DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Controle op a«oom-energie geldt voor alle UNO-leden Herstel der Spoorwegen in 1946 goed gevorderd Wijziging van Chineesche kabinet besproken Vereenigde Staten tegen grenswijzigingen Plan Baruch aanvaard Bezwaren van Rusland In strijd met het handvest der VN In Januari 25 textielpunten? In Februari drie kolenbonnen? Geen sport voor zwakkelingen Wij krijgen allen sinaasappelen Haringhandelaars protesteeren Derde partijen" in regeering? WIEG VOOR EEN PRINSJE? Strenge isoleering van Saargebied Race om insuline MrSJPde Monchy nam afscheid Grootindustrieel collaboreerde Ook bezwaren tegen Nederlandsche en Belgische voorstellen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING H ET PAR OOE Dinsdag 31 December 1946 Nr. 532 6e Jaargang Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Dircctcur-Hoofdrcdactcur: TJ. DE BOORDER MET tien stemmen vóór en twee onthoudingen, van de Sowjet-Unie enVolen, heeft de commissie voor de atoom energie gisteren het plan van den Amerikaanschen gedelegeerde, Baruch, aanvaard. Dit uit vijf punten bestaande plan beveelt de instelling van een lichaam aan, dat op grond van een voor alle Vereenigde Naties bindend verdrag controle op de atoom-energie zal uitoefenen. De genoemde punten luiden als volgt: 1. Op grond van het verdrag moet een internationaal lichaam worden ingesteld, dat er op zal toezien dat de atoomenergie slechts voor vredesdoeleinden wordt gebruikt. 2. Het recht van veto mag niet van kracht zijn bij het werk van het contrölelichaam. 3. Geen regeering mag het recht hebben door het veto of anderszins contröle of inspectie te belemmeren. 4. In het verdrag moet worden voorzien in de beschikking over bestaande atoombommen en moeten middelen worden ge noemd ter vaststelling van schendingen van de bepalingen van het verdrag. 5. In het verdrag moeten de straffen voor overtreders worden vastgesteld. ROMYKO, de Sowjet-Russische afgevaardigde achtte dit plan „in strijd met de beginselen van het handvest der V.N., doch ondanks de ernstige tekortkomingen van de Amerikaansche voorstellen, had hij legen een bespreking in bijzonder heden geen bezwaar. Gromyko was van meening, dat de commissie het besluit van de alge- meene vergadering op 14 Dec. om het verbod en de uitschakeling van atomische wapens en alle voornaam ste wapenen- voor massa-vernietiging als basis voor haar werk moest be schouwen. De Amerikaansche voor stellen daarentegen voorzien in de oprichting van een „internationale instantie" met groote bevoegdheden voor de controle van atoom-energie. Aan deze instantie worden echter Van doorgaans welinge lichte zijde verneemt „Het Parool", dat het plan bestaat in het begin van Januari 25 punten van de textielkaart geldig te verklaren. De drie resteerende kolen- bonnen zullen waarschijnlijk in Februari wordep aangewezen. De drastische verlaging van onze gas- en clectriciteitsrantsóenen en de vermindering van de kolentoe- wijzingen aan bepaalde industrieën, hebben velen zich bezorgd doen af vragen. of aan de brandstofvoorzie- nim: van particulieren niet even eens getorrid zal worden. Een ver mindering van het kolènrantsoen zou immers voor vele gezinnen, die wat royaal met hun kolenvoorraad zijn omgesprongen, ongetwijfeld be teekenen, dat zij enkele maanden in de kou moeten zitten. Er is geen reden tot pessimis me. YVèl hebben de stakingen in Amerika en de vorstperiode onze kolenpositie zorgelijker ge