Kootwijk, het onvindbare dorp Er was eris een dominee Heidemselie öebraiken nos niet geheel verdwenen Radio-programma Over elf Friesclie meren 't Was lm Mei Isolement Natuurschoon Eigen bekoring Oude schrifturen „Fransche tapijten" verlengd Veel er van ging op'in de viering van het kerstfeest Kerstmis in het buitenland 9Tbohd onder getuige 2 Dinsdag 24 Deemeber 1946 IP R U'fls eris Zoo be- ginnen de- sprookjes, maar al is de geschiedenis met dien dominee een goede men- schenleeflijd geleden écht ge beurd en dus niet aan de ver beelding ontsproten, zij heeft toch iets in zich van dat kin derlijk-zuivere en ongekun stelde, dat u bij het herdenken doet glimlachen. "p* R was dan eens, jaren geleden, in Kootwijk dat idyllische dorpje in het hart van de Veluwe een dominee, die op een mooien Mei-ochtend in zijn hof bezig was een mandvol gras te snij den voor zijn geiten, het was in die dagen heelemaal geen bijzonderheid, dat de predikant van zoo'n achteraf- dorp er een „sik" op na hield: de geldelijke waardeering van het ambt was verre van schit terend en de naturaliën vorm den een onmisbaar deel van het inkomen. TJT ET was dan in de maand van -*■ -*■ Mei. Do paarse seringen bloeiden om het baksteencn kerk je. op den acht eeuwen ouden to ren jodelden de spreeuwen, de duiven koerden in de linden en ergens, uit een schaapskooi, klonk het klaaglijk geblaat der lamme. Nog een toren van Kootwijk. F.en zendmast van het radiostation. ren. Warm scheen de zon op do- minée's rug en over het dorp met de kleine brink in het midden een pleintje, een handvol hoo rnen en een waterput lag de geurende weelde van den voorzo mer. En terwijl de dominéé, klompen aan -de voeten vanwege het natbe- dauwde gras, daar op zijn hurken rustig zat te snijden, kwam over de haag ineens een stem: „Goeie marrege, doomenecj!" Zijneerwaarde keek op. Daar st,ond Mirten, de boer van de „Zandkamp". die ouderling was in de kerk. t,Mögge!" zei de herder en-leeraar vriendelijk-verwonderd terug en hij ging overeind staan. Toen zag hij. dat Marten z'n beste zwarte pak aan had en achter hem, wel, daar stond ook Coba, de Ooerin. Iu 't Zondagsche zwart, de witte plooimuts op! „Jio bint nog druk!" zei de boer van de Zandkamp" met een oolij- ke twinteling in 'fe oogen en hij voegde er dadelijk met iets van vermaan in zijn stem aan toe: ,,Mer 't wördt noe zachtjesan toch tied, doomeneej*. Kootwijks predikant glimlachte, niet begrijpend. Vroeg dan: „Wat bedoel je. Marten? En waarom staan jullie met je beste kleeren aan me zoo aan te gapen...." Toen zweeg Zijneenv., want hij zag ....hoe bij de kerkdeur nog meer gemeentenaren te praten stonden en twee vrouwtjes, de hagelwitte mutsen op. het kerkboek in 'de hand, naderden over de brink De boer van de „Zandkamp" en zijn vrouw lachten luid over de haag. ,.Jie bint heelemoal vergete, dat 't vandaag Zondag is begriep ik. As je nou d'n preek mer kloar hét, doomeneej ofwou je \andaag mer es oversloan. Marten had gelijk: dominee had finaal vergeten, dat het Zondag was. Alle dagen in het Veluwsche achteraf-land lijken ook zóó op el-, kaar.... Maar dat hij nu met vie klompen aan de voeten, de groen verschoten jas aan, daar in zijn tuin bezig was gras te snijden voor zijn geiten.... dat wat toch een gek ding, maartja, dat kon je alleen in Kootwijk overkomen. Marten, lui jij maar vast da klok! Ik kom dadelijkeu de mani met het dnuwnatte gras onder den arm haastte dominéé zich naar de pastorie. 