DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Soedirman spoort de troepen aan om stand te houden Mr. De Geer liet de Duitschers zijn brochure goedkeuren Fransche troepen vorderen in omgeving' van Hanoi Zes schaatsenrijders naar Noorwegen Knoeiende fabrikanten door controleurs betrapt Mist belemmerde het verkeer Achtjarige jongen vermoord Generalkommissar Wimmers archief in Duitschland gevonden SCHIPHOL IN DEN MIST Moeilijkheden bij de douane Extra voedsel voor zieken Successen aan twee zijden in China Autobus te water; drie dooden Prijsbeheersching boekt succes Wie heeft nog wapens? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN^DE STICHTING H'E-T PA R OOÈ Maandag 30 December 1946 No. 531 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtloan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER' „Nederlandsche strijdkrachten brengen onafhankelijkheid in gevaar" GENERAAL SOEDIRMAN, de opperbevelhebber van het republikeinsche leger, heeft in een radiorede voor den Djokja-zender de troepen aangespoord stand te houden en den strijd tot het uiterste voort te zetten. Hij verklaarde dat het optreden der Nederlandsche troepen de onafhankelijkheid der republiek in gevaar brengt. De republi keinsche regeering heeft de uiterste verdraagzaamheid betoond en er steeds naar gestreefd de incidenten langs vreedzanten weg op te lossen. Er is echter een grens aan ons geduld, aldus Soedir man. Zich richtend tot militaire leiders en vertegenwoordigers van verschillende partijen en strijdorganisaties gaf de generaal de volgende instructies: De strijd moet worden voortgezet. Men moet zich niet laten intimidecren door het Nederlandsche leger. De een heid van het Indonesische volk moet worden geconsolideerd. Zoo veel mo gelijk wapens en levensmiddelen moe ten naar de fronten gezonden worden. De operaties dienen georganiseerd en niet individueel te geschieden. In verband met de incidenten tc Buitenzorg verklaarde Soedirman, dat de heeren Koets en Roem met ledige handen waren teruggekeerd, daar de commandanten zouden hebben ver klaard, dat zij in opdracht hadden ge handeld en uitsluitend instructies van den lcgercora. konden aannemen. Aneta kringen de officieele weergave van Soedirmans rede afwacht. alvorens hiertegenover van een opvatting blijk te geven. Geruchten Het Indonesische persbureau Antara verspreidt het gerucht dat de comman dant van de Nedcriandschc strijdkrach ten. generaal Spoor, een plan zou uit werken om de Indonesische republi keinsche regeering met geweld omver te werpen. Het plan-Spoor zou de steun hebben van een aantal Neder landsche ministers en zou worden uit gevoerd met behulp van groepen, zich bevindende in streken, die in handen der republikeinen zijn. De regeering van de republic zou voornemens zijn een onderzoek in te stellen naar gegrondheid van deze geruchten. de Vrij dichte mistbanken boven gr onto cieelen van West-Europa lemmerden Zaterdag en gisteren het verkeer in ernsdge mate. Vooral het luchtverkeer had met enorme woeilükbc'.len, kntnpen YeysHijl lende liinvliégtu'gen van de "REM konden niet op Schiphol landen: zij keerden naar hun basis terug of vertrokken in het geheel niet. Het Sabena-toestel uit Brussel is niet gestart, evenmin dat uit Croydon, hoewel Engeland minder van de mist had to lijden dan het conti nent. Ook de toestellen, die gistermor gen naar Kopcnhagen/Malmö, naar Brussel, naar Kopenhagen/Stock holm en naar Parijs zouden vertrek ken. bleven op Schiphol. Wel zijn het vliegtuig naar Batavia, dat naar New York -en het toestel naar Ziirich/Basel vertrokken. Het verkeer