den minister-president dr. Beel. waarin met dankbaarheid wordt gewaagd van de resultaten van het overleg tusschen de commissie-generaal en de republiek Indonesië. Men bleek van meening. dat alleen aanvaarding van de in Cheribon geparafeerde basisovereenkomst de zoo noodzakelijke vertrouwenssfeer kan scheppen voor een vrijwillig en in alle oprechtheid verder samen gaan van het Nederlandsche en Indonesische volk. Het spreekt daarom met nadruk de hoop uit. dat deze basisovereenkomst spoedig zal worden bekrachtigd. Naar het ANP verneemt, is zeer spoedig* te verwachten ae instelling van een staatscommis sie welke de opdracht zal krij. gen na te gaan of het algemeen belang eischt, dat er in de po sitie der particuliere steenkolen mijnen in Nederland verande ring dient te komen. Het ligt in de bedoeling, dat ui deze staatscommissie geen belang hebbenden tting zullen hebben, zoodat de commissie onhevangen zal kunnen oordeelen Noch de inspec teur-generaal der mijnen, noch de voorzitter van den Mijnindustrie- raad, noch vertegenwordigers van den Mijnraad, de staats, en particu liere miinen, noch vertegenwoordi gers van personeel zullen zitting in deze staatscommissie hebben. verzet van plaatselijke republi keinsche officieren vrijwel zon der vrucht is gebleven. Spoed verlangd De gevaren worden duidelijk onderkend, daar men beseft, dat de ontwikkeling, die groofcndcels wordt veroorzaakt, althans gesti muleerd door de voortdurende onzekerheid, aan den vooravond van het vertrek van de laatste Britsche troepen in het republi keinsche kamp als kwade trouw en de onthulling van verborgen Nederlandsche bedoelingen zou kunnen worden uitgelegd. Dr. van Mook die thans alleen voor de situatie staat, hoopt daarom op een spoedige beslising uit Den ïlaag. Dc hecren Soekawati. Den- gah en Nadjamoeddin, leden van de adviescommissie voor de Groote Oost hebben thans een plan de campagne opge steld voor de conferentie te Denpassar, behelzende een schema voor de nivelleering van den status van de Groote Oost met de positie van de re publiek, zooals die te Ling gadjati is ontworpen. De commissie-generaal, die in De Regeeringsvoorlichtingsdienst deelt mede, dat de commisse-generaal In een tweetal vergaderingen van den raad van ministers de ontwerp-basis- overeenkomst met Indonesië nader heeft toegelicht, mede aan de hand van bin dende notulen van de gehouden bespre kingen en de door dr. Mook en den heer M. van Poll gehouden radio-rede voeringen. Hierdoor is het inzicht in de juiste beteekenis en de draagwijdte van de ze ontwerp-basisovereenkomst in be langrijke mate verhelderd. Het kabinet zal thans zoo spoedig mogelijk, uiteraard in verder overleg met de commissie-generaal, zijn stand punt bepalen, waarna een verklaring in de Staten-Generaal zal worden afge legd. Heden komt de ministerraad in nor male wekelijksche vergadering bijeen. De ministerraad zal vermoedelijk tot de definitieve bepaling van zijn standpunt ten opzichte van de ontwerp-basis overeenkomst komen in een vergade ring, die Woensdag wordt gehouden, na een daaraan voorafgaande vergade ring met de commissie-generaal. De behandeling van de overeen komst in de Staten-Generaal kan ver wacht worden in de tweede helft van de volgende week. De Koningin zal hedenmiddag de commissie-generaal op Huis Ten Bosch in gehoor ontvangen. principe met de hoofdzaken van dit schema accoord is gegaan, heeft een wetsontwerp naar Ne derland medegenomen bestaande uit twee Jeelen: r> goedkeuring van de ontwerpovereenkomst van Linggadjati en het verlecnen van een opdracht aan de commissie- generaal om de uitvoering van de ontwerpovereenkomst uit te breiden tot Borneo en do'Groote Oost. Ook hieromtrent is nog gee nerlei bericht uit