Na vlucht van Harloff werd Wendling burgemeester If UITINIIKC A nders zou Mr. Frima het geworden zijn Af"' N.V. HENRI NEFKENS AOV bereicde Amersfoort, avond van kunstgenot GESLOTEN 4 fzèrcri TrjodeJ Vaar»©#* Door Tribunaal op vrije voeten gesteld Noteert U even Carillonbespeling Examens Splintertje vertelt uit zijn iêufxd Expositie van Fotokring kernland' Inzendingen een lust voor het oog finest.1 BRANDPUNTEN KUNNEN OOK TELE FONISCH OPGEGEVEN WOEDEN. TEL. 6235 Kerstfeest KERSTBIDSTOND Kinder- en J. L. Demonstratie. US. N. S. A. I* D. AMERSFOORT Tirestone N.V. HENRI NEFKENS Afd. Sfadsautobusdienst Heerenscboenen Damesschoenen Damespantoffels Ksnderkmpschoenijes Dinsdag 24 Dêcmeber 1946 3 99 NA een zitting, die ruim twee uren in beslag had genomen, stelde het Amersfoortsche Tribu naal den 44-jarigen accountant Jan Wendling, waarnemend bur gemeester van Amersfoort gedu rende den hongerwinter 1944—'45, in vrijheid. Wendling was reeds in 1932 toe getreden lot de N.S.B- Na den Duitschen inval in 1910 klom hij op in de gelederen van deze be weging en ontplooide hij een ster ke activiteit. Hij werd Kringfunc tionaris, trad toe tot de WA en het Rechtsfront en werd lid van den Nederlandschon Volksdienst en het Nederlandsch Arbeidsfront. In 1912 volgde hii een „stoomcur sus'' voor burgemeester. Via een partijvriend, die burgemeester van Baarn was geworden, kreeg hij een betrekking als commies ter secretarie van de gemeente Baarn Later werd hij, niet goedkeuring van de Provinciale Griffie, als as sistent toegevoegd aan dezen vriend, burgemeester TI. Vroonhof te Baarn. Vroonhof kende J- G. L Harioff, die destijds burgemeester van Amersfoort was en beval de zen zijn assistent aan als wetliou. der van financiën. Ilarloff bleek er wel voor te vinden en in Janu ari 1913 werd Wendling benoemd tot wethouder \an Amersfoort. Op „Dollen, Dinsdag'' nam Harioff de hennen en Wendling, die al loco- burgemepster was, trad als waar nemer op. Op 29 April, dus kort voor de bevrijding, volgde de offi- cieele benoeming tot burgemees ter. De bevrijding maakte 'n eind aan de carrière van Jan Wend ling, die zich Maandagmiddag voor liet Tribunaal, dat onder ji| e- sidium stond van Dr. Joh. Scheu- rer, moest verantwoorden. Nerveus Wendling is wat nerveus, als hij de zittingzaal binnentreedt. Hij is kreupel en kennelijk niet zeker van zijn zaak. Na het voorlezen van de beschuldiging, stelt Dr. Scheurer zijn vragen. De eerste betreft een brief, dien Wendling geschreven zou hebben aan den Commissaris der prov. -Utrecht. Wendling zou daarin verzocht hebben op de begrooting der ge meente een „geheimen post" uit te trekken ten behoeve van de Amersfoortsche politie- 't Op deze manier lo verkrijgen geldsbedrag zou aangewend worden ter bestrij ding van kosten, die zoogenaam de vertrouwensmannen zouden maken hij hun pogingen om con tact op te nemen met de illegali teit. Het doel van dit contact zou zijn onderduikers op te sporen, en in het algemeen, de illegaliteit te bestrijden- Desgevraagd geeft Wendling de volgende lezing van het geval' Beschuldigde- Majoor Van Breu- glierri, die destijds commissaris van politic te Amersfoort was, en naar ik nu weet. relaties onder hield met den S.D., wilde een der- gelijken post uittrekken. Hij be- sprak een en ander met mij. maar ik weigerde, omdat ik de om schrijving „Geheime post" niet formeel vond. Van Breughem (die in den hongerwinter werd doodge schoten Bed-) stelde toen een brief op. die naar den Commissa ris van de provincie Utrecht ge zonden zou worden en waarin