DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Felle brand verwoest centrum van het dorp Schagen Linggadjati New York U.N.O.-zetel Vier bureaux voor kunsten, persdienst opgeheven Moeilijkheden op Z.-Celebes HET BEGON MET K OR TSL UITING. Onze gezant uit Spanje terug Algemeene Vergadering aanvaardt on twapen ingsresolu tie Jongeman steekt collega neer Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of -L— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOt Maandag 16 December 1946 Nr. 521 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Dlrecteur-Hoofdredacteun TJ. DE BOORDER FIER vrij groote gebouwen in het centrum van het Noord- Hollandsclie plaatsje Schagen zijn door een enorm feilen brand, die gisteravond en vannacht woedde, totaal in de asch gelegd, terwijl vier andere ernstige waterschade opliepen. De brand brak uit door kortslui ting in bet Noord-Hollandscb Kof fiehuis, waarin op dat moment on- geveei honderd danslustigen hun fo>troU dansten. Eén der zestien lichtkronen ging uit en de dans- paartjes zagen tot hun groote ont steltenis rook uit 't plafond komen. Een kellner schakelde de hoofdstop u>t en rende met den zoon van den Naar het A.N.P. verneemt, heeft de regeering het besluit genomen, onzen gezant in Spanje den heer Teppema terug te roepen. Hoewel Nederland bij het nemen van het besluit der Vereenigde Naties over de terugroeping van de ambas sadeurs en gezanten in Spanje zich van stemming heeft onthouden, zal het. niettemin de consequenties, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, volledig aanvaarden. Dat zal dan de eerste maal zijn. dat wij als consequentie van ons lidmaat schap van de Vereenigde Naties een van onze souvereine rechten opgeven, aldus gaf men ons te bevoegder plaatse te verstaan. De vraag rijst nu, of de Spaansche regeering in antwoord op hef terug trekken van de buitenlandsche am bassadeurs en gezanten er toe zal overgaan, ook haar hoogste vertegen woordigers in de betrokken landen terug te roepen. Hoewel dit in het al gemeen wel gebruikelijk is. wordt toch ernstig rekening (gehouden met de mogelijkheid, dat Madrid het nu meer dan ooit gewenscht zal achten, zijn beste diplomatieke vertegenwoor digers in de bij de Vereenigde Naties aangesloten landen tp handhaven Grieksche partisanen krijgen geen hulp Dc bevelhebbers der Grieksche gncrillastriiders bobben van bun hoofdkwartier, den here Kaimak- chalan in Noord-Griekenland, uit medegedeeld, dat er ccn ..demo cratisch leger van Griekenland i- gevormd, dat zal „vechten tol dc Britsehe bezettingstroepen zijn teruggetrokken en Uc democra tische voorwaarden in Grieken land ziin hersteld". Zij ontkenden ten stelligste, dot dc partisanen in Macedonië strij den voor een autonoom Macedo nië. met Joegoslavische. Bulgaar- sclie of andere buitenlandsche hulp. In dc omgeving van Sparta hebben de regeeringstroenen een aanval on het dorp Verria afge slagen, zoo wordt te Athene mee gedeeld. Dc partisanen verloren dertig man. Zes militairen ziin gedood en zes gewond. In Marce- donië hebben de partisanen bii Vermion een ernstige nederlaag geleden. Maarschalk Jan Snïuts, premier van Zuid-Afrika. heeft op een plein in het hart van Athene de menigte toegesproken. Hij werd luid toegejuicht. Het raadhuis van Athene heeft de burgemees ter der stad, generaal Pitsikas, Smuts het eereburgerschap aan geboden. Staat van beleg in Azerbeidsjan Dr. Djavid. de gouverneur van de autonome provincie Azerbeids jan. en Chabestari. voorzitter van den provincialen raad. die gedu rende twee dagen spoorloos ver dwenen waren naar men aan nam om bescherming te zoeken tegen de woede der bevolking zijn in Tebris teruggekeerd. In geheel Azerbeidsjan is thans de staat van beleg afgekondigd. Radio Teheran meldt, dat Ghazi Mohamed. leider der Koer den, die