DAGBLAD VOOR AMERSFOORT UNO aanvaardt terugroeping van gezanten bij Franco Is baron Van Heemstra leider van het bom-complot? Léon Blum als premier van Frankrijk gekozen Nederland in Economischen en Socialen Raad Nieuwe regeling voor radio Gezouten haring naar Rusland HAAGSCHE RECHERCHE HEEFT HEM GEARRESTEERD Brandkast na drie jaar geopend Groote Vier uiteen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 13 December 1946 Nr. 519 6e Jaargang Red. cn Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Algemerne Vergadering heeft de resolutie waar in wordt aangedrongen op onmiddellijke terugroeping van ambassadeurs en gezanten uit Spanje aanvaard. Vier en dertig landen stemden voor, zes tegen en der tien onthielden zich van stemming. Na de stemming over de Spaansche kwestie werden Nederland en Turkije gekozen als lid van den Economischen en Socialen Raad, nadat België zijn zetel ter beschikking had gesteld. Zij kregen beide veertig van de negen-en-veertig stemmen. De ministerraad had den bij de kwestie van het radioherstel onmid dellijk betrokkenen twee weken gele. genheid gegeven in onderling overleg een regeling te treffen. Dit voorstel heeft niet tot results ten geleid. Thans heeft de minister raad het door minister Gieien voorbereide ontwerp in groote lijnen aanvaard. De nieuwe regeling houdt in. dat de tot nu toe bestaande scheiding tusschen programma-voorbereiding en programma-uitvoering wordt op geheven, terwijl anderzijds een sa neering van de financiën beoogd wordt Er zal een programmaraad ge> vormd worden, die de algemeenc programma's zal verzogen, welke tot nu toe werden voorbereid en uitge voerd door de Stichting „Radio Ne derland in Overgangstijd". Naast den programmaraad wordt opgericht de stichting „Radio Unie", waarvan het pestuur wordt gevormd door de om- roepvereenigingen en die omroepor ganisaties, welke op grond van hun radioverleden door den minister van O. K. en W. als omroepvereenigingen zullen worden erkend. Teneinde te komen tot harmonischer: opbouw van hun diverse programma's zullen de leden van de Radio Unie samenwer ken in een z g. Programma Coördina tie Commissie. Boven den programmaraad en de Radio Unie zal aangcsteld worden een regeeringscommissaris voor ra dio-aangelegenheden. wien uitge breide bevoegdheden zullen worden verleend, die bijgestaan zal worden door een adviescommissie van drie leden. SS-man Herm. Heukels gearresteerd Bij een poging, eenige dagen ge leden ondernomen, om in ons land terug te keeren is de Zwol- schc NSB-er cn SS*er Herman Heukels aan de grens gearres teerd. Heukels, die zich tijdens de bezetting, ongevraagd en onrecht matig politiebevoegdheid had toe geëigend, is er anderhalf jaar lang in geslaagd om zijn verblijfplaats geheim te houden. Men vermoedt, dat hij via Duitschland, Zwitser land. Italië, Spanje, Frankrijk en België weer naar Nederland is teruggekeerd, waar hij echter aan gehouden werd. Hij is naar Fort Hon s wijk overgebracht. Motie van oppositie tegen accoord? Indien het ontwerp-accoord van Linggadjati bij de behandeling in de Tweede Kamer niet in stem ming, doch slechts in discussie zal worden gebracht, is het mogelijk, dat de oppositie een motie zal in dienen. Deze motie zou plannen moeten aangeven voor een andere oplossing der moeilijkheden in Indonesië, dan het accoord aan geeft. De mogelijkheid om uitdrukking te geven aan het inzicht, dat de thans gevolgde weg niet de juiste is wordt gegeven bij de behande ling van de aanvullingsbegroo- ting voor de uitgaven van de commissie-generaal. Wordt deze begrooting verworpen, dan zou de Kamer