DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Slachtoffers van het verzet zijn tè spoedig vergeten" Regeering gaat geestelijken nood bestrijden Soekarno breidt KNIP uit Republikeinsche delegatie zegt demarcatielijn op „Illegale werkerslaat U niet ver leiden tot daden, die U zelf schaden' C.g. vertrekt op 5 Januari Truman beëindigt oorlogsvolmachten Bonnenlij st zonder verrassingen Vijf en twintig textielpunten Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 2 Januari J947 Nr. 533 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER 99 Koningin sprak van hart tot hart DE Koningin heeft Dinsdagavond de volgende radiorede gehouden. LANDGENOOTEN, Het is niet mijn bedoeling, vanavond een Oudejaarsrede te houden, om He rekening op te maken van de gebeur tenissen van het afgeloopcn jaar. Nu gij voor dc laatste maal in 1946. om den huiselijken haard zijt ge schaard of misschien ver hier van daan in eenzaamheid naar mij luistert wil ik op deze wijze bij U binnen tredend een enkel woord tot U spre ken van gemoed tot gemoed. Allereerst dan mijn hartelijke wen- schen voor .iet nieuwe jaar. Moge het u veel brengen waarvoor gij nu of later dankbaar kunt zijn. Mijn wen- schen strekken zich uit van de ver vulling van de meest eenvoudige be hoeften des levens tot de goederen van de hoogste geestelijke waarde. Het zi|n wenschen voor uw huiselijk geluk en een hechten familieband, voor een groeiende saamhoorigheid als volk. voor levensblijheid en arbeidsvreugd, wenschen vooral voor beschaving van geest en gemoed. Onze rijksgenooten in het Westelijk halfrond wensch ik toe de spoedige vervulling, eerst van het binnen de huidige grondwet bereikbare en daar na van wat pas na grondwetswijziging kan worden tot stand gebracht, opdat die zelfstandigheid U deel worde, waarnaar velen Uwe. zoo vurig ver langen en welke voor allen een ge lukkige toekomst moge openen. Indonesië 1\/TIJN gedachten gaan uit naar f Indonesië, waar velen nog zoo zwaar worden beproefd. Moge het nieuwe jaar dc nieuwe rechtsorde na derbij brengen waarvoor van verschil lende zijden alle krachten worden :n gespannen en welke allen ten goede moge komen, ieder zijn rechtmatig aandeel brengende in dc geestelijke en stoffelijke welvaart. Thans wend ik mij tot allen in het moederland. Wij leven in de overgangsjaren naar den vrede. Vanzelfsprekend is ons denicen en handelen gericht op een zoo spoedig mogelijk ontkomen aan de el lende, waarin dc oorlogsjaren ons heb ben gedompeld, op een voor de toe komst veiligstellen van ohszelf en de onzen. Hoe prijzenswaard de inspanning is, waarmede wij dit trachten te verwe zenlijken. zij brengt grootc gevaren met zich. Velen vergeten te spoedig, wat zij doormaakten, zijn zoo vervuld van eigen belang, en leven zoo in zich zei ven gekeerd, dat oog, oor noch hart meer openstaan voor het leed van an deren voor den grooten nood stoffe lijk maar vooral geestelijk, waarin soms de naaste buren verkecren. Verzetslach toffers VRAAGT gij u ooit weieens af. waar het meisje is geble ven. dat iedere veertien dagen trouw, onopvallend en ongekend, de bonkaarten thuis bracht voor Uw zoon, die ondergedoken was? Wat is er van den jongenman ge worden. die met verachting van gevaar voor eigen leven U, onge zien. geregeld de illegale bladen thuisbezorgde, uit welker inhoud gij weer nieuwen moed putte en hoop op de uiteindelijke bevrij ding. Zijt gij niet al te spoedig vergeten de schanddaden uit den concentratiekampen die de edel- sten en besten uit ons volk onder gingen en die gruwelijker waren dan wat de geschiedenis ooit heeft gekend? Geeft gij u er