DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Basis-overeenkomst blijkt een pacificatie Logemann Blum vormt regeering van socialisten Studenten stichten een eigen sanatorium „Democratie eischt vorming van persoonlijkheden Romme is een gent atigd voorstander Assemblée uiteen „Record-race" van Olifanten „Ondergrondsche" strijdkrachten „Linggadjati", artikel van Dr. C. D. J. Brandt Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Dinsdag 17 December 1946 Nr. 522 6e Jaargang RecL en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DE belangrijkste beslissing, waartegenover Nederland sinds zijn ontstaan wordt geplaatst, werd gistermiddag in de Tweede Kamer aan de orde gesteld. Toen ten overstaan van over volle tribunes en loges en van een volledig bezette regeermgstafel de besprekingen begonnen over de Regeeringsverklaring in zake de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati. Het was een verras sing, dat als eerste spreker de leider der Katholieke Kamerfractie, prof. Romme, optrad, die zich weliswaar niet positief vóór het accoord uitsprak, doch met allerlei vormen van de thans in zwang zijnde bestrijding op zulk een krachtige wijze afrekende, dat de regeering wel op zijn uiteindelijke instemming zal kunnen rekenen, indien de Regeering op enkele door hem gestelde vragen een bevredigend antwoord geeft. Prof. Romme (KVP) citeerde een artikel van „De Linie", waar in opgemerkt werd, dat men al leen staat voor de keuze tusschen continueering van het koloniaal bestuur on de erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië. Tegenover het zwart, dat de Rijkseenlieid op basis van we- derkeerige vrijwilligheid een illusie is, stelde prof. Romme zijn wit, dat de rijkseenheid op basis van wederkeerige vrijwilligheid een ideaal is, dat menigeen een utopie noemt maar waarin hij gelooft. Hii meent, dat dit ideaal bereik baar is en dat or met alle kracht naar gestreefd moet worden. Het is Neerlands roeping om in de wereld een voorbeeld te stel len dat vruchtbaar is voor alle volkeren dos rijks, vruchtbaar aan geestelijk en aan stoffelijk wel zijn. Het idee van het maximum bruikbare ademt den geest van het oude: ,.Ik zou wel moer willen, maar ik moet hier genoegen moe nemen." Het is een verfoeilijke geest, als deze het Ncderlandsche volk zou heheerschen. De revolutie van de republiek heeft ontzaglijk remmend gowerki op de inlossing van de Koninklij ke belofte van 9 December 1942 Voor ons volk staat vast, dat zij moot worden ingelost. Maar na het einde van den oorlog, brak ook de revolutie-uit. met het ele ment van illegaliteit. Een passend gebruik moet wor den gemaakt van het feit, dal we niet meer onder dwang staan. In India beschikken we over zooveel machtdat wc ons gezag zouden kunnen herstellen. Juist in deie omstandigheid, nu we ook anders zouden kunnen, wit spr, tegen Indo nesië zeggen: Wij begeeren niet anders dan U in Uunationalisme te zien groeien." Maar Prof. Romme voegde er bij: Bedenk ook dat 100 pet Merdeka een utopie is. Dat be stoof evenmin voor eenig volk bui. ten Europaals in Europa. Sprekers doel is naar elkaar toe buigen en niet van elkander gaan. Do practische weerslag is aangego- ven in de 7 Decernber.rede. De weg. daarin aangegeven, is ook de weg var. de K.V.P. Dc overeenKonvu moet getoetst worden aan de ko ninklijke rede. Velen hebben zich een voorstel ling van Linggadjati gemaakt, die eerst na do toelichting blijkt niet dc juiste te zijn. Spreker herin nert aan adressen van allerlei achtenswaardige lieden „ach tenswaardig als IJ mijnheer de voorzitter" (gelach aan mani festen. waarin