DAGBLAD VOOR AMERSFOORT TWEEDE KAMER STEUNT DE REGEERINGSPOUTIEK krijgen weer huishoudzeep! Groote meerderheid voor motie-Romme Oud-illegale bladen moeten gedrukt kunnen worden Veldslag woedde in Hanoi O Radio-debat in Hoogtepunt van de vorst voorbij KACHEL UIT EN NIET ROQKEN! de Kamer Furtwangler gezuiverd en meer luiers! Vietnamsche troepen in den aanval Parade van de week GiroQummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Lcsse nummers 10 cL UITGAVE \»AN«I>E*S3PlGa®®& ®E<fF PA¥»R<@lO)K Zaterdag 21 December 1946 Nr. 526 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directcur-Hoofdredacteun TJ. DE BOORDER TN E motie-Romme, betreffende de vrijheid en de vei- ligheid van de slachtoffers der gebeurtenissen in Indonesië en van de geïnterneerden, werd rijdagntid- dag met 83 tegen 10 stemmen aangenomen. De com munisten stemden tegen. De motie Schouten, welke de regeering uitnoodigt ten spoedigste over te gaan tot de bijeenroeping van de Rijksconferentie, werd verworpen met 65 tegen 29 stemmen. Vóór de fracties der A.R., C.H., St.G. en P.v.d.V. Tegen waren de R.K. fractie, de P.v.d.A. en de comm.-fractie. De heer Ruys de Beerenbrouck had tevoren verklaard zich van stemming te zullen ont houden. De stemming over de tweede motie-Romme, welke zich vereenigt met het door de regeering voorgenomen beleid, t.a.v. het ontwerp-accoord van Linggadjati werd met 65 stemmen vóór en 30 tegen aangenomen. Vóór stemden de R.K.-fractie (behalve de heer Ruys de Beerenbrouck), de Partij van den Arbeid en de communistische fractie. Tegen stemden de fracties der A.R., C.H., St.G., P.v.d.V. en de heer Ruys de Beerenbrouck. DE begrootingen van Overzeesche Gebiedsdeelen, welke na het Linggadjatl-debat weinig belangrijke punten voor debat meer opleverden, heeft de Tweede Kamer gisteren aangenomen. In de morgenzitting drong de heer de Kort (K.V.P.) aan op be vordering van den opbouw eener West-Indische economie. In dat verband verzocht de heer MeijerinU (A.R.) om de vérleening van een houtconcessie in Suriname aan te houden, totdat :1e parlementaire commissie. West.Indiö bezocht heeft. De heer De Groot (C.X.PA pro- testeerde tegen arrestatie van leden der Partai Xnsional Indonesia in Zuid-Celebes. Mr. Joekes (P\.d.A.. zou prijs stellen op een volledig overzicht ten aanzien van alles wat zich in Indonesië heeft afge speeld. De censuur op dagbladen en tijdschriften wekte zijn ernstig mis noegen. De heer Beerninck (C.H.) vond de CommissiO'Generaal te duur en achtte liet, psvchologisch niet juist, dat prof. Schermerhorn en de heer Van Poll hun vrouwen hebben laten overkomen naar Ba tavia. Minister Jonkman, die V middags de sprekers beantwoordde, kondig de de spoedige verschijning aan van een wetsontwerp betreffende de stichting van een welvaarts fonds voor Suriname. De behande ling van de concessie-aanvraag voor houtaanknp kan niet worden uitgesteld, maar de oppervlakte is intusschen teruggebracht van 4l/2 millioen tot een half millioen H. A. De heer De Groot deelde den minis ter mede. dat Dr. Ratu Langi in vrijheid is gesteld. De overkomst van de fa milieleden van de commissie generaal was geen bevoorrech ting. -doch de erkenning van de noodzaak, dat de commissie generaal in Batavia een eigen centrum moest vormen. Bij de benoeming van de leden der C. G. was omtrent den overtocht reeds een afspraak gemaakt en de minister achtte het billijk, dat deze geschiedde op 's lands kosten. Kinderbijslag accoord De Eerste Kamer heeft, na eenige discussies, de wijziging in de kinderbijslagwet z.h.s. aangenomen. Wollen stoffen iets goedkooper Doordat de regeering het calcu latieschema voor wollen stoffen heeft gewijzigd zullen de prijzen met eenige procenten