te water ondervond eveneens vertraging. Be maat schappij „Nederland" ontving een telegram van den kapitein van de ,-Johan van Oldenbarneveldt." met de mededeeling, dat het schip dr.ii moud van de Elbe voor anker is gegaan wegens slecht zicht. Mogelijk een nieuwe vliegtuigfabriek Besprekingen over de oprichting in Nederland van een vliegtuigin dustrie. die gemeenschappelijk eigendom zou zijn van de Fokker fabrieken en de Beech Air Craft Companv. zijn nog steeds gaande, aldus hebben vertegenwoordigers van beide maatschappijen medege. deeld. De- onderhandelingen hebben vertraging ondervonden door de fusiebesprekingen tusschen Fokker en „Aviolanda". De gevolmachtigde van Fokker, die in October naar de VS is ver trokken, om over de voorwaarden van een overeenkomst voor perma nente samenwerking te onderhande len. zal begin Januari weer naar Nederland terugkeeren. Van het oorspronkelijke plan om 20 technici van de Fokker-fabrieken naar de VS te zenden, waar zij zich vertrouwd zouden kunnen maken met do fabricage-methoden van de Beech-company heeft men voorloo- pig moeten afzien wegens paspoort, moeilijkheden en in verband met het feit, dat laatst genoemde maat schappij op net oogenblik niet in staat is het personeel uit te brei. don. De nationale fjshockeyploeg van Z\vede-:i behaalde Zaterdag te Stockholm- een 144- overwinning op het Amerikaansche tourteam. I Churchill tot Stalin: j j Alle beste wenschen! j Ter gelegenheid van Stalins verjaardag heeft Churchill den maarschalk een tetegram gezon. den, luidende: Alle beste wen- schen voor uw persoon op uw verjaardag, oorlogskameraad! Winston Churchill Het antwoord luidde: „Harte. lijk dank voor uw beste wen- schen op mijn verjaardag Sta. lin." Oudejaarsrede van de Koningin De Koningin zal op 31 December 's avonds om uur, een Oudejaars rede voor de radio uitspreken. Mach tsovername Op het gemeentelijk sportvel dencomplex aan den V eiser weg te Amsterdam zou gisteren ae wedstrijd SDZ tegen Unity ge speeld worden. Het terrein was 's ochtends goedgekeurd door den KNVB-consul en dus waren s middags de spelers van beide elftallen en de scheidsrechter, die ook zijn fiat aan het goed keuren van het terrein hechtte, aanwezig. Van voetballen kwam echter niets, daar de gemeente lijke opzichter van het terrei. nencomplex den wedstrijd niet wilde laten spelen, omdat vol gens hem het terrein te slecht was. Zelfs dreigde hij de politie te gaan halen, waarop spelers en scheidsrechter niet. anders konden doen dan maar weer Met ingang van 1 Januari is tot burgemeester van Woudenberg benoemd de heer J. A Hosang, thans commies ter gemeente secretarie te Blaricum. De heer Hosang werd in 1907 geboren. Hij bewoog zich vele jaren in leiden de kringen van verscheidene ver- eenigingen. De heer Hosang is Ned. Hervormd. Zaterdagmiddag omstreeks vijf uur, is in het Quintus-bosch te Glimmen (gem. Haren) de achtjarige Jan Hummel uit Glimmen door worging om het leven gebracht. Een voorbijganger, die den moor. denaar bijna op heeterdaai be trapte. waarschuwde de plaatselijke politie, die onder leiding van den groepscommandant J Akkerman een onderzoek instelde. Hoewel aan vankelijk omtrent den dader niets bekend Mms, slaagde de politie er reeds na enkele uren in hem te ar resteeren. Het bleek een 19-jarigen jon gen tc zijn. werkzaam in de mijnen te Limburg, die met va- cautie te Glimmen verblijf hield. Na aanvankelijk te hebben ontkend, legde hij later een volledige bekentenis af. Naar het motief van den moord tast men vooralsnog in het duister. Gromyko bevorderd De Sowjct-Rujsischc ministerraad heeft