DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Geen enkel land veilig door eigen kracht UNO behandelt Spanje Vier ton aan juweelen opgespoord „Linggadjati" 'aanvaardbaar Interparlementaire Unie was te Brussel bijeen Gebroeders Hoogenboom in Duitschland gearresteerd Groote mogendheden niet overtuigd van deze groote waarheid Frau Gasille wist te ontsnappen Verdacht van moord in Amsterdam Engeland en USA vereenigen hun bezettingszone JOZEF TISO vazal vanHitler) STAATTERECH7 Leiding van het afwikkelingsbureau concentratiekampen neemt ontslag Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per weck of 4.—per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 3 December 1946 Nr. 510 6e Jaarg.' Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 -Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Beveridge over de kleine naties HET voordeel van de kleine mogendheden is, dat zij een meer open oog hebben voor het feit, dat geen enkel land veilig kan zijn voor of in een oorlog, noch door eigen sterkte of isoleering, noch door het voeren van een neutraliteitspolitiek. Ook weien zij, dat een oorlog niet uitgebannen kan worden door vrome resoluties en afzweringen. Een oorlog kan alleen uitge bannen worden ooor het instellen van een super-nationale auto-i- feit, die het recht zal doen gelden tusschen de landen, in plaats van den regel var het geweld. De grootere mogendheden hebban op deze waarheid in het algemeen een minder scherpen kijk.'' Het was lord Beveridge die deze woorden spra.< tijdens zijn inleidin: over „De beteekenis der kleine gendliedcn". die hij gisteravond hield in de aula van de Economische IIoo gesehool te Rotterdam. „Deze stelling" zoo vervolgde hij. „beteekont het prijsgeven van de oude opvattingen over nationale souvereinitoit als het recht van elke natie, om haar eigen weg te volgen in kwesties met andere naties, wan neer dit door eigen sterkte mogelijk is." Sommige groote mogendheden bonden nog steeds vast aan de tragische opvatting van veilig heid door eigen kracht cn door die van haar satellieten. Geen illusie Geen kleine mogendheid, welke de onafhankelijkheid hegrijnt en op waarde schat, kan deze illusie aan hangen. Tenzij de regel van 't recht voor alle naties geldend kan wor den gemaakt kan een kleine mo gendheid geen hoop koesteren op veiligheid dan door den bondgenoot d.w.z. de satelliet, te worden van een groote mogendheid, en dat l' teekent verlies van onafhankelijk heid. Vrede Altijddurende vrede is van het grootste belang voor elke natie in de internationale hetrekkingen. Doei, hij moet gepaard gaan met antono mie in hinnenlandschc aangelegen heden. Een federatie met gezamen- lijk parlement cn uitvoerende macht voor federale aangelegenheden is'ne den geen oplossir voor het pro bleem van den wereldvrede. Want een federatie is slechts mogelijk tusschen landen met parallel loopende politieke in richting en idealen. De idee van een wereldfederatie is thans nog niet practisch bruikbaar. Wc| hebben regionale federatie waarde als voorbeelden der combi natie van nationale autonomie met uitsluiting van alle oorlogs-mogelijk heid. De beteekenis van het Britsche gemeenebest is hierin gelegen, dat Groot-Brittannië en dc dominions geheel en al autonoom zijn, doch dat de mogelijkheid van oorlog tusschen hen is uitgesloten cn dat het prae tisch zeker is, dat. wanneer een van hen zou worden aangevallen, de an deren te hulp zullen suellen. Een vrijelijk tot stand gekomen fe. deratie in West-Europa zou ook een nuttig voorbeeld op dit gebied kun nen zijn. Doch de waarde