DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Linggadjati is een in de Nederlandsche unicum historie Boter" wordt met zweet betaald HEEL EUROPA RILT! Instructie tegen Christiansen vordert slechts langzaam Conversie moet financieel herstel stimuleeren Nieuw plan over Britsche politiek in Griekenland UITGAF VAN DE STICHTING HET PAROOL „Ik zou niet verantwoordelijk willen zijn voor politiek in Indo-China" De Kat Angelino en Posthuma lid der C.G.? Generaal Spoor naar ons land Republiek wenscht geen wapengeweld België geeft ons weer crediet 99 Traanfabriek Willem Barentsz" draait op volle toeren W0LFBATSHAU5EH fdlffl! OEN ÉEÈffi MARKT Noodtoestand kan catastrofe worden Rente der nieuwe leening tot 1957 drie pet., daarna 3,5 pet Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of L— per kwartaal Losse nummers 10 et Maandag 6 Janauri 1947 Nr. 536 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort TcJef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Schermerhom is optimistisch! DE toekomst is onzeker, maar wanneer de gehoopte over eenstemming wordt bereikt, beteekent dit een unicum in onze historie. Dat op zich zelf teekent al de groote moeilijkheden, die overwonnen moeten worden. Wij zijn niet de eenigen, die met dit soort moeilijkheden hebben te kampen. Ik zou niet verantwoor delijk willen zijn voor de politiek, zooals die op het oogenblik in Indo-China wordt gevoerd." Aldus liet prof. W. Schermer- horn, voorzitter van de commis sie-generaal, welke gistermor gen van Schiphol naar Indonesië vertrok, zich uit tegen een ver slaggever van het A.N.P. De te bereiken overeenkomst za' in de eerste plaats van de be slissingen afhangen, die dc Indo nesiërs zullen nemen. Aan de op drachten, die nog aan de instruc tie voor de C. G. worden toege voegd en waarover prof. Schcr- merhorn zich niet wenschte uit te laten, wordt nog gewerkt. Welke invloed zal de radio-rede van Soedirman naar uw meeninq op de besprekingen hebben?" „Die rede moeten wii niet al te ernstig nemen," luidde het ant woord, „bovendien ben ik over de berichtgeving niet al te gerust Soms zijn de berichten, die ons in dit soort gevallen bereiken, niet neelcmaal waar en soms zelfs heelemaal niet waar." Hoe lang de C. G. in Indonesië zal blijven staat uiteraard nog niet vast. „De practijk heeft wel geleerd, dat een regelmatig con tact met de regeering noodzake lijk is en we zullen dus wel niet ai te lang weg blijven." Over de uitbreiding der C. G., die door de commissieleden zelf is verzocht, kan thans nog niets naders wor den gezegd. Tenslotte zei prof. Schermcr- horn: „Als er geen complica ties komen, dan zullen wij de overeenkomst teekencn. Wii ziin gemachtigd dit te doen zonder eerst overleg te plegen met de regeering. Mochten de ze zich wel voordoen, dan ligt het houden van ruggespraak voor de hand." In de afgeloopen dagen hei ft de regeering. naar het ANP verneemt, besprekingen gevoerd teneinde te komen tot een uitbreiding van de commissie-generaal. Het ligt. in bet voornemen der re- geering een wetswijziging voor te stellen, welke het aantal leden der commissie van drie op vijf zal bren gen. Uiteraard zal de It. gouverneur- generaal ook in het uitgebreide col lege zitting hebben. Te doorgaans welingelichte plaats worden in di' verba .d de namen ge noemd \.n. dr. A D A de Kat Ange lino. oud- directeur van het depar tement. van onderwijs en eeredienst te Bat. via. die speciaal voor be sprekingen met de regeering sedert enkele weken uit de Ver. Staten in Nederland is teruggekeerd, en van prof. S Posthuma, buitengewoon hoogleeraar te Rotterdam en direc teur van den Nederlandsche Bank. Uit gezaghebbende bron wordt vernomen, dat de Nederland sche legercommandant. lt-gen. S. H. Spoor, voornemens is met zijn eigen Mitcheltoestel B 35 in de tweede helft van de vol gende week in anderhalven dag naar Nederland te vliegen voor besprekingen mét den minister president