DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ruim 2600 klassen zonder leerkracht Van Mook te Denpasar: Groote Oost zal niet achterstaan bij Republiek Na 1 Januari geen extra vleesch meer Snellere berechting van politieke delinquenten Resultaten van de conferentie onmiddellijk in practijk Levering uit het buitenland minder dan de regeering verwachtte Minister Jonkman antwoordt Meer kamers vanBijz. Gerechtshoven; raadsheer kan alléén straffen Britsch initiatief in Spanje Groote dichters op de gramofoon Dwangpositie Gironummer 510330 Bank: R'darasche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 19 December 1946 Nr. 524 6e Jaarg.1 Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER vertoonin», een „sandiwara" zou zijn zonder overtuigingskracht en beteckenis voor het samenspel waaruit de vereenigde staten van Indonesië zullen moeten ontstaan. Wanneer in een gedeelte van de zen archipel de politieke vrede ge heel kan hersteld worden, het ver trouwen tusschen Indonesiërs en Nederlanders kan worden gegrond vest en het reconstructie werk met volle toewijding en inspanning van alle krachten kan worden aangevan gen. dan zal dit zonder twijfel door OOST-Indonesië zal niet aan de Vereenigde Staten van In donesië deelnemen op een lager niveau dan eenige andere staat, zoo zei dr. Van Mook in zijn openingsrede van de confe rentie te Denpasar. Dit beteekent niet, dat men nu reeds als bij tooverslag volstrekte gelijkvormigheid kan tot stand brengen, want de geschiedenis der verschillende deelen van Indonesië is de laatste veertien maanden verschillend geweest. Maar het be teekent wel, dat er gelijkwaardigheid zal moeten zijn en dat de Oost-Indonesische vertegenwoordigers aan de conferentie van dezen grondslag zullen kunnen uitgaan bij de besprekingen met anderen en dat Oost-Indonesië in iedere centrale organisatie op passende wijze zijn stem zal moeten hebben en zal behooren ver tegenwoordigd te zijn." Hoewel het op het eerste gezicht schijnt, dat hier een achterstand is in staatkundige organisatie, aldus dr. Van Mook, toch zijn er de grondslagen goed systematisch doordacht en uitgewerkt hetgeen na een schijnbaar langzamer begin kan bijdragen tot verdere uitwer king in veel sneller tempo. Wij zijn hier bijeen om een begin te maken met de staatkundige or ganisatie van Oost-Indonesië als ge heel, ofschoon nog slechts een voor- loopige vorm mogelijk is, waarbij het helangrijker is organen tot stand ie breng-en. waardoor deze gebieden zullen kunnen werken en spreken, dan te trachten een schijn baar volledige, doch in werkelijk, heid papieren organisatie tot stand te brengen. Het is noodig in bet belang van Oost-Indonesië. dat dit gebied een persoonlijkheid krijsrt en als per soonlijkheid zich zal kunnen voegen bij de andere deelen van den archi pel. om tezamen met Nederland een nieuwen opbouw te overleggen en tot stand te brengen. Alles is ervan afhankelijk of eensgezinde conclusies bereikbaar zijn cn of uw vergadering, die .Ie eerste vooiloopige volks\ergadering van Oost-Indonesië vormt, de over eenstemming kan bereiken, die noodzakelijk is voor het dragen van zoo'n moeilijke, doch schoone en constructieve taak Blijkt er Overeenstemming te bestaan, dan is hei de bedoeling van de regeering. dat de hier ontworpen organisatie aan stonds als eerste voorziening in den staatsrechtelijken op bouw van Oost.Indonesië en in afwachting van nadere wette lijke regelingen in werking wordt gebracht op den voet als in het ontwerp is aangegeven. Betere organisatie Dr. Van Mook vervolgde zijn rede met erop te wijzen dat een betere organisatie van het politieke leven noodzakelijk was en dat het stelsel van vertegenwoordiging zoo zuiver nu.gelyk moest worden aangepast aar de politieke behoeften van elke streek waardoor eer afdoende be strijding van iJr terreurgroepen mo gelijk zou worden. Daarnaast moet een bestuursapparaat uit de Negara worden opgebouwd. Deze conferen tie behandelt