DAGBLAD VOOR AMERSFOORT BYRNES IS AFGETREDEN Honderd storm koeien bij gedood I VORST TEISTERT EUROPA Generaal Marshall tot zijn opvolger benoemd Canada wordt volwassen Delft" verleent heden vier eere-doctoraten „Gerbrandy breekt verzet tegen Linggadjati" Rust in Palembang weer gekeerd Donderdag geen elfstedentocht Als de prinselijke baby er is... Deensch schip met zware slagzij in' Amsterdam gearriveerd Fransche troepen bezetten Hanoi Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct- UITGAF VAN DE STICHTING HETPAROOL V oensdag 8 Januari 1947 Nr. 538 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER JAMES BYRNES, de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken, heeft Truman zijn ontslag aangeboden. De president heeft het ontslag „slechts noode en met diepe spijt" aanvaard; het gaat op 10 Januari in. Ueneraal Marshall, Trumans speciale gezant in China, die op het oogenblik juist onderweg is van Nanking naar Washington om rapport uit te brengen, is als Byrnes' opvolger benoemd. Byrnes overwooc reeds op 16 April 1916 af te treden. In een b**ief vaan dien datum deelde hij Truman mede, dat hij van zijn dokter advies had gekregen het kalm aan te doen. Byrnes verklaarde toen dat hij zijn ontslag wenschte te doen ingaan op 1 Juli 1916. Op 19 De cember schreef Byrnes weer aan president Truman en herinnerde hem eraan dat hij gehoopt had reeds op 1 Juli af te treden aan gezien hij verwacht had dat dan de vredesconferentie zou zijn be sloten. Toen het duidelijk werd dat ik te optimistisch was ten aanzien van het voltooien van het werk aan de vijf vredesverdragen met de satellieten van de as," zoo schreef Byrnes in zijn laatste brief, „heb ik u medegedeeld dat ik zou voortgaan tot zij afgedaan zouden zijn. Nu wij volledig tot overeenstemming zijn gekomen en de verdragen op 10 Februari geteekend zullen worden, zou ik gaarne van mijn taak ontheven worden." ..Geen man, die gewerkt heeft als pninister' van buitenlandsche zaken zou grooter steun en be moediging gevraagd of gekregen kunnen hebben dan u mij heeft gegeven", aldus Byrnes aan Truman, De aankondiging van het ont slag van Byrnes en de aanvaar ding daarvan door Truman kwam eenige uren nadat Byrnes een bezoek had gebracht aan Truman. De president schreef bij het aanvaarden van het ontslag: „Ik besef zeer goed hoe zwaar en gecompliceerd de vraagstukken zijn geweest, die u hebt moeten behandelen sinds ge uw ambt aanvaardde in Juli 1915". Tact en oordeel Truman complimenteerde Byr nes voor zijn werk. en hij rele veerde in het bijzonder zijn „zeld zame tact en oordeel en indien noodzakelijk zijn vastbesloten- Romme naar Indonesië om te Juisteren" „Ik ga naar Indonesië om te luisteren, te luisteren cn nog eens te luisteren wat men mij te zeggen heeft", verklaarde gis teravond prof. mr. Romme tij dens een vraaggesprek voor den K.R.O. over zijn reis naar In donesië. „In de eerste plaats over het heden, maar vooral ook over de toekomst. Natuurlijk ook om eenige informaties te brengen, hoe het verloop van de kwestie Linggadjati hier is geweest. Deze inlichtingen kun nen veel misverstand wegne men." Linggadjati kan het begin zijn van iets goeds of het be gin van iets minder goeds. Daarom moeten alle construc tieve krachten samengetrokken worden. Natuurlijk kunnen al leen de achteraan komende lie den nog spreken van vóór of tegen Linggadjati Prof. Romme legde er den nadruk op, dat Linggadjati een „voldon- gei: feit" is opgetrokken op bas's van dat veel dieper