DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Denpasar-conferentie aanvaardt de ontwerp-regeling Oost-Indonesië Soekawati staatshoofd van Oost-Indonesië Harde gevechten in geheel Indo-China ontbrand Drie vliegtuigen in China verongelukt: 77 dooden MAKASSAR HOOFDSTAD VAN DEN NIEUWEN STAA T Canada vraagt landbouwers Generaal Dempsey treedt af Nummer 5 voor schoenenbon SOEKAWATI'S VERKIEZING WAS EEN VERRASSING „In de dennen" is geopend Japanners tegen de Franschen in het veld gebracht „Hakkie" Holdert in arrest Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE-STICHTING HT>T P A R'OiOsE Vrijdag 27 December 1946 Nr. 529 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER ZONDER hoofdelijke stemming heeft de conferentie van Denpasar in de ochtendzitting van 24 December de ont werpregeling voor den staat Oost-indonesië aanvaard. Zij heeft Tadjoeddin Noor benoemd als voorzitter van de voorloopige volks vertegenwoordiging. Soekawati heeft Nadjamoeddin Dean Malewa (Zuid-Celebes) benoemd als kabinetsformateur. Makassar werd aangewezen als de hoofdstad van den staat Oost-Indonesië. De ter conferentie ingediendi amendementen waren voor een groot deel reeds door Van Mook overgenomen. De overige werden groot endeels weer ingetrokken. De motie van Boehammed Ka- baroeddin. sultan «van Soembawa, die een van de ingrijpendste amen dementen was en strekte tot de sa menvoeging van de Groote Oost en Borneo, werd teruggenomen, omdat het prematuur werd geoordeeld zich hierover uit te spreken zon.ie medeweten van Borneo. Bij de behandeling van de kwes tic wie het staatshoofd zal moeten vervangen bij afwezigheid stelde de Zui el-Cel ebes-af ge vaardigde Clap, roth voor de functie te -doen waar nemen door den commissaris van de Kroon Mr. The Sing IIoo (be noemd afgevaardigde van Z.-Cele- bes\ steunde het voorstel, omda daaruit de innige samenwerking tusschen Indonesië en Nederland blijkt. Andere afgevaardigden uit ten echter bezwaren omdat het pre sidentschap andere verantwoorde, üjkheid met zich meebrengt dan die welke de commissaris van -de Kroon uit hoofde van zijn ambt bezit. Men besloot dat hot staatshoofd zal wor den vervangen door den voorzitter van dc volksvertegenwoordiging. Anderen kunnen nog niet emigreer en Met, het openen van bureaux der Canadèesche regeerinq in Parils, Brussel en Den Haag, zullen faciliteiten voor toekomstige Euro. pcesche immigranten weer liet voor- oorlogsche peil hebben bereikt Van 1 Januari af zullen land verhuizers die voldoen aan de normen, in staat zijn hun vergun ning van deze bureaux te betrek ken. De groote moeilijkheid voor een onmiddellijken, grooten toe vloed van immigranten is het te kort aan scheepsruimte, maar of ficieele kringen te Ottawa verkla ren, dat de situatie op dit punt beter wordt en dat een steeds toe nemend aantal plaatsen beschik baar komt. Voor den Europeeschen immi grant zullen de voorwaarden voor vestiging in Canada dezelfde zijn als voor den oorlog: hij moet een landbouwer zijn. die voornemens is ook in Canada den landbouw te beoefenen. Tevens moet hij ge zond zijn, te goeder naam bekend staan en kunnen aantoonen, dat hij voldoende geld heeft om zich zelf en zijn familie te onderhou den tot hij zich heeft gevestigd De eenige andere categorie van Europeanen, die toegelaten wor den, wordt gevormd door de ver loofden van mannek. ingezete nen van Canada. Het Engelsche ministerie van oorlog deelt mede, dat generaal Sir Miles Dempsey, opperbevel hebber van de strijdkrachten in het Midden-Oosten, op zijn ver zoek per 1 Juli a.s. den militairen dienst zal verlaten. Hij zal wor den opgevolgd door luii.