DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Duitsche economie eind 1949 weer op peil USA tegen interventie in Spanje Posttarieven zoo spoedig mogelijk weer omlaag Kranenburg voor, Gerbrandy tegen „Linggadjati" Kamer aanvaardt conversie van de Staatsschuld Hoogleeraren en studenten ageeren pro Linggadjati UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Britsch-Amerikaansch herstelplan Spoorbrug van Ravenstein hersteld „Rumoer om Cheribon een politiek spel" „Linggadjati" bevat geen geheime clausules Een klein ei voor onvolwassenen Regeeringscommissaris voor Opsterland SFIO steunt Thorez Ministerraad tot morgen uitgesteld Maatschappij-ziekenfondsen wenschen instelling van een ziekenfondsraad Leidsche brandweer voorkwam een ramp Cultureel contact met Luxemburg en België Belgische zone in Duitschland Franco reageert Enschede heeft 100.000 inwoners Aardappelexport stopgezet „Willem Barentsz" in Kaapstad aangekomen Conventie voor den walvischvangst Sultan van Deli in ons land Noodlottig spel met een revolver Voorjaarsbeurs volgeboekt Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. Woensdag 4 December 1946 Nr. 511 6e Jaarg.' Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telcf. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER VOLGENS de Maandag door Byrnes en Bevin geteekende overeenkomst zullen de twee bezettingszones voor alle eco nomische kwesties worden behandeld als een gebied. Men stelt zich ten doel tegen eind 1949 een economie te Rebben opgebouwd, die het gebied hl staat stelt in zijn eigen onderhoud te voorzien. Engeland en de U.S.A. hebben besloten de finaneiëcle verant woordelijkheid gelijk te dcelen en zich ten doel te stellen tot een rantsoen van 1.8S0 calorieën per dag voor den normalen gebruiker in beide zönes te komen. Met het oog op de huidige voedselpositie in de wereld echter zal het hui dige rantsoen van 1.550 calorieën per dag worden gehandhaafd. Volgens het accoord zal er een gemeenschappelijk ex- port- en importbureau wor den ingesteld, dat voorloopig de verantwoordelijkheid voor den buitonlandschcn handel zal dragen. De kosten die de beide regee ringen voor 1 Januari 1947 hebben betaald en nog zullen betalen, zullen binnen den kortst mogelij ken tijd, in overeenstemming met een herstel der Duitsche economie op gpzonde basis, door don toe- komstigon Duitschen export wor den gedekt. De beide landen zijn het eens over een spoedige vaststelling van den wisselkoers voor de markt, de opheffing der handelsbelem meringen. financieole hervorming en de uitwisseling van volledige technische en zakelijke mededee- lingen tusschen Duitschland en andere landen. De normale han del moet zoo spoedig mogelijk worden hersteld. Uit noodzaak BEVIN noemde de overeen komst „het begin \an het eind van onze economische moei lijkheden, voor zoover het Duitschland betreft." Hij ver klaarde, dat de overeenkomst in geen enkel opzicht als anta gonisme tegen d regeoring van eenig ander land moet worden gezien, maar uit zui vere noodzaak geboren werd. 9 1-Iij sprak de hoop uit, dat het nog mogelijk zal zijn an dere zönes er mee in te be trekken. Dit plan. aldus Bevin, kwam het eerst op tijdens de besprekin gen te Parijs over hetgeen gedaan moest worden om tot een oplos sing te komen van de moeilijk heden. gerezen tengevolge van het niet-nakomen van een economi sche clausule in de overeenkomst van Potsdam. Deze clausule hield in. dat Duitschland tijdens de be zetting als een economische een heid móet worden behandeld. Volgens Bevin beoogt het pro ject het volgende: 1. een eind te maken aan het dilemma, dat gerezen was tenge volge van concurreerende aan spraken op Duitschland van voor malige bezette landen en van de economische noodzakelijkheid om orde te scheppen in den chaos in Duitschland zelf. 2. in Duitschland een industrie op te bouwen, die zoodanig onder controle gesteld moet worden, dat agressie is uitgesloten, en die Europa, de rest van de wereld en Duitschland zelf zal redden. 