dr. Beel. In een radiorede heeft de In donesische minister van deten tie Sjarifoeddin verklaard, dat de radiorede van Soedirman door velen ten onrechte was uitgelegd als een oproep tot den strijd. ik kan niet nadrukkelijk genoeg zeggen, aldus Sjarifoed din, dat dit onjuist is. De republikeinsche regeering is met voornemens wapengeweld te gebruiken en zal daarin ook nooit toestemmen. Sjarifoeddin bracht de woor den, die president Soekarno onlangs gesproken had, in her innering: Laten wij het conflict op vreedzame wijze oplossen, want dan alleen kan een beslis sing over hetgeen hier gebeu ren zal genomen worden. Prof. Romme naar Indonesië Professor Romme ral op 7 Januari, per Skymaster naar Indonesië vertrek ken. teneinde contact op te nemen met de Indonesische Katholieke Volks partij. Hoewel reeds vijf maanden geleden het plan opgevat was deze besprekin gen te voeren, bestaat nu pas de mo gelijkheid dit te verwezenlijken. Het za! van de omstandigheden afhangen, of tevens met de Indonesische Katho lieke Partij (Partai Katholiek Indone sia) contact zal worden opgenomen. Gesneuveld in Indonesië De regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgeloopen week de volgende verliezen in Indo nesië zijn gerapporteerd: Kon. Landmacht: korp. C. Zeijle- maker, uit West-Terschelling; sold V. A. Lautenbach uit St. Jacobi Pa rochie (gem. Het Bildt); sold. A. Soeterman uit Blijdorp; sold. C. Pa ter uit Bunnik; sold. A. J. Barneveld uit Hattermerbroek; sold. Ie klasse AI. Davelaar uit Voorthuizen; sold. J. J Osterdorf uit Rotterdam; korp. A. van Driel uit Ridderkerk; sold. J. Veerman uit Bussum; sold. Ie klasse G. van Roekei uit Lunteren; sold. A. Witvers uit Enschede. Kon. Nederlandsch-Indisch leger: sold. H. H. Kesek uit Ned. Indië; sold C. Rizi uit Ned. Indië; sold. M. L. E. Thumam uit Ned.-Indië. Commissie West-Indië verlaat Nederland De parlementaire commissie voor 4\e$t-Indiö zal op Woensdag 8 Jan uari a.s. per KI.M-foestel naar Para maribo vertrekken. De reis loopt via Rio de Janeiro. De commissie zal op Zondag 12 Januari te Para maribo arriveeren. Gereserveerd De heeren Van Poll en De Boer waren zeer gereserveerd in hun uitlatingen. Zij gaven zeker geen blijk van pessimisme over dc ko mende gebeurtenissen, al meen den ook zij, dat er nog moeilijkhe den zullen moeten worden over wonnen. De nog te benoemen le den ter aanvulling der C. G. zul len naar het zich laat aanzien, spoedig na hun benoeming even eens naar Indonesië vertrekken. Mr. P. Sanders, secretaris, mr. C. C. J. Maassen en dr. I. Sam- kalden, adviseurs en de secreta resse mej. J. A. A. Lenderink ma ken de reis naar Batavia mee. Tc Cairo voegt kolonel Abdoelkadii zich met zijn echtgenoote bij het gezelschap. Op Schiphol waren Koos Vor- rink, N. Palar en S. Posthumus namens de Partij van den Arbeid aanwezig om afscheid van de C. G. te nemen. Voorts waren aanwe zig H. G. Hermans, secretaris van dr. Beel, en A. Kiveron. secreta ris-generaal van het departement van Overzeesche Gebiedsdeelen. Pech Enkele minuten over half zeven startte de machine. Een kwartier later keerde het toe stel op het vliegveld terug, omdat de z.g. koerstol (de automatische piloot) een kleine afwijking ver toonde. De passagiers namen op nieuw hun intrek in liet restau rant, waar zij tot kwart over ze ven bijeen bleven. Toen was de storing verholpen, waarna hei vliegtuig om 7.25 uur voor den tweeden keer en ditmaal definitie! koers zette naar Cairo. Na afloop der financieele be sprekingen, welke Zaterdagmor gen op het ministerie van Bui- tenlandsche Zaken zijn gevoerd, verklaarde prof. F. A. G. Kee- sing, dat een oplossing is ge vonden voor de moeilijkheden, welke voor Nederland op de Belgische kapitaalmarkt beston den. De Nederlandsche en Belgische delegaties hebben een accoord be krachtigd, dat nog Zaterdag aan de ministers van Financien zou worden voorgelegd. Op grond van deze overeenkomst