rekenschap van dat de verbittering van vele jongeren voortkomt uit miskenning en achter stelling. welke een gevolg zijn van het niet willen of kunnen begrijpen van hun moeilijkheden en gerechtvaardigde verlangens? Schijnt het soms niet of velen de oogen sluiten voor het leed van dc oorlogsweduwe en haar jonge kinderen, die dag in dag uit herinnerd wordt aan het gemis van man en vader, voor den nood van hun vrien den uit Indië, of van hen. die in dit land zelf moesten evacueeren en en kel het veege lijf nog konden redden? Hebt gij verleerd u in te denken en te verplaatsen in het leed en het gemis van al deze broeders en zusters? staan, wegnemen. Dat kunnen wij slechts als volk in zijn geheel door tezamen dc verantwoordelijkheid ervoor op ons te nemen. Laten wij ons onze eereschuld bewust blij ven. Ik doe allereerst een dringend be roep op hen. die verantwoordelijkheid dragen en op posten staan, waar ge holpen kan worden. Mij tot alle land- genooten wendend vraag ik voor ver driet cn gemis, voor geestelijken en stoffelijkcn nood de deuren van hart en huis cn eigen kring open te zetten. Tracht hen. die in en door den oorlog geleden hebben, in den diepsten zin des woords te begrijpen en mede te voelen wat er in hen leeft. Laat hen beseffen, dat zij een vaste plaats, een vriendenplaats hebben, in het midden van onze volksgemeenschap. Wanhoopt niet THANS wend ik mij tot de oud strijders in het binnenlandsch ver zet. Laat U niet ontmoedigen cn wan hoopt niet, wanneer gij het doel waar voor gij hebt gestreden nog veraf ziet. Het komt er thans op aan, dat datgene, waarvoor gij in het verzet pal hebt gestaan in cn door het geheele Ncder- landsche volk wordt verwezenlijkt en het is daarom noodzakelijk dat gij ook nu nog. ieder op zijn plaats, de idealen gekoesterd in Uw strijd, blijft uitdra gen. Groote idealen worden niet in één jaar bereikt. Laat u niet tot daden verleiden en prikkelen, die Uzelf slechts schade kun nen brengen en die een geest ademen waartegen juist Uw gevallen makkers gestreden hebben, toen zij hun leven gaven voor recht en wet. Slechts zóó blijft gij trouw aan den geest van het verzet. En ten slotte wend ik mij tot U, die na den oorlog vereenzaamd in het leven zijt achtergebleven en door de traagheid des harten, ook van wie U omringen, vaak zoo radeloos gestemd, wanhoop in U voelt opstijgen. Uit vele brieven die ik in den loop van dit jaar heb ontvangen weet ik hoe moeilijk uw leven is door ver driet en liefdeloosheid. Gij zijt echter niet verlaten. Liefde Goddank kloppen er in ons volk nog liefhebbende harten voor U. In deze tijden van onrust en onzekerheid, die zoowel in als buiten ons vaderland hun invloed doen gevoelen, gaat wat U drukt ook aan mij niet voorbij. Ook ik heb mijn sombere oogen- blikken, wanneer ik zooveel lief deloosheid. leed en verwarring om mij heen zie. Maar neen, wij komen van het Kerstfeest en nemen daarvan mede. geloof, hoop en liefde, maar de liefde het meest. Die liefde, die nimmer wan hoopt en steeds klaar staat om ver trouwen te schenken. Laat ons elkan der in het nieuwe jaar een kans geven en vertrouwen schenken en ook in dit opzicht het voorbeeld volgen, dat Christus ons geeft. Voorwaar, dan zal veel mogelijk zijn, dat thans onmogelijk schijnt." Illegale werkers ook gij, oud-illegale werkers, -L-' herinnert gij U voldoende Uw goede voornemen in tijden van groo ten nood. toen gij Uw kameraden be- loofdet. dat. mocht hun iets overkomen voor hun vrouwen en kinderen gezorgd en goed gezorgd zou worden, niet alleen materieel maar vooral ook qees- telijk? Landgenooten. ik vrees, dat er