DAGBLAD VOOR AMERSFOORT John Lewis beëindigt mijnstaking Vóór 38%, tegen 36% geen oordeel 26% Nieuwe rechtsorde op de basis van vrijwillig deelgenootschap Indonesië heeft economisch ontzaggelijk geleden Verlaging der winstmarges niet eenige methode UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL bijna Ned.-Indië heeft 3 milliard gulden schuld „Vier" bespreken Duitsche agenda Japansche bezetting bracht 2.25 mld. gulden schade Prijs van ontbijtkoek verlaagd Nog zuinig met brandstof! Duitschers willen niet naar hun Heimat Broodprijs wordt éên cent hooger Nu drie dooden door Haagschen aanslag Parlements-commissie naar West-Indië Persvrijheid op komst in Indonesië Zal .UNO met Franco breken? Gesneuveld in Indonesië Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et Maandag 9 December 1946 Nr, 515 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER JOHN LEWIS heeft in een brief aan de mijnwerkers onmiddel lijke hervatting van het werk gelast. Alle mijnen zullen weer in werking worden gesteld, voorloopig tot 31 Maart. Gedurende de werkweek die 30 November eindigde werd in de Ver- eenigde Staten slechts 2.050.000 ton Truman heeft zijn radiorede, die hij Zondag zou houden, afgezegd. De beperkingen van het vervoer van goederen en passagiers zijn opgehe ven, de voor eenentwintig staten af gekondigde verduistering eindigde Zaterdagavond tijdig voor den uif- gaanstijd en Broadway baadde op nieuw in licht. Lewis heeft zich be reid verklaard met de mijneigenaren te onderhandelen, een stap die het de regeering wellicht gemakkelijk zal maken zich uit de kolenindustrie ie- rug te trekken. De kolenverschepingen zullen echter mogelijk nog een week of meer vertraging ondervinden, omdat de Amerikaansche indu strieën thans een grooten achter stand hebben aan te vullen. Men neemt aan dat tegen half Decem ber weer kolen naar Europa ge zonden zullen worden. 1_| OEWEL de minister van Over- zeesche Gebiedsdeelen in zijn memorie van antwoord meedeelt geen overzicht van den financieelen toestaand van Ned.-Indië te kunnen geven, publiceert hij wel enkele cijfers, ontleend aan een kasbegroo- tir.g voor het tweede halfjaar van 1946, waarin een denkbeeld wordt gegeven van den omvang der uit gaven waarvoor de Indische regee ring zich gesteld ziet. Deze cijfers zijn voor den ge wonen dienst: uitgaven 300 mil- lioen gulden ontvangsten 125 millioen tekort 175 millioen; bui tengewonen dienst: uitgaven 33 millioen, geen inkomsten; uit gaven, verband houdend met de bijzondere omstandigheden 444 millioen, totaal tekort 652 mil lioen. Deze cijfers hebben alleen betrek king op de uitgaven en ontvang sten in de door de Nederland sch- Indische regeering beheerde gebie den terwijl daarin evenmin begre pen zijn de uitgaven, welke in Ne derland ten laste van den Indischen dienst worden gedaan uit de daar voor door den minister van Finan ciën beschikbaar gestelde credi°ten. Volgens een zeer voorloopige /chat ting worden deze laatste uitgavee voor het geheele jaar 1946 gesteld op 334 millioen. Onder de uitgaven van de laatste groep nemen die voor het leger met 243 millioen de belangrijkste plaats in. Een globale becijfering van de schuldpositie van Nederlandsch- Indië per ultimo October wijst een eindcijfer aan van rond 2.900.000.000, dat is meer dan hét dubbele van den stand vóór de Duitsche invasie (plm. 1.333.000.000). Daarby is nog geen rekening ge houden met de verplichtingen uit hoofde van de oorlogsschade-rege lingen waartegenover ook de Indi sche claim op de oorlogsschade vergoeding van Japan niet in reke ning is gebracht. Uit betrouwbare bron wordt te New York vernomen, dat Molotol op een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse he Zaken