dalen. „Vrij" eten in de restaurants (Eigen bericht) Naar wij vernemen heeft minis ter Mansholt bepaald, dat van de beschikking voor den omvang dei- maaltijden in restaurants a.s- Zon dag, do beide Kerstdagen, Oud jaarsdag en Nieuwjaarsdag ont heffing wordt verleend. De feest diners zullen die dagen dus niet aan „grenzen" zijn gebonden. Koningin richt zich tot het leger De commandant der Nederland- scho troepen in Engeland, gene- raal-majoor D. van Voorst Eve* kink, heeft de volgende Kerst- en Nieuwjaarsboodschap van cle Ko ningin ontvangen: „Aan U allen, die deel uitmaken van de strijdkrachten ter zee, te land en in de lucht, zoowel hier te lande, als in Suriname en Cu rasao, of wel in opleiding in Groot Brittannié, zend ik mijn beste wenschen voor een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar. Moge ieder van U, trouw aan de U gegeven opdracht, medewerken aan den \crderen opbouw van onze krijgsmacht," ocraxoooooocooooooooooooo<»ooeooc«:oi: Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond: In den loop van den dag matige tot lichte vorst, met wat toenemende bewolking en zwakke tot matige wind, over wegend tussclien Oost en Zuid. Geen neerslag van beteckcnis. (Van onzen parlementairen redacteuT) De tegenstellingen in ons volk ever de oplossing van het radio probleem zijn niet zoo scherp als die ten opzichte van Linggadjati ïfiaar toch kan men ze steeds constateeren. Aan den eenen kant 6taan de groepen, die ook vóór den oorlog een uitingsmo gelijkheid voor hun cultureele en politieke, meeningen vonden dcor de oude omroepvereenigin- gen, aan den anderen kant de buiten gesloten groepeeringen. Het streven naar een Nationalen Omroep gaat echter boven die tegenstelling uit. In de Partij van den Arbeid vindt men voor standers van radicale vernieu wing cn van de oude verhoudin gen in een aan den tijd aange- pasten vorm. Dat de heer Van S 1 e e n gis- sleren in de Tweede Kamer voor heide stroomingen in die Partij optrad was het bewijs, dat men bezie is naar elkaar toe te groei en. Men is bereid de tijdelijke rcgMing van den minister te aanvaarden. Als aannemelijke cplossing beschouwt de Kamer fractie van de P. v .d. A. een top- organisatie met coördineerende bevoegdheden boven de omroep- creenigingen. Do redevoeringen van do hee- ren Van der Zaal (A.R.) en Teu- Imcs (KVP) bewezen, dat men in die kringen 'meer voelt voor ae oude regeling, al aanvaardt men de tijdelijke oplossing van den minister. Van de zijde der P. v .d. V. en de C.P.N. werd aangedrongen op een radicale vernieuwing. Deze besprekingen werden ge voerd b:j de afdeeling Pers en Radio van de begrooting van Onderwijs. Kunsten en Weten schappen. Van den heer Van Walsum (P- v. d. A.) teelten den wij de volgende opmerking aan: „De regeerina stelt terecht op het oogenblik geen devie zen beschikbaar voor den aankoop van persen yoor nieuwe dagbladdrukkerijen. Doch dan heeft zij ook den plicht om het mogelijk to maken, dat de oud-illegale bladen behoorlijk worden gedrukt en dit nog te meer, omdat de Londensche regee rina herhaaldelijk heeft toe gezegd, dat de „nieuwe" kranten geen moeilijkheden zouden ondervinden van „de oude". Omtrent de Ned. Onderwijs Film en de „Werkplaats" van Kees Boeke te Bilthoven deed minister Gielen toezeggingen, die de hoop op een bevredigende oplossing deden stijgen. De de batten over de afdeeling Kunst, waarover de interpellatie-Joe'ses op 2 Aug. j.l. zooveel te doen is geweest, brachten, tegen ver wachting weinig belangrijks. De Duitsche dirigent, Furtwangier is voor de Commissie voor de Zuive ring van Kunstenaars in Berlijn ver schenen De behandeling heeft ver scheidene uren geduurd. Te talrijke getuigen legden allen verklaringen af ten gunste