DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Verscheidene artikelen zullen goedkooper worden Byrnes geeft de cijfers van bezettingstroepen Hooger accijns voor jenever in voorbereiding? Hollandsche Schouwburg zij geen piaats van vermaak Tegenstand van den handel N ederland onthield zich van stemming Recept verkeerd klaar gemaakt Handel met de Anglo-Amerikaansche zóne van Düitschland? Bonriehdiefstal en gros berecht Prof. dr. J. Walch overleden Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL •Zaterdag 14 December 1946 Nr. 520 6e Jaarg.' Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Dlrectcur-Hoofdrcdactexin TJ. DE BOORDER HANDELSMARGES VERLAAGD In overeenstemming met de regeeringsverktaring over loonen. en prijzen zijn alle handelsmarges aan een grondige herziening onderworpenDit is geschied na overleg met dg betrokken wak- groepen, waarbij in enkele gevallen wel, doch in de meeste ge vallen geen overeenstemming werd bereikt. De noodzaak bij deze herziening spoed te betrachten, heeft het onvermijdelijk gemaakt op een gegeven moment de besprekingen te beëindigen en een beslissing te treffen. in prijs dalen. Waarschijnlijk wor de?/ in den loop van deze maand consume n ten prijzen vastgesteld. Voor eenige verzinkte huishoude lijke en z.g. dra ad artikel en, zooals afdruiprekken en zeepkloppers is dit reeds geschied. Door' verlaging der marges zijn dejte prijzen met ongeveer 10 pet gedaald. Hoewol voor verschillende arïi kelen, het overleg voortduurt kun. nen thans voor het meerendeel dor industrieele gebruiksartikelen de resultaten hekend worden gemaakt. De marges voor textielpro ducten zijn voor den grossier en voor den detailist, zoodanig verlaagd, dat de prijzen, be. bdudens evcntueelè stijgingen van de internationale grond- stoffenprijzen, met ongeveer 10 pet. naar beneden gaan. De metalen huishoudelijke artike len zijn verlaagd niet 10 tot 12 pet. voorzoover hot artikelen betreft, die beschouwd moeten wórden als van primair belang voor huishoude lijk gebruik. Daarnaast is voor een aantal artikelen de oude marge gehandhaafd, zooals voor verwar mingsapparaten, gasfornuizen en waschmachines. De prijzen van electroteehnischo huishoudelijke artikelen zijn ver. langd met rond 0 pet. Bovendien moet de producent in- do artike len den prijs stempelen, zoodat het publiek dezen kan controleercn. Op lampekappcn is een prijsver laging toegepast van rond 15 pet. Don fabrikanten is een calculatie- schema voorgeschreven en de ver. plichting opgelegd, hun producten var: een codenummer te voorzien zocdat do fabrikant terug is te vin don. Hierdoor hehooren, naar ver wacht wordt de ongeoorloofde hoo ge prijzen in deze branche spoedig tot het verleden. Op houten huishoudelijke ar tikelen is een prijsverlaging verkregen van rond 15 pet Papierwaren yoor papierwaren en kantoorbe hoeften is een detailhandelsmargo- beschikking gemaakt, welke in een groote leemte voorziet, omdat deze handel tot nü -toe feitelijk niet be hoorlijk geregeld was.» Op stofzuigers beteekent de han. delsmargewijziging een prijsverla ging van rond 15 pet. 'Op glas- en aardewerk is een raargeverlaginq alleen toegepast op die artikelen die in een utility-sg- stecm worden ondergebracht. Deze artikelen, waaronder de voornaam ste gebruiksartikelen vallen, zullen door de herziening van de handels, marges eenveneens vrij belangrijk Illegale actie tegen „Linggadjati"? Lu it.