1\/T EER dan een .uitvoerige be- 4-'A schrijving van het isolement is deze gebeurtenis uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw geschikt om aan te duiden, hoe eender de dagen voortgleden in het stille Ve- luwedorpje, van dp wereld afgesne den door den baaierd van bosschen en stuifzanden. De overlevering wil. dat de Fronscne soldaten, die in 1672 de Veluwe binnendrongen. Kootwijk niet wisten t% vinden. Afgezien van het feit, dat er voor de krijgslieden van den Zonnekoning weinig te ha len geweest zou zijn. moeten wij die overlevering met een korreltje zout nemen. Waarschijnlijk heeft men op deze manier ook weer wil len doen uitkomen, hoe eenzaam de ligging was. Een feit is. dat dP Duitscher 'er den weg heel goed wist. want toen wij in 1942 om het oorlogsgedoe eens voor een halven dag te ont vluchten, naar Kootwijk fietsten, stond voor de oude pastorie een mof op wacht en het boertje, dat wij vroegen of „ze" hier ook al zaten, zei vinnig: „Veertig! Die zitte hier urn op te passé, dat 't raadiejo- staasjon niet vürjloopf Nu, toen hebben we maar reentsom- keert gemaakt. Wanneer men oude schrifturen raadpleegt, blijkt dat in den 1°0P der eeuwen heel wat zwervers van diverse nationaliteiten Kootwijk al even goed wisten te ontdekken en dat was ook zoo'n wonder niet, als men bedenkt, dat het dorp dicht bij de kruising van twee belangrijke, oeroude wegen lag. die vele eeuwen achtereen de routes waren voor het groote verkeer over de Veluwe: de Hessenweg van Deventer op Amers foort èn de Noord-Zuid loopende Harderwijker karweg Toen het verkeer later in andere banen werd geleid, raakte Koot wijk meer geïsoleerd en zoo om streeks de dagen van den dominee, die op Zondag gras sneed, was dat misschien wel op z'n ergst. Later, véél later kwamen de rijwielpaden en deze brachten de idylle weer dichterbij. \7ELE wegen leiden niet alleen V naar Rome, ze brengen u ook naar Kootwijk, doch het zijn dik wijls maar gewone ..stegen", op z'n mooist met een simpel fietspad, be- V4 Waar de blauwe bosschen de zand- woestenij begren zen rijst, de vijf. tien meter hooge Romaansche toren van het gerestau reerde kerkje van Kootwijk op. Zoo. wel van binnen als van buiten is dit bedehuis een voorbeeld van zuiveren eenvoud. dek met dennenaalden of hei. er naast. Doch wees daar niet rouwig om: 'asphaltwegen verhoogen de landelijkheid niet! Een van de al lermooiste verbindingen met de buitenwereld is ongetwijfeld de Harskamper heetweg (heet - heide) die eerst door uitgestrekte, heuvel achtige bosschen gaat. De taluds worden niet zelden verfraaid door de donkere «Oostenrijksche dennen; hier en daar staat een spookachtige jeneverbes en alle boschlanen zijn om het brandgevaar te beperken, omzoomd door randen van berk en prunus. Een paar kilometer achtereen volgt ge zoo dien prachtigen karweg en dan plotseling wijken de bosschen aan beide zijden terug. Ge kijkt er bepaald van op, zoo onver wacht is die overgang. Voor u ligt de grootste en indrukwekkendste zandverstuiving van ons land. het Kootwijker Zand. dat volgens des kundigen in geheel West Euyopa zijn wecrga niet vindt. Prachtige, goudblonde golven en grillige heuvels rijen zich aaneen. Zachf violet zijn dp schadu.wen, die de lage Novemberzon in de dalen en uitgewaaide kommen legt, witte wolkfiarden zeilen statig weg over het wijde, woeste gebied, het stugge helmgras glinstert zilverig en oude, bizar gevormde vliegdennen staan als eenzame wachters her en der verspreid. Het „Wilt en bijstertandt van Veluwen HET zwerven door dit grootsche stuifzandgebied heeft een ge heel eigen bekoring. Nergens staat een bord met „Verboden toegang" en ge hebt er gewoonlijk het rijk alleen Met fijne, evenwijdige rim pels geteekend, liggen dp breeöe glooiingen en go behoeft er niet voor terug te schrikken