DAGBLAD VOOR AMERSFOORT „Linggadjati" niet in Eerste Kamer Denpasar-conferentie komt vandaag gereed Nog meer expositie-ruimte tij dens Voor j aarsbeur s Minder electrische treinen in verband met kolennood Kort debat over troepen-uitzending Reinards: „Kunst is super-nationaal" Bezuiniging bij de Tribunalen Technische groepen op terrein aan de Croeselaan Eenzaam op wacht Het Joodsche oorlogspleegkind Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 24 December 1946 Nr, 528 6e Jaargang Red. cn Adm.: Snouckaerüaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onzen parlementairen redacteur) D EGEER1NGSVERKLARING cn accoord van Linggadjati zullen in de Eerste Kamer niet afzonderlijk in bespreking komen. De heer Molenaar, die in de voorgaande zitting van den Senaat zijn voornemen had aangekondigd om een voorstel te doen, waardoor de mogelijkheid daartoe zou worden geopend, ver klaarde thans, dat hij aan zijn voornemen geen gevolg zou geven, in de eerste plaats omdat de rede van minister jonkman nog niet in het bezit der Eerste Kamerleden was gekomen, in de tweede plaats, omdat de tijd tussclien Kerstmis en Nieuwjaar zich tot een dergelijke bespreking slecht leende. Hij vroeg nu de mede werking van den Voorzitter, om de begrooting van Overzeesche Gebiedsdeelen zoo spoedig mogelijk in de afdeelingen te brengen, opdat binnen den kortst mogelijken tijd deze in openbare zitting kan worden behandeld, waarbij dan tevens Linggadjati ter sprake kan worden gebracht. Prof. Anema, die als oudste lid in jaren den voorzitterszetel innam, omdat prof. Kranenburg ongesteld was, zegde zijn medewerking toe. Reeds Vrijdag a.s. wordt de begroo ting in de afdeelingen behandeld. De Commissie-Generaal kan dus thans naar Batavia terug keeren, ten einde namens de regee ring de ontwerp-overeenkomst te teekenen. na een korte verdediging vaei minis ter Beel, met 29 tegen 3 stemmen der CPN. De in tweede lezing ver- eischte twee derde meerderheid was ^yVER de herzienini g van art. 192 der Grondwet.' strekkende, dat door een speciale wet aan dienst plichtigen de verplichting kan wor den opgelegd om buiten het Rijk in Europa dienst te doen, is in tweede lezing nog kort gedebatteerd. De heer Koejemans (CPN) was van meening, dat nu in het accoord van Linggadjati een spoedig, terug roeping der troepen is voorzien (mi nister Jonkman vertaalde de term „aanstonds" overigens door „zoodra mogelijk" en niet door „zoo spoedig mogelijk", gelijk de heer Koejemans zei deze Grondwetswijziging volko men overbodig is. Hij betoogde, dat als art. 192 gewijzigd diende t^ wor den, dit moest geschieden in het ka der van de Grondwetswijziging, welke het gevolg zou zyn van de nieuwe staatkundige constructie in Indonesië. De heer Donkersloot (P.v.d.A.) zeide, dat men het inzicht kan heb ben van de onvermijdelijkheid van deze wijziging en toch bevreesd kan zijn voor mogelijke congruentie.-;. Slechts door het nakomen van be paalde voorwaarden kan de troepen- uitzending gerechtvaardigd zijn. Vast moet staan, dat de soldaten hun taak strikt uitvoeren i den geest van de regeering, dat wil zeggen, preventief, opbouwend en bescher mend. Dit streven is inderdaad bij de legerleiding aanwezig, docli hoe is het gesteld met de gezindheid van hen, die aan dat streven uiting moe ten geven? De tweede voorwaarde is, dat er van de aanwezigheid der troepen een rustgevende werking uitgaat en geen onrust verwekken de. En de derde voorwaarde: de be langen van de soldaten -moeten zoo danig worden -erzorgd, "dat zij bij demobilisatie