DAGBLAD VOOR AMERSFOORT REGEERING IN GROOTE LIJNEN ACHTER „LINGGADJATI" Industrie krijgt minder kolen Woensdag debatten in de Tweede Kamer Regeering wil in 1947 28.000 huizen bouwen U.S.A. zenden ons bloem Ontploffing in postkantoor op de Neude te Utrecht Thans Duitschland aan de orde Geen gewonden, wel groote glasschade Eerst in 1958 zal de woningvoorraad weer „voor-oorlogsch" zijn Veto niet de bron van UNO-kwaad Overeenstemming te Medan maansverduistering Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 7 December 1946 Nr. 514 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER NAAR het ANP meldt zal de regeering Dinsdag in de Tweede Kamer een verklaring over de overeenkomst van Linggadjati afleggen, waarin zij zich in groote lijnen achter het basis-aecoord zal stel len. De besprekingen met de commissie-generaal zijn geëindigd. Het kabinet zal Zondag de laatste hand leggen aan de officieele verklaring, welke minister Jonkman namens de regeering aan de Tweede Kamer zal overleggen. Tevens zal het kabinet een memorie van toelichting, welke ongeveer 40 bladzijden telt, de Kamer aanbieden. Het is de bedoeling dat Woensdag met de debatten over de regeerings-verklaring een aanvang wordt gemaakt. Verschenen is tevens de memorie van antwoord van den minister voor Overzeesche gebiedsdeelen aan de Tweede Kamer. De regeering sluit zicb daarin gaarne aan bij de hulde, die verscheidene Kamerleden heb. ben gebracht aan de werkkracht en de toewijding van den luitenant gou. verneur-generaal dr. H. van Mook. De regeering deelt mede, dat zij van dr. van Mook geen ontslagaanvrage heeft ontvangen. De gewenschte opening van zaken mei betrekking tot het Indonesische vraagstuk meent de, regeering het beste te kunnen bevorderen door de vertrouwelijkheid, waaronder zij op 21 September de voor de commissie- generaal vastgestelde instructie aan de Staten.ieneraal heeft overgelegd, op te heffen. Daarom heeft zij deze instructie als bijlage aan de memorie van antwoord toegevoegd. UT; art. 15 mag worden gelezen, dat de regeering De ministers van Buitenlandsche Zaken der vter groote mogendheden zijn het Vryïïag eens geworden over alle overige kwesties in de vijf vredesverdragen, uitgezonderd en kele kleine technische kwesties, die deskundigen zullen oplossen. Zij be sloten, dat de definitieve teksten van de vredesverdragen met Italië, Roemenië, Bulgarije en Finland door een speciale Commissie, zetelen de te New York, zullen worden op gesteld. Men verwacht, dat de werk zaamheden 10 Januari' voltooid zul len zijn. Daarna zullen de teksten drie we ken door de voormalige vijandelijke landen kunnen worden bestudeerd De vredesverdragen zullen vodden onderteekend daar, w ioi de Raad van Ministers toevallig op dat oogenblik zetelt, mogelijk te Parijs Te New York zal e.* i ,;!eine com missie de clausuies van «ie verdra gen inzake Triëst opstellen. D»?ze moeten aan den Veiligheidsraad der UNO worden voorgelegd. Het eeni- ge punt, waarover de ministers na hun overeenkomst het stilzwijgen bewaren, is het rapport van de rna- rinedeskundigen over de vraag, hoe de Italiaansche oorlogsschepen over verschillende landen verdeeld zullen worden. Men neemt aan, dat dit ge heim wordt gehouden om het gevaar van verdwijning van schepen te voorkomen. Zaterdag om 16.30 uur zullen de ministers beginnen met de' voorbereidende besprekingen over de agenda voor het vredes verdrag met Duitschland. Twee documenten, die Byrnes Vry-* dag heeft laten circuleeren, zul- 'len daar by als basis dienen. Bevin heeft verzocht de bijeen komst in den morgen te houden; daar hij des middags voor twee da gen naar Washington vertrekt, waar hij Zondag een onderhoud met Truman, zal hebben over loopende kwesties inzake EngelschAmerL kaansche belangen. Woensdagavond heeft het Asneri- kaansche depa.