maakt, maar desondanks zal het mogelijk zijn de bonnen voor de drie eenheden brandstof, die wij nog-te goed hebben, ote ho- noreeren. geen werkelijke mogelijkheden ver leend om deze bevoegdheden uit te oefenen. Ook de activiteit van den Veiligheidsraad wordt door deze voorstellen ondermijnd. Gromyko sprak tot veler verwondering in het Engelsch. Paul Hasluck (Australië) opperde, dat aan den wensch van Gromyko om de Amerikaansche voorstellen punt voor punt te bespreken gevolg gegeven kon worden, maar zeide: „Wij hebben reeds zes maanden deze kwesties besproken en nu wil de Sowjet-Russische afgevaardigde blijk baar heelemaal van voren af aan be ginnen. De belangrijkheid van ons werk gedoogt een dergelijk vertra gend proces niet. Geen veto-recht Sir Alexander Cadogan (Groot- Brittannië) steunde het rapport. Hij verklaarde: „De Britsche regeering hecht het grootste belang aan het standpunt, dat, de schenders van de conventie niet, door het veto-recht moeten worden beschermd. De bepaling kon anders geformu leerd worden, maar het is nu duide lijk, dat de Sowjet-Russische regee ring het principe op zichzelf niet aanvaardt en dat wijzigingen in de formuleering van het rapport in dit stadium haar goedkeuring niet zullen wegdragen." De Fransche gedelegeerde ver klaarde, dat hij voor het Amerikaan, sche plan zou stemmen, terwijl ook de Nederlandsche afgevaardigde jhr. F. Beelaerts van Blokland, die zijn steun aan het plan toezegde, voor stelde in twee gedeelten te stemmen: over dat, waarover oneenigheid be- bestaat (betreffende het veto-recht) en de rest. Baruch, de Amerikaansche gedele- geerdei die het plan heeft opgesteld, verklaarde na afloop der vergadering dat met het oog op de bezwaren der Sowjet-Unie „er nog een lange weg is te gaan, voordat de wereld voelt, dat atoomwapenen buiten de wet ziin gesteld." De Veiligheidsraad, zoó meende hij, zou het werk voortzetten door het opstellen van het eigenlijke atoomverdrag. Het Centraal Distributiekantoor heeft de bonnen 537 en 548 AI gemeen aangewezen als voorinleve- ringsbon voor sinaasappelen. Dat beteekent, dat alle leeftijdsgroepen dezen keer sinaasappelen krijgen. De bonnen moeten vóór 5 Januari in geleverd zijn. De loopende bonnen zullen uiter-, aard het eerst gehonoreerd worden De Nederlandsche Bond van ha- ringhandelaren, de Nederlandsche Bond van vischrookers en visch- handelaren, de Nederlandsche Bond van inleggers van haring cn de Ne derlandsche Bond van grossiers in haring hebben gisteren in Den Haag een protestvergadering gehouden tegen de vordering van haring ten behoeve van de uitvoering van het deor de Reedersvereeniging voor do karingdrijfnetvisscherij gesloten con. tract tot levering van 100.000 Schot- sche tonnen gezouten haring aan Rusland en het door de regeering afgesloten contract tot levering van 60.000 opgepakte kantjes gezouten haring van de Russische bezettings zone van Duitschland Na een uitvoerige inleiding door der. heer Fr. Ommering namen de aanwezigen een motie aan, waarin o.m. wordt vastgesteld, dat de hoe veelheden haring, die contractueel geleverd moeten worden, zonder ""eenigc moeito gedekt kunnen wor den uit de aanvoeren van begin No. vember tot heden, welke ruim 200.000 kantjes bedragen. Men con stateert, dat de inleveringsbeschik king uitsluitend haar oorsprong vindt in het feit, dat de reederij- vorëeniging de levering van 100.000 Schotsche tonnen haring klaarblij. kelijk niet in haar macht had. Men verlangde, dat