Den Haag ont vangen. waardoor de plannen voor de conferentie op Bali, die was vastgesteld op 7 December, zwevend zijn geworden. De Katwijksche motortraïoler Kio 157 raakte gistermorgen vast op een strekdam van de Ilondsbossche zeewering bij Petten. De bemanning werd met een reddingslijn van boord gehaald. (P.). Uit de voorloopige raming van den oogst 1946 blijkt; dat de totale opbrengst van granen is toegenomen, als gevolg van het feit dat de totale met tarwe, rogge, gerst en haver beteelde op pervlakte Hl vergelijking met 1945 met 56.192 H.A. is vergroot tot 586.801 H.A. terwijl tevens de opbrengst per H.A. in 1946 63 pet. hooger was dan in 1945. De totale opbrengst van granen voor 1945 wordt geraamd op 1.391.896 ton tegenover 769.094 ton in 1945. Do opbrengst van wintertarwe, rogge, wintergerst, zomergerst en haver nam toe, terwijl de opbrengst van zomertarwe lager is. Hierbij kan worden opgemerkt, dat in 101G tengevolge van abnormale weersomstandigheden tijdens den oogst de kwaliteit der granen on gunstig beïnvloed werd. zoodat aanzienlijke hoeveelheden voor rnonschelijke consumptie zijn af gekeurd en bestemd zijn voor veevoeder. Hoewel dc opbrengst per IT.A. van het met peulvruchten beteel de areaal vrijwel gelijk bleef ver minderde de totale opbrengst in 1946 met 23.054 tor. to' 80.536 ton. doordat de met deze producten •beteelde opporvlakte van 56.639 H.A. in 1945 tot 42.992 H.A. in 1946 daalde. KOOLZAAD De met koolzaad beteelde op pervlakte bedroeg in 1946 slechts -4.074 H.A. tegenover 34.686 H.A. n 19-45. De opbrengst daalde van 12.574 ton tot 4.S79 ton. De op brengst van blauwmaanzaad steeg belangrijk. Tevens steeg de opbrengst van lijnzaad en gerepeld vlas. Het areaal voor consump tie-aardappelen nam in 1946 met 7550 H A. toe tot 141.272 H.A. en leverde een op brengst van 2.980,290 ton te genover 2.017.756 ton in 1945. De opbrengst van fabrieks aardappelen wordt bijna twee maal zoo hoog geraamd als in 1945. Men venvacht een opbrengst van 1.149.408 ton van een oppervlakte van 47.877 H.A. tegenover 573.593 ton van een oppervlakte van 38.526 H.A. in 1945. Dc gemiddelde opbrengst per H.A. van de granen bedraagt thans ruim 95 pet. van liet. ge middelde over de jaren 1930—1939. Voor peulvruchten ligt dit per centage veel lager, voor veldboo- nen 80.9 pet. en voor consumptie- peulvruchten ca. 73 pet. Con sumptie-aardappelen geven een gemiddelde opbrengst van 112.5 pet., fabrieksaardappelen 92.2 pet De K.L.M.-Constellation „Arnhem" heeft den tocht New-YorkAmsterdam in twaalf uur volbracht en daarmee een nieuw record gevestigd voor een non- stopvlucht over den Atlantischen Oceaan. De „Arnhem" vertrok Zaterdag avond om twaalf minuten over zeven Amsterdamschen tijd van de New- Yorksche luchthaven en gistermorgen precies twaalf minuten over zeven zette gezagvoerder Dill de machine op Schip hol aan den. Nederlandschen grond. De „Arnhem" had, behalve 23 passagiers, een groote hoeveelheid post aan boord. Te Washington is bekend gemaakt dat de regeering reeds vele aanvragen van mijneigenaren voor het opleggen van boeten aan stakende mijnwerkers heeft toegestaan. MEN moet zich dit wel scherp realiseeren na den wereldoor log kan men niet terug naar den ouden tijd. Wij moeten voorwaarts naar betere tijden, nationaal en internationaal. De mensch moet individu blijven en geen robot worden, leder land zal een soort Beveridge-pian moeten aannemen, opdat men kome tot full-employment in een vrije samenleving". In de duinen nabij Zandvoort-wer den in de eerste jaren van den oor log de kunstschatten uit bet Rijks museum en later, toen deze naar den St Pietersberg werden over gebracht, de kunstschatten der ge meente Amsterdam en uit particu liere