DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Weinig critiek op beleid van minister Drees Electrische trein bij Ketel uit de rails geloopen Tienduizend dollar boete voor John Lewis Successen voor Neêrlands vliegtuigin dustrie Molotof steunt Conally's ontwapeningsvoorstel UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 5 December 1946 Nr. 512 6e Jaarg. Nederland zij brug tusschen Rusland en Angelsaksen „Het Vrije Volk" orgaan van PvdA Extra vleesch en korstlooze kaas Verward debat over Franco Belangrijke stap, zegt Shawcross Griekenland fel veron twaardigd „Soldatenmoeder gearresteerd Drama van ontrouw Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.-— per kwartaal Losse nummers 10 CL Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclcf. odmiÉistratic 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER NIEMAND zal ontkennen, dat minister Drees, die de portefeuille van Sociale Zaken beheerscht, aan zijn departe ment ten volle op zijn plaats is. Zijn bekwaamheid en be stuurskracht worden zoo alge meen erkend, dat hij bij de be handeling der begrootingen voor '46 en '47 om een sport- term te gebruiken, een „walk over" heeft. De sprekers, die Dinsdag middag het woord hebben ge voerd, bepaalden zich dan ook in hoofdzaak tot het uiten van enkele wcnschen en vragen. Gistermorgen zat Mr. van Schaik geheel hersteld weer in den voorzit- terstoel. De heer v d Born (PvdA) maakte zich tot. tolk van de bezwaren, die de vakbeweging heeft tegen de loonstop, omdat zij vreest, dat prijsverlaging niet in voldoende mate tot stand zal komen. De heer Suurhof (PvdA) wenschte het vrije spel der maatschappelijke krachten bij de loonvorming niet terug. liet Kaïnerlid Koenen (CPN) achtte de sociale zekerheid door den minister niet gewaarborgd en opperde ernstige bezwaren tegen het college van Rijksbemiddelaars en de Stichting van den Arbeid. Drs. Nederhorst (PvdA) pleitte voor betere organisatie van de scholing van jeugdige arbeiders. Van onzen parlementairen redacteur eerste spreker gisteravond bij U de behandeling van de begroo tingen voor Buitenlandsche Zaken was de heer Ruggers (PvdA) die zeide dat de eerbied voor de men- schelijke persoonlijkheid het. middel, punt van onze buitenlandsche poli tiek moet zijn De bezettingspolitiek in Duitsch- land achtte hij volkomen perspec -of- loos. Annexatie lost geew-enkel pro bleem op, stelt integendeel nieuwe problemen. Positief is alleen de Ne. derlandsch-Belgisch-Luxemburgsche samenwerking zei hij. Dat was ook de meen in g van den heer Serrarens (KYP). Democrati- seeri'ng van den buitenlandschen dienst wordt niet enkel verkregen door verhooging van uitgaven, ook de geest moet veranderen verklaarde hij verder. Over het werk der mili taire missie in Duitschland was hij niet erg te spreken. Waarom werd Generaal Doorman als hoofd der missie vervangen? Dezelfde vraag stelde dr. Bruins- Slót (AR). Deze vond, dat het be wustzijn van onze kleinheid en machteloosheid teveel onze politiek bepaalt, zooals z.i. in de Indonesi sche aangelegenheid tot uiting komt. De hooge uitgaven voor het de partement bezwaarden den heer Bie- rens (PvdV) buitengewoon, terwijl de zeer beperkte economische be. trekkingen met Duitschland hem zeer verontrustten. „Minister van Wederopbouw" noemde de heer v. d. Goes van Xaters (PvdA) den minister, doelende op den wederopbouw van de wereld, waaraan 50 mi nisters van buitenlandsche za ken deelnemen. Is de minister zich daarvan echter bewust, vroeg hij? Het is zei spreker, thans het £oe- dc oogenbik om to komen tot een federatie van de lage landen. Bij deze samenwerking zou ook Frank rijk te betrekken zijn. Mr. v. d. Goes pleitte voor versteviging van de banden met de Sovjet-Unie; Neder land zal dan niet