-tement van Land bouw medegedeeld, dat in het eer ste kwartaal van 1947 vergunning verleend zal worden voor den ex port van 600 miüioen pond bloem naar tien landen, t.w.: Saoedie Ara. bië 800.000 pond India 48 millioen pond, België 64 millioeu pond, Ne derland G4 rniilioen pond. Portu gal 9.600.000 millioen pond Zwit serland 48 mill icon porpl, Fransche bezettingszone van Duitschland 64 millioen pond, Ei.gelscbe bezettings zone van Duitschland 240 millioen pond, Finland 48 millioen pond en Noorwegen 64 millioen pond. den opzet der federatieve constructie, welke op de Malino-conferentie is aan vaard, voor de structuur van geheel Indonesië aan nemelijk acht. De regeering heeft gemeend aan de commissie.generaal in ruime mate gelegenheid te moeten laten om na te gaan, wat haar wenscheliik voor komt, naar haar bev inding ter plaat se nis feitelijk bereikbaar en aanne. nielijk kan worden beschouwd en zij heeft aanvaard, dat de commissie- generaal, in overleg met de Indone sische delegatie en met haar presi. dent, vastlegde, welke overeenstem ming kon worden bereikt en dat het resultaat dezer overeenstemming werd gepubliceerd. Bouw van bioscopen sterk beperkt De minister van Openbare "Wer ken en Wederopbouw heeft den Tweede Kamerleden meegedeeld, dat de bouw van- theaters en bios*, copen tot het uiterste wordt be perkt- Geheel stopzetten schijnt ongewenscht, omdat, juist in de meest getroffen gebieden een sterk verlangen bestaat naar eenige ontspanning. Omstreeks kwart over aelit Vrijdagavond, werden de bewoners van de Utrechtsche binnenstad opgeschrikt door een hevigen knal. In liet hoofdpostkantoor op de Neude hleck zich door tot nu toe onbekende oorzaak een hevige ontploffing fe hebben voorgedaan. Politie, geassisteerd door passeerende militairen, zetten onmid dellijk de omgeving van het hoofdpostkantoor af. Hoewel zich op het tijdstip, dat de ontploffing geschiedde, vele voorbijgangers op de Neude bevonden, zijn er geen personen gewond. Wel is een groot aantal ramen aan de voorzijde van het postkantoor door den luchtdruk versplinterd. De ontploffing, welke gevolgd werd door een groote steekvlam heeft zich voorgedaan in het sou. terrain aan de voorzyde van het ge bouw. Deze ruimte, welke gebruikt wordt als opslagruimte en archief, kreeg groote schade welke echter geen. stagnatie in de werkzaamhe den op het postkantoor tengevolge heeft. Ook van de in het gebouw aanwezige personen werd nie mand door de glasplinters ge wond. Vermoedelijk hebben onbekenden een pakje met explosieve stof over het ander halve meter hooge muur tje, dat op het trottoir voor het souterrain staat, door één der ra men naar binnen geworpen. De glas schade is beperkt gebleven tot de iN zijn memorie van antwoord deelt de minister van Openbare Werken en Wederopbouw mede, dat de stand van den gesub sidieerden woningbouw op het oogenblik ais volgt is: Bouwplan 1946: 12.500 woningen; gegund of in aanbouw op 18 N-iV. 11.724. Bovendien zijn nog in uitvoering 300 woningen door particu lieren, welke geen subsidie ontvangen. De uitvoering van het woning- bouwprogramma is niet zoo snel op gang gekomen als gehoopt werd. Oorzaak: een zekere terug houdendheid hij do gemeentebe sturen. Vóór het eind van 1946 zullen circa 4000 woningen gereed zijn. Dit getal geeft echter geen goed beeld van den stand van den woningbouw, omdat in de eerste maanden van 1947 een groot aan tal woningen gereed korrit. Verder heeft een aantal van ongeveer; 10.000 nood- en semi- permanente woningen den wo ningnood helpen verlichten. Boerderijen Er zijn thans 127 permanente boerderijen in aanbouw. Dat dit getal laag genoemd moet worden, is voor een belangrijk deel te wij ten aan de zeer groote hoeveelhe-- den hout. die voor het bouwen van een boerderij noodzakelijk zijn.