gewerkt wordt met woorden als „plichtsverzaking". Maar op het werkelijke Lingga djati klopt zoo'n manifest niet meer. Die beroering ligt aan de wijze van publicatie. A.R. aan 't woord Dr. Bruins Slot (A.R.) betoogde, dat de toelichting van één der beide partijen niet bindend kan zijn, die moet van beide partijen komen. Als de overeenkomst niet geheel bevat wat men wil overeenkomen dan moet de regeering haar niet onderteeke nen. Men ontkomt met politieke ver klaringen niet aan den juridischen kant van de overeenkomst. De regee ringsverklaring heeft hem niet kun. nen overtuigen van de innerlijke gaafheid van de overeenkomst. Op Sumatra, zoo ging de hecr Bruins Slot voort, heeft de republiek geen gezag, daar heerscht anarchie. De juridische formatie, die men heeft gemaakt, is zelfmoord. In de overeen komst is volgens spr van het gezag der kroon geen sprake. Men kan slechts spreken van behartiging van gemeenschappelijke belangen. Er kenning van de republiek is. naar sprekers inzicht, een doodloopende weg. Het huis van Linggadjati. tegen zich zelf verdeeld, is naar zijn mee ning niet aanvaardbaar. Strafbaaheid? De woordvoerder van de P.v.d.V., de heer Vonk. bleek van oordeel dat de commissarissen-generaal zoo ver hun bevoegdheden hadden overschre den, dat er gegrond vermoeden van strafbaarheid bestaat De C. G. heeft onderhandelingen gevoerd, waardoor de staatkundige verhoudingen zooda nig worden, dat Nederlandsch-Indië buiten het Koninkrijk wordt ge- plaatst De eenige verontschuldiging voor hun bevoegdheids-overschrijding zou overmacht kunnen zijn. Maar die is volgens spr. niet aanwezig. Omdat volgens hem de grondslag van Ling gadjati onjuist is verklaarde hy zich er tegen. De heer Meyerink (A.R.) sprak als zijn oordeel uit. dat de C. G. eens deels haar bevoegdheid heeft over schreden, en haar anderzijds te eng heeft opgevat. De regeering gaf daar toe aanleiding door haar instructie. De C. G. heeft verzuimd andere groe pen tP hooren dan die achter de re publiek staan. Over het doorwerken van het Koninklijk gezag moet men. volgens spr., niet te veel illusies ma ken. Voor den politieken toestand is een gestabiliseerd partijwezen nood zakelijk Hij verklaarde gaarnP fe willen medewerken aan een nieuwe rechtsorde, maar niet één zooals de regeering thans wil. Logemann spreekt Prof. Logemann, de woordvoerder van de Partij van den Arbeid, was van oordeel, dat velen nog steeds denken, dat wij alleen dP gebeurte nissen haar gang kunnen voorschrij ven. De basis-overeenkonv-t noemde spr. een acfe van pacificatie. Het is noodzakelijk een nieuwe ba sis voor rechts- en staatsorde te leg gen. Dat er een crisis in de funda menten van het gezag is kan men concludeeren uit den erch van 100 Merdeka. "Moreel en pracfisch is het aanwenden van geweld uitgesloten. Met probleem waar liet om gaat, is de noodzaak van een geheel nieuwe gezagslegitimatie ..Het is duidelijk", meende spr „dat wij niet te maken hebben met een de facto-erkenning van een nieuwen staat. Dat komt pas aan de orde bij de Vereenigde Staten van Indonesië. Ook heb. ben we niet te maken met de erkenning van een nieuwe regee ring van een bestaanden staat. Hier i<? alleen sprake van een er kenning dat de republiek de fac to het bewind voert over een depl van Indonesië binnen het oude juridische kader". Voor ons is de positie van het ko ningshuis anders dan voor dP Indone sische volkeren, voor wie de Kroon als eon vreemd, zuiver Nedcrlandsch element aandoet. In de republiek richtte de oppositie tegen het accoord zich vooral tegen den Nederlandschen koning als hoofd der Unie". Er