deze na tuurlijke ondulatie te verstoren: een uur later heeft de wind uw voet sporen nagenoeg weer uitgewischt. Nu eens staat ge voor een sieil afgebrokkelden heuvelwand, waar de resten van een oerbank, rood en geel en terracotta, zichtbaar werden, even later boeit u een machtige, hoog oPgcwaaide rug. aan de bo venzijde mes-scherp afgesneden. -tssm Prachtige goudblonde golven en grillige heuvels rijen-^ich aaneen in het stuifzandgebied bij Kootwijk. Een gouden zandgolf, in haar laalöte beweging gestold. Let goed op of ge tusschen die oerbankschilfers en veelkleurige kiezelsteentjes niet iets bijzonders ziet: een urnenscherf of een scherpe vuursteensplinter En ginds, waar ae blauwe bos schen de zandwoeslenij begrenzen, ligt dan het dorpje. Ook in onze dagen nog een idylle met het "e_ restaureerde kerkje en don Ro- maanschen toren, een van de oud- s»e der Veluwe. Zoowel van bin nen als van buiten is dit bedehuis een voorbeeld van zuiveren een voud. De schrifturen van den kerkeraad verspreiden een merkwaardig licht over het dorpsche leven in een tijd. die eeuwen achter ons ligt. Vele kleinigheden interesseeren ons min der, maar er zijn toch ook belang wekkende notities en vooral de mededeehngen over de passanten, die de heirwegen afliepen en daar bij in deze wildernis verzeild raak ten, zijn het vermelden waard. Het was een internationaal gezelschap: Denen en Engélschen. Zweden cn Russen. Ze vereerden Kootwijk met een bezoek om bij diakonie of pre dikant een aalmoe? of een paar dui ten te vragen. Werden deze niet al te willig verstrekt, dan werden ze vaak afgedwongen door bedreiging met moord en doodslag. We kunnen gevoeglijk aannemen, dat velen van deze internationale bedelaars (het waren gewoonlijk deserteurs of weggejaagde soldaten, menigmaal vergezeld van hun „wi- ven") de eenvoudige Kootwijksche kerkbestuurders allerlei prachtige verhalen op de mouw speldden, maar de diakonie hield gewoonlijk het been strak cn meer dan een stuiver werd er zelden gegeven. Dat was zoo het va$te tarief. In het „armenboekje" van de pre dikanten vinden we o.m. aangetce- kend: „Eén stuiver aan 3 predikan ten. verdreven uit Bohemen en de Paltz; één stuiver aan bekeerde monniken uit Triër. idem aan Israëlieten, die te Leiden wenschten tP studeeren: idem één stuiver aan een Pruis, die gek was en zeer belust op groene kaas Da* armenboekje vermeldt nog meer typische voorvallen uit het bestaan van kerk en predikanten, zoo b.v. de redenen, waarom op be paalde Zondagen geen dienst werd gehouden Zulks kwam voor: le bij gelegenheid van de kermissen te Barneveld en Garderen. ,,als wan neer ick geen gehoor en hadt 2e tengevolge van onweder, sneeuw, felle koude of Oo?tenwind; 3e dror ziekte van den predikant zelven- 4e door ziekte van zijn ..vette veerse" (koe). 5e doordat de vrouw in „de kraem quam", enz enz. Rustig, heerlijk rustig is nog in onzen tijd dit kleine dorp met zijn groote en grootsche omgeving. Nog altijd buigen in den voorzomer de seringenhagen onder een vracht van paarse tuilen en nog altijd leeft daar in den avond, wanneer de on dergaande zon de bakstcenen van den ouden toren warmrood doet gloeien, de boomen rondom dP kerk het dmster verzamelen, de innigc cn ondefinieerbare sfeer, die vervuld i? van de herinnering aan lang ver vlogen dagen WOENSDAG 25 DECEMBER HILVERSUM I 301.5 M. 8.00 Kerstklokken. 8.02 Kerstwensch 8.18 Omroepkamerkoor o.l.v. Fred Bos- hart. 9.00 ..Het Kerstkind" Een ver haal van Rainer Maria Rilke. 9,15 Hongaarsch Strijkkwartet. 10 00 Oude en moderne Kerstpoèzie. 12 00 Kerst klokken. 12,02 Stradiva-Sextef. 