geschikter zijn ge worden voor hun toekomstige taak in de maatschappij en niet onge schikter. De heer Ivolff (CH) verklaarde, dat zijn fractie, die den vorigen keer tegen had gestemd, omdat zij het met de manier, v\aarop de wijziging tot stand was gekomen, niet eens was, thans voor zal stemmen. De wijziging werd aangenomen, De gewezen dirigent van den Ne- derlandschen Omroep, Pierre Rei nards, bekende gisteren voor het Gooische Tribunaal „muzikaal pro- Duitse h" te zijn geweest, doch nim mer sympathie te hebben gehad voor het rationaal-socialisme. Hy gaf toe, op een muziekfeest in Po sen te hebben gedirigeerd, evenals op een uitvoering in Grand Hole! „Gooiland" te Hilversum, waar het Omroep-symphonie-orkest het Horst Wessellied en het Duitsche Volks lied ten gehoore bracht. Voorts be kende hij een interview te hebben toegestaan, dat in het „Nationale Dagblad" werd afgedrukt, waarin hij de cultuurkamer verdedigde en de bevolking van Limburg had ge wezen op „den nieuwen tyd die voor de kunst aanbrak". In zijn verdediging verklaarde hy de kunst als super-nationaal te hebben beschouwd. Hij be treurde het, in den oorlog geen positieve houding te hebben aangenomen. Het Tribunaal, onmiddellijk" uit- spraak doende, adviseerde Reinards, die 7 maanden geïnterneerd isr ge weest, een straf op te leggen vojr den tijd van 2 jaar, zoodat hy nog 1 jaar en 5 maanden in een kamp zal moeten doorbrengen n* "dv.; Vorstperiode nog niet ten einde In den ochtend nog vrij strenge f vorsl. Later op den dag lichte I vorst tot temperatuur om het r-, vriespxmt. Geen neerslag van be- I' teekenisVoornamelijk in hel i' Westen van het land toenemende f; bewolking Matige wind tusschen i Zuid en Zuidoost dus verkregen. Zonder hoofdelijke stemming wer- den aangenomen de intrekking van het vorderingsbesluit dienst orï woonruimte 's Grayenhage en om geving en het wetsontwerp, waar door in de sociale wetten de salaris- grens gebracht wordt van 3000 op 3750. Bandieten beroofden trein bij Berlijn Gewapende banrlietei^ hebben in een voorstad van Berlijn een trein, waarin zich Britsche solda ten zouden hebben bevonden, op klaarlichten dag aangehouden en de reizigers beroofd. Op.cvn hoogc spoorbaan tusschen twee stal ions in het westen van Berlijn klom men zij in Men trein, gingen alle coupe's af en beroofden de reizi gers van bun horloges, ringen, geld en portefeuilles. Vervolgens trokken zij aan de noodrem en verdwenen in de omgeving van de Tiergartcn. Volgens het onder Ameriknansclie controle staande bind „Abend" spraken de bandie ten „een vreemde taal" cn droe gen zij „vreemde uniformen." Klaarblijkelijk heeft geen der soldaten zich tegen de bandieten verzet. Er gaat een buitenge- mcene bekoring uit van den Kerstboom, met zijn lichtjes. Al les aan den boom schittert en fonkelt en als men tegen z^n takken stoot, klinkt er soms een zacht tin kelend geluid. Er is Maar één ding op de wereld, dat even hel der en dat even twin, kelend is als 't zacht flakkerende licht, der kaarsjes. Dat is de teere glans van een paar kinderoogenEn dubbel feestelijk is het a's daarin de licht deinende vlammetjes der kaarsen zich weerspiegelen. Dat wij er allen onze vreugde aan beloven! (foto A. Bouvet) ja DE conferentie te Denpastft zal vandaag gereed konten met de behandeling van de ontwerpregeling voor den staat Oost- Indonesië. Er zijn thans twaalf amendementen op het ontwerp ingediend. De Nederlandsche regeering is echter reeds aan een groot aantal wenschen tegemoet gekomen door een nota van wijzigingen die Zondag