zijn ook bezwaren geopperd te gen den partner, waarmede het ac coord is gesloten. Het democratisch karakter der republiek werd ont kend Deze opvatting besfreedt spr. Beter in de feiten gegrond is het verwijt, dat de republiek het gezag niet in de hand heeft. Maar wij geven ons niet °ver aan een machtelooze regeering. Gezamenlijk zullen we verant woordelijkheid gaan dragen voor het bezweren der bandeloosheid. In het opbouwwerk zal de repu bliek niet de eenige partner zijn. ook Borneo toch zal er aan deelnemen. Meer redelijkheid schuilt in de grief, dat de Staten Generaal hun controle taak niet behoorlijk hebben kunnen uitoefenen. Maar schuilt er eigenlijk staat kundig geen gevaar in, dat de overeenkomst, die 15 November is geparafeerd, nu nog niet S«- teekend is? Dengenen, die meenen, dat in de ons opgedrongen revolutionnaire si tuatie. slechts de oude constitutio- neele weg mag bewandeld worden, voegde hij toe. dat zij de verant woording op zich laden voor het veel langer voortduren van de revolutie in de helft van het Koninkrijk. De vraag of in de Unie hef Konink rijk (oude stijl) getransformeerd wordt moet empirisch beantwoord worden Het Huis van Oranje krijgt de Kroon van de Unie te dragen Met instemming heeff spr. de afspraak vernomen Indonesiërs op te nemen in den buitenlandschen dienst. Spr. concludeerde, dat de Unie een reëele Unie is met zeer wezenlijke taak. Niets in hef accoord. belet Neder land zijn taak in Indonesië te blijven vervullen. Het alternatief van de re geling is niet: een eigen richting voor een der partners, maar vast en zeker bemoeienis van buitenaf en daarvoor gevoelt spr, niets. Sprekers fractie stelt spoedige on- derteckening der ontwerp-overeen komst °P Prijs. Avondzitting In de avondzitting van de Twee de Kamer nam het eerst jhr. Ruys de Beercnbrouck (KVP) het woord, die een ander geluid liet hooren dar zijn fractie-leider prof. Romme. Hij verklaarde de overeenkomst be slist te moeten verwerpen. Volgens zijn opvatting is reeds thans de zeg- geuskracht van de Rijks-conferen tie uitgehold. Hij bleek geen politiek vertrouwen te hebben in de huidige samenstelling van de C.O., zij heeft een voltreffer tegen het Koninkrijk geboekt. Het C.II.-Kamerlid Tilanus voer. Ie aan, dat vele vragen in het ac coord niet beantwoord worden, dat maakte voor hem behandeling uiterst moeilijk. „Het is een ding, dat aan alle kanten rammelt". He zeventien punten zijn volgens spi. gebaseerd op een theoretisch denk schema, maar ze houden geen reke ning met de werkelükhcid. Hij toonde zich verheugd, dat hij de verantwoordelijkheid voor het ac coord niet draagt. Hij vroeg de re. geering of de Ncderlandsche solda ten met de T.R.L moeten samen werken, na alle ervaringen, die zij met de T.R.L hebben opgedaan. Naar hei oordeel van den heer Stokvis (CPN) moet na de erken ning de facto spoedig een erken ning de jure volgen. Hij zei verder, o.m.. dat de A.R. en de C.II. in gebreke blijven duidelijk te maken, waarom afwijzing van de overeen komst typisch Christelijk is. De hui. dige zendingsconsul zou het een ramp achten als de overeenkomst niet werd aanvaard. Het Indonesische lid van de PvdA- fractie Palar begreep niet de be schuldiging, dat de C.G. buiten haar boekje zou zijn gegaan. „Ik aanvaard het accoord met gesloten oogen", zei hij, „ik sta er achter door dik en dun. Buiten „Lingga djati" zijn maar twee andere moge lijkheden: oorlog of het brengen van de zaak voor de UNO". Br. Gielen over .Onderwijsvernieuwing" WAT de onderwijs-vernieuwing betreft, staat de minister van Onderwijs op het standpunt, dat deze zal moeten