12.35 „Mijlpalen "op weg naar den Vrede". Een kerstgroet v. d. burgemeester van Warschau (Polen). Coventry (Enge land). Stalingrad (Rusland). Caen (Frankrijk) en Arnhem. 13.15 „The Ramblers". 12.35 „Mijlpalen op weg naar den vrede". 14.15 Brieven aan iedereen Afzender Wim lbo. 14 45 Engelsche Kerstliederen. 17.15 Johan Jong. orgel 17 30 (Meisjeskoor ,.De Krekels" en het Kinderkoor ..De Me rels". 18 15 Kerstfeest in Zeeuwsch Vlaanderen 19.00 „Oorlogsbruidjes" in Canada en hun familie in Neder land wisselen Kerstgroeten uit. 19.30 Kerstdienst voor de kinderen. 20.05 Wecroverzichj K.N.M.I. 20 08 Metro- pole-orkest 20.40 Tooneelspel. 21.15 Operette „Der Bettelstudent". 21.55 Radio-Philharmonisch Orkest. 23.15 Lang? de steden der wereld. HILVERSUM 11 413.5 M 7.00 .Kerstzangdienst. belegd door het In terkerkelijk Comité. 9.45 Orkest. 10.00 Protcstantschc kerkdienst. 11.30 Kerstklanken. 12 15 Concert door het N.C.R.V Klein Orkest. 13.15 Orgelbe speling. 13.45 Kerstmis in de muziek. 14 45 Kerstprogramma voor de jeugd 15 45 Orkestwerken (e.c.) 16.30 Ma- trózenkoor 18.30 Kerstliederen. 19 00 Orgelbespeling door Adriaan Engels 19 45 Radio Philharmonisch Orkest'. 20.30 Gedeelten van het Kerstdeclamatorium „Dit wonder baarlijk Kind" 21.20 .La jeunesse du monde chante la paix". 23.00 Werken van Beethoven DONDERDAG 26 DECEMBER HILVERSUM I 301.5 M 8 15 ..Kerstklokken". 9.15 Morgenwijding. 9.30 ,.Een roze is ontloken", m.rn.v.: Jo Vincent, Laurens Bogtman, Groot Omroepkoor en Omroeporkest. 9.47 Vioolspel v. Adolf Busch. 12.00 Can tate voor den 2en Kerstdag, uit: het Weihnachtsoratorium v. Joh. Seb. Bach 12.40 Clavecimbel door Janny van Waring. 13.15 Het Aeolian Sextet. 14.30 „Muziek-Mozaïek", 15.00 „Een Kerstboodschap uit he* ziekenhuis, voor U allen". 16.15 Hoorspel Kerst, nacht". 17.00 Kerstmis bij de Spoor wegen 17.20 Welk dier deze weck9 17.30 He* Vaudeville-orkest. 18.15 „De stem van de viool". 19.05 Sportflitsen. 19.20 Gramofoonplaten-verzoekpro- gramma 20.05 Weeroverzicht K.N. (MI. 20.15 ..Musica Antiqua". 2100 „De vrouw in de Wereldliteratuur" (IV). 21.30 ..Kerstpralines". 23.15 ..The Skymasters". HILVERSUM II 415,5 M. 8 15 Barthel Dennis jongenssopraan. 12.03 Kersttriptiek van Canivez. 12.30 Lunchconcert. 13.15 Nederlandsch Ka merkoor o l.v. Felix de Nobel. 13.45 „De klokken van Reimerswaal". Een Kerstlegcnde. 14.00 Het Nederlandsch Sextet. 14 30 Kleuteruitzending. 15.05 Bijbelsche sonaten 15.45 Kerstfeest viering in het Militair Hospitaal te Nijmegen. 16.45 Concert in C gr. t. v. 2 clavecimbels en orke-t. Bach. 17 00 Het Kerstlied klinkt, En Neerland zingt! Een Kerstuitzending v. Neder land. Vlaanderen, de Indiër. Zuid- Afrika en de Zuidpool. 19.15 Vereeni- ging1 Internationaal Jeugdvcrketr. 19 30 Collegium Musicum Amsteloda- mense Kerst-motetten en chansons. 20 05 Fragmenten uit ..The Messiah, Hiindel. 21.30 „Kerstnacht" Declama tie. 23.15 Avondconcert. VRIJDAG 27 DECEMBER HILVERSUM I 301.5 M. 7.30 Muziek bij het ontbijt (gr.) 8.18 Vrij dagochtend Operaprogramma (gr.). 9 00 Gramofoonmuziek. 9.30 Piano concert 10.20 De Regenboog. 11.00 Lichte klanken (gr.). 11.30 Herinne ringen aan Joseph Schmidt. 12.00 He- leen Arfdriessen, fluit, Emmy van Riel, viool, Herman Kruyt piano. 12.30 Sportagenda, 12.35 ,.The Sky masters". 13.15 Pierre Palla, m. m v. Ans Heidendaal, zang. en Willy Busch viool 14 20 De Kwintetspelers. 15.20 Herhalitig hoorspel v. zieken en thuis zittenden „Paul Vlaanderen grijpt in", 16.00 Jan Vogel en zijn Accordeon orkest. 17.00 Orgelspel door Johan Jong. 17.30 Muzikaal babbeltje door Wouter Paap, Handels werk in Enge land 18.15 Kwartet Jan Corduwener. 