ervan -s dan ook alleen daarin gelegen, en niet in het scheppen \an een nieuwe groote mogendheid waardoor andere mogendheden bedreigd zouden wor den. Frau Gasille. één van de op- per-plunderaars van Arnhem, die enkele weken geleden gear resteerd is. heeft kans gezien de plaat te poetsen. Zij was opgesloten in een cel van het PRA-bureau te Arnhom, dat ge vestigd is in het voormalige öons- beek-liotel. Door een goed ges.aag- de list wist zij daaruit Zaterdag avond te ontsnappen. Toen dien avond een bewaker haar wat te drinken bracht, ver. zocht zij den man een raam te s.ui ten in haar cel, aan welk verzoek de bewaker gevolg gaf. Van air oogenblik maakte zij gebruik, um> uit haar cel te verdwijnen, de ueur achter zich te sluiten en den bewa ker tot gevangene te maken. Tot nu toe is frau Gasille nog niet ge vonden. Socialisten wonnen in Groot-Hessen Blijkens de- officieuze eind-uitda gen van het referendum voor de grondwgt var, Groot-Hessen tAme- rikaansche zór.e) is het grondwets artikel voor nationalisatie van de voornaamste industrieën, dat een twistpunt vormde, niet 1.081,124 te gen 219.971 'stemmen aanvaard. De grondwet werd met 1.106-710 tegen 350.358 stemmen goedge keurd. De officieuze eind.uitslagen van de verkiezingen voor het parlement luiden: Sociaal-de-nccraten 080.423 r»tem men. 38 zetel*: christen-democraten 495.607 stemmen. 28 zetels; liber-r.'- democraten 251.430 stemmen, i4 ze tels; communisten 171.373 stemuen, 10 zetels. Zeven en zeventig p.o- cent van de kiezers ging ter stem bus; 216.148 stemmen waren ongel- dig. Toch besprekingen in Denpasar op 7 Dec. Dr. W Hoven, algemeen rege ringscommissaris. zal op 7 December inleidende besprekingen te Denpasar openen, die tot een snelle afhandeling van de agenda zullen leiden wanneei dr. Van Mook op een later vast te stéllen datum de conferentie zal heb ben geopend. Naar Aneta verneemt, is het besluit om de- conferentie uit te stellen ge nomen op gron^ van de overweging, dat de bespreking van den toekom- stigen politiéken status van de Groo te Oost eerst vruchtbaar zal zijn wanneer de officieele opvattingen in Nederland duidelijker zijn afgefee- kend. In verband met de beoordeeling van het ontwerp-accoord zullen in Nederland ook officieele opvattingen betreffende de toekomstige staatkun dige ontwikkeling van het Malino- gebied vastere vormen aannemen Intusschen heeft men fe Batavia gemeend, dat ten behoeve van ver schillende onderwerpen, die niet rechtstreeks raken aan de politieke structuur een gedachtenwisseling reeds nu vruchtbaar zou kunnen zijn ter concretiseerirrg van wenschen en opvattingen. Hierbij is gedacht aan onderwijs verkeer, volksgezondheid en landbouw Een politieke positiebepaling is echter niet te verwachten, alsvorens de regeering terzake inleidende pe- dachtengangen zal hebben ontwik keld. 99 „Historische daad van staatsmanschap De Britsche vertegenwoordi ger Philip Poel Baker heeft hij het debat in de politieke com missie der Vereenigde Naties \erklaard: „Ik beschouw de overeenkomst die in Indonesië gesloten is, als een schitterende historische daad van staatsman schap. Ik zou hulde willen bron gen aan onzen Nederlandschcn collega Van Roycn voor zijn per soonlijke aandeel in het lot stand brengen van deze overeenkomst. „Ik weet er nyecr van, dan de ir.eeste menschen ervan kunnen weten". De heeren prof. dr. C. C. Berg, dr. K. J. Brouwer, mr. A. B. Cohen Stuart, ir. Ch. Cra mer, Alb. de la Court, H. J. dé" Dreu, E. üobee, mr. W. Hak ker, prof. dr. J. P. B. de Jos- selin de Jong, prof. dr. H. Krae- mer, W. Middendorp, mr. F. Craaf