DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Verdragen worden op 10 Febr. geteekend Rustin Medan Woningbouw moet passen in conjunctuurpolitiek Nieuwe Secretaris van de N.S. REGEERING AANVAARDT LINGGADJATI Radicalen stellen geen candidaat Sjahrirs kabinet niet bedreigd? Tebris (Azerbeidsjan) geeft zich over Berooving van Engelschen majoor thans opgelost KLM heeft groote plannen Kappers studeeren anatomie Partij v.d. Vrijheid is „voorbarig" Nieuwe opstand in Labour-party? Waschpoeder en zuidvruchten Maandag debat over Cheribon Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 12 December 1946 Nr. 518 6e Jaarg.' Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Raad van Ministers van Buitenlandsche Zaken heeft besloten, dat de vredesverdra gen met de Europeesche voor malige bondqenooten van de as op 10 Februari te .Parijs zullen worden geteekend. De verdragen zijn die met Italië. Finland. Bulgarije, Hongarije en Roemenië. Zij zullen geteekend worden door een vertegenwoordi ger van elk der voormalige vijan delijke staten en van Engeland, de Vereenigde Staten, de Sowjet- Unie en Frankrijk. De Raad van Ministers besloot tevens een commissie naar Triest te zenden om rapport uit te bren gen over de vraagstukken die verband houden met het financie ren van het vrije gebied geduren de de overgangsperiode. Deze commissie moet op 20 Februari rapport uitbrengen. Duitschland De agenda voor de besprekingen in Moskou over het Duitsche ver drag is thans vastgesteld. Zij be vat de volgende punten: 1. Het werk van de contróle- voorloopige politieke organisatie van Duitschland. 2. Voorbereiding van het vre desverdrag met Duitschland. 3. Het Amerikaansche ont- werp-verdrag voor ontwapening en demilitarisatie. 4. Overweging van een rapport dat reeds door de commissie van deskundigen op het gebied van de steenkoolindustrie is ingediend 5. Het Oostenrijksche verdrag. Den geallieerden bestuursraad zal verzocht worden om een rap port over: 1. Het werk van de controle- C.G. vóór Kerstmis naar Indonesië Na de vergadering van de Twee. de. Kamer, waar minister Jonkman de regeeringsverklaring over „Ling gadjati" heeft voorgelezen, ver klaarde prof. Schermerhorn het niet uitgesloten te achten dat de com missie-generaal vóór Kerstmis naar Indonesië zou terugreizen om het, aceoord te onderteekenvn. De com missie is uiteraard afhankelijk van de beslissing van de regeering. Zakenlui oordeelen milder over accoord Amsterdamsche en Rotterdamsche zakenlieden den indruk gekregen, dat sommigen van hen, na het ver. nemen van de regeeringsverklaring over „Linggadjati", thans wellicht tot een ietwat milder oordeel ge neigd zullen zijn. Van zuiver economisch standpunt bekeken, zijn sommigen van deze zakenlieden van meening, dat bet accoord van Lingadjati :n de tegen woordige omstandigheden in zeker opzicht een waarborg kan vormen voor de beveiliging van Nederlads economische en financieele belan gen; aannemende, dat in de over gangsperiode de basis voor een hecht economisch en financieel her stel wordt gelegd. E. F. baron van Haersolte is be noemd tot secretaris van de direc tie der Nederlandsche Spoorwegen in de vacature van drs. D. J. Wan- sïrk, die tot directeur is benoemd. De chef van de afdeeling Vervoer W. R. Blankert heeft tevens de lei ding gekregen van de afdeeling exploitatie, doordat beide diensten zijr; samengevoegd. Wordt „Werkplaats" opgeheven „De Werkplaats", Kees Boeke's bekende school te Bilthoven, dreigt te w-trilt.» opgeheven, omdat de subsidie door den minister van On derwijs. Kunsten en Wetenschappen is ingehouden. Binnenkort zal do onderwijsbe. grouting in do Tweede Kamer wor den behandeld. Dan zal beslist wor den welk lot „De Werkplaats' is beschoren. commissie op het gebied van de militarisatie, denazificatie, demo- cratiseering, economische kwes ties en herstelbetalingen. 