eenige maanden geleden een vriendschapsverdrag met de democraten van Azerbeidsjan heeft getcekend. zich aan de Per- 7.ische regeeringstroenen heeft overgegeven. In Tebris heeft de politie 30 democraten gearres teerd. Te Teheran is officieel be kend gemaakt, dat orde en rust in geheel Azerbeidsjan hersteld ziin. eigenaar .1 Schenk naar den zolder. Daar sloegen hun dikke rook. wolken tegemoet en een oog wenk later stond de vrij ver molmde vloer van den zolder in lichter laaie. De dansers stroom den de zaal uit; er ontstoni geen paniek, zoodat er geen persoonlijke ongelukken voor kwamen. Aanvankelijk liet zich de brand nog vrij onschuldig aanzien, maar doordat de Schager brandweer slechts over één motorspuit de be schikking heeft cd het ongeveer drie kwartier duurde, voordat er water kon worden gegeven, brandde het Xoord-Ilollandsch Koffiehuis als een fakkel. De eene waterstraal, die toen op het vuur werd gericht, was niet in staat ook maar iets uit te richten. Uitbreiding Omdat de wind het vuur naar rechts blies, stond de manufactu. renwinkel van Gré Veenis ook spoe dig in volle vlam. Het vuur kroop voort naar de achterzijde van het verder gelegen distributiekantoor, dat thans tevens hulplokaal van de gemeente-secretarie is, omdat het raadhuis wordt verbouwd. Ook de burgemeesterskamer is er geves- d. De angstige bevolking van Schagen ontving toen met een zucht van verlichting de brand- weeren uit Alkmaar, Schagei-- brug en Barsingerhorn, die in 'n record-tempo naar den brand waren gereden. Toen kon de baaierd eindelijk met een groot aantal waterstralen worden aangegrepen. Intuss^fieD sloop het vuur verder, de café's Boontjes", en „Kaper1' moesten het ontgelden. Het daar- tusschen gelegen moderne hotel „De Gouden Éngei" bood echter, door zijn massieve muren, te veel weer stand. Ook hotel „Iluiberts" kreeg het nog te verduren. De links naast het Koffiehuis ge. legon kruidenierswinkel van J Si mons brandde eveneens bijna geheel af. terwijl de daarnaast gelegen kunsthandel „De Schouw" er mot lichte schade afkwam. Pas om half twee hedennacht was het vuur bedwongen. Het heele cen trum van Schagen was toen in een warwinkel van huisraad, bedde- goed en kleeren herschapen, welke de bewoners in allerijl hun huizen uitgesleept hadden, Alles door weekt door het vele bluschwater, dat de felle vorst in een ijsmassa veranderde. IJsselmeer vriest snel dicht Vannacht is het IJsselmeer met grondijs dichtgeloopen. Zeilvaart is niet mogelijk. Groote stoom- en motorbooten kunnen vandaag misschien nog overkomen. Als het blijft doorvriezen zal de scheepvaart totaal gestremd worden. Op 17 Januari 1947 zal te Pariis worden gehouden dc returnont moeting worstelen Frankrijk-Ne derland. Leerplicht één jaar korter? De minister van Onderwijs heeft het voornemen „te bevorderen, dat de leerplicht tijdelijk zal worden te ruggebracht tot den voor den oorlog gegolden hebbenden toestand", ge lijk uit zijn memorie van antwoord blijkt. Hij heeft verder het plan een wet telijke regeling van het voorberei- v...nirTi dend lager onderwijs voor te berei- Mexjco'e"n Irak'(beide"lMtste'TarL- ZATERDAG was in Flushing Meadows, waar de afgevaar- digden der Vereenigde Naties bijeen zijn, een dag van belangrijke beslissingen. De algemeene vergadering besloot, dat in New York de zetel der UNO gevestigd zal worden, voltooide de beheersraad voor de vroegere Volkenbonds-mandaten, nam de ontwapeningsresolutie van de politieke commissie over, ver wierp Molctofs voorstel voor de troepentelling en nam nog een reeks van belangrijke resoluties aan. Met zesenveertig tegen zeven stemmen werd besloten den perma nenten zetel van de organisatie te New York te vestigen fi den secre taris-generaal instructie te geven voor het opstellen van plannen voor een nieuw hoofdkwartier. Tegen