een scheidsmuur wordt opgetrokken tus- schen velen Uwer en hen, die de door stane schokken nog steeds niet te boven zijn gekomen, zoo dit al ooit gebeuren zal. Ik vergeet hierbij niet de goede en verblijdende uitzonderingen van hen, die geheel openstaan voor al dit leed en voor wie geen moeite te groot is om troost en verzachting te brengen. Met waardeering gedenk ik in dit verband de arbeid der Stichtinq 1940-1945. Vrienden echter, noch een organisatie als de Stichting, kunnen het gevoel van verlatenheid, van in een hoek Dr. L. J. M. Beel, onze minister president. heeft Woensdag ter ge legenheid van de jaarwisseling, een korte radiorede gehouden waarin hij er op wees. dat het herstel van ons land in 1946 be langrijk gevorderd is. Schrede na schrede zet de regeering verder op den weg naar sociale zekerheid en rechtvaardigheid, aldus dr, Beel. Daartoe is noodig dat de overheid zich niet te snel terugtrekt van haar bemoei enis op velerlei terrein. Dit be- teekent geen willekeur, want in den democratischen staat leeft de overheid onder de controle van de volksvertegen woordiging. Onze samenleving wordt meer en meer doortrokken van de atmosfeer der democratie, dat is die atmosfeer waarin ieder, ook de eenvoudigste man ademt als vrij burger. Verleden jaar werden de ver houdingen tot Indonesië nog b: paald door wantrouwen en vijand schap „Nederland heeft thans da den gesteld en offers gebracht die deze sfeer kan doen wijken voor één van onderling vertrou wen en samenwerking. Met meer recht dan een jaar geleden kan de regeering thans ook van de overzeesche gebiedsdeelen een ge lijke bereidheid vragen om samen Op 18 Jan. aanmelding voor ziekenfondsen Dezer dagen is een bericht gepu bliceerd over de loongrens Invali diteitswet, Ziektewet en Zieken, fondsbesluit. Daarin werd gezegd, dat de werknemers, op wie het Zie- kenfondsbesluit van toepassing wordt, zoo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór 1 Januari 1947 bij hes algemeen ziekenfonds hunner keuze als verplicht ver-ukerde moe ten melden. Deze datum moet zijn 18 Januari 1947. Werktijden verplegend personeel De minister van Sociale Zaken heeft een wijziging gebracht in het verplegingsbesluit. waardoor de werktijden voor het verplegend personeel als volgt zijn vastge steld: 1- Normaal niet langer dan negen en een kwart uur per dag en een en vijftig uur per week. behalve in verband met de dienst- wisseling. in welk geval ten hoog ste elf uur op een dag in twee achtereenvolgende weken en ten hoogste 66 uren per week arbeid mag worden verricht, mits niet langer dan 204 uren in viêr ach tereenvolgende weken. Een dagdienst mag ten hoog ste vijftien uur bedragen; 3. Een nachtdienst mag ten hoogste tien uren duren; 4. Een arbeider, die niet deel neemt aan het verplegen van zie ken, mag niet langer arbeid ver. richten dan tien uren per dag en vijf en vijftig uren per week. Dr. W. Bleeker berispt De minister van Verkeer a.i., overwegende, dat dr. W, Bleeker, directeur van het KNMI'te De Bilt, in een aantal gevallen te kort is geschoten in het betrachten van de juiste houding in verband met de bezetting, acht termen aanwezig tot het toepassen van een discipiinai- ren maatregel krachtens het Zuive ringsbesluit 19-15 en heeft dienten. gevolge aan dr. W. Bleeker een be risping toegediend. het nieuwe staatsverband op te boutyen". De moeilijkheden voor 1947 zijn niet geringer dan in 1946, de ar beid zal echter gemakkelijker val len. omdat het leven draaglijker is geworden. Juist nu moeten wij in de allereerste plaats den geeste lijken nood bestrijden nu moeten de idealen der