2. De vorming van centrale besturen en andere vraagstukken, verband houdend met de econo mische, financieele en politieke situatie in Duitschland. 3. De liquidatie van Pruisen. China heeft, zich beroepend op de overeenkomst van Potsdam, het recht opgeëischt aan de be sprekingen deel te nemen. Molo- tof verklaarde gisteren echter dat China, omdat het de capitulatie van Duitschland niet mede onder teekend heeft, geen stem kan hebben in de besprekingen over het vredesverdrag. Zand-aardappelen niet erg gewild In een besloten bijeenkomst te Utrecht heeft minister S. L- Mans- holt medegedeeld, dat op verzoek van de Stichting van den Land bouw de aardappelen in den af- geloopen zomer vrij zijn gekomen, betgeen geschied is in verband met de oogstverwachtingcn. De toestand heeft zich echter geheel anders ontwikkeld. In tegenstel ling tot de verwachtingen oefen den de zandaardappelen geen prijsverlagende werking uit ten opzichte van de klciaardappelen. Hoewel de zandaardapnelen drie cent ppr kilo goedkooper waren, wilde het publiek ze niet koopen. Hij zei niet voornemens te zijn om aardappelen bij de boeren te vorderen. Wel moeten deze de voorraden beschikbaar houden voor de consumptie door het af sluiten van contracten. Hij ver wacht dat de voorraad tot 40.000 ton zal stijgen. Killearn geopereerd Maandagnacht is Lord Killearn te Singapore aan den blindedarm ge opereerd. Naar het bureau van Lord Kil. learn te Singapore heeft bekend ge maakt, had de operatie een gunstig verloop en is Lord Killearn's toe. stand bevredigend. F p sppS fx ,i i ill lU/i Hoewel gisteren te Parijs werd verwacht Jat de kabinetscrisis spoedig zou worden opgelost, is gis teravond gebleken dat de oneenig. beid tusschen d« linksche partijen en de andere over de vraag wie premier zal moeten worden nog groot is. De radicale fractie heeft thans besloten geen candidaat te stellen. Zij wenschen te stemmen op Robert Schumann (MRP) met het oog op diens kwaliteiten op finan cieel gebied. Naar verluidt hebben de commu nisten voorgesteld tezamen met de socialisten een candidaat te stellen, vermoedelijk den vroegcren premier Felix Qouin. Het standpunt van de MRP is niet bekend. Als vandaag twee candidaten worden gesteld lijkt de kans op een meerderheid in de Nationale Vergadering voor een van beiden zeer klein. Een transport, bestaande uit vracht en verhuiswagens, benevens een aantal personenauto's heeft de op brengst van de Gooische Limburg actie. naar Limburg gebrachtDe aankomst van de colonne voor het raadhuis te Gennep(P.) Een hooge republikeinsche auto- riieit heeft tegengesproken dat de solidariteit in Sjahrirs kabinet zou worden bedreigd door de resolutie der Masjoèmi, waarbij het ontwerp- aceoord van Linggadjati werd af gewezen. De Masjoemi verwierp de o\creenkomst voornamelijk om ar. tikel 8, waarin hepaald wordt dat de koning der Nederlanden aan het hoofd zal staan van de Neder- landsch-Indonesisehe Unie. In republikeinsche kringen wijst men er op dat de Masjoemi-minis- ters niet als vertegenwoordigers vai. hun partij zitting hebben in het