3. om te ontkomen aan het ge vaar van een levensstandaard, die voor het grootste volk van Euro pa beneden het normale peil zou liggen en. indien zij niet wordt verhoogd een bedreiging.voor den levensstandaard van geheel West- Europa zou kunnen vormen. ■4. om den Engelschen en Ame- rikaanschen belastingbetaler ont lasten door Duitschland in staat te stellen door export geld te ontvangen voor zijn eigen mini mum-noodzakelijke import. Men verwacht, dat steenkolen, textiel pharmaecutische. chemi sche en ceramische producten spoedig zullen worden geëxpor teerd. Meer steenkool John HILLDRING, de leider der Amerikaansche delegatie bij de onderhandelingen heeft verklaard dat de overeenkomst ook een plan omvat om in het komende jaar de steenkoolproductie in het Ruhr- gebied met 50% te verhoogen en op 75% van het vooroorlogsche peil te brengen. Ook is overeen stemming bereikt over de onmid dellijke verscheping van voedsel naar de Britsche zóne. De spoorbrug bij Ravetistein, gelegen in het baanvak Nijmegen's-Herto- genbosch, is Maandag weer in gebruik genomen. Met man en macht is er aayigepakt, om het merk tijdig gereed fe hebben. P (Van onzen parlementairen redacteur) BIdt behandeling van de begrooting van de Hooge Colleges van Staat kwam gistermiddag in de Tweede Kamer nog maals itr sprake, het geval Sanders. Minister Beel deelde mede, dat eon commissie van onderzoek was samengesteld, die tevens zal adviseeren cr de Centrale Veiligheidsdienst ondergebracht moe* worden bij Justitie ot bij Binnenlandsche Zaken. De C.V.D. zal geen opsporingsbevoegdheid bezitten. Dc Kamer maakte een aanvang met de behandeling van (je begroo ting voor Sociale Zaken. Wij komen daarop morgen terug. In de avondvergadering kwam de begrooting van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie aan de orde, waarbij de heer Smeenk (AR) de hoop uitsprak, dat de ver hooging der posttarieven spoedig weer afgeschaft ka nworden. De ra- TIJDENS de voortgezette Spanje-debatten in de politieke commissie heeft Tom Conally verklaard dat de Vereenigde Staten geheel het beginsel van non-interventie zijn toegedaan en van meening zijn dat sancties op den dnur een economischen en politieken chaos ten gevolge zullen hebben, die tot burgeroorlog zou leiden. Veto onopgelost Ook-Cnna la verklaarde zich te. gen interventie. Van Langennove (België) drong er daarentegen op aan dat de Algemeene Vcrgad»ving een onmiddellijk terugroepen i.in ambassadeurs en gezanten ui*. Ma drid zou aanbevelen. Jouhaux (Frankrijk) verklaarde, dat -Je UNO reeds to veel en tc lang over deze aangelegenheid heb ben gesproken, terwijl het Rpï ari sche volk in ellende leeft, waaruit onrust kan voortkomen. Hij hert eg de, dat de UNO een einde am het bewind van Franco moet maken, niet alleen in het belang win 'net Spaansche volk. maar in het oe'ar.g \an den vrede. Shawcross (Engeland) wees Ie commissie er op, dat zij 5 December met haar werkzaamheden klaar moet zijn. Hij wilde spoedig" vor- Prof. R. Kranenburg, voorzitter van de Eerste Kamer en hoog leeraar te Leiden, heeft in een radiorede o.m. gezegd, dat het ontwerp-accoord van Linggadjati niet meer is dan een globale, ruwe schets, waarin de ontwerpers de beginselen van de toekom stige verhouding tusschen Nederland ^n Indonesië hebben vast gelegd. De uitwerking van deze.principes moeten rentie nader worden uitgewerkt. minjr v.m een subcommissie voor ontwapening. Over de veto-kwestie kwam do commissie niet tot een accóora. Al lé pogingen een compromis te vin den tusschen de zus