het de reede- rij-vereeniging niet meer toegestaan zal worden zelfstandig contracten af te sluiten en uit te voeren en eischte, mochten de genomen maat regelen gehandhaafd blijven, een schadevergoeding. Hupkes onderscheiden Ir. W Hupkes, ex-piesident-direc- teur der Nederlandsche Spoorwe gen. is benoemd tot groot officier in de or Je van Oranje-Nassau. Het afgeloopen jaar is er door de Nederlandsche Spoorwegen hard gewerkt. AI wordt er wel eens gemopperd, toch bestaat er allerwegen waardeering voor hetgeen de spoorwegen presteerden. De bruggen vroegen de meeste aandacht, omdat zij in ons door groote rivieren doorsneden land noodzakelijk zjju om verbindingen tusschen Noord en Zuid, Oost West weer mogelijk te maken. Van de 21 groote bruggen werden er vijftien vernield. Aan het begin van dit' jaar waren er vier gerépareerd In dën loop van liet jaar werden vrijwel alle hersteld en heropend. De nog niet gerepareerden, die te Zalt bommel, Hedel en Sliedrecht, zullen aan het begin van 1947 gereed zijn. Vier van de vijf werkplaatsen waren zwaar beschadigd of totaal vernield. In Tilburg was de werk plaats door een „springcommando" in enkele dagen verwoest, die te Haarlem en Utrecht leeggeroofd en alleen in Blerick zagen Je Duit sellers geen kans de groote machi nes weg te sleepeh Na de bevrijding had men aan vankelijk gebrek aan de eenvoudi; ste machines, maar in den loop van 1946 kwam een aantal gestolen ma chines uit Duitschland, Oostenrijk en Tsjecho-SIowakije terug: ruim 1900 wagenladingen kwamen bin nen. Van de ongeveer 700 gestolen machines kwamen tot. nog toe ruim 200 teruf. Gemiddeld is nu 80 pet van de vooroorlogsche capaciteit door de werkplaatsen bereikt. Stations Aan het herstel van de 72 ver nielde stationsgebouwen werd bard gewerkt en hoewel tijdelijk, wer den vele weer voor het gebruik ge reed gemaakt. Te Arnhem en Nij megen zijn nooistations geopend. Ook het rollend materieel baarde rooten zorg en men moest zich beperken tot bet herstellen van uit het buitenland teruggevoerd mate. rieel. dat meestal in volkomen ver vallen staat verkeerde. Hier werd veel hulp van het buitenland onder vonden. Het aantal treinen, dat op werk dagen rijdt, steeg in 1946 van 924 tot 1544 met een dienst van 71539 treinkilometeis. Voor de spoorwe gen was 1946 een jaar, waarin te leurstellingen en tegenslagen niet ontbraken, maar waarin voldoening over hetgeen bereikt werd over- heerscht. Op het. Sparta-terrein te Rotterdam werd de beslissingswedstrijd gespeeld om het Europeesch kampioenschap tusschen de teams, samengesteld door Amerikaansche miptairen uit de Duitsche en Oostenrijksche bezettings zone. Bij dif Amerikaansche voetbalspeleen combinatie van voetbal, en rugby, gaat het wel even anders toe dan bij het Europeesche voetbal. (P.) Koningin schonk kinderkleertjes Aan de vier herstelstichtingen in Gelderland, Noord Brabant, Zeeland en Limburg schonk de Koningin vier groote pakketten baby- en kinder- kleeren. Het lag in haar bedoeling, dat de inhoud dezer pakketten in de zwaar getroffen gebieden ter be schikking zou worden gesteld van die gezinnen, die hiervoor allereerst in aanmerking kwamen. In de dagen tusschen Kerstmis en Nieuwjaar zijn daardoor talrijke moeders en kinderen verblijd. Chineesche partijleiders en regeeringsvertegen- woordigers hebben te Sjanghai besprekingen gevoerd over de reorganisatieplannen, betreffen de de Centrale regeering van China. Lej Tsjen, de secretaris-gene raal van