verzamelingen bewaard. In deze bomvrije schuilplaats werden de schilderijen zooveel mogelijk van uitschuifbare gevlochten ra men opgehangen. Thans zijn er nog vele particuliere verzamelingen in ondergebracht P Zoo sprak Lord Beveridge, na dat hij Zaterdagmiddag door prof. J. G. Koopmans in dc econo mische hoogeschool te Rotcrdam doctor honris causa was gepro moveerd. De rector magnificus prof. C. W.. de Vries heeft in zijn ope ningsrede er op gewezen, dat dit de eerste maal is, dat deze hoogeschool een eererloctoraat verleent aan een niet-land- genoot en voor Lord Be veridge die reeds een groot aantal dergelijke doctoraten in de rechten en de letterkunde be zit de eerste keer, dat hij een eeredoctoraat in dc economie ontvangt. De promotie van Lord Bcvc- EEN naar schatting bijna drieduizend-koppige menigte heeft Zaterdagavond te Lissabon een meeting voor vrije verkie zingen bijgewoond. Het was de meest onomwonden en directe veroordeeling van de regeering van president Salazar sinds de Portugecsche verkiezingen van verleden jaar, toen het verbod tot het houden van politieke bijeenkomsten tijdelijk werd opge heven. De bijeenkomst was georganiseerd door de beweging voor democrati sche eenheid (een illegale oppositie organisatie) en werd gepresideerd door generaal Norton de Matos, minister van Oorlog tijdens den eer sten wereldoorlog en ex-ambassa. deur van Portugal te Londen. Pro^ fessor Canca, onlangs om zijn tegen de regeering gerichte houding ont slagen, viel het opvoedkundige pro gramma van de regeering aan en verklaarde, dat op het oogenblik meer dan 50 pet van de Portugee- sche bevolking nog analphabeet is, en dat aan de politie meer geld is uitgegeven dan* aan opvoeding. Andere sprekers wezen op het hooge percentage kindersterfte, den econo- mischen chaos in Portugal en de perscensuur, die de dagbladen alleen doet publiceeren. wat de regeering wenscht. De menigte onderbrak her- In Gouda worden de treinen, die uit Rotterdam en Den Haag naar Utrecht vertrekken, aan elkaar gekoppeld. De Rotterdamsche trein komt vijf minuten eerder binnen. De trein uit Den Haag. die op hetzelfde spoor binnen komt. be hoort achter dezen trein tot stilstand te komen. Vermoedelijk doordat het treinperso neel in Den Haag de remkraan tusschen de locomotief en den eersten wagen abu sievelijk gesloten had zag -de machinist geen kans tijdig te remmen. Gelukkig bevond -zich achter den stilstaanden trein uit Rotterdam een wissel, die op dat moment afgesteld stond op het links gelegen spoor. De trein uit Den Haag boog daardoor met een vaart van on geveer 30 km op dit spoor af en reed aanvankelijk naast den stilstaanden Rot terdamschen trein. Een vijftigtal meters verderop bevindt zich echter opnieuw een wissel, die de locomotief weer naar het oude spoor terug leidde. Juist op het £unt, waarop de wissel met deze rails samen komt, stond de locomotief van den Rot- terdamschen trein. Deze werd in de flank geramd door de locomotief uit Den Haag. Tengevolge van de botsing kan telde deze en verwoestte in den val een der hoornen van den spoorweg overgang. Ook de andere locomo tief werd beschadigd, geen der leden van het personeel raakte ge wond. haaldelijk de sprekers door „Lang leve de vrijheid!", „Lang leve de republiek!" te roepen en „Wij willen vrjje verkiezingen" te zingen. Ten slotte werd b\j acclamatie een aan den president van de republiek te overhandigen motie aangenomen, waarin wordt verzocht om vrije ver kiezingen, herstel van vrijheden en rechten, individueele amnestie voor politieke gevangenen en het sluiten van het Tarrafal-concentratiekamp op de Kaap-Verdische eilanden. Criiiske feestdag De Portugeesche autoriteiten hebben ^openbare plechtigheden bij gelegenheid