vcrsch'licnde resoluties liepen vast op de weige ring van je Sow jet- en Austra.iiche afgevaardigden hun inzichten te wijzigen. diodistributie behoort z i. haar zelf standigheid terug te krijgen. Hetzelfde bepleitte de heer Stein. rnetz (KVP) voor den Amsterdam- schcn-, Rotterdamschen- en Haag- schèn telefoondienst, die tijdens dc bezetting genaast zijn. De heer Post. humus (PvdA) meende, dat 'uei rechtsherstel de voorrang moet heb ben maar technische doelmatigheid. Do heer Wagenaar (CPN) was het met den heer Stcinmctz eens. Minister Vos erkende, dat de verhooging van het posttarief op een psychologisch ongunstig oogenblik is gekomen. Zoo snel als mogelijk is. wordt weer tot verlaging overgegaan. De naasting van de drie grootste gemeentelijke telefooncentrales was al voor 1910 aan de orde omdat zij alle drie een verschillend stelsel vat automatiseering hadden. Zij technisch ver ntwoor.il mi er kan niet op worden teruggekomen. Eén onderzoek naar de billijkheid der schadeloosstelling zegde do minister toe. Betreffende dc radiodistributie verwees hij naar het aangekondigde webontwerp. De begrooting werd z.h s. aange nomen, de communistische fractie temde tegen. Bij de begrooting van h.' Zuiderzeefonds werd van ver schillende zijden aangedrongen op voi-Hzetting der inpolderingen. in een confe- Prof. Kranenburg bleek groo- tendeels in te stemmen met Let ontwerp-accoord. Hij stelde vast, dat de staatsvorm van de Unie ze kere trekken van do Engelsche „common wealth of nations" de gemeenebest van volken, ver toont. Andere constructies achtte hij in het algemeen onvruchtbaar. Hij eindigde aldus: „Zij. die meewerken aan hQt tot stand ko men van bet accoord zijn geen dooodgravers, maar bouwers. Wij maken thans geschiedenis." PROF. GERBRANDY Een tegengesteld geluid liet prof. mr. P. S. Gerbrandy hooien, die eveneens voor de microfoon sprak. Hii zei, dat de overeen komst de Nederlandsche souverei- nitcit over NedeiianelschTndië prijs geeft en de volken aldaar prijs geeft aan een kleine boven laag. Zij verspert, aldus professor Gerbrandy, dc volken in: Neder- landsch Indië cn in Nederland den weg naar een betere toe komst. Prof. Gerbrandv bleek het niet e*%ns met lien die zeggen, dat het niet anders kon. „Hot had zeker anders gekund indien niet ecnige der huidige ministers Ned. Indië innerlijk reeds hadden losgelaten" zei hij. „boven bet inwendig be stuur cn de rechtspraak, boven het bedrijfsleven, zending on mis sie moet een gezond gezag staan." De eenige weg tot redding noem de prof. Gerbrandy een Rijkscon ferentie, waarop gesproken zal worden met loyale vprtcgenwoor- digers der verschillende volken en groepen. De „New York Times" bevat een artikel van baar Ilaagschen cor respondent, David Anderson, waarin verklaard wordt, dat „de indruk van groote oppositie tegen de overeenkomst met Indonesië misleidend is. Deze oppositie, al dus Anderson, is in hoofdzaak een kwestie van lawaai van de zijde van de christelijk-historischen, anti-revolutionnairen en liberalen, die zich uitspreken voor de ver ouderde tactiek om mot. geweld de „opstandelingen" in bedwang te houden." „De gemiddelde Nederlander is in «ijn meening over Indonesië in de war gebracht door het feit. dat de/o kwestie een politiek voetbal spel tusschen de binnenlandsche partijen geworden is. Hij ziet dil probleem zelden in het kader van de algemeene ontwikkeling in het Verre Oosten. De meeste Nederlanders zijn zich er echter van bewust, dat Ameri ka en Engeland met de onafhan kelijkheid van Indonesië instem men. (Van onzen parlementairen redacteur) jl/ï ET 61 tegen 20 stemmen, die der Prot. Chr. fracties, nam gistermiddag de Tweede Kamer het wetsontwerp tot het aangaan van geldleeningeh ter conversie van uitstaande schuld aan. Op het