uitgaan van wat historisch geworden is en dat zij voornamelijk een toepassing zal zijp van ideeën, die in het eigen land zijn gegroeid cn gerijpt. Hij luit zich in hoofdzaak aan bij de gedachten, die in liet schema-Bol- kestein zijn ontwikkeld. Met het wegnemen van belemme. ringen en het aanvullen van leem ten heeft de minister reeds een aanvang gemaakt. Daaronder val len b.v. een verbeterde opleiding der leerkrachten, een regelmatig terugkeerende zelfbezinning op do taak van leeraar en onderwijzer, hervorming van school- en examen- irogramma's en van de inspectie, ïeperking van het aantal lesuren enz. Bij zijn vernieuwingsplannen laat de minister zich leiden door de ge dachte, cenerzijds, dat het voor de democratie in het. algemeen en voor den mensch in het bijzonder nood zakelijk is. dat het onderwijs teza. men met gezinkerk en jeugdorga nisatie naar eigen beginsel de leer lingen vormt tot persoonlijkheden anderzijds, dat de tijd voorbij is om groote problemen naar commis sies te verwijzen, al zal het voor sommige onderdeelen nog noodza. kelijk zijnSpeciale gerechtigheid zal bevorderd worden. Het is het streven van den minister de vorming van har monische persoonlijkheden te bevorderen, waarin het intel- lectueele. het aesthetische en het lichamelijke in evenwicht zijn. Leerling enschaal ~AE finaneieelc toestand van 's lands financiën Iaat niet toe op dit oogenblik een verlaging van de lecrlingenschaal voor te stellen. In verhand met het tekort aan leer krachten zou een dergelijke veria, ging op dit oogenblik ook niet meer dan theoretisceh beteekenis hebben. Met het huiswerkloos weekend wordt in den thans loopenden cur sus een proef genomen. Het tijdstip is misschien nog niet gekomen om over deze proef een oordeel uit te spreken. Het komt den minister niet juist voor, dat de overheid zich op het oogenblik uitspreekt voor of tegen een bepaald onderwijs.sy- stoem. Zij dient de resultaten van de verschillende experimenten af te wachten. Haar eerste taak is die vrijheid in de wettelijke bepalingen te brengen, waardoor verschillende systemen in de practijk kunnen worden toegepast. Actie tegen „foute" aannemers Het bureau ter behartiging der belangen van aannemers en bouwers, welke geen werk hebben uitgevoerd voor de Duitsche Wehrmacht schrijft ons: „Donderdag en Vrijdag jd. wer. den respectievelijk te Groningen en Enschede door aannemers en bou wers bijeenkomsten belegd, waar met groote verontwaardiging kennis is genomen, dat ook de overheid nog opdrachten aan Wehrmachts- aannemers geeft. De aanwezigen be sloten een motie ter kennis van de regeering te brengen, waarin zij met kracht protesteeren tegen het ge ven van opdrachten aan VVehr- mnchtsaannemers, zoolang de cen trale zuiveringsraad voor de bouw- indüstrie geen uitspraak heeft ge. daan". Lt.-G.G. naar Denpasar Dr. H. J. van Mook is hedenmor gen naar Denpasar vertrokken. optreedttijdens het uitladen „ruzie"'. Tot grooten schrik van de vele nieuwsgierigen sloegen zij op hol, daarbij vele menschen in gevaar bren gend. Gelukkig wist het clrcuspersoneel ze spoedig te grijpen. Zondag kregen twee olifanten van het circus Knie, dat in Amsterdam LEON Blum heeft, nadat de pogingen om met de communisten en de M.R.P. tot overeenstemming te komen hadden gefaald, gisteravond een interim-regeering van socialisten gevormd, waar in hij zelf de portefeuille van Buitenlandsche Zaken waarneemt. André le Troquer, voor den oorlog een op den voorgrond tredend socialist, is minister van Defensie. Minister van Financiën is André Philip, lid van het eerste nationale comité van bevrijding en