-generaal b. d. jhr. W Rocll, •die voor do radio zich fel keerde tegen aanvaarding «van het aceoord van Linggadjati, eindigde zijn speech met de volgende woorden: „Aan de volksvertegenwoordiging in beide kamers herinner ik®er aan, dat een instemming met hert ac coord van Cheribon, tt i en schel ijk er- wijs gesproken een daartoe strek kende grondwetsherziening met ka merontbinding, niet zal overleven. Allen goeden vaderlanders roep ik toe: houdt tot het uiterste stand tegen deze plannen, thans boven, gronds, uiaar als de gevaren voor het vaderland die van 19401945 zouden evenaren of overtreffen, als het moet. ook ondergronds". Volgens de verslagen van de As semblee-zitting van Donderdag in buitenlandsehe bladen behoorde ook Nederland tot de dertien landen die zich by de Franco-resolutie van stemming onthielden. Als de leden der UNO hun diplo matieke vertegenwoordigers uit Madrid hebben teruggetrokken, zul len er waarschijnlijk slechts vier hooge buitenlandsehe diplomaten in Madrid overblijven, nl de apostoli sche nuntius, de Portugeesche am bassadeur en de gezanten van Ter- land en Zwitserland. Ofschoon de door de UNO gedane aanbeveling niet dwingend is, verwacht men toch dat alle leden er gevolg aan zullen geven. In welingelichte kringen verluidt, dat ook^ Italië, hoewel geen lid der UNO zijn ambassadeur zal terug roepen. Uit Madrid wordt gemeld, dat de Britsche ambassade elk oogenblik een instructie uit Londen verwacht. Bijna alle diplomatieke missies in Madrid van de leden der UNO wa ren reeds in handen van zaakgelas tigden. Nederland en Turkije hebben daar nog gezanten, resp. dr D. P. E Teppema en M. E. Atuner. Aanhangers van Franco verklaar den te Madrid ten aanzien van de beslissing der UNO: „Het kon nog slechter". Gematigde critici beschou wen het als „een stap voorwaarts", terwijl de linkervleugel het besluit „uiterst Meurstellend" noemt. Utility-systeem Voor houten en andere dan de hierboven genoemde metalen huis houdelijke artikelen is de invoering van een utility-systeem ook nood zakelijk. De handelsmarges op schoenen en meubelen zijn in de laatste versche nen beschikkingen reeds aanzienlijk verlaagd. Voor srhoenen beteekemle de op 26 uni 1946 gepubliceerde beschikking gemiddeld een prysver- aging van 7 pet, terwijl de meubel beschikking, welke op 2 Juli is ver schenen een prijsverlaging van 8J4 pet beteekende. Het onderzoek naar de mogelijk, heid tot herziening van de handels marges wordt, verder voortgezet. Ook de tarieven van diensten van diversen aard worden daarin be trokken. Zoo zijn de tarieven van- de chemische wasscherijen op 25 September met rond 15 pet ver laagd Er zij intusschen met nadruk de aandacht op gevestigd, dat deze prijsmaatregelen op zichzelf' de voorziening niet kunnen verbete ren. Vele der hierboven genoemde artikelen zullen voorloopig in be perkte mate verkrijgbaar zijn. Politieke commissie is gereed De politieke commis'sie van de Algemeene Vergadering der UNO heeft met algemeene stemmen een resolutie aangenomen inzake regeling en vermindering der be* wapening. In de resolutie worden de principes vastgesteld voor de vermindering der bewapening en de controle op de voorschriften oor alle wapenen, de atoombom inbegrepen. Ten aanzien van de nieuwe re solutie over de troepentclling. die den dag tevoren door de subconr missie werd aangenomen en waar in den Veiligheidsraad wotdt ver zocht zoo spoedig mogelijk te be palen welke inlichtingen men van de leden der