BAGBLAD VOOR AMERSFOORT „Linggadjati" is geen constitutie, maar beginselprogram Spanje uitgesloten, maar niet geïsoleerd Bedrijvers van bomaanslag gepakt Ex-illegalen ageeren tegen geheime N.S.B.-clubs UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Denpasar begint Accoord voorkwam nieuwen strijd WINECOFF-HOTEL IN VLAMMEN VIJFENTWINTIG WASCHBAKKEN VOOR 600 GEVANGENEN Stoomschip Tromp op mijn geloopen Pr. Bernhard in Hol. Schouwb.-comité „Europa" gezonken bij Le Havre Veiligheidsraad zou maatregelen moeten overwegen Conflict uitgebroken in Azerbeidzjan Nieuwe regeering in Egypte Vier" 10 Maart naar Moskou Wat beteekent dit? Meer autonomie voor Curacao Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. Dinsdag 10 December 1946 Nr. 516 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort v Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Gistermorgen heeft de filgeraecne regeeringscommissaris voor Borneo en de Groote Oost dr W IToven te Denpasar een besloten informeels bijeenkomst geopend, waar geheel Oost-Indonesië (de Groote Oost) vertegenwoordigd was, uitgezon derd de gebieden Ambon cn Timór. Vertegenwoordigers van deze eilan den werden echter in den loop van den dag verwacht. In totaal waren aanwezig 70 afgevaardigden. De ver. gadering betreurde bot, lat de te genwoordigheid van dr. Van Mook uitgesteld moest worden, aangezien zijn aanwezigheid te Batavia ver. eischt is v-oor het dagelyksch- con tact met Den Haag. Aan de nfge\ vaardigden werd de ontwerprege ling tot vorming van den staat ,,De Groote Oost" ter hand gesteld met de daarbij behoorende toelichting. Op voorstel van den voorzitter van de conferentie werd besloten om in informeele besprekingen alles t.e doen, wat mogelijk is om straks een zoo vlot mogelijk verloop van de officieele conferentie te bevorderen. MAX VAN POLL mingen in het staatsbestel van Nc- dcrlandsch-Indib cn van het Ko- ninkrijk in zijn geheel ter hand te nemen in onderlinge overeenstem mine over liet daarmede te verwe zenlijken doel en onder erkenning van de politieke realiteiten, in het afgeloopen jaar in Nederlandseh- Indië gegroeid. Dientengevolge moet het ont werp, dat aan het resultaat van deze besprekingen vorm geeft, aan dezen maatstaf worden ge toetst. Het kan niet gorden ge zien als een stuk, dat zelf niou we staatsrechtelijke regelingen vaststelt, doch het'Sbeft aan in welke richting do maatregelen, zonder welk een nieuw bestel niet in het leven kan worden geroepen, zich zullen moeten be wegen. DE regeering heeft heden aan de Tweede Kamer voorgelegd de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati en de toelichting, die de com.-gen. daarop heeft gegeven. Het ontwerp publiceerden wij reeds, hieronder volgt een uittreksel van de memorie: Op enkele punten, die zich voor vastlegging in de ontwerp overeenkomst bezwaarlijk leenden, werden in den loop der bespre kingen tus$chen de delegaties afspraken gemaakt, welke in de notulen bindend werden vastgelegd en thans in de toelichting volledig zijn verwerkt. Het verdient aanbeveling aldus de memorie, reeds aanstonds in te gaan od de beteekenis van de basis.over- eenstemming. Want hiermede wordt, naar het oordeel van de commissie- gereraal een uiterst belangrijke stap gedaan in de richting, die de regee ring, in het voetspoor van de Ko ninklijke rede van 7 December 1942 en de regeeringsverklaring van 10 Februari 1946, zich heeft voorgeno. men in te slaan: de vestiging langs vreedzamen weg van eon nieuwe rechtsorde voor Nederlandsch-Inaiö en de hervorming van het staatsbe ste' van het Koninkrijk in zijn ge heel. Belangrijk is deze stap vooral, omdat vertrouwd mag worden, dat de politieke en