DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Indonesiëen Duitschland zijn de pijlers onzer welvaart" Sterftecijfer weer op vooroorlogsch peil Nieuwe startmethode voor vrachtvliegtuigen Nederlandsche emigranten naar Brazilië? Democratische socialisten hebben een taak bij Aziatische emancipatie Nieuwjaarsrede van Vorrink Maar aantal tbc- en scabiespatiënten is nog steeds zeer groot Raketten helpen de motoren bij het bereiken van grootere snelheid Vriendschap, maar in vrijheid OPNIEUW INGAANDE VORST Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Vrijdag 3 Januari 1947 No. 534 6e Jaargang 1 Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER NEDERLAND staat voor een materieele ruïne door de in storting van twee der voornaamste pijlers van zijn wel vaart: Indonesië en Duitschland. Velen, die voor den oorlog dicht bij het democratische socialisme stonden, zagen in Indonesië niet anders dan een kapitalistisch wingewest, waarbij de Neder- landsche arbeidersklasse, zelfs het geheele Nederlandsche volk geen belang had. Deze ntenschen zijn anders gaan zien, want het tegendeel is waar. Is het niet belangrijk dat in het groote worstel- proces van de emancipatie der Aziatische volkeren Nederland een belangrjke taak heeft gekregen en dat wij als democratiscne sociaïïsten die taak hebben aangegrepen?" Aldus Koos Vorrink, voorzitter van de Partij van den Arbeid, die op Nieuwjaarsdag in Musis Sa crum" te Arnhem sprak. „Er valt een groote matheid te constateeren bij velen, die willen wachten tot hun paadje weer is schoongeveegd en hun dak weer gemaakt is voor dat zij zich aan den arbeid willen zetten. Maar al diegenen beseffen niet dat er een catastrofe is gebeurd, die ging tot de diepste diepte, dat er vijf h zes jaren zijn geweest, waarin de menschheid met alle inspanning van krachten ontzaglijk heeft vernield. Als wij ons dat realisee- ren willen en dan eens gaan rond zien wat er bereikt is, dan komt 1946 er niet zoo slecht af," aldus de heer Vorrink. Duitschland Wat Duitschland betreft, merk te de heer Vorrink op. dat in 194G bij velen een gerijpt politiek oor deel over deze materie is gevormd dat afwijkt van de haatgevoelens van de eerste maanden na de bo. vrijdin„Wij zullen m?t Duitsch land moeten leven en daarom zul len wij er mee moeten praten," was de meening van spreker. „Ve len zien in, dat het geen belang voor Nederland is dat wij een ach terland hebben, waarin despera do's leven en waarin louter des tructieve elementen de lakens uit deden. Do weg naar overleg moet gevonden worden." Naar mijn meening brengen grenscorrecties geen oplossing van het Duitsche probleem van onze schadeloosstelling. Er is maar één oplossing: te bouwen aan het her stel van het economische leven in Europa. Tp werken aan de af braak der economische grenzen van Europa cn aan een construc tieve economische samenwerking. Of wil men dat in eon dorden we reldoorlog de oplossing zal wor den gezocht, riep Vorrink uit. Illegaliteit Vorrink. het werk der illegali teit besprekend, zeidc uit don grond van zijn hart dankbaar te zijn voor de woorden van de Ko- Mr. Tadjoeddin spreekt met Soekarno Mr. Tadjoeddin Noor, die korte lings tot president van het Oost- Indonesische. parlement gekozen is, is Woensdag te Djogjakarta/de hoofdstad van de Indonesische re. publiek, aangekomen, waar hij een ontmoeting met Soekarno zal hebben. Hij verklaarde aan de pers, dat het hem persoonlijk on verschillig was, of Indonesië in de toekomst al dan niet op federalen grondslag georganiseerd\al zijn. Hij merkte op. dat het essenticele punt betreft de souvereiniteit van den staat. Het volk zal zich over den uiteindelijken vorm moeten uitspreken. Tadjoeddin Noor zal na zijn bezoek aan Djogjakarta naar Batavia vertrekken