kabinet, maar op grond van hun persoonlijke verdiensten door Sjah- rir gekozen zijn. Men acht het niet waarschijnliik, dat de Masjoemi het op een conflict zal laten aankomen, omdat de mogelijkheid zou bestaan, dat in dat geval een scheuring zou ontstaan en de vooruitstrevende jong-mohammedaansche groep z'eh zou afscheiden. Men ontveinst zich echter noch aan Nederlandsche, rioch aan Indonesische zijde dat de resolutie van de Masjoemi gesaren irt zich bergt voor do toekomst. SS-moordenaar ter dóód veroordeeld Voor het Bijzonder Gerechtshof te Zutphen heeft Dinsdag terecht gestaan Ludwig Heinemann, Un- ter-sturmführer van de SS, aan wien meer dan 40 moorden, tijdens de bezetting gepleegd, werden ten laste gelegd. Hij veroorzaakte het drama aan de IJsselkade te Zut phen, waar negen ingezetenen de. zer stad op 31 Maart 1945 werden gefusilleerd en in de IJssel gewor pen, vermoordde twee Britscho of ficieren die bij Arnhem krijgsge vangen waren gemaakt, schoot drie inwoners van Hengelo die niet voor de „Todt" wilden werken, neer, liet op het grasveld bij het huis van bewaring te Zutphen vier menschen fusilleeren en richtte bloedbaden aan te Brummen, Gors. sol en Amersfoort. Het Hof had weinig tijd noodig zich over het vonnis te beraden. Hei qualificeerde de daden van den verdachte als moord en veelvoudi ge uitlokking tot moord en veroor deelde hem tot de doodstraf. Pisjewari gevlucht Tebris, de hoofdstad van de autonome provincie Azerbeid- jan, heeft zich, aldus meldt Reuter, aan de Perzische re- geeringstroepen overgegeven. De gouverneur van Azerbeidz jan heeft den Sjah getelegrafeerd: „Het Perzische leger is welkom in Azerbeidzjan." Naar verluidt, is de democrati sche leider van Azerbeidszjan, Dzjafar Pisjewari, naai de Sow- jet-Unie gevlucht. Volgens een woordvoerder uit het hoofdkwar tier der Perzische regeeringstroe- pen zou do Azerbeidzjaansehe affaire spoedig afgcloopen zijn. De democratische partij in Azer beidzjan heeft een resolutie aan genomen, waarin men zich ac coord verklaart met het zenden van troepen door de regeering te Teheran teneinde toezicht te hou den op de verkiezingen, aldus Radio Tebriz. JDe radio zegt verder, dat de provinciale raad van Azerbeidz- De componist I. Lilien te Den Haag heeft van zijn Weenschen uitgever de mededeeling gekre gen, dat het geheele materiaal van zijn opera „Great Catherine'! waarvan de tekst door G. B. Shaw werd geschreven, ongedeerd is te ruggevonden. Louis van Tulder heeft dezer dagen in Malmö (Zweden) met het Stedelijk Orchest gezongen en wel de „Lieder eines fahrenden Gesellen'van Mahler en voorts meegewerkt hij een uitvoering van Beethoyens Negende Symphonie- De pers was vol lof. jan hoeft besloten zich niet te verzetten tegen de komst der regeeringstroepen. De val van Tebriz is te Teheran met vreugde begroet. Volgens een verklaring van den Perzischen chef van den generalen staf be vestigt de bezetting van het berg gebied van Chaflankoeh dc nutte loosheid van verder verzet van de zijde van Azerbeidzjan. Te Teheran is men van meening dat de Sowjet-Unie de democrati sche beweging in Azerbeidzjan niet steunt. Zij zou geen vertrou wen 4n de leiders hebben. Onder zeer grooie belangstelling beeft gistermiddag de minister van Overzeesche Gebiedsdeelcilmr. Jonkman, in de Tweede Kamer de regeeringsverklaring over „Lingga- djati" Voorgelezen. Groep jeugdige dieven gearresteerd OP 18 September waren de Engelsche majoor Ch. F. Chittleburgh en