slechts het eerste be gin, dat al moeilijk genoeg is. Wij moeten komen tot liet besef, dat een Negara als Oost-Indonesië alleen re den van bestaan heeft en een juiste plaats kan verkrijgen wanneer er eenheid is van overtuiging, waarop alleen een krachtige bewindsverte, genwoordiging gevestigd kan wor den, zonder welke de grootste over dracht van bevoegdheid en de meest fraaie regeeringsmachine een ledige Ie kracht van hot voorbeeld ook de anderen meesleepen. Ik ben over. tuigd, dat Oost-Indonesië zoodanige mogelijkheden in zich bergt, dat het waard is met vollen inzet van zijn persoonlijkheid er voor te strij den. Een amendement Naar uit zeer gezaghebbende bron wordt vernomen, zal de sterkste territoriale fractie, nl. de 18 leden tellende delegatie van Zuid-Celebes te Denpasar e«n nota van wijzigin gen op de ontwerpregeling voor de vorming van den staat, De Groote Oi st indienen. De belangrijkste voor te stellen wijzigingen zijn: 1. Wijzi ging van den naam „Groote Oost" in „Oost-Indonesië"; 2. Wijziging van den tekst van artikel 2 betreffende de overdracht van bevoegdheden, in die mate als noodig is om den staat ais gelijke van welken anderen sa menstellenden staat ook, te doen medewerken tot de vorming van de Vereenigde Staten van Indonesië; 3. Tekstwijziging van het zelfde ar- tikei, twee lid, tot het, vermijden van len indruk, dat de Nederlandsch- Indische regeering by de overdracht een toeziende functie heeft; 4. Schrapping van art. 3 behelzende een lijst van overheidsbevoegdheden die niet aan de Negara zullen wor den overgedragen. Vrachtauto-verkeer met Polen Dezer dagen is een zware vracht auto van één der vervoerbedrij ven, die zich met internationaal wegvervoer bezighouden, vertrok ken met een lading bloembollen voor Polen. Dit is een dor eerste ritten, waarvoor de Russische be zettingsautoriteiten toestemming, hebben verleend. De mogelijkheid bestaat dat vrachtauto's in de toe komst rechtstreeks vervoer moge lijk zullen maken met de door de Russen bezette deelen van Duitschland en de landen ten Oosten daarvan. Diefstal en gros van militaire goederen Op verzoek van den auditeur-mi. litair van den Krijgsraad heeft de Haagsche recherche 21 militairen in de rangen van soldaat, tot adjudant gearresteerd. Deze worden verdacht van diefstal op grooten schaal van militaire boven- en onderkleeding van het Kon. Ned. Indisch leger uit het depöt van het KNIL aan den Zwarten Weg te Den üaag. u casit-\ oaa-srjT/'.n Nog vorst Weersverwachting, medegedeeld door het K N.M.I. te De Bilt, gel dig tot Vrijdagavond, Zwakke Oof matiqe wind, over. wegend tusschen Zuid en Oost Tijdelijk weer afnemende bewcl. king, vrijwel nergens neerslag, -i Langs de k*st temperatuur om het vriespunt tot lichten vorst, overigens des nachfs matige tot |j srenge vorst, vooral in Oostelijk rc Noord-Brabant er. Limburg en ij overdag matige tor lichte vorsi u 9ES9SI2SESmgEBSBSfli Het streven dei' regeering de vleeschvoorziening op het huidige niveau te handhaven, wordt door kruist door de onzekerheid omtrent de leveringen uit het buitenland, waardoor de vooruitzichten voor de eerste maanden van het volgend jaar niet gunstig zijn. Zooals de situatie op het oogenblik is. is een terugslag in de vleeschvoorziening gedurende eenige maanden te voorzien Met de gevormde reserves, aan gevuld met binnenlindsche leve ranties welke gedurende den winter aanmerkelijkterugloopen en wat eventueel uit import beschikbaar komt, zal dp vleesch. voorziening tot Mei 1947 verze kerd dienen fe worden Wat hiervoor noodig is. blijkt uit enkele cijfers. Een verstrekking van 250 gram per persoon per week in clusief toeslagen voor zwaren arbeid, zieken en militairen eischt per week ongeveer 2750 ton rund-, varkens- en paardevlecsch. Het gemiddeld ge slacht gewicht van een koe op 250 kg stellend, vraagt het huidige rantsoen ruim 10.000 dieren per week. Da ca paciteit van onzen eigen rund. en varkensstapel is hiervoor nog