ingrijpende vol dongen feit: do Koninklijke rede, tot stand gebracht onder de verant woordelijkheid van de regeering van Gerbrandy en Van Mooie.'' „Het gaat niet meer over de vraag: vóór of tegen Linggadjati, het gaat nu over de vraag: vóór of tegen den opbouw op basis van Linggadjati. En dat dit het geval is, blijkt wel duidelijk uit de afbrokke ling van den verzetskring te^eu Linggadjati." „Non zoo'n paar redevoeringen van professor Gerbrandy en ik denk, dat deze albrokkeling een veel duidelijker feit zal zijn," zei prof. Romme. Prof. Romme deelde tevens mede, dat hij in Indonesië zijn oor tc luis teren zou leggen, wat men daar voor constructieve denkbeelden heeft. IIij hoopte zoodanige contac ten to leggen, dat bij voor de rijks- conferentie zoo goed mogelijk voor bereid zou zijn. „Daarenboven hoon ik met onze jongens in contact te komen, vooral met do troepen zelf". Prof. P. S. Gerurandy zal Don derdagavond 9.45 uur over beide zenders een radiorede houden ter beantwoording van de officieele re- gceringsverklaring van Vrijdag. beid en vasthoudenhcid", en schreef verder: „Ge hebt een vaste hand gehad bij de moeilijke problemen die zonder ophouden ontstaan zijn. Voo1" alles wat 6e deed geduren de den oorlog en bij het tot stand brengen van den vrede hebt ge den dank van het volk verdiend. Ik zeg due: goed' gedaan, in de hoop dat wij ook verder een be roep op u mogen doen voor den raad. dien ge uit een zoo rijke en afwisselende ervaring kunt ge ven". Het ontslag gaat zoo spoedig mogelijk in, om den opvolger in staat te stellen zich voor te be reiden voor de conferentie te Moskou op 10 Maart. Byrnes is op het hoogtepunt van zijn carrière afgetreden. Men geeft toe dat generaal Marshall op zeer veel moeilijkheden zal sluiten bij het kweeken van een- Op Nieuwjaarsdag is in Canada de wet in werking getreden, waarbij de bevolking van het dominion, met be houd van hun tot dusverre geldende status \an Britsch onderdaan, hun eigen, Canadeeschc nationaliteit k rijgen. Canada is hiermede het eerste do minion dat een eigen nationaliteit heeft. Het beteekent echter niet dat de Canadeczcn den band met 't moe derland losser maken. Zooals de ont werper van de wet, Paul Martin, op dat oogenblik s taats-secretaris, minister van gezondheid zei: „De wet op het Canadeesche staatsburgerschap is een belangrij ke stap vooruit in de ontwikkeling van een grooter nationaal bewust zijn. Er was te weiniir, niet te veel, nationale trots in dit land. „Nu kunnen we ons wettelijk Canadeesche burgers noemen, zonder evenwel de oud^ banden van trouw, vriendschap en wederzijdsch belang to vergeten, waardoor wij er ons op kunnen roemen, deel uit te maken van bet groote Gcmeenebest". Iedor die op 1 Januari wettig in Canada was gevestigd heeft thans het Canadeescho staatsburgerschap gekregen. Immigranten uit En geland of elders moeten vijf jaar in het land wonen om op het bur gerschap aanspraak te kunne.» ma ken. Op speciale scholen zullen niet. Britsche immigranten onderricht krijgen in de Canadeesche levens stijl, cn de staatsinrichting. Het belangrijkste resultaat van de nieuwe wet is, dat aan de tegenstel lingen tusschen de verschillende be volkingsgroepen door het gemeen schappelijk staatsburgerschap voor goed een einde wordt gemaakt. Maandagavond zijn generaal- majoor Buurman van Vrecde, dr. J. van de Velde en dr- Gani. die Maandagochtend naar Palembang waren vertrokken, naar Batavia teruggekeerd. Aneta heeft van welingelichte zijde vernomen, dat het