DAGBLAD VOOR AMERSFOORT GROOTE VIER GEREED MET ALLE VERDRAGEN Sint Nicolaas-pakketje explodeerde Gevolgen van afwijzing zijn catastrophaal Donauconferentie binnen een half jaar CIO zal Lewis steunen Ook Bidault niet gekozen UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 6 December 1946 Nr. 513 6e jaargang Thans een socialist of radicaal? Gevolg: één doode, één zwaar en enkele licht gewonden PROCES OVER RAVENSBRUCK BEGONNEN Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER NA meer dan een maand besprekingen te hebben gevoerd over de ontwerpt verdragen van Parijs is de Raad van Ministers der Groote Vier gisteren tot overeenstemming gekomen over alle belangrijke punten van de vredesverdragen met de satellieten. Het statuut voor Triest, de Donau-kwestie, de herstelbetalingen en schadeloosstellingen, die den dag tevoren nog schijnbaar onover brugbare tegenstellingen aan het licht brachten, zijn thans gere geld. De plaatsvervangers zullen vandaag mededeeling doen over den tijd die zij nog noodig denken te hebben voor de geheele veri ficatie der verdragen. Men verwacht niet dat zij nog voor het ver trek der ministers zullen worden geteekend. De president van 3e CIO (Con press of industrial Oiganisation), Philip Murray, heeft gisteravond verklaard, dat hii Lewis en de UMA zal steunen bij hun beroep tegen Lewis' veroordeeling. Truman zal ir den nacht van Zondag op Maandag 3.30 u. Ned. tijd een rede houden over de mijn- wer kersstaking. De vakvereenigingsafdeelingen van de mijnwerkers hebben blanco chèques naar het hoofdkwartier van de UMA gestamd ter tegemoetko ming in de SV2 millioen dollar boete. Men verwacht dat het be roep, jat de vnkvereeiiiging tegen de boete beeft anngeteekend. regel recht naai het Uoogcr Gerechtshof zal gaan. De definitieve uitspraak zal dan waarschijnlijk 'enkele weken op zich laten wachten Er is ook nog een mogelijkheid, dat Lewis- voor de tweede maal be schuldigd zal worden van een wetsovertreding op grond van een oorlogswet, die stakingen tegen de regeering verbiedt. De bestuursbotid vin spoorweg personeel, waarin-" dc meeste "vak- vereenigingen van spoorwegarbei ders zijn vertegenwoordigd heeft een beroep ge laan op president Truman en Lewis om ie geheele zaak af te gelasten en het geschil aan een arbitrage-gerecht voor te leggen. William Green, voorster van de AFL (American Fedeiation of La bour). waarbij de UMA is aangeslo ten, heeft voorgesteld, een confe rentie te houden van de mijnwer kers en de mijneigenaars om tot bij legging van de staking te komen. 'Vier dooden en één zwaar gewonde bij ongelukken Een aantal ernstige ongeluk ken heeft gisteren vier menschen het lever, gekost, terwijl een vijf de hoogst ernstig werd verwond. In Leeuwarden is een jeep van de gemeente-politie geslipt. Een 48-jarige inzittende burger werd op slay gedood, twee politie agenten zijn ernstig gewond. In Perpis schrok een paard, dat voor een wagon met bieten- afval was gespannen, de wagen reed een twee meter hoogen dijk af en kantelde in een sloot. De 77-jarige F. Groeneveld kwam onder den wagen. Toen de onge lukkige na een kwartier werd bevrijd bleken de levensgeesten reeds geweken. Een negen-jarig jongetje is in Rotterdam van een auto, waarop hij speelde, gevallen juist op het moment, dat de wagen achteruit reed. Het knaapje kwam onder de wielen en werd levensloos op genomen. Op de Julianakade te Soest werd een achtjarig meisje, dat plotseling den weg overstak, door een passeerende militaire auto gegrepen en gedood. De bekende Iïotterdamsche ge neesheer H. Harmsma botste