den politieken consul tatieven raad waarin de partijen zijn vertegenwoordigd, zou den leiders van „derde partijen'' (andere dan de Kwomintang en de Communistische) hebben gezegd, dat de regeering in het gereorganiseerde kabinet ook andere partijen dan de Kwomin tang wil opnemen. Andere berichten, afkomstig van het Chineesche persagentschap Central News'', dat onder con trole staat van de Kwomintang, melden, dat de communisten hebben besloten een eigen regeering te vor men, die zal zijn gericht tegen de Centrale regecring in Nanking. Deze beslissing zou zijn genomen op een onlangs gehouden bijeen komst die door alle communistische leiders werd bijgewoond. Tevens zou besloten zijn do com munistische luchtstrijdkrachten te versterken, de gucrilla-activiteit te doen toenemen en de economische blokkade van do steden en gebie. den die in handen van de Centrale regeering zijn te vernauwen. Voorts denken de communisten er o\er de propaganda in het buiten land te intensivecren. Een wieg, welke door eenige meisjes en jongens van de Johanna.stichting te Arnnhnem, een inrichting voor lichamelijk gebrekkige kinderen, ver vaardigd werd, is aan Prinses Juliana aangebodenDe jongens hadden voor het vlechtwerk gezorgd, de meisjes voor de bekleeding De kinderen werden door de Prinses persoonlijk op het paleis Soestdijk ontvangen, waarbij ook de drie prinsesjes tegenwoordig waren(P.)\ Fransche autoriteiten hebben nieuwe maatregelen genomen ter isoleering van het Saargebied van de rest van Duitschland. Aan Saarlanders is het verboden het tnijngebied langer dan 72 uur te verlaten, terwijl slechts die Duit- schers worden toegelaten, die vrienden of verwanten wenschen te bezoeken. Bovendien moeten zij dan nog aan strenge eischen vol doen. De twaalfhonderd gendar mes en douanen, die toezicht hou den op de grens tusschen het Saargebied en Duitschland, zou den, naar verluidt, order gekregen hebben om te vuren op personen, die de grens clandestien probee- ren te overschrijden. De export van steenkool, voedsel, kleeding en andere goederen is verboden, doch niet het invoeren uit Duitsch land. Prof. mr. A M de Jong is, met ingang van 15 Januari, voor den tijd van zeven jaar benoemd tot directeur-secretaris van de Ne derlandsche Bank. Moeilijkheden op Ameland Tengevolge van den mist, die het eiland Ameland geheel omgeeft, is de bevolking „rookvrij".- Vrijdag is de bon voor tabak nog gehonoreerd, maar dit was dan ook het laatste. Indien de postboot er niet in slaagt een g'eregelde verbinding met het vaste land en het eiland te onder houden. ziet het er voor de levens, middelenpositie niet gunstig uit. De suikervoorraad is reeds geheel op gebruikt, de distributiedienst is door de plotseling invallende vorst niet in de gelegenheid geweest een buf fervoorraad te vormen. De winke liers hadden zelf een kleine voor raad gevormd, zoodat jl. Vrijdag alle bonnen nog gehonoreerd kon den worden. De toestand van de bevolking is uitstekend. Men hoopt echter "dat Je Noord-Wester storm niet zal op steken omdat dan de mogelijkheid bestaat, dat de toch al smalle dui. nenrij niet in staat zal zijn het zee water te weerstaan. De staking in de haven Antwerpen duurt voort. Millioen eenheden naar Indonesië Door prachtige samenwerking van vele instanties over de geheele we reld kon kort geleden een plotseling tekort aan insuline bij den medi- schen dienst te Batavia in recordtijd worden aangevuld. Op 9 December verzochten de me dische autoriteiten