UNO zal vragen, be reikte de politieke commissie geen overeenstemming. Deze zal thans, met'het oorspronkelijke Britsche voorsteh teruggaan naar de Alge meene Vergadering. Met de belangrijke resolutie over de beperking der bewapening die'nu verder in de Algemeene Vergadering zal worden behan deld, heeft de politieke commissie haar werk voltooid. Zij heeft ge durende twee maanden vergaderd In die periode deed de commissie het voorbereidende werk -inzake het recht van veto der vier groote mogendheden, de ontwapenings voorstellen, de telling der gealli eerde troepen in vreemde landen en het Spaansche probleem- Wehrmachtsaannemer verdiende f 931.000 Voor het Bijzonder Gerechtshof te 's Hertogenbosch stond terecht de 39-jarige aannemer J. Slingerland uit Eindhoven, die in bezettingstyd belangrijke werkzaamhéden hééft verricht aan de vliegvelden Eindho ven. Venlo en Vol kei verder. Voorts bouwde hij tallooze bunkers langs'de kust. Het totale bedrag van zijn „omzet" bedroeg tien millioen gulden, waarbij 931.000 winst werd gemaakt. Privé streek Slingerland 750.000 op. De advocaat-fiscaal eischte tegen dezen Wehrmachts-aannemet tien jaar gevangenisstraf, ontzetting uit de kiesrechten en uit het recht een functie in het grond- en bouwbedrijf in den ruiifisten zin des woord uit te oefenen. Welke prijzen gaan omlaag Ten gevolge van de verlaging der handelsmarges zullen de vol gende artikelen goedkooper wor den: Textiel 10%: metalen huishoudelijke artike len 10—12%; electrische huishoudelijke arti kelen 9 lampekappcn. houten huishou delijke artikelen en stofzui gers 15 verzinkte huishoudelijke artike len 10%. Voor schoenen en meubelen zijn reeds ingevoerd prijsverlagingen van resp 7 en 8Vt terwijl de tarieven van de chemische was scherijen met 15 rj, zijn verlaagd Artikelen van glas en aarde werk zullen zoo veel mogelijk ge produceerd worden volgens het utility-systeem. waardoor ook de prijzen van deze verbruiksgoede- ren omlaag gaan. Voor de rechtbank te Rotterdam heeft terechtgestaan een 20-jarige leerling apothekersassistente, we gens het veroorzaken van dood door schuld. Zij maakte op-»29 Mei een recept gereed, afgegeven door dr. Jungerius. dat bestemd was voor don drie-jarigen A -1 P Vonk. In plaats van de voorgeschreven hoe veelheid santoninum leverde zij af een hoeveelheid Sulfas atropini, een zwaar vergif, tertgevolge waar van het knaapje dien zelfden .lag, na één poeder te hebben ingenomen, overleed. De verdachte kon geen verklaring geven van het feit hoe de vergis sing. die zulk een noodlottig gevolg heef gehad, had plaats gevonden. De officier van Justitie eischte, maanden hechtenis. Bewakingstroepen naar Düitschland De minster van Oorlog heeft een bewakingsdetachement-Duitsch- land ingesteld. Het zal onder de bevelen staan van den hoofdverbin dingsofficier in de Britsche zone van Je Nederlandsche militaire mis sie .bij den 'Geallieerden bestuurs raad in Düitschland en 72 soldaten en een aantal meerderen sterk zijn. De opricthing van dit detachement heeft niets uitstaande met bezet tingstroepen, maar dient uitsluitend ter bewaking van Nederlandsche eigendommen in de Rijnstreek, in hoofdzaak voorraden, bestemd voor Nederlandsche schippers en te ope nen Nederlandsche zaken. Goudriaan en Dresden naar Curacao Aan boord van de KLM-Constel- lation „Arnhem", die Donderdag naar Curasao vertrok, bevonden zich o.a. prof dr ir J Goudriaan <en prof ir D Dresden. Zij zij-n