psycholo. gische weerstanden, die tot dus ver aan een samenwerking tus- schen Nederlanders en belang rijke groepen van Indonesiërs in den weg stonden, hierdoor in aanzienlijke mate zijn weggeno men. Een eerste bijdrage tot liet verbe teren van de politieke atmosfeer was aanvankelijk verkregen door het op 14 October te Batavia genomen be sluit tot staking der vijandelijkhe den. In de gecompliceerde, hier cn daar zelfs verwarde situatie op Java en Sumatra, die in het afgeloopen jaar was ontstaan, konden bespre, kingen over politieke samenwerking niet met vrucht worden heropend, wanneer de vijandelijkheden van beide zijdon over de geheele linie bleven voortduren. Anderzijds dien de men zich te realiseercn dat zulk een staking der vijandelijkheden sléchts het volle effect zou verkrij gen wanneer ze binnen niet te lan gen tijd door een politiek accoord zou worden gevolgd. In dit verband moet ook ge. wezen worden op de bijzondere beteekenis van den datum van 80 November, don dag waarop de gezagsoverdracht van do ge allieerde aan Necferlandsehe au toriteiten moest zijn voltooid. Feitelijk beteekende dit de ver vanging van Britsche door Ne. derlandsche militaire gezagsdra gers. welke zonder te voren bereikt accoord een ernstige verhooging van de spanning en dientengevolge vergrooting van de kans op incidenten met moei lijk voorzienbare gevolgen had kunnen teweegbrengen. Indien deze datum is verschenen zonder dat dit tot een fel opvlam men der vijandelijkheden heeft ge leid. dan moet dit naar het oordeel van de commissie-generaal worden toegeschreven aan het feit, dat vóór 30 November een basis voor ovcreenstétaming was bereikt. Gevoelige sfeer In deze uitermate gevoelige steer had de commissie-generaal den draad op te vatten, die, ondanks de mislukking van vroegere besprekin gen. tusschcn de Nederl%ndsch-Indl- sche regeering cn de leiders van de republiek bleef gesponnen. ITet lijdt geen twijfel, dat bet persoonlijke op treden van lord Killearn er in ster ke mate toe beeft bijgedragen om der wederzydsch levenden wensch toe hervatting der besprekingen te verwezenlijken. Politieke besprekingen zelf hebben uitsluitend tusschcn de Nederland- sche en Indonesische delegaties plaats gevonden; de verantwoorde lijkheid om een oplossing voor te bereiden kon niet met de vertegen woordigers van het Britsche Foreign Office worden gedeeld Het stond reeds bij den aanvang der besprekingen vast, dat gezocht moest worden naar een politieke ba sis, die het mogelijk zou maken om de noodzakelijke, langs wettelijken weg tot stand te brengen, hervor- Rechtsorde INTUSSCHEN brengt de aard van het behandelde on derwerp mede, dat in het ont werp voortdurend wordt gezin speeld op een toekomstige rechtsorde, die verdient te wor den, verwezenlijkt. Daardoor zou licht het misver stand, als ware enkel door aan vaarding van deze gemeen schappelijke basis, langs niet- rechtsorde geschapen, kunnen grondwettigen weg een nieuwe ontstaan, wanneer over de be teekenis van het stuk niet reeds te voren volstrekte duidelijk heid bestond. Dit is geen consti tutie, veeleer een beginselpro gram. Het is geen juridisch, maar een politiek document. In het wezen der zaak bevatten de afspraken van 15 November datge ne, waartoe de volkeren van Neder land en Indonesië uitgenoodigd worden in vrijheid samen te werken, waartoe de regeering der republiek, als vertegenwoordigster van één der staatkundige organisaties if) de In donesische samenleving zich uit drukkelijk bereid verklaarde. Do verzekering van het bin nentreden der republiek in de sfeer van deze samenwerking kan jegens de Nederlandsphe ro- geering niet welsprekender wor den gegeven dan door of na mens hen, die