daarmee een uitspraak ten nadeele van het aeco.ord doen. Indonesische kioestie in de Eerste Kamer De Eerste Kamer hield gister middag een korte vergadering. Prof. Molenaar (P-v-d.V.) merkte op, dat de regeering geen gelegen heid schijnt tc zoeken, om over de Indonesische aangelegenheid ook met de Eerste Kamer van ge dachten te wisselen. De Kamer zal zelf dienen te beoordeelen of zulk een discussie noodzakelijk is. Dit zal pas kunnen geschieden na afloop dor discussie in de Tweede Kamer. Spreker behield zich voor dienaangaande nog met een voorstel te komen. De heer De Zwaan (CH.) sloot zich aan hij den heer Molenaar De Kamer nam hierna, zonder stemming of discussie, een aantal wetsontwerpen aan. o.a. de he- grooting van Binnenlandsche Za ken voor 1946. Voor de spelers van The Arts Theatre Comp. zal Nel Oosthoüt op Zondagmiddag 15 dezer in het Ame- ricain hotel te Amsterdam twee be drijven van Shaw's St. Joan voordra gen. Langdurige debatten waren aan het Sponjc-besluit voorafgegaan. Vijfentwintig sprekers voerden hot woord. Hieronder waren: C li i 1 iWij zijn tegen interven tie in de binricnlandschc aangele genheden van Spanje. 'Columbia: Spanje is niet het eenige land waar de principes van het Handvest der UNO niet worden geëerbiedigd. Misschien wil Franco samenwerken bij het hervormen van het bestuur. Gromyko (Sowjet-Unie)Do Spwjet-Russische delegatie be schouwt het voorstel tot terugroe ping van ambassadeur cn gezan ten uit Madrid en tot uitsluiting van het Spanje van Franco van de organisaties der UNO als een minimum-vereischte. De Sowjet- Unie is nog steeds van meeninc dat een volledig afbreken van de diplomatieke betrekkingen een ten volle gerechtvaardigde maatregel geweest zou zijn on evenrediar aan den ernst van het probleem. Dit voorstel is echter toch een ernstige politieke slag voor het fascistische regiem. Krishna Menon: Voor-In* Een transportbestaande uit vracht en verhuiswagens, benevens een aantal personenauto's heeft de op brengst van de Gooische Limburg- actie. naar Limburg gebracht. De aankomst van de colonne voor het raadhuis te Gennep(P.) Bonnen-,.kraak" opgehelderd is De geruchtmakende inbraak in het distributiekantoor aan de Joubertstraat in Rotter dam-Zuid in den nacht van 20 op 21 November, waarbi] tienduizenden distributiebon nen werden buitgemaakt, is binnen enkele weken door de Rotterdamsche recherche ge heel tot klaarheid gebracht. In verband hiermede heeft do Itotterdarnsche politie gearres teerd een 41-jarigen distributie- ambtenaar van het kantoor Jou bertstraat en een 36-jarigen win kelier. die 6imen het plan heb ben gesmeed. Verder zjjn inge sloten drie oude bekenden van do politie, nl. een 43-jarige los werkman, een 23-jarige Rijn- schipper en een 3i-jarige grond werker, die de „kraak" hebben verricht. Ook de vrouw van den les werkman is in arrest gesteld. Het verdere onderzoek heeft uitgewezen dat de buit aanvan kelijk in de woning van een 25- jarige weduwe verborgen was, doch later naar het huis van een 30-jarigen scheepskok is over gebracht. Ook deze twee zijn ach ter slot en grendel gezet. Een groot gedeelte van de ge stolen kaarten en bonnen zijn aan „onbekenden" verkocht voor totaal f 70.000. „De lange Buter" kreeg doodstraf Het Bijzonder Gerechtshof te Zutphen heeft Egbert Derk Buter, bijgenaamd „De lange Buter"0 in de bezettingsjaren opperwacht meester bij de Grüne Polizei te Zwolle, overeenkomstig den eisch van den procureur-fiscaal, ter dood veroordeeld. Hem waren ze ven gevallen van verraad ten las te gelegd. die zou bereid geweest zijn een nog krachtiger maatregel te steu nen. Dr. Castro (El Salvador): De resolutie zal tot gevolg hebben, dat er een „ijzeren muur" langs de Spaansche grens wordt opge richt: zij maakt het land tot het eerste internationale „ehetto". Tegen de resolutie stem den de Z.