conflict te Palembang thans als bezworen mag worden be schouwd. De commandant van de Nedcrlandsche troepen stelde 5 Januari een ultimatum aan de In donesische autoriteiten, waarin onmiddellijk terugtrekking werd ecischt van alle rcpuhlikcinsche troepen uit het gchcele stadsge bied van Palembang en een strook rond de stad met een straal van 20 k.m. Het ultimatum is door de Indonesiërs aanvaard. De com mandant van de T-R.I. te Palem bang, Octojo, begon in overleg met de Nederlanders zijn troepen op drie aangewezen plaatsen te concentreeren. vanwaar zij met volledig behoud van hun bewape ning onder Nederlandsche bewa king afmarcheerden. Maandag is de zuivering van 't gebied door de Nederlandsche troepen voortgezet. Than? is het volkomen rustig, behoudens eeni ge activiteit van verspreide sluip schutters, die niet tot de geregelde republikeinsche troepen behooren. Dr. van rlc Velde verklaarde aan Aneta. dat de gebeurtenissen, die eind vorig jaar den vooruitgang ongunstig beïnvloedden, grooten- deels moeten worden toegeschre ven aan de rede van Socdirman, die op Sumatra beslist is opgevat als het teeken voor den aanval en als aankondiging van c°n door de Nederlanders voorbereid verraad jegens de overeenkomst- Verder hebben de woorden van luit.-gene- raal Roëll in Nederland, aldus dr. Van de Velde, hun uitwerking ge had. zelfde peil van begrip en good will bij de Russen als Byrnes in de laatste stadia van de bespre kingen te New York van den raad van ministers van buiten landsche zaken heeft bereikt. De benoeming vaan generaal Marshall houdt belangrijke con sequenties in. In verband met den politieken toestand in Ame rika. Een aantal democraten om bij de verkiezingen in 1948 het presidentschap te behouden, de benoeming is van een groote figuur alg generaal Marshall. F.r bestaat evenwel een traditioneel vooroordeel tegen do verkiezing van een generaal als president. Daarom hebben zij democraten erop aangedrongen, dat gene raal Marshall eerst een hooge ci viele functie zou uitoefenen voordat hij candidaat voor het presidentschap gesteld wordt. Ir. G. Lienesch, rijkslandbouw- consulent cn productie-commissaris voor Noord.IIoIIand is met ingang var: 1 Juni 1947 benoemd tot direc teur der visscherij aan het departe ment van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening. Het machtgebied van Koning Winter strekt zich thans uit over vrijwel ge heel EuropaUitgaande van het koude-centrum bij de Karpathen stroomen massa's koude lucht over Europa. Deze stroom wordt veroorzaakt door het hooge-druk-gebied dat zich thans in Rusland bevindl. De nullijn op de kaart geeft de grens van het vorstgebied aan. Voorbij deze nullijn is de invloed merkbaar van den warmen luchtstroom uit den OceaanVanuit Canada nadert eveneens een stroom koude lucht. >5 Vandaag komt de senaat van de Technische Hoogeschool te Delft in buitengewone vergadering bijeen ter gelegenheid van den gedenkdag der hoogeschool. In die vergadering zullen de diploma's worden uitgereikt aan de op 28 November benoemde eere-doctoren: ir. W. j. H. Harmsen, directeur-generaal van Rijks waterstaat; ir. W. Hupkes, oud-president-directeur der Neder landsche Spoorwegen; A. Plesman, president-directeur der K.L.M. en ir. D. P. Ross van Lcnnep, hoofd bedrijfsingenieur der Staats mijnen. Ir. W. J. H. Harmsen werd 4 Januari 1886 tc Zutphen geboren. Na zijn studietijd werd hij in 1908 civiel ingenieur on adjunct- ingenieur bij den Rijkswater staat. Na verschillende rangen do.orloo.pcn