DAGBLAD VOOR AMERSFOORT ER IS EEN OFFER GEBRACHT OM IETS GOEDS TE BEREIKEN" Gedrag der e.g. waardig onder onwaardige omstandigheden Denpasa r - con feren tie bespreekt staatsvorm Lichting '45 blijft tot eind 1948 in dienst Geroofde tramrijtuigen thans alle terug 99 Kamer-commissie naar W.-Indië Voetbalwedstrijden afgelast Elfstedentocht op 28 December Willem Barentsz koerst naar de Pool Vaders van groote gezinnen vrijgesteld Elfmerentocht start Maandag HET LEVEN VAN MONTGOMMERY Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 20 December 1946 Nr. 525 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Antwoord van mr. Jonkman over Linggadjati J_J ED.ENMORGEN om elf uur begon de minister van Overzeesche Gebiedsdeelen, mr. Jonkman, in de Tweede Kamer, de beantwoording van de vele sprekers, die over de basis-overeenkomst van Lingga djati het woord hebben gevoerd. Er was wederom groote belangstelling, de leden der commissie-generaal hadden weer plaats genomen in de loge boven het bureau van den voorzitter. De mees te ministers waren present. Hij sprak als zijn meening uit, dat de commissie-ge neraal zich waardig gedragen heeft onder onwaardige omstandigheden. De beste typeering voor „Lingga djati" is, volgens den minister nog steeds, dat het een politiek accoord is, een afspraak, op grond waarvan later naar een definitieve overeenkomst kan worden gestreefd. vermeldt Zoolang kan men ONZE grondwet niets over lndië, zij niet gewijzigd is zich kwalijk aanpassen aan de feitelijke omstandigheden, zei mr. Jonkman. De vierdeelige staat, welken we gaan omrichten, zal moeten voldoen aan eischen, die nog nooit zijn gesteld. Minister Jonkman merkte op, dar de regeering aan den Raad van State en de Eerste Kamer mede de volledige stukken heeft doen toeko men. Bij de voorbereiding der beraad, slagingen hebben zich twee uieenin- gei afgeteekend: Eenerzijds dringt men aan op schriftelijke voorberei-' ding, anderzijds wordt op spoed aangedrongen. De regeering heeft den middenweg gekozen. De regee ring begrijpt, dat men aandringt op 6pced, omdat men abnormale om standigheden de baas probeert te werden. Terwijl wij vergaderen is de land voogd doende in Denpasar. Daar tracht men verderen vorm te geven aai- de staten, die eens deel zullen uitmaken van de Verecnigde Sta. ter. van Indonesië. De landvoogd moet dit doen; men zou ook kunnen zeggen, dat hij vooruitloopt op wat hier moet geschieden De heer Goedhart heeft niet vol ledig recht laten wedervaren aan dei' Volksraad un zijn voorzitter, hetgeen spr. met zijn Volksraad-er varing kan zeggen. De tegenstan ders doen, alsof zij van te voren zeggen, dat zij zich niet laten over tuigen. Nu kan men zeggen, dat de wijze van publicatie er debet aan is. Spr. erkende tekor'Vo. mingen der regeering, maar dit was onvermijdelijk. Het was z.i. niet onmogelijk in ons land meer voorlichting te geven. Zou het veel hebben kunnen afdoen aan de scherpe tegen stellingen? Een toelichting der e.g. en een verklaring der regeering was noo- dig. Men moet ze als één geheel zien, waarbij de verklaring der re- géerincr.prioriteit geniet. Met is niet geheel redelijk, om de 17 artikelen te bezien los van de toelichting en de verklaring. Vóór de onderteeke. ning moet vaststaan, dat de weier partij toelichting en verklaring aan vaardt. Duidelijk aioet blijken, dat men uict alleen de artikelen onder teekent. Aan de onderteekening zou de regeering een briefwisseling wil len doen voorafgaan, waarin dat wordt duidelijk gemaakt. Ook de gedachtenwisseling in de Kamer heeft de regeering de over tuiging gebracht, dat hoezeer men er ook tegen kan zijn, men zal stem men vóór Linggadjati. De minister wilde zijn tegenstan ders overtuigen, dat dit beter is. Een regeering als hier zit, die zich vooruitstrevend noemt, kijkt naar de toekomst en als men