-Amerikaansche re publieken Argentinië, Costa, Rica, Ecuador, El Salvador, Peru ei de Dominicaansche Republiek. Onder degenen, die zich van stemming onthielden, waren Canada en Zuid-Afri- ka. Na de stemming verklaarde professor Oscar Lange, de Pool sche ambassadeur in de Ver- eenigde Staten, die in April j.l. dt kwestie in de UNO te berde bracht: De uitslag van deze stemming beteekent een groote zege voor de UNO. De UNO heeft getoond, dat zij ernst maakt met de zaak en dat zi; in staat is tot het stellen van daden. Ik ben er in het bijzon der over voldaan, dat de Ver- cenigde Staten en Groot Brit- lannië de resolutie hebben on dersteund. Dit, is inderdaad een overwinning van de democratie. Belgisch voorstel Om uit de impasse te geraken van de candidatuur van Neder land en Turkije voor den Econo mischen cn Socialen Raad (bij herhaling staakten de stemmen) heeft de Belgische delegatie, die nog. twee jaar zitting heeft, voorgesteld haar zetel ter be schikking van Nederland testel len, mit$ Turkije de andere zou krijgen. De Algemccne Vergade ring ging met dit voorstel ac coord. Dubbel tabaksrantsoen medig, 1947? De minister van economische zaken dr. Huysman heelt bij de behandeling van de begrootirg van zijh departement medege deeld, dat de tabaksramtsoenen vermoedelijk medio 1947 verdub beld zullen worden. De interlocale telefoongids komt weer 185.000 exemplaren van de nieuwe interlocale telefoongids zullen binnenkort, voor het eerst weer se derf 1940, over het land worden ver spreid. Een kijkje in dc expeditie- af deeling van de drukkerij te Utrechf, waar enorme stapels voor verzending gereed liggen(P.) Vermiste „Firefly" niet terecht Zes vliegtuigen van den Marine Luchtvaartdienst startten gistermor gen van het vliegveld Valkenburg om de vermiste Firefly F 9 op te sporen. Het onderzoek stond onder leiding van den officier Beets. Dc toestellen koersteci over land en zee, vooral de kustlijn werd het ijverigst nagespeurd. Omstreeks 15 uur keerden de zes vliegtuigen terug, zonder eenig spoor van de vermiste Firefly ontdekt te hebben. Heden worden de pogingen voortgezet. Auto-industrie in Nederland? De mogelijkheid om in Neder land te komen tot een eigen auto mobiel-industrie wordt op het oogenblik ernstig bestudeerd. Tot dusverre wrerden auto-onderdeelen geïmporteerd en hier tot auto's ge monteerd. Men heeft thans het plan ook de onderdeelen hier te •.fabriceer?/,. Het is niet uitgesloten dat in verhand met deze plannen de Fordfabrieken bij Amsterdam zeer belangrijk worden uitgebreid Binnenl. handel spoedig weer vrij? Waarschijnlijk reeds deze week zal een aanvang gemaakt worden irfet den voor ons land zoo be langrijken export van 100.000 vaten gezouten haring naar Rusland Dinsdag hebben twee Russische deskundigen de haring gekeurd. Hot Russische vaartuig „Budcnni' is onderweg naar Rotterdam waar het de haring zal inladen. Ook de verscheping van gezou ten haring naar de Russische zó ne van Duitschland zal vermoede lijk reeds deze week beginnen. Bij de onderhandelingen over de le vering is overeengekQjnen, dat aan Nederland kalizouten gele verd zullen worden. In verband met de blokkeering van dc voorraden gezouten haring deelt het ministerie van. Land bouw. Vissclierij cn Voedselvoor ziening ons mede, dat zeer bin nenkort den handel zoo veel mo'- golijk do vrijheid zal worden her geven