van Randwijk, J. E. Stok vis en Z. Stolvis die allen be langrijke functies in Indohesië hebben bekleed, hebben zich met een manifest tot het Neder- landsche voik gericht, waarin zij verklaren, dat zij de basis overeenkomst van Linggadjati beschouwen als een bruikbaren grondslag voor een noodzake lijke vernieuwing van het Ko ninkrijk. Zij ontkennen, dat de overeen komst zou leiden tot een ontbin ding van het Koninkrijk, omdat: le. De Nedcrlandsche Kroon aan het hoofd zou komen te staan van een nieuw staten- geheel: Vereenigde Staten van Indonesië binnen een Neder- landsch-Indonesische Unie; 2 Voorzien wordt in een wet telijk te regelen gezamenlijke en blijvende behartiging van voor name gemeenschappelijke levens belangen: buitenlandsche betrek kingen, defensie, voorzoovcr noo- dig financiën, en verder onder werpen van economiscben en cultureelen aard; 3. De organen van het Konink rijk bijstand zullen vorlecnen aan de Vereenigde Staten van Indonesië, zoolang deze niet of onvoldoende over eigen organen beschikken. Ook juristen De volgende rechtsgeleer den prof. mr. R. D. Kolle- wijn, prof. mr. F. M. baron Van Asbeck, prof. mr. C. Westrate. prof. inr. G. van Berh. prof mr W. F. W'erl- heim, prof. mr. W G. Yeg- tin, prof. mr. J. Valkhoff, prof. mr. W, P. J Pompe, prof. mr. .Ib. Zeyle.naker Jzn.. prof. mr M. G. l.evcn- bach, prof. mr H. F. W. D. Fischer, prof. rpr. J. C. van Oven, prof. mr. j. AI. j. Schep per en prof. rnr. G. Lange- meijer, dringen bij den mi nisterraad op zuiver juridi sche gronden aan op onmid- febjke behandeling en goed keuring door de Tweede Ka mer van de overeenkomst van Linggadjati. Lord Beveridge, de bekende Engelsclic econoom, is in de aula van de Economische Hoogeschool te Rotterdam gepromoveerd tot doctor honoris causa in de economische wetenschap >en Lord Beveridge ontvangt de bul uit banden van zijn promotorprof. J. G. Koopman. (P.) TOM Conally, de Amerikaansche afgevaardigde, heeft giste ren in de politieke commissie van de U.N.O. een resolutie voorgesteld, waarin er bij de Algemeene Vergadering op wordt aangedrongen. Franco te verzoeken af te treden. Hij stelde voor daarna onmiddellijk een interim-regeering in te stellen, die zoo spoedig mogelijk vrije verkiezingen zal houden. Byrd onderweg De Zuidpoolexpeditie onder lei ding van vice-admiraal Byrd heeft zich op weg begeven. ÏN het kader der Nederlandsch-Belgisch-Luxemburgsche sa menwerking, zijn Zaterdag parlementaire vertegenwoordigers van de drie landen te Brussel bijeen gekomen. "s Middags zijn de Nederlandsche en Luxemburgsche delegaties op het ministerie van Buitenlandsche Zaken, verwelkomd door mevrouw Spaak. 's Middags is in de Senaat te Brussel de eerste bijeenkomst van de Interparlementaire Unie ge houden. De statuten zijn na eerste lezing goedgekeurd. Men koos Brussel tot permanente zetel van de Unie. Verschillende problemen van cultureelen en econornischen aard zijn besproken. De heer Vos, plaatsvervangend minister van Buitenlandsche Za ken zei namens de Belgische Re geering: „De drie naties, die wij vertegenwoordigen zijn misschien de machtigste factor bij de herge boorte van bet geestelijk leven in Europa. Zonder deze kan onze beschaving niet voortduren." De leider der Nederlandsche de legatie, de heer Scrrarens. ver klaarde dat, Nederland, België en Luxemburg in den stormhoek van Europa staan. „Wanneer wij een blok vormen, dan zal dit tegen geen enkele natie gericht zijn. Het zal dan integendeel een stuk zijn van het bouwwerk van een nieuw Europa en van een nieuwe wereld." UNO-zetel