dat doet, is men vóór Ling gadjati. Men kan in Lingga. djati iets veel belovend zien, men kan er een gang naar Ca- nossa in zien, maar ook iets verheugends. Als men naar de toekomst ziet zegt men, „Er is een groot offer gebracht, om iets goeds te bereiken". De commissie gedroeg zich waar dig onder onwaardige omstan digheden, aldus mr. Jonkman Psychologisch siuk Volgens de regeering is wat vonr ons ligt een psychologisch en staat kundig stuk. Men zal moeten be denken, dat men als hier gespro. ken wordt van 'n overeenkomst, er kenning yan de republiek, van een Unie, zoeken moet naar de be- teekenis van de woorden der over eenkomst. Men bedenke dat nog zeer veel saan de verdere uitwerking is over gelaten. Linggadjati" is voor alles een politiek accoord. De regeering overweegt, als het tot stand is ge. komen, of dan niet het moment is gekomen om, wellicht vóór dat wet telijke maatregelen worden geno men. toch nog eerst een rondetafel conferentie bijeen te roepen. Daarna zal men moeten komen tot een grer dwetswjjziging en opstelling van een statuut voor de Unie. Men bedenke, dat het politiek ac eoord nog zoo weinig brengt dat er wettelijke maa'regelen moeten ko men voor den overbruggingstermijn. Spr. verzekert, dat zoowel de e.g. als de It. g.g. reeds bij de regeering hebben voorgedra gen met welke menschen het accoord verder kan worden uit gewerkt. Tegen de tegenstelling, welke de heer Roinme mankte tusschen Ling gadjati als fantoom en als het, we zenlijke Linggadjati heeft spr. be zwaar. Men bedenke, dat ieder der beide delegaties invloed wildo uit oefenen, zoodat het. een compromis moest worden. De beste tvpeering is nog altijd, dat het is een politiek aeeoord, een afspraak, die eigenlijk inhoudt, dat we een definitieve af spraak zullen nastreven op basis van deze overeenkomst. Arbitrage Ten aanzien der arbitrage deelt spr. mede, dat- zij op het laatste oogenblik is opgenomen op verlan gen der Indonesische delegatie, maar geen der partijen heeft gclcgenhei] gehad zich volledig rekenschap te geven van de draagwijdte daarvan. De bedoeling is af te spreken, dat dit artikel in een apart reglement een eigen beschrijving zal krijgen. Over bindende notulen zei de mi nister, dat er besprekingen zijn ge weest zonder den Britschen verte genwoordiger. Bij die politieke be sprekingen zijn afspraken gemaakt, wat. men later zal doen op bepaalde punten. Daarover zijn notulen ge maakt. Spr. gelooft, dat de Kamer zou kunnen goedvinden niet aan te dringen op het overleggen der notu len, omdat het schade zou kunnen veroorzaken. De minister herinnerde er aan, dat, voor „ons, Indische menschen", de grondwet niet zoo gelukkig is voor het ge meenschappelijk staatsverband, als men wel zou wenschen. Z.i. worden de gebiedsdeelen over. zee daarin toch miskend. Als men de grondwet als In. dischman opslaat, dan vindt men er niets over zichzelf. Dit is eigenlijk een aanwijzing, dat men in onze wetgeving een ach terstand had ten aanzien van lndië. Er wordt in dit debat, en terecht gestaan op onze grondwet. maar men mag nooit vergeten, dat men nooit heeft voorzien, dat zich om standigheden als nti konden voor doen. Zoolang de grondwet niet ge wijzigd is, kan het kwalijk mogelijk zijn zich aan te passen aan.de fei telijke toestanden. Verwijzende naar 1830 meent spr., dat we niet geheel zondor precedent zijn. Waar het om ging Waar ging het hij de overeen komst om? Gezocht werd naar een vrijheid in grootero eenheid als op lossing van het koloniale geval. „Wij willen op eigen wijze voorzien in een nieuwe staatsinrichting met vrijheid voor de onderdeelcn, zoo zei mr. Jonkman. De vierdeeli g staat, welken we gaan oprichten, zal moeten voldoen aan eischen dio nog niet gesteld zijn. Is het wel redelijk, als men een andere opvatting over de Koninklijke rede huldigt, als men anders