tot den normalen afzet over tc gaan, indien gebleken is. dat aan de verplichtingen aan het buitenland voldaan kan worden. Men verwacht dat er voor de binnenlandsche behoefte voldoen de haring ter beschikking blijft, welke - voornamelijk als bokking of gemarineerde haring-in con sumptie gebracht zal worden. Daarnaast zijn er nog de haring- producten van de Nederlandsche vischconservcnindustrie. Het is de Haagsche recherche gelukt den 32-jarigen kapitein F. J. J. baron van Heemstra te arresteeren, die door den sergeant De Boer uit de Nieuwe Frederikskazerne in Den Haag werd aan gewezen als de opdrachtgever van den bomaanslag. hoord, onder wie leden van de Haag sche P.R.A, Van twee hunner is be kend. dat zij deel hebben uitgejnaakt van hei voormalige Bureau Nationale Veiligheid. Eén is in arrest gesteld. Zijn mogelijk' aandeel in de organisa tie wordt nader onderzocht Van de bewering, dat het B.N.V. als zoodanig met de organisatie te maken zou hebben gehad, is tot dusver niets gebleken De leden van de voormalige Haar- lemschp K P. zijn zeer ontsteld over het feit. dat bun vroegere leider en «vriend sergeant A. T. de Boer met deze bommen kwestie iets te maken heeft. Men kenf hem als een vurig te genstander van nationaal-socialisme en communisme, doch kan zich bijna niet voorstellen, dat hijzich geleend zou hebben voor moordaanslagen op personen, van wie niet vaststaat, dat zij tijdens den oorlog werkelijk „fout"' zijn geweest Ten tijde van de bezetting betoonde de Boer zich een zeer moedig man, die niet terug schrok voor het „liquideeren" van een vijand. Dit gebeurde echter nim mer op een manier, die ook maaT :n de verte op sluipmoord leek. „.De Boer", zoo zeggen zijn vrienden. ,.is een kalme vent die meer van daden, dan van praten houdt". Groote wapenvoorraad in beslag genomen Door deze arrestatie heeft de ont- maskering van de leden van het complot da( den aanslag heeft voor bereid een sensationeele ontknooping gekregen en het 7-iet er naar uit dat aan de reeks verrassingen waarvoor de Haagsche recherche tot dusver is komen je staan voorloopig geen ein de zal komen. De politie te Haarlem heeft van morgen een °eheime bergplari»s van wapenen ontdekt. Men vond daar twintig Engelsche handgranaten lichtspoormunitie, mitrailleurmunitie en munitie voor Nederlandsche kara bijnen Voorts een geladen browning drie Duitsche geweren, een Hembrug- karabijn, twee Duitsche automatische handmitrailleurs met zeven gevulde houders, inhoudende dertig 9 m.m. patronen ieder, een zwaai Duitsch machinepistool en een doosje slag- pijpjes. gevuld met een op trotyl ge lijkende stof. Ook een klein pistool, vermoedelijk een 7.45 browning van Duitsch fa brikaat, dat toebehoorde aan me vrouw de Boer. Tijdens de bezetting droeg zij dit pistool in haar hapdtasch Zij was de ziel van dP knokploeg van haar man er knaDte in mannen, kleeren gestoken, so n' zaken op, die de knokploeg niet aandurfde. De voorraad, die eerst verb< rgen was in de woning van sergeanf De Boer is door diens vrouw na zijn ar restatie naar een andere plaats over gebracht. De 32-iarige korporaal J. Burghout, eveneens gelegerd in de Frederiks kazerne, heeft bij dit transport ge holpen. Ook hij is door de poline in arrest gesteld Dag en nacht De Haagsche commissaris van po litie, N. D. Pool. werkt dag en...nacht aan de oplossing van het probleem der uitgevoerde of voorgenomc-n bomaanslagen te Den Haag en Am sterdam Met de arrestatie van kapi tein F. J J baron van Heemstra is het onderzoek nog niet geëindigd. Deze officier blijft ontkennen iets met de zaak te maken te hebben, doch