niet toereikend, terwijl bovendien het clandestien slachten en de smokkel- handel in vee een nadeeligen invloed uitoefenen. Het aanbod van varkens neemt den laatsten tijd toe, doch dit kan o,.ze vleeschvoorziening nog niet voldoen de verbeteren. Het. groote tekort aan voeder en de onmogelijkheid om meer veevoeder fe importeeren. vor men voorloopig nog ernstige belem meringen voor het hei stel van onzen varkensstapel. De Amenkaansche veestapel is ge durende de jaren 19401945 aanzien lijk uitgebreid, zoodat men daar Le ver liet verwerkte product (vleesch) dan de grondstoffen (granen) levert. Dp wereldbe"hoe£tenx aan vleesch zijn echter enorm en Nederland is afhan kelijk van de toewijzingen van den internationalen noodvoedselraad. Ons totaalverbruik, op bas's van het huidig rantsoen van 400 gram plus 100 gram extra pei persoon per veertien dagen, be draagt ongeveer 140.000 ton per jaar. De z.g. uitstoot van onzcn rundveestapel levert thans over een geheel jaar genomen 85.000 ton vleesch op. Daarbij komt on- ge-veer 30.000 ton varkensvlees» h en een paar duizend ton paarrir- en schapenvlee^ch. Er is dus een tekort van ongeveer 25.000 ton, dat uit import gedekt moet wor den. De leveringen uit Aigentinië en de Vereenigde Staten blijven achte- bij de verwachtingen. De regeering stelt alles in het werk om een redelijke voorziening te waarborgen, doch in verband met de geschetste moeilijkheden, dient men er rekening mede te houden, dat begin Januari de extra verstrek king van 100 gram boven het rant soen \an 400 gram per persoon per veertien dagen voorloopig geheel of gedeeltelijk zal moeten worden stop gezet. In de Tweede Kamerver gadering, welke hedenmor gen om elf uur aanving, is de beraadslaging over de door de regeering in de ver gadering van 10 December afgelegde verklaring over de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati voortgezet. Thans kwam de minister van Overzeesche üebiedsdee- len mr. Jonkman aan het woord. Er was wederom groote belang stelling, de leden der commissie-ge neraal hadden weer plaats genomen in de loge boven het bureau van den voorzitter. Dc meeste ministers waren present. Minister Jonkman merkte op, da: do regeering aan den Raad van State en de Eerste Kamer mede de volledige stukken heeft oen toeko men. Morgen zullen wij den tekst vai. de rede van den miinster publi- ceeren. Red.). Bij de voorbereiding der beraad, slagingen heben zich twee meerin- gei afgeteekend: Eenerzijds dringt men aan op schriftelijke voorberei ding. anderzijds wordt op spoed aangedrongen. De regeering heeft den middenweg gekozen. Do regee ring begrijpt, dat men aandringt op spoed, omdat men abnormale oin- tsandigheden de baas probeert te worden. Terwijl wij vergaderen is de land voogd doende in Denpasar. Daar tracht men verderen vorm te geven aai- do staten, die eens deel zullen uitmaken van de Vereenigde Sta. ten van Indonesië. De landvoogd moet dit doen; men zou ook kunnen zeggen, dat hij vooruitloopt op wat hier moet geschieden. De heer Goedhart heeft niet vol ledig recht laten wedervaren aan den Volksraad en zijn voorzitter, hetgeen spr. met zijn Volksraad-er- vaing kan zeggen. De tegenstarn- ders doen, alsof zij van te voren zeggen, dat zij zieh niet laten over tuigen. Nu kan men zeggen, dat de wijze van publicatie er debet aan is. Spr. erkende tekortko. mingen der regeering, maar dit was onvermijdelijk. (ongecorrigeerd) i t De verbinding tusschen het eiland Marken en het vasteland wordt per slede onderhoudenDe postslede onderweg. NedfoP.) Een moment uif den bokswedstrijd tusschen onzen wélter gewichtkampioen Giel de Roode en den Schotschen kampioen Ginger Stewart, ivaarin dc Roode demonstreerde over behoorlijke Èokscapaciteiten te beschikken en op punten won De minister van Justitie heeft bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp, dat inhoudt nadere voorzieningen met be trekking tot de bijzondere rechtspleging. Deze voorzie ningen beoogen