hii voor den .geheimen post" pleitte. Burgemeester Harioff bracht er èenige wijzigingen in aan, ik schreef den brief in het net. over en Harioff parafeerde hem. Voorzitter: Kende U de strek king van deh „geheimen post"? Beschuldigde: Jawel, mijnheer de voorzitter. Daar is Harioff Als getuige wort^t dan gehoord J. G. L. Harioff, destijds burge meester van Amersfoort. Harioff, gekleed in een vuil werknniform van de SS, ongeschoren en grijn zend, vörklaart ongeveer hetzelf. de. Voorzitter: Dus mijnheer Wend ling. u had alleen formeelc be zwaren? Beschuldigde: Ja, inderdaad. Voorzitter: Dus geen principiec- !c bezwaren? Beschuldigde: Ja. ook wel. Voorzitter: Herinnert de getuige Harioff zich, of de verdachte prin- cipieele bezwaren had? Getuige: Neen, dat kan ik me niet herinneren. Harioff zegt nog dat hij niet met Wendling heeft samenge werkt in de pogingen tot nazifi- ceering van liet gcmecnte.appa- raat. Wij hadden beiden een ver schillende taak en stonden niet samen op denzelfden post, zegt hij. Vervolgens wordt aandacht be steed aan een brief, die destijds is rondgestuurd in Amersfoort in verband met den bouw van de Westwall. Wendling vertelt daar over het volgende: Er móesten duizenden Amers- foorters werken achter den IJsel. Ik vond dat vreeselijk. Er kwa men menschen hij mij met het verzoek of Jjun familie voor een paar dagen 'naar huis mocht. Zij zouden dan na hun „verlof" weer terug gaan. Met veel moeite heb ik dat kunnen bereiken en per soonlijk stelde ik me garant voor den terugkeer van de betrokkenen Na afloop van het „verlof" wei gerden de menschen echter naar den IJsel terug te keeren. öp een dag kwam de Bauleitung bij mij op bezoek en beval mij een razria op clez.e onderduikers te organi- seeren. Ik weigerde- De Duit- schers dreigden daarop met een razzia door de S.S. Ik verzocht toen toestemming om de men sehen nog te waarschuwen. Daar om heb ik toen de bedoelde cir culaire rond laten sturen Vervolgens komt aan de orde een brief, dien Wendling aan Y Houwing. in leven directeur der Gas- en Electriciteilshcdrijven te Amersfoort, schreef, over het ten- den van gemeentepersoneel naar Duitschland. Wendling vertelt hierover: ,,Arbeitseinsatz" Alle mannen tussclien 17 en TO jaar moesten zich melden voor tewerkstelling. Ik kreeg opdracht om alle gemeentearbeiders te ont slaan. die weigerden naar Duitse!: land te vertrekken. In overleg met de hoofden van de diverse ge- mcogtcinstcllingen werd toen be sloten om personeel, dat in aan merking kwam om naar Duitsch land gezonden te worden, over te plaatsen naar een andere tak van den gemeentedienst Houwing wei gerde echter hieraan mede te werken. Ik heb Houwing toen schriftelijk gewaarschuwd, dat hij zijn menschen moest overplaat sen. Wendling beantwoordt daarna een aantal vragen, die betrekkivg hehhen op zijn lidmaatschap van de NSB en de aanverwante orga nisaties. Na dollen Dinsdag" Men vraagt hem, waarom hij na „Dollen Dinsdag" aan het hoofd van de gemeente Amersfoort is gebleven. Beschuldigde: Om mijn plicht te doen ten opzichte van miin volk. Ik was trouwens al loco-bur gemeester, toen Harioff verdween en bleef eenvoudig in functie. Op 29 April kwam pas mijn benoe ming tot burgemeester van Amersfoort af Voorzitter: Waarom bent u niet weggegaan in September? Beschuldigde: Omdat er groote kans bestond, dat iemand anders, die veel gevaarlijker bad kunnen zijn voor de burgerij, burgemees ter was geworden. Voorzitter: Wie was die iemand "anders? Het antwoord van Wendling verwekt *ecnige consternatie: Mr. Frima. (De advocaat Frima werd des tijds in de nabijheid van Amers foort door illegale strijders dood geschoten, daar bij door zijn con necties met den SD groot gevaar voor de gemeenschap opleverde. Red.) De raadsman van verdachte, mr- II, P. M. Stoenberghe. ging de ten. lastolegging punt voor punt na en concludeerde, dat uit de tenlaste legging van zijn cliënt verschei dene beschuldigingen geschrapt moeten worden, o.a. de kwestie van den brief aan den Gommis- saris der provincie Utrecht, het bevorderen van tewerkstelling van Amersfoorters in Duitschland. Over blijft alleen, volgens den raadsman, het lidmaatschap van de NSB en andere nat.-soc. orga nisaties, het volgen van een bul'- gemeesters-rursus en, gedeeltelijk althans, het voordeel trekken uit door den vijand genomen maat. regelen. In verband met gunstige raji- portcn van de leiding van Kamp Milligen, waar de beschuldigde nu reeds geruirnen tijd gedetineerd is en een gunstige verklaring van tie geestelijkheid, bepleitte Mr. Steen- berghe onmiddellijke invrijheid stelling. Het Tribunaal ging iri raadka mer. Na een kwartier deeitTe dr. Joh. Schrèurer mede, dat het Tri bunaal het verzoek van den raads man overwogen had en den ver dachte. zij het na lange aarzeling, in vrijheid' stelde. De definitieve uitspraak werd bepaald op 6 Jan. 1947. bunschoten Kerstviering „Jachin" Op 2en Kerstdag zal in de Zuicler- kerk. 's nam. 2 uur, de Keitotfeest- vifring plaats hebben voor de kin- doren van de Zondagsschool ...Ja chin" en belangstellenden. Deze bij eenkomst wcArdt geopend door Dr. II B. Visser, waarna enkele schrift gedeelten worden gelezón en Kerst liederen worden gezongen. Na een kerstverhaal door R. Ile.inen zal Ds. H. Torenbeek een slotwoord spre ken GRAND: Vier Verren, 2.30, 6.45 en 9 uur. CITY: Zeebonken 2.30. 7 en 9 uur. REMBRANDT: Razzia in Texas. Het Roo\ersnest. 2.30, 7 en 9 uur. Aanvangstijden der bioscopen op Kerstdagen als op Zondag. Den slatosbeiaardicr, M. L. van der Werf, zal op Dinsdag 24 De cember a.s. van 8—9 uur n.m- hetr carillon bespelen. Er zullen Kerst liederen worden gespeeld. Wijziging ophaaldienst huisvuil De ophaaldienst voor het huisvuil zal in verband met de feestdagen inplaats van Donderdag 26 Decem ber en Woensdag 1 Januari nu wor den opgehaald op Vrijdag 27 De cember en Donderdag 2 Januari. De andere .diensten blijven dus ccige- wyzigd. Burgerlijke stand 23 DECEMBER Geboren: Elisabeth Maria, dv G W M van Velsen en A Mayer; Rudolph, zv J L Koeslag en G J Pieters; Aart Melis Johannes Hendrikus, zv J van Donkelaar en G Vink; Hendrika Hermina. dv II J J van den Eshof en M J J Snijders: Alida Huherta Petronella, dv T Esveldt en J W Schippers; Johannes Adrianus An- tonius Maria, zv A H M Reijs en C F ven Dijk; Jacoba Lena, dv S O Los en C G Pon; Jan, zv J Ouwtr- kerk en G J Pot; Evert Johannes Reginald, zv E Hagebeuk en A M Schouten; Wilhelmina, dv B van Hoffe en G van Leenen; Berdina Aaltje Hendrika, dv J Slangewal en H Kooreman; Johannes Hendrik Willem, zv H van der Kuijl en M Telle, Overleden: Teentje Veldhuizen. 