met zijn auto tegen een zeswie- lige truc met oplegger, die geen voorrang zou hebben verleend. De voorzijde van de auto werd in elkaar gedrukt, dr. Harmsma bekwam een schedelbasisfrac- tuur en ernstige verwondingen aan de borst. In het vredesverdrag met Italië zullen de aanbevelingen voor het permanente statuut voor Triest, worden opgenomen zooals die gis termorgen door de waarnemers wer den vastgesteld. Geen der voorma lige vijandelijke landen zal motor torpedobooten mogen bezitten. In de Balkanverdragen zal worden omschreven, dat inter nationale scheepvaart op de Do- nau vrij zal zijn. Deze vrijheid geldt niet voor het verkeer tus- schen havens van hetzelfde land. De oeverstaten kunnen dus preferentieele rechten heffen voor binnenlandsch verkeer. Binnen zes maanden na het van kracht worden'der verdra gen zal een conferentie worden gehouden, waaraan de Donau- staten en leden van den raad van ministers zullen deelnemen. De raad nam een voorstel van Molotof aan, dat de waardebepaling van als herstelbetaling aan de Sow- jet-Unie overgedragen geallieerd be zit in eerste instantie zal geschie den door directe onderhandelingen tusschen de Roemeensche regeering^ en die landen, welker oliemaat-* schappijen in Roemenië er bij be trokken zijn. Indien op deze wijze geen overeenstemming zou kunnen worden bereikt, zal een arbitrage commissie, bestaande uit de ambas sadeurs van Amerika, Engeland en de Sowjet-Unie, beslissen". Als men ook dan niet tot een accoord zou ko men, zal de zaak naar den secreta- ris-genaal der U.N.O. worden ver wezen. Herstelbetalingen Wat de herstelbetalingen betreft werden de volgende door Frankrijk voorgestelde bedragen aanvaard. Door Italië te betalen: 125 millioen dollar aan Joegoslavië, 105 millioen dollar aan Griekenland, 5 millioen dollar aan Albanië, cn 25 millioen dollar aan Ethiopië. Door Bulgarije te betalen: 25 millioen dollar aan Joegoslavië cn 45 millioen dollar aan Griekenand. Griekenland en Joegoslavië ont. vangen dus elk een gelijk bedrug van 150 millioen dollar. De vergoeding aan staatsburgers van leden der UNO wegens schade aan eigendom in voormalig vijan delijke landen werd op tweederde van de overeengekomen waarde vastgesteld. Couvé de Murville (Frankrijk) had Woensdag verklaard, dat hij niet beneden de 75 procent kon gaan Thans zeide hij, dat hij op eigen ver. antwoording van zijn instructies zou afwijken om niet de eenige te zijn, die een overeenstemming in den weg staat. De kwestie Duitschland werd niet aangeroerd. Waarschijnlijk zullen de ministers Maandag trachten plaats en datum der besprekingen over het vredesverdrag met Duitschland vast te stellen. Overstrooming van de Theems te Maidenhead. Een groot gebied van Berkshire is ten gevolge van den hevigen regenval, waardoor de Theems buiten de oevers trad, onder water komen te staanInzittenden van een auto. die strandde, worden per bootje in veiligheid gebracht. (P.) Een tot nu toe onbekende heeft de familie Boer in Den Haag een Ipgubere Sint Nicotaas-,,verrassing" bereid. Een pakje, dat hij be zorgde, is geëxplodeerd, toen het heele gezin zich in de kamer bevond. De 48-jarige heer des huizes F. G. Boer werd op slag gedood, terwijl zijn eclitgenoote zwaar gewond is. Nederland benadeeld door mijn-staking Een correspondent van Reuter schrijft over de gevolgen van de Amerikaansche mijnwerkerssta king en het vervoersverbod, dat vooral Frankrijk, België, Neder land. Noorwegen. Zweden en Ita lië worden getroffen. Nederland, aldus de correspon dent. dat misschien wel het zwaars* door de Duitsche bezet ting