DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ineenstorting voor ons land fataal Schouten: „Ook wij zijn tegen koloniale verhoudingen" Wilde staking legt haven van Antwerpen stil UITGAVE VAN DE STICHTING H E-T P, A R 0 0 IJ ODETTE SANSOM GETUIGT IN RA VENSBRUECK-PROCES Amerika levert ons graan Extra vleesch en suikergoed Donderdag spreekt min. Jonkman Washington juicht „Cheribon" toe Onontkoombaar Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs; 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL O Woensdag 18 December 1946 Nr. 523 6e Jaarg.' Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Dr. Huysmans over Duitsche economie: „Vóór dezen tweeden wereldoorlog was Duitschland uit een economisch oogpunt voor ons land één van de belangrijkste lan den. Het totaal der goederen, die wij leverden en de diensten, die wij presteerden, beliep in 1938 254 millioen gulden. Wij hadden in Duitschland voor ongeveer 1.5 milliard gulden in de industrie belegd. Economisch stelt de Duitsche ineenstorting ons dan ook voor een zeer zware taak." Nederland bereid tot samenwerking Aldus de minister van Economi sche Zaken dr. G W M Huysmans in de rede, die hij hedenmorgen Utrecht voor de Nederlandsche Ka mers van Koophandel voor Centraal Europeescbe landen hield. Ondanks de onredelijke concur- rentiemethoden der Duitschers was Rotterdam in 38 als transito-haven van grooter belang dan Hamburg zoo vervolgde dr'. Huysmans zijn rede. De economische ontwikkeling van Nederland is thans op een punt aan geland» waar de verdere ontplooiing sterk afhankelijk is van de oplossing van het Duitsche probleem. De vier verschillende militaire zones van Duitschland vertoonon echter op handelsgebied weinig of geen een heid. Onze export en importmoge lijkheden zijn daardoor uitermate beperkt. Vooral de Britsche zone is zoo goed als geheei afgesloten. Hopelijk zal het besluit tob samensmelting van de Ameri- kaansche en Britsche zone voor ons land van belang kunnen zijn. Artikel 7 van dit besluit vooral is voor ons van betee- kenis. Het bepaalt, dat ter be vordering van den handel met Duitschland zoo spoedig moge. lijk als de wereldsituatie zulks toelaat de exportbindernissen uit den weg zullen worden ge ruimd. Met de Fransche bezettingszone hebben wjj eenige dagen geleden een handelsverdrag gesloten. Onze wensch is -dat de samensmel ting van alle vier zones spoedig een feit mag zijn. Excepties De minister noemde het grievend, dat alle excepties, die Duitschland voor den oorlog tegen ons in het geding bracht op voor ons niet min der pijnlijke wijze door de bezet- tings-autoriteiten der Westelijke zones tegen ons zijn opgeworpen. Wij vragen den Geallieerden dan ook de heele Duitsche kwestie eens door onzen bril te Motie van vertrouwen voor Blums kabinet De Fransche Assemblée heeft met 580 tegen 16 stemmen een motie van vertrouwen aangeno men. nadat Blum zijn kabinet aan de vergadering had voorge steld. Tegenstemmers waren alleen de onafhankelijke recM- schen. Blum vèrklaarde. dat hij met de samenstelling van zijn een partij- regeering geen ander doel had beoogd dan hulp te bieden op een oogenblik, dat een moeilijke si tuatie gevaarlijk dreigde te wor den. Als uitvloeisel van de grond wet, zoo ging Blum verder, zal de levensduur van dit kabinet be perkt zijn. Zijn programma be helst: een einde te maken aan de algemeene ongerustheid, een slui tende begrooting voor het jaar 1917 te krijgen, een aantal nood zakelijke wetten vóór het einde van het jaar in stemming te brengen en het vertrouwen te herstellen. De regeering zal trachten de voorraden te