is ingediend. Overeenkomstig de strekking van het juist ingediende wijzigingsvoor stel van, mr. Tadjocddin Noor (Z - Celebes), dat was onderteekend door 15 andere gedelegeerden van Zuid Celebes, Noord-Celebes, Bali, San- gihe- en Talaud-eilanden, stelde dr. Van Mook in de zitting van gisteren voor het oorspronkelijke art. 18, waarbij bepaald werd, dat zoolang nog geen staatshoofd gekozen was, diens functie kan worden waarge nomen door den commissaris aor Kroon, te vervangen door volgend artikel: „In afwachting en tijdens de voorbereiding van de verkiezing van een staatshoofd en de beno lil het begin van het nieuwe jaar zal een aantal kamers van de Tribunalen in Nederland worden opgeheven, aldus „Het Parool". De bedoeling van dezen maatregel is waarschijnlijk; be zuiniging. Van de overblijvende kamers wordt nu echter verwacht, dat zij méér zaken zullen gaan af doen, opdat het tempo der be rechting niet verlaagd wordt. Hoewel men van de zijde van het Amsterdamsche Tribunaal alle medewerking hiertoe wil verleenen, vreest men toch, dat men daar tot lieden per week behandelde, niet in belangrijke mate zal kunnen verhoogen. Immers, men heeft eerst rlc lichte gevallen afgehandeld cn de zwaardere, waar men nu aan toe is, vergen veel meer tijd. De spe ciale collahoratiekainers b.v. be handelen maar Iwee a drie zaken per week, de andere kamers ge middeld zes. En er ligt juist nog een groot aantal collahoratiege- vnllcn. die tot de ingewikkeldste gerekend moeten orden. IN afwachting van verder strekkende plannen werkt men op het oogenblik aan de uitbreiding van het aantal gebouwen van de Jaarbeurs te Utrecht op het „terrein 1946", gelegen aan de Croeselaan, waar drie nieuwe betonnen gebouwen zullen ver rijzen. Men hoopt aldus voor de Voorjaarsbeurs, die van 11 tot cn met 20 Maart 1947 zal worden gehouden, over ongeveer 8000 m- netto expositie-ruimte en eenzelfde oppervlakte aan open terrein te kunnen beschikken. De thans nog tijdelijke gebouwen zullen, zoodra dit uitvoer baar is, worden vervangen door permanente, van de meest mo derne hulpmiddelen en outillage voorziene hallen. Deze zij bet ook nog voorloo pige uitbreiding heeft bet moge. lijk gemaakt, dat de reorganisatie van de grocpsindeeling kan worden voltrokken. liet nieuwe terrein zal worden bestemd voor de technische afdeelingen, waar uitsluitend de volgende groepen een plaats zullen vinden: machines, motoren en indu- strie-henoodigdheden, de technische clectro.techniek en do bouwmateri- aïün. Veegt men hieraan nog toe, dat tijdens de Najaarsbeurs de agrari. sche afdeeling op het terrein een plaats zal ontvangen, dan heeft dit terrein daarmede ook definitief zijn bestemming gekregen als tech nische jaarbeurs in den ^eest zoo. als dit eertijds in Leipizig het ge val was. Exportdagen Ziet, ik verkondig groote blijdschap U (ZOLENBESPARING heeft de directie der Ned. Spoorwegen genoopt een aantal bczuinigings. maart regelen te nemen. De electrische treinen zullen dien tengevolge worden verkort, terwijl hrvendien de verwarming zal wor den verminderd. Voorts staat een beperking van het treinverkeer op het programma, voorloopig met ingang van Maandag 30 December uitsluitend voor elec trische treinen, liet ligt in de be doeling minder druk bezette ritten één in de middag, en één in le avonduren te doen uitvallen. Nader vernemen wij, dat de on derstaande treinen van dien datum af niet meer zullen rijden: Amsterdam—Hilversum—Utrecht; Utrecht vertrek 5.19 uur naar Hil. rsum: Hilversum vertrek 0.10 uur naar Utrecht: Amsterdam vertrek 6.43 uur naar Hilversum, Naarden Bussum vertrek 7.21 uur naar Am- sti raam; Amsterdam vertrek 7.50 uur naar Naarden-Bussum; Naar. den-Bussum vertrek 17.51 uur naar Amsterdam: Amsterdam vertrek 1S.22 uur naar Utrecht. Baanvak Utrecht—Amersfoort: Bilthoven vertrek 7.41 uur naar Utrecht; Utrecht vertrok 8.55 uur naar Amersfoort; Amersfoort ver. trek 9.22 uur naar Utrecht; Utrecht vertrek 9.55 uur naar Amersfoort. Dc volgende treinen zullen alleen nog maar op bepaalde dagen rijden: baanvak Utrecht—A'foort: Amers- foert vertrek 10.22 naar Utrecht, al. leen op Zou. en Feestdagen. Utrecht vertrek 12.55 uur naar Amersfoort alleen op Zon. en Feestdagen. Amersfoort vertrek 13.22 uur naar Utrecht alleen op Zaterdagen en Zon en Feestdagen. Amersfoort ver. trek 15.22 uur naar Utrecht, alleen op Zaterd. cn Zon.' en Feestdagen. Tramdienst wordt niet gewijzigd! In tegenstelling met hetgeen Za terdag werd bericht, vernemen wij thans van de zijde van dc Neder, lar.dsche .Buurtspoorweg Maat schappij dat dc 7]2 minutendienst op iie lijn ZeistUtrecht gehand haafd blijft en niet wordt vervangen door een kwartiersdienst, waarvan sprake was. De e-erstc twee dagen van de .Voorjaarsbeurs, 11 en 12 Maart, zul. Ion in dienst staan van de export belangen. Het is de nadrukkelijke wensch van het bestuur, dc regee ring to steunen bij haar politiek tot liet bereiken van evenwicht in de nationale betalingsbalans. Derhalve zal tijdens de exportdagen het be. zoek uit het buitenland zooveel mogelijk worden geconcentreerd. A... Eerstelingen! X7 OLGENS een Zondagochtend ontvangen telegram van de. „Willem Barendsz', mag de vangst, die Woensdag IS Decem ber is begonnen, bevredigend worden genoemdDe weersom- Mondigheden zijn gunstig D00aXXO>30000000CC0D0CCC)00000000C0000000000C> Zaakgelastigde naar Spaansclie hoofdstad Eigen berichtgeving) Mr. S. J. M. baron van Voorst tot Voorst, secretaris bij onze ambassa de te Brussel, heeft opdracht gekre gen om zich naar Madrid te bege. ven teneinde als waarnemer de Ne- deilandsche belangen te behartigen van den Nederlandschen gezant al daar, den heer Teppema, die inge volge advies der Ver. Naties wordt teruggeroepen. Het vertrek van onzen gezant uit Spanje kan zeer binnenkort worden tegemoet gezien. Eervol ontslag aan Hirschfeld verleend Aan dr. H. A. M. Hirschfeld is op zijn eigen verzoek met ingang van 1 Januari eervol ontslag verleend als secr.-gen. van het dept. van Handel, Ny verheid en* Scheepvaart Tevens is hem eervol ontslag ver leen als directeui*-generaal van Han del en Nyverheid, in welke functie hij zal worden opgevolgd door dr. Ch. L. II. Truyen. Directeur-generaal van Handel en Nijverheid Per 1 Januari zal rlr Oh. L. H. Truyen als directeur-generaal van Handel en Nijverheid van het mi nisterie van Economische Zaken in functie treden. De heer Truyen was vele jaren in handel en industrie werkzaam in binnen- en buitenland. In 1934 werd hij belast met de oprichting en de leiding van het crisis-uiTvoerhu- ieau, later centrale dienst voor in. en uitvoer. Van 1912 af was.