DAGBLAD VOOR AMERSFOORT REGEERING AANVAARDT „LINGGADJATI" „Voor wij opbouwen moeten wij weer vrienden worden" Enorme belangstelling voor Jonkmans rede Neeltje Epter getuigt in Ravensbrück-proces Comité Nationale Omroep doet compromis-voorstel DE „LIBERTE" GAAT ONDER Donderdag beginnen de debatten GEVANGENEN MOETEN STERVEN HET Comité Nationale Omroep Militair vliegtuig vermist Bon uitsluitend voor jam „Linggadjati" en de B.S. Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Woensdag 11 December 1946 Nr. 517 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Indien de regeering thans verklaart, dat het haar voornemen is de commissie- generaal te machtigen deze overeenkomst te onderteekenen, moet deze verklaring uiteraard zoo worden verstaan, dat dié onderteekenii\g de Nederlandsche regeering tot niets meer of anders verbindt, dan wat volgens de door de commissie-generaal opgestelde toelichting is overeengekomen met onverkorte inachtneming van wat de regeering in deze vergadering verklaren zal.0 De overeenkomst moet worden gezien in het licht van de bij de wet en in haar instructie aan de commissie-generaal verstrekte opdracht het bevorderen van de voorbereiding van een nieuwe rechtsorde voor Nederlandsch-Indië. Deze overeenkomst stelt dus de nieuwe rechtsorde niet vast, doch beoogt de basis aan te geven, waar die zal worden opgetrokken. Aanvaarding van hetgeen door de commissie-generaal in dien zin is overeenge komen, komt de regeering wenschelijk en noodzakelijk voor, omdat het vooral psy chologisch en staatkundig geboden is zoodanige afspraak te maken, wil men daad werkelijk de basis voor een vernieuwde duurzame samenwerking van de Neder landsche en Indonesische volkeren leggen." borgen, de uitwerking der gemaakte afspraken voort- varend en doelbewust kun nen worden aangevat en opdat eindelijk de door de japansche bezetting on derbroken aloude samen werking van alle Volkeren en bevolkingsgroepen van Indonesië en van alle dee- len van het Koninkrijk vol ledig worden hersteld en vernieuwd en op de nieu we basis duurzaam worden gegrondvest. Het is de taak der Nederlandsche regeering te bevorderen, dat de ver schillende volkeren, welke over vier wGreldd.eelen verspreid in het Ko ninkrijk der Nederlanden werden samengebracht en eeuwenlang hun samenleving hebben beproefd, thans na de omwenteling van den twee den wereldoorlog naar de eiscben van dezen tijd den nieuwen vorm van verdere samenwerking vinden. Daartoe kan de oude rijks- eenhei j niet meer dienen en is een nieuwe Unie op den hech ten grondslag van een vrijwil lig aanvaard volwaardig deelge nootschap der leden op te bou wen. By welslagen met Gods hulp van deze conceptie zou. den Indonesië en Nederland aan de wereld een voorbeeld geven. Aldus schrijft de regeering in haar verklaring over de over eenkomst van Linggadjati, die minister mr. Jonkman heden middag in de Tweede Kamer heeft voorgelezen. Psychologisch immers moeten wij, zoo vervolgde minister Jonkman eerst van vijanden weer vrienden worden, of in het Indonesisch gezegd, van „moesoeh" weer „temen". Staatkundig moeten wij uitdrukkelijk de koloniale verhouding verwerpen en het vrijwillig volledig deelgenootschap in plaats daarvan doen treden. Aan de beginselen van de 7 December-rede moet een begin van uitvoering worden gegeven. De ontworpen overeen komst doet daartoe een eersten stap. \A7ELSPREKENDER dan welke v v verklaring ook, zal dezo over eenkomst in het licht stellen, dat Nederland de eeuwenoude koloniale verhouding, waarvan in het begin van den tweeden wereldoorlog nog slechts eenige overblijfselen aan. wezig waren, radicaal en voor goed verworpen heeft en dat het bereid is, om op voet van gelijkheid duur zaam met Indonesië samen te gaan. Wij bieden den Indonesischen vol keren aan het Koninkrijk samen te hervormen en aan het vernieuwde staatsverband Nederland. Suri name, de Nederlandsche Antillen en Indonesië in één Unie vereenigd door gemeenschappelijke organen, leiding te geven. In dc oprechte en vastbera den bereidheid tot deze