-Ondertusschen zijn 4650 nood boerderijen gebouwd en 5620 nood stallen. Omdat ruim 9000 boerde rijen vernield zijn. beteekent dit, lat aan het einde van 1946 meer dan 60 pet. van de-betroffen boe ren met hun vee aan onderdak zijn geholpen. In 1947 wordt gestreefd naar den bouw van 28.000 wonin gen. Veel zal hierbij afhangen van den houtaanvoer. Een programma van 28.000 wo ningen is nog niet voldoende om den bevolkingsaanwas op te van gen, daarvoor zijn per jaar onge veer 32.000 woningen noodig. De ^ninister verwacht dat In 1948 met het inloopen van den achterstand lean worden be gonnen. Het zal ongeveer tot 1958 duren, alvorens, de woning voorraad in verhouding tot de grootte der bevolking met den toestand van voor den oorlog vergelijkbaar zal zijn. Om dit to bereiken, is het nood zakelijk na de aanloopiaren op een jaarproductie van 70-000 wo ningen te komen. De vooroorlog- sché gemiddelde jaarproductie was 42.000. De gemiddelde bouwkosten der tot nu toe op grond van de wo ningwet gebouwde arbeiderswo ningen bedragen f 9S00. Een on derzoek heeft uitgewezen dat de ze prijs omhoog getrokken is door een aantal ruim opgezette wonin gen, welke in Limburg en Over ijssel gebouwd worden- Deze zijn 13 pet., resp. 10 pet. grooter dan die in de overige provincies. Een belangrijke daling van de bouwkosten kan in den eerstko- menden tijd niet worden ver wacht. ramen aan de voorzyde van het hoofdpostkantoor. De enorme lucht druk. welke door de explosie ont stond, is door het muurtje dat ook beschadigd is, gebroken, zoodat de jiuizen aan den overkant geheel on beschadigd zijn gebleven. Geen bomaanslag Uit het voorloopige onderzoek meent de politie te meten concludee- ren dat hier geen sprake is van een bomaanslag. Er zijn n.l. nergens in bet souterrain scherven gevonden Men veronderstelt, dat een flesch of een pakje met een zeer explosieven inhoud, mogelijk trotyl, naar binnen is geworpen. Ook omtrent de be weegredcneti van den persoon of personen, die deze zinlooze vernie ling op hun geweten hebben, tast de politie volkomen in het duister. Het is wel merkwaardig, dat zich o.< ïr'ge maanden geleden in Utrecht op het Koekoeksplein een soortge lijke ontploffing heeft voorgedaan. De schade was hier echter v^el Klei ner dan bij de ontploffing van Vrij dagavond. Ook hier vond .le po'ilie geen scherven of andere voorwer pen, die zouden duiden op een hom aanslag. Deze ontploffing is ook steeds niet opgehelderd. Voorbijgangers verklaarden aan de politie dat zy, vóór de ontploffing ge- beurde, eenige personen zouden heb ben zien weghollen. Het staat echter niet vast of dit de mogelijke daders van dezen aanslag zyn geweest. nog Griekenland Dinsdag in Veiligheidsraad De Grieksche klacht over de in cidenten aan de Noord-Grieksche grens zal Dinsdag door den Vei ligheidsraad worden behandeld. In Thessalië, Epirus. den Pelo ponnesus en Thracië is de guerilla weer opgelaaid. Regceringstroe- pen hebben grootschcepsche „zui veringsacties" tusschen de bergen Paikos en Skra voortgezet. Een Grieksche legerafdeeling moest zich na een hevig gevecht