DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Pres. Truman waarschuwt tegen stakings-strafwetten Was Hakkie Holderts gastheer SD-agent? Geruchten rond de bindende notulen van Linggadjati Gerbrandy wenschte geen splitsing der functies Ir. den Hollander zet Hupkes' bedrijfspolitiek voort Bedrij f sorgani satiewet vóór Paschen in hef parlement? Verdere prijsstijging moet voorkomen worden Deze week zeep! Binnenkort soda! Monty te Moskou ,Koningin Emma" in brand I Buus is jarig Elfstedentocht op Donderdag a.s. Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL' Dinsdag 7 Januari 1947 Nr. 537 6e Jaargang Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER TRUMAN heeft in zijn boodschap aan het thans in meer derheid republikeinsche Congres gisteravond met nadruk gewaarschuwd tegen het maken van wetten die stakende arbeiders met straffen bedreigen. Wel stelde hij in zijn .sociaal programma van vier punten voor, wetten tot stand te brengen die stakingen tot het oplossen van juridische geschillen zouden verbieden. Als een van de belangrijkste taken van het Congres noemde Truman de stabilisatie van de nationale econo mie, waardoor verdere prijsstijging voorkomen wordt. Over de bui- tenlandsche politiek zei Truman: De Sovjet-Unie en wij moeten ons het meest bezig houden met de collectieve veiligheid, en niet met het bevorderen van onze individueele veiligheid. Truman begon zijn verslag met een oproep aan beide partijen tot samenwerking: „De macht der toekomst van dit land te vormen ligt in onze handen de uwe en de mijne gezamenlijk. Als wij er in kunnen slagen in dit jaar cn het volgende bij ieder onderwerp de juiste handelwijze zullen kun nen vinden, dan zullen wij voor ons volk een ongekende welvaart tot stand kunnen brengen." Truman wees erop, dat het waarschijnlijk is dat het congres en de president in sommige op Jzichten van meening zullen ver schillen. Hij drong echter aan op samenwerking zonder te denken aan partijschappen. Met betrekking tot de sociale ■wetgeving, die dit congres waar schijnlijk zal herzien, drong de president er op aan geen straf wetten op te nemen in het ar beidsrecht: „Wij moeten niet om een paar arbeidersleiders te straf fen. wetten aannemen die de rechten van de arbeidersklas- se aantasten. Wij moeten niet onder den druk der emoties onze Amerikaansche vrijhe- j den in gevaar brengen door slecht-overwogen handelingen, die tot gevolgen leiden die noch voorzien noch gewenscht zijn. Wij moeten niet verge ten dat in 1946 bedrijfsleiders en arbeidersleiders gezamen lijk verantwoordelijk waren voor het mislukken van on derhandelingen." Truman maakte een uit vier punten bestaand sociaal program ma bekend: 1. Een spoedig tot stand bren gen van wetten, die stakingen, waarbij juridische geschillen op deze wijze worden beslist, onwet tig worden verklaard, en waarbij een arbitrage-instantie wordt ge schapen die deze geschillen regelt. 2. Het bevorderen van het slui ten van collectieve arbeidscon jtracten. 3. Het verbreeden der nationale sociale wetgeving. 4. Het benoemen van een com missie door het congres om een onderzoek in te stellen naar de verhouding tussehen werkgevers en werknemers, die niet later dan 15 Maart in werking zou treden. Vredesverdragen Ten aanzien van de buitenland- sche politiek zeide Truman dat wat ook de gebreken van de vre desverdragen met de voormalige satellieten van de as mogen zijn, deze verdragen zoo goed zijn als men mocht hopen te bereiken. Verdere discussie zou de binnen- landsehe toestand van de betrok ken landen ernstig in gevaar brengen. Gedurende de debatten over