-generaal Sir John Crocker. Generaal Dempsey, die in de laatste jaren van den oorlog op perbevelhebber was van het Britsche tweede leger, zal op uit- noodiging van den minister van Binnenlandsche Zaken de funeïio van voorzitter van het orgam, dat het wedden op de rennen contro leert, de „Racecourse Belting Control Board", op zich nemen. Zwitsersche turners maken school Donderdagmiddag werden in dp turn hal te Amsterdam de tra- ditioneele steenwedstrijden van den Amstcrdamschcn turnbond gehouden, georganiseerd door de gymnastiekvereeniging Atlas. Bij de dames was het mevr. Heil—Bonnet, die voor de vierde maal haar naam in den steen gegraveerd zag. Met hoofd en schouders stak zij boven haar mededingsters uit en vanmiddag bleek, dat dc Amsterdamschc keurturnsters eigenijk nog niet rijp genoeg zijn voor dergelijke wedstrijden. Vooral bij hetpaard- voltigeeren kwam dit tot uiting. Mevr. Heil—Bonnet behaalde 98 punten. Haar grootste tegen standster, mej. Webeling, 77. M. .7. Vos Van Sirnson behaalde, ha spannenden strijd met zijn club genoot Groeneveld voor de derde maal in successie de overwinning b:j de heeren. Opmerkelijk was, dat verschillende heeren oefe ningen, door de Zwitsersche keurtu-'ners veertien dagen ge leden gedemonstreerd, in hun pi ogramma opgenomen hadden. Weliswaar werden ze nog niet tot in dezelfde perfectie uitge voerd, maar dat uit de demon straties van de Zwitsersche grootmeesters reeds thans lee ring is getrokken, was duidelijk te zien. Naar mr. Steenberghe mede deelde, zijn er op het oogenblik onderhandelingen gaande over een leening van de Internationale Bank voor den wederopbouw van Nederland ten bedrage van 500 millioen dollar. r~-3+. :l_ - "- J Plaatselijk buiig jij Weersverwachting geldig tot Vrij- I dagavond: K Tijdelijk krachtige, meest Wes- '7 ielijke wind, wisselend bewolkt fj 8 met plaatselijk bitien. Normale temperatuur voor den tijd van het i Jaar. Illlllllllllll'lj) Pacific-conferentie Ook de motie-Tahija werd inge trokken. Hierin wordt gevraagd om in de Nederlandsche delegatie op de Pacific-conference over defensie- vraagstukken in Australië Indonesi sche leden op te nemen. Dr. Van Mook verklaarde, dat het inderdaad het voornemen der re geering was eenige Indonesiërs in deze delegatie op te nemen. Hij deelde echter mede. dat op deze Pacific-conferentie, die volgens het plan op 28 "Jan. "zal worden gehou den. geen defensieve vraagstuk ken zullen worden behandeld, zooals de heer Tahija meende, doch o.m. pro blemen betreffende do volksgezond heid en het transport in den Paci fic. Paardenvleesch blijft op den bon De kort geleden benoemde voed- sol-commissaris voor Gelderland deelde enkele dagen gèledm mede, dat binnenkort het paardenvleesch zonder bon zou komen. Van be voegde zijde wordt nu dit bericht, tegengesproken. Kortgeleden is bekend gemaakt, dat het vleeschrantsoen tengevolge van den vertraagden invoer, begin Januari tijdelijk verlaagd zal wor den, zoodat het beschikbaar komen de paardenvleesch, hoewel in ver houding gering, onmisbaar is voor het verzekeren van een zoo redelijk mogelijke en tevens billijke verdee ling van vleesch over de bevolking. Daarnaast is het niet uitgesloten dat in enkele gevallen misbruik gemaakt zou kunnen worden van den vrijen verkoop van paarden vleesch door het verwerken en afle veren van paardenvleesch als rund- vleesch, hetgeen, vooral in het be lang van den consument vermeden moet worden. Elfstedentocht gaat niet door Thans kan officieel gemeld worden, dat do elfstedentocht en wedstrijd, in verband met' den aanhoudenden dooi, op Zaaerdag a.s. niet doorgaan. Zij, wier stamkaartnummer eindigt op het cijfer 5, krijgen in Januari een schoenenbon. Wie na 1 Januari 1945 een bon voor schoenen heeft gehad komt voor deze uitreiking niet in aanmer king. De distributiediensten zullen pas