van 5 uur in een dorp n#bij Didi- rnotochon, bij de Turksche grens, terugtrekken. Er zijn geen bijzon derheden bekend, doordat de ver zetslieden telefoonverbindingen vernield hebben. In Thessalië daalden gue'rilla-strijders naar de dalen af, zoodat een stroom vluch telingen uit het strijdgebied naar Larissa is getrokken. Na enkele korte debatten is Gistermiddag de begrooting voor Sociale Zaken z.h.s. aangenomen. Alleen de communisten wenschten aanteekening. dat zij tegen stem den. Bij de begrooting van Buiten landsche Zaken kwalificeerde ie heer de Groot (C.P.N.) de S.PD. als de belichaming van de Duit sche revanchpolitiek. in tegenstel ling met de S.E.P. Hii diende een motie in waarin de wenschelijk- heid wordt uitgesproken van ver breking der betrekkingen met Spanje. Minister van Boetselaer vond het beter thans over Spanje niet veel te zeggen, nu de UNO daar over aan het beraadslagen is. Voor Duitschland achtte hii een lange periode van ontwape ning noodig. tot de geest daar grondig is veranderd. -Dat de Duitschers nog even aanmatigend en arrogant ziin als vroeger, be- wijst, volgens den minister, hun reactie op de door Nederland aanhangig gemaakte grenscorrec ties. De douane-unie met België zal spoedig een feit ziin. Het standpunt van Nederland inzake het Duitsche vraagstuk zal in een memorandum aan de Groote Vier worden neergelegd. De minister bleek van mee ning. dat het vetorecht, niet beschouwd moet worden als de bron van het kwaad in de Vereenigde Naties. Het is meer een symptoom, het kwaad zelf is het weder- ziidsch wantrouwen. Tegen aanstelling van sociale attachè's had de minister geen bezwaar. Bij de replieken wees mr. v. d. Goes van Katers (P.v.d.A.) op het feit. dat de door de communisten zoo geroemde Duitsche SEP. propaganda maakt onder de leden van de voormalige nazi- partij. Hij diende een motie in. waarin instemming wordt uitge sproken met de bij de Vereenig de Naties aan de orde zijnde voorstellen om in Spanje vrije verkiezingen tot stand te bren gen. Over deze en over de com munistische motie zal Dinsdag worden gestemd. UNO-beheer verdragen goedgekeurd Nieuw Zeeland's ontwerp-verdrag voor het beheer van West-Samoa is door de bcheerscoriimissie der UNO met 12 stemmen tegen 3 en 2 onthoudingen aangenomen. Te gen stemden Sowjet-Unie, Tsjecho Slowakije, Joego Slavie. Novokof (Spwjpt-Rusland) zeide tegen te hebben gestemd, omdat een Sow jet-Russisch amendement niet was aangenomen- De subcommissie gaf eveneens haar goedkeuring aan de Engel- sche ontwerp-o vereen komsten voor Tanganyika, Britsch Togo- land en Brltsch Kameroen, aan de Fransche ontwerpovereenkomsten voor Fransch Togoland en Fransch Kameroen, aan de Belgi sche ontwerp-overeenkomst voor Boeanda Oeroendi en aan het Australische voor Nieuw-Guinca. De stemming was bij elk dezer overeenkomsten gelijk aan die over West-Samoa, behalve dat China zich voor NieuwGuinea van stemming onthield. In het hoofdpostkantoor te Utrecht heeft gisteravond een hevige ex plosie plaats gevondenHet gebouw leed ontzaggelijk veel glasschade, persoonlijke. onge'Hikken kwamen niet voor. Recherchetirs van politie zochten gisteravond.onmiddellyk naar over blijfselen van 'een bom, of sporen van een of andere explosieve stof, die de ontploffing in hef hoofdpost kantoor te Utrecht veroorzaakt heeft. Na een vergadering van vier uur zijn een Nederlandsche en een Indonesische militaire dele gatie gisteren tot overeenstem ming gekomen. Men heeft een bevredigende oplossing voor beide partijen gevonden. De details zullen vandaag worden