DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Sterke oppositie tegen gedwongen conversie IJS® In eerste kwartaal 1947 hooger tabaksrantsoen? M.R.P. - candidaat president van Franschen Senaat Geallieerde deserteurs duiken onder in Berlijn UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL' Zaterdag 28 December 1946 No. 530 6e jaargang Eerste Kamer aanvaardde tenslotte Lieftincks voorstellen Zóó erg is 't bij ons niet! r N.V.H.-sigaretten in Januari Krijgt e.g. twee nieuwe leden? Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal -Losse nummers 10 CL Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onzen parlementairen redacteur) E1 VEN leek het er gisteren in de Eerste Kamer op, of minister Lieftinck geen meerderheid zou krijgen voor het wetsvoor stel tot aangaan van de geldleening ter conversie van uitstaande schuld. De katholieke afgevaardigde VandenBrink weigerde zijn stem aan het voorstel te geven, daar hij het niet eens was met de rente, waartegen de leening op de markt gebracht zal worden. Tevergeefs betoogde minister Lieftinck, dat de regeering slechts een machtiging vroeg tot het aangaan van een leening, dat de Staten-Generaal geen verantwoording dragen voor de leenings- voorwaarden van welke staatsleening dan ook, en dat het voorstel niet beoogde deze leeningsvoorwaarden vast te leggen. Zelfs zegde de minister toe, dat deze voorwaarden zich zullen aanpassen aan de bestaande marktsituatie. Er werden echter meer bezwa ren tegen het voorstel aange voerd. De heeren Pollema (C.H Van S*anten (C.P.N.) en Van de K ief t (P. v. d. A. betreurden het, dat de minister de rente van te tot 2'A pet. had verhoogd voor geblokkeerde con versierekeningen van diegenen, die weigeren op de conversielee- ning in te schrijven. De commu nistische afgevaardigde verweet den minister te zijn gezwicht voor de kapitaalbezitters, ten kosce van de arbeiders. De heer Polle ma voerde aan, dat deze geblok keerde conversierekeningen aan trekkelijker waren dan de conver sieleening zelf. omdat de inschrij vers op de leening er mee moeten rekenen, dat zij over vijf jaar, als de rekeningen gedeblokkeerd zul len worden, wellicht op een ge dwongen leening zullen moeten inschrijven. De minister verklaarde echter te zullen trachten een weg te zoe ken. waardoor vermeden zal wor den dat zij, die niet a. n de con- versieleenmg deelnemen, worden bevoordeeld boven degenen, die •hieraan wel deelnemen. Het bezwaar van de heeren M o- lenaar (P. v. d. V.) en Rip (A.R.) richtte zich tegen het feit, dat de leening huns inziens een gedwongen cönversieleeiiing was, hetgeen in strijd is met de grondwet. Minister Lieftinck be streed deze opvatting. Hij wees er op, dat het iedereen vrij staat in te schrijven, dat men zijn geld van vroegere staatsleeningen te rug krijgt, maar dat de tijdsom standigheden eischen de aflossin gen voorloopig te blokkeeren, iets wat overigens reeds lang ge schiedt en waartegen nooit be zwaren zijn gerezen. Rentepeil Den heer Molenaar, die pleitte voor de onaantastbaarheid van de door den Staat aangegane ver- binienlssón en die handhaving van den rentevoet op 4 >t ver langde, wees hij er op, dat, om dat de regcering een krachtige politiek voert. ta.v. de loonen, zij ook tot taak heeft een even krachtige politiek te voeren t.a.v. het rentepeil. Het regeeringsbe- leid moet er dan ook op gericht zijn rentestijging op de kapitaals markt tegen te gaan. Een wets ontwerp met betrekking tot deze materie bevindt zich, aldus de minister, in verregaanden staat van voorbereiding. Hij zegde de zen afgevaardigde toe diens sug gestie om de geblokkeerde aflos singen als belastingbetaling te aanvaarden, in beraad te zullen nemen. Tenslotte hielp de Katholieke fractie-leider, mr. Kropman, de Kamer uit de impasse, door te verklaren, dat