te hebben volgde in 1936 zijn benoeming tot hoofdin genieur-directeur van Rijkswa terstaat met standplaats 'e-Gra- venhage. Sinds 1945 is ir. Harm sen directeur-generaal van Rijks waterstaat. Hij had o.a. de lei ding bij ontwerp en bouw van de verkeersbruggen te Keizcrs- vcer, Zaltbommel. Arnhem, Nij megen, Vianen, Moerdijk, Dor drecht en Hedel. Ir. W. Ilupkes is 12 Mei 1SS0 ge boren Na zijn studietijd werd bil aadspirant-adjunct ingenieur bij do Nederlandsche Spoorwe gen. In 1920 volgde zijn benoe ming tot chef van het materieel en in 1934 chef van dienst van tractie en materieel. In 1937 kwam zijn benoeming tot direc teur af. Tot Jan. '47 was hij pre side nt-di recto ur. Albert Plesman is 7 September 18S9 te 's-Gravenhage geboren Na het doorJoopen van de Ca dettenschool te Alkmaar en de Koninklijke Militaire Academie te Breda werd hij in 1911 te Amersfoort beöedigd tot tweeden luitenant. In April 1917 vertrok hij naar Soesterberg waar hij opgeleid werd tot officier-vlieger In November 1918 behaalde hij zijn militair brevet. In 1919 w as hij voorzitter van de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling te Amsterdam (Elta). Daarna fun geerde hij als administrateur, la ter directeur en tenslotte presi dent-directeur der Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Ir. Daniel Pieter Ross van Lcn nep werd 1 Juni 1888 te Kcdiri op Java geboren. Na de H. B. S. DR. IR. W. HUPKES te Apeldoorn te hebben bezocht vertrok de heer Ross van Len- ncp naar Delft waar hij aan de Technische Hoogeschool \oor scheikundig ingenieur studeerde. In 1911 promoveerde hij cum laude. Gedurende twee jaar (van 1912 tot 1911) was hij ingenieur bij het gemeentelijk gasbedrijf tc Rotterdam. In 1914 werd hij be noemd bij de staatsmijnen in Limburg waar hij eerst als inge nieur en later als hoofdingenieur werkzaam is. Lovink, ambassadeur in Moskou Dr. A. H. J. Lovink is benoemd tor. buitengewoon ambassadeur en gevolmachtigd minister bij de Urne der Socialistische Sowjet Republie ken. Dr. Lovink was voorheen in Tsjoenking geaccrediteerd. DR. A. PLESMAN Hakkie Holdert wordt „gezuiverd" Vrijdag 17 Januari zal de SS-er Henri Holdert, tijdens de bezetting directeur van het dagblad ,,De Tele graaf", zich voor de commissie voor de perszuivering te Amsterdam moe ten verantwoorden, ondanks hef feit, dat de procedure tegc-n redactie en directie van dit blad kort geleden is geëindigd. Naar het A.N.P. verneemt, wordt de eifstedentocht Donderdag niet gehouden. Het aantal wakken langs de route in Friesland is groot cn is ondanks de zeer strenge vorst zelfs toegeno men. Het ijs in den omtrek van Leeuwarden is minder dik cn minder betrouwbaar geworden. Vermoede lijk is dit het gevolg van den zeer harden wind cn van de stroomingen in het water. Op dezen grond heeft het bestuur van de Friesche Ellstedcnvcreeniging zich genoodzaakt gezien den tocht, welke voor Donderdag was vastge steld, niet te laten doorgaan. Over een anderen datum kon het bestuur van dc Friesche Elfstedenvereeni- ging zich nog niet uitlaten. Do ministerraad heeft bepaald, dat wanneer do geboorte tfan een prins of prinses op Soestdijk tusschen mid dernacht en 12 uur 's middags plaats heeft, deze dag verder als nationale feestdag zal worden beschouwd. Onmiddellijk na de bekendmaking van het heugelijke feit zal aan het overheidspersoneel, voor zoover de dienst dat. toelaat, en aan de school jeugd vrij worden gegeven. Hetzelfde gebeurt als de nieuwo Oranjetelg tusschen 12 en 24 uur