na 19 Januari beginnen met het uitreiken der bonnen. Eerste luchttaxi in 's-Gravenhage De eerste luchttaxi van Frits Diepen is Woensdagmiddag op de vlieghaven Iepenburg aangeko men. Donderdag is het toestel reeds in dienst gesteld, zoodat Den Haag nu een rechtstreekschc vliegverbinding heeft met het wereldlucht verkeer. Joe Louis naar Europa? Begin Februari vertrekt do we reldkampioen zwaargewicht Joo Louis naar Mexico en Zuid-Amerika voor een tournee, die vijf weken zal duren. Op het program staan de. monstratiepartijen over vier ronden in Mexico City, Bogota, Lima, Bue nos Aires en Montevideo, Indien deze toer een succes wordt behoort een reis van Joe Louis naar Z.-Afrika en Australië niet tot de onmogelijkheden. Een Zweedsch ijshockey-elf- tal heeft den Amerikanen te Stockholm een groote nederlaag (9—0) toegebracht. De jongste foto van de Zweedsche prinsesjes Birgitta (10 jaar), Marga- refha (12 jaar), Christina (3 jaar) en Desirée (S jaar) v.l.n.r. Het ~Vn de kinderen van prinses Sibylla en prins Gustaaf Adolf, oudsten zoon van den Zweedschen kroonprinsDc foto werd gemaakt, terwijl het oudste prinsesje haar zusjes een Kerstverhaal voorlas. ((P.) Staking in haven van Antwerpen duurt voort Op den eersten Kerstdag hadden de Antwerpschc havenarbeiders het werk nog niet hervat. Solda ten van de Genie lossen Amcrr- kaanschc schepen met steenkool en fruit. Toch kunnen de 2000 militairen het normale tempo der werkzaamheden niet bereiken, met het gevolg, dat o.a. het m.s. „Alex van Opstal" slechts met een gedeelte van de lading naar de Congo zal vertrekken. De minister van Arbeid en So ciale Voorzorg heeft bevel gege ven proces-verbaal op te maken legen dc patroons der scheepstim merwerven, die de nieuwe loonre gelingen weigeren toe te passen, terwijl de Antwerpsche Kamer van Koophandel om krachtige maatregelen heeft verzocht of an ders toestemming om een beroep te mogen doen op vrijwilligers, die onder bescherming van de po litie zouden staan. Op de lijst van tegenstanders voor Freddie Mills op 20 Januari in Albert Hall staan drie conti nentale boksers: de Spanjaard Paco Bueno, de Belg Paul Gof- faux en de Nederlander Willy Quentemeyers. C! ÜEKAWATI, afgevaardigde van Bali, is op de conferentie te Denpasar tot tijdelijk staatshoofd van Oost-Indonesië gekozen. Er waien drie eandidaten: Soeka wati (Bali), Tadjoeddin Noor (Zuid- Celebes) en Nadjamoeddin (Zuid. Celebes). Bij de eerste stemming verkre. gen Soekawati 31 Tadjoeddin Noor 24 en Nadjamoeddin 13 van de 68 stemmen. De tweede stemming le verde 31 stemmen op voor Soeka wati 31 voor Tadjoeddin Noor ^n voor Nadjamoeddin. De laatste stemming gaf Soekawati 36 Tadjoeddin Noor 32 stemmen. Tjokorde Gde Rake Soekawati werd op 15 Januari 1899 te Oeboed (Gianjar) op Bali geboren. Hij door liep de Indonesische lagere school en de opleidingsschool voor Indone schc ambtenaren. In 1918 werd hij als Candida at-Indonesisch.ambte naar toegevoegd aan den contro leur van Bandoeng Balie; hij werd aan liet einde van hetzelfde jaar Mantripolitie te Denpasar. In 1919 werd hij bevorderd tot Poenggawa (districtshoofd) van zijn geboorte plaats Oeboed, welke functie hij uitoefende tot 1927. In 1924 werd Soekawati gekozen als lid van den Volksraad en, als gezegd, in 1927 Is lid van het college van gedele- eerden. Eind 1931 vertrok hij naar Nederland met een studieopdracht, behelzende de bestudeering van het coöperatie'wezen in den land bouw cn de veeteelt. Hervormde Bali-raad Tot 1931 bleef Soekawati lid van het college van gedelegeerden en tot de Japansche invasie lid van den Volksraad. Hij had na zijn te- ugkeer in 1932 zitting in verschei dene commissies, o. m. in de be. kende agrarische commissie teza men met prof. Logemann, die