hervor ming en tot deze samenwerking ligt voor de regeering het zwaartepunt dezer overeen komst. Uitwerking Do uitwerking dezer afspraak moet" intusschen nog grootendeels volgen, afhankelijk als die is van nader overleg tusschen commissie- generaal en Indonesische delegatie, van nader beraad met de \ertegen- woordigers der Malinogebiedcn en der andere bevolkingsgroepen, van samenwerking met de Staten.Gene- ra-d tot wijziging van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlan den; van de voorgestelde constitu- eerende vergadering voor de Grond wet van de Vereenigde Staten van Indonesië en van de conferentie voor het statuut, van de Nedcr- landsch-Indonésisrhc Unie. Oppervlakkige heoordeeling van* den vorm der ontwerpovereenkomst zou kunnen doen denken als zou er hier een verdrag met een vreemde mogendheid worden gesloten, door de volksvertegenwoordiging goed te keuren! Nauwkeuriger bestudeering van den tekst leert echter, dat het erom gaat: ,-Do goede be trekkingen tusschen de volke. ren van Nederland en Indone sië te verzekeren in nieuwe vormen van vrijwillige samen werking, die het mogelijk ma-# ken de relatie tusschen beide volkeren op nieuwe grondsla gen te vestigen". Goedkeuring' In den aanhef zal voor dat de Nederlandsche regeering betreft dan ook de onderwerping aan de „goedkeuring"' van de volksverte genwoordiging als vervallen moe ten worden beschouwd, aangezien die passage er slechts aan bedoelt te herinneren, dat de Nederlandsche regeering ook in deze aan de con trole der staten-generaal onderwor pen is. Met de regeering der repu bliek werd te Linggadjati een gewichtigo afspraak tot ver nieuwde samenwerking ge maakt. Het oude Nederlandsch-Indië wordt een souvereine democratische staat op federatieven grondslag en do Vereenigde Staten van Indone sië worden een volwaardig lid van de Nedcrlandsch-Indonesiscbe Unie. Nieuw Guinea De commissie-generaal wenscht. dat ook Nieuw-Guinea een eigen status ten opzichte van het Konink. ryk en de Vereenigde Staten moet kunnen verkrijgen, al zouden mis schien de autoebthone bevolking zich nog moeilijk kunnen uitspre ken. Over de centrale organisatie van do Vereenigde Staten van Indone sië is nog niets bepaald. De Staat der Nederlanden wordt een Nederlandseh-Indo. nesische Unie, waarin de leden der Unie io overwegend federa tief verband gaan samenwer ken. terwyl vroeger de ryksdee. len meer unitarisch waren ge- oriend. Samenwerking door middel van eigen unie-organen op het terrein, van buitenland- sche betrekkingen, defensies, fi nanciën cn economische en cul- tureele betrekkingen wordt be oogd en de ter behartiging van de gemeenschappelijke belan gen genomen besluiten zullen worden genomen in naam des Konings. In de Unie zal Indone sië zelfstandig worden en Ne. derland zelfstandig blyven. In deze constructie zal de Ko ningin handhaven, overeenkomstig art. 53 van de grondwetde onaf. hankelijkheid en het grondgebied van den staat' (dan de Unie) en zal de bescherming van de vrijheden en de rechten van alle staatsburgers nog sterker uitdrukking vinden. Hoe do Unie en de Koningin aan het hoofd daarvan in de Vereenigde Staten van Indonesië zullen zijn vertegenwoordigd, wie het staatshoofd der Vereenigde Sta ten zal zijn, zooals de Koningin vanzelfsprekend het staatshoofd is van het Koninkrijk der Nederlanden (nieuwe stijl), is in het ontwerp opengelaten. Het is echter duidelijk dat ook de Vereenigde Staten een staatshoofd zullen behoeven en dat ook dit staatshoofd tot het, hoofd der Unie in nauwe betrekking zal moeten staan. Als een rechtsstaat onder werkelijk overheidsgezag zul len de nieuwe Vereenigde Sta^ ten van Indonesië moeten wor den opgebouwd. Internationaal Ook in de internationale samenle ving zal Indonesië een eigen plaats gaan innemen, wanneer de Neder landsche regeering erin slaagt de toelating van de Vereenigde Staten van Indonesië als lid van de Orga nisatie der Vereenigde Volken te erlangen. Psychologisch en staatkundig moet ook mogelijkheid van arbitra ge worden verklaard. De regeering