oogenblik dat de voorzitter als laatste zijn stem moest uitbrengen, werd hij plotseling onwel en moest zich laten ver vangen door den tweeden voorzitter, mr. A. M. Joekes, die de vergadering, ondanks de begrijpelijke onsteltenis, rustig voortzette. Later bleek gelukkig voor ongerustheid over de ziekte van mr. van Schaik geen reden te bestaan. wille van bud^etaire overweg5'.gen de beloftc-n jer regeenng breeki. liet was de AR party die bij de aanpassingspolitiek vóór do<i oor log de beloften tegenover ambte naren brak. Minister Lieftinck zette Tegen het wetsvoorstel ha 1 de heer de Wilde (AR) ernstig be zwaar, omdat de voorwaarden, waarop vroegere leeningen zijn aan gegaan. niet toelaten, dat obdga- tiehouders gedwongen word mi tot conversie tegen een lagere realo. In feite wordt gedwongen tcn. versie toegepast. Naar spr.'« oor deel worden kleine spaarden en institutionecle beleggers getroffen. Ook de heer Lultas 'KVP) was niet enthousiast, doch hij wilde ich niet in detailcritiek begeven. Het Nederlandsche staatscrediet m ordt door deze conversie niet aangetast zei hij. Dc heer Iloogcarspel .DPN) wees er op, dat. de inschrijver-, op de tijdens de bezetting uitgjge\en leeningen Joor het hooge ren«e:\pe abnormaal zijn bevoordeeld. Hofstra verbaasd De heer Hofstra (PvdA) verbaasde zich over de uitvoerige disitibsio inzake dit eenvoudige wetsontwerp, dat niets anders wil dan bezuinigen op do staatsuitgaven. Üjj vond dat de heer de Wilde minder dan iemand anders gerechtigd is den minister te verwijten, dat hti ter- In welingelichte kringen te Den Haag verneemt het ANP, dat in tegenstelling tot lopende geruchten de ontwerp.overcenkomst van Linggadjati geen geheime clausules bevat en geen geheime consessies behelst. Wel wijst men er in deze kringen op, (jat in het regeeringsoommuniqué van Zaterdag is aangegeven, dat de bindende notulen voor het ontwerp interpretatieve beteekenis hebbon. Men acht het vanzelfsprekend, dat ook deze notulen aan de Kamer zul len worden voorgelegd. uAoon, dat aflossing gepaard gaande Tet een gedwongen leening techifisch niet mogelijk was. Van schenCing der grondwet is geen sprake, fiv. is buiten twijfel, dat de Staat ziju ver plichtingen volkomen nakomt Het boeken van afgeloste bedragen op geblokkeerde rekeningen is een heel gewone procedure, watrover geen kwaad woord is gevallen De minister zegde in beginsel toe, gren lagere rente bij concersio te zu.'en toepassen dan 3%. Aan leveit:\er- zekeringmaatschappijen is d" mi nister tegemoetgekomen door het uitgeven van Z\'2% scuatkist bi jet ten. Op 5 December zal ei bon wor- denbekénd gemaakt, waarop voor personen, geboren in 1926 of later, een klein ei verkrijgbaar zal zijn. De heer J. J- G. S. Falkena, oud-burgemeester van Hceren- vecn, is benoemd tot regee ringscommissaris in de ge meente Opsterland. De heer J. II. Poppinga. tot dus ver belast met«jde vervulling van het ambt van burgemeester, heeft den minister van binnenlandsche zaken verzocht hem niet voor een benoeming tot regeeringscommis saris in aanmerking te brengen, onder mededeeling, dat hii op de ze wijze hoopt, het zijne er toe hij te dragen om in de gemeente Op sterland zoo spoedig mogelijk we der tot normale besiuursverhou- dingen te geraken. De nationale raad der Fran- sche socialistische partij heeft zich met een meerderheid van vier vijfden uitgesproken voor handhaving der candidatuur van den leider der communisten Maurice Thorez bij do presi dentsverkiezingen. Voor de Fransche Nationale Vergadering zijn de volgendezes vice-voftrzitterg gekozen: Yvon Delbos (radicaal). Joseph Lanicl (M.R.P.). mevr. Germaine Pey- role (MRP), Jacques Decloö (comm., Fernand Bouxom (M. R P.) en mevr. Madeleine Braun (Comm.). Naar het ANP verneemt zullen de