denkt over de over. eenkomst dan een ander, de regeering te beschuldigen van ontrouw en zelfs met vervol ging te bedreigen? vroeg de mi nister. De heer Vonk heeft echter een onjuistheid begaan: hij heeft Je le den der e.g. en den It., g.g. be schouwd als gewone ambtenaren. Hiërarchisch zijn ze slechts, onder geschikt aan de Kroon. Ze hebben geen chef in den gewonen zin. Dat geeft een verhouding,'die niets te maken heeft met den gewonen amb tenaar. De heer Vonk moet ook acade misch nagaan of een rede als de zijne, buiten de Kamer gehouden wel geschikt is, om niet te verhin deren. dat ministers en Kamerleden vrij en onbelemmerd hun werk kunnen verrichten. Opdracht Mr. Jonkman ging vervolgens de opdincht aan de e.g. na, evenals de toelichting welke hij er op gegeven heeft. Het recht van afscheiding is erkend. De minister vroeg zich af, of hef. redelijk is aan hetbetrokken artikel zelf een mogelijkheid tot. strafbaarheid te ontleencn. Vanaf de 7 December-rede is ge. hinkt op twee gedachten: of het ver band unitarisch moet zijn of federa tie. In de troonrede vindt men de zelfde veelzijdigheid, men vindt het terug in elk staatsstuk. En als men nu gaat staan op het federatieve been, is het dan wel juist daar zoo sterk tegen te gaan opponeeren? In verband met het bij het debat aangehaalde artikel van „Het Binnenhof" verklaarde spr., dat er inderdaad verschil van inzicht, met Je e.g. is ge weest. Omdat de e.g. geen ge wone ambtenaren zijn, vraagt de regeering zich af, wat daar tegen is. Er is gevraagd, is dit nog wel een Koninkrijk? De overeenkomst moet genomen worden naar haar eigen tekst, dan ziet men in art. 6 een fe deratie, die, Unie wordt geheeten; in art. 7 organen, die gemeenschap pelijke belangen zullen behartigen, en men ziet aan het hoofd der Unie den koning. Besluiten worden genomen in naam des Konings. Er is een conflictenregeling aan gekondigd. Hieruit blijkt de eigen souvereiniteit der Unie. In elk ge- val wordt een en ander nog opei gelaten voor nadere uitwerking. In de Unie wordt Je laatste gedachte der overheersching weggenomen als uien ziet. dat aan het hoofd der Unie staat een koning uit het huis van Oranje en niet het Koninkrijk der Nederlanden. De beteekenis van de de facto erkenning is, naar sprekers inzicht, duidelijk uiteengezet, door prof. Lo- gemann. Of men de erkenning wil betitelen als regionaal of niet kan de positie niet verhelderen. Het is de erkenning van de republiek die oen staat zal worden van de Ver- eeuigde Staten van Indonesië. Spr. erkende, dat nakoming van het bestand zich op zeer onbevredigende wijze voltrekt. De kern van de erkenning, dat de republiek het gezag uitoe fent ligt hierin, dat het noodza kelijk is, als bewijs onzer vreedzame bedoelingen, om do republiek te erkennen. (Vervolg op pag. 2) De parlementaire commissie, wel. naar West-lndië wordt af gevaar- duid, zal bestaan uit de Tweede Kamer leden: dr. S. E. B. Bierema (PvdV), U. J. W. A. Meijerink (AH), G. Wagenaar (CPN), prof. J H A Eogcmann (PvdA) en uit de Eerste Kamerleden mr. G. C. JD. Krop man (KVP) en prof. J. de Zwaan (CHy Naar „Het Dagblad" uit Ba tavia meldt, is de kunstschilder C. L. Dake, zoon van wijlen prof. Dake,; op de Vliegveldlaan al daar door een wacht aangescho ten en aan de gevolgen overle-. (ion. De heer Dake kwam reeds omstreeks 19.1 op Java. Van olficieelc zijde deelt men mede, dat alle door den Konink lijken Nederlandschen Voetbal bond voor Zaterdag en Zondag as. vastgestelde wedstrijden zijn afgelast met het oog op do ge steldheid der terreinen. Ook de wedstrijden van de afd. Utrecht van den K. N. V. B. gaan NIET DOOR Naar wij vernemen is de datum van den FriescheD elfstedentocht en wedstrijd thans vastgesteld op 28 Decembor a.s. De organisatoren zijn over het algemeen zeer tevreden over den toestand van het traject, slechts