besproken. Aan Nederlandsche zijde namen generaal-majoor Buurman Vreeden, dr. P. J. Koets en eenige plaatselijke officieren aan de be sprekingen deel, terwijl van Indone sische zijde Sjarifoedin, dr. A. K. Gani, luit,-generaal Oerip en eenige plaatselijke officieren aanwezig wa ren. Donderdagmorgen ontmoette een patrouille van de genietroepen by Poeloebrajan (tusschen Medan en Belawan) soldaten van de T.R.I. die het vuur openden. De Neder- landsche patrouille beantwoordde het vuur, waarna de Indonesiërs vlucht ten. Hierop stelde de T.R.I. aan de Z-brigade een ultimatum, dat bin nen 1 uur beëindiging van patrouil- leëring eischte. Dit ultimatum niet beantwoord, 's Avonds om ze. ven uur is te Poeloebrajan een Ne derlandsche jeep met een mitrail leur beschoten. Een Nederlander werd gedood, twee werden zwaar en twee licht gewond. In den nacht van Donderdag op Vrydag trachtten Indonesiërs het verlaten vliegveld bij Medan te ver nielen. Zy staken een loods in brand De schade was gering en de aanval lers verdwenen spoedig De Indone sische burgemeester van Medan heeft- een klacht ingediend bij de Amacab wegens het feit, dat Am- bonneesche en Chineesche troepen een Indonesischen schildwacht voor het voormalig stadhuis hebben neer geschoten en een rood-witte vlag hebben neergehaald. De daders ver dwenen met 6000 gulden. V-2 uitvinder naar VS Volgens den New Yorkschen correspondent van de „Daily Mirror" heeft Werner von JBraun, de voornaamste uitvinder van de V*2, de uitnoodiging van het Ame rikaansche leger om Atncri- kaansch staatsburger te word. n aangenomen. Yori Braun, di? vc I- gens den correspondent door Hit- Ier werd onderscheiden voor de uitvinding van de V2 kom: i.u mat 117 andere Duitsche ge'eerdcn naar Texas. Alle 118 personen wil len het Amerikaansche burger schap verkrijgen. Het Amerikaan sche leger is druk bezig met de voor naturalisatie vereischte for maliteiten. Nu tengevolge van de mijnwer- kersstaking in de Vereenigde Staten de toevoer van Amerikaan sche kolen opnieuw onderbroken is. ligt liet voor de hand dat ook de kolenvoorziening van ons land hiervan nadeelige gevolgen gaat ondervinden. Evenals elders kun nen maatregelen, die tot een be perking van het brandstofver bruik moeten leiden, niet uitblij ven. Dit dringt te moer. nu ook do vooruitzichten voor den kolenim- port uit Duitschland zich voor «le maand Januari zeer ongunstig laten aanzien. Hoewel getracht zal worden de industriële bedrijvigheid zoo min mogelijk te beperken, zal hot kolentekort het nood zakelijk maken op de toewij zingen voor de industrie een voorloopige korting toe te pas sen van 20 percent. Aangezien ook de kolcntoewij- zingen voor de gas-' en clcctrici- teitsbedrjiven met minstens 20 percent zullen worden verlaagd, zal op het verbruik van gas en electriciteit onmiddellijk een overeenkomstige hesparing moe ten worden bereikt. Met allen aandrang wordt iedereen in overweging gegeven bij het hrandstoffenverhruik de grootst mogelijke zuinigheid te betrachten. Niet alleen het alge- meene. doch ook het individueele belang eischt thans meer dan ooit. dat iedere verspilling van kolen, gas en electriciteit wordt voorkomen, omdat onvoorziene omstandigheden, zooals beperking van de scheepvaart door vorst, het noodzakelijk kunnen maken tot een verdere verbruiksbeper- king- te besluiten. Er zal met allo middelen naar worden gestreefd de huisbrand- voorziening normaal te doen ver- loopen en de voor dit stooksci- zoen in uitzicht gestelde twaalf eenheden te waarborgen. 