zich accoord hoeft verklaard dat Oos tenrijk op de agenda der bespre kingen inzake Duitschland wordt geplaatst. Hij stelde voor, dat deze besprekingen omstreeks Februari gehouden zullen worden. Men \eromlerstelt. dat Molotof verzocht heeft de beraadslaging over Duitschland in Moskou te doen plaats vinden. Byrnes drong aan op onmiddellijke benoeming van bijzondere plaatsvervangers ter bestudeering van de agenda. De ministers bespraken ver der de kwestie van het hooren van landen, die eischen ten aanzien van Duitschland heb ben. Het voornaamste geschil punt tusschen Molotof en de anderen betrof de vraag of de landen in kwestie reeds thans vooi een commissie moeten verschijnen of eerst na de volgende samenkomst van den Raad van Ministers. Be vin steunde Byrnes, die van oordeel was, dat de kleine landen hun bezwaren nog niet voldoende hebben doen hooren. Molotof was van meening, dat de eischers niet gehoord kunnen worden, voordat, de plaatsvervan gers der ministers richtlijnen van den raad hebben ontvangen. Be- vin meende, dat de landen, die gevochten bobben aan de zijde der groote geallieerden, meer aan dacht verdienen dan zij hebben genoten bij de onderhandelingen over de vredesverdragen met de satelliet-landen. Byrnes stelde tenslotte voor. dat speciale plaatsvervangers dc-r ministers de inzichten zullen vernemen van België. Denemarken, Joegoslavië, Lu xemburg, Nederland. Polen en Tsjècho-Slowakije. Deze lan den moeten worden gehoord, voordat de Raad van Minis ters beslissingen heeft getrof fen. steenkool gedolven. De gemiddelde weekproductie bedraagt 13.000.000 ton. De staking heeft 16 dagen ge duurd. Vrijwillig besluit Lewis deed van de beëindiging der kolenstaking mededeeling in een persconferentie. Bij zijn binnenkomst toonde hij zijn oude strijdlustigheid, maar zij ging tijdens zijn toespraak allengs over in een vermoeide be rusting. ,,Ik geef U de verzekering dat dit bevel van mijzelf afkomstig is," verklaarde hij. Het is de tweede maal in drie jaar, dat John Lewis heeft moeten terug trekken, nadat het tusschen hem en den president tot een botsing geko men was. Gedurende de staking van 1943, midden in den oorlog, wilde Lewis niets weten van een overeenkomst, totdat president Roosevelt besloot aan de mijnwerkers te vragen. Lewis te negeeren en weer aan het werk te gaan. Een paar minuten, voordat Roosevelt zijn radiorede zou uitspre ken, hief Lewis de staking op. John Lewis op weg naar huis na de persconferentie waarin hij het einde van de mijnstaking bekend maakte Verslagen Door het Amst. Rott. Tooncel- gezelschap is ter opvoering aan genomen „Alcestis" van Euripides HET is op het oogenblik nog niet mogelijk een eenigermate nauwkeurig en volledig beeld te geven van den economischen toestand in Indonesië, deelt de minister van Overzeesche Uebieds- deelen mede. De gegevens toonen een evenwicht tusschen uit- en invoer aan op een laag niveau, n.l. gemiddeld ruim 15 millioen gld. per maand. Hierbij moet echter opgemerkt worden, dat de uitvoer zich in de laatste maanden van 1946 in sterk stijgende richting heeft be wogen. De uitvoer van rubber uit Bor neo zal in 1946 een hoeveelheid van ruim 60.000 ton bereiken en nadert thans het peil, dat dit eiland vóór den oorlog boreikt had. De copraproductie, voorna melijk in het Oostelijk deel van den archipel, kan voor 1947 op 200.000 ton geschat worden, in dien de invoer van verbruiksgoe- deren eenigermate bevredigend is. Een groot gedeelte zal voor export beschikbaar zijn. De tin-productie wordt voor 1946 op 7200 ton geraamd en zal in 1947 belangrijk toe nemen. Anderzijds zal ook de invoer sterk toenemen. Een groot gedeelte van de Ne- dorianrlsche productie van katoe nen weefsels is in 1946 beschik baar gesteld voor uitvoer naar Indonesië (ongeveer 45 millioen meter). Ernstige vernieling Het apparaat der Europeesche land- en rnijnbouwondernemingen heeft in ernstige mate geleden, zoowel door rooiing en verwaar- Joozing van den aanplant als door beschadiging en vernieling der vaste installaties. Voor de meeste ondernemings cultures zal een aantal jaren na het begin der reconstructie restauratie verstrijken, voordat normale jaarproducties bereikt kunnen worden. De Ned.