zijn echtgonco- le, die met vele landgenooten een bezoek hadden gebracht aan de graven \an de Engelsche Air- bornes bij Arnhem en Ooster beek, waar ook hun cenige zoon een rustplaats gevonden had. de gast van de gemeente Amster dam. Terwijl zij in een Hotel za ten te dinecren, ontvreemdden dieven uit hun auto een tasch met de uitrusting en portretten van den gesneuvelde. Deze diefstal, die destijds veel verontwaardiging ver wekte, is thans tot klaarheid gebracht en de daders zijn gearresteerd. Vrijdag j.l. zijn in Amsterdam twee jongens van 16 en 18 jaar aangehouden wegens het in be zit hebben van een damesrijwiel, waarvan zij de herkomst niet konden aangeven. Na een scher pe ondervraging door dc recher che van het bureau Singel bleek, het den hoofdinspecteur G. C. dc Vries, dat men hier de hand ge legd had op leden van een uit gebreid complot van minderja rige dieven en helers, dat het speciaal gemunt had op het ste len van goederen uit geparkeer de auto's. Op het oogenblik heeft men reeds negen diefjes en \ier helers aangehouden, waar mee vijfentwintig diefstallen zijn opgelost. Het is wel te betreuren, dat de eigendom- Weer een revolutie in Venezuela Opstandelingen In Venezuela heheerschon de steden Maracay. Valencia en San Carlos. Er wordt gevochten. Naar? verluidt is de revolutie voorbereid door dezelf de officieren, die ook in October in opstand zijn gekomen. Zij zou den ontevreden zijn over de de mocratische actiepartij, de re- poeringspartij van Rornulo Be- tancourt, dien zij beschuldigen „communist" te zijn. De staat van beleg is afgekon digd en de vliegvelden zijn voor do burgerluchtvaart gesloten. De Venezolaansche revolution- 'nnire Junta, onder leiding van Romulo Betancourt, heeft m 1945 de macht in den staat over genomen. De Junta heeft sinds dien de regeering gevormd, en kreeg in October 1946 de mee derheid bij de algemeene verkie zingen. Een Nederlandsche militai-e woordvoerder heeft het volgende over de militaire situatie meege deeld: De chef-staf genera al-majoor Buurman van Vreede is Zondag S December van Medan naar Padang vertrokken. De Indonesische delega tie. bestaande uit mr. A. Sjarifoe- din en dr. A. K. Gani, Is eveneens vertrokken. Zondag was het in alle sectoren van Medan rustig, slechts on het vliegveld was een;g licht artillerievuur gericht. Volgens republikeinsche autoriteiten zal de treinenloop van Belawan naar Me dan worden hervat, waarb\j van Ne derlandsche zijde controle zal wor den uitgeoefend op binnenkomende en uitgaande treinen. Te Padang zyn Maandagmor gen de besprekingen tusschen de Indonesische en Nederlandsche dele gaties begonnen. Uit Batavia wordt gemeld, dat Zaterdag bezuiden de Tjisadane- monding een Nederlandsche pa trouille herhaaldelijk met automa tische geweren werd beschoten. Het vuur kwam Zondag van achter de demarcatielijn en werd onmiddellijk door Nederlanders beantwoord. De Indonesiërs droegen niet het over eengekomen onderscheidingsteeken Aan Indonesische zijde vielen .12 dooden, de Nederlanders leden geen verliezen. Uit Buitenzorg wordt ge meld. dat een Nederlandsche pa trouille door een bende van 70 man ten zuiden van de Tjikarawang is aangevallen. Deze aanval werd af geslagen. Drie Indonesiërs werden gedood. Aan Nederlandsche zijde vielen geen slachtoffers. Uit Bandoeng wordt gemeld, dat het Nederlandsche bivak Tjiki ding door 100 man van ,.de zwarte buffel" is aangevallen. Hierbij zijn door de Nederlanders geen verliezen