uitgenoodigd door de stichting „Welvaartsplan Nederlandsche Antillen 1946" zullen ongeveer een maand in Cura sao verblijven, teneinde een voorloo pig rapport voor de stichting op te stellen. De kosten worden bestreden uit een studiefonds dat bijeenge bracht is door het gouvernement van Curasao en enkele particulieren. Onze export stijgt Volgens door het Centraal Bu reau voor de Statistiek samenge stelde voorloopige cijfers bedroeg de uitvoer iu November 616.812 ton (vm. 4S3.815) tegen een waarde van 123 millioen gulden (vm. 109 mil lioen gulden). In het uitvoerbedrag van Novem ber waren begrepen 20.9 millioen voor aardappelen, 5.1 millioen voor cacao en chocolade. 4,6 millioen voor vruchtenpülp, 4,2 millioen voor radio-artikelen. 3,4 millioen voor gecondeuseeide melk, 3 mil lioen voor bloembollen. 3 millioen voor kunstzijden garens, 2,6 mil lioen voor versche vruchten, 2,7 millioen voor versche groenten en 2.3 millioen voor kaas. Volgende maand zullen er onderhandelingen worden ge voerd om tot een handelsver drag te komen tusschen Neder land en de kort geleden ontstane BritschAmerikaansche zone van het bezette Düitschland. Nederland zal worden ingescha keld bij ,de geallieerde goederen- credi et verleening. De vorm van deze goed%rencredietverleening is nog: niet bepaald, maar wellicht zullen grondstoffen en halffabri katen naar Düitschland worden gezonden voor afwerking. Voorbereidende besprekingen voor de hierboven vermelde con ferentie fijn thans gaande tus schen Den Haag en Londen, in verband met het feit dat de on derhandelingen aanvankelijk zou den plaats hebben tusschen Ne derland en de Britsche zone. Washington zou evenwel op de hoogte worden gehouden. De Nederlandsche regeering zal het voorstel doen. dat in het be gin de transacties onder leiding van het gecomhineerde bureau voor export'en import (geprojec teerd in de Anglo-Amerikaansche overeenkomst inzake Düitsch land) en van de Nederlandsche Trustmaatschappij- zullen plaats hebben (de laatste is oen door dc regeering gesteunde organisatie van particuliere ondernemingen). Men neemt echter aan. dat de Nederlandsche regeering zoo spoedig mogelijk den particulie ren handel met Düitschland her steld wil zien. kèlhandel e.n het clandestien ver vaardigen van gedistilleerd zal doen toenemen. Ook de minister van Landbouw hecht aan dit gevaar groote betee- kenis, omdat de clandestiene stoke rijen veelal graan als grondstof ge bruiken, hetwelk zij aan de voedsel voorziening onttrekken, terwyl de acciins betalende stokerijen groo- tendeels niet voor menschelyke con sumptie geschikte grondstoffen ge bruiken. Koning Giistaaf van Zweden heeft in de concertzaal (e Stockholm de prijzen uitgereikt aan de NobelprijswinnaarsDe laureaten zijn vaii links nhar rechts: dr. Wandell Meredith Stanley, dr, John Howard Norfhoop en dr, James Sumner. Vragen van Nederhorst beantwoord De ministers van Economische Zaken; van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening en van Finan ciën hebben op de vragen van drs. Nederhorst over den prijs van jene ver. het volgende geantwoord: Uit de prijspolitiek van de regee ring vloeit voort, dat alle prijzen die voor verlaging in aanmerking ko men, zoo spoedig mogelyk worden verlaagd. Dit geldt ook voor dran ken, 'waarvoor in de café's onlangs ?en algemeene prijsregeling is ge troffen, waarby de prijzen van en kele volksdranken, zooals koffie, thee en limonade, zijn verlaagd, ter wijl de