i de verdragen hebben de Ver- eenigde Staten het duidelijk 1 gemaakt, dat zij zich niet ■y meer in het isolationisme zul- len terugtrekken. Met betrekking tot de Sowjet Unie zeide Truman, dat de ver schillen tussehen beide landen het feit niet mogen verdoezelen, dat beide landen belang hebben bij het spoedig tot stand brengen van de vredesverdragen, waarbij weer normale verhoudingen ont staan. „Wij moeten ons beiden het meest bezig houden met het I bevorderen van de collectieve S veiligheid, en niet met het be ll^ vorderen van onze individuee- le veiligheid." De bezettende mogendheden moeten de onafhankelijkheid van Oostenrijk erkennen en hun troe pen terugtrekken, aldus Truman. Duitschers en Japanners moeten weten waar zij aan toe zijn met hun grenzen hun hulpbronnen en welke herstelbetalingen zij moeten betalen. Zonder te pogen hun binnenlandsche zaken te re gelen kunnen wij er ons van ver zekeren dat zij zich ontwapenen belangrijke taken in het Ame rikaansche binnenlandsche bestuur: de stabilisatie van du algemeene binnenlandsche economie (als de prijzen ver- der stijgen bestaat het gevaar dat het publiek de enorme productie die in 1947 ver wacht wordt niet zal kunnen koopen), het doen naleven van de anti-trustwetten en het in evenwicht brengen van de begrooting. De president zeide den steun der icgeering toe bij den strijd le^en kleinzieligheid op het ge bied van godsdienst en ras. en hij beloofde het Congres om verdere wetgeving te verzoeken om dezen strijd u'i te kunnen breiden. Enkele uren na Trumans rede diende de democratische afge vaardigde Sabeth uit Illinois in hc-t Congres een wetsontwerp in om immigratiequota die in Juni het eind van het belastingjaar niet bereikt waren, voor vluch telingen tc bestemmen. TRUMAN Naar „Het Parool" verneemt zal deze week een bon worden aange wezen voor 250 gram harde zeep. Tevens zal op de E-kaart voor babies een extra-bon worden aan gewezen, waarop 90 gram toilet zeep zal worden verstrekt. De winkeliers zullen voor het eerst na langen tijd weer be voorraad worden met soda. Daartoe heeft de distributie- dienst de grossiers coupures verstrekt met toewijzingen dier voege, dat op een rantsoen bon van 250 gr. waschpoeder nu per rantsoen 125 gram soda wordt verstrekt. De huismoeders wachten dus maar af! In een Zaterdagmiddag beleg de tweede bijeenkomst van de oiganisatic „nationaal reveil" heeft Dr. \V. K. Feuilletau de Bruyn wederom een feilen aan val gedaan op het huidige regee- ringsbeleid inzake de Indonesi sche kwestie. In den loop van zijn betoog noodigde spreker de regeering uit de geruchten te ontkennen welke in Indie in om loop z:jn aangaande den inhoud van de aan de ontwerp-overecn- kemst van Linggadjati toege voegde „bindende notulen". Prof. Schermerhorn zou in een (Eigen berichtgeving) De „Potamide", het zeewaardi ge jacht, dat in de haven van Monnikendam lag met den voor- maligcn directeur van „De Tele graaf", H. H. C. Holdert Jr. als verstekeling aan boord, was eigendom van een man, die zich in de bezettingsjaren chepzc-cvor seller en ontdekkingsreiziger noemde. Hij was Nederlander van nationaliteit, gehuwd met een Duitsche barones, maar zijn ont dekkingsreizen bestonden daarin, dat bij het jacht verhuurde voor pleziertochten op de Middelland- sche Zee. Ilij werd er reeds in 1910 van verdacht den bezetter handlan- gersdiensten te bewijzen en zijn houding in den loop der jaren was van dien aard. dat hij na rle bevrijding werd geïnterneerd. Het ontbreken van voldoende bewij zen leidde echter tot zijn invrij heidstelling. Er zijn thans echter nieuwe feiten hekend geworden, die aanleiding geven tot een her opening van het onderzoek. Want deze Nederlander, die in den bezettingstijd het Duit sche ..Von" aan zijn naam toe voegde, schijnt uitstekende re laties te hebben onderhouden met den S. D. Hij was zoo nieuwsgierig, dat reeds in 1910 een Duitscher, die vele jaren in ons land vertoefde, zich bij den S.D. meldde met de mecledeeling, dat een Hollandsche spion hem voortdurend probeerde uit te hooren. Hij noemde 's mans naam en de S.D.