van den diligent, die r-€i- manenf. strijd heeft gevoerd tegen den funesten invloed van de Ni2i's op het muziekleven. In tien jaar t.ijas heeft hij slechts viermaal concerten geleid, die door dp Nazi-partij wavn georganiseerd, terwijl hij wel 60 maal had geweigerd. Ook had hij princi pieel glweigerd op to treden in ooor wapengeweld veroverdo landen Furtwangler zelf verklaarde om.: „Mijn doel is geweest voor Duit sche menschen Duitsche muziek te blijven maken, want deze menschen leefden toch voort onder de Nazi oppervlakte. Ik kon Duitschlana in zijn diepste nood niet verlaten. Weg gaan zou voor mij desertie beteer.end hebben. Ik betreur het, niet dit vnor het Duitsche volk te hebben ged?an." Furtwangler verklaarde voorts, dat hij eind 1944 naar Zwits-jland ge vlucht is nadat hij gewaarschuwd was dat de Gestapo hem zocht onder verdenking betrokken te zijn bij het complot van den 20cn Juli. Zijn slotwoord lokte luide langge rekte ovaties uit van het publiek in de rechtzaal, zoodat Furtwangler zich tenslotte genoodzaakt 2ag cp tP staan en buigingen naar het publiek te ma ken. alsof hij zoojuist een concert ge dirigeerd had De Commissie deeldp na uren.ang beraad mede. dat het ve.zoek van Furtwangler tof zuivering was aan vaard en aan de geallieerde Kom- mandatura zal worden do' rgegevcn„ Op Dinsdag 31 December 1916 zullen de beurzen voor den geld* en fondsenhandel gesloten zijn. OP de bonnenlijst, die op 9 Januari gepubliceerd wordt, zal weer, na maandenlang wachten, een bon voor 225 gram huishoudzeep of 90 gram toiletzeep voorkomen. Bovendien voor de allerjongsten (E-kaar- ten) een extra-rantsoen voor 90 gram toiletzeep. Deze mededeehng, die het ministerie \an Economische Zaken verstrekte, zal al onze lezers, maar vooral de moe ders met groote vreugde vervullen. De meeste gezinnen zijji reeds lang dooi- den kleinen voorraad, voor zoover die ge kweekt was, heen. Moeders stonden voor onoplosbare raadsels, hoe zij de luiers en de kleertjes van haar babies schoon konden krijgen, en wij allen wisten op het laatst niet meer hoe wij ons wasschen moesten. Met nadruk willen wij hier nogmaals constateeren. dat het zeeptekort niet te wijten is aan gebrek aan activiteit van welke officieele instantie dan ook, doch uitsluitend aan het over de hcele wereld heerschendc gebrek aan vet ten. Dat nu deze bon aangewezen kan worden is te dankep aan het feit. dat de zeepfabrieken weer de beschikking kregen o\er vrij kleine hoeveelheden oliën en vetten. Dit wil dus uitdrukkelijk niet zeggen, dat de zeep- voorziening nu voor de toekomst verzekerd is, maar, gelijk onze inlichtingen luiden, zijn zoowel de officieele instanties als de fabrieken op haar qui vive. Moedér, we krijgen lekker weer zeep" „Indrapoera" Maandag in Rotterdam De „Indrapoera*' met ruim elf honderd repatrieerenden aan boord, zal Maandagmiddag om één uur te Rotterdam worden gedebarkeerd. Omdat er zieken aan boord zijn worden geen familieleden, vrienden of kennissen van repatrieerenden, passagiers of bemanning op het ter rein toegelaten. Bewaar inlegvellen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat. de inlegvellen GA 605, GB 605, GC 605, GD 605, GE 605, hoewel deze niet meer gebruikt zullen worden voor do uitreiking van bonkaarten, toch zeer zorgvul dig bewaard moeten worden. Deze inlegvellen zullen u.l. t.z.t. nog voor andere verstrekkingen gebruikt worden. De beroemde Z\veedschP hersen. chirurg prof. Hei bert Oliveciuna heeft onlangs in het Serafemer zie kenhuis te Stockholm een zeer zware operatie verricht. Hij opereerde den bekenden Deenschen operaznger Aksel Schiötz, die naar Stockholm was overgebracht, toen bij hem een gezwel in de hersenen geconstateerd was. De operatie nam 4 