jongeren aan bod kunnen komen. Rendeerend bedrijf Heden is door de racecourse Bet- ling Control Board (totalisatorh'e- drijf) meegedeeld, dat in 1916 die omzet van dit bedrijf in Groot- Brittannië 14.790 000 pond is ge. wcest, hetgeen meer dan twee maal zooveel is dan over het jaar 1945. Dif zijn de eerste foto's van de con}( reu/ie van Denpasar Boven. De re- geeTingstafel tijdens de openingsrede van Van Mook. Van links naar rechts C. J4 H. R. de Waal, plaatsvervangend algemeen regecringscommissaris voor Borneo en de Groote Oost. dr. W, Ho- ver, directeur van Binnenlandsch Be stuur en algemeen regeeringscommis- saris voor Borneo en de Groote Oost, dr. H. J. van Mook en dr. EO. baron van Boetzelaer, gouvernémènts-secre lansOnder: de afgevaardigden van Bah, Tjekorde G. de Rake Soekawati, die door de conferentie tot president van den staat Oost-Indonesie vierd gekozen BIJ een presidentieel decreet heeft Soekarno het K.N.I.P (voorloopig parlement) van 223 op 413 gebracht. Het be sluit werd genomen om tegemoet te komen aan de wenschen van de Masjoemi, die in het K.N.I.P. sterker vertegenwoordigd wilde zijn. Verder zijn de vertegenwoordigingen van kleinere partijen en van Sumatra, Borneo, Celebes, Kleine Soenda-eilanden en Molukken uitgebreid. Soetan Siahrir heeft tegenover den correspondent van het A.N.P. verklaard, dat hij een zoo groote uitbreiding van het K.N.I.P. als ver vat is in het decreet van president Soekarno niet verwacht had. Eenige weken geleden had hij voorgesteld het aantal zetels met 60 uit te brei den, doch dit was verworpen. Het decreet van Soekarno gaat uit van voorstellen van het werkcomité van het K.N.I.P. en van dc Masiocmi, die in het K.N.I.P. sterker vertegenwoo: digd wilde zijn. Siahrir was van meening, dat het K.N.I.P. het accoord zou aanvaar den. Naar zijn schatting zouden de groote partijen tezamen ongeveer 200 stemmen ten gunste van het ac coord uitbrengen, terwijl een aan zienlijk aantal stemmen vóór van dc kleinere partijen wordt verwacht. Staking in gevangenis te Buitenzorg Het Fransche persbureau AFP meldt, dat de employe's van de staatsgevangenis te Buitenzorg het werk hebben neergelegd. De Ne. dc-rlandsche militairen hebben de gevangenis bezet. De stakers ver klaarden de instructies te volgen var. vie ropubljkcinsohc r^gcerintr, die hun het werk voor «le Nederlan ders zou verboden hebben. In Leicester hebben de dood gravers gestaakt. Twee begrafenis, set. konden geen doorgang vinden. DE republikeinsche delegatie van de commissie voor uitvoering van de bestandsvoorwaarden heeft het Nederlandsche hoofdkwartier te Medan er van in kennis gesteld, dat zij alle bestaande overeenkomsten, die met betrekking tot de demarcatie lijn op 7 December waren gesloten, opzegde op grond van de be slissing van de gemengde bestandscommissie te Batavia dat nieuwe defensiemaatregelen niet geoorloofd waren. Dr. J. J. van de Velde, politiek adviseur van de Xed.-Indische icgeering op Sumatra, verklaar de in aansluiting hierop, dat aan Nederlandsche zijde alles was gedaan om de overeenkomst, die door Sjarifoedin en Oerip onder teekend was, na te leven, doch dat de republikeinsche militaire leiders haar voortdurend sabo teerden. Thans is met een tele fonische mededeeling van kolo nel Sitompoel van Siantar, die eveneens mede-onderteekenaar is geweest, de overeenkomst ge schonden zonder eenigen rede lijken grond. In verband met deze ontwik keling heeft men de bevolking van Medan geadviseerd in huis te blijven. Over den militairen toestand verklaarde een militaire woord voerder te Batavia op Oude jaarsdag: Te Medan overschreed