-Indische regeering heeft zeer voorloopige schattingen la ten doen van de directe schade tijdens de Japansche bezetting toezebracht aan verschillende on derdeden van het economische apparaat. Deze gegevens omvatten de di recte herstelkosten op basis der prijzen van 1942. dus noch de schade ontstaan door productie- derving tijdens den oorlog, noch die veroorzaakt door abnormaal lage producties in de naaste toe komst. Voor den ondernemingsland- bouw werd gevonden een bedrag van 6S0 millioen gld., voor den nheemschen verbouw van han delsgewassen 134 millioen, voor den mijnbouw 814 millioen. voor de industrie 140 millioen. voor de spoor- en tramwegen 172 millioen, voor het motorpark 85 millioen. voor de scheepvaart 150 millioen en voor de havens 80 millioen. Totaal 2.255 millioen. De verkoopsprijs van ontbijtkoek gaat met cén tot drie centen om laag. De kwaliteit van de koek blijft onveranderd. De overige koeksoorten, waarin duurdere grondstoffen zijn ver werkt, zijn in prijs gelijk gebleven, doch in kwaliteit verbeterd. De prijs van het kleinste model verpakte ontbijtkoek nl. van 200 gram varieert nu naar gelang van cie kwaliteit, van 21 tot en met 25 cent. Tevens is voorgeschreven dat een eenheid ontbijtkoek (105 gram) tenminste 50 gram bloem en 50 gram zoetmiddel moet bevatten. De verbruikersprijs van kant koek is nu ten hoogste 1.00 per kg ver pakt en 0.90 per kg onverpakt. Sartre, de Fransche wijsgeer, aan- hanger van de existentie-theorie (links) in gesprek o.amet den heer v. Lennep rechtsdie zich uitgebreid met deze beschouwingen bezig heeft gehouden Het bericht, dat de Amerikaan sche mijnstaking is geëindigd werd op het departement van Economische Zaken in Den Haag met vreugde vernomen. Van zeer bevoegde zijde vernam het ANP dat. ondanks het feit dat de mijnwerkers weer aan het werk zullen gaan. de aanvoer van Ame rikaansche kolen in ons land nog wel eenige weken op zich zal laten wachten. De maatregelen, die tot een be perking van het brandstofgebruik moeten leiden blijven daarom voorloopig onverminderd van kracht. De toewijzingen voor de industrie zullen dus verminderd worden met voorloopig met 20 procent Ook de kolentoewiizingen voor de gas- en electriciteitsbcdriiven zullen met minstens 20 procent verlaagd blijven, de besparing op het verbruik van gas en electrici- teit van eveneens 20 procent blijft Ondanks het opheffen van de staking geeft men van bevoegde zijde iederen verbruiker in overwe ging zoo zuinig mogelijk met het verbruik van brandstoffen om té gaan. De „Johan van Oldenbarneveldt" is uit Bombay te Mombassa in Kenya aangekomen, waar gewapen de wachten een groot gedeelte van het havengebied hadden afgezet, aangezien aan boord van het schip moeilijkheden waren ontstaan met Duitsche krijgsgevangenen, ge- interneerden en zeelieden die uit Voor-Indië naar Duitschland wor den gerepatrieerd. Patrouillebooten met gewapende troepen hielden de wacht aan zee zijde toen het schip 1600 Italiaan- olie krijgsgevangenen benevens Britsche troepen aan boord nam. De Britsche troepen zullen als extra bewaking dienen; zij zijn op weg naar Engeland om gedemobiliseerd te worden. Naar verluidt hebben de Duit sche zeelieden die er zich tegen