stemden Australië Egypte, el Salva dor, Perzië, Libanon, Saoedi-Arabië en Syrië. De resolutie over ontwape ning, veiligheid en internationa le controle en inspectie die door de politieke commissie Vrij dag werd aangenomen, werd ook door de Algemeene Verga dering bij acclamatie aanvaard. Deze resolutie legt de beginse len vast voor het beperken der bewapening, en de controle en regeling van alle wapenen, met inbegrip van de atoombom. In de resolutie is opgenomen een Canadeesch voorstel om plannen voor de beperking van bewapening, opge steld door den Veiligheidsraad, aan de leder van de Uno ter overweging voor te leggen. Geen troepentelling De Algemeene Vergadering verwierp het voorstel tot het tellen va*i troepen. Het voorstel van de politieke commissie dit onderwerp te behandelen bij de ontwapeningskwestie werd met 36 tegep 6 stemmen en 4 ont houdingen aanvaard. De beheersraad van de Uno, het laatste groote orgaan vaa die orga nisatie dat nog moest worden ge vormd is thans voltallig. De Alge meene Vergadering heeft namelijk aan Mexico en Irak de twee laatste zetels toegewezen. De Assemblée heeft de acht ontwerpovereenkom sten van de landen, die houders zijn van mandaten van den ouden Vol kenbond, goedgekeurd. Deze manda ten komen thans bij de Uno te be rusten. De Beheersraad bestaat uit de vol gende landen: Engeland, Australië Nieuw Zeeland, België, Frankrijk de Sowjet-Unie, de USA, China, den. waarbij de financiëele gelijk stelling (van het bijzonder voorbe reidend lager onderwijs met het openbare) in acht zal worden geno men. De minister staat sympathiek te genover de gedachte van invoering van een dag verplicht onderwijs per week voor alle jongens en meisjes tot den leeftijd van 18 jaar, die na de lagere school te hebben doorloo- pen geen verder onderwijs ontvan gen Of en in hoever dit denkbeeld thans uitvoerbaar is, wil hij gaarne onderzoeken. Hij vreest echter, dat verwezenlijking van deze gedachte zal afstuiten op de hooge kosten daarvan. den voor drie jaar) De onder beheer staande gebieden zijn uitsluitend vroegere Duitsche koloniën. De Algemeene Vergadering heeft eenstemmig de Philippijnsche reso lutie, waarin wordt aangedrongen cp een internationale conferentie over persvrijheid aanvaard. Siam werd met algemeene stem men tot de Uno toegelaten. Geen annexatie Een Deensch-Voorindisch-Ame- rikaansche resolutie, gericht op het verwerpen van den eisch van Zuid-Afrika om Zuid-West- Afrika te annexeeren, werd met 36 tegen nul stemmen en 9 ont houdingen aangenomen. Zuid West Afrika komt dus onder internationaal beheer. Het voorstel, dat de economische en sociale raad regionale conferen ties van n iet-zelf besturende gebie den zou organisecren tezamen met de gezagvoerende landen, zoodat de volkeren vhn die gebieden de gele genheid zouden krijgen hun wen- bchen en adspiralies kenbaar te maken werd aanvaard met 31 tegen één stem, bij 21 onthoudingen, dus met de vereischte meerderheid van twee derden. Australië stemde tegen. België en Groot-Brittannië stemden voor terwijl Frankrijk en Neder land zich van stemming onthielden, evenals de Sowjet-Unie, Oeki-aine, Wit-Rusland, Tsjechoslowakije Joegoslavië. Polen stemde voor. De vergadering kende aan het Wereldverbond van Vakvereenigin- gen, het Amerikaansch Verbond van Vakvereenigingen, de Internationale Kamer van Koophandel en de Allian ce cooperative internationale het recht toe invloed uit te efenen op de samenstelling der agenda van den Economischen en Socialen Raad. Blum niet geslaagd? Volgens geruchten „in de wan delgangen" is Blum met de commu nisten tot overeenstemming geko men. Zondagavond wj?rd echter be kend dat de MRP en de radicalen geweigerd hebben samen te werken met een communistischen minister van oorlog, zooals Blum zich dat gedacht had om aan de