heeft na rijp beraad ook deze bepaling aan vaard met inachtneming van den daaraan door de commis sie-generaal gegeven uitleg. Het is noodzakelijk op den grond slag van bestand en politiek accoord ten spoedigste overeenstemming te verkrijgen over financieele en eco. nomische waarborgen, welke het be ginsel van art. 14 over breeder ter rein uitstrekken, rechts- en bedryfs. zekerheid, ouder art. 10a behoorend, nader omschrijven, en bïj den op bouw der federatie en der Unie ook de financieele en economische eischen volledig in acht nemen. De regeering meent echter de onderteekening der ba sis-overeenkomst niet op deze aanvullingen te moe ten laten wachten. Op het eerst gesloten bestand be hoort dit politieke accoord zoo spoedig mogelijk te volgen, opdat op deze voorloopige basis gesteund door de bestaande waar- DE groote Fransche mailboot „Liberté" (49.746 ton), dc vroe- gero „Europa", het grootste schip van de voor-oorlogsche Duitsche handelsvloot, is in de haven van I-e Havre door den storm op drift geraakt. Het schip sloeg tegen het wrak van de „Paris" en kreeg een lek bij de machinekamer. Na uren pompen moest men het schip opge. ven. Het zonk onmiddellijk. Op de foto de „Liberté" in zin kenden toestand in het havenbek ken. Links het wraak van de „Pa ris' Linggadjati" in de Kamer TyUITEN het Tweede Kamergebouw was gisteren van extra publieke T-J drukte naar aanleiding van de te verwachten r eg eer ingsv er klaring over Indonesië niet. veel te bemerken. Doch de belongselling op de tribu nes en in de loges in één waarvan de Commissie-Generaal zich bevond was, toen de zitting om één uur geopend werdoverweldigend. Alle ministers waren aan de regeeringstafels aanwezig, de stoel voor den functionaris voor Openbare Werken en Wederopbouw bleef echter ledig. Tot half twee werd het geduld van de Kamerleden en journalisten op de proef gesteld, want vooraf moest gestemd worden over twee moties, van de communisten over Spanje en over een amendement van ds. Zandt tot afschaffing van het gezantschap bij den Paus. De Kamer verwierp „alles". Om half twee nam minister Jonkman het woord om cl&regecrings- verklaring voor te lezen. Na het uitspreken der regee- riiigsverklaring stolde de voorzit ter voor 's avonds niet te verga deren, ten einde de Kamerleden in de gelegenheid te stellen de verklaring en de toelichting van Ie commissie-genornal te bestu- leeren. Hij zou Woensdag een voorste! doen om Donderdag met le debatten aan te vangen. Het is niet onmogelijk, dat van de zijde der oppositie geprobeerd zal wor den om de Knmer te doen beslui ten tot afdeelingsonderzoek. waar door de geheele zaak op de lange baan 'zou worden geschoven. Men verwacht niet, dat de oppositie met zulk een voorstel succes zou hebben. ."\7 AN de regeeringsverklaring v naar de behandeling van de begrooting van openbare werken IN gespannen aandacht luisterde gisteren het gerechtshof te Hamburg en het talrijke publiek naar de indrukwekkende ge tuigenverklaring van de Haagsche vroedvrouw Neeltje Epter, die in October 1941 naar Ravensbriick gezonden was, omdat zij ouders had geadviseerd hun baby Beatrix Irene Juliana Wilhel- mina te doopen en die deze hel vier jaar lang doorstaan had. Zij was de derde getuige in het proces dat gevoerd wordt tegen de voormalige leden van den staf van het vrouwenconcentratiekamp. Neeftje Epter beschuldigde voor namelijk de „Oberaufseherein van den bunker. Dorothea «Binz, die om het minste of geringste sloeg, „zoo hard, dat je het twee straten ver kon hooren" on die de gevangenen niet liet spreken cn volgens getuige verantwoordelijk was voor de toestanden in den bunker. Zii zelf was door Binz ge slagen tot zij bewusteloos was. omdatziivenvetenhad.dat zii nis politieke gevangene niet op de zelfde manier behandeld mocht worden als een misdadiger, en gezegd had dat het tegen de con ventie van Genève was. „Ik wist wel niet", zoo voegde zij eraan toe, „of dit zoo was, maar dat wist zii ook niet". Getuige zelf was driemaal in den bunker geweest, in een cel van 2 bij VA meter, waar