Andrei Gromyko, momenteel permanent afgevaardigde van de Sow- jet-Unic bij den Veiligheidsraad, tot plaatsvervangend minister van buiten- landsche zaken benoemd. De Sowjet-Unic heeft nu vijf plaats vervangende ministers van buitenland- sche zaken. De andere vier zijn: An drei Wisjinsky. Fydor Goesef, voor malig ambassadeur in Londen. Jakob Malik en Wladimir Dckanosoff. P EN woordvoerder van NIMMER versagend speurt het Rijksinstituut voor Oorlogs documentatie naar de archieven, waarin de Duitschers tijdens de bezetting hun omvangrijke correspondentie hadden ondergebracht. Veel daarvan is na Dollen Dinsdag verbrand, een gedeelte echter is naar de „Heimat" overgebracht en ligt thans in verschillende gebouwen in de verwoeste steden verspreid. Opnieuw zijn ambtenaren van het Rijksinstituut er kort geleden m geslaagd bijna twee ton van deze documenten, die voor ons land van historische beteekenis zijn, op tc sporen en met toestem ming van de geallieerde autoriteiten naar Nederland terug te voeren. gemoederen van vriend en vijand bezig hield door zijn opzienbaren- den terugkeer naar ons land, zijn bekende brochure „De synthese in den oorlog" voor het ter perse gaan heeft laten goedkeuren door den Duitschen commissaris-gene raal voor bijzondere aangelegen heden, F. Schmidt. (Der Inhalt dieser Broschüre wurde vor der Drucklegung mit dem auswarti- gen Amt und dem Generalkom missar z.b v. abgestimmt", schrijft Bene.) Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, die in dien t\jd te Londen over Jhr. de Geer zeide: „Wat de regeering vreesde, is geschied: de deserteur is werktuig van den vijand geworden", verklaarde in denzelfden tijd. dat de brochure vooraf naar Londen was verzonden ter voorlegging aan de Koningin. „Het spreekt vanzelf," al dus prof) Gerbrandy, „dat den heer De Geer geen antwoord werd ge geven. Dit ware bovendien niet uit voerbaar geweest daar de publica tie van de brochure spoedig na toe zending van den tekst volgde." „Deze brochure," zoo schreef gezant Bene aan dr. Wimmer. „is een pleidooi voor de oprichting van groote statencomplexen na den huidigen oorlog en kenmerkt de politieke en economische zelf standigheid van de aparte staten van Europa in den ouden zin van het woord als overleefd." (Zie verder pag. 2) het Fransche ministerie vin oorlog heeft te Parijs verklaard dat de Fransche troepen lang zaam maar zeker vorderingen maken in den strijd om Hanoi De burgers van de stad hebben gebrek aan voedsel, doch zoo zij dat wenschen. kunnen zij evacu eeren. Ook op andere plaatsen maken de Franschen vorderin gen. Zij ontvangen „uiterst waar devolle hulp" van de inheem- sche bevolking, aldus de woord voerder. De Vietnameesche strijdkrach ten bezitten weinig artillerie, doch hun automatische wapens zijn van het nieuwste Amen kaansche type. Fransche tanks hebben Zon dagavond in de straten van Hanoi gcisulcerde Vietnameesche stel lingen opgeruimd, aldus wordt ge meld in een Fransch telegram uii Hanoi. Fransche troepen bob ben zich van Hanoi uit een weg gebaand naar Phoelang Thoeong, ongeveer dertig kilometer noord oostelijk en daar een Fransch garnizoen van meer dan twee duizend man ontzet, dat ruim een week door Vietnameesche troepen ingesloten is geweest. Verzoening mogelijk? Naar de correspondent van het Fransche persbureau te Saigon meldt hebben de Vietnameesche autoriteiten de leiding van de Nambo (Vietnameesche onder- grondsche organisatie in Zuide lijk Indo-China) opgedragen het vuren te staken, om te voorko men. dat de Fransche minister van koloniën, Moutet, een ver keerd beeld krijgt van het Viet