aan de Bataaf- schc Petroleum Mij tc trachten d. m. v. de Shell Organisatie in Amerika een millioen eenheden insuline tc koopen. Men hoopte dat het op deze wijze mogelijk zou zijn deze hoeveel, heid te kunnen vervoeren met het KNILM-vliegtuig, dat 15 December van Los Angeles zijn retourvlucht naar Indonesië zou maken. Op 10 December kwam dit verzoek bij het hoofdkantoor van dc Bataaf - sche in Den Haag binnen. Na over leg met het departement van Over- zeesche Gebiedsdeelen ging de be stelling denzelfden dag door naar de Amerikaansche inkooporganisatie van de Bataafsche, welke reeds den volgenden dag terugseinde dat de insuline, ondanks de schaarschte aan dit geneesmiddel in Amerika, aan de Oostkust gekocht was en per United Air Lines naar Californië werd doorgezonden. Een speciale uitvoer vergunning kan nog intijds worden verkregen, waarna het KNILM- vliegtuig op 15 December vertrok met de insuline aan boord. Gistermiddag heeft do aftredende burgemeester van 's' Gravenhage, mr. S J R de Monchy afscheid ge nomen van den gemeenteraad. In een zeer uitvoerige rede memoreer de hij wat gedurende zijn ambtspe riode in de residentie is geschied. Wethouder Feber uitte de waar- deerin-r en den dank van de Haag- sche burgerij voor haar scheidenden burgervader. Dc gemeenteraad besloot mr. Je Monchy de gouden gedenkpenning te verleenen, terwijl een studiefonds zal worden ingesteld, dat den naam van mr. de Monchy zal dragen. Voorts schonken Je raadsleden hem een hoogen zilveren beker, gevuld met roode anjers. In besloten kring heeft mr. dc Monchy later op den dag afscheid genomen van de Haagsche gemeen teraads-verslaggevers. De PRA! te Alkmaar, die op 18 December drie directeuren van de Nederlandsche Basalt- en Bouwstoffen Mij. arresteerde, heeft Vrijdagmiddag wederom een der Zaansche groot-indus trieëlen in hechtenis genomen nl, Pieter Schoen, directeur N.V. Verf fabriek en v.h. T. Schoen te Zaandam. De N.V. Verf fabrieken v.h. T. Schoen, heeft voor een bedrag van vijf a zes millioen aan di recte wecrmachtslevcranties. (in clusief den export) omgczct.Voor- loopige schattingen wijzen uit, dat voor epn bedrag van ca. tien millioen gulden indirect is ge loverd. Over het doel van deze Wehrmachtslevcranties was dc directi© volkomen op de hoogte, Geinterneerden van Madoera naar Soerabaja De gemengde commissie, die een onderzoek heeft ingesteld naar de toestand van de interneeringskam pen op Madoera, is te Batavia terug gekeerd. De commissie heeft mede gedeeld, dat de toestand in eenige kampen bevredigend is. De voedsei- moeilijkheden zijn blijkbaar beperkt tot West-Madoera en alle instanties van beide zijden hebben vlot mede gewerkt, met het gevolg, dat Zon dag 22 December al S2 geïnterneer den te Soerabaja zijn gearriveerd Voorts voerde de commissie bespre kingen met het hoofd va-u den tijde- lijken bestuursdienst, dr. Hunger en met den commandant der a-divisie, kolonel van der Meulen, over de in stelling van een corridor tusschen Soerabaja en Malang, zoals ook reeds te Bekassi bestaat, voor de evacuatie en uitlevering van krijgs gevangenen wederzijds. De generaal majoor der T.R.I. Abdoel Kadir, die als lid der commissie, bij de bespre kingen tegenwoordig was, zal deze voorstellen verder behandelen met de Republikeinsche autoriteiten te Djokjakarta. Duitsch bestuur in Britsch Berlijn Het plaatselijk bestuur in den Brit. schen Sector van Berlijn zal op 1 Ja nuari geheel aan de Duitschers wor den