prijzen voor andere, zooals melk, karnemelk, yoghurt, chocola demelk fosco, bouillon en soep, aan maximum prijzen zijn gebonden, hetgean in de practijk een aanzien lijke v^laging beteekent. Voor jenever is geen uitzondering gemaakt. Deze prijsverlaging kan niet onmiddellijk worden opgevan gen door een accijnsverhooging, om dat daartoe een wetswijziging noo- dig is. Bij handhaving van de oude pry zen zou den caféhouders een belangrijke extra-winst in den schoot worden geworpen f het geen ontoelaatbaar wordt ge acht. s De verhooging van den melkprijs is noodzakelijk geweest ter verlich ting van de lasten van de schatkist. De minister van Financiën is -bereid na te gaan in hoeverre het wenschelyk is tot verhoo ging van den gedistilleerdac- cijns over te gaan. Uiteraard zal hij daarbij rekening houden met het gevaar, dat een te 'ïooge gedistilleerdaccijns den smok. Clandestien papier verstrekt? Het vermoeden bestaat dat enke le ambtenaren van het Rijksbureau voor papier op onregelmatige wijze toewijdingen hebben verstrekt. In overleg met den directeur van het bureau stelt de Amsterdamsche poli tie een onderzoek in. JAMES BYRNES, de Amerikaansche minister van Buitenland sehe Zaken, heeft in de Algemeene Vergadering der U.N.O. gedetailleerde gegevens verstrekt over de Amerikaansche strijd krachten overzee en is dus vooruitgeloopen op het voorstel tot een telling der troepen buitenlands, dat thans in de politieke commissie in behandeling is. Byrnes wees do suggestie, dat Amerikaansche troepen, die in China of waar ook met toestem ming van dc betrokken landen aanwezig waren, een bedreiging voor den vrede zouden zijn, van de hand. Hij verklaarde: „Op VJ-Day hadden wij meer dan 5 mil lioen maai troepen overzee. Van daag zijn er minder dan 550.000 man troepen buiten het gebied van de U.S.A. Het meerendeel hiervan bevindt zich in Düitsch land, Japan, de Japanschc eilan den. Korea. Oostenrijk en Venczia Giulia. Troepen in andere gebie den zijn er in hoofdzaak voor den aanvoer en bestuurszaken. In China Na dc juiste cijfers voor Ame rikaansche gevechtstroepen op do Philippijnen. in China. Panama. IJsland en de Azoren gegeven te hebben, vervolgde hij: „Onze gevechtstroepen bevinden zich in het Noordon van China op verzoek van de Chineesche na tionale regeering. Het is hun taak om behulpzaam te zijn bij de uit voering van de capitulatievoor waarden betreffende ontwapening en deportatie van Japanners. Hun taak is bijna volbracht. Er is reeds opdracht gegeven om de helft van onze troepenmacht in China naar huis tc zenden, of schoon de Chineesche regeering er op aangedrongen heeft om hiermede te wachten tot de toe standen normaler geworden zijn. Wij hebben het duidelijk ge maakt, dat onze troepen niet aan burgeroorlog in China zullen deelnemen. Dezer dagen maakten wij melding van de oprichting van het comité „Hollandsche Schouwburg". Dit comité wendt zich thans met onderstaanden oproep tot het Nederlandsche volk: Donderdagmiddag stonden voor de arrondissementsrechtbank te Haarlem terecht J. A. F. Burgers» J i(rnm, beschuldigd van dief>Ml van bonkaarten uit het distributie kantoor te Velzen. Terwijl B. J. Schuefcld en C. S P. Gerrits zich moesten verantwoorden voor het bewaren en helen van de gestolen kaarten. Gecombineerd met deze zaak werd de inbraak in de Arbeids beurs te IJmuiden behandeld, waar van Brom en Gerrits verdacht wer den. Burgers gaf toe 700 bonkaarten, tienduizenden