heeft geleden, had 'gehoopt ongeveer 70.000 ton staal uit Ame rika te ontvangen, dat zou wor den gebruikt voor herstel van fa brieken. scheepsbouw en bruggen bouw. Ook voor het aanvullen van de vervoersmiddelen hangt Neder land grootendeoU af van invoer uit Amerika. Verder is een be perkte hoeveelheid van de meest nporlige kunstmeststoffen besteld, die thans niet op tijd in Neder land zal aankomen om nog ge bruikt te wordon voor de winter tarwe. Om ongeveer kwart voor zes gisteravond weid het pakje aan de Prinsengracht 266, waai de familie Boer woont, bezorgd. De uiteraard nieuwsgierige familie schaarde zich in de boven-voo-kamer rond de tafel, waarop de heer Boer het pakket opende. Nauwelijks had hij het uitgepakt of een hevige explo. sie ontstond. De beer Boer zelf werd op slag gedood. Zijn echtgenoote kon, hoewel zij zwaar gewond was, nog naar de achterkamer loopen. De schoondochter sprong, met. haar baby in de armen, aan de ach terzijde van het huis op een platje en is vandaar door omwonenden in veiligheid gebracht. Zij bleek lichte verwondingen te hebben opgeloo- pen door den sprong, het kindje bleef ongedeerd. De achttienjarige dochter sprong aan den voorkant uit de woning, Nieuw Baruch-plan voQr atoomcontróle Bernard Baruch, de Amerikaan sche afgevaardigde bij de commis sie voor atoomenergie der UNO, heeft tijdens de bijeenkomst van gisteren een nieuw pian voor de controle op de atoomenergie inge diend. IIstelde voor de internationale controle te'regelen bij een verdrag, dat door alle leden der UNO zal kunnen worden geteekend. Allen zullen gelijke rechten en verplich tingen hebben. Controle zou dienen te geschieden door een krachtig in ternationaal lichaam in het kader der UNO. dat tevens zou zorgen voor de uitwisseling van weten, schappelijke gegevens over atoom energie voor vredelievende doelein den. Vertegenwoordigers van het li chaam zouden :n staal moeten wor den gesteld in alle aangesloten lan den ongehinderd controle uit te oefenen. Het fabriceeren, bezitten gebruiken van atoomwapens dient te worden verboden. Overtre dingen van het verdrag moeten door het, in te stellen lichaam aan den Veiligheidsraad worden gerap porteerd. Overtreders dienen on middellijk en streng te worden aan. gepakt. De permanente leden van den Veiligheidsraad dienen overeen te komen, hun recht van veto niet te gebruiken ter bescherming van overtreders. Baruch verklaarde, dat den Ver- eenigden Staten veel ge'egen is aan de medewerking van de Sowjet- Unie. doch dat zij niet van de grondprincipes zouden afwijken, ook al zouden zij alleer komen te staan. Amerika wenschi slechts een doeltreffend plan te aanvaarden, aldus Baruch. Hi.i drong aan op het betrachten van spoed. „Het uitscha-- kelen van oorlog behoort zeker tot de mogelijkheden". het dienstmeisje, dat zich op de tweede etage bevond, kon langs den normalen weg het huis verla ten, hoewel zij ook lichte verwon dingen opliep. Alle gewonden zijn naar één der Haagsche ziekenhui zen overgebracht. De brandweer heeft met één straal een begin van brand ge- bluscht. De politie vond ijzeren scherven in plafond en muren van de voorkamer. Tot zelfs in het plafond van de achterkamer zijn scherven doorgedrongen. Bidault, die door de MRF can li. daat was gesteld voor bet premier schap de communisten hadden tevoren de candidatuur van Thorez ingetrokken heeft evenmin het vereischtc aantal stemmen kunnen behalen. Do officieele cijfers van Je 'stem ming in de Nationale Vergadering luiden: Aantal stemmen: 601; Tegen Bi dault: 337; Voor Bidault: 240. De o\erige 24 stemmen