te komen tot ïen snellere berechting van de oolitieke delinquenten In de memorie van toelichting schrijft de minister, dat bet vraag stuk der politieke delinquenten momenteel in twee onderdeden valt te splitsen. In de eerste plaats moest met toepassing van de voor vvaardelijkc buitenvcrvolging-stel- ling de kampbevolking tot het strikt noodzakelijke worden be perkt, in de tweede plaats moest naar middelen worden gezocht de berechting zelf te stimuleeren. Tusschen de bevrijding en de maand Juli 1946 zijn door de Bij zondere Gerechtshoven en de Tri bunalen bijna 10.000 grootendeels eenvoudige gevallen berecht. Wanneer men aanneemt, dat nog minstens 45.000 zaken met meer omvangrijken aard dan de afgehandelde gevallen voor moeten komen, dan zou dc berechting, indien zij niet sneller verloopt, nog vele ja ren in beslag nemen. Daarbij komt nog, dat vele Duitscbe oorlogsmisdadigers op hun vonnis zitten te wachten. De noodzakelijke versnelling der berechting kan alleen bereikt worden door vereenvoudiging der procedure. Deze is slechts bereik baar door vermindering der nor men. die op zichzelf een waarborg Vier Kamerzittingen over Onderwijs Te Londen wordt vandaag uit gezaghebbende regeeringsbron vernomen, dat leden van de Brit- sche diplomatieke missie in Spanje de mogelijkheid hebben onderzocht een interimregeering ter vervanging van bet huidige Franco-regiem te vormen. Dit onderzoek hield besprekingen in met vooraanstaande groepeerin gen, loopendo van den rechter tot den linkervleugel. Doel van het onderzoek was uit te maken of er een coalitieregeering in Spanje gevestigd zou kunnen worden totdat verkiezingen ge houden zouden worden. De woordvoerder zei, dat het hen niet zou verbazen als de Ver eenigde Staten de situatie in Spanje op dezelfde manier on derzocht hadden. Hij deelde me de, dat het er in een bepaald stadium naar had uitgezien, dat de Engelsche pogingen geslaagd warén, maar dat de klachten te gen Franco in de U.N.O. den Spaanschen leider in staat had den gesteld den steun voor zich zelf in liet leger te consolideeren. DE Tweede Kamer werkt op het oogenblik onder hoogspan ning. Nadat zij Dinsdag eerst den geheelen dag had gewijd aan debatten over Linggadjati, begon zij 's avonds om elf uur nog aan de behandeling van de begrooting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Gisteren hield zij drie zittingen over deze begrooting. De heer Roosjen (A.R.) vroeg naar de plannen van den minis ter t.a.v. onderwijsvernieuwing. Hij waarschuwde tegen febris Brittannica en febris Americana (Engelsche en Amerikaansche koorts), waarmee hij bedoelde, dat de minister de onderwijsstel sels van beide landen niet moet trachten te immiteeren. Het P. v. d. A.-Kamerlid Van Sleen zei o.a.: „De minister hoede zich voor te veel intellectualisme bij het onderwijs. Door het intel lectualisme is het etischc en het aestetische in het gedrang geko men". Verder drong hij-er op aan dat alle onderwijs kosteloos zij. Noodig zijn een betere klasse-in deeling en een verbeterde oplei ding voor onderwijzers. .Mevrouw Fortanicr-de Wit (P v. d. V.) drong aan op een groo- tcre mate van bijbelkennis op de lagere scholen, terwijl mevrouw Van den Muyzenberg-Willemsc (C.P.N.) er tegen protesteerde, dat op de begrooting een vierde deel voor militaire zaken en slechts een tiende deel voor cul- tureele doeleinden is uitgetrok ken. Versobering De heer Stokman (K.V.IJ.) be toogde, dat de versobering niet ten koste mag gaan van de cul tuur-goederen. Om half één schorste de voorzitter de zitting. Gistermorgen om elf uur werd de behandeling van de begrooting van O.K. en W. voortgezet. Nadat enkele sprekers op onderdeden van de begrooting waren inge gaan verkreeg de minister dr. Gielen het woord. Hij toonde groote waardeering voor de wij ze, waarop de onderwijzers hun taak vervullen en den geest van verzet tijdens de bezetting. Hij deelde mede, dat in totaal 2668 klassen zonder leerkracht zijn. Het