verzetten naar Duitschland terug gezonden te worden, getracht het schip op te houden door een staal kabel over boord te gooien, met de bedoeling daardoor de schroef te doen vastloopcn. Voor brood bestaat tot nu toe een vaste prijs,waarvan noch naar beneden noch naar boven mag worden afgeweken. Aangezien de werkelijke kost priis plus een redelijke winst voor den hakker een priis nood zakelijk maken, die ver boven den vastgcstelden prijs ligt. geeft de regeering een subsidie van zes cent per brood. Deze subsidie, welke uit het landbouwcrisisfonds wordt betaald, zal met ingang van heden één cent worden ver minderd. In verband hiermede wordt op 23 December de prijs voor brood met één cent per 800 gram verhoogd. Tevens wordt de vaste priis af geschaft en vervangen door een maximumprijs. Bovendien is een minimumprijs gesteld, die twee cent beneden de maximumpriis ligt. Zoo zal in die plaatsen, waar tot nu toe de vaste priis van 20 cent gold voor afgehaald brood van 800 gram en 21 cent voor bezorgd, de maximumprijs op 23 December 21 cent afgehaald en 22 cent bezorgd worden. De minimumprijzen wor den resp. 19 en 20 cent. Het dienstmeisje van de faro. Boer, mej. J. Visser, die bii de ontploffing op Sint Nicolaasavond ernstig werd gewond, is tengevol ge van do hekomen verwondingen overleden. Zij is het derde slacht offer van dezen bomaanslag. De toestand van de gehuwde schoondochter, mevrouw Boer. en van de 18-jarige mej. Boer, de dochter, is redelijk, naar men ons mededeelde. Openbare meening over Linggadjati AN Vrij .lag vorige week tot en met Maandag j.l hebben honder den enquêteurs en cnquctrices van het Nederlandsch Instituut voor de Publie ke Opinie tallooze mannen en vrouwen uit alle deelen van ons land onder vraagd over het Indonesische probleem. Hun eerste vraag luidde: „Hebt u gehoord of gelezen over de overeen komst tusschen de Indonesiërs en de Nederlandsche Commissie-Generaal?"' Ja. antwoordde 89%: slechts 11% was er niet van op de hoogte. Vervolgens vroeg het N I.P.O.: „Waar komt deze overeenkomst naar uw mcc- nlng op neer?" 33% van het publiek meent: „Indone sië wordt in feite onafhankelijk, maar er blijft een band en samen werking met Nederland. 38% Indonesië wordt totaal onafhan kelijk. Nederland zal er niets meer te zeggen hebben. 8% Nederland en Indië blijven één geheel, met grootcr vrijheid voor de Indonesiërs. 10% weet het niet. 11% heeft nog niets over het accoord van Linggadjati gehoord of ge lezen. Indonesische onafhankelijkheid met behoud van een band cn samenwerking is hetgeen de meerderheid van hen ai-, in Mei op de Partij v. d. Arbeid (50%) stemden in dc overeenkomst zien. De meerderheid van hen, die op dc Pol. overtuiging Kath. Volkspartij Partij v. d. Arbeid Anti-Rev C.P.N Chr. Hist. Partij v. d. Vrijheid (60%). Anti-Rev. (58%) cn Chr. Hist. (50%) stemden is er echter van overtuigd, dat het «it- coord van Chcribon totale onafhanke lijkheid en het verloren gaan van allen Ncderlandschen invloed beteekent. „Zou u, als u in de Tweede Kamer zat, deze overeenkomst laten doorgaan of verwerpen? Zou u dus vóór of tegen stemmen?" luidt dc laatste N.I.P.O.- vraag. Van de kleine groep, die mccncn dat Indië en Nederland één geheel blijven is 76% voor het accoord, 13% er tegen en 11% weet het niet. Van hen, die er onafhankelijkheid met behoud van samenwerking in zien zijn er 71% voor. 19% tegen en heeft 10% er geen meening over. Dc ondervraagden, die gcloovcn 'dat Nederland in Indië niets meer te zeggen zal hebben ten slotte zijn voor 67% tegen en voor 23% pro „Linggadjati". 