geleden. Uit Soerabaja wordt gemeld, dat met mortieren en artillerie ge vuurd moest worden op Indonesi sche stellingen, vanwaar hevig op Nederlandsche patrouilles geschoten werd. men van den gesneuvelden piloot, waarop de officier van justitie een belooning van f 1000.bad gesteld, niet te ruggevonden zijn. De heler, een caféhouder uit do Haarlemmerstraat, heeft bij het vernemen van de uitgeloof de belooning angst gekregen en de foto's verbrand terwijl hij de kleeren in het water heeft ge gooid. De regeering stelt zich voor te bevorderen, dat de K.L.M. in de nr.asté toekomst, overeenkomstig haar plannen, de volgende lucht vaartverbindingen zal kunnen on derhouden: AmsterdamBatavia zes maal per week. Amsterdam—=Nd\v Vork; drie maal per week. Amsterdam—Curasao drie maal per weck. Amsterdam—Zuid Amerika, drie maal per weck. Amsterdam—Zuid Afrika, drie maal por week. West IndiëZuid Amerika, drie maal per weck. West IndiëLos Angelos, drie maal per week. Voorts zullen de luchtnetten'in Europa en West Indië tot verdere ontwikkeling worden gebracht. Een ander beeld van de verwach te ontwikkeling wordt gegeven door de geraamde omzetten van de K.L.M. in de eerstvolgende vijf jaren, welke ramingen oploopen van f 60.000.000 in 1916 tot 110.000.000 in 1950. De K.L.M. heeft over de eerste negen maanden van 1946, na de noodige afschrij vingen en rekening te houden met te betalen interest, een bruto-overschot van ruim f 8 000.000. Over de aanvragen van de Stoomvaart Maatschappij „Neder land" en de Rotterdamsche Lloyd om eigen vliegdiensten op Indo nesië te openen, deelt de minister van verkeer mede, dat naar het inzicht der regeering voortgezet overleg tusschen de luchtvaart, de scheepvaart en de spoorwegen i'i een rustige sfeer voorshands de aangewezen weg is om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Her-electrificatie der Spoorwegen De her-electrificatie van de ver nieuwde baanvakken der sp .rw gen zal, tenzij onverhoopte tegen slagen. zooals een strenge winter, dit onmogelijk maken, in 1947 haar beslag hebben gekregen, gelijk uit de volgende geprojecteerde data van indienststellingen blijkt: 20 December 1946: het baanvak ZaandamAlkmaar; Mei 1917: de baanvakken Rotter damDen HaagUtrechtEindho ven en Renbaan Scheveningen; September 1947: het baanvak Den Haag—Leidschendam—Rotter, dam (Hofplein); October 1947: het baanvak UtrechtArnhemNijmegen; December 1947: het baanvak UtrechtNieuwersluisAmste-r Jam. De spoorbrug, welke het laatst hersteld zal zijn. die bij Baanhoek. zal op 1 April 1947 gereed zijn. De verbinding Utrecht's-Hertogen- bosch zal weer hersteld zijn, als de brug bij Hedel klaar is. Verwacht wordt, dat dit op 15 Maart 1947 het geval zal zijn. De lijn zal dan tot 5 Mei 1947 met stoomtreinen, daarna met electrische treinen wor den hereden. Het ligt in de bedoeling, de stoomlocomotieven op den duur grootendeels to vervangen door electrische- er. diesel-electrische tractie. (Van onzen parlementairen redacteur) NADAT de toeleg van de rechtsche fracties, om de debatten over de ontwerp-over- eenkomst op de lange baan te schuiven gisteren mislukt was, gingen de golven der parlemen taire bewogenheid liggen, toen minister Vos de begrooting verdedigde van het departe ment van Openbare Werken en Wederopbouw, waarvan hij de portefeuille tijdelijk waarneemt. Hij deed het met een bewonde renswaardig gemak en bleek voor een interim-minister ver rassend goed op de hoogte van de problemen, die