van het jaarfeest (Zondag) van de bevrijding van Portugal van de Spaansche overheersching verboden. Alle kranten publiceeren een offi- cieele medodeeling, dat slechts „gebruikelijke en officieele demonstraties waren toege staan." Het gedenkteeken van de bevrij ding in Lissabon werd door politie béwaakt; aan het publiek werd niet toegestaan te blijven toezien bij een bijeenkomst van de nationale jeugd beweging. De pers mocht niets publiceeren over de Zaterdagavond gehouden politieke bijeenkomst. ridge zou door zes Nederland sche ministers worden bijge woond. In verband met den mi nisterraad konden zij evenwel niet aan hun voornemen gevolg geven. Behalve de minister van Financiën, prof. P. Licftinck, die toch was gekomen, werd dc plechtigheid bijgewoond door mevrouw Beveridge, den Brit- schen ambassadeur, sir Neville Bland en de gezanten van Cana da en Australië, den president van den Hoogen Raad. dr. Donncr, den burgemeester Van Rotterdam leden van Gedeputeerde Staten van ZuidyHolland. Prof. de Vries stelde do belang rijkheid van Lord Bcveridge's werk in bet licht. Ilij heeft dc oogmerken van sociale veiligheid en full-employment nader tot hun verwezenlijking getracht en daar door het ideaal van sociale recht vaardigheid minder vaag en rhe- torisch gemaakt dan het tot dus verre was. „Onz* beschaving", zoo zeide hii, „zal niet tevreden zijn voor zo is een beschaving niet slechts van één klasse, maar van de massa. De promotor prof. J. G. Koop- mans belichte vcrvolgscn de ver diensten van Lord Beveridgo als schrijver en philosoof, als ont werper van verreikende practi- sche schema's op het gebied van economische en sociale politiek, als organisator en bestuurder en niet het minst als opvoedkun dige. Gerenaal von Mackensen, de voormalige opperbevelhebber der Duitsche troepen in West- en Zuid-Italië, en luit.-generaal Maeltzer, de voormalige Duitsche gouverneur van Rome, zijn te Rome ter dood veroordeeld. De vonnissen moeten nog door de Britsche autoriteiten worden goedgekeurd. In Jeruzalem hebben gewapende ver zetsgroepen gedurende enkele uren vuurgevechten geleverd met militairen en politietroepen. Er werden vijf per sonen gewond. Schulte en Boeyen bezetten Zon dag in de internationalen koppelwed strijd van 100 K.M. Ie Gent de tweede plaats achter het Belgische koppel Bruncel—de Bruijcker. De beruchte Duitsche spion Fle- sche, die reeds in 1940 door onze militaire politie werd opgepakt doch na den inval der Duitschers direct door deze op vrije voeten werd gesteld, is op Nederl. ver zoek door de Britsche Field Sccu rity in Wiesbaden gevangen geno men. terwijl zijn dochter Karin en zijn vriendin gevankelijk naar Nederland zijn overgebracht. De eerste luitenant Van der Lin den, die voor do afdceling War- crimcs van de Nederlandsche mis sie te Wiesbaden was gestation- neerd, is ecnigen tijd geleden toen hij de Nederlandsche grens overschreed door dc politie gear restoord. Het onderzoek in deze zaak leiddp tot de arrestatie van Flcsche. Flesche had zich in September 1939 in Nederland gevestigd, door de Dnitschers hierheen gezonden om spion- nage te bedrijven. Toen hii fo to's van verdedigingswerken maakte werd hij gearresteerd. Na den inval in Mei 1950 bleef Adventsboodschap van de Ned. Herv. Kerk y ONDAQ, den eersten Adventsdag, is in de Nederlandsch Hervormde kerken een kanselöoodschap van de Uenerhle synode voorgelezen, waarin o.m. wordt gezegd, dat de nood zoowel in de ervaring als in de daardoor veroorzaakte span ningen zijn neerslag vindt. De Generale Synode wijst er op. dat alle maatregelen op maat schappelijk en staatkundig gebied falen, tenzij deze gedragen wor den door het besef van saamhoo- riglieid van het gehecle volk. van onder] Inge