op enkele plaatsen moet het ijs nog wat sterker worden en wat dat betreft zijn de on middel lijk* vooruitzichten niet ongunstig want het vroor hedenavond in Friesland acht graden, maar er kan in acht dagen nog veel gebeuren. Radio Buitenzorg bezet Agence France Presse bericht, dat volgens een Nederlandschen militai ren woordvoerder het republikein- schc radiostation tc Buitenzorg door Nederlandsche troepen is bezet we gens het verspreiden van berichten die in strijd zijn met den geest van het bestand. Het personeel van dit radiostation is ondervraagd. VAN de door den bezetter geroofde goederen is thans voor ongeveer 100 millioen gulden teruggevoerd. Het leeuwen aandeel komt daarvan de spoorwegen en de binnenscheepvaart ten goede, terwijl voor 23 millioen aan industrie-goederen in Duitschland teruggevonden en reeds naar ons land zijn terug gebracht. Aan tramrijtuigen kwam 100% terug, terwijl het per centage voor locomotieven 87, rijtuigen 50 en machinerieën 30 bedroeg. Deze mededeeling deed kolonel ir, Otto, de leider van het commissariaat generaal voor de Nederlandsche eco nomische belangen in Duitschland tijdens dP middagvergadering van de Nederlandsche kamer van koophandel voor Duitschland, welke zooals wij gisteren reeds meldden in Esplanade te Utrecht werd gehouden Kolonel Otto schetste op overzit h telijke wijze den achtergrond van hei werk en de werkmethode van het commissariaat Tweeërlei opdracht werd van de regeering omvangen nl, het terugvoeren van allp geroofde goederen en het beh?er van onze in Duitschland nog aanwezige onroeien de goederen te bevorderen. Daar het M IJ de afgevaardigden ie Denpasar is de vrees, dat de conferentie weinig tastbare resultaten zou op'e- veren na de openingsrede van Van Mook en de uiteenzettingen die daar na in besloten vergadenng werden gegeven, wel verdwenen Het wan trouwen vond zijn oorzaak in het uil. stel van Van Mooks komst en het feit dat deze conferentie alleen voor den toekomstigen staat De Groote Oost (die waarschijnlijk den naam Oost- Indonesië zal krijgen) wordt gehou den, en niet tegelijk voor Borneo. Na de gisteren gegeven inlichtingen heerscht er weer optimisme, vooral ook op grond van Van >Jooks ver, klaring dat de in Denpasar verkregen resultaten terstond in practijk zullen worden gebracht. Wel bestaat er op positie tegen de voorstellen bij dc de legatie van Zuid-Ceiel>?s en enkele andere afgevaardigden, o.a. van de Minahassa, Bij de gictermiddag geveerde alge. meene beschouwingen hebben ze.en sprekers het woord gevoerd. De tui ste was kapitein Tahva (Ambon) die o.a. zeide: In de ontworpen structuur spelen de volksvertegenwoordigingen en de ministerieele functies een gtoo- Te rol Men mag echter de ontaarding, die deze instellingen ir. Westerschr of Westersch georiënteerde staten heb ben ondervonden, niet uii het oog verliezen. Men maakt immers geen onderscheid tusschen gezag en macht. Instellingen, die geschapen of gemodi- In het hoofdgebouw van de K.L.M. te Den Haag is een tentoonstelling ge opend van voorwerpen, die door leden van hef K.L.M -personeel in hun vrijen tijd vervaardigd zijn. De heer en mevrouw Plesman en de vliegers Parmentwr en Viruly bezichtigen de expositie (P.) De ministers van Oorlog en M-arme declen in hun memorie van antwoord aan de Eerste Kamer mee, dat thans onder de wapenen zijn de lichtngc-n 1945 en 1946. Het grootste deel van het personeel der lichting 1945 is naar Indonesië vertroxken in het vel band der eerste divisie „7 December" en der „7 December-bataiKms". Aan nemende, dat de ontwikkeling van den toestand in Indonesië geen wijzi gingen in de bestaande plannen brengt, kan de demobilisatie var de lichting 1945 tegen het eir.de van 1948 worden tegemoet gezien. De demobi lisatie van de lichting 1946. hooiaza- kelijk ingedeeld bij de tweede