verkrij gen, waar het land recht op heeft, in 't bijzonder kolen. De regeering zal streven naar verhooging van de productie, normale verspreiding van de goederen voor dagelijksch ge bruik, stabilisatie der prijzen, monetaire stabiliteit, herziening der belastingen, waarbij de be zitters meer, de gesalaricerden minder zullen hebben te betalen, ter hervorming van het arbeids proces. Joodsche dank aan „Santpoort" Gedurende de eerste oorlogsja ren vonden eenige honderden Jo den een toevlucht in het provin ciale ziekenhuis te Santpoort. Zij werden daarbij geholpen door het bestuur, dat hen als patiënten liet Inschrijven. Voor velen beteekende dit de redding van een wissen dood, al hebben de later gerezen moeilijkheden nog een groot deel van deze menschen het leven ge kost. De overlevenden hebben thans uiting gegeven aan hun dankbaar heid tegenover bestuur, doktoren en personeel van het ziekenhuis met d'e aanbieding van een fraai tableau in opalinemozaiek, ver vaardigd door den Ilaarlenischen kunstenaar. Frans Balendong. Het kunstwerk is opgehangen in de hal, waar de vierjarige Robert «van Furth. die in 1912 in dit zie kenhuis werd geboren, het ont hulde. bezien, want wij zijn er van overtuigd dat een economische reconstructie van Duitschland zonder medewerking van en medespreken met de West- Europeesche staten, in het bij zonder Nederland, groote geva ren van een mislukking met zich brengt. Het zou meer dan erg zijn indien het Duitsche econo. mische leven hersteld werd op een wijze, die geheel onnoodig een nieuwen slag zou beteeke- nen voor de economie van de aangrenzende landen. Wij zijn nog altijd bereid en in staat het veredelingsverkecr 9 met Duitschland ten spoedigste te her vatten, zonder dat dit de Britten of Amerikanen een pond sterling of een dollar behoeft te kosten. Tot dit doel is als Centraal lichaam, op initiatief van het bedrijfsleven, maar met medewerking en steun van de regeering opgericht de Trust-maat schappij voor den handel van Ne derland met het buitenland. Natuur lijk. zoo zei de minister, zal de Duit sche reconstructie van de Duitsche industrie niet gericht mogen zijn op herstel van het oorlogspotentieel. Het Nederlandsche volk, zoo be sloot -dr. Huysmans zijn rede, zal aan het beschavingswerk, dat na dezen tweeden wereldoorlog wacht, op energieke wijze deelnemen. f\/T EVROUW Odette Sansom, -L*Aeen heldin der Fransche ver zetsbeweging, die onlangs werd begiftigd met het George Cross, verklaarde voor het mi litaire ge rechtshof to Hamburg dat de Gestapo dacht dat zij een nicht van Churchill was, toen zij bij aankomst in het vrou* wenconcen* tratiekamp te Ravens-' brück werd ondervraagd- Mevrouw Sansom was in Frankrtjk door de Ge1- stapo gevan gen genomen werd aan vankelijk te Parijs in arrest, gehouden en ten slotte in Juli 1944 overgebracht naar Ravenshrück. Haar com mandant was kapitein Peter Churchill. De Kampcommandant had haar medegedeeld, dat hij opdracht had, haar slecht te behandelen, Fo/o boren: De beschuldigden: Do rothea Binz. Margarete Mewes, Greta Boesel en Eugenia von Skene op de eerste rij; Elisabeth Marschall Vera Salvequarf op de tweede Inzet: MevrOdette Samson Gistermiddag voerde in de Tweede Kamer het eerst de leider der oppositie, de heer Schouten (A.R.) het woord. In bonte af wisseling spraken daarna voor- en tegenstanders van „Linggad- jati". Laat in den avond gaf de voorzitter minister Jonkman de gelegenheid tot het beantwoorden der sprekers. De minister ver zocht zijn rede op een ander tijdstip te mogen houden, omdat hij alle sprekers' uitvoerig van repliek wil dienen. De voorzitter