ook tijdens het kabinet van De Gaulle minister van Financiën. Felix Gouin, voormalig voorzitter van de Nationale Vergadering en later opvolger van De Gaulle als hoofd der Fransche regeering, is minister voor Planning. Marius Moutet blijft minister van Over- zeesche Gebiedsdeelen. De volledige lijst van nieuwe mi nisters luidt Premier en minister van Buiten landsche Zaken: Léon Blum: Minis ters van Staat: Guv Mollet en Augustin Laurent; Justitie: Paul Ramadier: Binnenlandsche Zaken: Edouard Depreux; Nationale Verde- liging: André le Troquer; Ontwer pen van plannen: Félix Gouin; Na tionale Economie en Financiën: An- l;é Philip; Landbouw: Tanguy Pri- ?ent; Indust.rieele Productie: Robert I.acosfo; Onderwijs: Marcel Naege- len; Publieke werken. Vervoer cn Wederopbouw: Jules Mocb; Over zeesche Gebieden: Marius Moutet; Arbeid en Sociale Zekerheid: Daniël Mayer; Posterijen, Telegrafie en Te lefonie: Eugène Thomas; Oud-strij ders en Oorlogsslachtoffers: Max Le- jeiine; Openbare Gezondheid en Be- olking: Segelle. Pierre Tanguy Prigent. de nieuwe minister van Landbouw kan be schouwd worden als een „techni cus", omdat hij sinds 19-14 deze functie respectievelijk onder De Gaulle. Gouin en Bidault vervulde. Eugène Thomas was in 1945 mi nister van Posterijen en Telegrafie in het kabinet van De Gaulle, ter wijl Jules Moch in hetzelfde kabi- Jan Sluyters wordt vandaag 65 jaar Men ziet den schilder, die in Den Bosch is geboren, bezig met een por tret van den populairen oud-burge meester van Den Bosch, mr. F van Lanschot. T-TeT Nederlandsch Studenten Sanatorium heeft «en villa in Laren, „Dennenoord", aangekocht, dat voorloopig als hoofdgebouw voor de verpleging van tbc-patién- ten onder de studenten zal worden ingericht en waar vijftien patiënten plus verplegend personeel gehuis vest zullen worden. Begin van het volgend jaar zal het sanatorium in gebruik worden genomen. Het plan is het eerste paviljoen van het geprojecteerde complex, waarbij o.a. een speciale vrouwenaf- deeling in Juli 1947 geopend zal worden. Dit paviljoen zal den naam „Curasao" dragen. Het zijn twee instellingen op dit Nederlandschc eiland geweest die door belangrijke schenkingen den aankoop van den grond cn den bouw van dit pavil. joen hebben mogelijk gemaakt. "Op voor Nederland nog on bekende wijze zal het complex worden opgebouwd. Alle pavil joens zullen twee étages krij gen. waarvan de bovenste in springt. zoodat het zonlicht in alle op her Zuiden gelegen één of twee persoons kamers kan schijnen. Overdekte verbin dingsgangen zullen alle afdee- lingen met het hoofdgebouw verbinden. Openslaande deuren die op de waranda's uitkomen zullen tegelijkertijd als scher men fungeeren, waardoor de pa tiënten gescheiden van elkaar komen te liggen. Tot de inrichting van het complex zullen o.a. behooren, een bibliotheek, een aula en een Röntgenkamer. Naar Zwitsersch voorbeeld zijn spe. 'dele maatregelen getroffen om be- sroetti: g van het verplegend perso- nee! te voorkomen. Kuren en stu- deeren, (arbeidstherapie) is Je op zet van dit sanatorium, waarvoor piannen reeds tijdens de bezetting wa en gemaakt. Als het complex voltooid is zal het plaats bieden aan 120 tot 150 patiënten, er bestaan plannen om het sanatorium ook open te stellen voor opname van gelijkgestemde academici, zooals leerlingen, van de Academie voor Beeldende Kunsten en het Conservatorium. Prinses Juliana is beschermvrou we van het Nederlandsche Studen ten Sanatorium. net minister van Openbare Werken was. In het nieuwe kabinet zitten ook twee leden van het door generaal De Gaulle gevormde comité van nationale