-hij di recteur van de Kunstzijdespinnerij „Nyina" te Nijmegen. Uit de gegevens, door het jaar beurs-secretariaat gedurende dc laatstgehouden najaarsbeurs verza. meld, blijkt, dat rond 35 procent der in aanmerking komende sta. d- houders zijn opdrachten uit het bui tenland uitsluitend ontving tijdens de exportdagen. Voorts is geconsta teerd, dat tijdens de overige beurs- dagen rond 57 procent van de ex portorders werd afgesloten. Internationaal Komt in het bovenstaande het internationale karakter van de jaarbeurs reeds duidelijk tot uiting, door het feit, dat verschillende lan. den met een collectieve groep zul len deelnemen, wordt dit karakter nog versterkt. Op de Voorjaars beurs zal op deze wijze worden deel. genomen door België, Finland. Frankrijk, Tsjecho-Slowakye cn Zwitserland, terwijl met eenige an dere landen nog onderhandelingen loipen over collectieve inzendin gen. Hieraan kan nog worden toe gevoegd, dat voor de najaarsbeurs in September 1947 de deelneming van Canada in het vooruitzicht is gesteld, terwijl eveneens de mo gelijkheid van een collectieve inzen. ding van particulier Amerikaansche zijde aanwezig is. Textiel Daar do toewijzing van stands in verband met het feit, dat de aan vrage de beschikbare ruimte aan merkelijk overtreft, nog geen defi. nitief beeld vertoont, kan thans over de indceling nog weinig wor den vermeld. Vast staat echter wel, dat de textielindustrie een plaats zal vinden in de Beatrixhal. Eveneens kan thans recdi worden medegedeeld, dat eenige groepen wederom in vergrootcn omvang aan de beurs zullen deelnemen, tc weten ile groepen machine motoren en industricbenoodigdhcden, dc bouw. materialen, de electrotechnische in dustrie, confectie, schoenen, de che. mische. en pharmaceutische indu strieën en de speelgoederen. ming van een ministerie kunnen re- geeringsfuncties worden uitge oefend door een door de volksverte genwoordiging aan te wijzen college van ten hoogste zeven personen." De vergadering zal dus thans moe ten beslissen of zy nu een-staats hoofd wil kiezen of op de eerste vergadering van de volksvertegen woordiging, die uiterlijk over ten hoogste twee maanden te Makassar zal worden gehouden. Ten aanzien van de vlagkwestie verklaai-de Van Mook, dat hij geen vryheid bezat, hierin een beslissing te nemen. Hiervoor moet gewacit worden op den terugkeer van de commissie-generaal. Metekohy (Ambon) meende, dat men ten aanzien van de verkiezing van een staatshoofd inderdaad eeni gen tyd noodig had voor verkiezing van een geschikte figuur, maar Nadjamoeddin (Zuid-Celebes) acht te geen overwegende moeilykhed aanwezig en drong er op aan de ver. kiezing reeds thans te doen geschie den. Hierbij sloten zich Dengall (Mi. nahassa) en Luthfi (Zuid-Celebe-0 aan. Kapitein Tahya (Z.-Mol uk ken) zeide desnoods twee weken te Denpasar te willen blijven vergaderen om eerst een regee ring samen te stellen. Bij hand opsteken besloot de vergadering staande de conferentie een staatshoofd te verkiezen. Bij de daaropvolgende behande ling van de artikelen van de ont werpregeling, zooals gewijzigd Dij regeeringsnota van 22 December, ging de naamsverandering van „Groote Oost" in „Oost-Indonesië" onder den hamer. Nieuw-Guinea Noord-Celebes en Bali hadden amendementen ingediend op het s'ot van art. 1 lid 2 van de ontwerp regeling. Hierdoor zou dit artikel zoodanig gewijzigd worden, dat hel door de regeering gemaakte voor behoud inzake indeeling van het grondgebied van de huidige residen tie Nieuw-Guinea zou komen te ver vallen. Dr. van Mook stelde voor aan de blijkende wenschen tegemoet te komen. Hierbij zou tevens tot uitdrukking gebracht worden, dut het niet de bedoeling van de regee ring was Nieuw-Guinea af te schei den of buiten de te sluiten van de Vereenigde Staten van Indonesië en den staat Oost-Indonesië. Bepalend voor den status van Nieuw-Guinea is, aldus dr. Van Mook, ten eerste de wensch der be volking van Nieuw-Guinea zelf, ten tweede overleg met de Groote Oost, ten derde overleg met de toekom stige