overgedragen. De Britsche be stuursafdeelingen zullen uit vier districten geheel worden teruggetrok ken. In elk district zal volgens de nieuwe regeling, slechts een officier worden toegelaten om op te feden als vertegenwoordiger der Britsche militaire regeering De Vereenigde Staten zullen, naar A.P. verneemt, de gebieds- eischen van dc mogendheden, die in liet Westen aan Duitschland grenzen, bestrijden tijdens rle ko mende onderhandelingen over het Duitsche vredesverdrag. Van betrouwbare diplomatieke zijde te Berlijn werd hieraan toe gevoegd» dat een uitzondering ge maakt' wordt voor de overdracht van het Saargebied aan Frankrijk. Verwacht wordt, dat Amerika niet alleen oppositie zal voeren tegen de Fransche eischen voor het Rijnland, maar eveneens de meer bescheiden grenswijzigingen voorgesteld door Nederland en België, van de hand zal wijzen, tenzij deze landen kunnen bewij zen, dat het .volk van het betrok ken gebied „oprecht wenscht". dat de w-ijziging wordt doorgevoerd. Verder verneemt A.P-, dat de Ver. Staten zullen voorstellen, dat een groot deel van de vroegere Duitsche landbouwgebieden in het Oosten, die nu door Polen zijn be zet, aan Duitschland dienen te worden teruggegeven. De Amerikaansche redenee'ring is, dat Duitsghland zichzelf niet kan bedruipen, als "het 25 procent van zijn beste landbouwgebieden kwijt is. De speciale commissie, van het Huis van Afgevaardigden voor de na-oorlogschc economische poli tiek heeft thans haar rapport be kend gemaakt. Hierin wordt ge zegd, dat de overeenkomst van Potsdam ten uitvoer kan worden gelegd, wanneer een werkelijke samenwerking tusschen de gealli eerde landen kan worden bereikt. De economische unificatie van Duitschland is om vele redenen onmogelijk, o.a. omdat Frankrijk en Rusland weigeren, deel te ne men. Ten aanzien van Oost-Europa wordt gezegd, dat de politieke cn economische gedragslijnen van de Sowjef-Unie hét herstel van rijt geheele gebied vertragen. Normale rechtspleging in België terug Met ingang van vandaag zal de rechtspleging in België weer nor maal zijn. De zaken» welke thans voor de Krijgsraden en Krijgshoven in behandeling zijn, zullen door deze instanties worden afgehandeld, doch do nieuwe zaken zullen, even. als voor don oorlog, door het Assi senhof worden behandeld. Groote demonstratie van de E.V.C. Op 9 Februari zal de E.V.C. in het Jaarbeursgebouw te Utrecht eeri nationale demonstratie, houden ter ondersteuning van haar actie ter verhooging van de welvaart, welke actie op 25 October is ingezet. De demonstratie wordt gehouden na het congres, waar over de fusie met het N.V.V. zal worden beslist Op dit congres, dat van 38 Fe bruari plaats vindt, zullen gasten uit Polen, Frankrijk, Italië, Hongarije en België aanwezig zijn. Nieuwjaarsrede van dr. Beel Minister-president, dr. L .1 M Reel zal op 1 Januari 13.15 uur over hei de zenders van Hilversum een Nieuwjaarsrede uitspreken. F. Domela Nieuwenhuis werd herdacht Enkele duizenden mcnschen defi leerden Zondagmorgen in den regen voor bet monument van Ferdinand Domela Nieuwenhuis te Amsterdam, waar kransen waren gelegd ter herdenking van do geboorte van de zen pionier der Nederlandsche ar- hoidsbeweging op Oudejaarsdag 18-16. Om tien uur was men bijeen in Krasnapólsky. Dc openbare verga dering. die georganiseerd was door de groepen die vcreenigj zijn rond het door Domela Nieuwenhuis ge. sticht© blad „Dc Vrije Socialist" Werd bezocht door meer dan twaalf honderd