verlangens van de communisten te voldoen. Op grond hiervan noemt men in poli. tieke kringen aan, dat Blum er niet in zal slagen een regeering op breede basis te vormen. Men ver moedt, dat hij thans zal pogen een kabinet samen te stellen uit louter socialisten. Plannen van minister van O. K. en W. DE minister van Ti Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen deelt in zijn memorie van ant woord mede, welke plannen hij voor de naaste toekomst heeft Deze zijn: 1. Het vereenigen van de af- deelingcn muziek, tooneel en let teren. beeldende kunst en archi tectuur en film in een afdeeling „kunsten" cn het vormen van een voorloopigen raad voor de kunst. De afdeeling „kunsten" wordt gesplitst in vier bureaux: één \oor tooneel cn letterkunde, één voor muziek en dans, één voor film en één voor gebonden en beeldende kunsten en architec tuur; 2 Het vereenigen van de af- dcelinecn radio en peis in een afdeeling „radio en pers"; 3. Het onderbrengen van den socialen jeugdzorg, vrije jeugd- vorming, do_cumentatie, voorlich ting. volksopvoeding, lichamolij ki' opvoeding en sport buiten schoolverband ;n e0r> afdee^ng „vorming buiten schoolverband 4. Het onderbrengen van de lichamelijke opvoeding op de la- De 19-jarige Amsterdammer F. H. R. Meierdrees heeft Vrij dagmiddag in de le Leeghwa- terstraat te Amsterdam den 22 jarigen H. F. Meier, dien hij had verweten bij de S.S. te zijn zijn geweest met een broodmes in de hartstreek gestoken, ten gevolge waarvan deze enkele uren later in het Onze Lieve Vrouwe gasthuis is overleden. Beide jongemannen werkten in een fourniturenfabriek aan de le Leeghwaterstraat. Frits Meierdrees vertelde den overigen personeelsle den, dat Henk Meier bij de SS zou hebben gediend. Dit kwam Meier ter oorc, die zich daarover hevig op wond. Tengevolge van hoogloopeu- dc .ruzie nam Frits Meierdrees op staanJcn voet ontslag. Enkele uren nadat hij thuis was gekomen arri veerde zijn vrouw, die vertelde, dat Henk Meier, die de beschuldiging blijkbaar niet kon verkroppen, naar op straat iü het gezicht had gcsla- ;n. In zeer opgewonden toestand liep haar 19-jarige echtgenoot daarop opnieuw het huis uit om Ie reke ning met Henk Meier te vereffenen- Zij troffen elkaar dicht bij de fa briek en raakten slaags. Frits trok :en broodmes, dat. hij steeds bij zich droeg en stak zijn collega in de hartstreek. Aanvankelijk liet de wonde zich niet ernstig aanzien en na het „kloppartijtje" ging Meier op eigen kracht, naar zijn woning in de Conradstraat. Daar werj hy onwel, de GGD vervoerde hem naar het. O.L. Vrouwegasthuis, waar hij aam de bekomen verwondingen be zweek. Intusschen was de dader gevlucht. De politie slaagde cr echter in hem op een adres, waar hij dikwijls ver bleef, te arresteeren. De spoorbrug over de Maas bij Mook in de* spoorlijn Nijmegen— vandaag geopend gore scholen bij de afdeeling ..lager onderwijs" met de bedoe ling daarbjj zooveel mogelijk de inspecteurs van het lager onder wijs in te schakelen, medo om dat hierdoor het groote aantal consulenten kan worden vermin der; 5. Opheffing van den pers dienst tot nu toe onderdeel van de afdeeling kabinet. 6. Opheffing van de functies van „persoonlijk" adviseur. De drie directeuren-generaal zullen per 1 Januari eervol wor den ontslagen. „Verreikend begrip bij Labour" Schumacher De voorzitter van de sociaal democratische partij in Duitsch- land. dr. Kurt Schumacher, zeide bij zijn terugkomst uit Engeland, dat de Duitéche sociaal-democra ten een verreikend begrip hadden gevonden bij de Britschc Labour- party. „Wij hebben geen enkele Duitsche partij aangcvallep", al dus Schumacher, „en wij hebben er geen twijfel aan gelaten dat de ontwikkeling in Duitschland naar het socialisme moet leiden. Socialisatie is voor ons een eco nomische noodzakelijkheid. Over de commentaar