bruggehoofd zijn van de Angelsaksische landen, doch een brug tusschen deze landen en Rusland. Het is een gevaarlijke il lusie te meenen dat Duitschland geestelijk gesaneerd is. Maurice Thbrez werd niet gêkozen De communistische candidaat- voor het Franschc premier, schap. Maurice Thorez, heeft niet voldoende stemmen op zich vereenigd om premier van Frankrijk te kunnen worden. Er zal een nieuwe stemming moe ten plaats hebben. Thorez kreeg 259 van de 579 stemmen. Er stemden 318 perso nen blanco, zoodat Thorez niet de vereischte absoluto meerderheid kreeg. Na de bijeenkomst var. de Natio nale Vergadering verklaarde men, dat een twaalftal socialisten niet voor Thorez hebben gestemd. De parlemcntsfractie van de MRP kwam na de zitting bijeen, maar be sloot geen candidaat te verkiezen. Donderdagmorgen komt zij weer hij- een. De „Rassembloment. Gauche"' van Herriot kwam eveneens hijeen maar nam een afwachtende houding aan. Men acht het mogelijk, .lat een socialistische candidaat wordt gp- steld. maar houdt rekening met het plan van de communisten om de candidatuur van Thorez te handha ven. De heer Hakke (PvdV) was over tuigd, dat Nederland aan de spits staat met zijn sociale voorzieningen. Verbetering is echter mogelijk. In verband met talrijke overschrijdin gen van den wettelijkcn arbeidstijd lrong de heer Kupcrs (PvdA) aan op zwaardere straffen bij overtre ding. Minister Drees achtte het niet raadzaam den Hoogen raad van Ar beid te doen herleven. De Stichting van den Arbeid wordt in het alge meen gehoord bij sociale voorstel len. De sociaal-economische raad zal het toporgaan worden van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie. Een wettelijke regeling van het ontslagrecht is in aantocht. De minister verheugde er zich over, dat aan het consumonten- crediet blijkbaar zoo weinig be hoefte is geweest. Tekort aan arbeiders Er is een tekort aan geschoolde werkkrachten, zei de minister. Door goéde voorlichting en scholing wordt getracht dit te beperken. De rijkswerkplaatsen mogen echter niet concurreeren met het Nijverheids onderwijs. Het stellen van hooge maximum straffen op arbeidswet, overtredingen heeft geen zin, zoo lang sommige rechters lage straffen blijven opleggen. Aan het opnemen van kleine zelfstandigen in de ongevallenwet en invaliditeitswet zy'o groote be zwaren verbonden. Intusschen wordt gezocht naar een oplossing dezer kwestie. Bij de replieden maakte mevr. v d MuvzenbergWillemse (CPN) be zwaar tegen het stellen van het af wikkelingsbureau Concentratiekam pen onder het. Roode Kruis. De de batten worden Vrijdag voortgezet. Generalissimo Tsjang Kai Sjek tij. dens zijn rede in de openingszitting Van de eerste Nationale Vergadering te Nanking, waarin hij zijn aftreden aankondigde (P.), De pottenbakker-kunstschilder Chris Lannoou beoefent reeds 50 jaar zijn ceramischen arbeid. Ter gelegenheid van dit jubileum is een ten toonstelling van zijn werk in „Arti" te Amsterdam ingerichtDe jubilaris bij zijn producten GISTERAVOND is de gestroomlijnde electrische trein, die om 17.54 uit Den Haag naar Rotterdam vertrok, bij Ketel, tus schen Delft en Schiedam, op een particulieren spoorwegovergang in botsing gekomen met een meehvagen. Het voorste wielstel van den uit zeven wagons bestaanden trein liep uit de rails, waar door de geheele trein ontspoorde. Meehvagen op overweg gegrepen De ravage, die aangericht werd, was enorm. De beide sporen wer den geheel vernield, terwijl de dwarsliggers, over grooien afstand versplinterd werden. Onder de naar schatting IU00 passagiers van den trein brak aan vankelijk een paniek uit. zij spron gen aan beide zijden uit den trein. Hierdoor ontstond het gevaar, dat de trein uit de richting Schiedam, die ieder oogenblik kon passeeren op de kris