zich als haar re geering weliswaar eenzijdig con stitueerden, doch door de Ne- dcrlandscch regeering als poli tieke realiteit waren aanvaard. Zoo kan. aan de ontwerp-overeen- overeenstemming was bereikt, komst, indien zij aanvaard wordt, een rechtschcppende werking niet worden ontzegd: zij bevat aandui dingen omtrent den inhoud van een nieuwe rechtsorde en zij schrijft op verscheidene plaatsen voor op welke wijze die nieuwe rechtsorde moet worden benaderd. Zal do in dit ontwerp beoogde sa- merking wórden volvoerd langs de wettelijk voorgeschreven wegen en iets anders achtte de oemmissie- generaal ondenkbaar dan zullen twee dingen onomstootelijk vast moeten staan. Het is de Haagsche centrale recherche gelukt de daders te arresteeren van den bomaan slag, die op Donderdag 5 De cember is gepleegd op het gezin van den heer Boer Het zijn drie militairen en wel de 18-ja- rige soldaat J. J. H. van Haas trecht, de 28-jarige sergeant A. T. de Boer uit Haarlem en de 28-jarige korporaal J. Y. J. Pe- terse, alle drie gelegerd in de Nieuwe Frederikskazerne te 's-Gravenhage. Zij zijn ingeslo ten en hebben bekend aan den aanslag te hebben meegewerkt. Voor zoover tot op heden kon worden vastgesteld is Peterse dege ne geweest, die per motor, met zij span een bom naar het perceel aan de Prinsegracht bracht en deze bom daar aan voorbijgangers heeft afgegeven. Zooals wij berichtten is denzelfden avond, op ongeveer 25 K M. van Amsterdam, langs den weg een ge wonde sergeanf aangetroffen. Deze sergeant blijkt duo-passagier te zijn geweest bij van Haastrecht, die zicli per motor op weg naar Am sterdam bevond om daar een bom, dien hij van Peterse had gekregen, op diens verzoek af te geven op een bepaald adres aldaar. Deze bom is onderweg geëxplo deerd. tengevolge waarvan de ser geant ernstig gewond werd. Van Haastrecht heeft hem langs den weg laten liggen en is zelf doorge reden. De bommen waren alle ver vaardigd door sergeant de Boer. Deze had er nog twee gemaakt, die Peterse echter in Delft heeft weggegooid. Ook deze bommen waren voor bepaalde adressen in Den Haag bestemd. De daders hebben als motief op gegeven, dat zij ontevreden waren over de berechting van een aantal personen wier gedragingen gedu rende den oorlog zij veroordeelens- waardig achtten. LJONDERD-VEERTIEN van de 280 gasten werden gedood bij een enorme brand in het Wine- coff-hotel te Atlanta, in den Ame- rikaanschen staat Georgië. Een voorloopig onderzoek heeft uitge wezen dat de brand vermoedelijk ontstaan is door achteloosheid van gasten, die brandende siga retten zouden hebben weggegooid in do buurt van brandbare ma trassen. De brand in het Winecoff-hotel is de derde groote hotelbrand bin nen het halve jaar in de Vereenig- dc Staten. Op n Juni ging het Lva Salle-hotel in Chicago in vlammen op, waarbij 61 menschen om het leven kwamen en op 9 Juni het Canficldhotcl te Dubuque in den staat Iowa (19 dooden). Op Qnze radiografisch overga, brachte fotoTwee gasten, door het vuur ingesloten in hun hamer op de tiende verdieping, hulpeloos voor 't vensterDe hamer linhs staat reeds geheel in brand Vooreerst, dat de juridische struc tuur van het Koninkrijk niet veran dert, zoolang zij niet langs wettelij ken weg gewijzigd is. Het is op zich zelf teekenend voor de niet steeds redelijke bewogenheid cn de heftige emoties, in openbare reacties op de ontwerpovereenkomst van Lingga djati tot uiting gebracht, dat deze vanzelfsprekendheid nader nu et worden toegelicht: zij blijkt uit het onderscheid, dat het ontwerp maakt tusschen de de factor erkenning van de republiek in artikel 1 en de sa menwerking tot vorming van den souverein'cn, democratischen staat, genaamd de