zal dc Belgi sche Nationale Bank, na goed keuring. onmiddellijk weer over gaan tot het verstrekken van cre- dietcn aan "Nederland. Naar prof. Kecsing mededeelde, zou dit waarschijnlijk reeds Maandag het geval zijn. Deze nieuwe regeling zal duren tot 1 Juni 1917 waarna een geheel nieuw verdrag tot stand zal komen. r\E speciale verslaggever aan boord van de „Willem Barendszseint ons: Wij bevinden ons nu sinds enkele weken in het eigenlijke vangstgebied en hebben alle soorten weer al meegemaakt. Kon ik korte lings slechts schrijven over ruw weer, storm en sneeuw, ditmaal is het een ongekend hooge temperatuur voor den tijd van het jaar en de streek, waar wij ons bevindenHet kwik is tot boven het vriespunt gestegen. Het is prachtig weer. De zee is spiegelglad en om het schouwspel, dat zich voor onze oogen ontrolt zee, lucht, water, ijs te vergrooten, varen wij langs een kathedraal.ijsberg. Er :s niets grootscher zou ik haast zeggen Oudejaarsavond was al _evon „Wereld-OmVOep" was plechtig en gezellig als het Kerst feest, maar nu werkte de tempera tuur zelfs mee. Zoo even boven het vriespunt kun je je toch altijd ge makkelijker bewegen dan wanneer de snerpende wind. die van de ijs vlakten afkomt, om je ooren giert. Ook nu onderbraken wij den arbeid van 17 tot 24 u en genoten wij weer —weliswaar in twee ploegen van hei, gezellig samenzijn, waar vroolij- ke muziek ten gehoore werd ge bracht en wederom de wijnglazen werden gevuld om op het midder nachtelijk uur een dronk te wijden op het nieuwe jaar. Er zijn tal van telegrammen ontvangen, die we allemaal heb. ben beantwoord. Een heel bij zonder telegram hebben we ge zonden aan de vrouw van één der opvarenden, die bericht had ontvangen, dat hij vader was geworden. Het is onze vriend Ringelink, wiens zoon gedoopt werd met den toepassel ijken naam: Willem Barend. Voor zijn leven is de naam van ons pete kind verbonden aan de reis van de „Willem Barendsz". „Hier wordt niet geleverd aan zwarte handelaars" zegt het gemeentebestuur van een plattelandsgemeente in Duitschland tot den reiziger, die de grens van het dorp passeert. Dc instructie tegen den voorma- ligen generaal der vliegers Frie- drich Christiansen, tijdens de bezet ting bevelhebber der Duitsche troe pen in Nederland, wordt vertraagd door het nog steeds niet uitleveren van eenige stafofficieren door de geallieerde militaire autoriteiten in Duitschland. Reeds maanden lar.g duren de verhooren, welke door den raadsheer-commissaris van het Bijz. Gerechtshof te Arnhem worden af genomen. De stafchef van Christiansen, lui tenant-generaal Von Wüblisch, is we aan dc Nederlandsche justitie uitge leverd. Hij is ook reeds talrijke ma len aan een verhoor onderworpen geweest, evenals de Obcrst Fullrie- dc. commandant van de Hermann Göring-divisic, die destijds in Utrecht den scepter zwaaide en die ook een rol heeft gespeeld in het drama van Putten. Het waren nl. twee officieren van deze divisie, waarop een aanslag werd gepleegd in Putten. De Wehr macht heeft toen in opdracht van Fullricde, de geheele mannelijke be volking weggevoerd. Rauter en ook de General der Po lizei dr. Sch tin garth, die het com mando voerde over den Sicherhcits- dienst in Nederland, hadden even wel in de uiteindelijke straf zeer veel medezeggenschap en beslissing. Sinds eenige dagen wordt Rauter te Arnhem verhoord. Voor het onderzoek is het intus- schcn zeer te betreuren, dat dr. Schöngarth niet meer gehoord kan worden, omdat hij reeds opgehangen is door de Britsche autoriteiten in Duitschland. Tevens is eenige ma len gehoord General Oberst Student, die destijds bevelhebber was van de Hceresgruppen in Holland. Vliegramp in China: 38 dooden Nabij Tsingtao i=^ een machine van de nationale Chineesche luchtvaart, maatschappij verongelukt, waarbij alle achtendertig passagiers om het leven zijn gekomen. Het vliegtuig was op weg van Sjanghai naar Tsingtao. De piloot van het