10% van hen antwoordt: „Ik weet het niet". Wat het door Schermerhorn, Van Poll en De Boer bereikte accoord nu eigenlijk beteekent heeft dus zeer gfèo- ten invloed op het pro cn contra. Politieke overtuiging De politieke voorkeur, gecontroleerd door een vraag over dc partij waar men in Mei j.l. op gestemd heeft is de tweede groote factor, die het oordeel over de overeenkomst bepaalt. Saneering van den middenstand MINISTER HUYSMANS heeft in zijn memorie van antwoord over de begrooting van Economische Zaken eenigo duidelijke uit spraken gedaan over de positie van den middenstand in de toekomst. Allereerst vestigt hij er de aandacht op, dat hij de ongeoorloofde concurrentie van het grootbedrijf wil tegengaan en dat de midden- standspolitiek er op gericht moet zijn de positie van het kleinbedrijf te versterken, doch dat de verhouding tusschen groot* en kleinbedrijf vooralsnog geen algemeen ingrijpen ter bescherming van het econo misch verantwoorde kleine en groote bedrijf wettigt. Vóór „Linggadjati" Tegen Geen oord. 30% 33% 37% 56% 19% 25% 18% 67% 15% 72% 12% 16% 32% 48% 20% Partij v. d. Vrijheid 12% 77% 11% Alle ondervraagden 38% 36% 26% Met 38% voor en 36% tegen en een kwart dat bet niet weet blijkt dc open bare meening in ons land dus wel zeer verdeeld te zijn. Ook de aanhang van verschillende politieke partijen is in zichzelf ver deeld, die der K.V.P. in 't bijzonder. Alleen de aanhangers van de Partij v. d? Vrijheid (77% tegen) en dc Com munisten (72% vóór) hebben duidelijk hun standpunt bepaald. De Anti-Revo- lutionnairen (67% tegen) weten ook wat zij willen, evenals, hoewel in iets mindere mate, de P. v. d. A.-menschen (56% voor). Nederlandsch Instituut voor de Publieke Opinie. In middenstandskringen ziet men met zeer groote belangstel ling uit naar een uitspraak van den minister over het verband tusschen de prijzenpolitiek en het middenstandsbedrijf. Een verla ging van de handelsmarges brengt immers tal van kleine be drijven in gevaar en met dc prij zenpolitiek moet men dan ook on der oogen zien. of het voordeel voor alle consumenten, aan het verlagen der prijzen verbonden, opweegt tegen het nadeel dat een aantal middenstanders, die hun bedrijf met sluiting bedreigd zien, hiervan ondervinden. Nu heeft de minister verklaard, dat de gevoerde prijspolitiek niet doelbewust gericht is op het weg- Opdracht aan commissie-generaal NU de regeering gemeend heeft de vertrouwelijkheid, die zij de Staten-Generaal ta.v. Indone sië had opgelegd, to kunnen op heffen heeft zij de instructie, die zij de commissie-generaal meegaf, gepubliceerd. Gebrek aan plaats ruimte noopt ons van dit zeer uit voerige Staatsstuk alleen enkele belangrijke punten te vermelden In afdeeling 1, handelende over „den stijl der commissie-generaal" staat dat do commissarissen-ge neraal gelijke rang en waardig heiri bezitten als ministers. Zij hebben in Nederlandsch-Indië voorrang boven alle Nederland sche cn Nederlandscb-Indiscbe autoriteiten, mot uitzondering van den luit. gouverneur-generaal. De vergaderingen der e.g. zijn geheim: de aanwezigen zijn ver plicht tot geheimhouding van het behandelde, behoudens de be voegdheid der commissie deze verplichting op te heffen- De c-g. streeft bii haar werk zaamheden steeds naar eenpa righeid van de besluiten en de formuleering van haar inzich ten, alsmede naar overeen stemming met het gevoelen van den luit. gouv.-generaal. Taak van de e.g. VER de taak van de c-g. staat o.m. vermeld: Af te wikkelen aanrakingen met vertegenwoordigers van onze bondgenooten. voor zoover deze zich in of nabij Ned.