suiker--, vet. en ta baksbonnen en schoenen, en fietsen- toewjjzingen te hebben gestolen, tezamen met zijn koruit Brom. Hij had bij den verkoop 25 000.ver diend. Als reden voor zijn (laad gaf hij op, dat hij in "het concentra tiekamp Buchenwald pleuritis had opgeloopen en daardoor niet meer in staat was te werken. De officier van justitie eischte 2% jaar gevangenisstraf met ^ftrek van voorarrest. De verdediger, mr. de Roode, verzocht om een lichte onvoorwaarelijke en een lange voor waardelijke straf. De zaak tegen Brom werd ge schorst tot 9 Januari, omdat, zijn verdediger niet aanwezig was. De derde verdachte Schuerfeld had de gestolen bonnen verborgen gehouden. De ei.sch tegen hem was 1H jaar met aftrek. De laatste verdachte Gerrits werd beschuldigd van diefstal, saihen met Brom, van 9.000.uit het Ar beidsbureau te IJmuiden en van ver. koop der gestolen bonnen. Verdach te ontkende doch Brom hield vol, dat G. er mede in betrokken was. De officier eischte tegen' Gerrits een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek. „De Hollandsche Schouwburg, Marteloord voor tienduizenden Joden, laatste station op den weg naar Westerhork, Auschwitz, enz., mag geen plaats van openbare vermakelijkheid worden. Waar dit gevaar dreigt, heeft een aantal Amsterdammers zich aaneengesloten tot een comité, dat in samenwerking met het stadsbestuur wil trachten den Hollandschen Schouwburg aan te koopen, ten einde te bereiken, dat er ven einde komt aan het ver maak, dat daar thans in besloten voorstellingen wordt geboden te beletten, da\ te eeniger tijd toch weer aan het gebouw een bestem ming wordt gegeven (openbare schouwburg of bioscoop), die daaraan niet gegeven mag wor den." „Een oerecomité, waarin tot nu toe zitting hebben ge nomen Z.K.H. Prins Bernhard, Z E. dr. Jos. Gielen. minister- van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dr. J. E. E. baron De Vos van Steenwijk, commissaris der Koningin in Noord-Holland, mr. A. J. d'Ailly, burgemeester van Amsterdan). beveelt het \v(*rk en den oproep van het comité met warmte aan. Het comité doet een beroep op alle Nederlanders om gezamenlijk een bedrag bijeen te brengen van Telefoonverbinding met Denemarken Er bestaan plannen een recht- streeksche telefoonverbinding met Denemarken tot stand te brengen. Hoewel de aanleg nog niet gegund is. neemt men aan, dat de kabel in 1948 gereed komt. Op het oogenblik is men nog aan gewezen op de telefoonverbinding via Düitschland, die aanzienlijk lan ger is dan de geprojecteerde zee kabel. Het is mogelyk, dat zoowd van Nederlandsche als van Deensche zij de in de kosten van aanleg en onder houd wordt bijgedragen. Donderdag is op 67-jarigen leeftijd te Amsterdam overle den de schrijver-journalist prof. dr. Jan Walch. Prof. Walch is op 2 Januari 1897 fe >-Gravonhage geboren: stu deerde letteren te Leiden en pro moveerde in 1906 op proefschrift ,De varianten van Vondels Pala medes". Van 19031905 was hij leeraar aan de II.B.S. en Gymna sium te Kampen en van 1905— 1908 aan dc H.B.S. te Gouda. Ver volgens was hij verslaggever bij hot „Algemeen Handelsblad" en redacteur voor tooneel "en lette ren aan „Het Vaderland". In 1918 werd hij toegelaten als privaat-docent voor tooneelge- schiedenis aan de Leidsche uni versiteit. in 1936 hoogleeraar aan de Sorhonne te Parijs. Op 26 October 1939 volgde zijn benoeming tot directeur van de tooneelschoo! te Amsterdam als opvolger van den heer Balthazar Verhagen. Prof. Walch heeft veel werk ge publiceerd: verzen, schetsen, too- ncelstukken en studies over taal en letterkunde. Hij was o.m een jaar voorzitter van de Maatschap pij der Nederlandsche letterkunde en van het letterkundig genoot schap „Oefening Kweekt Kennis". 