nog niet beslist De hoofdkwartier-commissie van de UNO heeft gistermiddag achter ge sloten deuren gestemd over de plaats waar de permanente zetel van de organisatie zal worden gebouwd. De beschikbaar gestelde terrei. nen bij Philadelphia en San Fran cisco verwierven elk 9 ^temmen; Harrison White Plains, ten Noorden van New York 8 stemmen. De commissie zou naar men ver wachtte gisteravond opnieuw bijeen komen voor de definitieve stem ming. Klompen zonder bon Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat voorloopig de klom pen zonder bon kunnen worden ver kocht. Dat W1*l niet zeggen dat zij in voldoende hoeveelheid te krijgen zijn. Integendeel, doordat de Duitschers een sterken roofbouw op onze bos- schen hebben toegepast, is er een zoo sterk tekort aan klompenhout. dat er een redelijke distributie onmogelijk is. Hun. die klompenbonnen hebben, zal bij de aflevering echter voorrang worden verleend Dr. Lange, dc Poolsehe afgevaar digde, zeidc dat het bestaan van twee Spaansche regeeringen, die elk door een aantal landen worden erkend, reeds als een gevaar v»or den vrede moe' worden beschouwd omdat in geval van een burgertor log in Spanie de twee partijen door een aant'ai leden der UNU ge- stpund zou kunnen worden. Lange gaf een opsomming van de tanden die geen diplomatieke oe- trekkingen met Franco onderin u den. Het zijn- Austialië. Bolivia. \Vit-Liberië, Mexico. Nieuw-Zee- laod. Panama. Polen. Saudi-Ar.itoë: fe Oekraïne, de USSR. Venezuela en Joegoslav't, waarvan Joego* a- \ië, TsjechoslpwakijeGuatemala, Mexico. Panama. Polen en Vene/.ve la de Spaansohe republikeinsehe re geering van Giral hebben erkend Franco's kracht Tegen de f-ewering dat elke ac. tie van de UNO het bewind van Franco zou verstevigen, wierp i ge in, dat slechts de zekerheid, dat de UNO geen maatregelen zal .men Franco's positie versterkt, tlij voegde .er o~' Lzc.. lit. leliën de UNO niet in slaat zal zjjn in (K ze kwestie tot naden te komen, bet vertrouwen van de wereld in de UNO verloren zal kunnen gaan. Kolentoewijzingen uit Duitschland De Noord-Duitsche kolen-con trole;commissie heeft vandaag be kend gemaakt, dat de kolentoe wijzingen uit de Britsche zone voor de maand December als volgt zijn: België 87.900 ton; Nederland 132,200 ton; Denemarken 78.900 ton; Griekenland 9.600 ton; Frnnk rijk 89-100 ton; Fransch Noord" Afrik-a 7.300 ton; Italië 72.800 ton; Finland S.900 ton; Joego-Slavie 6.900 ton; Luxemburg 120-000 ton; Noorwegen 36 600 ton; Portugal 4-600 ton; Zweden 11.000 ton; Zwit serland 6.200 ton. Abdoekadir voor den microfoon De heer Raden Abdoekadir Wid- jojoatmodjo, adviseur in buitenge wonen dienst van deö luitenant gouverneur-generaal, zal Woens dagavond om kwart over zeven in de rubriek „Het rijk over zee' een radiotoespraak houden, die door Hilversum II wordt uitgezonden. Dit is een deel van den tekst der ontwerp-overeenkomst van Lingga djati, geparafeerd door de leden van de Nederlandsche en Indonesi sche delegaties. (P.) OK1V.EHP-OVsfrL -Iffo» ;t PO Hedo^lnr.aacha Ho£r«r!n£, i floï*. vortegortaooriljjd docr de Cc-.-xslpi ten d*: de ?op«orln£ van Hoputllefc ïndonooitJ, o vorte^eneiodrolt-d door do indonoalachc delegatie. - hot oprechte verlonken koestcr»n<i <te £Ood© betrekkin- Ren lusschor. de volkoren van Jledorlund «1 IndcneelS to verrekoren In nieuwe vorxen »on vrijwillige swï-enwcrkln£, «elke de b«»l« woortorg*- bfeden voor ©on goud© on krach tige ontwikkeling ven bol"© lenden ln co toekcKet, en al* het «bf-olljk maken do ro3.