-Indië vol trekken: waar noodig contact te zoeken mot volkenrechtelijke organisaties vertegenwoordigers van be diende mogendheden, wanneer het Ned. Indië aangaat: mede te werken aan de voor bereiding van een nieuwe staatkundige ordening voor Ned. Indië. in het hijzonder door besprekingen te voeren en waar noodig, afspraken te maken met van puds bestaan de en nieuw gevormde staat kundige organisaties en roet vertegenwoordigers van de verschillende volkeren en be volkingsgroepen, voor zoover het opperbestuur cn de Neder landsche wetgever hiervoor mede verantwoordelijk zijn: voor ie bereiden de Rijksconfe rentie: er voor te waken, dat de grond rechten der verschillende volkeren en bevolkingsgroepen van Ned. Indie worden gewaarborgd; na te gaan. welke belangen bii oen omzetting van de oude rijks- eenheid in een op den grondslag van een vrijwillig aanvaard vol ledig deelgenootschap gevestigden meer fedoratioven staatsbomv ge meenschappelijk door middel van rijksorganen behartigd zullen moeten worden en de verzorging daarvan voor te bereiden; Uitgangspunten F) IJ de vervulling van haar op* dracht gaat de commissie uit van: a. Volkenrechtelijk: het handvest der Uno en de met de geallieerden aangegane overeen komsten; b. Staatsrechtelijk: de grond wet van het Koninkrijk der Ne derlanden en de daarop steunen de wetgeving; Staatkundig: de Koninklijke rede van 7 Dec 1942: de regee- ringsverklaring van 10 Februari 1916; de troonrede van 23 Juli '46: bet memorandum van 6 Aug. 1946 aan de Engelsche regeerïng; het huidige regeeringsheleid. Richtlijnen P\AARVAN uitgaande laat de commissie zich leiden door deze richtlijnen: 1. De nieuwe rechtsorde, welke zij voorbereidt, zal eenerzijds moe ten passen bii de omstandigheden zooals de tweede wereldoorlog die elders in de wereld, in het bij zonder elders in Azië, heeft ge schapen. zal anderzijds Neder lands roeping over zee, met name ten- aanzien van de Indonesische volkeren, moeten erkennen: 2. Dt vernieuwing van de sa menwerking van de Nederland sche en Indonesische volkeren en de andere bevolkingsgroepen van Nederlandsclrlndië zal op de eer ste plaats de instemming van de vertegenwoordigers der Indonesi sche volkeren, alsmede die van de andere bevolkingsgroepen moe ten verwerven; 3. Vaststelling van wat de com missie afspreekt en voorbereidt zal Vervolgens van de samenwer king van Nederlandsch0 regeering en Staten-Generaal afhankelijk zijn. In gevallen van ernstigen twij fel over de beteekenis van uit gangspunt en richtlijnen raad pleegt de commissie oen minister. Indien uitgangspunt en richtlijnen niet houdbaar mochten blijken of niet tot een overeenkomst mochten kunnen leiden, verzoekt zij om verduidelijking, wijziging of aanvulling der instructie. De commissie bouwt voort op de Malino-conferentie en bevor dert het welslagen van de bijeen komst te Pangkal Pinang- De commissie bevordert de her vatting van besprekingen met vertegenwoordigers van de nieuw gevormde staatkundige organisa tie, welke zich aandient als de Republiek Indonesia. In geval van ernstigen twijfel omtrent de aanvaardbaarheid van bepaalde vertegenwoordigers raad pleegt zij onzen minister. saneeren van kleine midden- standsbedrijven, doch dat men anderzijds in branches, die te lij den hebben onder een sterke over bezetting. onmogelijk alle bedrij ven een voldoende winst kan ga- r an de eren. Hieruit kan men dus niet anders concludceren dan dat in bepaalde, in de memorie van antwoord niet nader aan- geduido bedrijfstakken, de prijspolitiek inderdaad wél tot sancering in den detail handel zal leiden. Men kan echter in twijfel trek ken of een dergelijke methode van saneering de elegantste is. Het is duidelijk, dat men door een verlaging der marges berei ken kan. dat alle minder efficiën te bedrijven den concurrentie strijd zullen moeten opgeven. Saneering Toch is het de vraag of de sa neering. die in sommige bedrijfs takken zonder cenigen twijfel noodzakelijk is de bonafide be- drijfsgenooten zijn bet