voor be sprekingen met het voorloopig staatshoofd van Oost-Indonesië, Soekawati. Indonesische groepen vóór Linggadjati Naar het republikeinsehe pers bureau Antara meldt, heeft de Sobsi (Sentral Organisasi Boeroeh Indonesia centrale Indonesi sche arbeiders organisatie) op haar congres van 22 December de overeenkomst van Linggadjati aanvaard met 30 tegen 4 stem men. De conferentie werd bïjge. woond door 26 besturen van ver schillende arbeiderspartijen. De P.P-I- (Pemoedi Poeteri In donesia Indonesische vrouwelij ke jongeren) heeft in haar dezer dagen te Djogjakarta gehouden congres o.m. besloten: a. De ontwerp overeenkomst te accepteeren en steeds te trachten het volk, dat thans in ongerust heid verkeert, te kalmeeren; b. Een urgentieprograrn op te stellen, om den strijd op het ge bied van voorlichting, onderwijs en sociale zaken voort te zetten: c- Kinderhuwelijken tegen te gaan. ningin in haar Oudejaarsbood- schap gebruikt. „Onze landsvrou we heeft de roerselen verstaan van ons. illegalen, toen wij zoo vaak aan den rand stonden van den dood in den strijd tegen den bezetter." Spreker verhaalde dat hij van een afdeeling der P.v.d.A- een motie van afkeuring kreeg omdat hij op 31 Augustus de Koningin gelukwenschen aan bood. „En nu wacht ik op een nieuwe motie van afkeuring." Vele leden van de P. v. d. A. zei den na de ontgoocheling der ver kiezingsuitslagen: „Wij moeten in de oppositie gaan. Aan het eind van 1946 mag ik vragen: „Zou dat wijs zijn geweest?" zei Vorrink „Wat zou er van Linggadjati te recht zijn gekomen indien wij ons afzijdig hadden gehouden? Eens zal de geschiedenis uitwijzen, welke groote beteekenis het heeft gehad dat in 1946 twee mannen, die zich lieten leiden door het socialistische ideaal, Schermer- horn en Sjahrir, bij elkaar kwa men en werkten aan het geluk en de welvaart van twee volkeren." Tegen Roëll Eén ding staat vast: aan het koloniale imperialisme is een eind gekomen. Even duidelijk moet ik zeggen tot hen, die iets voelen voor het gevaarlijke spel letje dat generaal Rocll en anderen spelen, dat wij de zoo moeilijk herwonnen democratie hiermede weer zullen prijs geven. Wij heb ben dc laatste weken langs de grens van een burgeroorlog geloo- pen, ook al omdat eenige reaction- nairen blijkbaar niet wilden in. zien, dat dc roomsch-roode regce- ring van thans het wettige gezag uitmaakt." H ET zou overdreven zijn, een rooskleurig tafereel te schilderen van de volksgezond heid in Nederland. Want het aantal t.b.c.-patiënten is, ver geleken niet vóór den oorlog, verdrievoudigd; de venerische ziekten hebben een zorgwekken- den omvang aangenomen; er heerscht malaria; het aantal scabies-gevallen is vooral in geteisterde gebieden door zeepgebrek onoverzienbaar en er zijn zooveel geestelijk ont spoorden, dat men kan spreken van een neurose-epidemie. Tocli zou de medicus, die ons volk den koortsthermometer aan kon leggen, waarschijnlijk niet on tevreden zijn: de crisis is door staan. Het algemeen sterftecijfer, dat in het begin van dit jaar nog 11.4 per duizend inwoners beliep, is in middels weer aangeland op vóór oorlogs peil (8.61 Ten aanzien van het tb.c.-sterftecijfer kan men haast over de zuigelingensterf te kan men zeker hetzelfde zeg gen. Daar komt bij dat Nederland, wat de geboortecijfers betreft, weer teruggekeerd is tot den toe stand van vijftig, zestig jaar gele den, 31 op de duizend. Rekening houdend met de laagte van het sterftecijfer nu, kan men voor 1946 spreken van een volstrekt, uniek geboorte-overschot. Indien de zorg voor de volksgezondheid krachtig aangepakt wordt, kan op den duur het voor-oorlogsche peil nog overtroffen worden. Een belangrijk middel daartoe zal Ned. officier gedood op Ceylon Naar Reuter meldt is kapitein W. B. Nagel, een