-cr, met wien hu sprak, informeerde telefonisch bij dc afdceling „Eins C." of dez.e naam daar bekend was. Direct daarna begaf hij zich naar de knrtotheek cn weldra kwam hij terug met de posi tieve mcdedeeling: „Maak U maar niet ongerust, dieser Herr ist ganz in Ordnung". Bovendien beschikte deze „diep zee onderzoeker" over een aanbe veling van de S.S., die hem bij alle Duitsche instanties introdu ceerde. Deze nieuwe feiten zijn thans in onderzoek. Men mag hopen, dat voldoende aanwijzingen aan het licht zullen komen om te ontdek ken hoe een jacht, waarop in oor logstijd de Duitschers „kind aan huis" waren, bijna twee jaar na de bevrijding nog bestemd kon worden om Holdert Jr. naar een „veilige haven" te brengen. vergadering verklaard hebben dat men indertijd op de Iiooge Yeluwc in moeilijkheden kwam omdat de regeering niet bekend was met een bepaalde afspraak tussehen Sjahrir en Van Mook Bovendien zou prof. Schermer hom de kroon aan beide partijen hebben aanbevolen „als sym bool". De heer Van Poll zou de positie van de kroon vergeleken hebben met een „onpartijdig des kundige", waarvoor men, vol gens hem. onze Koningin beter kan bestemmen dan den Koning van België, hetgeen slechts als een beleediging gekenschetst kan worden. Dr. van Mook zou het hoofd van de Unie als voorzitter van een gezamenlijk orgaan zonde- stem betiteld en hem met den president van Frankrijk, „die wel is waar aan het hoofd „der rransche Republiek staat, maar niets te zeggen heeft," vergele ken hebben. Van de zijde der republiek zou daarop geantwoord zijn, ..dat de positie van de Kroon nu veel duidelijker was geworden". Indien de regeering deze ge ruchten wil weerleggen, aldus spreker, kan zij slechts de notu len publicccrcn, om aldus haar houding te rechtvaardigen. De lieer B. Boclhouwer. verge leek de politiek van Dr. van Mook en de Commissie-Generaal met het optreden van Mussert cn Scyss Inquart in Nederland, wel ke vergelijking z.i. ten nadoele van den luitenant-Gouverneur Generaal en do Commi6sie-Gcne raai uitviel. Bij onze administratie ligt ter inza ge een lijst van od Java geïnterncer ■len. die op 13 December uit diverse kampen naar Batavia evacueerden. Immigratie Truman verklaarde, dat naar •zijn meening de Vereenigde Sta- niet genoeg gedaan hebben ■ten voor de immigratie van verplaat ste personen, en hij drong er bij het Congres op aan wegen te vin- den om de immigratie van deze personen te vergrooten. De Vereenigde Staten wenschen geen monopolie voor zichzelf of voor welke groep van naties over de atoomenergie: zij willen slechts garanties dat geen land atoomenergie zal gebruiken voor militaire doeleinden. Naast de arbeidswetgeving noemde Truman drie andere NIWIN-kerstpakketten besmeurd Het Eerste Kamerlid Al gr a heeft den minister-president dc volgende vragen gesteld: 1. Heeft dc regeering kennis ge nomen van de berichten, onlangs in enkele dagbladen verschenen, volgens welke vcrsehillcndeKer.it- pakketten, bestemd voor de mili tairen in Nederlandsch-Indië, bij aankomst tc Tandjong Priok ont sierd bleken door opschriften als: Vroolijk Kerstfeest, ploerten", Vroolijk Kerstfeest, moordenaars" en „Vroolijk Kerstfeest, ellende lingen" en is inderdaad bij onder zoek te bevocgder plaatse geble ken, dat die opschriften tijdens het inladen te Amsterdam zijn aangebracht? 