zich f Ni verkiezing van Soekawati tot L-' voorloopig president van Oost- Indonesië is zeer spannend geweest. Allereerst was verrassend, dat Nadja moeddin Daen Malewa (Zuid-Ceh- bes) zich toch candidaat had laten stellen, nadat hij te voren te kennen had gegeven, dat hij eventueel slechts hec premierschap ambieerde. Na de eerste stemming (Soekawati 31 stemmen, Tadjoeddin Noor 24 en Nadjamoeddin 13) zallcn allen, dat de strijd zou gaan tusschen Soekawati en Noor. Sommigen meenden, dat bij een derde stemming, waarbij het dan zou gaan tusschen de twee candidaten met hei hoogste aantal stemmen, (een der de stemming zou noodzakelijk zijn, in dien bij een tweede stemming nog geen der candidaten een tweederde meerderheid zou hebben behaald) de op Nadjamoeddin uitgebrachte stem men op Noor zouden overgaan. De laatste immers is evenals Nadjamoed din links georiënteerd, Mohammadaan en tenslotte ook van Zuid-Celcbes; dit alles in tegenstelling tot Soekawa ti. Anderen daarentegen meenden dat dc delegatie van Zuid-Celebes geen eenheid vormde cn dat de zelfbcstuur- ders uit deze delegatie minder zouden voelen voor den gewezeleider van de P.N.I.. die hün in hun gebieden een tijdlang last berokkend heeft. De edelman Soekawati intusschen zou hun welgevalhger zijn, mede gezien zijn voorstel om voor de zelfbesturende landschappen aan de roodwitte vlag een gele wimpel toe te voegen. Bij de tweede stemming (Soekawati 31, Noor 31 en Nadjamoeddin 6) leek het er op, dat de eerstgenoemde mo tieven de overhand zouden krijgen. Soekawati had eenzelfde aantal stem men gekregen, terwijl kennelijk 7 stem men van Nadjamoeddin naar Noor waren gegaan. Velen meenden, dat de stemmen, die Nadjamoeddin ook in tweeden aanleg trouw waren gebleven, vermoedelijk in de laatste stemming eveneens naar Noor zouden gaan. Het leek hun onwaarschi|nlijk, dat vier van de zes pro-Nadjamoeddin gebleven stemmen aan Soekawati zouden toe vallen. hetgeen als minimum voor zijn verkiezing vereischt was. Des te ver rassender was het resultaat van de derde stemming (Soekawati 36, Noor 32). Hieruit is de overweging van de andere genoemde motieven gebleken. bezie hield met het probleem van ie Indonesische grondrechten. Ro- vendien werd hij ter beschikking gesteld van den president van Bali cn Lombok en als zoodanig o.m. be last met -ie rechtspraak in Boele- lang, Badoeng en Karangasem. Na de Japansche capitulatie heeft Soe. kawati gewerkt aan de hervormin; van den Baliraad, waarvan hij se dert de oprichting in 193S lid is. In Juli 1.1. was hij afgevaardigde te Malino, waar hij voorzitter was van het comité-generaal en tevens van de contactcommissie. Op de conferentie is hij boven dien gekozen als lid van den ad viesraad voor Borneo en de Groote Oost. Zooals zijn titel Tjokorde Gde aanduidt, behoort Soekawati tot de hoogste kesatrija n.l. tot de kesatrija dalem (kesatrija is een van de vier adelskasten op Bali). In 1933 huwde Soekawati een Fransche vrouw, met wie hij einde 1931 op de ten toonstelling te Parijs kennis maak te. Het rustoord „In de dennen" te Huis ter Heide is ingericht als ver- plcgingsoord voor tbc-patiënten on der employé's van de spoorwegen en hun gezinnen, die in aanmerking komen voor uitzending naar een sanatorium, doch op plaatsruimte moeten wachten. In dit tehuis wor den zij opgenomen, die wegens oe- smettingsgevaar thuis niet ver- pkegd kunnen worden. Dit verplegingsoord is tot stand gekomen nis resultaat van bespre- iogen, die het bestuur van de Ver. eeniging van personeel van den NS- dienst ter bestrijding der tuberculo se met ir. W Hupke's in 1944 heeft gevoerd. Het_ is geheel nieuw ingericht, voorzien van Rüntgenapparaten, doorlichtings- cn andere installa ties. Het tehuis