Nederlandsch marineofficier, behoorende tot de Nederlandsche intendance te Sin gapore, i i een ziekenhuis te Co lombo op Cevlon overleden, na dat men hem langs den weg ge vonden had met een kogel in het hoofd. (Bij informatie bij bevoegde instanties blijkt een officier van dezen naam bij dc marine niet bekend; dc naamlijst van officie ren vermeldt alleen een W. P- Na gel bij de landmacht). Bij de schouwing werd ver klaard, dat kapitein Nagel en een andere officier, namelijk kapitein Haagenbcck, in rickshaws op den terugweg waren van een nieuw jaarspartij in een hotel, toen een auto langs kwam rijden, waarvan de inzittenden den officieren aan boden mee te rijden. De officieren sloegen dit aanbod echter af. Kort daarna zou kapitein Nagel zijn aangehouden door een man, die hem onder bedreiging met een re volver om geld vroeg. Hierop volgde een worsteling, waarbij ge schoten werd. Later vond men den kapitein met een kotrel in het hoofd langs den weg. Hii werd vervoerd naar het algemeen zie kenhuis, waar hij overleed. Het is niet hekend of kapitein Nagel voor dienstzaken of met verlof te Colombo vertoefde. Wel meent men, dat hij binnen enkele dagen naar Singapore terugge keerd zou zijn. de uitbreiding der voedsel rantsoenen vormen. Het zeep- en textieltekort baart nog ernstige zorgen en ook de volkshuisvesting blijft vooral in de geteisterde gebieden, nog bene den de minimum-eischen, welke de arts moet stellen. Verpleegsters De schaarschte aan gediplo meerd verplegend personeel vormt eveneens een nadeeligen factor. Het sterk toegenomen aantal leer lingverpleegsters geeft echter hoop, dat men eerlang deze moei lijkheden te boven zal komen. Als gevolg van den opleidingstij d zal dit nog wel eenige jaren duren. Gelukkig zijn de salarissen der districtswijkverpleegsters ver- hoogd en is de invoering van een 48-urige werkweek den verpleeg sters in het uitzicht gesteld. Het belangrijke Nationale con gres voor de Volksgezondheid in September gaf op het gebied van de gezondheidszorg duidelijke richtlijnen door districtsgezond- heidsdiensten met een centralen gezondheidsdienst aan het hoofd te bepleiten. De artsen wenschen een apart departement van Volksgezond heid. Een verzoek aan minister Beel, om daarmee bij de kabinets formatie rekening te houden, werd niet ingewilligd. De vraag rijst, wat men hier kan Ieeren van de Engelsche plannen om iederen staatsbur ger gratis medischen bijstand te verleencn. De animo om in staatsdienst te treden lijkt on der de Nederlandsche artsen niet groot, gelijk bleek bij de discussie rond het ziekenfonds- vraagstuk. Een verhooging van de wei standsgrens werd aangekondigd. Anderzijds zegden de artsen de monstratief de contracten met de ziekenfondsen op. voornamelijk uit ontevredenheid over de tarie ven. De hoop is echter gewettigd, dat hun auto-weeën spoedig tot het verleden zullen behooren. Meeningen gevraagd over Duitschland Volgens den diplomatieken cor respondent van de „Dailv Tele graph" heeft de raad van ministers van buitenlandsche zaken der vier gioote mogendheden aan.de volgen- 18 landen Dinsdag een brief ver zonden, waarin deze landen worden uilgenootRgd bun zienswijze ken baar h? n-tikci: over de voorgestelde vredesverdragen mot Duitschland en Oostenrijk- Australië, België, Rrazi- Wii-Rusland, Canada, China. Denemarken, Tsjechoslowaki.je. Griekenland, Voor-Indië, Leem burg, N e d e r 1 a n d, Nienw Zee land, Noorwegen. Zuul-Afrlka, Oekraïne, Polen en Joegoslavië. Al deze landen, uitgezonderd Denemar ken en Luxemburg, hebben in Juli de vredesconferentie te Parijs bij gewoond. In de eerste plaats is het de be doeling, dat schriftelijke antwoor- len binnen komen, maar indien de landen mondeling bun voorstellen aan de speciale plaatsvervangers van den