2. Is de regecring zoo de des. betreffende medcdeelingcn met de waarheid in overeenstemming zijn bereid een streng onderzoek naar de daders in te stellen? Leo van der Helm bijna hersteld Leo van der Helm, één der ver dachten van den moord op de 61- jarige Anna M. Marsman, uit de Warmoesstraat te Amsterdam, die zooals wij meldden, lijdende was aan een ernstige infectie- is aan de beterende hand. Over enkele dagen hoopt men dat hij voldoende hersteld is om geconfronteerd te worden met de gebroeders Hoogenboom. de twee andere verdachten, tegen wie hij, als ooggetuige bij den moord, een bezwarend getuigenis heelt afge legd. Nu de ijsdam bij Vreeswijk is gebro ken wordf de dienst tussehen Vianen en Vreeswijk door sleepbooten onder houden, De aankomst van een der booten /e Vreeswijk na een zwaren tocht door de drijvende tjsscholsen. Op den achtergrond de verkeersbrug, die helaas nog niet gereed .s Dr. Van Mook heeft gister avond tegenover een bijzonderen correspondent van A.N.P. de verklaring van prof. Gerbrandy, dat de machtsvolkomenheid door de koppeling van de func ties van minister van Koloniën en van luit.-generaal door dr. Van Mook gewild zou zijn, te gengesproken. Dr. Van Mook verstrekte een aan tal gegevens om aan te toonen, dat de koppeling van functies gesteund werd door prof. Gerbrandy, die toen tertijd ie portefeuille van Koloniën beheerde en als zoodanig aftrad, voorts door den minister van Marine, luit. adm. J T Fürstner cn den minis ter van Handel. Nijverheid en Scheepvaarr. P Kersteus. Dr. Van Mook zeide, na zijn aan komst te Londen in April 1942 te hebben aangedrongen op de split, sing van de functies van minister \ap Koloniën en van luit. gouv. ge neraal. zoodat het algemeen bestuur in Australië kon zetelen, doch prof. Gerbrandy kon hiermede niet instem men, daar hij een concentratie van alle bevoegdheden te Londen noodig achtte. Na de verovering van de Noord kust van Nieuw-Guinea en de bezet ting van een deel van Morotai moest Staatsblad D 65 (KB van 23 Decem ber 1943) houdende de noodregelin- gen voor het Algemeen Bestuur, in werking worden gebracht. Wederom had dr. Van Mook de scheiding van heide functies voorgesteld. Prof. Gerbrandy had hiertegen echter be zwaar. zoodat bij besluit van 14 Sep. tember 1914 de koppeling van func ties gehandhaafd bleef. Inzake de plannen tot staatkundi ge hervorming in Nederlandsch-In- dié na den oorlog is in den loop van 1942 een nota opgesteld door een commissie van deskundigen ge publiceerd door rnr. W II vin Helsdingen in „De plaats van Nederlandsch-Indië in het Konink lijk"). Daarnaast werd de noodzake lijkheid gevoeld van een duidelijke uitspraak. Dit inzicht leidde tot de Decembcrrede van de Koningin. j Paarden van Londen hebben griep De paarden van Londen staan op het oogenblik te niezen en te bibberen in hun stallen. Er is na- melijk een influenza-epidemie on- der de viervoeters uitgebroken. Honderden dieren zijn door de „paarden-influenza" aangetast. In 1935 heerschte een soortgelijke epidemie. Deze ziekte veroorzaakt thans groote moeilijkheden op transport- gebied, vooral omdat de bestel- diensten der spoorwegen voor een deel nog op paardentractie zijn j 5 aangewezen. Gewonde militairen komen naar huis Op 4 Januari is het schip ie „Kota Inten" met een transport van 1107 gewonde en zieke militairen en 23 burgers uit Batavia naar Nederland vertrokken. Gerbrandy contra