Vereenidge Staten van Indonesië, in artikel 2. Blijkt de juridischo handhaving avn de rechtsorde van het Konink rijk vaste steunpunten te vinden in do ontwerp-overeenkomst, nie min der duidelijk is he en dat is het tv cede pput. dat hehnort vast te staan dat het beoogde saakundigo doel alleen benaderd zal kunnen worden, wanneer de Ncderlandsche wegever aan de verwezenlijking zal willen medewerken zoodra de daar toe vereischto projecten tot wijzi ging van het geldend constitutioneel stelsel hem zullen worden voorge legd. Politieke beteekenis HET accoord laat naar beide zijden ruimte aan de gees teshouding, die moet voeren uit de sfeer van strijd en vijand schap naar samenwerking en versterking van het wederzijdsch vertrouwen. Het levert een be wijs, dat ondank* de duistere ia- ren van haat zaaiende Japnnsche propaganda en ondanks de in liet afgeloopen jaar verder toe genomen vervreemding tusschcn Nederl inders en Indonesiërs, toch e enkiem van het vertrou wen in het leven is gebleven, die kan uitgroeien tot innge samen werking in vrijheid, die de beide delegaties als einddoel voor cogen zweefde. Er zijn in deze eerste proeve verscheidene vragen opengelaten, omdat op tal van punten de meest bevredigende regeling eerst mag worden tegemoet ge- z;en, wanneer de eerste concrete vormen van samenwerking de sfeer van onderling vertrouwen hebben versterkt en uitgebreid. De commissie-generaal heeft volledig begrip voor de groo te 'moeilijkheden, die ook haar wederpartij in eigen kring moet overwinnen om den weg der samenwerking ongehinderd te kunnen af leggen. Zij spreekt daarom als haar oordeel uit, dat in dien bij aanvaarding van do ontwerp-overeenkomst op de geboden basis kan worden voortgewerkt, er met groo- ten ernst voor gewaakt zal moeten worden, dat de op- c rechtheid van de bedoelingen der regeeringen niet door het onverantwoordel k optre den van enkelingen, zoo mi litairen als burgers, in Indo nesië en Nederland in twijfel zou kunnen worden gesteld. f. DE BOER (Op het momenent dat ons blad ter perse ging was de volledige tekst nog niet bekend. Voor vervolg zie ons blad van morgen). nen. „Vrouwen werden uit den weg geruimd omdat zij grijze ha ren hadden of slecht liepen of te zwak waren om te werken. Alle lage mcnschelijke instincten kwa men naar voren omdat de betere tot zwijgen waren gebracht. Ster ke karakters hebben da-ar hun ge loof in goedheid en recht verlo ren." De drie in bontjassen gehulde voormalige gevangenen van Ra- vensbrueck, Mory, Salvolquart en Von Skaenen glimlachten uit de hoogte toen een vroegere medege vangene, de leider van de kleer makerij. Binder, hen ervan be schuldigde, dat zij steeds geslagen hebben en niet tevreden waren voor ze bloed gezien hadden. Dr. Winkclmann cn Schwartzhubcr, daarbij vaak bijgestaan door de „Aufseherin" Boesol. hadden vol gens dezen getuige de menschen uitgezocht die naar het jeugd kamp gezonden werden om ver nietigd te worden. Graaf Bernadotte, de man die aan het eind van dezen oorlog met I-Iimmler onderhandelde en er voor zorgde dat de systemati sche vernietigingen in de concen tratiekampen oa. in Ravcnsbrueck ophielden en dat velen een vree- selijken dood ontkwamen, woon de gistermiddag een gedeelte van den vierden dag van het proces bij tegen de voormalige leden van den staf van het beruchte vrou wenkamp Ravcnsbrueck. Daar be schreef de tweede getuige, de Poplsche mevr. Dzied'ziecka, de vreeselijke toestanden die daar heerschten in de totaal verluisde hutten waar 5 k 6 maal zooveel gevangenen moesten wonen, als waarvoor ze oorspronkelijk be stemd waren en slechts 25 wasclr bekkens waren voor 600 gevange- PROFIR. YV. SCHERMERHORN Het 391 ton metende