van de „Prawda". waarin gelegd werd. dat de F.ngelschen hem naar vo ren brengen als een „nieuwen Duitschcn Fiihrer", zeide Schu macher, dat hot moeilijk was hierop te antwoorden, „in het bij zonder omdat het commentator zijn eigen commentaar niet ern stig nam." „Wij hebben geen Führercom- plex", aldus Schumacher, „maar wij hebben een democratisch complex, en dat vergeven zij ons niet." Tenslotte zeide hij: „De ware sterkte van de socialistische idee ligt thans in Engeland en Skan- dinavië. Op het continent heeft de democratie niet veel kans, ten- ze deze in Duitschland verwerke lijkt wordt." Gisteravond om half tien brak door kor/sluiting brand uit in het Noord- Hollandsch Koffiehuis tc Schagen. Doordat dc brandweer eerst na drie kwartier arriveerde werden dc om liggende gebouwen eveneens door hef vuur aangetast, zoodat het heele centrum van dit Noord-Hollandsche dorpje ernstige schade opliep. Een ei voor allen Op 19 December zal voor alle leef. tijdsgroepen een bon voor een ei wor den bekend gemaakt. Toeslagkaarten voor bijzonderen arbeid De distributiediensten zullen van 15 tl.-n 21 December toeslag- kaarten voor hijzonderen arbeid uitreiken voor de lo cn 2e perio de 1947 (22 December 1946 t/m 15 Februari 1947). In het vervolg zullen do toe slagkaarten telkens voor acht weken (twee perioden) tegelijk worden uitgereikt. De kaarten zijn voorzien van genummerde bennen in plaat* van rantsoen- bonnen. De geldig verklaarde bonnen zullen in de bonncnlijst worden opgenomen, evenals dit zal geschieden ten aanzien van ne kaarten, welke aan aanstaan de en jonge moeders worden uit gereikt. Nederlandsch schip geramd en gezonken Het Nederlandsche motorschip „De Meeuw" is Zondagochtend vroeg op de Ilumber in botsing ge komen met den Engelschen treiler „Esquimeaux" en gezonken. De vijf leden van de bemanning worden door den treiler aan boord genomen en zijn behouden in Huil aan wal gegaan. ,.De Meeuw", die met een lading stroocarfon op weg was naar Sjelby, hal Huil Zaterdag verlaten, nadat een lichte machineschade was her steld. Toen de aanvaring geschied de, lag het vaartuig voor anker op dc Humber. De kapitein-eigenaar Evert de Boer. vei klaarde, dat de hotsing om zes uur plaats had. Onmiddellijk na den schok stroomde het water de machinekamer binnen en begon het schip over te hellen. „Ik greep wat kleeren", zei hij, „en klom aan boord van den trei ler". Later kwam een sloep langszij, die de opvarenden naar Huil bracht. De matroos Pieter J Steenstra kreeg snijwonden aan een hand. De le ien van de bemanning verloren het grootste deel van hun bezittingen. WANNEER wij op deze plaats tot dusver betrekkelijk weinig heb ben gezegd over het accoord van Linggadjati en wat daaraan vastzit, dan is dit niet. omdat wij geen eigen meening hebben over deze brandende kwestie, noch omdat wij zouden aar zelen hiervoor uit te komen, maar omdat wij sterk de behoefte hebben gevoeld, om onze opvatting aan die van anderen te toetsen, om te zien, of wij in hun beschouwingen in woord en geschrift nog niet het een en ander konden aantreffen, dat ons een nieuwen kijk op dit probleem gaf. Wij hebben deze leering speciaal ook gezochf bij de tegenstanders van het accoord. niet alleen, omdat deze zich het luidst en het veclvuldigst hebben doen hooren (het ligt nu een maal in den aard der dingen, dat wie tegen iets is het meest behoefte heeft om de groote trom to roeren!), maar ook omdat wij hoopten, dat uit de botsing van hun opinie en de onze de waarheid (met een kleine w!) te voorschijn zou springen voor ons. Wij moeten bekennen, dat dit voor- loopig terzijde gaan staan ons t°ch niet heeft gebracht, wat wij ervan verwacht hadden. Wij zijn bepaald' teleurgesteld, zoowel over wat wij wel als over wat wij niet hebben ge hoord en gelezen, waarbij wij