op 28 Dcc. een Nederlandsche pa trouille bij vergissing de voor- loopige demarcatielijn in den zuidwestelijken sector. Ofschoon Nederlandsche militaire autori teiten onmiddellijkcontact zoch ten met een republikeinschen liai son-officier en met den republi keinschen burgemeester van Me dan, de fout toegaven en maat regelen tegen de overtreders toe zegden, werd toch door gewapen de benden een aanval in dezen sector ingezet. De Nederlandsche posten werden 2 uur lang met geweren, mitrailleurs en mortie ren beschoten, waarbij bovendien van Indonesische zijde voor het eerst van artillerie gebruik werd gemaakt. Alle pogingen en mid delen van republikeinsche offic. en den burgemeester van Medan de verhitte gemoederen te beda ren. waren vergeefs. Toen de mortiergranaten in de Chinee- sche wijk neerkwamen, besloot het Nederlandsche militaire com mando 's avonds om half 11 te genmaatregelen te nemen. De Nederlandsche artillerie vuurde tweemaal, waarop de tegenpartij het vuren staakte. Aan Neder- andsche zijde worden geen ver liezen geleden. De verliezen aan republikeinsche zijde zijn nog niet bekend, doch naar verluidt zijn vele Indonesiërs gewond, omdat de mortiergranaten in eigen gebied terecht kwamen. Schermutselingen Te Bandoeng werden Zaterdag en Zondag schermutselingen ge meld. Een T.R.I.-patrouille. die Nederlandsch gebied was bin nengedrongen. werd verdreven met achterlating van 5 dooden. Te Semarang werd een bende, die reeds geruimen tijd in een kampong op Nederlandsch gebied verbleef, verdreven met achter lating van 2 gesneuvelde Japin- neezen. Hierbij viel aan Neder landsche zijde een doode. Te Soerabaja werden Neder landsche posten beschoten door republikeinsche patrouillles, die de demarcatielijn overschreden hadden. Op Z.-Celebes is Zondag de brug op den weg van Parepare naar Makassar aan de monding van de Djampoewa-rivier gedeel telijk opgeblazen. Op den eersten Kerstdag heeft een bende een kampong in Soenggoeminasa ten zuiden van den rijweg naar Ma- lino in brand gestoken, waarbij zeven kampongbewoners den dood vonden. Bij een zuiverings actie langs dcnzelfden weg wer den drie bendeleiders gedood, waaronder een Japansch officier, terwijl vele wapens in beslag werden genomen. Het vertrek van de leden der commissie-generaal en hun mede. werkers is definitief bepaald op 5 Januari. Het kan als vaststaand worden aangenomen, dat eventueel nieuwe adviseurs deze reis niet tezameD met de commissieleden zullen ma ken. Uitbreiding der commissie met nieuwe commissarissen.generaal kan slechts by wet geschieden. Nog zware gevechten in Viet-Nam Fransche Spitfires hebben Viet- nameesche weerstandsnesten cn concentraties ten zuiden van Ha noi bestookt. Berichten uit Hanoi beschrijven de beschieting door do nationalisten vnn dc hoofdstad als hevig. Het centrum der stad is het hevigst beschadigd; er vielen geen slachtoffers.' In de provir Annam ten Zuiden van llanoi woeden verbitterde gevechten. De nationalisten handhaafden hun druk op de kuststad Hue, waar het Fransche garnizoen nu sedert veertien dagen wordt belegerd. De Vietnameesche radio-omroep meldt, dat het Vietnameesche ka binet op 30 December ergens in Hanoi heimelijk bijeengekomen is om een verslag van president H Tsii Minh *m den minister van defensie over den toestand te ver nemen. De permanente commissie van de Vietnameesche Nationale Vergadering heeft een oproep tot de bevolking gericht, waarin ge zegd wordt, dat de strijd hevig.zal zijn, maar de eindoverwinning verzekerd is. Britsche kolenmijnen overgedragen Op 1 Januari zijn de genationa liseerde Britsche kolenmijnen