kan 40 patiënten bevatten. Dinsdag kon het in ge bruik genomen worden. De voorzitter van dc vereeniging, de lieer SAL Pijl heette in een toespraak tde talrijke genoodigde'n welkom, waaronder zich bevonden de heer cn mevr. Hupkes, dr De Bruin, de burgemeester van Zeist, mr W A J Visser, vertegenwoordi gers van.den personeelsraad, van spoorwegorganisaties en van talrij ke vereenigingen tot bestrijding der tbc. De heer Hupkes verrichtte de of- ficieele opening, waarna de inrich ting van het tehuis werd bezich tigd. In hotel „Boschlusf1 te Zeist recipieerde het bestuur, dat vele fe licitaties. bloemen en geschenken in ontvangst had te nemen. v. Vliet en Bijster doen van zich spreken De resultaten van de tc Gent op eersten Kerstdag gehouden wie lerwedstrijden luiden: Sprint professionals: 1. Van Vliet, 3 put.; 2. Schcrcns, Dcrksen en Gerardin, ieder 5 pnt.; 5. Senfftlcben, 6 pnt; 6. Gosselin. Een omnium tusschen de kop pels de Bruycker-Bruneel en Schuit©Boeven bestond uit een puntenrace niet 5 klassementen, waarvan er slechts een door een Nederlander werd gewonnen, zoo- dat het resultaat werd dc Bruyc ker-Bruneel 33 pnt., Schulte-Bocy- en. 22 pnt. Het tweede gedeelte werd ge vormd door een koppclachtcrvol- ging over 30 ronden. Schulte-Boeyen haalden dc Bel gen in na 21 ronden in den tijd van 4 min. 31 sec. Een recordpoging over 1 km. met vliegend vertrek voor ploegen, gedaan door Senfftlcben, Gosselin. Scherens, Geraiclin, Dcrksen en Van Vliet, slaagde niet. De 50 km. koppel wedstrijd werd gewonnen door Kaers-de Kuys- scher in 1 uur 2 min. 30 sec. voor Schulte-Boeyen. Bijster slaat wereldkampioen Voor den grooten prijs Kerst- prijs, een sprintnummer voor amateurs, sloeg onze landgenoot Byster op de winterbaan te Brus sel den wereldkampioen Plattner in de tweede serie met een half wiel. Ook van den franschman Sesever wist Byster te winnen, met groot verschil (twee lengten) doch van den Belgischen kam pioen verloor de Haarlemmer met een halve lengte. Do resultaten van de zes vitten waren: In het totaalklassemcnt bezette Byster de tweede plaats achter Pauwels. Tenslotte werd nog een wed strijd gereden achter groote moto ren, waaraan ook onze landgenoot Van der Voort deelnam. In de eerste manche over 20 km. werd Van der Voort op 120 meter achterstand achter Chaillot cn 70 meter achter Michaux, maar vlak voor Besson. In dc tweede man che over 50 km. staktc onze land genoot den strijd. EEN Franscli leger-commtiriiqué meldde bloedige gevechten op Kerstavond in en om de stad Nam Dinh, tachtig kilo meter ten Z.O. van'Hanoi. Volgens dit bericht handhaafden de Fransche troepen zich overal, terwijl zij bovendien zware verliezen toebrachten aan de Vietnamcesche strijdkrachten. Tevens werd het zuiveren van stellingen in de kustplaats Haiphong voortgezet. In Hanoi zelf ontmoetten rte Franschen zwaren tegenstand Onder dc gesneuvelde soldaten van het Vietnameesche leger be vinden zich veel Japanners. Uit alles blijkt, dat medewerking van Japansche technici is ontvangen T- Campha zijn de mijninstalla ties tijdens den strijd vernield. Krachtiger politiek Ofschoon van Fransche zijde de toestand in Indo-China over het algemeen als gunstig werd be stempeld wordt de doodenlijst van burgers met den dag langer De eerste officieele verklaring over een krachtiger Fransche po litiek ten opzichte van Vietnam werd gegeven door admiraal Thierry d'Argenlieu, den Frail schen hooge-commissaris voor Indo-China in een speciale kerst boodschap te Saigon. Hij beschuldigde de Viet nameesche leiders van verbre king der overeenkomst en deelde mede. dat zijn land in dit stadium het Indo-Chinee- sche volk geen volledige en waardelijke onafhankelijkheid kon schenken, daar dit voor beide partijen