de verklaring van sergeant A. de Boer luidt anders. Het is nog n^t met stelligheid tP zeggen, hoe groot de organisa tie is. die door de bom-aanslagen aan het licht is gekomen. Gisteren zijn eenige personen ge- Kon hij niet anders? Men heeft in deze kringen sterk den indruk, dat De Boer zich met het. complot heeft ingelaten, om dat hij niet meer anders kon of durfde. Men heeft bij geruchte vernomen, dat een organisatie zou bestaan, die gericht was op strijd tegen niet-nationale groe peeringen en niet-gestrafte oor logsmisdadigers. Aangezien het vast staat, dat sergeant De Boer het Haagsche slachtoffer Boer en diens gezin niet kende, meent men in genoemde kringen te mogen aannemen, dat De Boer op order gehandeld heeft en men brengt in deze kringen de arrestatie van kapitein Van Heemstra hiermede in verband. Voor de vrienden van De Boer staat echter geenszins vast. dat kapi tein Van Heem-tra het hoofd van hef complot zou zijn. Men wijst er 'van vele zijden op. dat ook deze in de illegaliteit een zeer bijzonderen staat van dienst heeft, doch zich nimmer tot schurkenstreken zou leenen. Bij zijn manschappen is hij zeer populair. Men neemt aan. dat deze officier van andere, door hem vertrouwde zijde, opdrachf heeft aangenomen en doorgegeven. Omtrent de redenen, tast men nog volkomen in het duister, waarom men vier personen met bom men om het leven wilde brengen al zou de hoofdofficier te Amsterdam, bij wien d& ordonnans van Haastrecht een bom moest thuis bezorgen, in de oogen van enkelen minder populair zijn. Over de houding van korporaal J Y. J. Peterse is nog weinig bekend. De Haagsche recherche geeft, han gende het onderzoek, uitsluitend vaststaande feiten. Wel is bekend, dat ook Peterse een uitrlekende fi guur in den illegalen strijd is ge weest. Den jongen van Haastrecht acht men het kind van de rekening. Hij is een jeugdig, soldaat, dol op avontuur en graag bereid het met de discipline niet te nauw tf> nemen. Korporaal Burghout, die eveneens in verzekerde bewaring is gesteld, heeft met de aan-lagen niets tP maken. Hij heeft, volgens verklaringen, op verzoek van mevrouw De Boer de wapenverzame ling van zijn vriend naar zijn eigen woning overgebracht. Het A.N.P. verneemt uit kringen van de Haarlemsche oud-illegaliteit, dat men doende is eén door zoo veel mogelijk leden te onderteekenen ver klaring over de persoon van sergeant De Boer samen te stellen Men wij in deze verklaring vastleggen, dat De Boer voor den oorlog een goeden staat van dienst had bij de Blauwe Huzaren, in de Mei-dagen van 1940 aan de Grebbeberg zich onderscheid de en één der ongenoemde, felle hel den van h;, ordergi- r.dsche leger in Nederland is geweest. Indien noodig zullen Haarlem sche oud-illegalen moeite doen hun vriend zoo gopd mogelijkcn rechtskundigen bijstand te ver schaffen. Men erkent, dat het maken der Sommen in strijd met de wet is, doch weigert aan te nemen, dat °e Boer zich zou hebben geleend tot het doo- den van personen, die hem onbekend waren. Naar hun ?dee moet hij op orders van derden gehandeld heb ben ÉON BLUM, de leider van de Fransclie socialistische partij, is gisteravond in de Nationale Vergadering, met bijna alge- meene stemmen als premier gekozen. Er werden 575 stemmen op Blum uitgebracht en acht stemmen óp Schumann (M.R.P.); zeven afgevaardigden stemden blanco. Tevoren hadden alle par tijen, met uitzondering van de uiterst'rechtsche zijde, verklaard, dat zij de candidatuur van den S.F.I.O.