divisie, zou in de eerste helft var. 1949 Kun nen volgen. In 1947 zullen dienstplichtige onderofficieren onder de wapenen moeten worden geroepen ter af lossing van oudere onderofficie ren, die zich thans in de tropen bevinden, en ter voorziening in de kaderbehoeften der derde di visie Dit is mogelijk, omdat niet onbelangrijke aantallen dienst- plichtige onderofficieren van jon geren leeftijd niet aan den aanmel dingsplicht hebben \oldaan, doch na vergelijking met de stamboc. ken van het ministerie te voor schijn zijn gekomen. Eveneens zullen in 1947 nog ver scheidene reserveofficieren in werke- lijken dienst moeten komen ter voor ziening in tal van functie: bij de der de divisie of, indien zij niet bij deze divisie kunnen worden ingedeeld ter vervanging van officieren die ovtr geplaatst zullen worden naar deze di visie uit verschillende onderdeeien. staven en bureaux in Nederland Ten slotte is het niet, uitgesloten, dat nog eenige behoefte aan kader zal be staan, wanneer onderdeeler aangewe zen zouden worden om deel te nemen aan de bezetting van Duitschland Hoewel het bezwaren opleverde besloten aan de leerlingen van de hoogste klasse der veischiLende l?rd- bouwonderwijsinrichtir.geri beh'o- rende tot de lichtingen 1946 en 1947, uitstel van eerste oefening te vcr- leenen tot na afloop van hun examen Zonder tP kunnen toezeggen, da' ae jeugdleiders allen van rpkoms'. in werkelijken dienst zuhen worden vrijgesteld, kunnen de ministers v<el verzekeren, dat in dringende gevallen zooveel mogelijk een gunstige beslis sing wordt genomen. In het belang van de groote ge zinnen is de minister van Oorlog er toe overgegaan, maatregelen te nemen, opdat ressrveofficieren dienstplichtige onderofficieren en ook andere dienstplichtigen, die een gezin hebben met meer dan vijf kinderen, voortaan buiten oproeping zullen blijven. ficeerd werden krachtens democrat! rche eischen, worden ihans algemeen als mislukkingen beschouwd. De vet gevende lichamen kwamen in cien greep van beroepspolitici politiex is een beroep geworden, waaruit men poogt te halen zooveel men kan. De methode van minnelijke schikkingen en hef, luisteren naar tegengestelde belangen maakt, dat er weinig groote lijnen in het beleid zijn te ontdekken. De groote taak van do aarpassing en reconstructie is alleen uitvoerbaar door personen, die onbelcrnmera en snel kunnen besluiten krachtens strekkende mandaten, welke ongeveer hét karakter hebben an blanco-vol machten. De nationale politiek k^est het belang als grondslag van den be oogden organirchen slaat. Op dif fun. dament dien) de volksver* egenwoor diging te worden opgebouwd. De ™er. tegenwoordigers dienen trapsgewijs gekozen te worden uit nieuwe vak- vereenigingen en corporaties: deskun, digen moeten door deskundigen ge kozen worden en de miuister-pvesi dent moet de sterke-leidende positie hebben van den Engelschen prirr.e- minister. Mr. Tjia Kok Tjiang (Zuid-Celebes) hield een uitvoerige rede. waarin hij verschillendp democratische systemen met elkaar vergeleek, met name d"_ van West-Europa en de Vereeni'dè Staten van Amerika. In zijn conclusie verklaarde mr. Tjia het West-Euro peesche systeem, speciaal het Frar»- sche. te prefereeren. Samenwerking De heer Soekawati (Balij prees het accoord van Linggadjati als ,ten staaltje van reëele .