geen licht was en waar men slechts een maal per dag een snede brood kreeg en eens in de vier dagen een wormen maaltijd. Soms kreeg ie heelemaal niets, want „je zult hier sterven van den honger" had Binz tegen haar gezegd, die ook uit zichzelf straffen uitdeelde, en wel voor het minste of geringste, b.v. omdat de vrouwen een schei ding in het haar hadden en een beetie trappelden van de kou tij dens het appèl. Verder beschreef zij. op door haar eenvoud indruk wekkende wijze, het jeugdkamn. In het kader der cultureele samenwerking tusschen Neder land en België hebben leerlingen en oud-leerlingen van het Kon. Conservatorium voor Muziek te L/uik Maandagavond in het Kon. Conservatorium voor Muziek te 's-Gravenhage een uitwisselings concert gegeven. waarheen diegenen gezonden wer den. die niet meer voldoende kon den werken, met het doel, tenslot te vernietigd te worden. Daar moesten zii geheele dagen, op het appèl staan en er werd nog veel minder eten gegeven dat het ka rige rantsoen in Ravcnsbrück. Vernietigingskamp Zelfs de stervenden moesten op het appèl verschijnen. De eerste paar dagen was er nog een zie kenhuis geweest, doch weldra werden de zieken in een aparte barak gebracht, waar geen medi cijnen, noch dokters en verpleeg sters waren. noqh genoeg slaap plaatsen. en iedereen door elkaar op den grond lag. Waaneer gevan genen naar het hospitaal gingen, waren zii den volgenden dag dood. In dit verhand beschuldigde zii de beklaagde Vera Salveauart. Getuige had zieke vrouwen uit deze ziekenbarak door het raarn hooren roepen: „red ons want Vera Salveauart vermoordt ons". In het jeugdkamp stierven 25 menschen per dag. Neeltje Epter beschuldigde dr. Winkelmann en Schwarzhuber selecties te hebben gedaan voor de gaskamer. Zii beschreef be klaagde Hellinger als een ruwen bruut; hij had een aantal Neder landsche vrouwen tanden uit d' n mond getrokken tegen haar zin. omdat het vullen te veel werk was. Von Skene, die zii een spion ne van Ramdohr van de politieke afdeeling noemde, sloeg de gevan genen vreeselijk wanneer iets niet naar haar zin ging; Binder, de leider van de kleermakerij was volgens lT&ar ook iemand, die niet rustte, voordat hij bloed had ge zien, en wederopbouw, waarbij minis ter Vos (ad interim) eenzaam achter de regcerinestafcl achter bleef betcckende een volkomen anti-climax. Een lange rij van sprekers van velerlei pluimage beijverde zich om de Knmer weer het normale aspect te geven. De klacht van den heer Smeenk (A R.) wus, dat de veelheid van instanties leidt tot vertraging van den woningbouw. De heer Andriessen (K.V.P.) be pleitte instelling van een Raad van den Wederopbouw, en had critiek op de verdeeling der ma terialen. Verder-vroeg hij bij den woningbouw ruim baan voor het particulier initiatief. Drs. Neclcrhorst (P. v. d. A.) bracht het conjunctuurvraagstuk in verband met den wederopbouw en pleitte voor een urgentie-plan van openbare werken. De heer Steinmetz (K.V.P.) waarschuwde tegen te groote cen tralisatie. Inschakeling van den Centralen Woningraad bij de plannen der volkshuisvesting ver dient aanbeveling. Van Sloen (P. v d. A.) maakte bezwaar tegen de onvoldoende zuivering der aannemers. Vol gens den heer Hacke (P.v.d.A.) is de overheid een slecht betaal ster; daardoor komen aannemers in moeilijkheden. „De wederopbouw is dienstig gemaakt aan kapitalistische be langen!"' riep de heer Haken (C.P.X.). uit. De bureaucratie gaat op dit terrein alle perken te buiten. Ondanks de prijsbeheer- sching worden op bouwmateria len ontoelaatbare winsten ge maakt, waardoor de bouwprijzen noodcloos hoog worden. Voor dii lieer Droescn (K.V.P.) was het voornaamste, dat er meer wonin gen voor boeren kwamen. Moeilijkheden rond de radio deelt het volgende mede: Nadat de ministerraad op 25 No. vember alle bij het radio-probleem vraagstuk onmiddellijk betrokkenen twee weken de gelegenheid gaf in onderling overleg een regeling aan de regeering voor te leggen",heeft het Comité Nationale Omioep, dat zich op grond van zijn positie en zijn aanhang tot de „onmiddellijk betrokkenen" acht welke mee ning de minister van O., K. en W. tijdens de aan het Comité op 20 November toegestane audiëntie bleek te deelen zich terstond tot dit overleg bereid verklaard. Tot zijn teleurstelling heeft lie comité moeten constateercn. dat door officieele kringen dit overleg echter in geen enkel opzicht be vorderd is, en dat, mede daardoor de omroepverecnigingen meencn zich te kunnen onttrekken aan van ander© zijde in die richting aangewende pogingen. Het comité betreurt zulks des te meer, aangezien het. ten behoc ve van een eerlijk compromis tus schen de heide standpunten eenerzijds dat der omroepvereeni gingen, anderzijds dat van den Nationalen Omroep een voor stel had, dat het vraagstuk naar beide zijden open hield en aan het parlement een vrije keuze hij de beslissing over het definitieve bestel overliet. Dit voorstel, dat in samenwerking met enkele om roepdeskundigen is opgesteld waardoor zijn practische uitvoer baarheid gewaarborgd wordt, is nu aan den "Minister van O., K. en W. toegezonden. Naar rle meening van het comi té zou dit voorstel een rechtvaar dige en bruikbare oplossing zijn die beide standpunten zoo veel mogelijk recht doet, omdat het de volgende kenmerken draagt: 1. Waar eenigszins mogelijk aansluiting bij den status quo 2. Wegneming der bezwaren die de omroepverecnigingen be lemmerden deel te nemen aan den arbeid van het Stichtingsbestuur; 3. Pariteit van voorstanders van de omroepverecnigingen en van de „Nationale Omroep"-gedachte in het Stichtingsbestuur, onder leiding van een onpartijdigen door den minister benoemden, voorzitter; 4. Instelling van een be- drijfsraad met dezelfde pari teit, bestaande uit vier direc teuren, te weten twee der tegenwoordige directeuren, n.l. die voor de techniek en voor den economischen dienst en twee uit den kring der om roepverecnigingen, n.l. voor nieuws- on reportagedienst ca cn voor programma-coördina tie c.a.; 5. Benoeming van een regee ringscommissaris, die tevens als voorzitter van den bedrijfsraad optreedt; Nauwelijks is hef St. Nicolaasfeest achter den rug of de voorbereidingen voor de viering van het Kerstfeest nemen een aanvang. Op de Kerst- boomenmarkt op den Singel te Am sterdam verschenen reeds de eerste exemplaren en dadelijk waren er ook gegadigden. (P.) Zendtijd 6. Pariteit bij de verdeeling van den zendtijd in: a. Stof, voorbereid door de om roepverenigingen b. Stof, die overeenkomt met de wenschen van dc voorstanders van een Nationalen Omroep, wel ke stof wordt voorbereid onder Twee andere maakten een noodlanding Drie militaire vliegtuigen, die gisteravond in EngeIan<jL zijn opge stegen met bestemming het vlieg veld Valkenburg bij Leiden, hebben geen van drieën dit vliegveld kun nen bereiken. Eén maakte een nood landing op het stille strand te Sehe- veningen. De bestuurder, de scr geant-majoor-vliegenier P van Oord uit Amsterdam bekwam een niet ernstige hoofdwond. Het tweede toestel maakte een noodlanding in de buurt van Helle voet sluis. De piloot kwam er zon der letsel af. Van het derde vliegtuig heeft men niets meer vernomen. Alle sta tions in Nederland en België zijn gewaarschuwd teneinde te trachten gegevens te verkrijgen. Het is noodzakelijk, den betrek kelijk grooten voorraad jam bij den groothandel en de winkeliers te verminderen cn meer in overeen stemming te brengen met den ti.ii- digen omzet, zoo deelt met Ministe rie van Landbouw, V cn V mede. Daarom zal voor éénmaal, en wel deze week. een bon worden aange wezen, welke uitsluitend recht eeft op het koopen van 500 gram jam. Op dezen bon mag dus geen ander botcrhamsmecrsel of -strooi sel en evenmin suiker worden afge. leverd. Deze hoeveelheid jam zal eerst nd de feestdagen in mindering van hot suikerrantsoen worden gebracht. Op 3 Januari zal daarom in plaats van een bon voor 750 gram suiker eeh bon voor 500 gram suiker wor den aangewezen. leiding van don tegqmvoordigen programma-directeur, dio bijge staan worclt door een adviesraad, waarin ook de omroepverecnigin gen, zij het uiteraard niet met