Vereenigde Staten van Indo nesië, ten vierde het probleem van de kosten, verbonden aan de open legging van Nieuw-Guinea, die te zwaar zyn voor den staat Oos\- Indonesië zelf. De besprekingen over deze kwes tie duurden nog eenigen tijd voort. Hierby drongen mr. Binol, Luthfa en Soekawati op stemming aan. De ergadering- aan%'aardde bij handop steken de motie Nadjamoeddin, waarin wordt voorgesteld de aan sluiting van Nieuw-Guinea te doen onderzoeken door een commissie, waarin drie tot vijf vertegenwoordi gers van Oost-Indonesic zitting heb ben. Om kwart over twaalf was men reeds gereed met de helft van de artikelen, waaruit de ontwerprege ling bestaat. Vierling geboren in Baltimore Mevrouw Charles Ilenn te Balti more, (Ohio, USA) een Engelsch oorlogsbruidje, heeft het leven ge schonken aan een ierling. Het zijn drie jongens en een meisje. C«K<XOCOOOC<X<>^XOCO>»OC»OOOOOOOCOCOOOOC TJIKIDANG Eenzaam in Tjikidang op wacht, het geweer in de hand geklemd tuurt hij in ae tropische nacht, nu niets meer zijn gedachten remt; die over de zeeën vlieden naar Neerlands prachtige strand, naar de zo dierbare lieden daar ver weg in zijn Vaderland! Bamboe ritselt, palmen wuiven, de kali ruischt steeds maar door, nevel komt alles overhuiven en de krekels vormen een koor. Alles kan hem niet beroeren, toevend bij ouders, meisje, vrouw, waarheen zijn gedachten hem voeren in onverbrekelijke trouw. Met hen viert hij het mooie Kerstmis vredig en met dankbaar gemoed, het is alsof hij bij hen is, dit alles doet hem goed. Kerstklokken hoort hij v/eer zingen met het prachtige bronzen geluid, hun klanken de wereld inspringen; zij jubelen de Vrede uit. Vaster nog omvat zijn hand 't geweer, zacht stamelt hij dan vopr zich heen: „dat ook in de tropen kome Vrede, God laat ook dit volk niet alleen!" Sergt. J J. BIJLSMA f N Februari 1915. toen do bevrij- ding slechts een kwestie van maanden kon zijn, boden do samen werkende öndergrondscho organisa ties aan den Minister van justitie in Londen een ontwerp aan inzake de regeling van de omstandigheden der oorlogspleegkinderen. Uiteraard waren de meeste oorlogspleegkin deren afkomstig uit Joodscho ge zinnen cn het moet wel zyn stempel gezet hebben op het ontwerp dat er van overleg met JooMscho gezag hebbende organisaties in deze kwes tie toentertijd geen sprake kon zijn. In den zomer van 1945 is er door de Regeering een Commissie voor Oorlogspleegkinderen ingesteld cn kort na de installatie vorschccn er een Koninklijk Besluit in deze aan gelegenheid. Inmiddels had z.ich een joodsche Coördinatiecommissie ge vormd, die zich namens do gehcele georganiseerdo Joodsche gemeen schap tot. de Regeering wendde. Het levensbelang van de Joodscho ge meenschap stond nogmaals op het spel en 'de zorg voor do belangen van de Joodscho Oorlogspleegkin deren vond haar vorm in dc stich ting van Le-Ezrath Ha.Jclcd (Het kind ter hulpe). In de commissie voor OPK (oor logspleegkinderen) was oorspronke lijk een tiental Joodsche leden op een totaal van 25 benoemd. Het to tale aantal word later gewijzigd, maar het percentage der Joodsche leden was niet overwegend. In Juli 1946 is het. overgrootu deel der Joodscho leden, en wel elf stuks, uit do Commissie getreden. De Mi nister van Justitie heeft inmiddels^ een commissie benoemd welke moet trachten het geschil bij te leggen. HET gaat voor een deel om de vraag, of do Joodsche ge meenschap via door deze gemeen schap zelf gekozen en geïnstitueerde organen het recht hoeft om in do beslissingen aangaande do kinderen gekend to worden. Wanneer