Nedcr- landsche stoomschip „Tromp" is tusschen de Deenschc eilanden Laaland en Langesand op een mijn geloopen. De bemanning is gered en te Korsoer aan land gebracht. De „Tromp", een kustvaarder van J. Vermaas' Scheepvaartbedrijf te Rotterdam, was op weg van Midd lesbrough naar Odense met een la ding stalen platen. Prins Bernhard, dr. J. E. baron de Vos van Steenwijk, commissaris der Koningin in Noord-Holland en mr. A. J. d'Ailly, burgemeester van.Am sterdam. hebben zitting genomen in hel ecrecomité van het comité „Hol- Iandsche Schouwburg", dat zich tot het Ncderlandsche volk zal wenden met een oproep om gelden bijeen te brengen teneinde, r*a aankoop, aan den Hollandschen Schouwburg een waardige bestemming te geven. Het luxueuze Duitsche passagiers, tchip „Europa", dat na de Duitsche capitulatie aan Frankrijk gekomen is en omgedoopt werd in „Liberté", is Maandag hijdenS een storm in de haven van Le Havre gezonken. Het schip had een groot gat ter hoogte van de machinekamer opge- loopen doordat het, toen het was losgeslagen, door de wind tegen het wrak van de „Paris" aan werd ge dreven. De opvarenden zijn tijdig aan wal ebracht. Volgens de autoriteiten is er geen sabotage gepleegd. IN de politieke commissie der U.N.Ü. zijn gisteren de voorstel len behandeld, die zijn ingediend om de Spaanschc kwestie op te lossen. De eerste clausule van het voorstel der sub-commissie, waarbij Spanje wordt geweerd uit alle bureaux der U.N.O. werd met 32 tegen 5 stemmen met 8 onthoudingen aanvaard. Over de aanbeveling, de diplomatieke betrekkingen met Franco af te bre ken staakten de stemmen echter (2222 bij 6 onthoudingen). Dr. Guillero Belt (Cuba) pleitte hartstochtelijk legen het afbreken der diplomatieke betrekkingen Hij zeide, dat zijn regeering zelfs als het voorstel tot afbreken der betrekkingen zou worden aan vaard. deze aanbeveling toch niet zou nakomen. Bij de aanbeveling de betrek kingen met Spanje te verbreken stelde de Amerikaansche gedele geerde Conally een amendement voor, waarbij een beroep op Franco werd gedaan zijn macht over te dragen aan een voorloo- pige regeering zoodat vrije ver kiezingen konden worden gehou den. Conally verklaarde hierbij, dat de vraag, of de Vereenigde Stater^ zich zouden houden aan een aanbeveling de betrekkingen met Franco te verbreken, ter be slissing staat aan den president der U.S.A. cn den Amerikaan schen minister van Buitenland schc Zaken. Hij verklaarde zich tevens tegenstander van een in- terventiepolitiek. I-Iet Amerikaan sche amendement werd met 22 te gen 22 stemmen en 6 onthoudin gen verworpen. Voor Veiligheidsraad Het Belgische voorstel am bassadeurs en gezanten uit Madrid terug te roepen werd door de commissie aanvaard. De Belgische motie luidt: „De Algemeene Vergadering be veelt aan dat, indien het einde van de regcering van Franco niet binnen redelijken tijd verwerke lijkt wordt, de Veiligheidsraad passende maatregelen zal over wegen om dezen toestand op te lossen, cn beveelt aan dat de le den der U.N.O. onmiddellijk bun ambassadeurs en gevolmachtigde gezanten, die aldaar zijn geaccre diteerd. terugtrekken." Dit betèekcnt echter geen ver breking der diplomatieke betrek kingen met Franco: een desbe treffend voorstel werd door sta king der stemmen verworpen. De Amsterdamsche Bond van oud-illegale werkers heeft een „op roep aan de Amsterdamsche burgerij' verspreid, waarin o.m. wordt gezegd: „Dag aan dag stroomen onze vijan den uit den bezettingstijd naar het terrein hunner misdaden terug, zich koesterend in de weldadige warmfe eener „barmhartigheid", welke ten doel zou moeten hebben, him misdra. gingen van het verleden door een betere levenshouding uit, te wis- schen". ..Op de meesten heeft deze „barm hartigheid" een averechtsche uitwer king. Misbruik makend van deze goedertierendheid sluiten zij zich op nieuw aaneen, teneinde onze demo cratische samenleving te vervangen door fascistische tyrannic". Tot dit doel worden geheime clubs gesticht, waarbij door het ontbreken van eenige overheids-contróle, slechts het genlis aan vergaderruimte belem merend werkt". „In dit tekort is thans ook voorzien. Velen N.S B.