waren verdeeld over Claudius Petit, offi cieus candidaat van de democra tische en socialistische verzetsunie l'DSR). een met 'de radicalen ver honden cm door Réné Piéven gelei de groep, die 21 stemmen verwierf, en 3 andere ongenoemde officieuze can did aten. Do communistische en socialisti sche woordvoerders hadden mede. gedeeld, dat zij tegen Bidault zou den stemmen. De socialistische woordvoerder verklaarde -lat stem men voor Bidault gelijk staat met he; vormen van een anti-commu nistisch blok. Derde posing Dinsdag zal een derde poging ge daan worden om een nieuwen pre mier te vinden. Men acht op het oogenblik te Parijs de meest waar schijnlijke oplossing een regeering onder leiding van een socialist of een radicaal met medewerking van alle partijen behalve de uiterst rechtsche repuolikeinsrhe vrijheids- Von Falkenhorst krijgt gratie Het hoofdkwartier van het Britsche leger heeft Woensdag bekend gemaakt, dat het dood vonnis, uitgesproken tegen ge neraal Von Falkenhorst. voorma lig opperbevelhebber der Duit sche strijdkrachten in Noorwe gen, is veranderd in 20 jaar ge vangenisstraf. partij (PRL). Edouard llerriot of Yvfin Delbos worden ais candidaten van de ra'dieale partij genoemd, Fe. lix Gouin als candidaat van de so cialistische partij. Ervaren waarnemers zijn van meening, dat al dit gemanoeuvreer der partijen tot gevolg heeft, dat het streven in Frankrijk naar een duidelijke afbakening tusschen het door de communisten geleide Iinkerblok en bet door de MltP ge: leide anti-communistische blc.k ver sterkt wordt. Intusschen w?rd door alle woord voerders van de communisten af tot de rechterzijde toe nadiuk gelegd op de noodzakelijkheid om uitstel in Je regeeringsvorming te vermij den, opdat de franc gt red wordt, Do achtergrond van de gebeurtenis sen der laatste dagen in het Fran sehe parlement is, dat niemand een regeering wil zonder de communis, ten, maar dat tegelijkertijd de meer derheid huiverig is. aan de commu nisten de volle verantwoordelijkheid toe te vertrouwen. De girodienst heeft zijn achterstand nagenoeg ingehaaldDoor een arbeid besparende werkwijze verloopen tusschen het verzender, van de op dracht en de ontvangst 3 tot 5 dagen, zoodat men thans weer van den girodienst gebruik kan maken. Een overzicht in de zaal met de rekenmachines in het gebouw van de Giro te den Haag. Thuring P. Gistermorgen is te Hamburg 't proces begonnen tegen het per soneel van het voormalig con centratiekamp Ravcnsbrück, waar ook vele Ncderlandsche vrouwen gevangen hebben gezeten. Voor zitter van het internationale ge rechtshof is de Fransche gene- raal-majoor Estrop. die wordt bijgestaan door luitenant-kolonel Bellcchose en een Poolschen rech ter. De advocaat-generaal in dit proces is Stirling, die rezelfde functie vervulde in de zaken Bergen-Bclscn en Neuengamme. Alle zestien beklaagden onder wie zes vrouwen ontkenden schuld. Procureur - generaal - majoor Stewart hield requisitoir. Ilij schilderde de wreedheden, waar aan honderdduizend vrouwen hebben blootgestaan tusschen 1941 en de bevrijding door het roode leger. Vrouwen, die nog in leven waren, werden veelal bij de dooden in een grooten kuil ge worpen, waarna het personc-ei tct eigen vermaak stukken brood in de kuil gooide om de slachtoffers daarom te zien vechten. De getuige Odette Samson (on langs begiftigd met het Engel- sche George Cross) deelde om. mede, dat de kampcommandant de sporen der proeven en mishan delingen trachtte uit te wisschen, nadat een Poolsch meisje was ontsnapt en verslag had uitge bracht voor de B.B.C.