hij an eenige van zijn politieke vrienden, na zorg vuldige overweging, vóór het ont werp zouden stemmen, omdat het wel zeer moeilijk was, de samen stelling van het kabinet in deze omstandigheden in gevaar te brengen. Hij wenschte zich hier bij echter geheel los te maken van wat de minister had gezegd over staatsinvloed in de toekomst op kapitaalsinvesteeringen. Het ontwerp werd tenslotte aangeno men met 24 tegen 13 (waarvan drie katholieke) stemmen. Dagbladpers Voordien was door de Kamer nog z.h.s. aangenomen het voor stel tot verlenging van het Tijde lijk Persbesluit 1945. De heer V a n d e K i e t (P. v. d. A.) ver zocht den minister meer tege moetkoming aan de belangen van de dagbladpers, in het bijzonder wat betreft de papiervoorziening, en meer steun aan den Persraad, zoodat gevallen als zich onlangs in Alkmaar hebben voorgedaan, waarbij het een ex-illegaal blad door de courant, op welker persen dit blad gedrukt wordt, het ver schijnen onmogelijk wordt ge maakt, niet meer gebeuren kun nen. De heer Van de Kieft critiseer- de nog het bestaan van overheiris ■MfeamaHamffnMm Vrij somber weer Weersverwachtingmedegedeeld ■- 1 door hef K.N.M.I. /e De Bilt, gel- 4 g d g tot Zaterdagavond F] Aanvankelijk plaatselijk mist Ti later overgaand in langzaam over. drijvende wolkenvelden, gc^n S p neerslag van beteekenis. tempera- ft P ur om het vriespunt tot lichte 4 dooi. matige of zwakke wind lus- g H schen West en Zuid-West. IIIIIIIHIIIIIIIIIIü! organen als Commentaar, Econo mische Voorlichting en Pen Gun, die de publieke voorlichting aan zich willen trekken, omdat de pers door haar formaat hiertoe onvoldoende in staat is die zich niet aan de normen houden waar aan de pers wel gebonden is, en die bovendien ook advertenties opnemen. Het was hem ter oore gekomen, dat de minister van Economische Zaken voornemens is Economische Voorlichting bin nenkort als dagblad te doen ver schijnen. en hij was van meening, dat de betrekking van adverten tie-acquisiteur voor een excellen tie geen stijl is. Vliegongeluk, dat goed afliep. Nadat liet vliegtuig „Zeeland" van de Nederlandsche Strijd krachten gisteren vijf passagiers en post naar Ameland had ge bracht en met hetzelfde aantal passagiers naar Leeuwarden zou terugkeeren, is het bij het opstij gen door zijwind gegrepen en te gen de afrastering van het vlieg veld geworpen. Door de tegen woordigheid van geest van den piloot, die het vliegtuig tocli aan den grond kon zetten, is een ramp voorkomen. Het toestel bleek ech ter zodanig beschadigd, dat de tocht naar Leeuwarden geen door gang kon vinden. Het kan echter ter plaatse worden gerepareerd. Groote veesmokkel opgespoord? De Rijkspolitie heeft, in samen werking met den CCD, in de Be tuwe een goeden slag geslagen. Daar werden vijftien drachtige koeien in beslag genomen, die zon der machtiging over de Waal wa ren vervoerd en die bestemd ble ken voor den smokkelhandel naar België. De CCD meent hier de hand gelegd te hebben op een uit gebreid smokkelcomplot. Er is tot nu toe één arrestatie verricht, maar het onderzoek wordt met kracht voortgezet. Schoenen uit de VS Het „restant" Amerikaanschc schoenen, dat de regeering heeft gekocht, telt 360.000 paar. Hier van zullen 200.000 paar aan de noodgebieden worden verstrekt, terwijl de rest onder de winkeliers in de niet getroffen gebieden zal worden verdeeld. De Gaulle stelt zich niet candidaat Men verneemt uit kringen, die in nauw contact staan met generaal de Gaulle dat hij in een verklaring aan het Fransche volk bekend zal maken geen candidaat te zijn voor hef presidentschap van de Vierde Republiek. De verkiezing van den president is vastgesteld op medio Januari. Op de bloeiende „zwarte markt" in Rome kan men brood koopen tot elke hoeveelheid mits men maar den veelvoudigen prijs van het gerantsoeneerde