10 jaar, dv J J Veldhuizen en E Over- eem; Theodora Maria Epskamp, 60 jaar, geh m W H de Hair; Hendri kus Middelburg, 70 jaar. ongehuwd. De heer A. W. Boerwinkel te Amersfoort slaagde aan de Rijks universiteit te Utrecht voor het Doctornal-examen geneeskunde. door \Y. Mciilflijk 230. De stemming in Botsmgton werd steeds ru moeriger. Opgewonden liepen dc menschen door hun stad en telkens als :c weer een kapotte Paster-auto zagen, juichten ze En dat gebeurde heel wat keeren. want Bobbelman en ik zorgden er wel voor, dat er niet veel héél bleven. „Hoera riepen de menschen: „Leve dc verkeersregels. Weg met Patser, den tiran! Hoera voor Splintertje, onze bevrijder van de on- gelukkenl )a, het werd, zooals dat heet. ccn mas- sa-dcmonstratie tegen Donald Patser In andere gedeelten van dc stad ging het niet zoo v rooi ijk toe. Daar was dc strijd tusschen Patser s bende en de politie in vollen gang Want al waren nu bijna al hun auto s vernietigd, de bandieten gaven daarom den strijd nog-niet op. Achter de wrakken kropen ze weg <n schoten over die barricade met hun wapens op de overvalwagens. Maar dc Amc- rikaansche politie was zooiets wel gewend, ze maak ten met hun wapens net zooveel lawaai tot dc ban dieten zich uit angst een voor een overgaven. De strijd liep ten einde,* dc bende van Patser had ver loren. maar waar was Donald Patser zelf? DE omstandigheden, waaronder de A-O.V. Vrijdagavond 20 December concerteerde in dc Markthal, waren niet gunstig. Do vorst van 10 graden bracht mee, dat de zaal en hot podium niet voldoende op temperatuur konden worden gcbrncht. Het publick wist dit bezwaar tc overwinnen in winter- en bontjassen, doch voor het uitvoerend orkest was dit niet zoo gemakkelijk, en als wij moe ten constateeren, dat aan de weer gave van de ouverture Iphigenius in Aulis ondanks een goede tech nische uitvoering de rechte glans ontbrak, dan aarzelen we niet, na wat ons verder in den loop van den avond te hooren gegeven werd. flit aan de kou toe tc schrij ven. Znlfs de instrumenten sche nen minder goed gedisponeerd, wat bij de blazers tot uiting kwam in kleine oneenighoden met do zuiverheid, en bij de strijkers in een ietwat harden drogen toon. Bij het piano-concert van Mo zart in C. mineur was het orkest blijkbaar iets beter tegen de kou opgewassen. De aangekondigde ONDER aanwezigheid van den burgemeester, den heer H. Mo lendijk en tal van belangstellenden, werd gisteravond in „Sierkunst" de Kerst.expositie geopend van den Fotokring „Kernland". De voorzit- .ter van den Kring, de heer W_ J. A. Bytcls, heeft de bedoelingen van deze zevende expositie uiteen gezet. Ilij memoreerde de vorige expositie in 1941 gehouden onder betere omstandigheden wat het ma tcrianl betrof. Toch is er ondanks matfriaalschaarschte een verbree ding en verdieoing merkbaar, het geen zeer in d^ze Kcrst.salon tot •liling komt. Ifet aantal deelne mers. zoowel van de zijde van de beroeps-fotografen als die der ama tours is grootor. In de meesterklasse nemen nu een aantal amateur.inzen ders deel. die na 1911 in Nederland hei meesterschap verwierven. De heer Dartels accentueerde vooral, dat het voor een ieder is» weggelegd, zelfs nier de eenvoudig st.1 camera, om goede fotngrafisrhe resultaten te bereiken. Het gaat vooral om de visie op het te ver eeuwigen beeld Het materiaal komt op rlc tweede plaats. Hij liet verder niej na op de artistieke waarde en de mensehelijke' ziel bevredigende werking van het fotorgafeeren te wijzen. Na de officieel© opening vertoon- •de de heer W. Plasmeijer een aantal lichtbeelden \an fraaie kleuren, foto's. Wij hebbon met bewondering, zoo al niet mét verbazing, kennis femi nien van liet ingezonden werk. Het is verrassend te aanschouwen wat ook op het. gebied dor fotografip bereikt kan worden. Wij zagen voortreffelijke composities in de meesterklasse van A. Pastoor: ster ke stemmingsfoto's van W. Pa*, meijer. Van Th. R. Voorenkamp trof ons vooral do prachtige foto „In de mist'". Van het eerelid J. J. Hens zijn ..Masker" cn „Oratie" inderdaad meesterstukjes. Kortom in deze meesterklasse zijn tal van foto's to bewonderen, die sterk den indruk vestigen Ijthos te zijn, zoo scherp en fijr getoekend is het op de gevoe- l>gr nlaat vastgelegde beeld Ook van de beginners en de ge vorderden z'in er tal van fraaie in. zcnd;ngen .l;e van een rake visie getuigen. Wij zullen niet stuk voor stuk ingaan op het geen de wanden siert, maar IT tenslotte met klem op wekken deze tentoonstelling gedu rende de komende dagen to bezoe ken. U kunt er rijker en gelukkiger door worden. pianist Menkemans was door ziek- te verhinderd en In zijn plaats trad op Joh. Otten, die met een lijn en gevoelig spel in goede sa menwerking met liet orkest het aanhooren van dit mooie werk tot een ware vreugde maakte. En toch aarzelen we niet, het gedeelte na de pnu/.e, n_.l. de Sym* phonic no. 1 in C-dur van Beet hoven het glanspunt van den avond te noemen, voor wat bet orkest aangaat. Hiér bad de toon gewonnen, het spel was fijner, doorzichtiger dan in de vorige nummers, er was weer contact cn zuiverder voeling onderling. De dirigent, de heer Hartvel!, moest ook liier nog pon enkele maal do tetigpls wat strak aanhalen, om een wat te trage of soms iets te voortvarende groen of eenling in het gareel te honden, doch hot ge heel was een knappe prestatie, zoowel van de strijkers als van de blazers. Een welverdiend, lang aanhou dend applaus was h v duidelijk bewijs, dat onze orkestvereniging onder zijn energieken dirigent, alsmede dc pianist aan liet, on danks de kou vrij talrijk opgeko. rnen publjck een avond van ge waardeerd kunstgenot hebben ge geven. I-I. M. S. 20 Dec. „Oranjehotel". Amicitia, S uur. Kerstuitvoering V.M-K St. Joriskerk. 3 u. Italiaansch Opera Concert. Markthal, S uur. 11 uur. Zaterdagavond, Zondag middag cn Zondagavond caba ret. Voor de Kerstdagen speciaal programma met o.a. Chris de la Mar. Hoevelaken MEDISCHE DIENST Voor Hoevelaken, Hoogland en Hooglanderveen 1st en Kerstdag ds. W. Verheek te Hoogland (tel. K 3493 2G0). Hoogland PREDIKBEURTEN HOOGLAND lstcn Kerstdag Ned- Merv. kerk 10 uur ds. Blau- wenrliaad: 730 uur Ds. Posthu mus Meijes (Liturgische diensO. 2en Kerstdag (Béthei) Hooglnn dervecn 1000 uur ds. W. C- Post humus Meiies. MEDISCHE DIENST Voor Hoogland, fiooglanderveen en Hoevelaken 2cn Kerstdag dr. F. W. Klaarenbepk te Hoevelaken (tel. 3495 210). Predikbeurten Oud Katfiolieke kerk 't Zand 13 lsten Kerstdag 0 uur Kerstnacht- dienst; 10 uur Heilige dienst; 5 u. Vesper. 2cn Kerstdag 10 uur Heilige dienst. VRIJE EVANG GEM.: lo Kerst- dac S n Br J Luik. LEUSDEN. le Kerstdag 10 u D.i Hofstede; 2c Kerstdag 10 u Ds Hofstede: 2 uur Kerstfeestviering der Zondagsschool. SQEST. 1c Kerstdag 25 Decem- her 1946. Oude Kerk 10 u Dr P ten Have. Amersfoort: Emma Kerk. 10 ii Ds Grocneveld. 17 u Ds J J Tim mer Harderwijk: Hees. 10 u Ds J .1 Timmer; Zonnegloren 10 u Ds Barnoveld, Woerden; Chr Geref Kerk. 10 u Ds L de Briivnc; 10 u Leesdicnst: Geref Kerk 10 u Ds A Brouwer. 16.30 n idem; Wilhelmina. kerk 10 cn 17 u Ds H v rl Berg; Ver V'rijv Godsdienstleren, Afd Ned Prot Bond, gebouw Religie en Kunst, Bcmhrandtlaan en 10.30 uur Ds J II Gr< enewegen, Amersfoort 2e Kerstdag 26 Dcc. 1946: Oude Kerk 10 u Ds F F de 1 uoze Hil versum: Emma Kerk, 10 u Ds F Groenveld: Chr Geref Kerk 10 u Ds I. de Bruvne. 15 uur Kerstfeest Zon dagsschool; Geref Kerk 10 uur Ds A Brouwer: 16 u Kerstfeest. BUNSCHOTEN. Woensdag 25 Dcc (Eer.