door verschil lende sprekersDinsdagmiddag en -avond aan de orde waren gesteld. Een volledige decentralisatie van dei. wederopbouw achtte hij niet mogelijk. Een gedeeltelijk centrale leiding is noodig. Nieuwbouw door particulieren zal mogelijk moeten worden gemaakt. De minister erkende, dat. do wo. nïijghouw gezien moet worden in het kader van een algemeene con junctuurpolitiek. Het verband tus schen woningbouw en sociaal-eco nomisch plan zal zeer nauw zijn, In verban(] met de plannen voor woningbouw in de daarmee samen hangende vraagstukken teii opzich te der bouwvakarbeiders wees de minister er op, dat bij de geprojec teerde 70.000 woningen oer jaar ge rekend wordt op 15.000 20.000 montagewoningen, waarvoor min der bouwvakarbeiders noodig zijn. F\ E afdeeling „Dienst Uitvoering Werken" inspireerde den heer Suurboff (PvdA) tot critiek op de arbeidsvoorwaarden. Door 't groot I Mirin Dajo maakt school Gistermiddag hebben, ten over- staan van eenige journalisten, in j een privé-woning ui Amsterdam, j tuieê' „fakirs", een vrouwelijke en j een mannelijke, demonstraties ge- I geven van hun gaven. De 24-jarige Jan Ay/inck, die optreedt onder den naam van Mario", het den verbaasden toe- j schouwers :>en, hoe hij scheer- mesjes fijnkauwde en doorslikte i en zich op verschillende plaatsen J het lichaam met naalden door- j boorde zonder dat verwondingen of bloed zichtbaar werden. j Ook de 47-jarige vrouwelijke fakir, bekend als „F 3", liet zich j zonder te bloeden door den arm steken. Van de demonstralies werd een film voor de wetenschappelijke i documentatie gemaakt. De heer A P J van der Burg, een van de hoofdredacteuren van „Vrij", het orgaan van de Partij van de Vrijheid, die te Soerabaja vertoeft, en een der vertegenwoordigers van Indische groepen op de conferentie van Pangkalpinang was, heeft aan Aneta verklaard, dat bij de motie van zijn partij, waarin intrekking van de volmacht der commissie-ge neraal werd bepleit, als „zeer voor barig" betreurde. Mij had het hoofd bestuur verzocht de overeenkomst van Linggadjati ernstig te bcstu. deeren. Do Briische Labour.regeering, al dus een correspondent van Reuter, staat voor een nieuwen „opstand" van een sterke en invloedrijke groep der parlementaire Labour- fractie. Deze is niet alleen ontevre den over de vele aspecten der Brit sche buitenlandsche politiek, maar ook over de behandeling van Brit* sche diplomatieke aangelegenheden door permanente functionarissen van het ministerie van Buitenland sche Zaken. Deze groep is dezelfde als die, welke verantwoordelijk is voor den vorigen „opstand" inzake de buitenlandsche politiek, maar heeft, den steun gekregen van de groep voor buitenlandsche zakeD der parlementaire fractie, bestaan de uit bijna veertig leden van het parlement, van wie zeer weinigen zeer link kunnen worden genoemd. De groep voor buitenlandsche za ken is o.m. ontevreden tengevolge van de berichten betreffende stan daardisatie der Britsche en Ameri kaansche wapenen, waarover naar haar meening geen bevredigen 1 antwoord is gegeven in het Lager huis. Verder wekt de Britsche diploma tieke vertegenwoordiging in het buitenland bezorgdheid. De diplo matieke vertegenwoordigers, zoo zegt mén, zijn leden van .een kliek van ie oude school", die heftig te gen de Sowjet-Unie zijn en de ,Brit- sche socialistische regeering niet voldoende vertegenwoordigen. De „opstandelingen" wenschen een vol ledige hervorming van liet ministe rie van Buitenlandsche