brood betaalt. Cp vele plaatsen in Rome kan men op deze wijze levensmiddelen enzkoopen, zonder veel hinder van controle te ondervinden(P.) Loongrens sociale wetten nu f 3750 Met ingang van 1 Januari wordt de loongrens, welke in sommige so ciale verzekeringswetten voorkomt, in verband met de stijging der loo nen verhoogd van 3000 tot 3750 per jaar. Tevens wordt het maxi mum dagloon, waarnaar de premiën en de uitkeeringen worden berekend, gewijzigd van 8 in 10. Dit heeft tot gevolg, dat dc invaliditeitswet, de ziektewet en het zickenfondsbe- sluit eveneens van toepassing zullen zijn op personen, die werken tegen een loon van meer dan 3000, doch niet meer dan 3750. De werkgever is verplicht bij iedere uitbetaling van het loon aan de hier bedoelde arbeiders een cou pon voor ziekenfondspremie uit te reiken en. indien zij in het bezit zijn van een rentekaart, voor hen eên rcntezegel te plakken. Voorts moet hij als ziekenfondspremie, welke voor de helft ten laste van den ar beider komt, op diens loco 2% tot ten hoogste 0.20 per dag 1.20 per week of 5,22 per maand) in houden. Ten behoeve van de zieken geldverzekering kan een bedrag van l/o van het loon tot ten hoogste 0.10 per dag O.G0 per week of 2,66 per maand) worden gekort. De werknemers op wie het zieken- fondsbesluit van toepassing wordt, dienen zich zoo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór 1 Januari 1947 bij het ziekenfonds hunner keuze als verplicht verzekerde aan te melden. Niet-tijdige aanmelding kan tot ge volg hebben, dat eventueel genoten geneeskundige hulp niet voor reke ning van de verplichte ziekenfonds verzekering komt. Guerilla's moorden een dorp uit Het Grieksche ministerie van openbare orde heeft bericht ont vangen, dat 200 man Guerilla- troepen het dorp Phyia in Mace donië platgebrand en de bewoners afgemaakt hebben. De Gucrilla- strijders, aldus het bericht, dron gen op den eersten Kerstdag het dorp binnen en werden er later weer uit verdreven. Bij gevechten te Eptalophos tusschen Grieksche gendarmes en Gucrilla-strijdcrs vielen aan beide zijde enkele doo- aen. Vliegtuigen tegen zwarten handel Escadrilles vliegtuigen der Romein- sche politie cirkelden Vrijdag boven, de stad als onderdeel van een groot- scheepsche campagne tegen de zwarte handel. Volgens een bericht, dat kort na het begin der campagne was ontvan gen, had men ..goede resultaten" be reikt, op de „centra" van de straat handel, waar alles van sigaretten tot auto's te koop is. HET einde van het jaar zal tevens het einde betee- kenen van de distributie der Zuid-Amerikannsche sigaretten een einde, dat door niemand zal worden betreurd. Het is moge lijk, dat sommige winkeliers nog niet direct door hun voor raad heen zijn, maar dat zal toch maar korten tijd duren. Intusschen behoeft men zich niet ongerust te maken, dat hierdoor stagnatie in de tabaksvoorziening zal optreden. Van regeeringswege zijn reeds maatregelen genomen, waardoor het in het vervolg moge lijk zal zijn, alleen goede sigaretten op den bon te krijgen, of naar eigen keuze, gecombineerd met sigaren of shag. Wanneer precies een aanvang zal kunnen worden gemaakt met een verhooging van het - rantsoen, valt nog niet met ze- zekerheid te zeggen. Men hoopt echter, dat dit reeds in het eer ste kwartaal van 1947 zal zijn. Daar de partij import-sigaretten, die ten bate van Volksherstel zullen worden verkocht nog niet in haar ge heel in ons land is, konden deze niet meer voor de feestdagen aan den man worden gebracht Toch hoopt men deze partij van vier millioen sigaretten nog deze maand binnen te hebben, zoodat de verkoop in de eer ste helft van Januari kan beginnen. In tegenstelling tot cle plannen, die men aanvankelijk hadzullen deze sigaretten via den detailhandel in den verkoop worden gebracht. T 'er wacht wordt, dat