raad van ministers willen uiteenzetten, zal hun daartoe gele genheid worden gegeven. Waar schijnlijk zal een aantal landen 14 Januari bij den bijeeukomst van 'de plaatsvervangers te Londen ver schijnen. Met een vrachtvliegtuig van de American Overseas Airlines zijn proeven genomen mef raketten, die de vier motoren bij den start helpen en, doordat hef vliegtuig een grootere grondsnelheid krijgt, er toe bijdragen dat de zwaarst beladen toestellen sneller kunnen opstijgenA.N.P Ook Luxemburg eischt Duitschen grond Volgens een verklaring van het Franscho departement van bui tenlandsche zakeh zal het groot hertogdom Luxemburg van Duitschland een deel van het Moesel-gebied met de steden Win den cn Bitsburg eischen. Aan deze mcdedeeling voegde de Fransche woordvoerder een verklaring toe over de invoering van het Fransche monetaire stel sel in het Saargcbied. Deze maat regel is genomen in afwachting van een mogelijke annexatie- overeenkomst. De in omloop zijn de Duitsche marken worden in de Saar ingenomen om te voor komen, dat zwarte geldhande laren groote hoeveelheden waar- delooze Duitsche marken in dit gebied zullen invoeren, welk geld door Frankrijk zou moeten wor den gehonoreerd als een annexatie zou plaats hebben. Medan zonder water Te Medan is liet nieuwe jaar ingezet met republikeinsch mor tiervuur op Nederlandsche stel lingen. De Nederlanders beant woordden liet vuur en brachten het tot zwijgen zonder zelf ver liezen te lijden. De republikeinen, die de waterbronnen onder hun beheer hebbefi, sloten de water leiding af, zoodat de stad Medan thans slechts door noodmaatre gelen van water kan worden voorzien. Een Nederlandsche militaire woordvoerder heeft meegedeeld, dat te Palembang op de Moesi- rivier een Nederlandsche boot beschoten is. waarbij twee Neder landers zwaar en twee licht ge wond werden. Te Soerabaja zijn wederom 500 Madoerecsclie vluchtelingen ge arriveerd. Een Nederlandsche pa trouille heeft hier 25 man van de republikeinsehe marine van Ne derlandsch gebied verdreven. In Z.-Celebes zetten Nederland sche patrouilles hun zuiverings acties voort. Soetomo wil: liet republikeinsehe blad „Menleka" geeft cen verslag van de algemeëne bijeenkomst der „Benteng Rcpublik Indonesia" te Djokja op 19 Dec. waaraan het volgende is ontleend: De „Ben teng Rcpublik Indonesia" (een overkoepelend lichaam, bestaan de uit ongeveer 30 strijdorgani saties) heeft een groote meeting gehouden te Djokja, dio spe ciaal ten doel had to protestec- ren tegen punt 8 van de ont werpovereenkomst (over do po sitie van de Koningin). Een In donesische vrouw heeft o.a. het woord gevoerd cn verklaard, dat ile Indonesische vrouwen deont- ,wc*rp-overcenkomst niet konden aanvaarden, omdat zij een kolo niale overheersching in nieuwen vo-m zou inhouden. De Islamie- t'.sche vrouwen moeten haar strijd nog heviger voort zetten, om dc volledige vrijheid van het land te verkrijgen. De laatste spreker was Soe tomo, die do ontwerp-over- i'onkornst een valstrik van Nederland noemde, waarte gen de huidige republikein sehe regeering een veel te slappe houding heeft aange nomen. Het bericht van do aanvaarding van de over eenkomst door de regeering was voor Jiet volk als een bliksemstraal bij helderen hemel. Wij willen, aldus Soetomo, geen oorlog met de Nederlan ders. maar slechts vriendschap pelijke samenwerking. doch in volkomen vrijheid. Wij willen de Nederlanders, die thans ge brek lijden in de republiek, hel pen. Daarom beginnen wij op dit oogenblik met een uitgebreide hulpactie, di© zal bestaan in het inzamelen van geld en kleeren voor de Nederlanders, die nog in dc kampen vertoeven". Nieuwe functie voor Wcrosjilof Radio Moskou maakt bekend, dat maarschalk Worosjilof be noemd is tot vice-voorzitter van den