«te twnéchen ba', do volkeren op nleuwo grondelogon to Yesïlgen; •prekon het navolgende ef en sollen <Stce overeenkonet op den kortst ocgell Jk«n temljn «tn de £o*d>«tj-ln£ van do volk*vertegen*oor<HElfv.«3 onderworpent Artikel 1. De KoderJandoah© regiering erkent do regsorlng van ai Ropubllojt Indonesia «tla de fact© uitoefenend© het gesog f over Java, Modoor* «n 3'uantre.-Do door do geallieerde of i-'oderlendacbi troapen beBotte p«i<l*óet> lullen geleide lijk, door aederzljilacbe jerienwrklrg, ln hot republlltalh- «eho goblod «orden ingevoegd, ülerto© sol «ei.jtonio ©en aanvang «orden genaakt mot de r.oodlge eetregelen eood©tt uiterlijk op het tijdstip ir. artikel 12'genooad, de In voeging tel »ijn voltooid, Artikel 2, De Noderlaftbache regeering en ds regeorlng. van de Re publiek werken eonen tot de spcedlgo vestiging ven een aouverclnen, deroaretl©ener. atest op federatl-ven grond- «log, gewond d»'Vereenlgdo staten van Indonefll*. Artikel 3. Do Vexonlgdo StoUn van Indoneelü »u11©d omvatten haf geheolo grondgebied ven Wedorlondoch-Indlï mot dien verstande, dat. Indien do bevolking «on eenlg gebieds deel, «Mlt ne overleg de overig© geMedsdet I en, longs democrat lachen weg te kennen goeft hiel oC nlot tot dr Zulotga (Venezuela) vorklaai\le zich vóór cle resoluties, waarin de Franco-jegeering; wordt uitge sloten van de internationale ge meenschap. V Castro (Sah'ador) veroorzaakte opwinding in de vergadering, toen hij er op wees dat de regeering van Franco geen gelegenheid had zich tegen aanvallen te verdedigen; hij drong er op aan, dat de Spaansohe kwestie aan Let, Spaansche volk zelf ter oplossing zou worden over gelaten. Voetnoot. Het Sowjet-pers- bureau Tass meldt: dat Bulgarije heeft besloten de regeering.Giral te erkennen. Er zullen diplomatieke betrekkingen worden aangeknoopt. WEER heeft de Centrale Vermogens Opsporingsdienst, in samenwerking met de P.R.A., afdeeling collaboratie een groote partij juweelen ter waarde van ongeveer f 400.000.in de hoofdstad opgespoord. Na het ontdekken van de schat een villa aan de Schubertstraat te Amsterdam is dit reeds de tweede party juweelen hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de tijdens de bezet ting op mysterieuze wijze verdwe nen Joodsche bezittingen, die achter haald is. De Rotterdamsche onderafdeeling van de V.C.V.O. had een zaak in on derzoek tegen een -18-jarigen chauf feur te Amsterdam, die tijdens de bezetting in nauw contact heeft ge- gestaan met de „Sammelverwai- tung", welke organisatie zich o.in. bezig hield met het leeghalen van Joodsche woningen in het „Sper gebied". Men had vermoeden, dat de chauf. feur zich op onrechtmatige wijze aan deze goederen had vergrepen Een onderzoek in zyn woning le verde echter geen resultaat op. Vorige week deden rechercheurs een inval in de woning van de Perzische troepen in Azerbeidzjan Volgens Radio Teheran zü" troe pen van de centraio Perzische re geering thans do stad Zendjan in Azerbeidsjan binnengetrokken, die ongeveer driehonderd kilometer ten Noordwesten van Teheran aan de spoorlyn is gelegen. Do5r vliegtui. gen werden biljetten afgeworpen met een proclamatie van-den Fer- zisehen minister-president, Ghavam es Soeltaneh, waarin de bevo'king werd opgewekt met de troepen sa men te werken en waarin degenen, die verzet zouden bieden, met zwa re straffen werden bedreigd, aldus deelde de radio mede. CORNELIS en Jacob Hoogenboom, die verdacht worden van den moord op de 61-jarige Anna M. Marsman, die op 2 November in haar woning aan Warmoesstraat te Amsterdam werd gewurgd, zijn in Frankfort gearresteerd. Zij zijn op 28 November door