-microfoon I-Iimmlcr, die het kamp eens be zocht. meende, dat de geïnter neerden niet snel genoeg stierven en beval elkeen te dooden, die niet meer loopen kon. Tusschen drieduizend en vijfduizend ge vangenen stierven in de gaska mers, waarin zij met honderd vijftig tegelijk werden samenge pakt. Tandartsen verwijderden gouden vullingen uit de gebitten der gestorvenen. Kinderen, die in het kamp ter wereld kwamen, werden gedood. Hevige gevechten in Azerbeidzjan? De eerste minister van Azer- beidsjan, Pisjévari, heeft over den zender Tebriz een rede gehouden, waarin hij verklaarde, dat het le" ger van de centrale Perzische re geering een aanval met tanks en handgranaten, op tot lieden onbe kend groote scl'.aal, heeft ingezet. Hij voegde er aan toe. dat de Azcrbeidsjansche troepen den aanval hebben afgeslagen en dat aan beide zijden zware verliezen zijn geleden. ....Of niet Een Perzische militaire woord voerder heeft ontkend, dat troe pen van de Perzische centrale re geering de grens van Azerbeidsjan hebben overschreden en dat ge vechten zijn uitgebroken, zooals door Radio Tebriz was gemeld. Hij verklaarde, dat de regee- ringstroepen niet zouden vechten zonder bevel daartoe. Wel heeft zich een kleine botsing voorge daan. toen eön stam, die trouw is aan de regeering, nationalistische Azerbeidsjansche troepen heeft aangevallen. Amsterdam betaalde dertig millioen voor bezetting Voor zoover de kosten van de Duitsche bezetting nog na zijn te gaan (lang niet alles is geregi streerd) blijkt, dat alleen 't gemeen telijk bureau ..Vorderingen Duitsche Weermacht" de hoofdstad bijna 30 millioen gulden heeft gekost. Van Mei 1940 tot Maart 1945 heeft dit bureau aan de burgerij voor on derbrenging van bezettingstroepen, automateriaal enz. f 16.885.000, uitbetaald. Bovendien legde de „Wehrmacnt" op tallooze Nederlandsche hezittin. gen beslag. In totaal werd voor f 12.980.000,-- „geforde'rt". Ook Git bedrag" heeft het bureau aan gedu peerden uitbetaald. Deze bedragen zijn door do Ne derlandsche hank op cheques aan t gemeenteelijke bureau uitberaald en maken thans deel uit, van de vorde ringen. dio Nederland heeft uy Duitschland. Treindienst Den Haag- Rotterdam hervat De technische dienst van de Spoor wegen heeft gisteren met man en macht gewerkt om den bij Ketel ver ongelukten trein weer „in het rechte spoor" te brengen. Hetgeen gelukte, de trein is reeds weggesleept. Van daag zal het treinverkeer over één rpoor worden hervat. De dienst zal dan zoodai^g worden uitgevoerd, dat de treinen, die in het spoorboekje zijn genummerd boven 1100, zullen rijden van Amsterdam tot Dordrecht en de treinen genum merd boven 1000 van Amsterdam tot Den Haag v.v. Dit beteekent dus de normale half uur dienst tusschen Amsterdam en Den Haag en een uur- dicnst tusschen Amsterdam en Rot terdam—Dordrecht Ook de D-trein zal weer de normaie route volgen. Abdoelkadirover ,,Linggadjati T k durf niet te denken aan de verwerping van de ontwerp ei-®- overeenkomst van Linggadjati, omdat ik er van overtuigd ben dat de gevolgen catastrophaal zullen zijn." Zoo besloot, kolonel Abdoelkadir Widjojoatmodjo. adviseur van den luit. gouverneur-generaal zijn rede, die hij gisteravond voor «Je radio hield. ,.De Indonesischo revolutie is vooral naar binnen gericht", ver- klaardo hij, ,tc>cn ik na vijf jaar buiten mijn vaderland to hebben vertoefd in Batavia terugkwam on dervond ik, dat mijn volk niet alleen do Japansche, maar iedere over- bcersching moe is". Over den twjjfel aan de rijpheid der Indonesiërs zei spr., dat vrijheid oen cssentieele voorwaarde voor rijpheid