18 30 RNIO Programma v. d. Nederl Strijdkrachten. Uitzending speciaal bestemd voor de Ned. Luchtstrijd krachten Kerst- en Nieuwjaarsgroe ten van de jongens uit Indië. De stem v. Niwin. 19 15 Nederlandsche compo nisten der lichte muze op de zwarte schijf. 20.05 Weeroverzicht KNMI. 20.08 Sonate voor viool en piano. 20.30 „De symboliek van onze Oude- jaar?avondgebruiken", 21.00 Men vr en wij draaien! 21.50 Omroep-orkest o.l.v. Benedict Silberman. 22.20 Jazz programma. In samenwerking met de ..A'damsche Jazz Sociëteit". „Oud en Nieuw". 23.15 Symphonisch Vrij- dagavondconcert. HILVERSUM II 415,5 M. 7.45 Gramofoonmuziek. 8.15 „Pluk den dag" (verv.) 9 50 KRO Guila Bus- tabo", viool. 10 00 „Het eeuwige mas ker" Shakespeare's Coriolanus m. muziek van Beethoven 10.40 Een opera beleefde zijn première. (Uit voering van „Norma" van Vincenzo Bellini). 11.00 ..De Zonnebloem". 11 45 Kerstliederen, (gr.). 12.03 Pianorecital. 13.15 Lunchconcert, (verv) (gr.). R00 Volksliederen-programma. 14 20 Hoboconcert. 15.00 Voor dc vrouw. 16 00 Röntgen Trio. 16.45 ..Drie eeuwen Fransche Balletmuziek" 18 00 Dinermuziek door het Vaudeville or kest o.l.v. Cor van der Linden. 18.30 Dinermuziek door het Vaudeville or kest o.l.v. Cor van der Linden (ver volg) 19.30 „Een wintcruitstapje naar de Alpen" 20.05 „Dwars door Frank rijk". Fólklore-programma. 20.45 Kerstspel 21.25 Omroepkamerorkest. 22.20 „Wereldregeering, begin van een Gouden Tijdperk". 22.50 Yehudi Menuhin, viool 23.00 Klaas van Beek en zijn orkest. 23.30 ..Avondstem ming". lederen dag melk Ter bevordering van een goed ver. loop van {le melkvoorziening zijn <ie melkslijters verplicht eiken dag te bezorgen. Het publiek kan dus verlangen, dat de melkbezorger dagelijks aan de deur komt. Klachten over niet regelmatig bezorgen kunnen worden doorgegeven aan het Bedrijfschap voor Zuivel, Laan van Meerdervoort 84 te 's-Gravenhage en aan de pro vinciale afdeelingen. PRECIES om 9 uur 17 werd gistermorgen door 122 rijders en rijdsters te Langweer gestart voor het 100 km. lange traject van den elfmeren wedstrijd. Om 12 uur 46 kwam de eerste wedstrijdrijder te Langweer aan de finish. Het was A. Verhoeven uit Dussen, Noordbrabant, in een groep van acht rijders die elkaar practisch niets toegaven. Binnen eenige seconden waren in volgorde gepasseerd, 2e J. Bosman uit Breukelen. 3e J. Ch i- nisius uit Lekkum, 4e C. £or" tenhoef uit 's-Graveland, 5e L. Geveke uit Leeuwarden en 6e S. Beetstra uit Ter Kapple. Als eerste dame kwam om 1 uur in prachtigen stijl binnen Sjoerdje Faber uit Warrega, di rect gevolgd door mej. Kortbeek uit Amersfoort. Als derde dame volgde op ongeveer 5 minuten mej. Wopje Kooistra uit Warrega die door het breken van haar schaats op een Friesche schaats en een z.g. Friesche Noor het par cours uitreed. Alle rijders en rijdsters waren zeer voldaan over de kwaliteit van het ijs. Zeven duizend toer rijders Voor den toertocht, die te Sneek begon, was het om lfalf tien een drukte van duizenden rijders die .op de Nieuwe Vee markt bijeen waren gekomen om te starten. Het weer liet niets te wenschcn, er stond slechts wei nig wind uit Z.O. richting. De temperatuur was eenige graden onder het nulpunt en het ijs van prima kwaliteit, de meest gun stige voorw aarden voor een piachtigen tocht. Om half vier smiddags was het juiste aantal deelnemers nog niet bekend, de tocht duurde op dat •oogenblik trouwens nog voort, maar de elf- '.neren-commissie meende dat on geveer 7000 rijders en rijdsters waren opgekomen. De tocht ging over een elftal van de mooiste meren in den Z. W. hoek van Friesland en de ideale weersge steldheid werkte mede om er een geslaagden