aantal vacatures is geringer, omdat ook vele onderwijzers in militairen dienst zijn. De aanmerkelijke salaris verbetering, die op komst is, zal het onderwijzersvak aan trekkelijker maken. Dr. Gielen verklaarde wat de onderwijs-vernieuwing betreft in hoofdzaa'k achter het schema- Bolkenstein te staan. Op de mid delbare meisjesscholen za] een maximum aantal lesuren worden vastgesteld, dat bij voorkeur 30 zal bedragen. Hij deelde mede aan geen enkele „febris" te lijden. De minister is voornemens een discotheek te laten ma ken. die hij „De stem der dichters" wil noemen waarin de stemmen der groote woord kunstenaars zullen worden vastgelegd. De opvoeding van het Neder- landsche kind. op welke school ook, heeft zijn bijzondere belang stelling. Het voeren van een ac tieve cultuur-politiek acht hij noodzakelijk. Na een pauze van 40 minuten kwam de afdeeling „Lager onder- wijs" aan dc orde. Daarbij kwa men verschillende klachten tot uiting, o.a. dat de lichamelijke op voeding slecht verzorgd is (Van Sleen, P. v. d. A.), dat de aan vang-salarissen voor onderwijzers te gering zijn (mevr. Fortanier de Wit, P. v. d. V.), dat het acht ste leerjaar wordt opgeschort (Pe ters, K.V.P.), de beknotting van de salarissen der gehuwde onder wijzeressen (mevr. Muyzenberg— Willemse, C.P.N.), dat een derde deel der leerkrachten voor kleu ter-onderwijs onbevoegd is, (Dee- ring. P. v. d. A.), dat het medisch onderzoek der onderwijzers onvol doende is (Krol, K.Y.P.), dat de minister 't plan heeft de lyceum inspectie op te heffen (Terpstra. A.R.). enz. Ook gisteravond vergaderde de Tweede Kamer weer over de be grooting van O.K. en W. Toen kwamen verschillende wenschen voor het voorbereidend hooger- en middelbaar onderwijs naar vo ren. Volgens de heer Lucas is het huiswerkloos weekeind tot mis lukking gedoemd. De heer Hoog- carspel pleitte de mogelijkheid te openen dat leeraren lid van ge meenteraden kunnen zijn. Minister Gielen bleek, in tegen stelling tot dr. Bolkenstein, geen voorstander van latijn op dc H.B.S. Het is zijn bedoeling het uuroonsysteem voor leeraren opnieuw te bezien. Duitsch wil hij als leervak handhaven. Nijverheidsonderwijs Hier zijn ook verschillende wen schen geuit: verplichting van het nijverheidsonderwijs, oprichting van dagnormaalscholen voor de opleiding van leerkrachten, beter huishoud-onderwijs voor het boe renmeisje, invoering van lichame lijke oefening, welke vragen door den minister beantwoord werden, waarbij hij zich voorstander toon de van verplicht nijverheidsonder wijs tot het achttiende jaar. De salarissen der leeraren worden commissariaal onderzocht. Alle behandelde onderdee- len der begrooting werden z.h.s. goedgekeurd. Bij do behandeling van dc af deeling Hooger Onderwijs nam de Kamer een motie van den heer Roosjen (A.R.) aan. waarin zij als haar oordeel uitspreekt dat het gewenscht is dc uitsluiting van studenten-teekenaars te beëindi gen. De afdeeling „Hooger Onderwijs" werd vervolgens z.h.st. goedge keurd. zijn voor een goeden gang der procedure. Uitgangspunt voor een snellere behandeling is geweest, dat vele zaken tegen politieke delinquen ten zeer weinig gecompliceerd zijn en geen uitvoerige behandeling behoeven. Raadsheeren Volgens de in het ontwerp neer gelegde regeling kan de daarvoor aangewezen raadsheer in dergelijke gevallen bij eenvoudige beschikking straf opleggen, na den verdachte en diens raadsman te hebben ge hoord. Do minister stelt voor het aan tal raadsheeren der Bijzondere Gerechtshoven van vijf op drie terug te brengen. Hierdoor wordt de mogelijkheid geopend tot uit breiding van het aantal kamers der Gerechtshoven. Uitbreiding der parketten on griffies kan. door personeelgebrek niet worden ver wacht. Daarom wordt do gelegen heid geschapen officieren-fiscaal substituut-officieren van Justitie en substituut-griffiers tot waar nemend advocaat-fiscaal of waar nemend griffier bij de Bijzondere Gerechtshoven te benoemen. Thans worden