-ers, die tijdens den oorlog als eigenaren van café's de uitspattingen der Duitsche overweldigers mogelijk maakten, is het onbelemmerde beheer hunner stamkroegen te ruggegeven". „Lichte" gevallen ,.De „lichte" gevallen hebben de juiste conclusie getrokken en de lo- Naar Radio Tebriz gisteravond heeft bevestigd hebben de Perzische regeeringstroepen aanvallen gedaan aan dc grens van Azerbeidsjan, die met tegenaanvallen beantwoord zijn. De radio verklaarde: „Regeerings troepen hebben aanvallen gedaan op de grens van Azerbeidsjan onmiddel lijk na de proclamatie van den Perzi- schen premier. Ghavam Es Soeltaneh, waarin deze vrije verkiezingen be loofde. Tanks en artillerie werden door de regcering gebruikt gedurende een gevecht van drie dagen in het bergdistrict van Sardaasjt (Keordistan) dar zij bezetten nadat dit twee maal van bezetter verwisseld had". Volgens Radio Tebriz voeren vliegtuigen van de Perzische regee- ring „genadelooze bombardementen'' uit op Koerdische dorpen. „Vele boe renwoningen zijn verwoest. Over on gevallen is nog niets bekend", aldus radio Tebriz. Nokrasjy Pasja, de leider der Saad-partij in Egypte, heeft een coa litiekabinet. van leden der Saad- partij en liberalen gevormd. Het ka binet werd door koning Faroek goed gekeurd. kalen der terugkeerende N.S.B.-ers in bloementuinen herschapen". „Deze te ver gedreven „barm hartigheid" is een slag in het aangezicht van het geheele Ne- derlandsche volk. De illegaliteit beschouwt dit als een uitdaging en zij neemt den handschoen op". „Burgers van Amsterdam, wij vra gen u: houdj de centra van fascisti sche activiteit nauwlettend in het oog, signaleert alle gevallen van mis plaatst rechtsherstel, verstrekt ons adressen en gegevens van zware ge vallen, die door omkooping en onder bescherming van invloedrijke relaties zijn vrijgelaten en van de groote col laborateurs. die zich buiten alle ver volging hebben weten te stellen". 55 De ministers van Buitenland" sche Zaken hebben gisteravond besloten de volgende bijeenkomst ter bespreking van de kwestie Düitschiand op 10 Maart in Mos kou te houden. Er werd geen overeenstemming bereikt over do benoeming van speciale plaatsvervangers voor de behandeling van het Duitsche vraagstuk. Molotof zeide echter, dat hij de aangelegenheid in over weging zou nemen. Men hoopt als nog tot een overeenkomst te ko men. Allen stemden in met bet voor stel van Molotof om de volgende bijeenkomst te Moskou te houden, daar de Raad van Ministers ach tereenvolgens te Londen. Parijs en New York bijeengekomen was. Molotof gaf Byrnes de verzeke ring, dat de Sow jet-Russische re geering aan de pers dezelfde fa ciliteiten zou verstrekken als in de andere steden bet geval was geweest. „Ondanks moeilijkheden op huisvestingsgebied," aldus Mo lotof. zal te Moskou voor woon ruimte voor journalisten gezorgd worden. Zij zullen tevens uit Mos kou berichten over bet verloop der conferentie kunnen verzen den, zooals zij dat in Parijs en New York konden doen." In be voegde kringen is men van mee- ning. dat dit als een opheffing van de censuur voor berichten over dc conferentie moet worden opgevat. Het koor der Wienersüngerkna- ben maakt momenteel een tournee door de Britsche zóne en zal zich na afloop