ver daagde daarom de zitting tot Donderdagmorgen elf uur. DERTIENDUIZEND dokarbeiders in de haven van Antwerpen hebben het werk neergelegd. De schepen blijven met hun lading liggen en de reeders hebben de bedreiging geuit ze naar Rotterdam te zenden. Drie ladingen fruit en verscheidene tonnen boter loopen gevaar door de koude te worden aangetast. De stoomschepen „Tamara" en „Atlantic Wind" zetten in plaats van naar Antwerpen koers naar Rotterdam en Marseille. Verschei dene andere schepen liggen in Antwerpen in de haven voor an ker doch zijn nog niet aan de kade gemeerd. De havenarbeiders weigeren zich te laten werven op grond van het feit, dat wegens een tekort aan aanbod bij de werfbureaux de stempelkantoren voor onvrijwilli ge werkloosheid werden gesloten. Tevens wordt een loonsverhoo- ging geëischt. Tijdens een vergadering van het Nationale Havencomité hebben de vakbonden eensgezind de sta kingsbeweging afgekeurd. De Christelijke centrale voor trans port-arbeiders kwam nadat zii den toestand der havenarbeiders had onderzocht, evenwel tot de conclu sie, dat een verhooging der loonen en der toeslagen alleszins gerecht vaardigd is. De centrale zal deze verhooging thans in de bemidde lingscommissie vei .ledigen. De vakbonden hebben mani festen uitgegeven, waarin de arbeiders worden aangespoord het werk te hervatten, doch dit heeft tot nu toe weinig gevolg gehad. De Antwcrp- sche haven ligt zoo goed als stil. Sedert Maandagmorgen liggen de binnensleepdiensten tusschen Antwerpen en Gent eveneens stil. De staking op de Antwcrpsche scheepstimmerwerven gaat thans reeds haar 6e week in. Deze sta king wordt door de drie vakhon den erkend en de stakers worden gesteund. Sedert de bevrijding is dit het langst durend arbeidsge schil in België. Handelsverkeer met Zwitserland Vib 25 November tot 12 De cember vonden te Bern bespre kingen plaats tusschen een Ne derlandsche en een Zwitsersche handelsdelegatie. Er is een han delsovereenkomst geparafeerd, die twee jaar geldig zal zijn en waarbij de wederzijdsche goede- rcnuitwisseling, voor het jaar 1917, tot in bijzonderheden, is geregeld. De overeenkomst voorziet in een aanzienlijke uitbreiding van het wederzijdsche handelsver keer. Omdat de waarde van de leveranties van beide kanten in evenwicht zal zijn, behoeft Ne derland geen crediet te hebben. Zwitserland zal ons land een groote verscheidenheid van goe deren leveren, waarbij eveneens met de behoeften van de Neder landsche overzeesche gebiedsdee- len rekening wordt gehouden, o.m. textiel, machines, uurwer ken, verfstoffen en caustische soda. Nederland en de overzee sche gebiedsdeelen zullen van hun kant diverse agrarische en industrieele producten leveren, o.m. zaden en groenten; verder Linksche kranten in Turkij'e verboden Het Turksche leger heeft de ge bouwen van acht linksche bladen in Istanboel verboden. Personen van radicale politieke r.chtmgen zijn ge arresteerd en tallooze documenten in beslag genomen. De socialistische party van arbeiders en boeren en de .Turksche socialistische partij, die volgens een communiqué door „com. munisten" worden bestuurd, zijn verboden. Een «emi-officieel zegs man noemde de actie „een kleine zuivering" en „een waarschuwing tegen oproerige bewegingen." (De Turksche legerleiding ont leent haar bevoegdheden aan den staat van beleg, die al vier jaar van kracht is, en onlangs weer voor zes maanden werd verlengd.) In Januari a.s. zullen twee En- gelsche deskundigen «naar Neder land komen, om de werken van Van Meegeren aan een expertise- onderzoek te onderwerpen. Zij zul len daarna hun bevindingen aan