nameesche standpunt inzake liet huidige geschil. „Het transport der documenten was niet eenvoudig"vertelde drs L. de Jong, chef van hel Rijksinsti tuut. „Wij hadden de papieren op een Engclsche vrachtauto naar de Nederlandsche grens bij Glanerbrug vervoerd en charterden op Neder, landsch grondgebied een andere vrachtauto. De Engelschc auto mocht niet op Nedcrlandsch gebied OUD-MINDE GEER komen en de Nederlandsche auto niet op Duitsch grdondgebied. Zoo szonden de wagens vijf meter van elkaar af. leder aan den anderen kant van den douane-slagboom Bo. vendien maakte de douane bezwaar tegen den invoer van goederen, waarvoor het ministerie van Finan. cièn geen vergunning had verstrekt. Ten slotte werden de moeilijkheden overwonnen: de archieven werden betiteld als „waardeloos oud pa- pier" en mochten als zoodanig wor den ingevoerd." De doQumenten, die in Ibbenbüren teruggevonden zijn, behooren tot het archief van dr. F. Wimmer, commissaris-generaal voor bestuur Justitie. Daaronder vindt men tallooze vonnissen, die het Duit- sche Landesgericht en Obergericht hebben gewezen, een vrijwel geheel uitgewerkt plan om in Leiden een Duitsche universiteit voor militairen te stichten en vele andere dossiers, waaruit bovenal de Duitsche ver achting voor de N.S.B. en een groote belangstelling voor de ille galiteit blijken. De Geers brochure Uit een vertrouwelijken brief, dien de Duitsche gezant Bene uit Den Kaag op 15 April 194? aan den Generalkommissar für Ver- waltung und Justiz. dr. Wimmer, schreef, blijkt, dat de Nederland sche oud-premier te Londen, Jhr. Mr. D. J. de Geer, die in 1941 de Schiphol zat Zaterdagmorgen bijna geheel „dicht" ten gevolge van zgn. stralingsmist. die slechts een zicht van 60 a 70 m. toeliet. Verschillende diensten konden niet worden gevlogen; zoo bleven de toestellen naar Kopenhagen Malmö, CliristiansandOslo en Brussel op den grond, terwijl de binnenkomende vliegtuigen naar Valkenburg bij Leiden werden gedirigeerd, waar de atmosferische toestan den veel gunstiger waren. Geallieerden in 1947 uit Italië? In een Nieuwjaarsboodschap aan alle geallieerde troepen in Italië heeft generaal Sir William Morgan, geallieerde opperbevel hebber voor het gebied der Mid- dellandscho Zee, verklaard: „Wij verwachten, dat Italië in den loop van 1947 volledig door Britsche en Amerikaansche troe pen ontruimd zal worden. Wij willen, zoodra onz& plichten het toestaan, Italië verlaten, zoodat d? Italianen vrijelijk bun eigen lot kunnen bepalen." Het bestuur van den Koninklijken Nederlandscken Schaatsenrijders- bond heeft op voorstel van de com missie voor het hardrijden besloten de hardrijders Langcdijk (Oudkar spel), Buycn (Amsterdam), Breed Slotcrdijk), Broekman (Dc Lier), Van der Voort (De Lier) en Jonker (Warmenhuizen) uit tc noodigen voor een reis naar Noorwegen om daar een aantal weken te trainen met het oog op de Europeesche we reldkampioenschappen in Februari aanstaande. Ongeveer tien Januari zullen zij per boot naar het Noorden vertrek ken. Het ligt in dc bedoeling, dat zij deel zullen nemen aan de interna tionale wedstrijden, welke 1 en 2 Februari te Oslo worden georgani seerd. Enkele dagen later, op 6 en 7 Februari vinden te Stockholm de Europeesche kampioenschappen plaats. Het presidium van den KN SB zal zich met Zweden in verbin ding stellen ten einde een onderzoek tc stellen naar de mogelijkheid om enkele van de rijders, die in Noorwegen in die periode oefenen, Verliezen in Indonesië De regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de af^eloo- ien week sergeant Hendrik us iri-kke. uit Klazinaveen, in Indo nesië is gesneuveld. te Stockholm te laten starten. Op 15 en 16 Februari volgen dan de wereldkampioenschappen te Oslo. De Nederlandsche kampioen Piet Keyzer wenscht niet voor uitzending in aanmerking te komen, aangezien hij niet zoo'n langen tijd zijn werk zaamheden kan onderbreken. 