nadeelig zou zijn. Frankrijk wil voorts, vol gens den admiraal, niet on derworpen zijn aan verdra gen, die het slechts zelf als eenige der twee partijen respecteert. Voorzorgsmaatregelen' Fransche autoriteiten in Indo China hebben een avondklok al' gekondigd voor enkele Zuid-Indo Belgisch geschenk aan Zwitserland Als dank voor de hulp, door Zwitserland aan Belgische vluch telingen tijdens den oorlog ver leend en voor het vele, dat Zwit sersche liefdadige instellingen voor de Belgische bevolking na haar bevrijding hebben gedaan heeft de Belgische regeering drie gram radium aan de Zwitsersche ten geschenke gege ven om naar goeddunken voor humanitaire of wetenschappelijke doeleinden aan te wenden. De Zwitsersche regeering heeft dit kostbare geschenk dankbaar aar. vaard en meegedeeld, dat zij het voor de bestrijding van den kan ker zal gebruiken. Prins Bernhard ongesteld Prins Bernhard moet wegens een lichte griep eenige dagen het bed houden. Zeven en-zeventig personen zijn omgekomen bij de landing ven drie Chineesche vliegtuigen in den mist in dc omgeving van Sjanghai. Vijftien personen wc: den gewond. De ramp wordt te Sjanghai de grootste ramp in de geschiedenis van de Chineesche- luchtvaart ge noemd. Het eerste vliegtuig dat veron gelukte was een „Skytrain". Het toestel was Nanking voorbijgevlo gen vanwege de slechte weersom standigheden en poogde te Kiang- wan te landen. Door het totale ge brek aan zicht miste het de lan dingsbaan en vloog op een boer derjj. Een vrouw in de boerderij werd gedood en haar drie kinde ren gewond. Twee uur later gebeurde het tweede ongeluk Thans was het een -C. 47 Skytrain. die vergeefs gepoogd had te Kiangwan te lan den en daarna bij Loengjoea te pletter viel. Het derde toestel ook een C 47 Skytrain, had ongeveer drie en een half uur boven het vliegveld van Kiangwan gecirkeld, pogende met behulp van zijn instrumen ten de juiste landingsplaats te vinden. Daarna was het doorge vlogen naar Loengjoea, doch ver- ongelükte daar bij het neerko men, anderhalven kilometer ten zuidwesten van het vliegveld. Na de rampen is het vertrek van alle civiele vliegtuigen uit Sjanghai tijdelijk opgeschort. Nader v/ordt gemeld, dat een van de twee verongelukte Ameri. kaansche piloten, kapitein J. M. Greenwood, om het leven is ge komen, en dat de andere, kap: tein R. B Preus, ernstig gewond is doch waarschijnlijk het leven zal behouden. Kapitein Greenwood vond den dood 48 uur voordat zijn vrouw <m twee 'kinderen uit Amerika te Sjanghai zouden arriveeren om zich bij hem te voegen. In Brazilië Bij een vliegongeluk in Brazilië zijn twintig personen gedood. De toestand van den eenigen over levende is uiterst zorgwekkend Gemeld wordt dat het vliegtuig tegen de Titjuca-bergketen, die zich hoog boven Rio de Janeiro verheft, is gevlogen. Twaalf uur na het ongeluk bereikte een red dingsbrigade, die zich in een stortregen door dichte wouden een weg moest banen, de plaats van de ramp. Een eenmotorig Engelsch vlieg tuig, onderweg van Parijs naar Lympne in Kent, is bij Dungeness Point aan het Kanaal neergestort. De piloot bleef ongedeerd. Op 2 Januari a.s. spelen de Amslerdamsche IJsvógels in cD Apolloha] te .Amsterdam «gen een Ijshockey team, bestaan® uit hier tc lande vertoevende Can.