de andere deskundigen bekend maken, waarna het rapport zal worden opgesteld. maar hij deed het niet. „Ik ge loof. dat hij mij liever als gijze* laarster wilde Rebben, zei mevr. Sansom. Zij deelde verder mede, dat zij een geheelen nacht met 40 andere vrouwen werd opgesloten in een karner zonder meubelen of beddegoed, voor zij door de Gesta* po werd verhoord. Mevrouw Sansom bad drie maanden en een week in een on verlichte, ondergrondsche cel doorgebracht, waarin geen bed stond. Zij mocht er eens in de veertien dagen uit om een bad te nemen. Later werd zij overge bracht naar een cel op de bene denverdieping, die beter was, om dat zij daar een bed had en wat licht. Maar het raam keek uit op het crematorium van het kamp, waar op het laatst de crematies dag en nacht doorgingen. De af schuwelijke lucht drong door tot in mijn cel." Levend verbrand? „Ik zag, dat er gillende men schen naar de ovens van het cre matorium werden gesleept," zei ze. „Daarna hoorde ik nog meer angstkreten, en dan, duidelijk, het open en dicht gaan van de oven deuren. Ik zag die menschen dan nooit terug. Zij verdwenen totaal, en ik ben er zeker van dat zij levend verbrand werden." De advocaat-generaal onderbrak- haar hier. ,.Dit is de ergste be schuldiging. die men tegen een mensch kan uitbrengen." zei hij tot mevrouw Samson. „Zweert u. dat u die menschen levend in de ovens zag verdwijnen?" vroeg hij. „Ik heb niet gezien, dat zii in- der.jaarj Jn. de. ovens werden ge stopt, maar ik kan zweren, dat ik hen naar het crematorium zag sleepen, en dat zij daarna nooit terugkeerden," antwoordde me vrouw Sansom. Het Amerikaansehe departement van Landbouw heeft de graantoe- wijzingen voor Januari die waar schijnlijk 1.500.000 ton zullen bedra gen bekend gemaakt. Hiervan krijgt Engeland 84.000 ton, Britsche Pacific gebieden 34-000 ton Inlia 68.000 ton, België 17.000 ton, Nederland 25.500 ton, F'nltnd 17.000 ton, Zwitserland 8.500 ton, Amerikaansehe en Britsche zones van Duitschland 153.000 ton. Fransche zone van Duitschland 25-500 ton, .Japan en Korea 68.000 ton, Italië 110.500 ton, Griekenland 25.500 ton. China 8.500 ton, Unrra landen en Oostenrijk 42.500 ton. wild, caoutchouc, tin, ruw ijzer, electro-technische producten enz. T 63, T 64 2 rantsoenen tabaksart. DEZE WEEK: voor de eerste helft van de 1ste periode 1947 (22 Dec. 1946 t.m. 4 Jan. 1947) Bonkaarten KA, KB, KC 701 (strook no. 1) 531 brood: 800 gram brood 532 brood: 400 gram brood 531 boter: 125 gram boter 532 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 533 boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 1 melk: 4 liter melk 532,533 melk: 3 liter melk 31 vleesch: 100 gram vleesch 532 vleesch: 400 gram vleesch 531 Algemeen: 200 gram kaas 532 Algemeen: 1 GO gr suikerwerk 533 Algemeen: 1 ei 534 Algemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop, enz. 531B reserve: 1600 gram brood 531C recerve: 800 gram brood 532B reserve: 200 gram kaas Bonkaarten KD, KE 701 (strook no. 1) 541 brood: 800 gram brood 541 boter: 250 gram boter 542 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet •41 melk: 12 liter melk 541,542 vleesch: 100 gram vleesch 541 Algemeen: 100 gram kaas 542 Algemeen: 100 gr suikerwerk 543 Algemeen: 1 ei 544,545 Algem. 