ter wereld komt. In dat geval zal echtor de volgende dag nationalo feestdag zgn. Zou de nationale feestdag op een Zondag komen te vallen, dan wordt hij gevierd op den daarop volgenden Maandag. MET zware slagzij meerde gisteravond aan de Borneokade te Amsterdam het Deensclie stoomschip „Mercur", dat met een lading van 453 koeien uit Denemarken was vertrokken, waar van er tijdens de reis ruim honderd door het slechte weer zijn omgekomen en totaal ongeschikt voor de consumptie in Holland aankwamen. bemoeilijkte de werkzaamheden aan boord en zoo waren voor een reis, die normaal in 36 uur gedaan wordt, nu bijna drie dagen noodig. Onze vleeschpositie ernstig geschaad Deze koeien waren bestemd om ons vleeschrantsoen voor eenigen tijd te bestendigen. Voor de carga doors beteekent dit een schadepo van naar schatting 40.000 tot 50.000. Een onopgesmukt relaas van den kapitein vermeldt, dat het schip Za terdagavond uit Esbjerg vertrok met bestemming Amsterdam. Hei weer was goed en de eerste uren van de reis verliepen voorspoedig, 's Nachts, terwijl het schip nog on der de Deenschc kust voer, stak een hevige storm op, die het schip in zijn geledingen deed trillen. Het vee werd onrustig doch het klagende geloei van de beesten ging teloor in het geweld van den storm. Plotseling kwam één van de mannen de brug opstormen met de mededeeling, dat het vee los gebroken was. Door het schom melen van het schip waren eeni ge beesten losgeraakt en had den zulk een paniek onder hun lotgenooten gezaaid, dat vele koeien zich losrukten en, nu ge heel onbeschermd, van de ecne zijde van het ruim naar de an dere geslingerd werden. Daardoor kwam eerst één en la ter tallooze andere koeien ten val Voor de ongelukkige beesten betee- kende dit meteen het einde, doo dat de nog op de been zijnde ang stige viervoeters hen onder den voet liepen en ongewild verpletterden. Nog meer pech Doch hierbij bleef het niet. De cadavers stapelden zich aan stuur boordzijde op en weldra maakte hot schip zware slagzij. Hierdoor kwam veel zeewater over boord en over spoelde de doode massa. Te trachten een gedeelte van het vee over het sterk hellende vlaK, dat de bodem van het laadruim vormde, naar de andere zijde van het schip over tc brengen, ten einde op deze wijze het evenwicht te her stellen, bleek een volslagen onmoge lijke taak. Intusschen hield de bemanning zich kranig en deed wat zij kon om don omvang van de ramp zooveel mogelijk te beperken. Toen de storm ging liggen en wij de balans op gin gen maken van dezen moordenden nacht, kwamen wij tot de ontdek king, dat meer dan 100 koeien wa ren doodgegaan, aldus de kapitein. De slagzij, die het schip maakte, Hot wecroverzicht van het K.N.M.I. meldt: Het vorstgebied in Europa omvat thans: Rusland, Finland. Scan dinavië, Midden-Europa, de Balkan, Italië, Noord en Midden-Frankrijk, België, Nederland. Schot land en het midden en noord-oosten van Enge land. Een verdere uit breiding van het vorst gebied vindt niet meer plaats. Het koude cen trum wordt overdag in Zuid-Duitschland aange troffen. Aan de grenzen van het vorstgebied waar de koude lucht naast de warmere is gelegen komt veel neerslag voor. In het Middel landsche Zee gebied in den vorm van regen, over Engeland in den vorm van sneeuw. De bewolking aan dc grenslijn over Midden- Frankrijk rijkt tot het Zuiden van ons land. In verband daarmede nam de vorst in de zuidelijke provincies wat af. In Vlissingen vroor het Dinsdagmiddag tijdelijk slechts 3 graden. In Lim burg