-leidcr zouden steunen. Gekozett De candidatuur van Blum werd onmiddellijk na de oponing der vergadering door den voorzit ter van de socialistische parle- mentsfractie. André le Troquer.in- gediend. Jacques Duclos, secretaris van de communistische par tij, verklaarde, dat zijn partij eenstemmig voor Blum zou stemmen. Hij voegde hieraan toe, dat de C.P. bezwaar zou maken tegen een regeering van nationale eenheid, daar deze belangen beschermt, die vreemd zijn aan die der de mocratie. „De verdediging van den franc wordt te vaak als dekmantel voor politieke manoeuvres gebruikt" aldus Duclos. Maurice Schumann, minister van Financiën en voorzitter van de parlementsfractie der M R.P., zegde zijn steun aan Blum toe en verklaarde: „De ervaring heeft geleerd, dat geen Ier twee groote partijen (Commu- nisten en M.R.P.^ succes heeft bij hét stellen van candidaten.'* Zijn partij maakte eveneens voorbe houd ten aanzien van de vorming van een kabinet cn zou beperking van do militaire uitgaven eischen. Hij besloot „Wij zullen zonder voorbehoud en zonder verborgen gedachten voor Blum stemmen." Edouard Herriot. de leider der radicaal-socialistische partij, die lit naam van de „Rasscmblcment les Gauches" (een unie van linli sche partijen) sprak, verdedigde het idee van..een regceiing van nationale eenheid, „die door Frankrijks huidigen toestand even onontbeerlijk wordt ge maakt als voor den oorlog." Ook Herriot zegde zijn steun "aan Blum toe. BLUM Dezer dagen is de 900 kilo zware brandkas/ van Unilever te Batavia voor het eerst wéér geopend, na dat 31- joar lang de Japanners en daarna enkele maanden de lei-' ding van Unilever zelf vergeef - sclie pogingen in het werk hadden gesteld om de kluis te openen. Men had hij Unilever reeds beslo ten, de -ware kas/ naar den oor- spronkelijken fabrikant in Enge land te verschepen, toen op hef. allerlaatste oogenblik Batavia's brandkastenextJert, de heer G. A. Coenraad, er bij werd geroepen De heer Coenraad herkende de brandkast onmiddellijk vier jaar geleden vroegen de Japanners hem. deze zelfde kast voor hen te openenHij weigerde dit toen en werd meegenomen naar de Kem- pei, waar hij mishandeld werd. Hij hield echter voet hij stuk en de inhoud van de brandkast bleef buiten liet bereik van de Japan ners Nu, na een uur geduldig en nauwkeurig werk, kreeg hij de enorme kluis open. De inhoud, waarvoor lvj destijds door de Kempei met bajonet en sabels werd bewerkt, bleek te bestaan uit verloopen benzine-bon- boekjes '41, Weer groote brand in Vereenigde Staten Voor de derde maal binnen vier Jagen heeft in de USA een groote brand gewoed. De brand ontstond in een ongebruikt koelhuis van vijf étages te New York. Terwijl men bezig was met het blusschen had er een ontploffing plaats, die het er naast gelegen gebouw deed instorten. 36 personen, die onder het puin werden bedolven, zijn, naar men aanneemt, niet meer in leven. Over 't lot van 8 andere, door het puin van de buitenwe reld afgesloten, personen verkeert men nog in onzekerheid. Een Harvard-toestel van de Nederlandsche luchtmacht, dat van het vliegveld Hendon in Engeland was opgestegen met bestemming het vliegveld Valken burg, moest Dinsdagavond een noodlanding maken op het Scheveningsche strand. De bestuurder, een sergeant-vlieger, moest in het militaire hospitaal te Den Haag worden opgenomenfP.) In een korte plechtigheid na de stemming installeerdo dc voorzitter van dc Nationale Vergadering. Vincent Auriol, den nieuwen premier, die in een kort antwoord den toe stand van Frankrijk „moei lijk en misschien gevaarlijk" noemde. Hij sprak zacht cn scheen vermoeid. Onmiddellijk daarna begon Blum met do partijleiders bespro kingen te voeren over de vorming der nieuwe regeering. In welingelichte kringen is men van meening, dat Blum aan Bi- dault zal vragen minister van Bui" tcnlandsche Zaken te blijven. Politieke waarnemers geloovcn, dat Blum voornemens is da M.R.P.