en kras over de spoor lijn loopende passagiers zou inrij den. Door het kordate optreden van den conducteur van den verongelukten trein, die den aankomenden trein tegemoet liep en tot stilstand bracht, werd echter deze ramp voorko men. Trein uit Delft Ernstiger zag het er uit met den volgenden trein uit de richting Delft, die in de inmiddels ingeval len duisternis met groote snelheid naderde. Een onbekend gebleven militair slaagde er echter in ook dezen trein, zij het slechts op een afstand van zeven meter, voor den verongelukten trein, tot staan te brengen. Bij dezen daad verwondde hij een arm. De passagiers, waarvarf er enke. Ie licht gewond raakten, moesten p\E vakvereeniging van John L. Lewis is veroordeeld tot een boete van 3% millioen dollar. Lewis zelf werd veroordeeld tot een boete van 10.000 dollar, aangeteekend. Bij het uitspreken van het von nis, verklaarde de president: „Dit is geen geval van een gewone in breuk op het recht. Het is slecht en monsterachtig. Het beteekent honger, koude en nooddruft." De president noemde zich een groot vriend van dc arbeiders, maar hij achtte een toestand, als Lewis heeft geschapen, gericht op het belachelijk maken van dc re geering. die hij „bet sociale bouw werk van democratische volken" noemde. In betrouwbare kringen werd gisteravond gezegd, dat. indien Lewis niet zal toegeven, president Truman binnen een dag of twee een radio-rede tot het Amerikaan- sclie volk zal houden, om te trach ten de crisis door den invloed van de publieke opinie te beëindigen. Overeenkomst? Het officieele vaktijdschrift „Iron Age" meldde gisteren, dat Lewis in feite met de mijneigenaren overeenstem ming heeft bereikt over alle punten van een nieuw con tract, behalve over den duur ervan. Ten aanzien van de restricties in liet spoorwegvervoer hebben Amcrikaansche functionarissen verklaard, dat alles in het werk wordt gesteld het zenden van graan naar het buitenland te doen voortgaan, maar het werd betwij feld of de S00 spoorwagons, die dagelijks voor dit graan vervoer noodig zijn, hiervoor beschikbaar kunnen blijven. VERKOOP VERBOD VOOR NED. BANK-AANDEELEN In opdracht van den minister van Financien wordt alle vër- b indeling van aandeden Neder- lnnd6che Bank en certificaten daarvan tot nader order verbo den. De vakvereeniging heeft beroep In het Asta-Tuschinsky-lhenter te 'sGravenhage is de première gegaan van de Ned. Rootle Kruis- film „Op de bres", welke in 300 plaateen van ons land in open bare voorstellingen gedraaid zal worden. Macedonische kwestie voor Veiligheidsraad Griekenland heeft den Veilig heidsraad der Vereenigde Naties officieel verzocht het vraagstuk van de schen ling der Grieksche grenzen door gewapende benden in behan deling te willen nemen. Het heeft Bulgarije, Joegoslavië en Albanië ervan beschuldigd de grensschen- ders te helpen. Radio Moskou meldt. Jat de USA volgens „welingelichte kringen te Athene" hebben besloten troepen naar Griekenland te zenden. De be slissing was het gevolg van onder handelingen met de Bj-itten. aldus Radio Moskou. Remhrandt's eerste zelfportret, geschilderd op den leeftijd vaü 26 jaar wordt uit een Eogelsche part. collectie in Londen publièk geveild. Er wordt geen buitensporige prijs verwacht. de ongeveer acht kilometer naar Schiedam te voet afleggen. De voerman van deD meehvagen, P Lansbergen uit Ketel, kwam met den schrik vrij, zijn paard echter werd gedood. Het herstel van de baan zal ver- möedelijk twee dagen in beslag ne men. Gedurende dezen tijd zal bet, reizigersverkeer geleid worden via de lijn Pijnacker—Voorburg, die echter nog niet geëlectrificeerd is. Men zal trachten met ctroomtractie op dit traject een half-uurdienst in te stellen. Het partijbestuur van de Partij van den Arbeid heeft in zijn