veran twoord el i i k heid en dankbaren en gehoorzamen dienst aan den heiligen en vcrlos- senden wil Gods in Jezus Chris tus. Dit beteokent, dat alle te nemen maatregelen moeten leiden tot waarachtige sociale gerechtigheid voor heel het volk. Herstel mag niet beteekenen. dat slechts be trekkelijk kleine groepen der be volking het voorrecht der wel vaart smaken en zeer velen een onduldbaar karig bestaan leiden. Welvaartspeil Een verlaging van het wel vaartspeil moet worden gedragen door het geheelc volk. Hot is bijzonder weerzinwek kend. wanneer sommigen zich verrijken door goederen en gelden aan de normale ver- deeling en buitenlandschen handel t.c onttrekken. Ons volk wordt terecht opgeroe pen tot uiterste krachtsinspan ning, opdat het welvaartspeil voor allen stijge. Aan- deze zedelijke plicht mag niemand zich onttrek ken. hij aan den spionnagedienst verboiïden en werd later als beheerder aangesteld van de firma Lippman en Rosenthal. Op Dollen Dinsdag nam hij rnet vele inwoeien en diaman ten de wijk. De aandacht werd op hem ge vestigd toen hij eenige maanden geleden in verzekerde bewaring op Nederlandsch grondgebied kwam. Ilij was voor enkele we ken van de Fngelschcn „geleend" en toen deze het noodig achtten, dat hij zich weer in Wiesbaden vestigde, werd hij opgeëischt en kreeg ziin vrijheid terug. Hij voer de in Wiesbaden, in een kasteel tje, een vorstelijk bestaan. Voor al zijn dochter Karin trok een kring van bewonderaars onder de geallieerde officieren. Van Nederlandsche zijde heeft men toen op zijn arrestatie aan gedrongen. doch deze heeft toen een dermate verontwaardigds in bepaalde kringen verwekt, dat hii weer spoedig vrij was. Het schijnt dat de eerste luite nant Van der Linden, die in Wiesbaden hij de Nederlandsche missie was gestationneerd om oorlogsmisdadigers op te sporen, schandelijk in,zijn taak tekort is geschoten. Ilij was geregeld ie gast bij Flesche, Nederland heeft geleidelijk aan van zijn gedragingen (hij maakte zich ook op groote schaal aan smokkelarij schuldig) vernomen- Het net trok zich toen dicht en toen hij op Nederlandsch grond gebied kwam werd hij gearres teerd. De senaat der Technische Hooge school te Delft heeft besloten het doc toraat in de technische wetenschappen honoris causa te vcrleenen aan ir. W. H. Harmsen, directcuc-gencraal van den Rijkswaterstaat, ir. W. Hupkes, president-directeur der Nederlandsche Spoorwegen. A. Plcsman, president directeur van de K.L.M. en ir. D. P. Ross van Lennep, hoofdbedrijfsinge nieur bij de staatsmijnen. Deze eere doctoraten zullen worden verleend in de vergadering, die 8 Januari ter gele genheid van den verjaardag der Tech nische Hoogeschool wordt gehouden. Misschien ligt het aan den aard van de Memorie van Antwoord van Buitenlandsche Zaken, misschien ook aan het extract daaruit, dat wij voof ons hebben liggen, maar wat de minister de Kamer mededeelt over onze buitenlandsche politiek, doet wel heel erg magertjes, ja eigenlijk louter negatief aan. Een Westersch blok acht de regee ring onge wenscht, samenwerking tusschen Frankrijk en Duitsehland op korten termijn is een droombeeld, deelneming vtm Duitsehland of van West-Duitschlnnd aan een Westersch blok is natuurlijk ook niet wensche- lijk, de tijd voor een Europeesche federatie is nog niet gekomen. Wy weten hiermee dus ongeveer, wat onze regeering niet wil, althans meent, dat niet kan. Wij zouden het echter belangrijker hebben gevonden, om te vernemen, wat de regcering wel wil, wat wel verwezenlijkt zou kunnen en moeten worden, naar haar meening. Misschien is het onbillyk, maar deze negatieve opsomming doet ons er aan twijfelen, óf onze regeering eigenlijk wel een buitenlandsche politiek hecf.t. Dit lijstje van wat