een meerderheid. vertegenwoordigd zijn. In deze programma-stof zou den o.a. dc programma's van IKOR en RVU kunnen worden go- absorbeerd en tevens die groepen aan het woord kupnen komen, die daarop moreel recht hebben en tot nu toe niet in den aether vertegenwoordigd zijn; 7. Geen wijziging in dc huidige organisatie van den wereldomroep welks directeur geen lid zij van den bedrijfsraad; 8- Beschikbaarstelling der pro gramma's voor de uitgave van een programmablad door het Comité Nationale Omroep, terwijl dc vier groote omroepverenigingen en de VPRO hun programmablad be houden 9. Voor de microfoon verbod van propaganda voor Oen radio- bestel in welken vorm ook. Omdat het Comité Nationale Omroep tot nu toe geen publica- ticmiddcl heeft verkregen, ver zoekt het do medewerking van do pers om dit voorstel ter bcoor- J deeling voor te leggen aan het Nederlandsche volk. Het uitge werkte voorstel wordt op aanvra ge bij liet Comité, Postbus 110, Amsterdam, gaarne toegezonden UW blad van gisteravond pu bliceerde oen artikel, waarin stelling werd genomen tegeneen telegram, dat door een zestal fi guren uit cle voormalige binnen- landsche strijdkrachten van de provincie Groningen gezonden was aan de leden van de Staton- Generaal. In het telegram wezen ad voormalige B.S.-ers er op, dat do aanvaarding van dc overeen komst van Cheribon aanleiding zou geven tot zeer ernstige bin- nenlandsche moeilijkheden. Zij verzekerden verder, dat zij be reid waren zich opnieuw aaneen te sluiton voor de eenheid van- het rijk. Dat de afzenders meedeelden, dat zij de meening van het ovcr- groote deel van de voormalige B.S. vertolken, behoeft geen ver wondering te wekken. Dat is een gangbare frase van zoo vele ge- ïegcnhcidsspreker^ en de ernst waarmee het zinnetje wordt ver kondigd staat dikwijls in een zonderlinge verhouding tot de waarheid van het meegedeelde feit. Betreurenswaardig vind ik het' echter, dat de afzenders blijk 'nebben gegeven de taak van do B.S. niet te begrijpen. De B. S. vormden een leger .van vrijwil ligers in de strijd tegen den Duit- schen overweldiger. Omdat het een leger was heeft de B. S. zich te onthouden van politiek. Do B.S. stuwde in politieke aangele genheden de Regeering niet, maar had af te wachten welke koers de Regeering volgde. Om dat de B. S. uit vrijwilligers be stond, konden deze behoudens de aangegane verplichtingen zich onttrekken te gelegener tijd. De B. S. was het ondergrondsche le ger in oen bepaalde tijd met een bepaald doel. Het doel is bereikt, er (bestaat een legaal boven- grondsch leger, de B.S. heeft in de huidige siuatie met betrekking tot aangelegenheden van thans afgedaan. Men behoort dit telegram dus vooral niet al te ernstig te ne men en men kan het. slechts '/ion als de misstap van ee'nige privé personen, die helaas ver schillende zaken schromelijk loor elkaar halen. De B. S. was zich terdege be wust uit vogels van diverse po litieke pluimage te bestaan. Dat bepaalde personen niet getracht hebben van deze situatie mis bruik te maken, wil* ik niet zeg gen. Maar politiek en positie in andere aangelegenheden verwar- ven was geen fout van de voor malige B. S. alleen! De 'meeste B. S.-ers hebben terdege begre pen. dat dc eenheid van de B. S. zou verdwijnen als het politieke Jeven in zijn schakeeringen weer zou opbloeien. Daarom had men niet minder waardecring en vriendschap voor elkaar. Het .'nel \va« de bestrijding van den ijind en slechts in d i e politiek voelde men zich één. Het Groningschc telegram kan do B S. niet blameeren, het bla meert slechts cle afzenders. Dr. J. B. DREWES, oud districtscomm. van de B. S. te Amersfoort Toenemende wind Weersverwachting, medegedeeld £door het K.N.M.I, tc De Bilt. Meest zwaar bewolkt met op vele plaatsen vooral in den och. tend nevel of mist, plaatselijk eenige neerslag De temperatuur ongeveer tusschen vul en vier nradenGeleidelijk aanwakkeren de icind tusschen Oost en Zuid- Oost U Dec.: Zon op 8 37. onder 16.29 mann no 19 26. onder 11.42.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1