reeds vele zaken, die feitelijk door de Bijzondere Gerechtshoven behandeld zouden worden, naar de Tribunalen ver wezen. Daarom moet dezen in stanties de mogelijkheid tot meer gevarieerde maatregelen, dan waarover zij thans beschikken, worden gegeven. Daarom is in het ontwerp voorgesteld dat de Tribunalen voorwaardelijke interneering knnnen opleggen. Tot dusverre was de beslissing over de bewaring geheel in han den van het Openbare Ministerie. Teneinde een meer soepel en vorm te vinden, waarin dit beslissings recht kan worden gegoten, kun men de gedetineerden, indien het ontwerp wet wordt, hun invrij heidstelling den rechter vragen- Dubbele berechting door Bijzon dere Gerechtshoven cn door Tri bunalen mag slechts bij hooge uit zondering worden toegepast. Daarom wordt het mogelijk ge maakt dat de Hoven den verdach te ook in zijn vermogen kunnen treffen. Extra maand salaris voor onderwijzers Onderwijzers en onderwijze ressen, die op 1 Juli 1946 dienst waren, krijgen in Decem ber een maand extra salaris, als voorschot op de komende sala ris-verbetering. Voor iedere maand, die een onderwijzer(es) na I Juli bij het onderwijs in dienst trad, wordt dit voor schot met een zesde verminderd. Lagerhuis aanvaardt nationalisatie-wet Het Britsehe Lagerhuis heeft het wetsontwerp ter nationaliseering van het binncnlandsche vervoer in .tweede lezing aangenomen, liet ont. werp gaat nu naar een uit 50 le den van alle partijen bestaande com missie. die het punt voor punt zal bespreken, voordat het naar het Iloogerhuis gaat. Het ontwerp omvat nationalisatie van spoorwegen, wegen, vervoer, kanalen en dokken. Deze komen on der liet beheer van een vervoers- eoinmissie van vijf, die voor dc uit voering van haar werkzaamheden een leening zal mogen sluiten tot een bedrag van 250 milliocn pond sterling. De beschikbaar gestelde compensatie wordt op meer dan 1.000 millioen pond sterling geschat. ONZE vorige beschouwing over het internationaal aspect van het Indonesisch probleem leidde ons tot de conclusie: wij hebben hier to doen met een *ase Jn de groote om wenteling. welke zich in het Verre Oosten aan het voltrekken is, die wij hebben te aanvaarden Het eenige al ternatief, dat ons in geval van afwij zing van het bereikte zou overblijven wij zeggen dit in het volle besef van onze verantwoordelijkheid als historicus zou zijn een koloniale oorlog, dien wij niet willcp en niet kunnen voeren. Niet aanvaarden van het Accoord zou dus bcteekencn, dat wij alles zouden verliezen, ook dat gene en dit is niet gering wat nu nog behouden bleef. Tot deze zelfde conclusie leidt ons ook nog iets anders, nl. een analyse van de publieke opinic in de wereld, Nederland is een land. dat zeer te recht en om begrijpelijke redenen al tijd een zeer groote waarde heeft toe gekend aan de publieke opinie i: de wereld, het heeft er in zijn historie naar vermogen toe bijgedragen om die publieke opinie te helpen vormen, het kern de ontzaglijke kracht ervan, het heelt er meer dan eens steun bij gezocht. Deze publieke opinie, hoewel maar één van de krachten, die het inter national^ leven beheerschen, kan geen land straffeloos trotseeren, dit heeft de historie van de laatste de cenniën bewezen. Duitschland heeft het tot tweemaal toe geprobeerd en het resultaat van die poging is be kend. En Duitschland was beide koe ren de machtigste staat, naar het scheen, van het Europeesche conti nent! Zelfs de Sowjet-Unie aarzelt de laatste maanden om de wereldopinie buiten haar grenzen en invloedssfeer te trotseeren; de concessies, die de heerschers in Moskou gedaan hebben, zijn zonder twijfel mede onder in vloed van die openbare meening tot stand gekomen. Welnu, deze publieke opinie, deze groote moreele macht dus, staat voor zoover wij haar hebben kunnen taxeeren achter het standpunt, dat onze regeering heeft ingenomen. Zij heeft zich verwonderd, dat het zoo lang moesf duren voordat de basis overeenkomst tot stand kwam, zij heeft zich