offi cieel aan de regeering overgedra gen. Emmanuel Shinwell. minister van brandstoffen cn energie heeft daarbij aan Lord Hyndley, voor zitter van den nationalen stcen- kolenraad, den nieuwen eigenaar, een gebonden afdruk overhandigd van de nationalisatiewet voor de steenkolenindustrie. De plechtig heid werd door Attlee, Bevin en vele andere bekende persoonlijk heden bijgewoond. Bevin maakte bij het verlaten van de zaal tegen iemand de op merking, dat het een groot ver schil zou makeji voor de diploma tieke positie \an Engeland en voor zijn eigen moeilijkheden, in dien de Engelsche export maar weer op gang kon worden ge bracht. Tevoren had Shinwell ver klaard, dat het herstel van den export een van de belangrijkste doelstellingen van den steenkolen- raad moet zijn. Omtrent den militairen toe stand verklaarde Sjahrir, dat de sfeer in het binnenland van Ja va met den dag slechter werd. Hij' zcidc, dat zelfs na onder- teekening van de overeenkomst de fronten voorloopig gehand haafd zouden moeten blijven, daar er nog te veel wantrouwen heerschte, vooral na het inci dent te Buitenzorg. Sjahrir voegde hieraan toe, dat wanneer dit wantrouwen zou zijn geëlimineerd en overal waar dc eco nomische en sociale toestand dit vereischte, dc militaire posities zou den kunnen worden verlaten. Sjahrir achtte het wel mogelijk, dat dc radiorede van generaal Soc dirman was opgesteld na overleg met Soekarno en Sjarifoedin. De re de was wellicht in wat te sterke be woordingen vervat, doch was des ondanks kenmerkend voor de onbe hagelijkheid, die in het geheele bin nenland gevoeld werd. Samenzwering tegen Hongaarsche regeering? Volgens een bericht van het of- ficieele Joegoslavische nieuwsbu- rcau Tanjug zou te Boedapest een complot tegen de Hongaarsche re publiek ontdekt zijn, naar aanlei ding waarvan tot een honderdtal arrestaties zou zijn overgegaan Een arrestatiebevel zou o-a. zijn uitgevaardigd tegen den oud-ge neraal Lajos Dalcorie Vérös, die een leidend aandeel in de samen zwering zou hebben gebod en die voortvluchtig zou zijn. De samen zweerders zouden helpers hebben gevonden in personen, -die tot het leger onder het regiem van Hor. thy behoorden en die in contact zouden staan met aanhangers van I-Iorthy in het buitenland. In het begin van 1916 werd bericht, dat admiraal Horthy, die regent van Hongarije was onder het nazi-re giem, te Belgrado in arrest was, in afwachting van een procos we gens oorlogsmisdaden. Van Kleffens' afscheid van Veiligheidsraad In de laatste zitting van den Veilig heidsraad in 1946 drong dc aftredende voorzitter, senator Herschcll Johnson (US A.) er bij de leden op aan, de Amerikaansche voorstellen voor con trole van de atoom-energie te bespre ken vóór Sowjet-Russische voorstellen ter benoeming van een internationale ontwapeningscommissie. Gromyko was van mccning, dat de eerste taak van den raad was. het formuleeren van practische maatregelen voor beperking van bewapening. De Veiligheidsraad heeft de discus sie over deze kwestie tot de volgende bijeenkomst, die uiterlijk op 7 Januari zal plaats vinden, opgeschort. Johnson deelde mede, dat hij zijn opvolger zou verzoeken, de kwestie Triëst op de vöorloopige agenda van dc volgende bijeenkomst te plaatsen. Hij sprak vervolgens de afgevaardig den van Nederland, Egypte en Mexico een woord van afscheid toe. De Neder landsche afgevaardigde, mr. Van Klef fens. nam met een korte toespraak af scheid: Ik betreur het afscheid te moeten nemen van mijn collega's. In onze de batten heeft het nooit aan beleefd heid, het wezen der diplomatic, ont broken. De Veiligheidsraad moet