vliegtuig was ka pitein Charles Sharkey uit Lawrence, Missouri (U.S.A.) Tot de slachtoffers bchooren twee katholieke zusters. En nu nog even een kleine bijzon derheid: Maandag heb ik geluisterd naar een uitzending van den PCJ- zender. den wereldomroep. Nu. te recht een wereldomroep, want al moest ik mi.in oor op den luidspre ker in de radiohut drukken, gehoord heb ik hem. De uitzending was goed te verstaan. Intusschon gaat de arbeid onver, moeid en ononderbroken voort. De grootste walvisch, die we tot nog •oe gevangen hebben, was 93 voet lang. d.i. ongeveer 31 meter. Ik heh met den „fahriekschef", den heer Brunik, een wandeling ge maakt door de fabriek, waar zestien kookketels en zestien afscheidings- tanks onverpoosd in bedrijf zijn. Ilot is er een vettige boel geworden, die nauwelijks herinnert aan de be trekkelijk schoonc ruimten, zooals ik die kende, toen ik het schip in Amsterdam voor den eersten keer, nadat het terecht een walvischvaar der genoemd mocht worden, betrad, Op den grond, aan de buizen, over al vet, vet, veten hier wordt gezweet en gesjouwd. Andere woor- len drukken niet uit wat er aan boord gepresteerd wordt dag in dag uit, nacht in. nacht uit. Te lage salarissen bij MO De Algemeene Vereeniging van leeraren bij het Middelbaar onderwijs (AVMO), die op 3 en 4 Januari haar algemeene vergadering te Utrecht hield, heeft vóór de bespreking van het plan-Bolkestein een motie aangenomen, waarin wordt vastgesteld, dat de vergadering slechts onder een krachtig pro test tegen den tragen gang van zaken in de voorbereiding van de salaris-verbeteringen besluit over te gaan tot de behandeling van de vernieuwingsplannen voor liet middelbaar onderwijs. De bezoldiging vnn de leer krachten bij liet voorbereidend hoogor en middelbaar onderwijs, zoo wordt in dc moiie gezegd, is volstrekt onvoldoende, zoodat in menig lecraarsgezin van een noodtoestand gesproken kan wor den. Moeilijkheden in de voorzie ning van vacatures zijn voorna melijk bet gevolg van de te lage sr.larieerinp; hierdoor znn er op dc scholen docenten in functie die niet of nauwelijks bevoegd zijn tot lesgeven. Onhoudbare toestand Deze onhoudbare toestand, zoo gaat de motie verder, ver ergert met den dag en alle po gingen tot vernieuwing van het middelbaar onderwijs zullen falen als daaraan geen verhooging van de salarissen voora fgaat. De motie zal ter kennis van dc regcering worden gebracht. Aan minister Gielen werd een telegram gezonden waarin dc al gemeene vergadering der AVMO oveiluigd van den noodtjnstand die catastrofaal dreigt te worden i r op aandringt dat de ingestelde sa'ariscommissie spoedig tot re sultaat zal komen. De minister van Financiën deelt mede. dat op 9 Januari het pros pectus voor de reeds aangekon digde con versieleening zal ver schijnen. Deze 33V> pet. Neder landsche Staatsleening 1017 is be stemd ter conversie van onder staande leeningen: 4 pet. 1010 (1) pro resto groot f 176.425.500—: 4 pet. 1940 (2) pr0 resto groot 245.041.900—; 4 pet. 1941 pro resto groot f 249.734.300.— 31/? pet. 1942 pro resto groot f 375.000.000—; 3'A pet. 1942 pro resto groot f S00.000.000-; 3V? pet. 1943 pro resto groot f S50.000.000 -; 3 pet. 1936 pro resto groot f 50 000.000— welke per 15 Februari 1917 worden aflosbaar gesteld. De lecning is verdeeld in schuld bewijzen aan toonder, groot 1000- f 500— en f 100.