er allen over eens niot beter langs an deren, minder ruwen weg kan worden verkregen. Het verleden heeft ons geleerd, dat het zeer wel mogelijk is om door onderling overleg tussch u: de bedrijf9genooten en de regee ring een goed werkend sanec- ringsplan op te stellen, waarbij met den individueelen status der afzonderlijke bedriifsgenooten re kening kan worden gehouden. Wij rncencn. dat de meeste mid denstanders het met den minister eens kunnen zijn. dat men niet ten koste van de geheele maat schappij de prijzen van de di verse goederen zóó hoog kan houden, dat ook alle minder effi ciënt werkende middenstandsbe- driiven in het leven kunnen wor den gehouden. Doch wij vragen ons af. of het verlagen der winst marges we! de beste waarborgen biedt om tot een gezond midden standsbedrijf te geraken. De Tweede Kamer heeft den voor zitter gemachtigd leden aan te wijzen voor de parlementaire com missie, welke ingevolge de motie- Romme naar Curagao en de Neder landsche Antillen zal worden uitge zonden. De president van de Eerste Kamer heeft reeds eerder een der gelijke machtiging ontvangen. Dat er in Indonesië onvoldoende persvrijheid zou heerschen. is in zijn (gemeenheid niet juist, schrijft mi nister Jonkman in zijn memorie van antwoord aan de Tw^de Kamer. De situatie heeft weliswaar meege bracht, dat het drukpersbedrijf voor loopig in handen van d° overheid moest blijven, doch geleidelijke terugkeer naar het particuliere krantenbedryf wordt ernstig nage streefd. In do sub-commissic van dc po litieke commissie heeft, dc Cu- baanschc afgevaardigde dr. Guil- lerrno Belt, aangedrongen op be middeling van alle Spnansch sprekende landen in de Spaan- sche kwestie. Een voorstel om een beroop te doen op ieder lid van de or ganisatie der UNO om de be trekkingen mot de rezeering van Franco te verbreken, werd met 11 tegen 6 6temmen bij één onthouding aangenomen. Dit voorstel werd gezamenlijk door Mexico, Venezuela, Guate- malua, Panama en Chili inge diend. Volgens het tweede lid van het voorstel, dat eveneens werd aangenomen, zal do commissie allen leden van dc organisatie der UNO aanbevelen, den generaal in kennis te stellen van desbetreffende maatregelen. Een Fransch voorstel, strekken de tot onmiddellijke, stopzetting van voedsellcvcranties totdat dc UNO er van verze2«?*r$ is. dat deze niet direct voor hei Spaansche volk noodig zijn, werd met 11 tegen 5 stemmen bij 2 ont houdingen aangenomen. De gemeenschappelijke resolutie waarbij het verbreken van diplo matieke betrekkingen rnet Spanje wordt voorgesteld, werd in de plaats gesteld van de laatste pa ragrafen van het Amerikaanscho voorstel om een beroep te doen op Franco om zijn bevoegdbeden aan een voorloopige regeering die vrije verkiezingen kan uitschrij ven, over te dragon- De Ameri kaansche afgevaardigde Raynor zeide evenwel, dat bij de twee paragrafen in een voltallige ver gadering van de politieke com missie weer ter sprake zou bren- De regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de navol gende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: Korp. G. P. L. Hopstaken uit 's-IIcrtogenbosch. Koninklijke Landmacht: Soldaat A. den Bocsterd uit Utrecht; Soldaat P. de Jong uit Nieu- werkerk a.d. IJssel; Soldaat C. Boone uit Rotterdam; Soldaat .T. Strikwcrda uit Won- serndeel. Stormachtig Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. ie De Bilt. In het Noord-Oosten van het land stormachfige wind, in het J overige gedeelte storm ui't richfin. j gen tusschen Zuid en Oost. Meest zu.iaar bewolkt met nu en dan re- H gen. weinig verandering van tem- i peratuur. 9 Dec.: Zon op 8.35onder 16 30 1 maanjij 17 05. onder 9.33. j

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1