dc Diiitscbo politie aangehouden, omdat zij zonder toestemming de grens hadden overschreden. Toen zij hiervoor voor een Duitsch ge rechtshof terecht stonden was daarbij toevallig een Nederlander aanwezig, die als tolk aan dit hof verhonden is. Deze had in de Nederlandschekranten over den moord gelezen en wist, dat de ge broeders I-Ioogeboom door de No dcrlandsche politie werden ge zocht Hij wendde zich tot de rechter lijke autoriteiten en het gevo'g was dat de Hoogehooms ter be schikking werden gesteld van de Nedf rlandsche militairo missie te Frankfort. Bij hun verhoor gaven zij toe dc grens illegaal te hebben, over schreden bij Susteren—Kalden- kirchen, om in Duitschland onder te duiken. Zij haddon tot nu toe van den zwarten handel geleefd voornamelijk verkoop van kof fie, welke zij uit Nederland had den medegebracht en waren in het bezit van ruime geldmid dolen. Het was hun na hun aan komst in Frankfort 'gelukt con tact te krijgen met de Frankfort- sche onderwereld, die hun onder dak verschafte en aan .valsche papieren zou helpen. Voordgt zij deze echter kregen, werden zij gegrepen. Zij zullen vermoedelijk binnenkort naar Nederland wor den overgebracht. R. Schumann tijdelijk premier in Frankrijk? Dinsdag zal de. Fransche Na tionale Vergadering haar presi dent kiezen. Vincent Auriol (so cialist) is de ecnige caudidaat. Woensdag zpu dan dc keuze van den nieuwen premier moeten volgen. Men is te Parijs echter van mcening. dat deze keuze mis schien moet worden uitgesteld, terwijl de verschillende partijen achtpr de schermen blijven onder handelen. Volgens gesprekken 'in de wandelgangen, komt men er politieke kringen langzamer hand toe de vornling van een nieuw zakenkabinet onder leiding van Robert Schumann (republi- keinsche volkspartij), thans mi nister van Financiën, voor te stellen. Schumann zou grootendeels hetzelfde kabinet handhaven al£ Bidault en zich op dringende fi- nancieele maatregelen concentree- ren, ónder welke het verleenen van staatsubsidies aan land bouw, industrie cn import ten be drage van 90 mil lioen francs. Dit kabinet zou in Januari aftreden, wanneer de senaat en de presi dent van de republiek zijn gekp- zen. Bevin en Byrnes hebben gis teravond de overeenkomst ge- teekenrl, waarbij de Ameri kaansche en Britsche bezet tingszones in Duitschland wor den gefuseerd. Functionarissen van bet Britsche militaire bestuur in Duitschland be. studeeren op het oogenblik een nieuw plan om alle boerderijen en landgoederen in de Britsche zOne tot 350 acres te beperken cn alle bosschen te nationaliseeren. Een soortgelijke wet is in de Sowjct- zóne reeds van kracht. Geen export meer? Het Fransche persbureau AFP verneemt uit betrouwbare bron jat de Britsche autoriteiten binnenkort den export uit de Britsche zone van Duitschland zullen staken. Hel zou vooral gaan om den uitvoer van steenkool naar geallieerde landen. schoonouders van den verdachte in de Tweede Jan Steenstraat te Am sterdam. Men vond een partij juwee len cn brillanten ter waarde van f 400.000. Bovendien hadden de be woners uit angst een koffertje met sieraden op een politiebureau gede poneerd, waar liet later door de re chercheurs is afgehaald. Het is niet uitgesloten dat een ge. deelte van de sieraden „gewoon" ge stolen is. De chauffeur en zyn vrouw zyn gearresteerd. T OSEF TISO, do president van do J door llif-ler, na dc overweldi ging van Tsjechoslowakijo, inge stelde Slowaaksche republiek, staat thans terecht voor ccn volksgerecht te Bratislava. Het proces is gisteren begonnen root dc voorlezing van do acte van