3000 montagewoningen in 't volgend jaar Het ligt in de bedoeling van de regeering in 1947 ongeveer 3000 montagewoningen te bouwen voor zooveel mogelijk in de zwaar ge troffen provincies Zeeland, Noord Brabant, Limburg en Gelderland. Voor de volgende jaren zal de productie van deze woningen zeer aanzienlijk worden .opgevoerd. Niet alleen Engelschc systemen, maar ook Nederlandsche construc ties zullen hierbij tot uitvoering komen. Hei Aireysystecm is na een zorgvuldig onderzoek als één der voor Nederland meest geschikte systemen voor den houw van een groot aantal woningen gekozen. Met de firma Airev is een licentie overeenkomst gesloten. In Enge- j land kost een Airey-vvoning onge- veer 1200 pond. Wat de kosten in Nederland zullen bedragen, is nog niet met zekerheid te zeggen. Aan genomen wordt, dat zij niet die van een normale woning te hoven zullen gaan' De constructie dezer woningen is solide. Zondagavond: Zondagavond 8 December wordt een totale maansverduistering ver. wacht. De oorzaak van dit verschijn sel is, dat op het moment van de verduistering de aarde zich precies tusschen zon en maan bevindt. De verduistering begint om 16.12 uur, doch de maan komt pas vijf minuten daarna boven den horizon. Men merkt daarvan nog maar wei- DE TOTALE MAANSVERDUISTERING. BEGIN TOTALE VERDUISTERING 18 UUR 19 EINDE TOTALE VERDUISTERING 19 UUR 17 M6ll6lV PtTLT Sinterklaas mag over dc daken gereden hebben, Molotov mag een vriendelijk gezicht hebben ge trokken in New York, tic Grooto Vier mogen eindelijk tot overeen stemming gekomen zijn over Triest, dc Donau, de schadeloosstellingen cn dc herstelbetalingen, dc Britscho en Amerikaansche bezettingszones in Duitschland kunnen zijn samenge smolten cn Amerika mag op stelten staan door dc mijnwerkersstaking, cr was deze weck in ons land maar één probleem, dat dc geesten bezig hield: Linggadjati. Uit de kranten cn weekbladen, door dc radio, in vergaderingen, in nota's cn open brieven hebben wij van tegenstrijdige mccningcn kennis kunnen nemen, die hun weg hebben gevonden naar de spoorwcgcoupc's, de café's, dc werklokalen cn dc huis kamers, waar dc debatten menige Sinterkaas-viering hebben doorkruist. Het Nederlandsche volk, dat zich maanden cn maanden vrij lauw had betoond bij de eindclooze onderhan delingen met de Indonesiërs, is plot seling in beroering gekomen nu het cr eindelijk naar uitziet, dat spijkers met koppen geslagen zullen worden. Men heeft zich bij dc discussies van de laatste dagen over twee dingen kunnen verwonderen: ten eerste, dat cr nog st'ccds in brcede lagen van ons volk zoo weinig kennis van cn zoo weinig begrip voor het probleem is en ten tweede, dat wij, na alles wat wij als volk hebben mee gemaakt, nog zoo weinig eensgezind heid kunnen opbrengen in een kwestie van zulk een groote cn zulk een historische bctcckenis. iDie verdeeldheid is wel het duide lijkst tot uiting gekomen in het resul taat van een dezer dagen door het Nedcrlandsch Instituut voor do Publieke Opinie ingesteld onder zoek. Enquêteurs hebben een groot aantal mannen en vrouwen hun oor deel gevraagd over het ontwerp- accoord, waarover dc Indonesische delegatie cn de Nederlandsche Com missie-Generaal tot overeenstem ming kwamen. Er bleek 38 vóór het accoord 36 tegen, terwijl 26 c/o. geen oordeel had. Bovendien bleek, dat,ook dc aanhangers van dc onder scheiden politieke partijen in hun oordeel over Linggadjati verdeeld waren. Van de A.K. was er b.v. nog 18 vóór (67 tegen) en van dc Partij van den Arbeid 19 tegen (56 c/o vóór). Van de K.V.P. was 30 vóór. 33 tegen en 37 zon der oordeel. Nu behoeft men aan