vergadering van Vrijdag 29 November het volgen de besluit genomen: „Hef Vrije Volk" dient te worden beschouwd als het politieke orgaan van de Partij van den Arbeid, als de dagelijksche vertolker van het stand punt van het democratisch socialisme ten aanzien van de problemen van staat pn maatschappij. De behoefte aan religieuze vor ming en geestelijke leiding, die onder de Prot. Christelijke en Katholieke leden van de Partij van den Arbeid leeft, kan niet worden bevredigd door een alge meen democratisch socialistisch dagblad, zoodat ook andere dag. bladen door deze leden der partij gewenschf kunnen en zullen wor den. Dit doet niets tekort aan het alge- meene socialistische karakter van ..Het Vrije Volk". De hoofdredacteur van dit blad, K. Voskuil, woont de vergaderingen van het partijbestuur en de kamerfractie bij. zoodat een nauw contact tusschen dagblad en partijleiding js gewaarborgd. Het partijbestuur verwacht, dat deze re geling t.z.t. door het partijcongres, dat tevens zal oordeelen over de po litieke leiding der krant, zal worden bekrachtigd. Het congres van de partij zal plaats vinden op 24, 25 en 26 April 1947 te Utrecht. Het curatorium van de Wiardi Beckmanstichting werd als volgt sa mengesteld: prof mr.- dr, G. v. d. Bergh, voorzitter, B Al. J. Bommer. mr. M. v. d. Goes v. Naterp, H. J. Hofstra, dr. Ph. J Idenburg, prof. R. Kranenburg, mevr mr E. Ribbius- Petetier, prof, dr J Tinbergen, mr. Peletier, prof, ir. H. Vos. A. W. IJzer man. In den stichtingsraad. het organisa torische orgaan van de Stichting wer den de volgende personen benoemd: M. A. Reinalda. voorzitter, J C Dee. ring, mej. mr. L. W van Lindonk. M, Sluvser. J. Tuin, J. Willems. C. Wou denberg. Geldigheidsduur van fruitbonnen verlengd Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat do geldigheidsduur van de bonnen 478 en 48—4 Al gemeen, aangewezen voor het koo- pen van 2 kg appels en peren ver lengd is t.e.m. 28 December. N -^e Jntcrnati°nalc Luchtvaarttentoonstelling te Parijs ge ëindigd is, blijkt, dat de Nedcrlandsche vliegtuigindustrie zeer opmerkelijke resultaten geboekt heeft. Zooals bekend is, kwam dc N.V. Nederlandsche Vliegtuigfabriek „Fokker" in combinatie met Frits Diepens Vliegtuigen N.V. in een zeer fraaien stand uit met dc Fok ker F 25 „Promotor Voor dit vierpersoons zakenvlicgtuig, dat eensluidend het meest comforta bele vliegtuig van den salon werd genoemd, is de belangstelling overweldigend geweest He» is dan ook mogelijk ge weest een groot aantal orders te boeken en contracten af te sluiten met het buitenland, tot een be drag van f 4.000.000.Tot de lan den, waarvan orders ontvangen zijn, bchooren o.a. Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Zweden en Denemarken, terwijl met andere landen besprekingen gaande zijn- Het is natuurlijk onzeker, of alle orders kunnen worden geëffec* tueerd, omdat vele moeilijkheden op het gebied van deviezen, in- en uit\oervergunningen c.d. zul len moeten worden opgelost. Niet alleen voor de „Promotor", maar ook voor andere nieuwe Fokkerontwerpen, de P 1 „Part ner", een tweepersoons sportvlieg- tnig, de S 2 „Instructor", een 2—3 persoons lesvliegtuig en de F 26 „Phantom". een tweernotorig sch roef loos verkcersvl iegtu ig. bleek groote belangstelling te be staan. Deze week: Voor de tweede helft van de 13e periode 1946 (8 t.m. 21 December) geeft elk der volgende bonnen recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 612 (strook no. 4) 511 brood: 800 gram brood 512 brood: 400 gram brood 511 boter: 125 gram boter 512 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. 