27.000 Duitschers worden berecht Eind Januari zal een begin worden gemaakt met de berech ting van 27.000 Duitschers. deel uitmakende van door het Neu- renbergsche gerechtshof misda dig verklaarde organisaties, zoo als Gestapo. S.D. en S.S. Deze Duitschers zijn thans civiel ge- interneerd. Het Duitsche centrale rechtskundigen bureau, is met de afwikkeling der processen be last. Naar schatting zijn 100 150 rechtbanken noodig om de pro cessen voor het einde van 1947 af te doen. De berechting zal geheel in Duitsche handen zijn; de rechtbanken zijn voor het Duitsche publiek toegankelijk. Een dezer dagen is een nieuwe regeling voor de distributie van voedsel voor zieken getroffen, die in vergelijking met de tot nu toe geldende een zeer belangrijke ver eenvoudiging beteekent. De hui dige stand van dc dagelijksche voeding, waarbij verschillende ar tikelen zooals havermout, grics- meel c.d. vrij verkrijgbaar zijn, maakt het mogelijk het aantal ziektegevallen, waarvoor op me. disch advies extra-voedsel wordt verstrekt, tot vier groepen terug te brengen: a. tuberculose; b. sui kerziekte; c. ulcus ventriculi en duodene (zweer aan de rnaag en twaalf-vingerigen darm) en d. lij ders aan spruw en cocliakie (inge wandsstoornissen). Een belangrijke verbetering is. dat de extra-rantsoenen niet meer or> het normale burgerrantsocn van den patiënt worden gekort. De nieuwe normen zijn per twee weken: voor A: 15 liter melk, 500 gram boter, 1200 gram vleesch en 15 eieren; voor B: 1000 gram boter, 1400 gram vleesch, 400 gram kaas en 15 eieren; voor C: 15 liter melk; voor D; 3000 gram vleesch. 500 gram rijst. Voor de groepen A, B en D is de duur der toewijzing 24 weken; voor groep C 16 weken. In zeer uitzonderlijke gevallen is het den arts mogelijk voor pa. tiënten. die niet onder een der ge noemde groepen vallen, afzonder lijk ziekenrantsenen aan ie vra gen. Prijzen van thee In het voedsel voorzieningsblad zijn de huidige theeprijzen vast gesteld. De fijnste kwaliteit mag ten hoogste 50 cent per ons kosten, terwijl de minder fijne kwalitei ten lager geprijsd moeten zijn. De maximumprijs voor dc minste kwaliteit bedraagt 38 cent per ons. De betrokken guerillastrijders moeten hun positics handhaven, doch mogen niet tot, den aanval overgaan. Volgens den correspondent zijn er aanwijzingen, dat de Vietna meezen de mogelijkheden van een wapenstilstand onderzoeken. Enkele nieuwsbladen te Saigon, die tot dusver op de hand van de nationalisten waren, .dringen er bij Franschen en Vietnamee- zen op aan, tot de 'militaire en politieke posities van voor 31 October terug te keeren en een „voorloopigo overeenstemming" te zoeken. Uit het hoofdkwartier der regce- ring6st.rijdk rachten te Nanking wordt medegedeeld, dat de regee- lingstrocpcn Foening, een der laat ste communistische steunpunten in Noord.Kiangsoe, hebben veroverd. Dc stad wordt de sleutel tot het gebied tusschen het Tatoeng-mccr en de Gele Zee genoemd en viel, zonder dat er tegenstand werd ge boden. Ofschoon 'de Noordelijke oever van de Jangtse rivier thans tot een aanzienlijke diepte door dc regoe- ringstroepen wordt bezet, schijnt er nog een tamelijk groot aantal com munisten te zijn. De strijd is hier reeds verscheidene maanden aan den gang. Meer naar het Noorden wordt Paoting. het strategische