hierover hier en daar zell's ongeduldig getoond, zij heeft Ling gadjati met voldoening (en met be grip en sympathie voor de houding en de positie van ons land!) begroet. En zij zou een verwerping van het Accoord niet begrijpen en. wat meer zegt. bepaald afkeuren WIJ zeggen het zonder eenige be hoefte om alarm te slaan, maar eenvoudig als een werkelijkheid, zoo als wij die zien: verwerpen van het Accoord, terugkomen op de richting, die de regeerihg heeft ingcslagen, zou beteekenen, dat wij de openbare meening van de wereld gingen trot seeren. Zijn wfj daartoe in staat, kunnen en durven wij dif, aan, zoo vragen wij de tegenstanders van het Accoord? Voor ons zelf weten wij hej ant woord op deze vraag: wij zijn de op vatting toegedaan, dat dit onmogelijk is. En deze opvatting is te steviger gefundeerd, omdat wij er door den kijk. dien wij op de internationale si tuatie hebben gekregen, van over tuigd zijn, dat °°k de regeeringen van de mogendheden, waar het in dezen op aan komt, achter die openbare meening staan. De Groote Drie mo gen dikwijls uiteenloopende, zoo niet tegengestelde meeningen hebben, over het *cit, dat de tijd voor de ver werkelijking van de nationale ge dachte in het Verre Oosten is geko men, zijn zij het wel degelijk eens, ook al zijn hun motieven misschien onderling sterk verschillend. Voor ons staat het vast. dat, als het Accoord zou worden verworpen, als «en regeling van het probleem- Indonesië jn royaal progressieven zin niet spoedig tot stand zou komen, de geheele zaak ons uit, de handen zal worden genomen en door anderen zal worden beslist. En zouden wij dit een vooruitgang vinden? Kort gezegd: wij zitten in een dwangpositie Men kan hieraan stil zwijgend voorbijgaan, men kan dit ontkennen, zelfs met firoofe heftig heid, wij laten een ieder het recht op zijn eigen opvatting, zijn eigen manier van reagceren op een bepaal de situatic maar voor ons is dit een feit. En van het oogenblik af. dat wij dit als een feit hebben ge zien. hebben v/ij daar voor ons zelf de consequenties uitgetrokken. \A7iJ zijn ervan overtuigd dat onze v regeering. dat ook de commis sie-generaal niet anders gedaan hecft. Ook zij zijn ervan doordrongen, dat ons land èn ten opzichte van dé ge heele ontwikkeling van het Verre Oosten èn ten overstaan van de we reld buiten onze grenzen in een dwangpositie is geraakt. Men kan zich afvragen, of de regcering nief beter zou hebben gedaan dit bij voortduring openlijk te erkennen, maar naar onze overtuiging heeft zij er wel naar gehandeld in de weten schap, dat de politiek de kunst van het bereikbaar mogelijke is En de oppositic tegen het Accoord? Ziet zij niets van dit alles0 Natuurlijk wel. Maar zij doet, wat de oppositie in dergelijke omstandigheden meer doet: zij probeert er politieke munt uit te slaan. Men verdenke ons niet van boosaardigheid, wanneer wij op merken: het ergste wat de oppositie politiek gesproken zou kunnen over komen, zou zijn, dat het Accoord werd verworpen. Want dan zou zij de consequenties hebben te dragen. Wij zijn dezer dagen telkens herinnerd aan de debatten in de Constituante van Weimar over het al dan niet aan vaarden van het Vredesverdrag van Versailles. Hoe fel ging toen alles, wat zich Di'itsch-nationaal noemde te keer. hoe werd er toen van die zijde op verwerping van het schandelijk verdrag aangedrongen, maardie heeren konden dit doen, omdat zij wisten, daf de meerderheid der ver gadering redelijkerwijze het verdrag zou accepteeren en zij dus niet voor de consequenties van hun neen zou den worden gesteld. Wij herhalen, dat wij ieder vrq laten in zijn meening, maar v/ij be treuren het. dat de oppositie deze tactiek heeft verkozen. Liever dan aan de Duitsche Constituante van 1919 zouden v/ij de herinnering heb ben opgehaald aan het Engelsche La gerhuis van 1946. dat eenstemmig de regeeringspolitiek ten opzichte van India goedkeurde. C. D. J. BRANDT.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1