Zaken. aantal diensten cn instanties is er geen eenheid in do behandeling der arbeiders. Minister Vos meende, dat do DUW oen aanmerkelijke verbetering be- teekende, vergeleken b\j do vroege re werkverschaffing, maar gaf toe, dat verbeteringen nog mogelijk zijn. Ecoti. Zaken NADAT de begrootingen van Openbare Werken cn We deropbouw zonder hoofdelijke stemming waren aangenomen, met aantcekening, dat de CPN tegen was, nam minister Huys- man de plaats van zijn collega Vos in cn de Kamer bcg^n met frisschen moed aan do begroo ting van Economische Zaken, waarbij de heer Schilt/luis (Pv dA) de spits afbeet. Do re^eering zal bij de vast stelling van de richtlijnen van! Bet economisch herstel leiding moe. len geven, aldus spreker en zal zich daarbij internationaal moeten oriüntceren. Spr. drong aan om den middenstand geen belem meringen in den weg to leggen bij zijn pogingen om weerstand te bie den aan do concurrentie dor groot* winkelbedrijven. De heer Koersen (KVP) vroeg zich af of de positie van 'de Over heid ten opzichte yan het bedrijfs leven niet snel moot worden geli quideerd^ De vestigingseischon van sommi ge vakken zijn te hoog, betoogde de lieer'Schmal (CH). Hij verhaalde dat zijn kapper daarvoor een repe titie had in physica cn anatomie. Deze week: Aanvulling bonnenlijst, voor do tweede helft van de 13de periode 1946 (8 t/m 21 Dec.): Bonkaarten KA, KB, KC 612 (strook no. 4) 51—4 Algemeen: 100 gram bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid). 515 Algemeen: 200 gram gedr. zuidvruchten. 51—6 Algemeen: 250 gram wasch poeder. 51—7 Algemeen: 500 gram jam. 518 Algemeen: 125 gram koffie* 51—9 Algemeen: 100 gram thee. 51L'V. 515B. 514C reserve: 1' kg. appelen of peren (geldig t.e m. 18 Jan. 1947). Bonkaarten KD, KE, 612 (strook no. 4) 525 Algemeen: 200 gram gedr. zuidvruchten. 52—6 Algemeen: 250 gram wasch poeder. 52—7 Algemeen: 500 gram jam. 52—8 Algemeen: 1 kg appelen of peren. 523D reserve: 100 gram bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid). Tabakskaartcn T62: 2 rantsoenen tabaksartikelcn. In de Woensdagochtend be gonnen vergadering der Twee de Kamer stelde de voorzitter, voor a.s. Maandag één uur de discussie te beginnen over de regeeringsverklaring betreffende de overeenkomst van Linggad jati en die behandeling 's avonds voort te zetten en zoo noodig ook Dinsdag. De heer Schouten (A.R.)] was het hiermede niet eens en wenschte schriftelijke voorbe reiding met bet oog op de vele vragen, welke rijzen van staats rechtelijken, politieken en fi- nancieel-economischen aard. Nadat de voorzitter had opge merkt, dat schriftelijke behan deling te lang uitstel zou ver gen, maakte de heer Schouten van zijn denkbeeld een voor stel. Het voorstel van den voor zitter werd gesteund door de heeren Romme (K.V.P.) en Van der Goes van Naters (P. v. d. A.), bestreden door de heeren Tilanus (C.H.), Vonk (P. v. d. V.) en Wagenhar (C„ P. N.). Het voorstel Schouten werd verworpen met 47 tegen 25 stemmen, waarna het voorstel van den voorzitter zonder stemming werd aangenomen. Iets kouder Aanvankelijk weinig wind en op vele plaatsen nevel of mist. Later:1 zwaar bewolkt, wat, toenemende Zuid-Oostelijke wincl Nu en dan eenige regen. In het Noord-Oosten van het land tijdelijk wellicht wat 1 sneeuwvaliets kouder, voorna. melijk in het Zuid-Westen van het li land, doch nog nergens tempera- J tuur meer dan ongeveer 1 graad onder ihtl.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1