is. Do -ontwerp-overeen. komst noemde lii.j „het kleinsto ge- meene veelvoud van-vlo wonschen van heide volkeren". Zij brengt geen liquidatie, doch opbouw van het Ko ninkrijk, zij liquideert wél de kolo niale verhouding. Kupers namens NVV „Niemand, die zich tegen de ontwerp-overeenkomst uit spreekt heeft gezegd wat er zal gebeuren indien zij niet wordt aanvaard. Het alterna tief Is slechts koloniale oorlog en deze acht het meerendeel der Nederlandsche arbeiders moreel onaanvaardbaar", heeft de heer E vupers, sprekend namens het NVV over Linggadjati ver» klaard. De fabrieksraad van „Werk. spoor", vertegenwoordigend het rond 6000 man sterke personeel, heeft geprotesteerd tegen liet drij ven vau hou, die de overeenkomst van Linggadjati. cn daarmee, ge lijk de fabrieksraad liet uitdrukt, iedere overeenkomst verworpen wil len zien en zoo het gevaar van een kolonialen oorlog oproepen. Hij hingt er bij Je regeering op aan het accoord van Cheribon te a vaarden. Contra-stemmen Verscheidene professoren van ver schillende universiteiten en hooge- scholeu in ons land hebben zich uitgesproken tegen aanvaardin van de ontwerp-overeenkomst. Over dc versqhillende wetenschappelijke centra verdeeld luideo de cijfers: Amsterdam 17, Amsterdam (Vrije Universiteit) 21. Delft 3. Groningen 17, Leiden 26, Rotterdam 3 Ut.recbt 18. De besturen van het Utrechtsche Studentencorps, van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenteuvereeniging de katholieke studentenvereeniging Veritas" en de „Societas Studio, sorum Reformatorum", afd. Utrecht hebben aan den ministerraad hun bezorgdheid over de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden in het algemeen cn van Je Indonesi sche volkeren in het bijzonder ken baar gemaakt. Het Wageningsche studenten corps en de Ver. van Vrouwelijke studenten te Wageningon hebben adhaosie betuigd met bovenstaande verklaring. Dinsdag verklaring over Linggadjati De ministerraad heeft giste ren schier den geheelcn dag be sprekingen gevoerd met de commissie-generaal. Hedenmor gen om negen uur zijn deze be sprekingen voortgezet. De regeering streeft er naar Dinsdag in de Tweede Kamer een verklaring over de overeen komst van Linggadjati af te leggen. Financieel geknoei rond Mirin Dajo De Zaansehe fakir „Mirin Dajo" heeft in den loop der tijden ver. chillende „managers" en „impres- sario's" gehad, die zijn voorstelling gen organiseerden en bem bij het publiek introduceerden Dit bleek isteren bij (le zitting van de vijfde kamer van de arrondisem-entsrecht- bank te Amsterdam, toen één de zer „managers" zich wagens oplich ting had te verantwoorden. De verdachte had, teneinde het nternationale tournée van -den fakir te financieren, geld geleend an een vriend, Gisteren werd hem oplichting ten laste gelegd omdat, de verdachte zich wel als Mirin Dajo's impress.irio voorüeed zonder het in werkelijkheid te zijn. Het jeld (f 750,-—) ;s verdwenen vol gens verdachte besteed aan diverse osten in verband met het optreden an den fakir. Getuigen "verklaar den, dat de verdachte inderdaad mpressario is. De officier van Justitie achtte echter de oplichting bewezen en eischte een gevangenisstraf van zes maanden. Montage-huizen voor noodgebieden Op de terreinen van de haven an Dordrecht ligt op het oogen' blik een groote hoeveelheid mate riaal voor montagewoningen, z-g. Maycrete"-woningen, waarvoor onderdeelen in Engeland zijn ge kocht. Zij zijn met een wijziging in de constructie, voor Neder- landsch gebruik geschikt gemaakt Reeds zijn 140 van deze semi-per- rnanente woningen gebouwd in dè