51—3 boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 511 melk: 4 liter melk 51—1 vleesch: 100 gram vleesch 512 vleesch: 400 gram vleesch 511 algemeen: 200 gram kaas 512 algemeen: 50 gram korst looze kaas 513 algemeen: 500 gram suiker, boterharastrooisel enz. of 1000 gram jam, stroop enz. 51lb reserve: 1600 gram brood 51lc reserve: 800 gram brood 512b, 512c reserve: 3 liter melk 513b, 513c reserve: t ei (5e kl) 51lb reserve: 100 gram kaas Bonkaarten KD, KE 612 (strook no, 4) 521 brood: 800 gram brood 521 boter: 250 gram boter 522 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 52—1 melk: 12 liter melk 521, 52—2 vleesch: 10') gr vleesch 52—1 algemeen: 100 gram kaas 522 52—3 algemeen: 250 gr sui ker, boterhamstrooisei enz. of 500 gram jam, stroop enz. 521 algemeen: 1 ei (5e klasse) 52ld reserve: 800 gram brood 52—2d reserve: 50 gr knrstl. kaas 52le reserve: 250 gram ryst of kindermeel (uit rijst bereid) of kjnderbiscuits 522e reserve: 600 gram bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid) Tahakskaarten enz. T 61 2. rantsoenen tabaksartikelen V 62 200 gram chocolade en/of suikerwerken X 61 2 rantsoenen tabaksartikelen X 62 100 gram chocolade en/of suikerwerken Voor de week van 15 t.m. 21 De cember zullen nog bonnen worden aangewezen voor tabak, versnape ringen, bloem, koffie, thee en ge droogde zuidvruchten. Deze week is wederom 100 gram vleesch extra beschikbaar, zoodat men in totaal 500 gram per veertien dagen ontvangt. Kindermeel zonderrijst op bloembon Van 7 December af zal kinder meel, niet uit rijst bereid, ver krijgbaar zijn op de bloembonnen en niet meer op den rijstbon. De rijstbon geldt in het vervolg voor rijst, rijstkiudermeel en kin- derbiscuits- Het debat over Franco is gisteren in do politieke commissie voortge zet. Denepiarken en Zweden wen. schen maatregelen die verder gaan dan de Amerikaansche voorstellen. Gromyko (Sowjot Unie) steunde de eischen tot verbreking van di plomatieke en economische betrek kingen met Spanje en noemde de Amerikaansche voorstellen onvol doende en te zwak. Manoeilsky (Oekraïne) vroeg aan Conally (USA) wat er zou dienen te gescliieJeu indien Franco naar aan leiding van -de Amerikaansche reso lutie niet zou vertrekken. Conally antwoordde, dat. ©r in het geheel geen zekerheid bestaat dat Franco zal vertrekken na welke resolutie dan ook. Hij wees er op. dat de re soluties van Polen en Wit-Rusland waren gericht tot de leden der UNO, terwijl Je Amerikaansche een bood schap tot het Spaanscbo volk in. hield, liet lot van de Spaansche re geering is in handen van het volk, aldus Conally, en het is aan de „sterke mannen" van Spanje de regeering te wijzigen. Naar zijn meening zou het verbreken der eco nomische betrekkingen tot gevolg hebben, dat het Spaansche volk Franco uog meer zou gaan steunen, daartoe gedwongen door honger en gebrek. Na een debat, dat gedurende het laatste uur zeer heftig en verward was, besloot meu tot het vormen van een sub-cominissie om uit dc verschillende resoluties en amende menten een gemeenschappelijke re solutie op te stellen. Bulgaarsche grenzen als in 1941 De ministers van Buitenland sche Zaken zijn het er gister avond over eens geworden, dat de grenzen van Bulgarije thans zullen zijn zooals op 1 Juni 1941 en dat Bulgarije geen nieuwe fortificaties zal mogen aanleg gen. Over de interpretatie van om streden punten van het vredes verdrag met Italië zal beslist worden dóór een raad van ver tegenwoordigers van de gealli eerden van de Italianen on van de UNO. D? Donou-kwestie werd voor de tweede maal opgeschort, diar Molotof nog een dag tijd voor be- sïudeering verzocht. Molotof zei de-er zeker van te zijn, dat hij met nog een dag bedenktijd, een redactie zou kunnen samenstel len. die allen tevreden zou stel len. BIJ cle hervatting van de debatten over de ontwapening in de politieke commissie heef f Molotof verklaard, dat de Sowjtt- Unie onder