de prijs circa f 4.S0 zal bedragen. De bij don zwarten handel in be slag genomen sigaretten zullen niet ten bate van Volksherstel worden verkocht. Deze sigaretten worden bestemd om van tijd tot tijd een extra rantsoen te verstrekken as-n speciaal door den minister aan te wijzen bedrijven. Zoo heeft het per soneel v ti de Philips-fabrieken on langs een extra toewijzing gehad als belooning voor hun belangrijke bij drage tot verbetering onzer devie- zenpositie. dok sommige b2drijven, die bij den wederopbouw betrokken zyn, komen daarvoor o.a. in aan merking. Truman wenscht meer immigratie Van gezaghebbende zijde wordt vernomen, dat président Truman in zijn rede ter gelegenheid van :1e opening van het nieuwe Ame- rikaansche Congres op 3 Januari a.s. zal aandringen op uitbreiding van immigratie van Europeanen in de V. St. Naar verluidt zal hij m het hijzonder de kwestie van de S00.000 verplaatste personen in de Amerikaanschc zóne van Duitsch- land te berde brengen. Russen naar Zuidpool Een Russische vloot van negen walvischvaaröers en een groot be voorradingsschip hebben, onder leiding van den poolvorscher Vo- ronin de noordelijke Russische wateren verlaten voor een wal- vischvaart naar de Zuidpool. In Gibraltar zal zich een tankboot bij de expeditie voegen. ALEXANDRE Champetier de Ribes (M.R.P.) is als voorzitter van den Raad der Republiek van Frankrijk gekozen. Als vice-voorzitters zijn gekozen: Mevr. Grossolette (soc.), Monnerville (Rassemblement des Gauches) en Maranne (comm). Voor de verkiezing van Cham petier de Ribes waren drie stem mingen noodig. Bij dc derde stem ming was een eenvoudige meer derheid voldoende. De M.R.P.- candidaat kreeg toen 124 stem men, Maranne 119 en Gassef (radicaal) één stem. De socialistische parlemcnts- fractie besloot op den communist te stemmen, toen haar eigen can didaat Roubert bij dc stemming slechts 44 stemmen behaalde. Maquis Champetier de Ribes werd in 1882 geboren. Zijn burgerlijk be roep was voor den eersten we reldoorlog advocaat bij het Iloi van Cassatie te Parijs. In den oor log werd hij twee maal gewond. Tijdens den tweeden wereldoor log werd hij als actief lid van de verzetsbeweging en als oprichter van de gevechtsgroep in het de partement Basses-pyrenées in 1942 door de Duitschers geïnter neerd, te zamen met Herriot en Jouhaüx. Ondanks zijn 62 jaren wist hij in 1944 uit dc gevangenis te ontsnappen. Na een levensge vaarlijke rol te hebben gespeeld bij de Maquis werd Champetier de Ribes begin 1946 tot algemeen afgevaardigde van de Fransche regeering bij het internationaal tribunaal voor oorlogsmisdadigers te Neurenberg als opvolger van de Menthon benoemd. Zetelverdeeling De verdeeling der zetels in den R;iad der Republiek (Senpat) is, naar van officicele Fransche zijde wordt medegedeeld, als volgt: Communisten 78 zetels: M.R.P. 73 zetels; Socialisten 47 zetels; Ras semblement Gauches 32 zetels; Rc- publikeinsehe Vrijheidspartij 10 ze tels; Onafhankelijke Republikeinen 1? zetels. LV-# I -JtL 'l if Het 0000-ton melende AmerikaanseUe vrachtschip „North Eastern Vic tory'' liep, op Tweeden Kerstdag, verdwaald in een dichten mist, op de Goodwin-zandbanken voor de Zuid-Oost. kust van Engeland en brak door midden. De bemanning, die uit 45 koppen bestond, is door de reddingsboot van het plaatsje Walmer gered. ReRLIJN, met zijn heterogene onderwereld is één der be langrijke schuilplaatsen voor Amerikaanschc deserteurs, rene gaten en „awols" (absent without leave). Naar Scotland Vord heeft be kend gemaakt, houden zich onge veer 2000 Britsche ex-militairen en deserteurs zonder geldige legiti matiebewijzen of distributiekaar ten in de Duitsche hoofdstad op. Hieronder bevinden zich velen, die er in slaagden terug te keeren. omdat zij na hun demobilisatie niet tevreden waren met de toe