250 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam. stroop enz. 541D reserve: 800 gram brood 54IE reserve: 500 gram rijst, kin dermeel (uit rijst bereid) of kinderbïscuits. Tabakskaarten enz. V G4 200 gr chocolade en/of suiker werken X 63 2 rantsoenen tabaksartikelen X 64 100 gr chocolade en/of suiker werken. Bonkaarten MA, MB, MC, MD 701 (strook no. 1) 534 brood: 800 gram brood 534 boter: 250 gram boter 534 margarine: 250 gr margarine of 200 gram vet 534 melk: 5 liter melk 534 vleesch: 300 gram vleesch 535 vleesch: 100 gram vleesch 53—4 kaas: 200 gram kaas 534 suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel en of 500 gr jam, stroop enz. Voor de week van 29 December t.m. 4 Januari zulten geen bonnen meer worden aangewezen. Deze week is wederom 100 gram vleesch extra beschikbaar, zoodat men in totaal 500 gram per veertien dagen ontvangt. Het aanvullende kaasrantsoen voor personen, geboren in een der jaren van 1927 t.m. 1932 zaP in den vervolge worden verstrekt in den vorm van 200 gram per vier wekeyi in plaats van 100 gram per twee weken. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Donde-dag, 19 Decem ber worden gebruikt, met uitzonde ring van de bonnen voor vleesch en melk, waarop eerst met ingang van Maandag 23 December mag worden gekocht. In de bonnenlijst vermelde num mers van de bonkaarten MA, MB MC MD 701 hebben betrekking op de extra-rantsoenen, geldende voor bij zonderen arbeid ei. voor aan staande en jonge moeders. Zij, die hierop recht hebben, zijn en worden periodiek in het o=zit yan deze bon kaarten gesteld. Voor het tijdvak \an 22 Decem ber 1946 tot en met 1 Februari 1947 zijn de bonnen 535 en 546 alge meen aangewezen voor het koopen van twee liter petroleum. De hoer Schouten meende te weten dat de regeering gebogen heeft voor den op haar uitgeoefen den drang doordat de luit-gouver- neur-generaal met ontslag heeft gedreigd. Voor die pressie, zoo zei hij. had de rcgccring niet opzij mogen gaan. Het slot van de radiorede van generaal Rooll keurde spr. af, ondanks de rectifica tie, die er op gevolgd is. De regeering heeft geen enkele reden voor haar illegale optre den, en dat moet evenzeer veroordeeld worden. Wie spreker er ook naar ge vraagd heeft, steeds moest men hem antwoorden, dat niet uitge maakt kan worden hoe de Indi sche bevolking staat tegenover de republiek. Het hevel „staakt het vuren" heeft niet gehaat, omdat de republiek weinig macht heeft over haar eigen machtsmiddelen. De heer Schouten verklaarde dat dr. Van Mook zijn vertrouwen niet heeft en dat hij niet kan in stemmen met de huidige samen stelling der C.G. Hii ontkende hel ten stelligste dat zijn partij v.t/t terug zou willen naar koloniale verhoudingen- Ook ontkende hij dat het alternatief van de verwer ping der overeenkomst zou zijn: oorlog. De A.R. willen gaarne de volke ren van Indië vrijheid en zelfstan digheid in eigen aangelegenheden binnen het verhand van het Ko ninkrijk verleenen, zij zijn bereid mede te werken aan een waar achtige. nationale oplossing dezer zaak. „Daarom," zoo verklaarde de heer Schouten, „verwerpen wij Linggadjati." Goedhart spreekt Frans Goedhart (P.v.d.A.) relei veerde, dat men zich in Neder land nooit gerealiseerd heeft hoe veel conflictstof in Indonesië lag- De onwil, om vrijwillig een deel van de macht aan de Indonesiërs zelf af te staan, welke kans voor den oorlog geboden werd, moest tot kwalijke gevolgen leiden, ""'-ans schuift 1 dfize ■kwalijke gevolgen de regeerin- i een Sehermerhorn on Beel in de schoenen. Goedhart verklaarde dat het hem leed doet dat betrekkelijk ve len uit de verzetsbeweging de kreet om nationale zelfstandig heid, welke uit Indonesië tot ons komt, met hommen en granaten willen beantwoorden- De heer Do Groot (C.P.N.) bleek van oordeel, dat de Kamer een positieve uitspraak over Lingga djati moet doen. Met de erkenning der republikeinschc regeering staat of valt de overeenkomst, zoo zei hij. Sprekers fractie