eetiig voorbehoud haar steun verleent aan de Ameri kaansche voorstellen over ontwapening en deze tot basis voor verdere bespreking wil nemen, opdat eensgezindheid in de Alge- meene Vergadering wordt bereikt, wanneer een besluit over ontwapening wordt genomen. Molotof zeide dat hij drie amende menten op de Amerikaansche voor stellen zou indienen: 1. Het, besluit omtrent de ver mindering van* bewapening moet worden genomen door middel van een resolutie van den Veiligheids raad. 2. Opdat een situatie wordt ge schapen waavio de aigcmeone orde- nhig on vermindering van bewape ning zich niet alleen tot kleinere wapens maar ook tot de grooterc wapens der moderne oorlogsvoering uitstrekt, moet de Algemeene Ver gadering een aanbeveling doen, dat de Veiligheidsraad spoed zet achter de bestudeering van het rapport, van de commissio voor do atoom energie. Deze commissie moet. het als haar dringende taak zien, atoomwapens cn alle andere wa pens, die op massale verdelging zijn ingesteld, van de nationale bewa pening uit te sluiten. 3. Dc Veiligheidsraad moet met spoed een ontwerpovereenkomst over atoomwapens opstellen. Niet ver genoeg Sir Hartley Shawcross (Engeland) gaf na do rede van Molotof direct uiting aan zijn vreugde, dat de zeer belangrijke verklaring van Molotof wijst op belangrijke concessies ten aanzien van de oorspronkelijke Sowjet-Russischo zienswijze. Toch gaan deze „eenigszins,, vrome, som migen zouden misschien zelfs kun nen zeggen banale grondbeginse. len", zooals Shawcross het uitdruk te, niet ver genoeg. Elk voorstel over ontwapening moet rekening houden met andere vernietigings wapens dan atoombommen en met een contröle-systeem. Shawcross was er tegen dat de Aesemblée zich In alle Grieksche kringen werd gisteren uitdrukking gegeven aan bittere verontwaardiging over het besluit van den raad van de vier miinsters, de grenzen van Bulgarije vast te stellen volgens die van Juni 1941, door welke beslissing de Grieksche aanspraken op herziening van de grens met Bulgarije en op Ncord-Epirus, zooals zij te Parijs naar voren werden gebracht, van de hand zijn gewezen. Door vele politieke leiders werd den nadruk gelegd op den „ondank der geallieerden". Do nieuwsbladen van alle partijeu maakten met groo te koppen melding van de beslissin onder commentaar, waarin de te leurstelling van-het Grieksche volk tot uitdrukking werd gebracht. Parlement rouwt Het Grieksche parlement heeft zijn bijeenkomst gestaakt als teeken van rouw over bet verwerpen van de Grieksche eischen. Turkovassilis, 'p uiterst rechtsche afgevaardigde zei de: „Zij kunnen hun troepen beter ui* Griekenland terugtrekken. Zij hebben de overwinning met Bulga rije gedeeld." Een motie om te prolesteeren bij den Raad van Ministers werd door het parlement verworpen, omdat dit nutteloos zou zijn. W Mevrouw M. A. Hiddink-de Haan, beter bekend onder haar bijnaam „de soldaten moeder", is door de P.R.A. te 's Gravenhage gearresteerd. Zij wordt er van verdacht tijdens de bezetting iemand bij de politie te hebben aan gegeven. Bij cle P.R.A. was tot nu toe geen aanklacht tegen mevrouw Hiddink ingediend. De zaak raakte aan liet rollen nadat in cle dagbladen het bericht was ver schenen dat „de soldatenmoeder" naar Indonesië zou vertrekken om daar haar „functie" uit te oefenen. Nadat, op verzoek van verschillende instanties, do tegen haar ingebrachte aanklacht was- onderzocht, is men tot arrestatie overgegaan. met liet werk van do atoomcommis sie zou bemoeien. Connally (USA) drong ook aan op behoud van het prestige van do atoomcommissie, maar achtte de door Molotof voorgestelde amende menten, hoewel op het oogenblik niet aanvaardbaar, toch een zeer ernstige bestudeering waard. Op \oorstel van Shawcross bo- noemde dc politieke