standen in hun vaderland, terwijl sommigen zijn teruggekomen om weer bij de vrouw te kunnen zijn, die zij in Dnitschland hadden lce- ren kennen. In de Berlijnsche onderwereld zijn de Fransehen meer renegaten dan deserteurs. Er verblijven hier duizenden Franschen, die onder de bezetting van Frankrijk afge richt werden, om met het Duit sche leger te strijden. Voedsel als lokaas Op een lijst, waarvan de Ame rikaanschc militaire politic weet dat hii onvolledig is, staan ten minste 250 „awols", van de 5000 of 0000 die in Europa voorkomen. Voedsel is het aas in een inten sieve campagne om de „awols" en deserteurs uit hun verblijven te lokken cn dan te zorgen dat zij weer hij hun troepenonderdeelen terug komen. „Voedsel is het groote probleem van den man die de beenen neemt,'' zei luitenant-kolonel Franklin e. Winnie van de Ame- riknansehe militaire politie. „Ver onderstel. hii trekt bij een Duit sche vrouw in. Van haar séhranl rantsoen schiet voor hern nauwe lijks iets over en in den zwartfn handel kan hij niet zonder geld of Amerikaansche etenswaren te recht. De meeste awols leven daar om van den eenen dag in den an dere en komen zoo nu cn dan hii een legermenage terecht. Daarom vormen cetgclcgenheden ons grootste jachtterrein. Wii kennen een ander tvpe dat deserteert, om onverschillig wat voor soort zaken te gaan doen. In Berlijn kan men dit alleen in si garetten en legervoorraden. Wat dat betreft is Parijs veel gunsti ger, omdat de deserteurs daar voor militaire kleeding in het nor male zakenverkeer kunnen komen om op die manier voor dc toe komst te zorgen." Op zeker oogenblik hadden de Russen zulk een enorm desor- teursprobleem. dat zij de hulp der overige drie bezet! ingsmogendhe. den inriepen om deze menschen op te. pakken. Veel Russen wilden niet naar hun vaderland terug, omdat zij het, volgens hun stereo tiepe woorden, „nog nooit zoo goed hadden gehad." Jongen door explosie gedood Te Asten (N.B.) heeft gistermor gen een ontploffing een zeventien jarigen jongen het leven gekost. De oorzaak van dc explosie was vermoedelijk het spelen rnet slag hoedjes. Een vijftien-jarige vriend van het slachtoffer is zwaar ge wond naar het ziekenhuis te Hel mond overgebracht. Het dak en de helft van de bovenverdieping van hot huis, waar de knapen „speelden" zijn vernield. In de woning vond de politie een groote hoeveelheid munitie. Naar „Het Parool" meldt staat het thans wel vast, dat binnen kort de indiening kap worden tegemoet gezien van een wetsont werp tot zoodaniqo wijziging van de wet op instelling van de Com missie-Generaal, dat het aantal leden thans op drie bepaald kan worden verhoogd. Aanvankelijk is gedacht aan versteviging der Commissie-Gene raal door toevoeging van meer technische en juridische advi seurs. Mede in verband echter met het gewicht, dat dc regcering blij kens een verklaring van minister Jonkman hecht aan de overeen stemming over financicelc cn cco nomische waarborgen, ten behoe ve waarvan zij de Commissie-Ge neraal van nieuwe instructies zal voorzien, wordt het wcnschelijk geacht, de Commissie zelf uit te breiden. Wetswijziging is daartoe gebo den. doch het is niet waarschijn lijk. dat de Commissie-Generaal in Nederland zal blijven tot aan de wettelijke regeling van dit punt geheel voldaan is. Wel verwacht men, dat )ict vertrek tot onmid dellijk na Nieuwjaar zal worden uitgesteld. Omtrent het aantal perso nen. dat als commissaris aan de' Commissie zal worden toe gevoegd, loopen de schattin gen uiteen, doch overheer- schend is thans de opvatting, dat het college tot vijf leden zal worden vergroot. Wil USSR statenbond in Duitschland? Volgens welingelichte kringen te Londen zal Engeland op de volgende vergadering van de plaatsvervangers der ministers van buitcnlandschc zaken een belangrijk document overleggen