ministerraad der Sowjet- Unie. DE immigratie-attaché bij de Nederlandsche legatie te Rio de Janeiro, P. C. van Scherpenberg, heeft, volgens Ass. Press medegedeeld, dat er geheele Nederlandsche gezinnen, waarvan de hoofden geschoolde werkkrachten, technici, tuinbouw kundigen en ingenieurs zijn, wachten op scheepsruimte om te emigreeren naar Brazilië. Met het oog op de behoefte aan immigranten, die er in Brazilië be slaat, cn het feit, dat er in Neder land capabele eu beschikbare werk krachten zijn, bestudeert de legatie do mogelijkheid, om het immigratie- p'an ten uitvoer te leggen. „Zoowel individucele personen als groepen zullen naar Brazilië kun. nen komen", zei Van Scherpenberg, en hij voegde er aan toe „immigra tie op groote schaal zal worden uit gevoerd met officieele medewerking en steun van dc Nederlandsche au toriteiten. Dc Nederlandsche legatie in Brazilië heeft onlangs een Brazi- liaansche afdeeling opgericht van het Nederlandsch Instituut voor Emigratie." Van Soherpenherg's aanwe zigheid wordt in Brazilië gezien als een toeken, dat Nederland bereid is emigranten naar Bra zilië te zendon voor het uitge breide kolonisatie-programma, dat Brazilië van plan is uit te voeren. Van Scherpenberg deelde aan verslaggevers mede. dat er onder, handelingen gaarne waren met Bra ziliaansche zakenlieden, die gaarne geschoolde Nederlandsche ^yerk- krachten in dienst willen nemen. „Bovendien", zei hij, „willen de Nederlandsche autoriteiten groepen gezinnen op groote boerderijen zien to plaatsen. In de streek San Paolo heeft men gevraagd om der tig gezinnen ter plaatsing op boer derijen in die omgeving." Vliegend fort vermist Volgens een S.O.S'.-bericht van do luchthaven Prest wiek i" Schotland is het vliegende fort b 17, dat IJsland om 17 30 uur heeft verlaten en om 23 uur te Prestwick had moeten aanko men, nog niet gearriveerd. Bij het aanbreken van den dag zou ter zee en van de lucht uit een onderzoek worden ingesteld. Om 2.00 uur, aldus een nader bericht van het Engelsche minis terie van luchtvaart, cirkelde het vliegtuig hoven het vliegveld I.crwick op de Shellandeilanden. Nadat het Jichtfakkels had neer geworpen, werd de grondverlich- ting van het terrein aangestoken. Het gelukte evenwel niet radio contact met het vliegtuig te krij gen, Het verdween in zuidelijke rachting. Even voor 3.30 uur werd het bericht ontvangen, dat drie le den van de bemanning „uitge stapt" waren cn op ruim 3 kilo meter afstand van Lerwick be houden op den bcganen grond waren aangekomen. De beman ning telt vijf koppen. Geen kartels in zones van Engeland en USA Te Londen verwacht men, dat de Britsche regeeiinc binnenkort maatregelen zal aankondigen om de vorming van jndustricéle kar tels in de Britsche zone van Duitschland tegen te gaan. Deze maatregelen zullen over eenkomen met die, welke onlangs in de Amcrikaanschc zóne zijn genomen en waarbij aan alle Duitsche firma's verboden is meer dan 10.000 man in dienst te hebben. Zooals bij den start van krachti ge locomotieven dikke grijs-witte kolommen stoom de lucht in worden gestooten, zoo markceren sedert kort de machtige vier.motorige DC-4 vrachttoestellen van do Ame rican Overseas Airlines Incorp. tij dens en na hun start hun afgelegdo haan met. een kolkende rookkolom, die onder uit do gest room lijn Jen romp van het vliegtuig verschijnt. Do oorzaak daarvan is een nieu we toepassing van de moderne tech niek: nadat do vier krachtige mo toren van tezamen 5800 PK de ma chine reeds de eerste snelheid heb ben gegeven en liet toestel over Ie startbaan voortschiet, schakelt do piloot de tusschen do vleugels aan den buik van het vliegtuig aange brachte raket.installaties („jets") in. Deze vergrooten do snolheid onmid dellijk. zoodat do glanzende vogel van een