deze organisatorische kwestie ten gunste van de Joden was opgelost, zou hot beleid ten aanzien van de kinderen op eenige punten principieel anders worden en wel voornamelijk voor zoover het betreft de kinderen van liberale Joden en het stellen van een voogd. De Commissie OPK brengt nl. wel uitdrukkelijk kinde ren in een Joodsch' milieu terug, van wie zij aanneemt dut do ouders orthodox of zionistisch waren. Voor kiudefen uit liberale gezinnen acht zij blijven in een niet.Joodsch milieu mogelijk, of zelfs wenschelyk. Hiertegen komen de elf uitgetre den leden met klem op. Zij wijzen er op, dat het Joodscho kind, mede in het belang van het kind. in over-» eenstemming met Je Nederlandsche traditie en do Nederlandsche wet, als regel in Joodsch milieu opge-« voed moet worden. Zij nreonon, dati het voor niet-Jodcn vrijwel onmoge lijk is te ^eoordeelen of do ouders al of niet als Jood den band met 't Jodendom wensebten aan te hou den. Wanneer de Commissie ..OPK bepaalde ritueelo gebruiken bij hu- welyk, besnijdenis en begrafenis door 'n niet-Joodschen bril gaat be kijken en uitleggen als zinnelooze traditie of concessie aan het milieu, stellen zij daar een geheel andere meening tegenover. Het Jood zijn of willen zijn achten zij een zoo inge wikkeld geheel, dat buitenstaanders dat niet kunnen beoordcclen op grond van eenige uiterlijke kenmer- kerf. EN geheel .terecht mecnen zij de achtergebleven kinderen op tc moeten voeden in het milieu van de ouders, in het geestelijk kli maat. waaruit de kinderen afkom stig zijn. Elke andere kerk, elke an dere cultureele levensgemeenschap, u dezen eisch ook stellen. De Jood sche kinderen zijn niet ten eeuwigen dagen door de ouders afgestaan aan het andersdenkend milieu. Er waren dosttfds dringendo redenen, die den doorslag gaven tot deze beslissing. Met leven stond op het spel! Maar het afstaan is slechts tijdelijk be doeld als beveiliging tegen het ge vaar eener totale vernietiging. Het is niet de bedoeling der ouders ge weest n a dc beveiliging tegen de al- geheele lichamelijke en geestelijke vernietiging het afstaan te verlen gen, ten einde een gedeeltelijke geestelijke vernietiging van het his torische Jodendom vrijwillig te be werkstelligen. Nederland heeft het Jodendom eeuwen geherbergd en, neen.... niet geduld, maar gewaardeerd en geëerd. En er mee samen geleefd. Met de aangename en onaangename zijden, aan iedere samenleving ver bonden. Er is van christelijke zijde, ter verdediging van de Joodsche belan gen, gezegd: Ilèt Jodendom is meer dan een sociologische eenheid, het is een opdracht, en een roeping. Er is van' christelijke zijde eveneens, herhaaldelijk betoogd dat het leed, door Hit Ier over de Joden gebracht, een straf was, door God om be paalde redenen gewild cn met een. bepaald doel opgelegd. Redenen en doel wist men precies aan te geven! Ik begrijp niet, waarom er altijd weer Christenen te vinden zijn^ die voorzienigheidje willen spelen. Het Joodsche volk bestaat en het heeft recht op zijn plaats onder de zon. Het stelde ons in den oorlog voor problemen cn het stelt ons nu voor problemen, die wij niet mogen op lossen door dat volk den nek om te draaien. Het JoodsAie oorlogspleeg kind worde, overeenkomstig onze nationale traditie, op grond van onze democratische opvattingen, uit eoi biciiging van de vrijheid va a het geestelijk leven zooveel mogelijk opgevoed in -Joodsch milieu met h<.ud van den familieband, tot ben hou van het Jodendom Dr. J B DREWESL

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1