betreffende het Britsche stand punt inzake de toekomst van Duitschland. Men is van meenini clat daarin critiek zal worden uitgeoefend op liet verdrag van Potsdam cn dat Engeland zal voorstellen en industrieën in Ruhr- en Rijngebied onder inter nationale controle te stellen. De plaatsvervangers komen do vol gendo maand te Londen bijeen. Volgens te Berlijn gaande ge ruchten zal do Sowjet-Unie den ministers van buitenlandsche za ken een verrassing bezorgen door voor te stellen van Duitschland een statenbond te maken. Dcaun de Duitsche staatsbesturen in de Russische zóne gegeven instruc tie om grondwetten op te stellen, wordt als do eerste stap in deze richting beschouwd. Eenige van do hoogsto Ameri kaansche functionarissen te Ber lijn hebben openlijk te kennen gegeven, dat zij er aan twijfelen of de ministers wel zoo ver zul len komen, dat zij een voorloo pig ontwerp voor een vredesver drag met Duitschland aan de UNO kunnen zenden. De twijfel is gebaseerd op het groote aantal op te lossen problemen en op ie Fransche veronderstelling, dat het jaren kan duren alvorens het verdrag wordt gesloten. Winston schrijft een artikel In oen artikel in het te New York verschijnende tijdschrift „Colliers Magazine", het eerste, dat hij sinds 1938 heeft gepubli ceerd, pleit Winston Churchill voor de vorming van de Ver- ecnigde Staten van Europa, waar voor, aldus Churchill, de bevol king van de Sowjet-Unie in hot geheel geen angst hoeft te heb ben. De angst, die over Europa hangt kan volgens Churchill rnet één slag worden weggevaagd: de 200 300 millioen bewoners van Europa behoeven slechts op een morgen bij het wakker worden het besluit te nemen. Gelukkig en vrij te zijn door van den Atlanti- srhen Oceaan tot aan de zwarte zee één saam verbonden volkeren- familie te worden. Monty naar Moskou Volgens mededeeling van het Engclsche ministerie van oorlog hoopt veldmaarschalk Montgo mery, chef van den Britschen gc- ri era len staf, die zich gaarne op de hoogte wil stellen van handel cn wandel in het Roodc Leger, in het begin van het nieuwe jaar een bezoek aan Moskou te brengen. Op de conferentie van Potsdam kreeg Montgomery hiertoe de eer ste uitnoodiging van generalissi mus Stalin. Een nadere tijdsbepa ling werd genoemd in een uit-noo- diging van Wassiliefski. in Oc tober door den Sowjctrussischen millilaire attaché te Londen aan Montgomery overgebracht. Thans heeft Montgomery deze uitnoo diging aangenomen. ÏN Linggadjati vonden de vorige maand de onderhandelingen tus schen Nederland en de Indonesische Republiek hun voorloopigc bekro ning in het tot stand komen van het basis-accoord. dat inmiddels door de Tweede Kamer, op de voorwaarden van de motie Romme-van der Goes, is aanvaard. Volgens het accoord van Linggadjati zal ens rijk in de toekomst een Koninklijke Unie zijn* die zal bestaan uit het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland roet Suriname en Curacao), de Republiek: Indonesië (Java, Sumatra, Madoera) Borneo en dc Groote Oost. Behalve de twee partners van Linggadjati (het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië) zullen er in de Unie dus nog twee andere part ners zijn. De Republiek Indonesië i9 langs revolutionnaircn weg tot stand gekomen. Dc twee andere staten, do Groote Oost en Borneo, zullen langs den weg der evolutie worden gc- grondvest. In het afgcloopen jaar zgn te Dcrt Pasar en te Pankalpinang bespre kingen gevoerd tusschen de Neder landsche regeering en afgevaardig den van dc niet tot de Republiek be- hoorende Indonesische gebiedsdeclen* Deze week hebben deze op de con ferentie te Den Pasar op Bali een voorloopige afsluiting gevonden voor de zgn. Groote Oost. Eerlang zal to Pontianak een soortgelijke bespre king voor Borneo worden gehouden. Daarmee zullen dan voor alle drie dcclgenooten in de