natuur-1 Jijk vooropstellen, dat lang niet alles wat dezer dagen geschreven en ge. zegd is in de pers, de radio, ^erga deringen en pamfletten te onzer kennis is gekomen. Er was meer hot ponet-ren van een eigen mening dan ,het luisteren naar die van een ander, 1 "net leek meer op het hartstochtelijk belijden van een dogma dan op hot'; voeren van een discussie, schimpen i nam dikwijls, al te dikwijls de plaats in van het betoog. Er is ontstellend veel demagogie bedrcvcn dezer da gen, er zijn ontstellend veel verdacht- i jmakingen geuit (de theorie.' dat het doel dP middelen heiligt, doet blijk baar nog altijd opgeld!), er js gricze- j lig veel openlijk of onder den dek- mantel der anonymitelf gelasterd, er i zijn veel onverantwoordelijke dingen 'j gezegd. Wij constateeren, dat de op- j positic tegen het accoord zich meer schuldig heeft gemaakj aan dit alles j dan dc voorstanders, misschien omdat de echte of voorgewende hartstocht daar grooter is en de behoefte zich van demagogische middelen to bedie nen dus daarom evenredig. Het toch b.v. een feit. dat wij van die zijde al tweemaal minstens een uit—T lating hebben moeten signaleeren, die. als een dreigement met al dan niet? ondcrgrondsche burgeroorlog zouji kunnen worden uitgelegd. Dat wij de„ laatste van deze fraaiigheden hebbent beluisterd uit den mond van den I luit.-generaal b d. Jhr. W Röell is al heel erg. Maar nog veel erger vinden wij het. dat deze spreker zich ver volgens heeft veronischuldigd tegen over het A.N.P.. zooals hij heeft, ge- J daan, nl dat hij zijn radiorede in te 1 korten tijd had moeten voorbereiden, j om de porfée van zijn woorden nauw- I keurig te kunnen afwegen. Het ge brek aan verantwoordelijkheidsge voel. dat uit deze ..verklaring" spreekt en dat van de zijde van dertï! lui.-generaal Röell. vinden wij, als j puntje bij paaltje komt. nog erger'; dan de geïncrimineerde ''itlating zelf.' Daarentegen heeft het ons goed ge- i daan om te lezen, dat ook van de zijde der tegenstanders van het ac- coord bepaalde organen (o.a. het j UN.) zich onmiddellijk van luit.-ge- j neraal Röell hebben gedistancieerd. Over den toestand in Zuid-Celo. bes, waar op 11 December den staat van oorlog is afgekondigd, deelt de Regeeringsvoorlichtingsdicnst te Batavia mede: Toen op 15 Juli j.l. de volledige verantwoordelijkheid voor Borneo en de Groote Oost van het gealli eerde opperbevel overging op de Nederlandsch-Indische regeering, werd den staat van oorlog en van beleg opgeheven, uitgezonderd voor deelcn van Zuid-Borneo en Bali, waar wegens voortdurende onrust en gewapende infiltraties uit Java de veiligheidsmaatregelen gehand, haafd moesten blijven. Het is thans noodzakelijk gebleken den staat van oorlog ook voor een deel van Zuid-Celebes weer toepasselijk te verklaren. In de gronden, waarop dit besluit berust, is de overweging vervat, dat de inwendige veilig' 1 in deze in gevaar verkeert door de gewelddadige verstoringen van de openbare orde en rust, die het ka rakter van binneplandscho onlusten hebben aangenomen en ter bestrij ding waarvan niet met gewone machtsmiddelen zal kunnen worden volstaan. Uit de pers is bekend, dat in den laatsten tijd zich in die ge. bieden in toenemende mate een ter roristenactie heeft ontwikkeld van rampokbenden. dio door hedreiging van de bevolking met brandstich ting, moordaanslagen, ontvoeringen en pogingen tot ontwrichting van het verkeer een toestand van on veiligheid in het leven hebben ge roepen, waardoor deze maatregel onvermijdelijk is geworden. Daden van geweld Sedert 14 October hebben o.m. de volgende geweldplegingen op Zuid- Celebes plaats gevonden: Op 17 October een aanval van extremisten op een Nederlandsche patrouille tusschen Parepare cn Pin- rang, waarbij een inspecteur van politie doodelijk werd gewond. Op 21 October