beschuldiging, die 213 bladzijden telt. Tiso wordt er van boscliuldigd contact te hebben gezocht met de leidende nazi's, zooals Goering cn Von Ribbentrop, om hun steun te verkrijgen bij de afscheiding van Slowaky'e van den Tsjechoslowaak- sehen staat. Hij heeft tevens *io on afhankelijkheid van Slowakije uit geroepen. Tiso verzocht om het zen den van Duitsche terroristen naar Bratislawa om de politici, dio zich' Een foto nit 19-12: Tiso tijdens zijn bezoek aan Berlijn, waar hij met Hitler besprekingen voerde, in een auto in gezelschap van Goering. tegen de afscheiding verzotten, to intimidccicn. Het laatste gedeelte van de beschuldiging handelt over Tiso's maatregelen in Slowakije zelf, in het bijzonder zijn st.rijj tegen dc partisancn cn zijn aandeel in do deportatie van joden. Na een uur te hebben overlegd, heeft het Ilof een verzoek van Ti so's verdediger oei een proces voor een internationaal gerechtshof ver worpen. De bewering, als zou Tiso's arres tatie in Duitschland oen inbreuk zijn op het internationale recht, werd ontkend. De arrestatie was geiaan met goedkeuring van do Amerikaansche bezettingsautorilei- ten. Voor den bouw van een nieuwe raffinaderij te Palemhang heeft do Standard Vacuum verscheidene mil- Iioencn beschikbaar gesteld. Over vier A, zes maanden zal de installatie gedeeltelijk in gebruik worden ge nomen. DE leiding van het afwikkelingsbureau concentratiekampen heeft ontslag genomen, omdat de minister van Sociale Zaken besloten heeft dit bureau als zoodanig op te heffen en bij het Nederlandsche Roode Kruis als informatiebureau in te schakelen. De leiding van het bureau meent onder deze omstandighe den de verantwoording voor dc wijze, waarop in Nederland het opsporingswerk naar hen, die door de Duitschers naar concen tratiekampen zijn gestuurd, niet langer te kunnen aanvaarden. Zij beklaagt er zicli ook over dat zij van de afdeeling repatrieeriog van het ministerie van Sociale Zaken geen voldoonde medewer king heeft ondervonden. Zij acht een grondige wijziging van het opsporingswerk in het buitenland dringend gewcnscht, wanneer men wil trachten het definitieve lot van vermiste personen vast te stellen. Het ministerie van Sociale Zaken deelt over dit ontslag het volgende mede: Er zijn op het oogenblik vier bu reaux. die zich bezig houden met bet verzamelen van gegevens omtrent vermiste Nederlanders t.w. het Info.'- matiebureau van het Roode Kruis, hef Afwikkelingsbureau Concentra tiekampen (A.B.C het bureau Am sterdam en het bureau Westerbork Deze versplintering kost onnoodig veel g?ld. terwijl het werk er ern stig onder lijdt. Vandaar dat de mi nister tot samenvoeging heeft beslo ten.. Het zal het centrum worden der nieuwe organisatie. Het burea'u Am sterdam en het bureau Westerbork zijn hiermede accoord. maar het A.B.C. weigert medewerking. Vliegtuig neergestort in Frankrijk Een militair vliegtuig van onbe kende nationaliteit is gistermiddag op de Ballon d'AIsacc in dc Voge zen. neergestort. Een reddingsploeg heeft reeds vier lichamen uit het wrak verwij derd; men vreest, dat er nog ande re slachtoffers zijn. Hot. vliegtuig is dermate vernield, dat Je nationaliteit niet vast to stellen is. Te Bandoeng is een begin ge. maakt met de concentratie van DuiU sellers, waarbii celet wordt op hun gedragingen tijdens de Japanscho bezetting. Losse buien Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I, te De Bilt. Wisselende bewolking met losse buien, tijdelijk weer toenemende, vrij koude. Zuid-Westelijke tot Westelijke wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1