bevrijding, t.w. Robert Lacosto en André Philip, beiden leiders uit. de verzetsbeweging. Robert Lacost, de nieuwe minister voor industrieele productie was minister v. productie in het comité van nationale bevrijding en behield dezelfde fuctie in de voorloopige regeoiing van Dc Gaulle van Sep tember 1944. André Philip, voormalig lioog- Iceraar aan de universiteit van Lvon, was commissaris voor Bin. ncnlandsche Zaken cn Arbeid in het nationale comité en later minister van Staat. In Gouin's regeering was hij minister van Financiën. Over vijf weken Nadat hij de lijst met, nieuwe mi nisters had bekend gemaakt zei Blum gisteravond: „Ik heb tot lede ren prijs een kabinet gevormd om dat het verlangen van de crisis'een gevaar zou hebben beteeken 1 voor onze repuhlikeinsche instellingen. De constitutioneel© periode van"de ze regeering zal binnen vijf weken zijn afgeloopen, maar ik hoop dat zelfs in dezen korten tijd wij in staat zullen zijn iets te verrichten dat de natie nieuwe geestkracht geeft". „Het zal noodzakelijk zijn consti tutioneel organen in te stellen. Wij moeten het land doen weten dat du een parlementair bewind onderweg is. Het is noodig het volk tot iederen prijs het vertrouwen terug te geven: in zichzelf, in hun instellingen, hun geld en hun toe komst." Guerilla-activiteit aan het minderen? Generaal Stylianos Gonatas. plaats vervangend eerste-minister van Grie kenland. heeft te Athene verklaard, dat er overal een verbetering is in getreden in den toestand van de ge bieden waar guerillastrijd woedt, en dat de geregelde troepen nu het 'heft in handen hebben. Na een kabinets zitting van twee uur is besloten, dat Gonatas. vergezeld van generaal Spi- liotopoelos. chef van den generalen staf. deze week een bezoek aan de Noordelijke provincies zal brengen om een onderzoek ter plaat-se in te stellen. Volgens mededeeling van het derde Grieksche legerkorps hebben zich in Westelijk Macedonië 80 guerillastrij- ders overgegeven. Zij verklaarden, dat ZÜ uit een kamp in Joegoslavië waren gekomen en dat vele andere partisanen eveneens bereid waren het verzet te staken, doch dat zij onder streng toezicht van hun leiders ston den In antwoord op een bewering van de Joegoslavische delegatie bij de U.N.O. als zou de Grieksche premier bij het i'aar voren brengen van Grie- kenlands eischen wat betreft de grens en de herstelbetalingen slechts een minderheid van het Grieksche volk vertegenwoordigen, hebben de Grieksche oppositieleiders gezamen lijk verklaard, dat alle politieke par tijen fen volle achter Tsaldaris staan. Zijden-canvas voor autobanden De Nederlandsche kunatzijrlein- dustrie zal zich eraan bezig houden met de fabricage van zijde, bestemd voor de productie van canvas voor autobanden. Hiervoor is o.m. linter- cellulose. een bijproduct van den katoenoogst. noodig. De productie van lintercellulose wordt dus be paald door de grootte van deu ka toenoogst. Deze bedroeg dit jaar rond 75% van her normaal. De we reldvraag naar lintercellulose is echter stijgende, zoodat de vooruit zichten niet erg gunstig zijn. Mo menteel is dit product op de Ameri- waansche markt, in het geheel niet KOOp. De eerste zitting van dc Algemeenc Vergadering van de Vereenigde Volkeren, waarvan het eerste gedeelte te Londen plaats vond en het tweede te New York, is gistermorgen gesloten. De se cretaris-generaal Trygve Lie, verklaarde in een slottoe spraak: „Wij staan aan het begin van de vorming van een internationaal parlement der menschlicid." Ilij bracht hulde aan den voorzitter, Paul Henri Spaak, voor de Jeiding. „Een opmerking mo ge ik maken", aldus