ecu dergelijk onderzoek (zeker in een gecompliceerde kwestie als deze), niet al tc veel waarde te hechten, maar de groote verdeeldheid in ons volk ten opzichte van het vraagstuk is er toch onmiskenbaar uit gebleken, Nu hangt de uitslag van een onder zoek voor een bclartgrijk deel af van dc vragen, die worden gesteld. Het is gemakkelijk zich tegen Ling gadjati uit tc spreken. Het is min der gemakkelijk een antwoord' to geven op dc vraag wat cr gebeuren moet als het accoord van Lingga djati niet wordt aanvaard. Indien dc vraag had geluid: Bent u voor het accoord van Linggadjati of voor een kolonialen oorlog, dan gcloovcn wij, dat Linggadjatti verreweg favoriet zou zijn geweest. Zou deze vraag niet redelijk ge weest zijn? Is cr dan nog een andere weg? Van het voornaamste wat dezer dagen over het probleem naar voren is gebracht hebben wij kennis genomen, maar ccn met dc realiteit van het oogenblik rekening houdende andere oplossing heeft niemand aan dc hand gedaan. Vervolg op pag. 3) mg, omdat de maan «tan pas in de halfschaduw is getreden. Pas aL de maan in de kernschaduw komt, «lat s oin 17.10 uur,, zal de verduistering voor leeken te zien zijn. Tijdens de verduistering blijft de maan goed zichtbaar, zij is dan wijnrood gekleurd. Do maan schuift ten slotte om 13.19 uur geheel in de kernschaduw en het tijdstip van de totale vc-rduis. tering valt om 18.48 uur. Allengs schuift de maan door de kernscha duw heen, waarna w'e haar .weerzien „oplichten". Om 19,17 uur komt ze weer in de halfschaduw, waaruit ze om 21.24 uur treedt. Als de weersomstandigheden gun stig zijn zal men op de Utrechtsche stcrrewacht het geheele verloop der verduistering gadeslaan en registreeren. Richard Tauber. die tijdens den oorlog het Engelsche staats burgerschap verkreeg. heeft Maandag voor een uitverkocht theater in New York triumphen gevierd. De tenor zong opera's, aria's, liederen van Schubert en melodieën van Joh. Strausz en Franz Lehar. Duitsche militairen spoedig naar huis? De Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken, James Byrnes, heeft, bekend gemaakt, dat hij Frankrijk. België, Neder land en Luxemburg heeft verzocht alle door de Amerikaansche strijd krachten krijgsgevangen gemaak te Duitschers te repatriëeren. Hii heeft er daarbij op gewezen, dat «lit geleidelijk zal dienen tc ge schieden. De rcpatricering zou uiterlijk 1 October 1947 moeten ziin voltooid. Byrnes deelde verder mede, dat Nederland, Belgie en Luxemburg reeds hebben geantwoord dat zij met het voorstel accoord gaan. Van Frankrijk was nog geen ant woord ontvangen. Men gelooft, dat de Fransche re- geering Amerika zal verzoeken op het voorstel terug te komen. Frankrijk heeft met een groot ge brek ?an arbeidskrachten tc kam pen en do Duitsche krijgsgevange nen producecren ongeveer 20 pro cent van de Fransche steenkool. Op ad vier van de hcoordce- lingscommissie. mei. Erna van Osselcn. mr M. Nijhoff cn Dick Elffers. hebben B. en W. in Am sterdam besloten, den Frans Du- waerprijs voor typografie voor 1946, groot 125.toe te kennen aan jhr. W. J. H. B. Sandherg en een eervolle vermelding aan de heeren J van Keulen. L. P. J. Braat en mr E. Straat. Tijdelijk opklarend Weersverwach/ing. medegedeeld'-l !1 door het K.N.M.l. te De Bilt. Na tijdelijk gebroken bewolking later weer loenqr.iende bewolking met plaatselijk regen. Matige, aan H de kust tijdelijk krachtige. West 0 H Hjke wind. Iets hoogerc tem pc tuur dan gisteren. 7 Dec Zon op 8.33, onder 16 30 jj maan op 15.43onder 6.35.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1