-taatsmanschap" en verklaarde: „Wat wij willen is een blijvende samenwerking tusschen Ne derland cn Indonesië op basis van vrijwilligheid, gelijkheid en weaer. zijdsche zelfstandigheid n eigen za. ken". Hij prefereerde den uarm ,.Oost-Indonesië" („Negaia Indonesia Timoer") die de verbondenheid met de rest van Indonesië be'c-r uitdrukt en besloot met uitdrukking te g°ven aan zijn diepe waardeerirg voor al len. die medegewerkt hadden aan de overeenkomst tusschen Nederland en Indonesië, vooral voor ,,dic twee groote mannen, wier namen met gul den letters in de historie zullen ge schreven staan: Dr. Van Mook en Soetan Sjahrir". Katoppo (Minahassa) uitte cril.ek op de ontwerpregeling vcor de Ne gara. in zonderheid artikel 3 waarin z.i. te veel bevoegdheden aan dc Ne gara onttrokken waren Alle bevoegd heden dienen in eerste instantie aan de Negara te worden overgedragen, die daarna zelfstandig zal oordec.en, welke bevoegdheden aan het centiale federatiebestuur zullen moeten woi- den overgedragen. Te .'ens verklaaroe hij zich tegen de mogelijkneid van af splitsing van Nieuw-Gumea. Een afscheid De laatste spreker. Clapruth (Z -Celebes), verklaarde namen? zijn groep, dat de Indo-Europea nen zich thans bij de Indonesiërs voegen en hiermee „afscheid ne men van het NederJandsch- volk". Dit vervult de Indo-Furopees-he groep weliswaar met weemoed, maar de belangen van deze groep verschil len nu eenmaal hemelsbreed van die van de „trekkersgroep". bezettingsbestuur nog steeds voor zeer groote moeilijkneden stond, ki zij slechts zeer weinig belangstellen in onze eischen tot terugvorderen van de geroofde goederen. Thans is het echter zoover dat een honderdtal of ficieren in Duitschland werkzaam zijn met het bovenvermelde resultaat. Het is vanzelfsprekend dat van Duitsche zijde nimmer medewe»-K.:r.g werd ondervonden en het deed d t om ietwat vreemd a?n daf het geal lieerde bestuur Duitsch personeel aanstelde om na je gaan of onze aan spraken wel gegrond waren. Dat ann ons de controle daarop weer weid toegewezen maakte dat deze regei.rg alsnog aanvaardbaar werd Het resul taat is weliswaar nog gering in ver houding tot hetgeen ons ontstoken werd, doch het schept weer arbccis- gelegenheid in Nederland. Door ret terugvoeren van machine.? was het o.a. mogelijk dat de Aku in Arnnem, de hoogovens in IJmuiden, de raolo- buizenfabrieken van Thilips. het allu- minium wals- en persbedrijf te Utrechf en tal van drukkerij installa ties in ons land weer m bedrijf ken den ^vorden gesteld. Aan het sl°t van de vergade"lr g, welke werd gepresideerd door p»of. dr. ir. H. O. J. H. Gelissen, die nog een overzicht had gegeven van het werk van de commissie voor herstel betalingen. hield mr. Marius, dif -se cretaris der Ned, Trustmaatschappij een inleiding Mr Marius wees cr op dat hcrvit- *ting der economische betrekkingen met Duitschland voor particuliei en voorshands niet mogelijk is. De lied. Trust Mij. is het cenige lichaam dat bespreking hierover met hef geal lieerde bestuur kan voeren. Het ctr- st„ succes is reeds geboeideen han delsovereenkomst met de Franwbe zone is gesloten. De vergadering werd o.a. bijge woond door vertegenwoordigers van d„ ministers van Buitenlendsche Ga leen. Landbouw, Sociale Zakon. Over zeesche gebiedsdeelen en FinanGên, Een commissie gaat naar Griekenland De Veiligheidsraad heeft eenstem mig de resolutie, waarbij een com missie van onderzoek naar de grensincidenten tusschen Grieken, land, Albanië. Joegoslavië cn Bul garije wordt ingesteld aangenomen. De commissie van onderzoek zal na 1 Januari worden samengesteld uit vertegenwoordigers van elf lan den in den Veiligheidsraad. Verte genwoordigers van Griekenland, Joegoslavië, Bulgarije en Albanië zullen de commissie op haar tocht begeleiden. De raad nam ook een amende, ment van Cadogan (Gr.Br.) aan, dat de commissie elk voorstel kan doer om een herhaling van grensschen- dingen en -incidenten in deze gebie den te voorkomen. Het aannemen van deze resolutie beteekent. dat. van alle zijden con. cessies zijn gedaan. Geen enkele maal dreigde het veto. De Veiligheidsraad zal 31 Decem ber zijn volgende vergadering hou den. De Nederlandsche walvischvaar. der „Willem Barentsz" heeft op 9 December de Tafel-baai, waar hij voor Kaapstad gemeerd lag, verla ten en heeft koers gezet naar het Zuid-Poolgebied. De elfinerentochk