nog een enorme taak vervullen, met name de kwestie van de ontwapening, de pacificatie van het Zuid-Oosten van Europa en vele andere kwesties. Wij hebben reeds verschillende pre cedenten en interpretaties van het Handvest gegeven. Sommige zullen den tijd trotseeren, andere zullen on der den druk van de publieke wereld opinie veranderd moeten worden. Mr. Van Kleffens gaf uitdrukking aan zijn vreugde, dat België met ingang van 1 Januari 1947 zijn plaats in den Veilig heidsraad inneemt. - Jo Vincent heeft een uitnoo- diging ontvangen, om in November 1947 een tournee door de Ver Staten an Noord-Amerika te maken. President Truman heeft zijn regee ring vrijwillig van groote bevoegdhe den in moeilijke omstandigheden ont heven door formeel de „beëindiging van de periode van vijandelijkheden van wereldoorlog nummer twee" af te kondigen. De president legde er den nadruk op. dat zijn proclamatie geen einde maakt aan den nationalen noodtoe. stand of oorlogstoestand. Met betrek king tot beide zal hij binnenkort bij he, congres voorstellen indienen. President Truman, die zijn procla matie tudens een onverwacht gehou den persconferentie uitvaardigde, liet duidelijk uitkomen, dat zijn stap de oprichting van de gecombineerde Britsche en Amerikaansche generale staven geen afbreuk zou doen. Deze combinatie zal in ieder geval zes maanden na beëindiging van den „oorlogstoestand" van kracht blijven. De voornaamste wet. die door de proclamatie wordt ter zijde gesteld is de zoogenaamde wet van Smith en Connally, die den president bevoegd heid verleen» om beslag te leggen op industrieën waar gestaakt wordt. Deze bevoegdheid, die nu wordt aan gewend m verband met de geschillen in de steenkoolindustrie, zal over zes maanden beëindigd zijn Truman zelf heeft de proclamatie een poging genoemd om met het door de republikeinen overheerschte con gres samen te werken. De republikei nen hadden een campagne op touw gezet om aan vele bevoegdheden van de regeering. in oorlogstijd verkregen, een einde te maken, ofschoon zij er onlangs in toestemden, dat de totale afschaffing dier bevoegdheden gelei delijk en na grondige bestudeering van het wetboek moest geschieden. Trumans proclamatie beteekent o a., dat alle Amerikaansche schepen die aan Groot-Bnttannië of andere ge. allieerden in bruikleen zijn afgestaan, thans formeel gekocht of vóór Juli 1947 aan de Vereenigde Staten terug gegeven moeten worden. Vervolgens moeten Groot-Brittannië'. Voor-Indië en alle andere ontvangers van zilver volgens de leen. en pacht-bepalingen dit voor het einde van 1951 terugge ven. Waarschijnlijk het belangrijkste van alles is, dat het program voor steun aan prijzen van landbouwarti- kelen slechts van toePassing zal zijn op de oogsten van 1947 en 1948. doch niet meer voor die van 1949. De pro clamatie van den president zal ver volgens automatisch een scherpe ver laging van accijnzen op vele con sumptie-artikelen. zooals dranken.' ju- weelen en bont. en van telefoon-.' te legraaf- en radioberichttarieven ten gevolge hebben. Deze week Bonnenlyst voor do twee do helft van de 1ste periode 1947 (5 t.m. 18 Jan.) Bonkaarten KA, KB. KC 701 (strook no. 2) 551 brood: 800 gram brood 55—2 brood: 400 gram brood 55—1 boter: 125 gram boter 552 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 553 boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 551 melk: 4 liter melk 55—2 55—3 molk: 8 liter melk 55—1 vleesch: 100 gram vleesch 55o vleesch: 300 gram vleesch 551 Algemeen: 200 gram kaas 552 Algemeen: 1 ei 55—3 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 1000 gram jam, stroop enz. 551B Reserve: 1600 gram brood 55IC Reserve: 800 gram brood Bonkaarten KD, KE 701 (strook no. 2) 561 brood: 800 gram brood 50—1 boter: 250 gram boter 56—2 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 561 melk: 12 liter melk 561,562 vleesch: 100 gr vleesch 561 Algemeen: 100 gram kaas 562 Algemeen: 1 ei 56—3, 564 Algemeen: 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. 