niet kan doet ons zoo eclit weer terugdenken aan dc neutraliteits politiek, d.i. de passieve politiek, van vóór 1940. met het verschil dan, dat wij ons toen positiever over die nega tieve politiek plachten uit te laten dan thans. Wy vinden dit alles te bedenke lijker, omdat do regeering althans in één opzicht een positieve politiek voert en wel ten opzichte van de „grenscorrecties". Daarom juist vragen wij ons na lezing van bovenstaand lystje met zorg af: heeft de regeering deze kwestie van de annexaties dan niet bezien in het licht van, tenminste" tegen den ach tergrond van een door haar te voe ren algemeene Europeesche politiek? Een ontkennend antwoord op deze vraag zou voor ons niet bepaald een verrassing zijn, integendeel, we heb- gen, gezien de voorgeschiedenis van de nota aan de Groote Vier, zelfs wel altijd vermoed, dat dit zoo was. Maar verrassing of niet, de zaak wordt er niet minder bedenkelijk, ja laten we gerust zeggen, niet minder onverantwoordelijk om. Tenslotte nog iets anders. De regeering meent, dat blokvorming, hetzy in W.-Europa of waar ook elders, er niet toe zal kunnen bijdra gen^ om de bestaande tegenstellin gen te verzachten. Blokvorming zal er. alle goede bedoelingen ten spijt, toe kunnen leiden, dat ook elders een dergelijke groepeering plaats vindt, met als gevolg, dat niet slechts staten, doch groepen van mogend heden tegenover elkaar kunnen komen te staan." Dit zijn waarheden als koeien, omschreven in de voor zichtige. orakelachtige ambtelijke taal. Maar wat de regeering niet vertelt, is, hoe zij staat tegenover het feit, dat er in Europa reeds een dergelijk blok bestaat. Want het gaat er niet om, of wij door mede een „Westersch blok" te helpen vor men, elders soortgelijke reacties in het leven roepen, maar veeleer om de vraag, welke houding de mogend heden van het Westen, dus ook wy, zullen moeten aannemen tegen het bestaande Oost-Europeesche blok. Of is onze regeering some van meening, dat zoo'n Europeesch blok niet bestaat? Laat zij het dan zeg gen, maar laten we toch alsjeblieft niet weer vervallen in die struis vogelachtige houding van vóór 1940, in dat angstig maar-net-doen-of-iets- niet-bestaat, alleen omdat wy er geen raad mee wgten. Wy kunnen ons voorstellen, dat de regeering met de internationale politieke situatie niet goed raad weet, zij is heusch de eenige niet. Maar met een Memorie als deze, die aan den eenen kant den indruk wekt van zich liefst benamvd uit alles terug te trekken, anderzijds met nadruk het optreden van den heer Van Kleffens in den Veiligheidsraad, dat wil dus zeggen een zeer positief part ij kiezen in de tegenstellingen goed keurt, weten wij geen raad. Wy meenen echter in alle bescheiden heid. dat de tijd, dat onze Kamer leden zich door den minister van buitenlandsche zaken met een kluitje in het riet plachten te laten sturen, voorbij is. Volgens een hoogen functiona- i is van de Duitsche socialisti sche eenheidspartij gaat deze partij eer. belangrijke crisis te gemoet nu een groot aantal lei ders het voornemen koestert over te gaan naar de sociaal-demo cratische partij. Men acht deze scheuring practisch de doodsteek vvor do eenheidspartij en men is tevens van mecning, dat clit be langrijke consequenties met zich zou brengen in de Russische zone, waar sinds de fusie de communistische en de socialisti sche partij geen toestemming hebben als zelfstandige partijen te werken. Stormachtige wind Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Wisselende beivolking met losse buien. Vrij koude, tijdelijk storm- i achfige, buiige, Zuid-Westelijke d tot Westelijke wihd. 2 Dec.: Zon op 8.24, onder 16.33; i maan op 13.54, onder 23.44

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1