— De rentever. goeding bedraagt tot 15 Februari 1957 37o, na dien datum 31/?. per jaar. De coupons zijn halfjaar lijks betaalbaar n.l. op 15 Februari en 15 Augustus. De looptijd van deze leening zal ten hoogste veer tig jaar bedragen. Ter voldoening van dc aanslagen in dc vermo- gensae.nwasbeiasting en in de thans nog aanhangige vermogens- heffing ineens zullen de schuld bewijzen dezer conversieleening tegen den parikoers in betaling worden aangenomen. Ter ondersteuning van den beurskoers is de volgende voor ziening getroffen; ingeval en voor zoover de koers daalt bene den de 97 wordt jaarlijks ter beurze tot 21/* van het op 1 Januari van elk jaar uitstaando bedrag der leening ingekocht. Elke houder van op 15 Februari Het spek kookt Juist als we de ronde maken, is een aantal ketels vol en begint het verwerkingsproces onder vier at mosferen druk. De trommel van den horizontaal roteerenden kookketel gaat draaien. Do Kverner-apparaten bestaan uit een horizontaal roteerende kook. ketel en een separator. In den ro teerenden ketel wordt het spek ge kookt onder stoomdruk: de zachte massa komt vervolgens in den se parator (afscheidingstnnk). Als het proces hier afgeloopen is, worden dc looze resten gespuid en wordt de olie naar de z.g. „settling- tanks" gedreven, waar zich het eigenlijke bczinkingsproces afspeelt. Na tweemaal te zijn gefiltreerd wordt do olie geleid naar de opvan- gingstanks ter afkoeling om van daar naar het „purifierhouse" (zui veringshuis) te worden gepompt. De laatste resten vuil, die er nog moch ten zijn. worden daar verwijderd. De olie is uu klaar om in de schoo. ne olietanks te worden opgeslagen, die haar weer overdoen aan de laadtanks. We kunnen 10.000 ton fabriceeren en zullen dan moeten overladen in den tanker, dien we wachtende zijn uit Amsterdam, en die op weg naar ons toe is. Ik heb ook mijn licht eens opge stoken bij onzen wetenschappelijkcn staf. De heer Veltinann neemt op zijn laboratorium proeven op kiem en zuurgraad. Hij stelt het op- brengstperccntage vast. zoowel wat betreft het spek. -de beenderen als het v'eesch, en pas wanneer de best mogelijke kwaliteit is bereikt, gaat de traan geheel gezuiverd naar de laadtanks. De heeren ir. L de Waal. die o.a. belast is met de productie, en Brunik, waren zeer tevreden over „de fabriek". Ook de bui- fenlandsche leden van de be manning spraken er hun tevre denheid over uit. Het leven aan boord is nu niet emakkelijk voor al degenen, die hier een taak kregen toebedeeld. Hei leven is hier „hard" en om het overdrachtelijk te zeggen de boter" wordt met zweet betaald Dat overdenk ik, als ik bij den draaienden wijzer sta te kijken, die de verwerkte traan op weg naar de tanks noteert. EEN geheel nieuwe politiek wordt voorgesteld in een rapport van een Britsche parlementaire commissie, bestaande uit vier Labourleden, twee conservatieven en een liberaal, die een bezoek aan Griekenland heeft gebracht. Het rapport omvat de volgende punten 1. Engeland moet Griekenland steunen bij het vormen van een re geering waarin alle partijen, uitge zonderd misschien uiterst links, ver tegenwoordigd zijn. 2. Deze regeering moet een alge. meene politiek van clementie ten aanzien van politieke overtreders volgen. 3. De vrede in het land en de constitutioneele vrijheden moeten worden hersteld, de bijzondere vei ligheidsbesluiten afgeschaft en allen die om politieke redenen naar de eilanden zjjn verbannen, terugkeeren 4. Nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden op grond van bij gewerkte kiezerslijsten. 5. Terugtrekking van de Engel- sche troepen behoudens strategische en politieke overwegingen. 6. De eerder gekozen vertegen woordigers van de vakvereenigingen moeten toestemming krijgen hun werk te verrichten, totdat nieuwe verkiezingen zijn gehouden. 7. Leeningen moeten in de toe komst alleen aan Griekenland wor den verschaft, indien de bevoegdheid van de Britsche economische missie aldaar wordt vergroot. Dubbele terreur Volgens het rapport woedt in dee- len van Macedonië en in bergachtige gebieden van Thessalië een soort miniatuur-burgeroorlog tusschen on geregelde troepen der linkerzijden en gendarmes. Rechts georiënteerde ongeregelde troepen oefenen in de dorpen terreur uit en persen ieder, die rijk genoeg is, geld-af. Volgens de commissie wil ongeveer 85 pet. der Grieksche bevolking rustig leven Naar aanleiding van de berichten, dat sommige liriksche troepen hulp en ondersteuning ontvangen van de andere zijde van de grens zegt het rapport: „Dat is waarschijnlijk het geval. Het zou echter onjuist zijn aan te nemen, dat het optreden van deze groepen geheel door niet-land- genooten is geïnspireerd." In een bij het rapport bijgevoegde clausule verklaart het conservatieve lid Vane, zonder bepaaldelijk zijn in stemming met de feiten uit het rap port te willen intrekken, dat het accent anders gelegd moet worden. Het rapport is volgens hem niet eer lijk tegenover de huidige Grieksche regeering en dreigt deze te veel met West-Europeesche en te weinig met Oost-Europeesche maatstaven te meten. 