gemeenschappelijke beraadslagingen van de ministers cn de leden der commissie-generaal, naar aanleiding van de omvangrijke werkzaamheden, welke in verhand met dozo bespro kingen verricht moeten worden, niet heden, maar waarschijnlijk Donder dagmiddag worden voortgezet. ONDER docenten en studenten aan de velschillende instel lingen van Hooger-Onderwijs is een beweging ontstaan om te komen tot het verzenden van een adres aan de Staten- Generaal om zich uit te spreken ten gunste van de basis-overeen komst van Linggadjati. De volgende Utrechtsche hoogleero ren ondersteunen deze beweging prof dr. S. V H J. Berkelbnch van der Spreukel, prof mr. T. J. Dor hout Mees, prof. dr. M G. Minnaert prof. dr H. W. Obbink. prof dr. Ch. P. Raven, prof. dr L. Rosenfeld. prof. dr. H. C. Rumke, prof dr. ir P. Vening Meinesz, prof. dr M. J. A. de Vrijer. Omdaf binnen enkele dagen de S|a ten-Generaal de beslissing zal moe ten nemen is het noodig dat men met den grootsten spoed zich voor onder tcekening van het petitionnement wende tot één van de volgende stu- denten: K. van Asperen, Prof. Pulle laan 25. Utrecht. H. II Koning. Nw Gracht 70. Utrecht, R v. d. Pol, Park straat 43. Utrecht, C. H van Rhijn Geertebolwerk 32. Utrecht, C. Rüm ke, Mariahoek 4. Utrecht. Kunstenaars Vijftien vooraanstaande kunste naars hebben den minister-president een brief gezonden, waarin zijn hun dankbaarheid voor den arbeid van de commissie-generaal tot uiting bren gen. De onderteekenaars zijn: prof. dr. N A. Donkersloot. D. A. M. Binnen- dijk, A Defresne. Antoon van Duin kerken (prof. dr. W. Asselbergs), W. Havermans, Hans van Meerten Hildo Krop. mevr dr. A. Romein Verschoor, L. H. Sondaar. jhr. J W H. W. Sandbcrg. Victor E. van Vries land. Jelle Troelstra. prof. dr. J. B. Tielrooj^ D. Wolbers en H Zagwijn. Vrouwen De Nederlandsche Vrouwenbewe ging zond het volgende telegram aan den minister-president en aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal: „De Nederlandsche Vrouwenbewe ging, vertegenwoordigende duizenden vrouwen uit alle bevolkingsgroepen en van alle gezindten, is van mee ning, dat de basis-overeenkomst van Linggadjati door het Nederlandsche volk moet worden aanvaard, omdat hiermede een grondslag wordt gelegd voor vrede cn samenwerking tus schcn Nederland en Indonesië". Peter K reu der is tie eerste Duitsche nrtist, di. naar het bui tenland zal gaan. Hij zal binnen kort naar Anierika vertrekken voor een .ournéc van G maanden De landelijke raad van de federatie „Vereenigde Maatschappij Ziekenfondsen" (V.M.Z.) waarin dc verzekerden en de mede werkers (dotoren, apothekers enz.) gelijkelijk vertegenwoordigd zijn, kwam te Utrecht in een buitengewone vergadering bijeen Deze federatie omvat circa 2.7 millioen ziekenfondsleden en heeft zich tot taak gesteld: de bevordering van het ziekenfondswezen in Nederland. In verband hiermede heeft de federatie onlangs in Utrecht een centraal bureau gevestigd, De vergadering werd geleid "door den heer F. C. Nieiiwcnhuizcn, arts te Utrecht, die de bestaande situatie op ziekenfondsgebied in hoogè inate onbevredigend noemde. Een werke lijk goede opbouw kan alleen tot stand kan komen door onderlinge samenwerking der betrokken groe pen op voet van wederzijdschc waar deering en gelijkberechtigheid, zei hij. Deze opbouw zal moeten lei. den tot een uit deze groepen voortkomend, leiding gevend top.orgaan (Ziekenfondsraad), waaraan verordenende bevoegd heid zou moeten worden toege kend. De vergadering sprak haar on voldaanheid "it over het ontwerp van wet tot instelling Van een zie. kenfondsraad, zooals dit thans bij do Tweede Kamer is ingediend. Men achtte in verzekeringsvorm (d.w.z. opheffing van het verschil tusschen verplicht- en vrijwillig ver zekerden) urgent, terwijl aan een