-minister van Justitie, Henri Teitgcn, tc vervangen door een socialist en Moutct (soc.), dio minister van Koloniën is, door den radicaal Alexandre Varennc. De vier ministers van Buitenland- sche Zaken hebben een volledige overeenstemming bereikt over alle hangende punten van de vredesver dragen met Italië, Finland, Roeme nië, Hongarije en Bulgarije. De hui dige zitting van den Raad van Mi nisters te New York is na een perio de van zes weken beëindigd. In hun slotredevoeringen gaven de ministers den wensch te kennen, dat van do ervaringen te New York opgedaan, gebruik gemaakt zou worden bij de besprekingen over het Duitsche vre» desverdrag te Moskou. Voordat de vertegenwoordi- gers der Groote Vier uiteengin gen. teekenden zij een protocol, waarin vermeld staat, dat z\j al het mogelijke zullen doen om zoo spoedig mogelijk de benoe ming van den gouverneur van Triest door den Veiligheidsraad te verzekeren, zoodat diens be noeming samen zal vallen met het van kracht worden van de vredesverdragen. De ministers zijn overeengekomen, dat de eind-teksten van de verdra» gen gepubliceerd zullen worden, na dat deze verdragen aan de verte genwoordigers van belanghebbende landen te Washington zullen zijn overhandigd en voordien in drie ta len, Engelsch, Russisch en FranscK zullen zijn geverifieerd. Eén clausule zal geheim blijven J die over de verdeeling van de Ita- li aan sche vloot onder de Sowjet- Unie, de U.S.A. en Groot-Brittan- nië. Motorrijders krijgen rijvergunningen De minister van Verkeer deelt in zijn 'memorie- van antwoord rnede dat hij tot afschaffing van de rijvergunningen voor perso nenauto's zou willen overgaan, ware het niet. dat handhaving om twee redenen gevvenscht is, n.l. als basis voor het distribu- ëoren van nieuwe auto's en om ie voorkomen, dat de auto's d:e op het oogenblik nog aan het be drijfsleven en de overheid ver huurd zijn, worden teruggeëischt om deze 'dan uitsluitend of al thans rnede voor minder urgente reizen te gebruiken. Het ver vangen van het rijvergunning- stelsel door ccn verbod van het rijden op Zondag is dus nog niet mogelijk. Hij stelt zich echter voor, dc rijvergunningen voor mo torrijwielen dadelijk te doen vervallen. In afwachting hier van zijn reeds richtlijnen aan de rijksinspecteurs van het verkeer gegeven, welke be- oogen. iedereen, die in het bezit van een motorrijwiel is, een rijvergunning te verlee- nen. In deze jrichtlijnen is tevens vastgelegd de intrekking van alle bijzondere voorwaarden, ver- onden aan die rijvergunningen. Wel zal als algemeenc voor waarde een verbod van bet rij den op Zondag gesteld worden. Ten aanzien van do rijvergun ningen voor liet goederenver voer is het zoolang de in voor bereiding zijnde wettelijke rege ling vin het goederenvervoer langs den weg nog niet tot stand okomen is. naar de meening van den minister noodzakelijk 'deze Tgunningen te handhaven ten inde te voorkomen, dat zich op dit gehied een chaotische toe- tand zou ontwikkelen Iets kouder Weersverwachfinq. medegedeeld j door het K.N.M.I, te De Bilt Meest zwaar bewolkt mct plaat- selijk eenigen neerslagOp enkele 'j plaatsen nevel of mist met ffelei- i delijk wat aanwakkeren den wind. j voornamelijk uit Oostelijke rich- 3 tingenLangzaam eenige daling van temperatuur, doch nergens meer dan 1 graad vorst. - T-z-'ii :iiiiiii:iniiuiiiiiii!(niimiinuiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1