maakt haar stem afhankelijk van het on gewijzigd blijven van artikel Hij was van oordeel, dat men va koloniale mentaliteit nog geen af* stand heeft gedaan, de Nederland sehc rogeering zal de republikein schc blijven behcerschen. De over een komst moet worden aanvaar zoooals zo daar ligt. Zij zal de zoo noodzakelijke rust brengen. De heer Bieroma (P.v.d.V.) toon de zich tegenstander van Lingga djati, terwijl de laatste spreker die gistermiddag het woord voer de heer Hoogcarspel (C.P.N.) op aanvaarding aandrong. TEGEN REVOLUTIE In de avondzitting ontwikkelde ds. Zandt (S:G.) bezwaren tegrn het revölutionnaire sentiment Indië. „Revolutie brengt nooit welvaart, doch slavernij," zei hij Hij beweerde, dat Soekarno' d vrije meeningsuiting met alle mid delen, zelfs de wreedste, onder drukt. pe jongste brand-catastrofe in New- York heeft een groot aantal slacht offers geeischtIn een koelhuis ont stond brand, waarop een explosie volgde, ten gevolge waarvan een huis van zes verdiepingen, dat naast hef koelhuis stond, ineen stortte, (P.) Schoenen van plastic Dg Oostennjksche rchoen-jndustrie heeft proeven genomen met 'een nieuw type schoen, vervaardigd van plastic. Volgens een zegsman van de regeering kan men op deze schoenen 2900 km. loopen. Zij zullen in massa aangemaakt worden en verkocht voor dezelfde prijzen als lederen schoenen, Men is van plan een groot aantal modellen te vervaardigen. Het eenigc nadeel is, dat plastic schoenen niet poreus zijn De zomerschoenen zullen waarschijn lijk gemaakt worden met open tee- nen. zoowel voor dames als heeren. Het procédé is de experimentecie phase gepasseerd. Men is nog niet roet de productie begonnen Wilhelm Furtwaengler vrijgesproken De Duitsche dirigent Wilhelm furtwaengler is door het. Denazifi- catiehof vrijgesproken. Deze uitspraak behoeft evenwel ie bekrachtiging \an de geallieerde Kommandantur voor Furtwaengler zijn plaats als dirigent weer zal kunnen innemen. Het proces is in de artistieke kringen van Berlijn de groote ge beurtenis van het jaar geweest. Het Amerikaansehe ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft Dinsdagmiddag de volgende ver klaring uitgegeven: „De regeering van de Vereenig- de Staten heeft met voldoening hef bericht ontvangen, dat de Ne derlandsche regecring do commis sie-generaal heeft gemachtigd de ontwerpovereenkomst te ondertce- kenep, die door de Nederlandsche en Indonesische vertegenwoordi gers is besproken en .op 15 No vember te Cheribon is gepara feerd. Het is de hoop van deze regee ring, dat de grondslagen van de overeenkomst de volken van Ne derland en Indonesië in staat zul len stellen waardig en met eer bied van beide partijen voor het gemeenschappelijk welzijn en voor de welvaart en de stabiliteit vnn Zuid-Oost Azië samen te werken Het groote staatsmanschap, door beide Nederlandsche zoowel als Indonesische delegaties be toond bij de onderhandelingen over het vergelijk, geven de be lofte, dat do overeenkomst zal worden nagekomen met voortdu rende zorg voor het welzijn van de betrokken volken. De regeering der Ver. Staten ziet met de grootste belangstel ling de maatregelen tegemoet die zullen worden genomen om de overeenkomst ten uitvoer te bren gen tot de ontwikkeling in do richting van politieke stabilisatie en tot den economischen wederop bouw van Indonesië, die het re sultaat mogen zijn van de over eenkomst. (De veronderstelling van het Amerikaansehe ministerie dat de Nederlandsche regeering reeds machtiging zou hebben verleend het accoord te onderteekenen. niet geheel juist. De regeering heeft tot dusver nog slechts het voornemen