dag van te maken. De deelnemers kwamen uit alle dcelcn van Nederland, zelfs Zee land was vertegenwoordigd. De hoofddirecteur .van het Rijks museum is er in geslaagd de ten toonstelling van Fransche Wand tapijten met drie dagen te ver lengen en wel tot en met 1 Janu ari 1947. Gedurende de Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag zal de tentoonstel ling geope^l zijn des middags van 15 uur. De tentoonstelling wer<J reeds bezocht door 65000 perso nen. DE ELF MEREN TOCHT. Jf ER ST MIS, feest van Christus' menschwording, vanouds ook het feest van de wedergeboorte van het licht, is een van de oudste feesten der menschheid. Wij vieren het op 25 December en de traditie van dezen datum reikt zoover terug, dat wij er eigenlijk nooit aan denken, dat er een tijd is geweest, dat dit feest op een anderen dag werd gevierd. geschenken, het versieren met hulst, het ophangen van de mistletoe en tenslotte niet te vergeten den Kerst, boom zelf. WIJ weten allen, welke plaats het Kerstfees in ons land inneemt: het is het huiselijk feest bij uitnemendheid. Daarom is het ook een feest voor hen, die de Kerk reeds lang hebben verlaten, ja het geloof in het wonder van Christus menschwording misschien reeds lang hebben verloren. Maar niel in alle landen wordt het Kerst feest op dezelfde wijze gevierd, de '"pOCH is dit zoo. Id de eerste eeu- A wen na Christus werd zijn ge boortedag feestelijk herdacht op 6 Januari. De Armeensche Christenen doen dit trouwens vandaag den dag nog steeds. Later beeft men de vie- ring ervan overgebracht naar 23 December, wat mogelijk verband houdt met de hervorming van den Rnmeinschen kalender. Daar droeg '23 December n.l. den naam van den „dag van den overwonnen Zonne god". En zoo werd in Rome pas of al (net naar gelang van welken kant men het bekijkt) bet Kerstfeest iri het jaar 354 voor de eerste maal op 25 December gevierd. De zendelingen, die het Christen dom in de Germaansche streken var. Europa brachten. be\onden, dat een van de belangrijkste feesten der heidensche bevolking aldaar, het Midwinterfeest, in denzelfden tijd werd gevierd. Waar de inhoud van dit heidensche feest, dat onder de symboliek van den terugkeer van den Zonnegod Baldur uit de onderwereld, waar hij door den bonzen Loki gevangen gehouden was, de wedergeboorte van het licht vierde, zich bijzonder goed liet véreenigen met de Christelijke ge. (lachte, lag het voor de hand. dat de Kerk die de ontzaglijke waarde van de assimilatie der heidensche feesten aan dc Christelijke hoogtij dagen van het begin af beeft on derkend, het Germaansche Midwin terfeest in haar viering van Chris tus' geboorte zou doen opgaan, zoo als zij al eerder den dag van den Rnmeinschen zonnegod er in opge. nomen had. Dit is inderdaad ge beurd, beide, feesten ziin samenge smolten cn wei zoo volkomen, dat he* uiterst moeilijk is om W onder scheiden, welke oud-Germaansche gebruiken precies in de viering van het Kerstfeest, zooals wij die ken* neu, zijn overgebleven. Vrij zeker behooren hiertoe: het geven van gebruiken zijn dikwijls zeer uiteen loopend. de accenten liggen telkens weer anders, al naar gelang van den aard der bevolking. Uit deze rijke stof willen* wij vandaag voor U eenige grepen doen, meer niet; iedere pretentie van volledig te zijn laten wij bij voorbaat varen. Met Kerstmis komt de Jultven- ten op bezoek, de Zweedsehe Kerst man vergezeld door de Julgubbar, rh Kerst jongens. Typisch is ook 't symbool van den Julbock, een uit roggehalmcn vervaardigde en mot roode linten getooiden Kersthok (identiek aan het symbool in Ne derland van den schimmel bij Sin terklaas). Op liet Zweedsehe