daarvan naar Engeland bege ven. (Maar het rnog, schijnt het, in Nederland nog altijd niet komen X^EN zestal figuren uit de voormalige binnenland- sche strijdkrachten van do provincie Groningen, waaron der de gewestelijke comman dant. de commandant der be wakingstroepen 'en de direc teur van het afwikkelingsbu reau, hebben een telegram van den volgenden inhoud verzon den aan de leden van de Sta- ten-Generaal: „Leden van de voormalige binnenlandsche strijdkrachten in de provincie Groningen, we tende dat zij do meening van liet overgroote deel van de voormalige B.S. vertolken, wij zen U erop. dat indien de over eenkomst van Cheribon wordt aanvaard, dit aanleiding zal geven tot zeer ernstige binnen landsche moeilijkheden en dringen er daarom bij u met de meeste klem op aan al liet mogelijke te doen om het heit looze accoord niet te doen aan vaarden. Zij verzekeren u, dat zij bereid zijn zich opnieuw aaneen te sluiten voor de een heid van het rijk." jP\!T bericht geeft ons aanlci- ■®-^ding tot oen paar vragen. De zes hecrcn, die dit telegram onder teekend hebben, weten dus, dat zij dc meening van het over groote deel van de voormalige B.S. vertolken. Hoe zij dit We ten, staat er niet bij. Dit is trou wens een zaak. die dc B.S. aan gaat, meer dan ons cn als dit het eenige wak. wat ons in dit tele gram had getroffen, dan hadden wij er gevoeglijk het zwijgen toe kunnen doen. Maar er staat ook hij, dat ons en iederen Nederlander aangaat, n.l. de passage, die wij hierboven vet hebben laten drukken. Zoo hoeren van de voormalige B.S. in Groningen, zal de aanvaarding van de overeenkomst van Cheri bon aanleiding geven tot zeer ernstige binnenlandsche moeilijk heden? Wat bedoelt U hiermede? T o c h geen dreigement, hopen wij, met een burger oorlog, zooals iemand .er mis schien uit zou kunnen lezen. Wij althans zouden dit van leiders der voormalige B.S.. bij wie wij toch een groot verantwoordelijkheids gevoel mogen aannemen, zeker niet verwachten. Wij durven ook niet veronder stellen, dat U zoo maar wat dikke woorden hebt neergeschreven, al weer niet. omdat wij U daarvoor te veel verantwoordelijkheidsge voel toeschrijven. Maar als ook dit niet het geval is, wat bedoelt U dan met deze zwaarwichtig klinkende uitspraak? Misschien was het toch wel goed, wanneer U in een nader te legram aan de Staten-Generaal duidelijk uiteenzette, wat precies de draagwijdte en de beteekenis van deze verklaring is geweest. Wij zullen heusch niet de eeni- gen zijn. die opheldering behoe ven. Tenzij U van meening mocht zijn, dat in dat geval te Veel aan dacht aan Uw protest tegen het „heilloos accoord", zooals U dit zoo weloverwogen cn gerdatigd uitdrukt, wordt besteed. Bij dio meening van U zouden wij ons moeten neerleggen maar anders, herhalen wij, hadden wij graag een duidelijk antwoord. c. d. j. brandt. Dr. P. Kasteel, gouverneur van Curacao, is naar West-Indië terug gekeerd. Bij zijn aankomst op het vliegveld „Laguardia" bij New York verklaar de hij, dat een grootere mate van autonomie voor Curacao zal worden vastgesteld op de conferentie, waar de hervorming van het Nederland- sche Koninkrijk zal worden bespro ken. Hij gaf vervolgens als zijn mee ning te kennen, dat dé xNederIand- sche regcering de ontwerpovereen komst van Linggadjati zou goedkeu, ren. Minder wind Weersverwachting, medegedeeld I door het K.N.M.Ite De Bilt Wind geleidelijk omloopend en tijdelijk afnemend. Aanvankelijk nog hier en daar een buitje, la- R ter opklarendWeinig verande- h ring vaii temperatuur. h 10 Dec.: Zon op 8.36, onder 16.29;" Ij maan op 18.08, onder 11.42. e&SnEs x 7_T..-Zisr nniniinmiiiiiiiiinin

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1