1917 «aflosbaar gestolde schuldbe wijzen der te converteeren staats- lecningcn wordt geacht tot ecn overeenkomstig bedrag deel to nemen in do 33J/2 Neder landsche staatsleening 1947. ten zij hij vóór 27 Januari 1947 op een daarvoor bestemd formulier verklaart van do aangeboden conversie-mogelijkheid geen ge bruik te willen maken. Voor deelneming in de conversie is mitsdien geen enkelo handeling vercischt. Bijzonder karakter De conversie-operatie moet, al dus wordt in het communiqué van het ministerie van Finan cien verklaard, worden gezien als een bijdrage tot het financieel herstel van ons land. Zïj draagt een bijzonder karakter. Er zijn nu eenmaal factoren, o.m. het gevaar voor een verstoring van het monetaire evenwicht door een plotselingo en overmatige verruiming van do geldcirculatie, dio tot bijzondere maatregelen nopen. Daarom is ten opzichte van hen. die niet converteeren, bc- paald dat de aflossingen van do te converteeren leeningen niet in vrij geld zullen wor- den uitgekeerd, doch op een geblokkeerde conversierckc- ning. worden geschreven. Dc- I ze conversierekening is niet verhandelbaar en niet be- leenbaar. Zij kan tot vijf jaar f geblokkeerd blijven. Do Ten- I tcvergoeding bedraagt 2J4 f 's ja ars. De minister van Financiën is gemachtigd ter aflossing van het totaal der bedragen, ncboekt op de convcrsierekeningen, op een door hem te bepalen tijdstip, doch uiterlijk op 31 December 1951, een zoo noodig gedwongen leening aan !c gaan. Prospectussen en formulieren voor aflossing zullen van 9 Janua ri af ten kantore van de leden van de Vereeniging voor den Ef fectenhandel, fungeerend als in- taveringskantoor voor dc effecten- registratie, verkrijgbaar zijn. De houders van schuldbewijzen van do te converteeren leeningen zullen voor hun deelneming in do conversieleening tot een nader te bepalen datum geen nieuwa schuldbewijzen ontvangen. Do oude schuldbewijzen zullen tot zoo lang dienen ten bewijze van deel neming in de conversieleening. Zoodra mogelijk zullen, na af loop van de effectenregistratie en dc invordering der vermogensaan- wasbelasting en aanhangige ver mogensheffing, nieuwe schuld bewijzen worden uitgegeven ter vervanging van do oude. Diamant in de Congo In hef mijngebied van Bakwanga in de Belgische Congo 2ijn nieuwe diamantlagen ontdekt met een uitge strektheid van ongeveer 16 ha. Do identificatie van deze lagen is in groote mate vergemakkelijkt door het wetenschappelijk werk van den heer De Magnez, professor aan de Brussel- rche universiteit. B. Baruch treedt uit atoomcommissie Bernard Baruch is afgetreden als Amerikaansch vertegenwoordiger in de atoomenergie-commissie van de UNO. Ook Baruch's collega's hebben president Truman hun ontslag aange boden. Bariich verklaarde in een brief aan den president, dat het werk van de Amerikaansche vertegenwoordigers naar hun meening voltooid was cn dat senator Warren Austin, die de Amerikaansche vertegenwoordiger in den Veiligheidsraad zal worden, het werk zou kunnen voortzetten. President Truman heeft het ontslag van Baruch aanvaard. Hij heeft Baruch geluk gewenscht met het feit. dat de commissie het Amerikaansche plan voor de controle op de atoomenergie heeft aangenomen. Truman kon zich vereenigen met Baruch's standpunt dat het beter is wanneer dezelfde vertegenwoordiger de atoomkwestie behandelt