spoorweg knooppunt. ongeveer 150 km ten Zuiden van Peking, nog meer dooi de communisten bedreigd door do verovering van bijna alle steunpun ten rondom de stad. Alle militaire leiders der regee ring in Noord.China zijn bijeenge roepen voor een spoedconferentic ter bespreking van speciale maatre- elen voor de verdediging van de gebieden Tientsin en Peking en den Noordelijken sector van den spoor- l Peking-Hankau. Zaterdagmorgen om ongeveer half tien vond in Foxhol (Gr.) ter hoogte van de aardappelmeelfa briek van do firma W. A. Schol ten een ernstig ongeluk plaats. Waarschijnlijk doordat do auto bus van „De Roland" plotseling moest remmen, slipto deze met het gevolg, dat het. voertuig door dc ronding van den weg in het Winschoterdicp geraakte. De 18-jarige Grietje Oost uit. Kol ham wilde nog uit de bus springen, doch geraakte hierbij tusschen wal en auto en werd op slag gedood. Onmiddellijk snélden de schip pers Blauw, Dol en Keizer to hulp en dank zij hun kordaat optreden konden ruim twintig mcnschen worden gered. De ongovecr 50-jarige mevr. Huisman uit Slochtcrcn cn mevr. G. KasperPoelman uit Obergen (gem. Winsum) bleken echter ook reeds overleden te zijn. De Groninger brandweer cn de fa. Strating uit Iloogczand, diq het reddingswerk voortzetten, vonden niet meer slachtoffers, zoodat men thans aanneemt, dat niet meer dan drie passagiers het leven hebben gelaten. Het reddingswerk was voort gezet. omdat men niet wist. hoe veel mcnschen zich in de autobus hadden bevonden. Dc geredde passagiers waren na het ongeluk uiteraard zoo spoedig mogelijk verdwenen om drupe kleeren te bemachtigen en op verhaal tc komen. Omdat bo vendien het knipkaartenboekje van den conducteur in het water zoek raakte had men geen enkel controlemiddel over. Militairen, die op 2 Januari naar hun garnizoenen moeten te rugkeeren, wordt verzocht op 1 Januari om één uur 's-middags te luisteren naar de nieuwsuitzen ding In deze uitzending zullen ge gevens over de terugreis worden omgeroepen. TAL van industrieën zijn tijdens dc onlangs gehouden controle van de prijsbeheersching aan een onderzoek onderworpen. Dc ambtenaren hebben van Mei tot November drie en dertig meubelfabrikanten op knoeierijen be trapt en de tuchtrechter heeft inmid dels in tien zaken vonnis gewezen. Tegen het einde van de vorige maand is in het bijzonder dc productie van utility-mcubclen op het controle programma geplaatst. Van de tot nog toe ..bezochte" bedrijven bleken er achttien zeer slechte producten in den handel te brengen Dientengevolge werd proces-verbaal opgemaakt. Bij de textielindustrie is de prijzen slag niet met een groot aantal contro leurs ingezet. Slechts enkele, zeer be kwame deskundigen werden vooruit gestuurd. Zij betrapten cenige fabri kanten, die boven het factuurbedrag vrij aanzienlijke bedragen lieten bijbe talen. Ook ontdekten de controleurs deviezen-overtredingen en privé zwar- te-handcltjes van bedrijfsleiders. Bo vendien kwam aan het licht, dat in en kele gevallen dc arbeiders minder pro ductief waren voorgesteld dan in wer kelijkheid liet geval was. In dezelfde periode zijn bovendien de sigarenfabrikanten cn de inzame laars van amateurtabak gecontroleerd. De eerstgenoemden wisten door het in den handel brengen van goedkoope si garen in de hoogste prijsklasse 338.000 gulden boven de hun toegelaten prijzen te berekenen. Nu dc verwerking van amateurtabak niet meer van over heidswege wordt geregeld bestaat de kans. dat de fabrikanten inlandsche tabak in producten gaan verwerken. Wanneer hiervan sprake blijkt te zijn, zal wegens prijsopdrijving door ver