Van Mook Prof. P. S. Gerbrandy heeft tegenover den Indischen redac teur van het A.N.P. te kennen gegeven, dat de door het A.N.P. gepubliceerde verklaring van dr. Van Mook in strekking niet onjuist is, al is zij wel in enkele detailleeringen niet geheel aan vaardbaar. „De mededeeling van dr. Van Mook raakt echter het betoog in mijn radiorede niet", aldus prof. Gerbrandy. Economisch contact met België De financieel? en economische on derhandelingen tussehen Nederland en België, welke Zaterdag j.I. met, het bezoek van den Nederlandschcn minister van Ruitcnlandschc Zaken werden ingeleil, zijn ook deze week \oortgezet. Tijdens de onderhande lingen zijn nog enkele detailpunten van het nieuwe financicele accoord besproken. De heer Spierenburg is naar Lu. xemburg vertrokken, waar de raad voor economische samenwerking, samengesteld uu. vertegenwoordigers i Ne*Ierland, Ti ank rijk cn van de Belgis; hLuxemburgsche economi sche uire. bijeen zal komen. Naar wij vernemen, zal de wisseling in de hoogste leiding van de Nederlandsche Spoorwegen, waar per 1 Januari ir. W. Hupkes als president-directeur is opgevolgd door ir. F. G. den Hollander, niet beteekenen, dat de leiding zich in nieuwe banen zal bewegen. De lijn, die tot 17 Scptembor 1941 den dag van 't uitbreken van de spoorwegstaking gevolgd is, zal worden voortgezet. Na de bevrijding was dc eerste taak de schade van hetgeen vernield was te herstellen. Tegen dezen achtergrond moet men het gevoerde beleid zien. Deze perio- do van herstel loopt nu af cn er wordt gewerkt, om Nederland te ge ven, wat het noodig heeft: n.l. een goed functionneerend verkcerswe zen. Na 1878 is het inwonertal van Ne derland ruim verdubbeld; doch wi zien. dat er 26 maal zooveel gereisd wordt. Do ervaring loeft: hoo com pactcr de massa is, des to grooter de Gehuld in een warme schapen vacht tegen de Russische kou arri veerde Veldmaarschalk Lord Mont gomery gistermiddag te Moskou waar hij de gast zal zijn van het SowjetlegerIn een toespraak die door de radio werd uitgezonden, zeide Montgomery, dat hij als sol daat gekomen is om een bezoek aan het Sowjetleger te brengen. „Ik wil een vriendschappelijk contact tussehen onze legers leggen", aldus de. veldmaarschalk, „cn ik hoop dat daaruit wedcrzijdsch begrip cn ver trouwen moge voortvloeien, dgt in ons beider belang zal zijn". Zij beteekent einde van 't kapitalisme \\I ELLICHT nog voor W Paschen zal de be- drijfsorganisatiewet door het parlement in behandeling wor den genomen", deelde prof. dr. Veraart tijdens een inleiding over Bedrijfsorganisatie", die hij Zondagmiddag voor de Kath. Ver. van mijnbeambtcn en den R.K. Mijnwerkersbond hield, mede. Naar liet oordeel van prof. Ver. aart, die reed<? meer dan dertig jaar \oor bedrijfsorganisatie ijvert past het mijnsïatuut zeer wel in het kader van de wet. Een rege ling krachtens een C-A.O. kan niet de schaduw staan van de in dit statuut toegekende bevoegd heden t.a-v. de arbeidsvoorwaar den cn de bcdrijfspolitiek. Verzet van zekere zijde is •te verwachten, omdat de pu bliekrechtelijke bedrijfsorgani satie het volledige einde van liet kapitalistische stelsel be teekent. De hoofdzaak is en blijft: „Wij hebben de publiekrechtelijke be dril fsorganisatic on zullen deze vasthouden tot eiken prijs. Met alle macht moet aan liet statuut an rechten en plichten worden gewerkt, waardoor het voor de toekomst niet mogelijk zal zijn, dat er weer werkloozenmisèrc als voor den oorlog zal terugkomen, aldus prof. Veraart. Onder een BO. blijft een arbeider lid van zijn bedrijf en loon ontvangen, ook al is er op het moment geen werk