commissie eon subcommissie om een gemeenschap pelijk ontwerp uit de verschillende ontwapeningsvoorstellen op te stel len. Bescheiden eischen van België Spaak heeft op 14 November j.I. aau den Raad van ministers een me morandum overhandigd betreffende de eerste eischen van België voor het Duitscho vredesverdrag. De Bel gische regeering verlangt een cor- rectio van de grens van Eupcn cn Malmedy, waar bij do wederaan- bechting van dit gebied krachtens het verdrag van Versailles een door- eenmenging van enclaves is ont staan. Dit is do eenige territoriale eisch. Voor het geval dat do andere ge allieerde mogendheden vergoedingen ontvangen uit het Duitsche economi sche bezit wenscht België een gelijk waardig aandeel. Verder vraagt België waarborgen tegen maatregelen in Duitschland dio het Belgischo handelsverkeer zouden kunnen treffen. Prof. Gerretson over: Linggadjati Voor een overvolle zaal sprak gisteravond te Laren prof. dr. C Gerretson over het accoord van Linggadjati. Do oogen zijn nu ge opend. zei hij. helaas te laat! De loi- ding van de reorganisatie van het Koninkrijk is toevertrouwd aan een man, die krachtens zijn Leidsche beginselen, geestelijk ontrouw was aan de hem toevertrouwde op. dracht; in drie étappen, de onge hoorzaamheid aan het Kroonbevei om niet met Soekarno to praten; het op do Hooge Veluwo door Lo geman verworpen ontwerp en de thans in collaboratie met Killearn en Sjahrir (de commissie-generaal telt niet mee) ontworpen accoord- capitulatio, heeft Van Mook het Stuw-doel, een onafhankelijk Indo nesië met Nederland slechts door oen volkenrechtelijk verdrag ver bonden, vorwezenlijkt. Staatsrechtelijk is do ontworpen Unie een statenbond, geen staat: het Koninklijk is ontbonden: de Fede ratie moet ontaarden in een Een heidsstaat onder Javaansche over- hecrsching; reëel is alleen do facto erkenning van het gezdg der Repu bliek in de belofte van afstand der souvereiniteit over de Buitenbezit tingen binnen twee jaar. Financieel zal deze politiek ons tot 1 Jan. 1949 minstens twee milliard gulden kosten, die in dollars geleend en door uit-» voer moeten \Vorden terugbe taald; heeft ons volk het er voor over in lompen te loopen ten behoeve van van de inrich ting van Soekarno's staat? Materieele offers Doch dit zijn nog maar materieele offers; het ergst, is het militairo as pect. Ónze vrijwilligers, aan wie spr. een warm toegejuichte hulde brengt, zijn uitgetrokken om onze rijksgenooten op Java te verlossen van de terreur der Repoeblik; voor dat nobele doel wilden z|j hun le ven inzetten; overal worden zij met gejuich ontvangen; thans worden zij, door Bestand en Accoord, ver. oordeeld om of zich met geweer bij den voet in hun stellingen door sluipschutters te laten docimeeren, of in bondgenootschap met do Tri te vechten voor Soekarno tegen zijn communistische vijanden. Daarvoor mag geen druppel bloed van onze zonen worden geofferd. Men wil thans een middenweg aan, de beginselen van bet accoora erkennen, en het door verdere on derhandelingen verbeteren. Maar afgezien dat daardoor, in strijd met de Troonrede, het opgeven van do souvereiniteit wordt goedgekeurd, vreest spr. dat men zich zoo in een zak zal werken, evenals dio waarin wij p.a onze weigering de XXIV, Artl. te onderteekenen, ons zes ja ren tot 1839 hebben uitgeput. Do toekomst is duister, toch mogen wij den strijd niet opgeven. Nil despe- andurn Deo ducc! Zonnig L! I Weersverwachting medegedeeld door het. K.N.M.I. te De Bilt: Frissche ochtend met hier en daar wat nevel of mistOueripeus zon- r nig weer met snelle stijgende tem- peratuur. Later weer wat toene- mende bewolking. Weinig wind. - - nüiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiniiiüi

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1