daartoe te kennen ge geven). Conferentie Denpasar vanochtend geopend Dr. van Mook heeft vanmorgen de conferentie te Denpasar offi cieel geopend. Het vliegtuig dat den heer en mevrouw Van Mook gisteren naar Denpasar bracht, had verder nog de volgende autoriteiten aan boord: C. J. II. R. de Waal, plaatsvervangend algemeen rc- geeringscommissaris voor Borneo en de Groote Oost, rnr. K. L. J. enthoven, adviseur van dr. Van Mook, Thio Tiam Tjong. adviseur voor Chineesche zaken. dr. E. O. baron van Boetzelaer, waarne mend cer$te gouvernementssecre- Jaris, W. Alons, thesaurier-gene raal, mr. K. J. Verboeket, hoofd van den R.V.D. en den heer Joos- ten, secretaris van den Democra- tischen Bond. Om 12 uur plaatselijken tijd kwam het gezelschap te Denpasar aan. waar men werd verwelkomd door jhr. mr. C H. W. de Ville- neuve. buitengewoon adviseur van den J.uit.-gouverneur-gene raal in algemocncn dienst, en dr. W. Hoven algemeen regeerings- rommissaris voor Borneo en de Groote Oost. Gisteravond werd een besloten plenaire vergadering van regee- ringsautoritciten en stafafgevaar digden gehouden onder voorzit terschap van dr. Van Mook. WIJ hebben er in onze vorige be schouwing op gewezen, dat het internationaal aspect, van het Indo nesische probleem nog weinig on der de aandacht van het Nederland sche volk wordt gebracht; daarom willen wij vandaag enkele kanten al thans daarvan belichten. Dp periode waarin wij leven, wordt gekenmerkt door het fc't. dat zich in de wereld een revolutie aan het vol trekken is. een revolutie in sociaal opzicht. Allerwegen breekt 't govocl door. dat de oude maatschappelijke orde heeft afgedaan, dat nieuwe we gen moeten worden ingeslagen. Men kan niet zeggen, dat dit een nieuwig heid is. veroorzaakt door den wereld oorlog De oorsprong van dit alles ligt veeleer in de jaren vlak na- den eersten Wereldoorlog: toen en nu was dit de uitwerking van de Russi sche revolutie in de wereld, naar onze meening Voor Europa was dij de tweed© groote revolutie binnen den tüd van 150 jaar: de Russische revolutie was de voortzetting, als men wil de af ronding van de Fransche revolutie van 1789. Een van de belangrijke ge volgen van laatstgenoemde omwente ling js geweest de doorbraak in Euro pa van het nationaliteitsbeginsel cn -bewustzijn. Deze nationale gedachte heeft zich niet. onmiddellijk, noch in alle landen tegelijk kunnen verwer kelijken. West-Europa is hierin voor gegaan. in Midden- en Oost-Europa is de realisecring van de nationale idc© voor een groot gcdeelfp eerst in en door den oorlog 1914'18 mogelijk geworden Zelfs vandaag ten dag zijn in ons werelddeel de gevolgen van de groote Fransche revolutie in dit opzicht zeker nog niet geheel uit gewerkt. Dat West-Europa in deze ontwikke ling voorgegaan is, heeft voor de we reld buiten Europa belangrijke ge volgen gehad. In West-Europa im mers lagen de koloniale, imperialis tische mogendheden bij uitnemend- hei^: Engeland. Frankrijk, België, Nederland, ook. Zij zijn het dus ge weest. die met de beschaving, met de techniek, met industrialisatie van West-Europa ook de nationale idee naar het Oosten, het Nabije zoowel als het Verre, hebben overgebracht. Deze idee heeft, daar vasten voet ge kregen, zij heeft zich (precies als dit in Europa gebeurd was) decenniën lang jn een hier vlugger, daar lang zamer tempo ontwikkeld (in het Na bije Oosten b.v. veel vlugger dan in het Oosten van Azië). De tweede wereldoorlog heeft in deze gebieden gewerkt als de oorlog 1914—'18 in Europa heeft gedaan; hij heeft het tempo van deze ontwikkeling enorm versneld, een groo^ aantal nog over gebleven