beduidend kortero start baan snel loskomt. De combinatie der 5800 PK van de motoren met. de 1500 PK der „Jets" is een der laatste oorlogs uitvindingen en is op 23 December voor de eerste maal in vredestijd toegepast, toen het vrachttoestel St. Joseph van do Ajnerican Overseas Airlines, bij Mexico City opsteeg met eon lading van tien ton bana nen ann boor! met bestemming hot. vliegveld Laguardia bij New York. Ilet groote vliegtuig snelde over de startbaan, waarbij dc vier motoren op volle kracht werkten. Na 1500 meter, bij een snel heid van ongeveer 170 km per uur. waarbij het zwaar beladen toestel zich nog niet in dc lucht verhief, sloeg de piloot de vier „jets" gelijktijdig aan, waardoor •Ie Diachiue met verhoogde snel heid werd voortgestuwd en 300 meter verder het luchtruim in steeg, een zware rookpluim ach terlatend. Opnieuw aanslagen in Palestina De ondergrondsche Joodsche organisatie Irgoen Zwai Leoemi heeft over een front van meer dan 150 km. de Britsche gewa pende strijdkrachten aangeval len. Te Kirjat Haim hebben Jo den een Britsch militair jcamp bestookt met automatische wa penen en handgranaten. Daarna vloog een auto met een aanlaf gewapende Joden in de lucht. Te Koerdani (bij Kirjat Haim) is een Britsch officier gedood; drie Britsche soldaten werden go- wond. Elders zijn ontploffingen waargenomen. Gewapende Joden hebben het Britsche politie- en 'militaire hoofdkwartier te Tel Aviv aan gevallen. Er brak tusschen hen en de Britsche troepen een straat gevecht uit. Ook in Jeruzalem was het on rustig, nadat zich drie explosies hadden voorgedaan. Beeld aan Indonesische zijde duisterder In zijn gisteravond gehouden nieuw jaarsrede heeff dr Van Mook er op gewezen, dat aan Nederlandsche zijde door de uitspraak van de Staten-Ge- neraal over het accoord van Linggad jati de zaken zijn verduidelijkt, doch dat aan Indonesische zijde het. beeld duisterder schijnt te zijn geworden. Hef is daarbij opvallend, hoe juist de van ons geïsoleerde figuren den meesten afbreuk doen aan de pogin gen om vrede te slichten. Door de in cidenten en botsingen wordt vaak de indruk gewekt, dat uitsluitend sprake is van kwade trouw, doch spreker be lichtte hiertegen, hoe moeilijk het is de veranderde omstandigheden te be grijpen, en de voorwaarden voor het verder samengaan zuiver te gevoclen. Dit vordert onvermijdelijk veel tijd. Linggadjati, Malino en Denpasar zijn geen aan ons opgelegde of afge dwongen concessies. Ons beleid be rust op een weloverwogen principieel aanvaard plan, waarvan wij de begin selen niet zullen loslaten, ai zuilen wellicht de methoden door andere moeten worden vervangen. Van Mook Dr. Van Mook wees er verder op dat bet vooral noodzakelijk is. dai de Indonesische jeugd leert haar enthou siasme aan te passen aan de practijk cn dat zij als bij tooverslag haar droombeeld van de onafhankelijkheid inruilt voor het ideaal van de vrij heid. die door harden arbeid verkre. gen wordt Dan is het mogelijk weer stand te bieden aan de lokstemmen van binnen- en buitenlandsche avon turiers, zoodat een vertrouwde sa menwerking tot stand kan komen. Tien uur on 20 minuten later land je do St. Joseph voor bot tanken van benzine bij Philadelphia. Daar. door waren twee records uit de vracht-vliegvaart gebroken: Te ma chine vervoerde de tot dusverre grootste lading over een afstand van 3140 km en de vlucht was do eerste non-stop vlucht van een vrachttoestel tusschen beide steden, liet laatsto deel der reis. naar New York. verg.lo nog twintig minuten vliegtijd. De gemiddoldo snelheid was ruim 300 km por uur. Eenige technische details der ra ketaandrijving-installaties, aerojet „jato" motoren, zijn: de drijfkracht bestaat uit do energie, .lie vrykomt wanneer het in do „jets" aanwezige kalium per-chloraat door benzjne met zuurstof tot ontbranding wordt gebracht. Do ,.jets" gelijken op reu-» zen-flesschen cn zijn vervaardigd uit naadloos staal. Zij zijn ieder 25 cm in doorsnee. 