zeide Spaak: „De zitting duurde te lang. Ik geloof, dat vvo van de leidende staatslieden niet mogen verwachten, dat zij zeven k acht weken ach tereen hier zullen blijven." Na het overzicht van het door de vergadering ver richte werk zeide Spaak: „Wij hebben aan de wereld hoop gebracht, wanneer wij deze hoop tot werkelijkheid kunnen brengen, zal de menschheid waarlijk een nieuw tijdperk zijn binnen getreden. Griekenlands buren ontkennen schuld De Joegoslavische ambassa deur te Washington noemde gis teren voor den Veiligheidsraad, die de Grieksche klacht over grensscheidingen behandelde, de beschuldigingen van Tsaldaris „onware verklaringen, onscrupu leuze en kwaadwillige beschul digingen cn pertinente falsifica ties". De Alhaneesche vertegenwoor diger zeide dat de Grieksche be schuldigingen „kwaadwillig cn ongegrond waren". Er bestond, aldus Ilysni Kapo. geen reden een onderzoek in te stellen naar don toestand in de noordelijke grensstreek van Griekenland, maar er moest een onderzoek worden ingesteld naar de toe standen binnen Griekenland waar de regeering van Tsaldaris een politiek van „agressie en irnpe- nalistische expansie" voert. Joego-Slavic heeft een memo randum aangeboden waarin 24 grensschendingen door Grieken land worden vermeld, meeren- dcels door vliegtuigen. De Bulgaarsche vertegenwoor diger. luit.-generaal Stocytcheff, ontkende dat Bulgaren een ac tief aandeel hadden in guerilla- benden die tegen Griekenland vochten. Niet fascistisch Tsaldaris zeide in zijn ant woord dat hij ontgoocheld was dat Joegoslavië, Bulgarije en Al banië geen geest van verzoening hadden getoond. „Men heeft de klassieke beschuldiging tegen mijn land geuit dat dit fascis tisch en dictatoriaal zou zijn, mijn land. dat zich hoeft verzet tegen Hitler en Mussolini. Ik zie mij genoodzaakt eens cn voor al plechtig te protesteeren tegen deze hardnekkige cn systemati sche beschuldigingen", aldus Tsaldaris. Er volgde een lang debat van technischen aard. waaruit resul teerde dat Albanië en Bulgarije, wanneer dezen landen het recht werd verleend deel te nemen aan de besprekingen, zij tevens for meel de verplichtingen van het Handvest van de UNO met be trekking tot het vreedzaam rege len van geschillen moesten aan vaarden. De raad werd vervolgens tot Woensdagmiddag verdaagd. Dood door gasverstikking In een woning aan de van Swin- denstraat was, toen het echtpaar S. zich ter ruste had begeven, de tuin slang waarmede een gaskachel, welke in de slaapkamer had gebrand, aan een gasstel was gekoppeld, losge raakt. Het 6as had 2ich zoodoende vrijelijk in de slaapkamer ver-preid. De schoondochter, die om 11 uur 's avonds thuis kwam. ontdekte een sterke gaslucht en trof bij nader on derzoek het echtpaar in bewusteloo- zen toestand aan. Zij alarmeerde di rect den G.G. en G D. die slechts den dood van den 56-jarigen echtgenoot kon conriateeren. Zijn vrouw werd in ernstigen toestand naar het Stads en Academisch ziekenhuis overge bracht. Paniek bij entrée van' Circus Knie De Cruqïïlusweg te Amsterdam was Zondagmiddag om half vijf het tocneel van een niet.alledaagsche hol- en vlieg partij, waarbij in de voorste gelederen gillende, vrou wen en kinderen, maar ook man nen, journalisten, persfotografen en zelfs, met achterlating van hun waardigheid politic-agenten zich door de ongeveer tien meter brecde straat in een paniek zoo snel moge lijk een goed heenkomen zochten terwijl een tiental meters daarach ter twee logge olitanfen elkaar in een spontanen hardloopwedstrijd de eer der overwinning betwistten. De achterhoede van dezen korten, maar des- te snelleren optocht