Wieringermeer. In Breda heeft men er 60 opgetrokken. Met den bouw van de fundeering voor nog >0 woningen elders in de geteis terde gebieden wordt goede voort gang gemaakt, zoodat ook deze oningen spoedig kunnen worden gezet- Een herverdeeling van ruim 300 andere „Mavcrete"-woningen is noodzakelijk geworden, omdat een aantal gemeentebesturen in de ge teisterde gebieden geen belang stelling voor deze woningen, die boven de hoeveelheid permanente woningen zijn toegewezen, heeft getoond. Situatie 'te Medan nog niet opgehelderd Do militaire situatie te Medan is zeef procair en ontmoedigend voor de autoriteiten aan beide zijden. Do Nedcrlnndsch-Indonesische delegatie, bestaande uit dr. P J Koets, dr. A Iv Oani, Amir Sjarifoedin cn lt.-gen. Oerip; is gisteren per vliegtuig ge arriveerd, Gcneraal-majoor Buurman van Vrcedcn was zooals bekend reeds aanwezig. Men verwacht, dat dc bespreking van dc demarcatielijn cn van na- dcro kwesties, die met het bestand verband houden, direct zullen be- gyincn. Aan Nederlandsche zijde wordt de mogelijkheid cm den status quo van 14 October te herstellen in overweging genomen. Eerst, moeten de TRI en de Indo nesische politie echter een einde maken aan dc infiltraties in Oost- Medan, waarna men patrouilles be« staande uit Nederlanders eu Indo nesiërs, zou kunnen vormen. In militaire ringen wordt echter betwijfeld, of de TRI zal zijn opge. wassen tegen de zuivering van de ze. door talrijke ruige elementen on veilig gemaakte sectoren. Bekassi In verband mot een Antara-be- richt, dat „felle gevechten tusschen Nederlanders 211 Indonesiërs, die Vrijdag j.l. zijn uitgebroken, nog thans ten Noorden van Bekassi woeden, waarbij 17 Nederlanders zijn gesneuveld", verklaart de lo- gervoorlichtingsdienst, dat verleden week slechts rapporten zijn binnen gekomen over grensoverschrijdin gen. Eenigo malen jver.l tot militair optreden overgegaan, nadat de In donesiërs de vijandelijkheden had den geopend. Linggadjati Herv. Kerk bidt om wijsheid Het moderamen van de Generale Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk roept de gemeenten op tot een bijzondere voorbede op Zondag 8 December in verband met het huidi ge beslissende stadium, waarin de verhouding NederlandIndonesië ge komen is. Het moderamen verklaart in de zen oproep verontrust te zijn over diepe meeningsverschillen, welke over deze kwestie het Nederlandsche volk beroeren- „Het betreft het banen van den, weg van een verleden vol licht en donker naar een nieuwe toekomst. Hoe zullen wij in deze spannende da gen het goede inzicht ontvangen ten zij door het woord van den levenden God?" „Laat ons daarom bidden voor de overheden, in het bijzonder ook voor en met onze geëerbiedigde Koningin, dat aan dezelven gegeven worde wijsheid en'voorzichtigheid, verstand met Goddelijk licht omstraald." Sultan van Deli in ons land Met de „Oranje" arriveerden gis teravond de sultan van Deli, Z.H. Toeangkoo Osman Alsanie Perkasa Alamsjak en zijn jongere broer Tengkoe Penijersie Bendahara. Een .aanwezige journalist stelde den sultan de vraag hoe hij over Linggadjati dacht. De sultan ant woordde: „Nederland staat voor 'n belangrijke beslissing. Laat ons ho pen dat alles goed afloopt". Nevel of mist Weersverwachting, medegedeeld J door het K.N M.I. te De Bilt. Op vele plaatsen nevel of mist H later plaatselijk eenige regen, ji voornamelijk in het Zuid-Wesie- lijk gedeelte van het land, Ver- g anderlijke wind. Weinig veran- rj dering van temperatuur - .25 stZHss-3-Tj TjniinmniDniniumuiiHiiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1