90 era lang cn we gen geladen 186 pond. Ministerie van oorlog gereorganiseerd Volgens een beschikking van den minister van Oorlog is het ministe rie van af 1 Januari als volgt sa mengesteld: 1. Minister, secrotaris-generaal, militair kabinet; 2. Iloofkwartier van den geno- raJen staf; 3. Hoofdkwartier van don kwar. tiermeester.gencraal; 4. administratieve diensten. Hot legerbestuur berust hij den minister vari oorlog. De uit deze bestuursfunctie voortvloeiende be- velsbevoogdheid over do Koninklij ke Landmacht wordt naar diens aanwijzingen uitgeoefend door den chef van den Generalcn Staf, den kwartiermeester-generaal cn den ad- judant.generaal in dier voege, dat elk van deze autoriteiten voor do tot zijn ressort behoorende aangele genheden zich richt tot alle onder- dcelen cn diensten van de Konink lijke Landmacht. Het militair kabinet vormt den persoonlijken staf van den minister en den secretaris-generaal. Veel emigranten naar Canada Donderdag opende het bureau van de Canadeesche regeering, waar emigranten, die voldoen aan. 1 de norm.ui voor immigrate, hun. vergunning hiertoe kunnen ver krijgen, in Den Haag, zijn poor ten. Voor het bureau, dat gevestigd, is in het gebouw van de Canadee sche Ambassado aan de Sophia- laan, hadden zich reeds velen op. gesteld, terwijl ook in den loop van den dag de adspirant-immi- granten bleven toestroomen. Naar men ons mededeelde moeten de immigranten een rela tie in Canada opgeven, die er voor in staat, dat de landverhuizer zich zelf kan verzorgen, en niet teil laste van Canada komt- Het is niet waarschijnlijk, dat alle adspirant'immigranten 't zoo ver zullen brengen, dat zij het pracdieaat „adspirant" kunnen schrappen W ereldbankleening nog niet zeker De Nederlandsche oud-minister van Handel, Nijverheid en Scheep vaart, mr. M. P. L. Stcenberghe, die in opdracht van de Neder landsche regeering in de Ver. St. onderhandelingen voort over een leening van 500 rnillioen dollar van de Wereldbank, heeft ge waarschuwd tegen een te groot optimisme ten aanzien van het resultaat van de besprekingen, mr. Steenberghe verklaarde, in geen enkel opzicht den uitslag van deze besprekingen te kunnen voorspellen, omdat zij nog sterk in een beginstadium verhoeren. Hij doolde mee, dat L. R. W. Soutendijk, financieel attaché van de Nederlandsche ambassade te Washington, binnenkort naar Ne derland vertrekt., om op verzoek van de Wereldbank nadere gege vens te verzamelen inzake het ge bruik van de lecning. Mr: Steen berghe verwacht, dat de bespre kingen na den terugkeer van Soutendijk in Februari zullen worden hervat. Het Tilburgsche IJshockey- team won een wedstrijd tegen de Hnagsche Pinguins met 53. Weersverwachting medegedeeld door het KNMI te De Biltgeldig tot Zaterdagavond: Invallende en daarna langzaam toenemende vorst. Matige, later tijdelijk krachtige, wind tusschen Zn'ul cn Oost Overdnj. vende wolkenveldenGeen sneeuw van beteekenis. In hef weerover zicht, dat het KNMI publiceerde, deelt het mede: Het krachtige Russische liooge- drukgebied. ondanks de groo te depressie-activiteit op don At. lantischen Oceaan, zich steals verder in Zuid-Westelijke rich ting over het Oost zeegebied, Scandinavië, Duitschland en het Noordzeegebied uitbreidde. liet is. in verband hiermede, te ver. wachten, dat de vorst, welke reeds enkele dagen geleden juist tot over het Noord-Oosten van on.s land tijdelijk doordrong zich thans van het Noord-Oosten naar het Zuid-Westen over het. lang zal uitbreiden en later lang. zaarn in beteekenis zal toene men.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1