Kers: brood, het „Julbockgöuwsebrood" staat hij afgebeeld. Dit brood wordt erhtet" pas genuttigd op Sankt Knutsdag (13 Januari), nadat de ouderen od dit brood hun jaarlijk. sche gelofte van trouw hebben her nieuwd. Helaas ziin vele oude Zweedsehe volksgebruiken, waarvan we er hier slechts de \oornaamste noemden, in moderne tijden van dansmuziek cn door Anthony Berkely 51 Judith keek verhaard, maar knikte toch. Daarna voegden zij zich bij juffrouw Goole en Mouse „Oh, voor dat ik het vergeet, juffrouw Goole", zei Judith, „heeft U misschien wat peper voor me? Die op Riversmcad is op en de winkels sluiten vroeg van daag". „Peper9" herhaalde juffrouw Goole kalm, .,ja zeker, we hebben hier ge noeg. Ik zal het even voor U halen". Zij verdween in de richting van de keuken. -* Ditmaal was dc nieuwsgierigheid Judith de baas „Mijnheer Chitter- wick. wat wilt U met die peper uit voeren?" „St!" zej mijnheer Chitterwick op den toon van een samenzweerder, „zij luistert misschien, U moet die peper aan mij geven én wanneer ik het zakje laat vallen, moet U me maar flink onderhanden nemen" „Heel goed", lachte Judith, „maar he* klirfkt erg geheimzinnig". - „Moet ik ie ook éen standje geven, Chitterwick?" vroeg Mouse „Wel ja. Ehie begrijpt toch, wat ik van plan ben?" „Je wilt dien bril van haar hebben". Mijnheer Chitterwick knikte zenuw achtig. „Ja. ik denk dat...." Juffrouw Goole verscheen weer, voorzien van een bus peper. Judith bedankte haar vriendelijk en gaf de peper aan mijnheer Chitterwick. „Wilt U deze voor me dragen, miin- tieer Chitterwick?" Mijnheer Chitterwick nam het busje over, maar klaarblijkelijk was het z,Jn ongeluksdag, want hij pakte het zoo onhandig aan. dat het uit zijn hand viel. Hij deed nog een poging om het op te vangen, maar slaagde er slechts in het een slag te geven, waardoor het in dc richting van Juffrouw Goole schoot, en tegen het hoofd van deze jongedame terecht kwam. De gewenrchte reactie bleef echter uit. want hoewel juffrouw Goole door een heftige niesbui overvallen werd, ha<j ZÜ toch de tegenwoordigheid van geest naar haar bril te grijpen Het was Mouse, die zijn chef te hulp kwam. Terwijl mijnheer Chit terwick zich uitputte in verontschul digingen. greep hij haar hand beet en begon de peper uit haar haren te ver- wijdoren. De prijs viel in mijnheer Chitterwick's uitgestoken hand. Het experiment was dus toch ge lukt, voor zoover het ten minste om ging juffrouw Goole zonder bril te Kunnen .bestudeeren Maar dat was dan ook' alles, want 'door de uitwer king, die de peper op het gelaat van het slachtoffer had gehad, was elke herkenning onmogelijk geworden. De tranen liepen haar uit neus en oogf-n en haar geheele gezicht was vertrok ken door het niezen. Mijnheer Chitterwick verdubbelde nu zijn verontschuldigingen en in zijn verwarring zette hij juffrouw GQole's bril op zijn neus. terwijl hij die van hem juffrouw Goole 'in de handen drukte. Toen hij zijn vergissing be merkte. schaamde hu zich nog meer. Juffrouw Goole keerde langzaam tot haar positieven terug en het kan niet gezegd worden, dat haar oogen, toen deze ophielden met tranen, mijn heer Chitterwick vriendelijk aanke ken. Desondanks verklaard" zij hem zijn onhandigheid te vergever., en als een getrouwe en ijverige dienares verdween zij opnieuw naar dc keu ken om een andere bus met peper te halen. Gedurende haar afwezigheid staar de mijnheer Chitterwick het raam uit. (Men kon het hem aanzien, dat hij na zulk een fiasco zijn assistenten ter nauwernood aan durfde kijken. Bij het afscheid stamelde hij nog eenige verontschuldigingen aan het adres van juffrouw Goole en verviel daarna