uur in te- slag terwijl meestal niet meer dan 2 of 3 uur zijn vereischt. De patient is thans herstellende. De huidige productie van luiers maakt het mogelijk het aantal luiers dat aan a.s. moeders wordt toegewezen, dat tot nu toe zes bedroeg, te verhoogen en te brengen op negen per bon. In verband hiermede bericht het C.D.K. dat de distri butiediensten met ingang van 23 December in plaats van de tot dusverre gebruikte luierbonnen ..6 luiers", rantsoenbonnen „een artikel J" zullen uitreiken. Op de ze bonnen mogen negen luiers worden gekocht. De elfstedentocht Ten aanzien van den Elfsteden tocht vernemen wij nog de volgen de bijzonderheden. Kaarten voor deelnemers worden den dag tevoren (Vrijdag) tegen he. taling beschikbaar gesteld aan een Ier loketten van een nader bekend te maken bureau. Niemand zende dus geld vooruit. Er wordt de aan dacht op gevestigd, dat de lengt? van het traject 200 km bedraagt dit is ongeveer de afstand Leeuwar den—Den Haag. Medische keuring- is Diet \ereischt, doch ieder moet er van doordrongen zijn, dat een dergelijke tocht in den winter, vooi een groot deel met tegenwind, al leen kan worden volbracht door lichamelijk sterke rijders. Ook al in verband hiermede is het besluit ge- nomen, geen deelnemers beneden 13 jaar tot den wedstrijd of tocht toe te laten. Langebaankampioenschap van Nederland Op de baan van de IJsclub „Kra. lingen" te Rotterdam zullen op 28 en 29 December a.s. nationale lan- gebaanwedstrijden voor amateurs worden gehouden om de XaJer- landsche kampioenschappen. Des Zaterdags starten de deelnemers voor de 500 en 5000 meter, 's Zon dags voor de' 1500 en 1000 meter. Teneinde mis\erstand te voor komen moet hieraan nog worden toegevoegd, dat de rantsoenbon nen „een artikel J" in twee ver schillende uitvoeringen in omloop zullen worden gebracht. Beide soorten bonnen zijn evenwel gel dig. Hieronder volgt de omschrij ving der twee verschillende uit voeringen. 1. Ondergrond groen met beige ruit op linker helft. Opdruk: „een rantsoen artikel J"J 2. Ondergrond groen, met gele ruit op linkerhelft. Opdruk: „25-1- '-15", een rantsoen artikel J". Ook deze rantsoenbonnen zijn, evenals de tot dusverre in gebruik zijnde luierbonnen, z.g. vóór-inle veringsbonnen. Textielpunten moeten voor de op deze bonnen te koopen luiers uiet worden afgestaan. De tot 22 December 1946 uitgereikte luier bonnen „zes luiers' blijven tot nadere aankondiging geldig voor het "koopeii van 6 luiers, Een Dakota liii den Britsc/icn luchtvaartdienst stortte neer op een huis in Ruidlip Middlesex, binten Londen. De inzittenden kwamen er goed af. Grondpersoneel van de Londensche luchthaven morst ter voorkoming van brand, met groote voorzichtigheid de benzine uit de tanks aftappen en in een tankwagen pompen. DONDERDAG is bij Hanoi, in Tonkin, een algemeene veld slag ontbrand, waarbij vele dooden zijn gevallen en de Fransche commissaris van Tonkin ernstig werd gewond. Volgens de laatste berichten zouden de Franschen in de stad de rust hebben hersteld. p\E opstandelingen hadden het station van Hanoi, de gevan genis, dc Koninklijke residentie en den schouwburg bezet- De regeering van de Indo-Chi* neesche republiek Vietnam liecft Hanoi verlaten. Hanoi zou door 30.000 aanhangers van dc autono me regeering van Vietnam om geven zijn. Dc Fransche minister van koloniën, Marius Moutet zal zich per vliegtuig naar Indochina begeyen. In de omgeving van den Fran schen generalcn staf te Parij9 noemt men den toestand in Indo- China critiek. Op het oogenblik bevinden zich in Indo-China to taal S9.000 manschappen onder Fransch commando. Volgens mi litaire deskundigen te Parijs zou men 200.000 manschappen meer noodig hebben, wanneer de troe belen militaire