voor hem. Bovendien moet voor een goede en rechtvaar, dige bedrijfsrechtspraak worden gezorgd. Deze rechtspraak dient Zaterdagavond is te Vlissingen eep uitslaande brand uitgebroken :ir. boord van het motorsc» ,.Ko irgin Emma" van de stoomvaart, maatschappij ..Zeeland". Dit semp wordt op het oogenblik op de Kon. Mij „De Schelde" van troepen transportschip verbouwd tot passa- lersschip. De brand liet. zich zcr tig aanzien en in wijden omtrek was de vuurgloed zichtbaar. Niet temin slaagde de brandweer van lissingen er in binnen twee uur her vuur meester te worden Er is ernstige schade aangericht, onder moer aan de huid van het schip, die roodgloeiend is geweest. in twee deel en te worden gespitst: één voor kleine en één voor groo- tere geschillen. Voor do mijnen rnoet een be drijfsorganisatie in het leven ge roepen worden met eigen veror denende macht, met eigen rechts posities en eigen rechtspraak. Daarboven komt de sociaal eco nomische raad te staan, welke voor het algemeen belang heeft op te komen en de macht krijgt om verordeningen der hedrijfsorgani. satie te vernietigen, ais dit noo. dig zou blijken cn tenslotte zelf regelingen z.ou kunnen treffen Van de uitspraken van dezen raad zal echter beroep op den kroon mogelijk blijven. Buziau viert vandaag zijn ze- ventigsten verjaardag in zijn wo. ning te Rijswijk. Ilij maakt zich niet druk meer en geniet, van zijn welverdiende rust bij een dams pellet je. Naar een overeenkomst in Egypte? De ontwikkelingen, die zich tijdens hef afgeloopen wepk-end en vandaag in de onderhandelingen over het En- gelsch-Egyptische verdrag hebben voorgedaan, zijn voor waarnemers te Caïro aanleiding te meenen. dat er thans meer reden is voor hoop op overeenstemming. Na de langdurige besprekingen, die gedurende het week-einde tus'chen den Egyptischen minister-president. Nokrasji Pasja en den Britschen ambassadeur te Caïro. Sir Ronald Campbell, zijn gehouden, heeff. de Britsche ambassade zich op. nieuw met bet Engelsche ministerie van buitenlandsche zaken in verbin ding gesteld. Gen. Clay gouverneur der U.S.-zone Luit.-generaal Lucius D Clay, de plaatsvervangend militair gouver neur van do Amerikaansche bezet tingszone van Duitschland, zal ge neraal Joseph P MacNarney opvol gen als militair gouverneur van de Amerikaansche bezettingszone cn commandant van de Amerikaansche strijdkrachten in Europa. De aangekondigde benoeming is het gevolg van de reorganisatie van het Amerikaansche leger in Duitsch land en Oostenrijk. Luit.-generaal Geoffrey Keves. thans commandant van het ierde Amerikaanscho U-gei, zal generaal Mark Clark opvolgen als commandant der Amerikaansche strijdkrachten in Oostenrijk, doch eerst nadat de besprekingen te Mos. kou over het vredesverdrag met Oostenrijk zullen zijn voltooid. reisbehoefte wordt. Daarom zullen alle onderdcelen van ons verkeors. apparaat groote uitbreidingen moe ten ondergaan. De verkeersmaatre gelen moeten prevaleeren. Zonder hegemonio-politiek zal men moeten streven naar harmonische sa- menworking om, overeenkomstig do rcgeeringspolitiek. tc komen tot een goed verkeerswezen. Met een minimum van inves- teeriDg moet het maximum wor den bereikt van liet vervoersap. paraat. Dit is mogelijk, wanneer het railverkeer, 't luchtverkeer, de zee- en de binnenscheepvaart en niet te vergeten het wegvor keer, samenwerking verlangen in de juiste verhoudingen tot el- I kaar. Beroep of industrie De genoemde componenten zullen ernaar moeten streven voor de ont wikkeling van het verkeerswezen, een beroep te -doen op do nationale industrie. Do stimuleering, wolko do spoorwegen