561D Reserve: 800 gram brood 56IE Reserve: 600 gram bloem of kindermeel (niet uit rijst be reid). Tabakskaarten enz. T 65 2 rantsoenen tabaksart:#kelenl V 66 200 gram chocolade en/of sui kerwerken X 65 2 rantsoenen tabnksartikolen X 66 100 gram chocolade cn/of sui kerwerken Bonkaarten MA. MB, MC, MD 701 (strook no. 2) 554 brood: 800 gram brood 55—4 boter: 250 gram boter i54 margarine: 250 gram marga rine of 200 gram vet >54 melk: 5 liter melk 51 vleesch: 300 gram vleesch 555 vleesch: 100 gram vleesch 554 kaas: 200 gram kaas 554 suiker: 250 gram suiker, ho- terhnmstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop, enz. Voor de week van 12 t.m. 18 Januari zullen nog bonnen worden aangewezen voor bloem, koffie, thee, cacao cn tabak. Do bonnen van d strookon no. 1' der toeslagkaarten voor bijzonderen arbeid en voor a.s. cn jonge moe ders MA, MB. MC, en MD 701 zijn na 5 Januari niot meer geldig. De bonnen dezer toeslagkaarten heb ben. zooals bekend, een geldigheids- luiir, welke gelijk is aan dien van de overige genummerde bonnen. Zij, die in hei bezit zijn van kaar ten voor petroleum voor kookdoel- einden of verlichting, kunnen gedu rende de maand Januari 1917 op on- Jerstnande bonnen, de daarachter vermelde hoeveelheden petroleum koopen. Kaarten UA 611: bon A 09 t.m. A 12: 4 liter oer bon; Kaarten UB 611: bon B 05 cn B 06: 4 liter per bon; Kaarten UC 611: bon C 03: 4 li. ter: Kaarten UD 611: bon D 06 cn D 07: 5 liter per bon. Met ingang van 1 Januari 1947 zijn de volgende bonnen en punten van de textielkaarten VA 605, VB 605, VC 605, VD 605 en VE 605 geldig ver klaard voor den aankoop van textiel- goederen: de letterbonnen D, E, F, elk ter waarde van vijf punten; de cijferbonnen 131 tot en met 140 elk ter waarde van één punt. Er wordt od gewezen, dat van de 25 geldig verklaarde punten er vijf als extra beschikbaarstelling zijn te beschouwen. Het ligt in de bedoe. ling, indien zich geen onvoorziene omstandigheden, zooals langdurige vorst, stagnatie in de kolen- of rondstoffenvoorziening e.d., voor doen, ieder volgend kwartaal ten minste twintig punten geldig tc ver klaren, zoodat in totaal in 1947 ten minste circa 80 punten ter beschik king komen. De reeds geldig ver klaarde bonnen en punten behou den eveneens tot nader order hun geldigheid. Eerste aflossing van consumentencrediet In verband met het feit, dat niet alle waardebonnen van het con sumentencrediet op 1 Januari uit gereikt zullen zijn. is het wensche- luk gebleken dc verplichtinK tot afbetaling te doen aanvangen op een latercn datum. Bij beschik king van de ministers van Finan ciën en van Sociale Zaken is dezo vastgesteld op 1 Februari. Toenemende wind Weersverwachting, medegedeeld 9 f'j door hef K.N.M.Ite De Bilt, pel-ij ij dig tot Donderdagavond. Meest zwaar bewolkt met later jj op den dag plaatselijk eenigen re- U pen of sneeuw. In het Zuid-Westen ,L;I van het land temperatuur om het ij vriespunt, m het Noord-Oosten 4 il van het land lichte vorst tot tem- H M peratuur om het vriespuntMa- j tige, aan de kust tijdelijk 'krach- H g 'ige wind twsschen Zuid-Oost en y jj Zuid-West fL. iii; li-iusiiiiiiuiiiouinniiiiiniiiiiiiij I

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1