operaties op groo* ten schaal noodzakelijk zouden maken. Generaal Morliere, waarnemend hooge commissaris voor Frankrijk in Fransch-Indo-China heeft zich met een proclamatie tot de bevol king van Hanoi gericht. Hii er- klaart hierin, dat Vietnam op verraderlijke wijze de vijandelijk heden heeft geopend met een zelf de tactiek als Japan in Maart '45. De regeering van Vietnam is „op de vlucht", aldus de proclamatie. Republiek Vietnam COCHIN-CHINA Door Vietnam begeerd gebied Door Siam geannex Centrum v. d. opstand f CABTO-i647 Heroverd Naar verluidt zijn de president van Vietnam dr. Ho Tsji Minh en de minister voor de nationale defensie Yvon Guyen Giap Donder dagmiddag uit Hanoi ontkomen Vrijdagavond woei de Fransche vlag op de residentie van den pre sident en op den schouwburg. Vol gens een telegram van het Fran sche persbureau AFP uit Hanoi doven de Fransche troepen thans dc laatste haarden van tegenstand Dc Vietnameesche troepen heb ben volgens de laatste berichten een aanval geopend op drie ste den: Bac Minh. ongeveer 65 kilo meter ten N.O. van Hanoi. Hau- duong en Phulang Huong, onge veer 65 kilometer ten Noorden van Hanoi. Voetnoot: In Maart van dit jaar heeft Frankrijk de onafhan kelijkheid van Vietnam erkend, tegelijk met die van Cochin-Chi* na, Laos en Cambodja, die teza men de Indo-Chineesche Federa tie moeten vormen. Dit gebied is sedert dien echter nog niet rustig geweest. O.a. verlangt de repu bliek Vietnam de inlijving van Cochin-China, terwijl Frankrijk een overigens nog altijd uitge stelde volksstemming wil laten beslissen. Frankrijk beschuldigt de republiek ervan dat zij Japan ners in het leger heeft opgeno men. Schermutselingen bij Padang en Bandoeng In het dageliiksch overzicht van de militaire situatie in Indonesië wordt gemeld: De samenkomst van de militair- technische subcommissie der Neder, landsche en Indonesische delegaties ter uitvoering van dc regeling van dc demarcatielijn werd gistermorgen gehouden Een Xederlandsche patrouille is in de omgc\ ing van Padang, binnen Ne- derlandsch gebied, aangevallen cn met automatische wapens beschoten Dr. aanval werd afgeslagen. Twee Neder, landers werden gewond. Bu zuiveringsacties door Neder, landsche troepen in de omgeving van Ocdjocngbroeng (bu Bandoeng) zijn deze gestuit op een groep van 50 man in khaki-uniformen gekleed. Bu' het vuurgevecht dat ontstond, werden zes leden van deze bende gedood. Te. voren waren reeds twee Indonesi sche wachtposten gedood Denzelf den dag ontmoette men tegenstand van een groep van 100 man Na een vuurgevecht vluchtte dc groep Twee Nederlanders verdon gewond. Bü me. disch onderzoek bleek, dat dumdurr- munitic gebruikt was Bij zuivering van een kampong te Semarang werd een Nederlander ge dood en een licht gewond. Het gemeentehuis te Buitenzorg is onder Nederlandsch toezicht gesteld. WIJ kunnen ditmaal met ons overzicht van het binnen- landsch gebeuren kort zijn, daar het politieke leven in ons land dc laatste dagen geheel werd be- heerscht door de kamerdebatten over het ontwerp-accoord van Linggadjati en wij dit accoord in een aantal artikelen reeds uitvoe rig hebben toegelicht. Het kamer debat is thans met dc motie Rom- mc afgesloten. Do Tweede Kamer heeft zich door het aanvaarden van deze motie in groote meer derheid achter de regeering en daarmee achter de Commissie- Generaal geschaard. Daarmee heeft dc Kamer niet zonder meer liet accoord van Linggadjati aan vaard, maar dit accoord. zooals het is uitgelegd in de Toelichting van dc Commissie-Géneraal en in dc regeeringsverklaringcn van 10 en 19 December. In de Toelichting van de C.