in dezelfde streek een treffen tusschen een militaire pa trouille cn extremisten, aan wier zijde zes Javanen zijn gesneuveld. Op 22 October werd een patrouille van het KNIL bij Parangke .aange vallen door een geüniformeerde bende, waarvan 28 man werd ge dood. waaronder 21 Javanen, uit Djogja; vuurwapenen en handgra naten die uit Malang afkomstig wa ren. werden in beslag genomen. In Makassar werd op denzelfden dag de lechercheurswoning door een ge. uniformeerdo bende omsingeld, waarbij twee rechercheurs werden gedood. Rampokkers infiltreerden kampongs'aan den rand van Makas sar. Op 27 October werd 'pastoor Snijders tijdens een tournee door Zuid-Celebes beschoten, terwijl een geüniformeerde bende te Maki twee kampong-politieagenten met machi negeweren doodde. Op 11 November werd een ambte naar van den localen ophouwdienst te Makassar by een bezoek aan een steenbakkerij aan den rand van Ma kassar overVallen en vermoord, ter wijl de beheerder van de steen hak. kerij zwaar werd gewond. Op 26 November werd een majoor-machi nist. die op een motorfiets reed, binnen Makassar doodgeschoten". De regeering hoopt, dat van de bij de afkondiging van den staat van oiylog ingestelde buitengewone bevoegdheden slechts een beperkt gebruik behoeft te worden gemaakt n dat van do genomen maatregelen oen preventieve werking zal uit gaan en tenslotte, dat spoedig tot opheffing er van kan worden over gegaan. WIJ schreven al, dat wij ook te leurgesteld waren over wat wij niet gehoord en gelezen hadden. Daarmee bedoelden wij. dat naar onze meening zoowel voor. als te genstanders van het accoord het heele probleem te zeer uitsluitend zien van Nederlandsch standpunt uit, het te zeer verbijzonderen en daarom geneigd zijn de algemeene, interna- I tionale aspecten ervan te verwaar- j loozen. In onze oogen is dit een te- kort, al kunnen wij heel goed begrij- r| pen. dat het zoo en niet anders is ge- gaan. Dat de tegenstanders den inter- nationalen kant van deze zaak op den achtergrond houden, spreekt wel van zelf: van hen kan men moeilijk ver langen. dat zij speciaal de aandacht zouden vragen voor een argumenta tie. die niet in hun kraam te pas komt. Veeleer verwondert het. ons, dat de voorstanders en met name ook de regeering zich zoo weinig hierover hebben uitgelaten. Voor vandaag zul len wij het bij het constateeren hie,tr*> van laten, in een volgende beschou wing zullen wij trachten een en an der over het internationale aspect van het Indonesische probleem te zeggen. Vervolging tegen generaal Roëll? Het A-N.P. heeft generaal Roëll gevraagd naar de beteekenis. wel* ke gehecht moet worden aan den laatsten zin van zijn radio-voor dracht. De generaal verklaarde, dat hij het verzoek om voor de radio te spreken, eerst in den morgen vaji den 12en ontving, zoodat hij, den geheelen dag be zet zijnde, zijn manuscript te overhaast heeft moeten samen stellen, „Integendeel," aldus gene raal Roëll. „ik ben gewoon met open vizier te strijden en illegaal ondergrondsch optre den heb ik na onze bevrijding vaarwel gezegd. Mijn bedoe ling was alleen te wijzen op de mogelijkheid van geestelij ke organisatie van- het natio nale potentie. Naar het A N.P. verneemt, ovor- weeqt de procureur-generaal bij het Gerechtshof tc s-Gravenhaqe om tegen generaal Roëll gerech- tpTHke rtannen te doen Aanhoudende vorst Weersverwachtingmedegedeeld door het K N M I. te De Bill j Overdrijiwnde wolkenvelden, "i olaatselijk vergezeld van sneeuw- 3 buien. voornamelijk langs de a I-1 Waddenzee. Matige Noord-Ooste- a 9 lijke wind. Overdag matige vorst i C (di. max. temperatuur tusschen v —3 cn 7 graden Celsius). 16 DecZon op 8.42. onder 16.29; i r >nnan op 0 49. onder 13 42. t- .iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiim

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1