mcnschen, moorendeels uit Amsterdam, maar ook uit Haarlem, het Gooi, do Zaanstreek, Leeuwar den, Nieuwe Pekela. Emmer Com- pascuum cn plaatsen in Limburg; voor honderden belangstellenden was er geen plaats in de zaal. Do sprekers waren J Kaat. na mens de Zaansche vredes-vereeni- gingen, mevrouw BogaerdTilburg, L J Bot (namens den Nedorland- schen Bond van Vrije Socialisten in Nederland, die voornamelijk niou- wenhuiswerk voor do onterfden in Twente besprak en G Rijnders, de huidige redacteur van „De Vrije Socialist". De laatste spreker gaf een boeiend relaas van het bewogen leven van Nieuwenhuis, die van pre dikant. via het parlementaire socia lisme anarchist werd en vrijdenker en beschouwd werd als de verlosser van de arbeidersklasse. Nieuwen huis wisselde dikwijls, aldus spre ker, maar hij ging steeds voor waarts. Spreker haalde de herinne ring op aan d<- hegrafenis van Nieu wenhuis in toen nog eenmaal het groote élan van den begintijd der arbeidersbeweging uiting vond in indrukwekkende demonstratie. Dc toespraken werden afgewis seld met voordracht cn muziek. Belgische deviezen waren verbruikt Omdat het Nederlandsche contin gent van Belgische deviezen uitge put was zijn de betalingen tusschen beide landen enkele dagen geledon onderbroken. Deze zijn echter heden (Maandag) weer hervat. Maandag cn Dinsdag zullen to Brussel ver dere besprekingen gevoerd worden met het oog op de toepassing van het Belgisch-Néderlandsch accoord van 21 Mei 1946. Bevroren groenten naar Engeland Een kleine hoeveelheid snelbe- vroren groenten en fruit tzal binnen kort naar Engeland uitgevoerd worden. Een Engelsche firma heeft, oen bestelling gedaan voor 300 ton. Te gen eind Januari zullen in Londen besprekingen plaats hebben tusschen een delegatie van den Nederland, schen handel en landbouw en het Engelsche ministerie van Voedsel voorziening. Serviesgoed, dat zonder bon is Het Centraal Distributiekan- loer deelt mede, dat van 1 Jan. 1947 af. de volgende artikelen zonder inlevering van servies- plint co kunnen worden gekocht: huishóudmelkkannen (alle ma len), saladebakken. schalen (alle maten), (spocl-)kommen, met een middellijn van 150 m.m. en meer ronde vuurvaste schotels en pas- teivorm'en (alle maten). De aan dacht wordt er op gevestigd, dat de volgende artikelen, voor zoo ver voorradig, door den handel reeds zonder inlevering van dis tributiebescheiden 'mochten wor den verkocht: botervlootjes, brood- cn dekschalen, koffie- cn theepotten, melkkannetjes tot */i liter inhoud, sauskommen, soep terrines. suikerpotten, visch- cn vleeschschotels eg zuurschaaltjes Albanië weigert Albanië heeft geweigerd. in te gaan op rlen eisch, die Groot-Brittannié op lfl December stelde om verontschul digingen cn vergoeding van de scha de en het verlies aan menschenle. ens, die het gevolg waren van het op een mijn loopen van twee Britsche torpedobcotjagers in het kanaal van Korfoe. De Nederlandsche gezant in Spanje, P E Teppema. heeft Madrid verlaten cn is op weg naar Neder land. Zeshonderd kunstvoorwerpen van dc collectie Rothschild zijn naar Frankrijk teruggebracht, waar de Duitschers ze hadden geroofd. Toenemende wind Weersverwachting, medegedeeh door het K.N.MJ. te De Bilt, gel- dig /o{ Dinsdagavond. Tot krachtig toenemende wini. uit Zuid-West tot Zuid, mees' zwaar bewolkt met in den namid - dag eenigen regen, weinig veran dermg >n temperatuur j. ^iiiiniiiiiiuiiiiiiMiiiiiiiiiÜ i

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1