300.000.—. Dit bedrag is noodig voor den aankoop en de verbou wing van het perceel en een deel van het bedrag zal, naar het co mité hoopt, reeds bij kunnen dra gen tot de vorming van een fonds tot exploitatie van den Holland schen Schouwburg op een wijze, die niet vloekt met de herinne ring aan het onnoemelijke leed, dat er geleden werd." „Beoogd wordt de vorming van een historisch centrum, waarin recht gedaan zal worden aan dc beteekenis van de Joden voor de historie van het Nederlandsche volk en waarin ruimte gevonden zal worden voor wat aan .Tood- sche boekerijen' e.d. in en buiten Nederland bewaard is gebleven. Tevens moet dit centrum een plaats kunnen worden ter eerbie dige nagedachtenis aan hen. die ter dbod werden gebracht." f 300.000 „Het bedrag van f 300.000.—, dat het. comité van u vraagtzal wil len de pinnen van het comité sla. gen binnen zeer korten termijn bijeen monter. worden gebracht. Tot het voeren van een kostbare cam pagne daartoe ontbreken het comi té den tijd en de middelen. Het 'S echter overtuigd, dat een enkele oproep voldoende zal zijn om het 'bedrag bijeen te brenaen Op ieder wordt een beroep gedaan'' ,.Wij zijn aan de nagedachtenis van hen. die in den Hollandschen Schouwburg hun doodelijke smart leden, verplicht er voor te zor gen, dat die nagedachtenis .niel wordt onteerd, doordat de schouwburg weer een plaats van vermaak zou worden. Wij willen die nagedachtenis eeren door aan het gebouw een bestemming te geven hunner waardig, die dc vijand vermoord de Het comité: S. de Wolff, voor zitter: J. Winkler, secretaris: ds. J. J. Busk es Jr.. S. van der Lin den. S. Lissauer pastoor W. No- let. J. Parser, dr. B. Polak. dr. Rodrïgues Pareira, opperrabbijn J. Tal, L. Vromen. L. W Wilder- vanck. directeur „Rotterdamsche Bankverceni'ging", penningmees ter." Voor hen, die hun bijdragen van minimaal 5,— willen stor ten, vermelden wij hef gironum mer van de Rolt. Bank: 3011. Ook op bn,\ nummer 1014 vèn dp fa, LipnTfraiin-Rosenthal kan men storten Op het girostrookje ver melden: „Ten behoeve van hel comité „Hollandsche Schouw burg". Door stier gedood Een landbouwer van de Armhoeve te Lochem, trachtte een stier uit de weide te halen. Daarbij werd hij op dusdanige wijze door het dier toege takeld dat hij zwaar gewond in het ziekenhuis moest*worden opgenomen Daar is hij aan verwondingen over leden. Regeeren is vooruitzien. Dat mogen zii bedenken, die in deze dagen, als stuurlui aan den wal, den mond vol hebben van critiek op het basis-accoord van Linggadjati, dat onze regec- ring blijkens.haar verklaring van jongstleden Dinsdag heeft aan vaard. Onze regcering, voorgelicht door Schermerhorn, De Boer en Van Poll, heeft getoond dc groot- scho «visie op de toekomst to heb ben, welke do historie van haar in deze dagen cischt. De tijden, dat het ecne land een koloniaal bewind kon voeren over het an dere, zijn voorbij. Dc democrati sche opvattingen, die uit een ban ge worsteling van vijf oorlogsja ren zegevierend naar voren zijn gekomen, verdragen geen kolonia le verhoudingen meer. Zij eischcn gelijkberechtiging cyi daarmee zelfbestuur voor die volkeren, wel ke vroeger „koloniaal" zijn gere geerd. Het