-G. waren, zooals nicn weet. de bindende notulen van de tc Linggadjati gevoerde bespre kingen verwerkt. Zoowel volgens de motie Ronnno als volgens cle verklaring van minister Jonkman zal het accoord tussclien Nedcr- iand cn de Republiek Indonesië niet huiten de door de grondwet gestelde grenzen treden. Politiek is 't resultaat der kamer debatten nog van belang omdat cr de hechtheid van de Roomsch- i Roode coalitie uit gebleken is. Do i R.K. fractie heeft zich, 6p £én lia I na, achter de regeering geschaard cn toonde daardoor meer homoge niteit dan men uit dc mcepingen der onderscheidene R.K, persorga nen zou hebben afgeleid. Het oor deel der P. d. A. was aan geen twijfel onderhevig, omtrent dat van de K.V.P. hebben wij gerui- men tijd in het onzekere verkeerd tot uit de kamerdebatten bleek, dat dc toelichtingen op Linggad jati i:i de regecringsverklaring en en Memorie van dc C.-G. in ge noegzame mate aan dc Katholieke bezwaren tegemoet kwamen. Met de aanvaarding van Ling gadjati is thans een belangrijke stap gezet op het pad naar een staatsrechtelijke hervorming van ons Rijk. dat in dc toekomst ccn Koninklijke Unie zal zijn, in den vorm zooals wij die de vorige week hebben uiteengezet. De dc zer dagen geopperde bijeenkomst van Denpasar en vooral de ko mende Rijksconferentie, die men dan boter Unie-conferentie zal kunnen noemen, zullen deze her vorming haar Verwezenlijking kunnen geven. r^)AT niet alleen Nederland L/ thans voorgoed een eind moet maken aan het tijdperk der kolo niale verhoudingen, maar dat ook andere landen in dezen tijd met dezelfde problemen te maken heb ben. is o.m. in deze week nog door een deskundigen medewerker op historische gronden in ons blad uiteengezet. Zeer moeilijk is dit probleem wel voor Engeland, al schijnt dc gemiddelde Engelsch- man zich wonderlijk genoeg momenteel om wat in Britsch- ïndië gebeurt minder druk te ma ken, dan de Nederlander om In donesië. Engeland heeft India on afhankelijkheid beloofd maar de religieuze tegenstellingen ter plaatse maken het waarschijnliik. dat een burgeroorlog op groote schaal uitbreekt indien Engeland zich onmiddellijk geheel uit Britsch-Indië terug trekt. In het begin van deze week werd de we reld opgeschrikt door een sensa tioneel bericht, volgens hetwelk (de Jlindoe) Pandit Nehroe, de Indische Congres-leider, gezegd zou hebben, dat Yoor-Indië zich binnen drie dagen los van het Britsche Imperium zou verklaren. Later heeft hij dit bericht tegen gesproken. maar geheel uit de lucht gegrepen zal het wel niet zijn geweest en in ieder geval heeft het de Britsch-Indischo kwestie weer sterker op den voorgrond gebracht. Of de moeilijkheden tussclien de Hindoes cn dc Mohammedanen zonder bloedigen onderlingen strijd er zijn al hevige botsin gen geweest uit den wegge ruimd kunnen worden, is twijfel achtig. De conferentie te Londen, die tot een compromis tussclien deze twee groepen had moeten leiden, is een mislukking gewor den. De Hindoes 7.ijn sterk in de meerderheid en zij weigeren dc instelling van een Mohamme daansehen staat Pakistan. Zij wenschen ook niet aan provin cies met een Mohammedaanscho meerderheid zóóveel vrijheid te geven, dat deze zich zouden kun nen aaneensluiten tot een soort Mohammedaansch blok in den staat. De Mohammedanen zijn cn blijven in de minderheid en dat wil temidden van een in het kas tenstelsel groot gebrachte bevol king van Hindoes heel wat meer zeggen dan elders in de wereld. De Mohammedanen zijn strijd baar, ze wenschen zich niet te laten verdrukken en deinzen voor geweld niet terug. (Vervolg op oag. 2) Zeister tram moet bezuinigen Met ingang van Maandag 23 De cember zal in verband met de stroorabesparing, do 7^2 minuten* d.enst op de tramlijn Utrecht^-Zcisl worden -gewijzigd in aen'kwartier, dienst.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1