welke in ver band met den toestand van het ijs en sneeuwval werd afgelast zal nu Maandag 23 December verreden worden. Korfbalwedstrijden afgelast Officieel wordt medegedeeld, dat alle voor Zaterdag en Zondag vastgestelde wedstrijden van den Koninklijken Nederl. Korlbal/jond zijn afgelast. ZOU er in West-Europa wel één generaal uit den twocdcn We reldoorlog zoo bekend zijn gewor den als Montgomery? Is het feit al leen al, dat iedereen faniilianrwe£ over don Britschen veldmaarschnl c spreekt als over Monty", daarvoor niot een bewijs? Monty, de comman. dant van het Achtsto Engolscho le ger, de overwinnaar van Alamcinr de aanvoerder op D-day in Norman- Jië, de bevrijder van Nederland ook en nu, na den oorlog do Chief of the Imperial General Staff. Monty, do man van do zwarte Baskischo muts, die er zoo heel andors uitziet, dio zoo heel anders optreedt als wij van een generaal, laat staan van een veldmaarschalk nu eenmaal ver wachten en om wien dc legende reeds bij zijn leven zijn web van fantasie aan het weven is. Monty, de militair met een eigen strategie cn tactiek, over dc juistheid en do beteekenis waarvan de critici en do bewonderaars, deskundigen en zij, die zich hiervoor uitgeven, elkaar reeds geducht in do haren zitten, Monty vergood en verguisd om beurten, maaraltijd Monty. Welk een onderwerp voor een pakkende levensbeschrijving, welk een geweldig lastige opgave tege lijk voor dengene die haar wil on. dernemen. Alan Moorehead heeft er zich toe gezet, Alan Moorehead, een van de allerbeste oorlogscorrespon denten bij het Britscho leger. Mis schien kent U hem al, lezers, door zijn voortreffolijke reportago van den strijd in het. Westen, dio onder den titel „Eclipao" is gepubliceerd en al ecnigen tijd ook in Nederland sche vertaling in omloop is. lX/TOnREHEAD'S biografie voor Montgomery is sinds eenigen tijd verschonen. Wij hebben haar met groot genoegen gelezen. Monty wordt er ten voeten uit in geteè- kend. in zijn kracht cn zijn zwakhe den, zijn ^oorspronkelijkheid en zijn aanstellerij, in zijn kinderjaren en op het toppunt van zijn roem, in zijn slagen cn in zijn falen. Want hoewel Alan Moorehead den man, dien hij beschrijft; bewondert, daar om heeft hij zijn critiek allerminst voor zich gehouden. Juist daardoor wordf het beeld, dat hij voor ons teekent. zoo bloedwarm, zoo levend. Natuurlijk is Moorehcad's woord niet het, laatste, dat over den Brit schen veldmaarschalk zal worden gezegd, het spreekt vanzelf, dat de historie haar eindoordeel over Mont gomery nog jaren cn jaren zal op schorten. Maar evenzoo is het waar, dat wij, bij alle onvolkomenheden, die deze biografie onvermijdelijk aankleven cn waarvoor wij werke lijk dc oogen niet sluiten, van mee ning zijn. dat Alan Moorehead met het schrijven hiervan co*n nieuw be wijs heeft geleverd van zijn groote kwaliteiten als auteur TJ ET is onze bedoeling, om T -T het niet bij deze opwek king om dit boek ter hand te nemen te laten: wij gaan U, te beginnen met morgen, regelmatig gedeelten er uit bren gen. Wij doen dit in dc vaste overtuiging, dat onze lezers Monty beter willen leer en ken nen, den generaal Monty, maar ook den kleinen jongen en den mensch. Dat wij hun kunnen verzekeren, dat zij dusdoende van het groote wereldgebeuren, dat nog zoo kort achter ons ligt, dat wij allemaal maar in fragmenten hebben beleefd, menige belangwekkende bijzon derheid zullen vernemen, wat hen in staat zal stellen, hun inzicht te verdiepen, zal deze publicatie voor hen alleen maar aantrekkelijker maken, naar wij hopen. Vorst Weersverwachtingmedegedeeld door het K.N.M 1 te Dc Bilf, gel dig tot Vrijdagavond Helder weer mef. lichte vorst in het uiterste Westen van het land en matige vorst in hej ove- t rige gedeelteWind, matig uit Oostelijke richtingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1