Handvest der Ver- eenigde Volkeren, op 26 Juni 1915 to San Francisco getcekend noemt het een.heilige plicht dit zelfbo- stuur tc bevorderen. En zoo wij ons al niet moreel verplicht ach ten eertijds „koloniale" volkeren als gelijkberechtigd te aanvaar den, dan zal dc praktijk ons daar toe in een nabije toekomst en onder veel minder gunstige om standigheden dwingen. De loop dqr geschiedenis kan men nu eenmaal niet tegenhouden. Niet alleen Nederland, maar ook an dere en grooterc landen zien zich in dezen tijd voor dit pro bleem geplaatst. Nu kan men zich uitfbehoudzucht vastklampen aan het oude, althans er op uit zijn daarvan zoo weinig mogelijk prijs te geven. Maar zuinigheid met concessies op dit gebied en in de zen tijd zal blijken oen zuinigheid te zijn, die de wijsheid bedriegt. Tegenstanders van Linggadjati willen thans den Indonesiërs be paalde rechten toekennen, die zij ze tien jaar geledon nog hebben geweigerd. Ze zijn te laat. Ze heb ben het getij laten verloopen. Nu zijn ze wéér bij dc feiten achter. Een Nederlandsche regeering, die zich haar plipht, niet alleen je gens de Indonesische maar ook' jegens de Nederlandsche bevol king, bewust is. zal ck; bakens moeten verzetten éér het getij verloopen is. Die bakens worden verzet, indien de rechtsorde, waar voor het accoord van Linggadjati den basis legde, werkelijkheid wordt. En het zal nog juist op tijd zijn. DIT alles moeten wij bedenken als wij ons over het accoord van Linggadjati een oordeel wor men. Het is niet zoo, dat daarmee het koninkrijk wordt verkwan seld en ons land wordt geruï neerd. Het tegendeel is het geval. Wanneer ons volk in do toekomst nog vruchten wil plukken van hetgeen het in het verleden in Oost-Indië heeft opgebouwd, dan zal dit alleen mogelijk zijn indien de verhoudingen totaal worden gewijzigd. Menigeen kan dit be treuren. Hij zal het moeten aan vaarden als realiteit. De rogeeringsverklaring en de memorie van toelichting der Com missie Generaal, waarin dc „bin dende notulen" der conferenties waren verwerkt, hebben* veel nieuw licht geworpen op de zé ventien punten van het accoord, al liggen de toekomstige verhou dingen noc niet in alle onderdee- len duidelijk voor ons open. Het Koninkrijk der Nederladen wordt omgevord tot een Koninklijke Unie. die behalve het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland. Su riname en Curacao) de Vereenig- do Staten van Indonesië omvat. Die Vereenigde Staten van Indo nesië zullen omvatten de. Repu bliek Indonesië (Java, Sumatra, Madoera) henevens Borneo en de Groote Oost. Voor bepaalde ge- biodsdeelen, waarvan de bevol king zich in dien geest uitspreekt wordt een bijzondere verhouding tot de Indonesische federatie «?n tot het Koninkrijk der Nederlan den mogelijk gemaakt. De Unie zal dus uit dezelfde deelen be staan als ons tegenwoordige Ko ninkrijk, doch deze deelen zullen, in overeenstemming met het be ginsel der eelijkberechtigheid vol gens de Koninklijke rede van 7 December 1012. tot elkaar in een aridero staatsrechtelijke betrek king staan. (Vervolg op pag. 2) Temperatuur om het I vriespunt Temperatuur nabij. in het I Wnord-Oosten van het land op 'j '■e'e plaatsen even onder het f "ri^spunt Plaatselijk eenige lichte '-] ^ofregen af sneeuw. In het icden en Westen van het land j 2 ii'tgebreide mistvelden We:- i 2 n'a mind r. t 4 Der: Zon 0p gso. onder 16.28; a O, nnrlny. 13 11.. fl

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1