verplichte ziekenfondsverzekering, met inachtneming van een nader vast te stellen weistandsgrens, door de meerderheid de voorkeur werd gegeven Men bleek verder van meenin dat een nationcel en economisch ver. antwoorde reorganisatie van het ziekenfondswezen moet uitgaan van de grondstelling, dat met één zieken fonds per nader af te bakenen ge bied kan worden volstaan. Dinsdagmorgen werd de Leidsche brandweer gealarmeerd voor een feilen brand in Leiderdorp, waar materiaal van Je aardewerkfabriek Wetzelaar en Steinz. vfetm had ge vat. vermoedelijk door oververhit ting van de onder de draaierij ge. logen bakovens. Reeds vier minu ten na het alarm was de Leidsche brandweer onder lei.ling van den waarnemend commandant Kosten ter plaatse. Door dit spoedig ingrijpen is een groote ramp voorkomen; onder de bakkery is namelijk een cellulose-lakfabriek geves tigd, die thans werd gespaard. Ongeveer 25 minuten later ar riveerde de Leiderdorpsche brandweer. De geheele draaierij van de fa briek ging verloren. Verzekering dekt de schade, die nog niet gesohat kan worden. I-Jot comité van Belgisch-Neder landsch-Luxemhurgsche samen werking deelt mede. dat de Bel gische en Nederlandsche culturec- le studiecommissies zijn geïnstal leerd. Tot voorzitter, vice*voorzitter en secretaris van de Belgische com missie zijn benoemd: prof. J. Ca- paert, Herman Teirlinck en Jean Ma ret; tot voorzitter, vice voorzitter en secretaris van de Nederlandsche commissie prof. dr. G. A. van Poel je. prof. dr. W. J. M. A. Assel* heres (Anton van Duinkerken) en E. \V. P. van Dam van Isselt. Men besloot tot het instellen van drie sub-studiecommissies, nl. voor onderwijs, kunsten cn we tenschappen. Nadat een volledig inzicht van de bestaande acties zal zijn ver kregen, ligt het in de bedoeling het uitwisselen van sprekers, ar tisten. orkesten, toon^ltroepen. films en radiovoordrachten te sti- I muieeren. De Belgische bezettingszone Duitschland zal de volgende „Kreise' omvatten: Akenstadt, AkenlandJ Dtiren, Montjoei, Erkelenz, Geilen kirchen, Jülich, Schleiden, Euskir. chen, Keulen (stad), Keulen (land) Bergheim, Bonne, Reinisch-Bergi scher Krcis, een gedeelte van tie Kreis Rhein-Wupper en Remscheid Siegkreis, Ober Bergiseher Kreis Altena, Olpe, Siegen, Wittgenstein Arnsberg, Meschede. Soest, Unna, Hoxter, Paderborn, Warburg, Buren, Brilon, en Lippstadt. In een nota, die gisteren door den Spaanschen minister van Buiten- landsche Zaken aan de Amerikaan sche zaakgelastigde te Madrid is overhandigd, heeft de Spaansche re geering de motie, die de Vereenigde Staten in de politieke commissie van de UNO hebben ingediend, van de hand gewezen en haar beschre ven als „beleedigcnd voor het Spaansche volk door haar onrecht vaardigheid". In de nota wordt verklaard, dat het Spaansche volk het huidige Spaansche bewind niet als „fascis tisch" gekenschetst wil zien. De Spaansche regeering ontkent, dat Franco de asmogendheden heeft aangehangen. „Buitenlandsche vrij willigers in het nationale leger heb ben nooit meer dan twee percent van het totaal uitgemaakt en wer den eerst toegelaten, toen de anti- Franco-gezinde internationale bri gade in de rangen van het roode le ger werd opgenomen." .Gedurende de tien afgeloopen jaren heeft het Spaansche volk een doorslaand bewijs gegeven voor zijn goedkeuring van het bewind, die blfjkt uit zyn trouw ondanks de bui tenlandsche aansporingen tot op stand". zoo wordt in de nota gezegd. Enschede heeft gisteren zijn 100 000-en inwoner ingeschreven, n I Bert Cor Gerritsen, het eerste kind van het echtpaar Gerritsenvan Holder, dat in November 1942 te Enschede in het hu^veljjk trad. De heer Gerritsen is als koperslager werkzaam bij de Nederlandsche Spoorwegen Het gemeentebestuur heeft een spaarbankboekje van f 