mindering van prestatie proces-verbaal worden opgemaakt. Tegen 37 fabrikanten en grossiers van metalen artikelen werd procesver baal opgemaakt. Tien gevallen zijn reeds door den tuchtrechter berecht. Bij de overige 27 is een overtredings bedrag van in totaal ongeveer 1.400 000 gulden geconstateerd. Het artikel USSR neemt opnieuw het initiatief Gromyko heeft in een schrijven aan den secretaris-generaal der UNO een resolutie ingediend ter bespreking op de vergadering van den Veiligheids raad op Dinsdag a.s., waar hij er op 'aandringt binnen drie maanden een volledig ontwapeningsschema op tc stellen, waarin tevens zijn vervat be palingen inzake international» controle op de atoombom en andere doodelijke wapens. Tot dat doel zou een speciale commissie uit den Veiligheidsraad moeten worden gevormd. In welingelichte kringen wordt deze stap van de Sowjet-Unie verklaard als een nieuwe poging om het initiatief te nemen bij het bewerkstelligen van een spoedige ontwapening. Het was Molo- tof. die op dc algemcenc vergadering der UNO de ontwapening naar voren bracht. Waarnemers zijn van mcening. dat het voorstel bedoeld zou kunnen ijn om de aandacht af tc leiden van den eisch van Baruch. het Amerikaan sche lid van de atoomcommissie, tot volledige aanvaarding van het Ameri kaansche plan voor controle op de atoomenergie, waaroj het recht van veto niet van toepassing is. knoopen overtreft hierbij alle andere met een totaal van eenigc tonnen we gens tc hoogc prijzen. Verlichtingsar tikelen volgden met 213.000 gulden, huishoudelijke artikelen met 209.200 gulden, noodpanncn met 205.000 gul den. terwijl ook haarclips voordeelig bleken te zijn voor twee bedrijven, die in totaal 79.000 gulden teveel bereken den. E ige n ber i cft tg cv ing Op de departementen van Bin- nenlandsche Zaken en Justitie wordt ernstig overwogen welke maatregelen genomen kunnen worden om achtergehouden wapenen zoo snel mogelijk te doen inleveren. Men verwacht, dat binnenkort een generaal par don van veertien dagen zal wor den gegeven, binnen welken tijd wapenen en munitie, welke niet zijn ingeleverd, straffeloos kun nen worden aangegeven. Tegen hen. die dan nog clandestien wapenen onder zich houden, zul len daarna strenge maatregelen worden genomen. Eventueel zullen intensieve huiszoekingen vvorden verricht. Wordt regeering-Giral ontbonden? Tijdens een kabinetsvergade ring van de Spaansche regeering in ballingschap zijn stemmen op gegaan om de regeering te ontbin den en haar bevoegdheden over te dragen aan een niet-gouverne- menteelen raad, die alle partijen in Spanje zal vertegenwoordigen. De volgende maand zal deze kwes tie verder worden besproken. Men neemt aan, dat het mee- rendeel van de 80.000 Spanjaar den, die zich in Frankrijk bevin den. ontbinding der regeering voorstaat. Sommigen zijn van meening, dat de regeering haar taak heeft volbracht, nu de Ver- eenigde Naties het regiem van Franco hebben veroordeeld. Naar verluidt zijn dr. Giral (premier), Barcia (vice-premier) c de com munistische minister Carillo te gen ontbinding. Andere leden van het kabinet, onder wie socialisten, anargisten en vertegenwoordigers van Basken en Cataloniërs zijn er voor. Minder mistig I Weersverwachting medegedeeld4 door het K.N.M.Itc De Bil/ i geldig to* Maandagavond. Mist over hef grootste gedeelte o van het land, des ochtends over- g gaand m zware bewolking met l°- I v ter op den dag eenigen regen, lef: ■j minder koud dan vandaag. Naar H Zuid terugloopendc en toenemen- 'le wind iaiiiiiiiiiiiifliiinÉiiiiinniiiiim

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1