werd gevormd door personeelleden van het Ztcifschcrsche Circus Knie, die de de vrijheid ruikende ge dresseerde cn kostbare leden valt de circus-inventaris achterna zaten om. ze veilig op te sluiten. Hot incident, dat bijzonder goed is afgeloopen, had ernstig© gevol gen kunnen hebben. Freddy Knie, die één ger beesten tot stilstand trachtte to brengen kwam daarbij ton val en de massale poot van het beest miste hem met slechts enkelo centimeters. Een politie-agent die een drieja rig meisje voor zijn oogen in de. wegrennendo menigte zag vallen, pakte het kind met veel tegenwoor digheid van geest vlak voor do olifanten op en rende met haar in zijn armen zoo vlug mogelijk naar don leant van do straat, waar (lo muur van het abattoir hom weinig, maar juist voldoend© dekking ver schatte De tallooze nieuwsgierigen waren komen kijken naar de aankomst van het circus op het veeladingsstatiori aan den Cruquisusweg. Daarvandaan werd het gcheele circus naar het RALgebouw vervoerd. Om half vijf was het uitladen der levende havo in vollen gang. Plotseling kregen 1 twee olifanten ruzie en braken los.. Lang profiteerden zij niet van de zoo gemakkelijk verkregen vrijheid. Een 500 meters verder wist het vrij wel buiten adem zijnde personeel de dieren tot staan te brengen. De Hoogenbooms in Amsterdam De gebroeders Iïoogenboom. dio verdacht worden van den moord op de Gl jarigc mcj. Marsman, zijn Maandag uit Duitschland, waar zij voor liet illegaal over schrijden van de grens waren vastgezet, naar Amsterdam over gebracht- De derde verdachte, Leo v. d. Ilelm, die voor een ernstige infectie in een ziekenhuis was op genomen, is bijna genezen. Bin nenkort zullen de drie heeren aan kruisverhooren worden onderwor pen. Dan zal misschien aan het licht komen wie van hen den moord heeft gepleegd. Een onzer lezers heeft er ons op attent gemaakt dat het op schrift van onze politieke prent van Zaterdagavond aanlei ding zou kunnen geven, ja reeds had gegeven, tot misverstand, om dat men hieruit een aanval zou kunnen construeeren op de onder grondsche strijders uit de dagen van de bezetting. Wij zijn den le zer in kwestie dankbaar voor de ze waarschuwing zooals wij steeds openstaan voor opbouwende cri- tiek. Wij behoeven overigens wel niet tc zeggen, dat niets ons ver der heeft gcleqen dan het doen van een dcrgeüjken aanval. Do prent zelf was trouwens duidelijk genoeg en wij meenden, dat do aanhalingsteekons, waartusschcn het woord ondergrondsch was go- plaatst. voor den oplettenden lezer iedere mogelijkheid tot mis verstaan zouden wegnemen. Onder het artikel „Linggadjati" 0p de voorpagina van ons blad van Maandag is tot ons leedwezen de on- derteekening weg gelaten. Dit arti kel was een bijdrage van onzen me. Gev/erker Dr. C. D. J. Brandt. Minister Gielen heeft in het Waaggebouw te Amsterdam een tentoonstelling geopend van hoe ken, handschriften, portretten en curiosa van Ned. en Vlaamscho schrijvers, welke tentoonstelling wordt gehouden onder auspiciën van Vlaamsche en Ned. P.E.N.- centra onder den naam „Kunst van het woord in Zuid en Noord". Ook dc Belgische minister van onderwijs H. Vos voerde het woord. •r::.-Loï. v -1. Aanhoudende vorst j 1 Weersverwachtingmedegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt, gel- j i dig fot Woensdagavond. Slechts enkele overdrijvende I wolkenvelden, des nachts ma/jpe j i 'ot strenge, overdag matige tot 1 lichte vorst Tijdelijk nog krach- lige Noord-Costelijke tot Ooste- '1 I Hjke wind i 17 Dee.- Zon op S.43. onder 16 29. I I maan op 2 03, onder 13.56 j

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1