-.i dgesche ijshockey trainers en sol daten. Aan de glasfabriek Leerdam is een school verbonden, waar de leerlin gen in den tijd van vier jaar wor den opgeleid in de vakken: glas- slijpen, etsen, schilderen, zandbla- zen en graveeren. Een leerling-slij per krijgt instructies van zijn onderwijzer (P.) Chineesche steden met ingang van heden en voor onbepaalden tijd. Officieel wordt deze stap be titeld als „voorzorgsmaatregel". Volgens het Parijsche blad „Pa ris Presse" heeft generaal Le- clerc, die Woensdag naar Indo- China vertrekt, de volgende in structies ontvangen: De gebeurtenissen cn dc militaire situatie bestudecren, evenals de oorzaak van het conflict en de mid delen waardoor dc vrede kan wor. den hersteld; het schatten van de troepenversterkingen die naar zijn meening noodig zullen zijn. Bovendien, aldus het blad, zul len 10 000 man troepen met de .,11e de France" en het voormalige vliegedekschip „Bearn" naar Indo-China worden verscheept. Kinderen tot 14 jaar twee paar schoenen Dc schoenendistributie zal in liet volgend jaar als volgt geregeld wor den; Op nader bekend tc maken data zal in dezelfde volgorde, waarin dit bij de vorige distributieregehng geschiedde, het eindcijfer van dc tweede distribu tiestamkaart worden aangewezen ter verkrijging van een schocnenbon. Alle personen, die op het tijdstip van de cijferaanwijzing den leeftijd van één jaar of ouder hebben bereikt, en wier stamkaartnummcr op het aangewezen cijfer eindigt, zullen recht hebben een schoenenbon bij den distributiedienst in ontvangst te nemen. Men zal weder om vrij zijn in de keuze van een schocnenbon voor dames-, heeren- of kinderschoenen. De cijferaanwijzing zal in de onderstaande volgorde ge schieden: 3. 9. 6. 1. 8. 4. 0. 7. 2. 5. Bovendien zal voor kinderen, die gedurende de periode, waarvoor deze schoenendlstributicregeling geldt, één der leeftijden van één tot en met veer tien Jaar bereiken, in de maand waar in zij jarig zijn een schoenenbon wor den uitgereikt, welke uitsluitend be stemd is voor het koopen van schoe nen in de maat en de soort, welke het noodig heeft. Twee jaar voor Gerard Wijdeveld De N S.B.-dichter Gerard Wijdeveld is door het Haarlemsche Tribunaal veroordeeld tot twee jaar interneering met aftrek van preventief en ontzet ting^ uit dc kiesrechten voor den tijd vair 10 jaar. Tijdens de bezetting publiceerde Wijdeveld gedichten over Adolf Hitler, Arnold Meyer en dc strijders aan het Oostfront Hij was rector aan het Gymnasium tc Utrecht en aan het R.K. Lyceum tc Overveen. Johanna Verstraaten, schrijfster van den roman ..Jikkemien", en cchtgenoo- te van „Vcere's nationaal-socialisti- schen dichter", burgemeester Martien Beversluis, is door het Tribunaal te Middelburg veroordeeld tot VA jaar interneering met aftrek van voorarrest. Tevens werd' zij ontzet uit de beide kiesrechten. Eigen berichtgeving) SS.man „Hakkie" Holdert uit Amsterdam, die sedert de bevrijding voortvluchtig was, is door dc PRA uit Alkmaar gearresteerd. Hij was ondergedoken in een woonschuit, die in den odlder lag. „Hakkie'1 Holdert is de zoon van tijdens den oorlog overleden eigenaar van het dagblad „Dc Tele graaf, n. M. C. Holdert. Na den dood van zijn vader werd hij be noemd tot directeur van do krant, Op Dolle Dinsdag vluchtte hij, keer de later terug, maar na de bevrij ding was hij spoorloos verdwenen. Door een toeval is hij thans tegen dei lamp geloopcn. PRA.rccher- cheurs uit Alkmaar vonden hem bij toeval in een woonschuit in Water land. Zij namen hem mee omdat zijn papieren vervalscht waren. Dat zij éei: goede vangst hadden gedaan bleek al spoedig, omdat hun arres tant het bekende SS-bloedgroeptec- keii op zijn rechterbovcnarrn had. Hij werd toen geconfronteerd met een oude bekende. Holdert zag toen in. dat het spel uit was en gaf zijn identiteit toe. De jonge Holdert sloot zich na de apitulatie in Mei 1940 bij dc SS aan, nam deel aan den strijd on den Balkan in het voorjaar van 1941 en keerde zwaar gewond terug. Later ertrok hij naar het Russische front, waarvan hij terugkeerde toen méu in Den Haag het noodzakelijk vond, hém de zakelijke leiding van „De Telegraaf toe tc vertrouwen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1