is dc vorst wat af genomen. Ook over Zuid- Scandinavië en Noord- Duitschland vormden zich wolkenvelden, die geleidelijk naar onze om geving afdrijven. Hier cn daar valt uit dc wol kenbanken wat sneeuw, zoodat ook in ons land plaatselijk eenige sneeuw verwacht kan worden. De depressie-activiteit op den Oceaan is weer her leefd. Doch het gebied van hoogen luchtdruk over Rusland en Scandi navië verandert nauwe lijks van omvang, zoo dat de Oceaan-depressies Niet alleen vriest het hevig in Europa, op verschillende plaatsen is ook sneeuw gevallen. nog geen kans hebben tot het continent van West- Europa door tc dringen. De aanvoer van koude lucht uit het Oosten houdt dus nog aan. Dins dagavond om 10 uur werden dc volgende tem peraturen in ons land en Polen over het meen iets minder alge- laair. genoteerd: Twente 14 Den Helder 11 De Bilt 10 Schiphol 11 Eelde 14 Beek in Limburg 6 Gilze Rijen 8 Vlissingen 4 Ook in het buitenland komen nog zeer hige temperaturen voor. voor al in de bergen *an Joe- go-Slavië, waar plaatse lijk 30 graden vorst werd vermeld. Behalve in het uiterste Westen van Duitschland waren te temperaturen in Oui'-uh- land, Tsjecho-Slowakije In Oostenrijk vriest het echter nog zeer hard, plaatselijk in dc dalon bij windstilte meer dan 25 graden. Tien dooden Tot nu toe heeft de kou tien menschen het leven gekost, waaronder een gezin van zeven per sonen in Italië. In Duitschland stoken dc menschen huisraad op on de algemeene ver zuchting is: „Je kan nog heter honger dan kou lij den." De industrieele pro ductie van de Ameri kaansche zone is met 25 gedaald, omdat liet Amerikaansche leger dc kolen reserveert voor huisbrand, het verkeer en dc voedselfabrieken. Luit.-gen. Clav heeft ge zegd. dat dc industrieele activiteit nog verder zal afnemen, indien de kou aanhoudt. Forrester, hoofd van de afdeeling steenkolen van het Amerikaansche militaire bestuur, heeft medegedeeld, dat het Amerikaansche bestuur zich gelukkig kan prij zen, indien qedurendc de vorstperiode een aan zienlijk aantal Duitschers niet doodvriest. Hij was van meening, dat de Britsche zone er nog slechter aan toe is. Een zeer ernstige klap zou dc Duitsche economie krijgen, in dien de rivieren in Beieren zouden bevrie zen, welke dienen voor de opwekking van elcctriciteit. In Hamburg is het ge brek aan kolen zoo groot, dat slechts de helft van do stad verlicht is. Er worden zelfs geen kolen afgeleverd aan dc kwar tieren van het Britsche leger. Alle amusementsbe drijven zijn gesloten; slechts in de fabrieken voor levensmiddelen wordt gewerkt. Donau dicht Naar de Zwitsersche radio meldt, ziin in Joc- go-Slaviè de Donau en de Sau bevroren. Uit Ita lië en Joego-Slavië wor den zware snecuwstor- n gemeld. In Londen is voor het eerst van dezen winter een zware sneeuwval ge weest. De sneeuw lag vijf cm. dik. In dc Midlands 'ag 10 cm. sneeuw. Zelfs in Rome is 2Yz cm sneeuw gevallen. Bemanning ongedeerd De kapitein vertelde verder, dat behoudens een onbeduidende voet- wond van een matroos, de uit acht tien koppen bestaande bemanning en het schip zelf geen nadeelige ge volgen vaa den storm ondervonden hebben. Het scheepsvolk was sedert de uitreis nog niet onder de veeren geweest. Na een hartigen dronk en een op gewekt „skjold" van den kapitein begaven wij ons op de kade, waar inmiddels met het uitladen van het vee een aanvang was gemaakt. Le vende zoowel als doode dieren wor den nog hedenavond naar het abat toir vervoerd. Als gevolg van do strenge Nederlandsche