-'te Kerstdag). Ned Hcrv Kerk. 10 en46.30 u Ds A E Kolkcrt; Geref Kerk' 10 u Ds II Torenbeek; 2 30 jj Dr 11 B Visser, nam 8 uur Iverstzangdienst; Chr Geref Kerk, 10 cn 2.30 u Ds J II Velcma. Donderdag 26 Dec (Tweede Kerst dag) Ned Hcrv Kerk, Ds A E Kol kcrt; Geref Kerk. voorm Ds H To renbeek: Chr Geref Kerk, 10 u Ds J II Velema'. SPAKENBURG. Woensdag 25 Dcc. (Eerste Kerstdag) Geref. Kerk Volksbelang) 10 u dr II B Visser; 2.80 u Ds II Torenbeek; Geref, Kerk (art 31 DKO) 10 u Ds A B Rouke- ma, 2 30 en 6.30 u Ds J Rijnevcld; Geref Kerk (Chr. School Eenidijk) 10 en 2.30 u Ds. ,T. L, Bakker, van harén (Nil); Chr Geref Kerk Eern. dijk. 10 u Leesrljenst; 7 u Ds J II Velema: Geref Kerk (art 31 DKO Kemdijk) Hl u Ds R Zijletra; 2.30 u Ds A B Roukema Donderdag 26 Dec (Tweede Kerst dag) Geref Kerk (Volksbelang^ 10 11 Geen dienst; Geref. Kerk (art 31 DKO) 10 ii Ds A B Roukema; Geref Kerk (Chr School Kemdijk1 10 u Ds W .Seinen, van Baarn; Chr Gpt. Kerk Eenidijk, 10 u Leesdicnst; Geref Kr-r|< (art 31 DKO Kemdijk) 10 u Ds R Zijlstra; HOEVELAKEN. lsten Kerst dag Ned. Herv. kerk 10 uur ds. v. fl. Graaf f- 2.30 uur ds. v. 'Amstel. Gêr. G'éin. (BóuiVlusfj 0-30 en 6.30 uur leesdicnst- 2en Kerstdag Ned. Herv. kerk 10 00 uur ds. Van Amstel. Geref. Gem- (Bouwlust) 9.30 uur lcesr- dienst. Kaatje ben je boven Ja Mevrouw. Wil je wat beloven Ja Mevrouw. Maak een HONIG'S soepje en daarna, Een HONIG'S custard-vla! BIJ HET passen fijne cadeaux. Iets van goeden smaak Waar zou U die anders zoeken dan in den ffRÉCHTSCHEWEO 36-58 Weer keus als vroeger! BEZOEKT len KERSTDAG, 's morgens 6 uur den IN DE MARKTHAL door het LEGER DES HEILS. Proloog Muziek - Zang Prediking. Toegang 25 ct. Zaal open half 6. 's Middags 3 uur eveneens in de Markthal. HoulddirFa HENDRIKSE—KNAPEN Tolsteegsingel 54 UTRECHT 876 Modevak- en Kunstnijverheidscholen in bijna alle plaatsen in Nederland Individueel onderricht door bekwame Leeraressen in Knippen. Naaien en Stofversieren. naar onze bekende ENSAID-Methode. Ook voor het verma ken van oude kleedingstukken in moderner model len Geen last met rekenen of teekenen. WILT U THUIS LEEREN, stuur dan onderstaanden bon met 35 ct. aan postzegels, liefst van 4 ct., en U ontvangt een mooi boek met ruim 100 maten en modellen en tevens een gratis apparaat om U te laten zien hoe gemakkelijk onze methode is. BON: Hoofddirectie TO E& 6 A V Fh INSTITUUT Tolsteegsingel 54. UTRECHT NAAM (duidelijk): ADRES: RECTIFICATIE. In de annonce PRIJSVRAAG van het Comité „EERESCHULD EN DANKBAARHEID" dient als laatste regel gelezen te worden: „Een aantal mooie prijzen is beschikbaar gesteld voor de best uitgevoerde oplossingen, alsmede een paar troostprijzen. Een en ander ter beoordeeling van ren jury." VRIJDAG 27 en ZATERDAG 28 DECEMBER zijn onze "Werkplaatsen, magazijnen en kantoren Benzinepomp blijft geopend. f dat Kerstmis en Nieuwjaar voor U persoonlijk in 't teeken van vreugde en voorspoed mag staan en Nederlands welvaart in zeven en veertig mét Firestone mede omhoog moge gaan 1 N.V. BANDEN IMPORT MIJ. SPUISTRAAT AMSTERDAM iTP.STRAAT 26 BEIDE KERSTDAGEN cn NIEUWJAARSDAG wordt dc dienst als op Zondag uitgevoerd. OUDEJAARSAVOND zullen de laatste bussen als volgt vertrekken: S 21.55 van Plantsoen W. B. 22.00 van Station. V 21.45 van Station. Met inëang van Maandag 30 December wordt een gewij zigde B route gereden. Zie bekendmaking in de bussen. DE DIRECTIE. SCHOEN- EN SPORTHANDEL 8)^7 SIMD? IOPO O Er staat heden belangrijk nieu-.vs in de Advertenties. KROMMLOTRAAT 17 AMERSFOORT in breede cn slanke modellen in heel veel soorten in rocd en blauw peau de pêche

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 3