beletselen weggenomen cn de verwerkelijking van de nationale idee daardopr binnen het bereik van de directe mogelijkheden gebracht. Men ziet dit heel duidelijk in landen als China. Birma. India. Siam. Ma- lakka, Indo-China. de Philippijnen en niet te vergeten ook in den Indonesi- schen archipel J-J ET spreekt vanzelf, dat deze na- -1- tionale idee in het Verre Oos- ten zich richt tegen de oude koloniale machten. Deze hebben lang getracht deze ontwikkeling tegen te houden, precies zooals de machten van het behoud in Europa gepoogd hebben de verwerkelijking van de nationale ge dachte daar tegen te houden. Thans echter, na dezen oorlog, zijn we op het punt gekomen, dat het niet langer mogelijk is. om deze ontwikkeling te gen te houden. De situatie is zoo ge worden, dat die koloniale mogendhe den (waaraan, wij ontkennen dij, al lerminst. die gebieden veel te dan ken hebben en die heuach niet alleen, een politiek van uitzuiging nebben toegepast!) naar onze meening niefc meer kunnen volstaan met een o£ twee of drie vingers te geven, waar de heele hand wordt verlangd. Zij staan voor de keus. of die vrije hand te grijpen en haar in vriendschap te drukken of een poging te doen haar opnieuw met de eigen handen tot on derwerping te omspannen. Een derde mogelijkheid bestaat ons inziens niet, althans niet meer. Te minder, omdat in het Verre Oosten (in het Nabije Oosten even goed) die nationale revolutie niet al leen komt. Want parallel met de ge volgen van dr> Fransche revolutie on dergaat het Oosten van Azië tegelij kertijd ook de uitwerking van de Russische revolutie Met andere woorden, in deze streken vallen de nationale en de sociale revolutie, die West-Europa achter elkaar door maakt, in één periode (de tegen woordige) samen. Socialisten en communisten zijn het. die in het Verre Oosten de leiding hebben ge nomen ook van de nationale revolu tie. Het samenvallen van die beide revoluties maakt de ontwikkeling al leen maar des te sneller, des te on ontkoombaarder ook. WZELNU, omdat wij het probleem- v v Indonesië in dit zooveel groo- tere verband zien. omdat wij de overtuiging hebben, dat wij hier taan voor een ontwikkeling, waaraan wij niet kunnen ontkomen, ja die wij als progressief bewoner van West- Europa ook niet willen ontkomen, keuren wij den weg, die met het Ac coord van Linggadjati wordt inge slagen, goed. Wij zien hem als den eenig mogelijken! Daarbij doet, 'net niets ter zake. of wij op bepaalde onderdeden critiek hebben, of wij ons bewust zijn, dat de gekozen weg ontzaglijk moeilijk zal zijn Wij be seffen. daf de moeilijkheden pas zul len komen, wanneer het Accoord is aangenomen, wij zijn bereid die te riskeeren, omda/ het niet anders kan Want Het alternatief, het eenige, dat wij. gezien de wereldsituatie kun nen zien, een onderwerping met weid, een kolonialen oorlog, wijzen wij af. Wij weten als wij dit zeggen, dat ook de oppositie tegen het Ac coord geen kolonialen oorlog wil, noch hierop aandrijftMaar wij zijn ervan overtuigd, dat een terugkeer op den ingeslagen weg hierop moet uit- loopen. C. D J. BRANDT. Verandering op komst? Weersverwachtingmedegedeeld door het K.N.M I je De Bilt, gel dig tol Donderdagavond. Hedennacht, vporal in het den van hel land, strenge vorst. Morgen overdag matige tot lichte vorst en langs de Waddenzee plaatselijk zelfs lichte dooi. Gelei delijk verder afnemende wind tusschen Noord en Oost. Aanvan kelijk nog helder weer, later wat oenemende bewolking, voorname, f" ijk in hef Noorden van 'net land, Joch a^en sneeuwval 123 V 1 lillllllllllilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1