vleeschkeu- ring zal een groot gedeelte van het vleesch van de doode koeien niet meer voor menschelijke consumptie geschikt zyn. Waarschijnlijk zal dit ten goede komen aan dc levende have van Artis en het in Amster dam verblijf houdende circus Knie. De Fransche troelen hebben Hanoi, dc hoofdstad van Indo-China, en de naburige groote havenstad Haiphong geheel bezet. Volgons een communiqué van het Fransche opperbevel te Saigon heeft men Fransche parachutisten in ic vuurlinie van de Indochineescho nationalistische strijdkrachten in Vietnam neergelaten om den zwaren druk op het Fransche garnizoen van Nam-Dinh, ten Zuiden van Ilanoi, te verlichten. Dc parachutisten veroverden ccn bruggenhoofd op den noordelijken oever van het kanaal to Nam-Dinh.' Aanvallen van Vietnamscho cenhe-'l don worden afgeslagen, terwijl ande-' re Fransche eenheden per boot het 1 kanaal opvooren en in het bruggen-' hoofd ontscheepten. Daarna slaagde een ontzettingstroep er in zich al vechtende een weg te banen naar do roote katoenfabrick de belang rijkste textielfabriek van Indo-China, waar het grootste deel van het Fransche garnizoen stand hield. Deur blijft open In een radiorede heeft Je Fransche minister van koloniën, Moutet ge.* zegd. dat hij naar Indo-China gevlo- gen was met een vredesboodschap en in een volslagen oorlog terecht kwam. ,.Het eenige wat ik thans kan* doen", aldus de minister, „is do mili taire toestand zich laten ontwikkc-" len om de noodzakelijke veiligheid van do verbindingslijnen te verzeke-j ren. Ik ben ochter nooit van meening geweest, dat een militaire beslissing in de plaats kan treden van een po litieke oplossing van het probleem. Ik hoop evenwel, dat voor het laat- ste de tijd spoojig zal zijn gekomen* Wat wij willen is een vrij dcelge-j nootschap in de Fransche Unie van een Indochinoesche federatie, ge.i vormd door volken, die zich zelf vrij kunnen regeeren." Posthuma bereid lid der C.G. te worden Het A.N.P. verneemt van welinge lichte zijde, dat Prof. S. Posthuma, directeur van de Nederlandsche Bank. zich bereid heeft verklaard een eventueele benoeming tot lid van do commissie-generaal te aanvaarden. Uit den aard der zaak zal over deze benoeming eerst beslist kunnen wor den na de totstandkoming van de wetswijziging, welke noodig is voor de voorgenomen uitbreiding van de commissie-generaal. Dr. de Kat Angelino geen lid der C.G.? De minister van Overzecsche Ge- biedsdeelen heeft dr. A D. A de Kat Angelino, lid van de Nederlandsche delegatie in de Far Eastern Commis sion te Washington, bereid gevonden zich tijdelijk voor verschillende daar voor in aanmerking komende aange legenheden te zijner beschikking te stellen. (Zaterdag wist het A.N.P. te mel den. dat dr. A. D. A. de Kat Angelmo waarschijnlijk lid van de commissie- generaal zou worden. Bovenstaand bericht schijnt deze mededeeling te 'ogenstraffen Red.) 3hebhl' -s-zh- •hbbidel- 7 jj Meer bewolking Weersverwachting, medegedeeld A door het K.N.M.Ite De Bilt, gel- dig tof Donderdagavond. Matige, tijdelijk krachtige wind tusschen Oost en 'Zuid. Hier en daar nevel of mist. overigens vrij veel overdrijvende wolkenvelden waaruif hier en daar eenige neer slag motregen of sneeuw) valt, voornamelijk in de Zuidelijke pro. vincies. In het Noorden van het m land strenge, in het midden matige cn in lie/ Zuiden lichte vorst met in Zeeland tijdelijk temperaturen om het vriespunt L-' - - - it'!C-3rgtPlIlltlllltOllUllllUOTnMPHffl n

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1