aan de industrie geven, zal wellicht het buitenland aanlei ding geven ook in Nederland bestel lingen te doen, waardoor weer een vergrooting van onzen export zal worden bereikt. De politiek van do spoorwegleiding blijft erop gericht zich zelf te bedruipen. Er zal van een grootere vrijheid, door een desnoods terugvallen op don staat, dan ook geen sprake zijn. Het bedrijf is ge heel „selfsupporting" en vorliezon komen niot voor. Er is een behoorlijk bedrijfsoversehot. Wat do nieuwe dienstregeling be. treft, vernemen wij, dat ingaande 1 Mei een dienstregeling tot stand komt, welke zoo frequent mogelyk is i.v.m. het beschikbare materiaal. In samenwerking met het wegverkeer is dan ook het plafond bereikt. Zooals bekend is. wordt op 10 Januari de brug bij Zaltbommel geopend en wanneer de langdu rige vorstperiode de werkzaam heden niet al te zeer belemmert, volgt op lö Maart de openstel ling van de brug bij Hedel. Ingaande 4 Mei zijn de diensten van Rotterdam—Dcu Haag naar Utrecht en het baanvak Utrecht- Den BoschEindhoven geherelectri- fiseerd, waarna in den winter van dit jaar UtrechtArnhem en Utrecht Amsterdam gereed zullen zyn om met electrische tractie to worden ge reden. Ir. Hupkes ten paleize Gistermiddag heeft H.M. ir. W. Hupkes. oud president-directeur der Nederlandsche Spoorwegen en een tiental spoorwegmannen, uit alle ran. gen, in haar paleis op den dam ont vangen. Deze ontvangst droeg een be sloten karakter en werd slechts door enkele leden van de hofhouding bij gewoond. Ruim vijf kwartier heeft de Ko ningin zich met ben onderhouden, die allen een belangrijk aandeel hebben gehad in liet, spoorwegverzet. Tevens heeft zij officieel afscheid genomen van ir. Hupkes. als president-direc teur der N.S. H.M, lief zich door ieder persoon lijk inlichten over zijn werk gedu rende bet spoorwegverzet. Het bestuur van de Elfsteden ver. eeniging maakt het volgende be kend: Óp Donderdag 9 Januari a.s. zal wederom oen elfstedentocht wor den gehouden. Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen deelnemen. Er zal in twee afleeiingen gereden worden, n.l. wedstrijd cn tocht, welke achtereenvolgens om 5.30 uur en anaf 6 uur starten van uit Leeu- wardei. Aan den wedstrijd mogen geen dames deelnemen. De cindcon- trólewedstrijd wordt gesloten twee uur na aankomst van den winnaar. De prijzen bestaan uitsluitend uit medailles. Do eindcontróle-toeht wordt gesloten om 24 uur. Ieder die het eindpunt bereikt voor sluiting van zijn eindcontróle ontvangt het zilveren elfstedenkruisje. Man door drijfriem gegrepen Hedenmorgen was de 46.jarige R N Veiuleloo uit de Ackorsdijkstraat te Rotterdam bij werkzaamheden in de fabriek van de firma C Jamin al daar bij een machine bezig met het omleggen van een drijfriem. Daarbij geraakte de rechter mouw van zijn jas tussehen riem en wiel bekneld; met het noodlottig gevolg, -dat de map ecnige malen werd rondgeslin gerd en tegen het plafond sloeg. Do rechterarm werd geheel afgerukt. In hopeloozen toestand werd do man naar het ziekenhuis Coolsir.gel ver voerd, waar hij in den loop van den lag is overleden. Strenge vorst Weersverwachting, medegedeeld w door het K.N.M.Ile De Bilt, gel- I t"lig tot Woensdagavond. Aanvankelijk nog icts verder af- nemende, doch later weer toene- mende wind uit Oostelijke rich. Ving. Enkele overdrijvende wol- keuveldenvrijwel overal droog weer ln den nacht, vooral in het Noord-Oosten van het land, 3 strenge vors( Overdag strenge tot matige vorst. ----- - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiüiiiiiiiiu

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1