in den Veiligheidsraad en de atoom-commis sie. Baruch's eerste assistent deelde mede, dat er geen sprake is van eenige ott- eenigheid tusschen Baruch en de Ame rikaansche autoriteiten. Baruch is van meening. dat behandeling in den Vei ligheidsraad van de kwesties der atoomenergie en de algemeene ontwa pening maanden in beslag zal nemen en hij wenscht niet daardoor gebon den te zijn. \JA zijn eersten aanval op onze L bibberende botten heeft Koning Winter ons enkele dagen respijt ge geven om eenigszins te ontdooien, waarna hij met volle hevigheid het offensief heeft heropendVoor zoo ver mogelijk hebben wij ons Zonilag „tactisch gedistantieerd" in onze huiskamers. Maar vandaag hebben wij ons, gehuld in alles wat ons tegen de geniepige aanslagen van den gierenden ijzigen wind kan be. schermen, buiten de beschuttende muren gewaagd, want het dagelijk- schc brood eischt dit offer. Rillend hebben wij voor publieke thermometers gestaan en geconsta teerd, dat de alcohol weer gedaald was. Zaterdag drie graden. Zondag zes, vanmorgen negen graden onder nul. Het is te hoven, dat deze reken, kundige reeks zich niet voortzet, want anders zitten we op den laat. •s/en dag van de week in een Zuid- Pnol-temperatuur van —24 Celsius. Dan bestaat de kans dat de beman ning van de Willem Barentsz" ons uitlachtomdat zij de icijk naar warmere gewesten" hebben geno. men. Gedeelde kou Met ven variatie op een bekenl spreekwoord kunnen wij zeggen: „Gedeelde kou is halve kou", of schoon de realiteit anders is. lleel Europa rilt: de Berlijnsche corres pondent van het ANP meldtdat de nieuwe koudegolf de records van December gebroken heeft. Zondag morgen vroor het in Berlijn en Ham. burg 16 graden, gisteravond was Je temperatuur gedaald tot —20 Sinds 1011 is het daar niet zoo kou-J geweest! De weerberichten voorspellen voorloopig aanhouden van de vorst en ernstige gevolgen tor de bevol tang in de Duitsche groote steden worden voorzien. Het stopzetten van de binnenvaart heeft in steden van het industriegebied Westfalcn reeds geleid tot slagnatie ni le bicodvoorziening. Nadat in Hamv ver en Uamburg de geheele indu strie reeds is stilgelegd door be per king van de kolenaanvoer worden vanaf morgen in Hamburg ook olie theaters gesloten teneinde alle nog voorradige kolen beschikbaar te hebben voor electriciteitsvoorzie- ning. De stopzetting van de groo te bedrijven in Berlijn is voorloopig verlengd tot 13 Januari. Maar het ergste heeft Oosten rijk het te verduren, het vriest daar momenteel 27 graden. Ten gevolge van de uiterst slechte I brandstoffenvoorziening vreest men, dat de gevolgen catastro. f faal voor de bevolking zullen Boerenzoons gaan naar Australië Tusscnen de Australische regeering en de Stichting Landverhuizing Ne derland te 's-Gravenhage is een overeenkomst tot stand gekomen, welke voor 1947 alleen voorziet in de plaatsing van een aantal boerenzoons, als ondergeschikten op landbouwbe drijven in Australië, als eerste stap voor hun vestiging op een eigen be drijf. Hiervoor komen in de eerste plaats ongehuwden-jn aanmerking, en indien mogelijk een klein aantal echt paren. In verband mei het gebrek aan woonruimte, kunnen gezinnen met kinderen voorloopig nict worden ge plaatst. Het vertrek zal in de maand Mei of Juni plaats vinden. Reiskosten en landingsgeld zijn voor eigen reke ning. Aanmeldingen kunnen gericht worden aan de Stichting Landver huizing Nederland. Kortenaerkade 10. 'e 's-Gravenhage .t, i'ój' v n Felle koude wind Weersverwachtingmedegedeeld door het K.N.M.Ite De Bilt, gel- dig tot Maandagavond. In het Noord-Oosten van het lend strenge. ïn het Zuid-Westen van het land matige tot strenge vorst Vooral aan de kust tijdelijk tormach'ige uind tusschen Zuxd- Oosf en Oor.t. Meeslicht bewolkt. 3"ter m het Zuid-Westen van hef j '"nel wat toenemende bewolking .llllllllllllllllllIHllllllllllllllll

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1