Vereenigde Sta ten van Indonesië de richtlijnen zijn uitgestippeld en kan. dc Rijksconfc- rentiq, welke wordt voorbereid, do nieuwe staatkundige constructie van ons Rijk (de Unie) in grooter ver band onder het oog zien. De Groote Oost is thans gewordert de staat Oost-Indonesië die acht millioen inwoners telt. Te Don Pasar is, volgens de formuleering van Dr. Van Mook, tot stand gekomen „een gedeeltelijke regeling van Oost-In- donesië, namelijk dat deel. waardoor organen kunnen worden geschapen voor den verderen staatsopbouw". De conferentie heeft de ontwerp regeling aanvaard. Daarmee is be slist over de instelling van den staat Oost-Indonesië en over de erkenning van de conferentie van Den Pasar als voorloopig parlement. Volgens de richtlijnen van de aanvaarde ont werpregeling is Soekawati tot tijde lijk staatshoofd van Oost-Indonesie benoemd en is Tadjocddin Noor tot voorzitter van het parlement geko zen. Soekawati heeft den afgevaar digde van Zbld-CêTöböö, Nadj&pioecfe din Daeng Malema als kabinetsfor-< mateur aangewezen. Hiermee heeft dus ook de Grooto Oost zijn nieuwen staatkundigen vorm gekregen. Een voorstel te Den Pasar van vier gedelegeerden om Borneo en de Groote Oost tot één staat samen te voegen, werd ver worpen. Ook Borneo wordt dus een afzonderlijke staat, die waarschijn lijk binnenkort op de conferentie van Pontianak zal worden ingesteld. Over den toekomstigen status van Nieuw Guinea zal later beslist wor den als ook de gevoelens van de be volking van dit eiland duidelijk ge worden zjjn. HEBBEN wij de vorige week een parallel kunnen trekken tus schen het Indonesische probleem van Nederland en de moeilijkheden, dia de Engelschen momenteel in Britsch, Indië hebben, de afgeloopen week1 roept een vergelijking op tusschert Indonesië en het Fransche Indo-' China. Daar zijn thans ernstige oor-1 logshandelingen uitgebroken tus schen de troepen van den staat Viet- Nam en het Fransche leger. Er zijn 90.000 Fransche manschappen aan wezig en om de Vietnammeezen to bedwingen zou minstens het dubbele aantal noodig zijn. De Fransche Hooge Commissaris voor Indo-China heeft in een Kerstboodschap te Saigon verklaard, dat Frankrijk m dit stadium het Indo-Chineesche volk nog geen volledige zelfstandigheid kan schenken. Nu zal er dus om gevochten wor den Het typische is, dat de republiek Viet-Nam tot voorbeeld heeft ge-i diend voor de staatkundige hervor ming van Indonesië. Viet-Nam ig door Frankrijk erkend als zelfstan dige sfaat. echter als onderdeel van de Indo-Chineesche federatie in do Fransche Unie. Al meteen ontstond er een geschil over Cochin-Chinn, dat Viet-Nam tot de republiek re kende, hoewel het volgens de over eenkomst bij een volksstemming daarover zelf zou beslissen. Ook over de bevoegdheden van de fede ratie was men het niet eens. Toen Frankrijk in Mei van dit jaar van Cochin-China een vrije republiek maakte, begonnen de moeilijkheden eerst goed en deze spitsten zich toe toen Frankrijk te Dalat een federa tieve conferentie belegde, tegen den wil van Viet-Nam. Wel kwam op 14 September een voorloopig vergelijk tot stand tusschen Frankrijk en Viet-Nam, doch dit heeft verdere moeilijkheden toch niet kunnen.voor- komen. De toestand is momenteel nog vrij onoverzichtelijk. Er wordt nog hevig gevochten en men neemt al gemeen aan. dat Frankrijk krachtig zal optreden. Dat zou dan wel eens een kolonialen oorlog kunnen bette kenen. Leon Blum heeft het waar lijk niet gemakkelijk, nu hij voor de derde maal premier van Frankrijk geworden is. Het centrale bestuur voor de openbare gezondheid in dc Sow- jct-Russische zóne van Duitsch land heeft besloten, abortus-opera ties in bijzondere gevallen, met het oog op den huidigen woning nood en vocdselschaarschte. to* te staan.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1