100.ter beschikking.gesteld. Tevens zal het traditioneele krentenbrood worden aangeboden. De burgerij heeft een schat van cadeaux aan den 100 000- ste geoffreerd. Ondanks het feit, dat de aardappo. lonoogst ruim voldoemlo heeft opge leverd voor do Consumptie in eigen land, heeft do ministor van land bouw, visscherij cn vocdselyoorzio- ning opdracht gegeven do verkno pen van voor export bestemde con sumptie-aardappelen stop te zetten. Bij do verdere bestemming van de consumptieaardappelen dient name lijk eengie voorzichtigheid in acht te worden genomen. Gelet op do betee kenis van den aardappel als vollcs- voedsel. meent de minister geen on kel risico bij de aardappelvoorzie ning te mogen loopen. vooral ook omdat de uiterst moeilijke graanpo- sitie, die door de gebeurtenisson in Amerika weer ongunstig wordt be ïnvloed, de regecring noodzaakt °P alle eventualiteiten bedacht to zijn. Daarbij komt dat het den minister is gebleken, dat de verwerking van aardappelen tot veevoeder, ook van gqedc consumptieaardappelen, een dérgelijken onnang heeft aangeno. men, dat daaraan paal en perk moet worden gesteld. Do Nederlandsche walvischvaarder „Willem Barentsz" is te Kaapstad aangekomen. Een half uur na aan komst meerden ook de jagers 1, 2 en 5 De jagers 3 en 4. die uit Montevi deo naar Kaapstad waren» gestoomd, bleken reeds aanwezig Dc ..Willem Barentsz" zal vermoe delijk drie dagen in Kaapstad blijven en dan den grooten sprong naar de Zuidelijke IJszee wagen. Dertien landen hebbon Maandag een internationale conventie voor den walvischvangst ondertcekcnd. Met'deel Is de walvischvangst cn do traan-industrie te regelen, met het oog op hot toenemende aantal walvisschen in het Zuidpoolgebied. De ondertcekenaars van do over eenkomst waren Argentinië. Austra- lië, Groot-Brittannie. Canada, Chili, Denemarken, Frankrijk N o d o n d, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Peru. Rusland cn. do Ver Staten. IJsland, Ierland, Zweden en Zuid- Afrika toekenden als waarnemers. Aan boord vat. do „Oranje", die Donderdagmorgen 5 December to Amsterdam wordt gedebarkccrd, be vindt zmii ook ZIJ. Toeankoe Osntan Alsanie Perkasa, Alamshah, sultan van Dcli, die in gezelschap van zijn broer cn twee leden van zijn hofhou ding een bezoek aan Nederland brengt. Tijdens zijn verblijf in ops land zal aan hem namens het ministerie van Overzeesche gebiedsdeelen, do assistent.resident G. van Gelder wor. den toegevoegd. In 's-Gravenhage speelden twee jongens met een geladen revolver. Het wapen ging af. waardoor één van hen in de buik werd getroffen. In het ziekenhuis bleek zijn toestand re delijk te zijn. Bij een onderzoek in de woningen der jongens vond de politie twee stenguns met 1000 patronen, drie re volver^, bajonetten, een groote hoe veelheid geweerpatronen, helmen en gasmaskers. Deze voorwerpen waren door de jongens na de bevrijding in bunkers e.d verzameld De ouders waren volkomen onkun dig van deze „verzamelwoede". I Do Voorjaarsbeurs, welke van 11—20 Maart as. zal worden ge houden, belooft weer een oclatant succes te worden- De aanmeldings termijn voor deelneming sloot gis teren en, hoewel cr nog geen offi- cieele cijfers beschikbaar zijn, kunnen wij reeds nu melden dat de doening ruimschoots is over- teekend." Het aantal inschrijvin gen overtreft in ruime mate de beschikbare ruimte, zoodat ook do komende beurs weer een evene ment zal worden- Vrij koud i Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I, te De Bilt. Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen Enkele regenbuien, hier en daar vermengd met hagel of natte sneeuwMeest matige1 Noord-Westelijke wind. Fry koud I 4 Dec.: Zon op 8.29, onder 16.31 maan op 14.42, onder 2.19. J

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1