wederom in stilzwijgen. Eerst toen de wagen een kilometer of wat van Earlsliaze verwilderd was. haalde hij een scboone'n zijden zakdoek te voorschijn, zette vervolgen? zijn bril af en wikkelde dezen daarin. „Een succes!" stootte hij uit. Kerstbals verloren gegaan: speciaal in do groote steden, maar hier en daar op het platteland kan men dergelijke typische uitingen in do Zweedsehe folklore nog terugvin den. In Noorwegen is Kerstmis even zeer een gezellig feest. Ook hier is eigenlijk het feest van Christus' ge boorte overkoepeld door oud-Ger maansche volksgebruiken. In den Jule-tijd (joelfeest) zijn zware Kerst blokken te koop, die wanneer men ze op het vuur werpt den heelen avond een warme gloed in de ka mers brengen. Een nationale lek. kernij is het „Julgrocd", een soort rijstebrij bereid uit room en aman delen. Deze laatste wrijft men fijn, behoudens één. Wie deze treft, kriiert een extra geschenk van „Ju- lens Genius", den Xoorschen Kerst man. Denemarken maakt van het Kerst-' feest een nationale manifestatie. Reeds vier weken tevoren wordt het forst aangekondigd door kleurrijk versierde rn verlichte straten. Guir landes van dennegroen worden kruislings over de straten gehan. gen, de etalages zijn versierd met woner versiert den gevel van zijn hulst cn dennegrocn en iedere be- huis. P.ij ieder Kerstgeschenk wordt 'n k!( in kaboutertie ingepakt, het z g. ..Nissemannetje" gemaakt van roo- d« wol en witte watten. Op de bal- cons, aan vensters en in de boomen hangen dc Denen bundeltjes koren- ai en voor de vogels. Duitschland was altiid het land var, de Kerstmisviering, ook het land van de Kèrstboomen. De Duit se he- glasblaasindustrie, is al maan. den lang te voren bezig met het vervaardigen van bellen, klokjes, paddestoelen, pieken en slingers. Duitschland had van deze artikelen zelfs de wereldmarkt. Het Kerst feest in Duitschland had veelal de diepere béteekenis van het feest der Hereeniging, overpeinzing en vaak ook van uitbundige vroolijk- hrid. Dat 't feest een groote nlaats Inneemt in het nationale gebeuren blijkt wel uit het feit, da- Duitsch land heschikt over een uitgebreide Kerstlitteratuur alsmede, over een groote Kerstliederenschat. In Zuid-Duitscliland he^ft men nog vele typische gebruiken, die te rug tc brengen zijn tot oud-Ger maansche volksgebruiken, terwöl een nationale lekkernij het Kerst brood, was, wittebrood met aman. dolspijs en rozijnen. In Frankrijk is Kerstfeest een onhuiselijk gebeuren. In Gallie ligt het feestelijk Decembergebeuren meer op Oudjaar. Kerstboomen oot- mnet men er practisch niet, alleen hij welgcsteldcn. Men verpoost zich in restaurants waar arm en rijk bij een zit aan uitgebreide diners en om twaalf uur 's nachts naar de nachtmis gaat. TUINKALENDER 24 DECEMBER. Overal in den lande prijkt in de huiskamers weer de' statige Kerstboom. Het ii de Fijn. spar of Picea excelsa. die hier alge meen als Kerstboom worcit gebruikt cn voor dit doel telken jure bij vele duizenden uit de bossche.i wordt ge. hakt. Deze spar kan een hoogte van 10 d 25 meter bereiken, soms zelfs 30 meter Voor kleine tuinen komen ze niet in aanmerking De hulsttakken met de roode bessen zullen op deze dagen natuurlijk niet onthreken Niet iedere hulstboom brengt erhter bes- sen voort Men kieze hiervoor de ..Beshulst" llen pyratnidnlis)Deze heeft voor de vruchtzetting geen stuifmeel van andere hulsten noodig. Het spreekt ten slotte vanzelf, dat mysterieuze Mistletoe, de roode Due van Tholtulpjes en nog zoovele an dere bloemen en planten bij de kerstm versiering ook de aandacht vraqen. S. L.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 2