DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nederlanders zouden bestand geschonden hebben DrHupkes, de man der diesel-tractie, geëerd Sjarifoedin en Soedirman beschuldigen: 't Kan vriezen, 't kan dooien... Republikeinen steunen de benoeming van Marshall Alle gevechtsklare troepen gereed voor Indo-China Zeep, cacao en bloem BATAVIA ANTWOORDT: MET DE FEITEN IN STRIJD Zaltbommeler brug hersteld Indonesiërs zegden overeenkomst op Maar de wegen zijn spiegelglad! Tien ton cacao verbrand In Soestdijk is alles wel Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Donderdag 9 Januari 1947 Nr. 539 6e Jaargang^ Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER SJARIFOEDIN, de reptiblikeinsche minister van defensie, en Soedirman, de opperbevelhebber der T.R.I., hebben op een bijeenkomst van vertegenwoordigers der strijdersorganisaties te Djokja de Nederlanders, beschuldigd van schending van de be- standsvoorwaarden. Sjarifoedin zei dat de Indonesische strijd krachten dagelijks werden geprovoceerd; Soedirman hield, op iets gematigder toon, vast aan het thema van zijn redevoering van 26 December. De Nederlandsch-lndische regeering heeft de beschuldigingen categorisch van de hand gewezen. Sjarifoedin zei in zijn rede te Ned.-Ind. regeering: Djokja: het is bewezen dat de Indonesische strijdkrachten, na het sluiten van het bestand da gelijks geprovoceerd werden. Na het bestand maakten de Neder landers propaganda door de In donesiërs ervan te beschuldigen, dat deze de bepalingen van het bestand overtreden. Zij zeggen, airlus Sjarifoedin, dat bij ons geen discipline hecrscht en dat wij de regels van het bestand niet eerbiedigen. Over den toestand op 'Sumatra zeide Sjarifoedin. dat de Indone siërs te Medan het bestand tot het laatst toe geëerbiedigd heb ben. Ook te Padang en Palcm- bang ligt de schuld bij de Ne derlanders, die de demarcatie lijn hebben geschonden. Volk wil vrede Soedirman zeide. dat, hoewel sinds de proclamatie van de In donesische onafhankelijkheid les in hot teeken van den strijd stond, bij het Indonesische volk sedert maanden de angst be staat, dat het den vrede moet ontberen. Het mint rechtvaardig heid en wenscht welvaart. Van Indonesische zijde is alles gedaan om de geschil len op vredelievende wijze op te lossen doch agressie van het Nederlandsche leger heeft de vruchten van de besprekingen teniet gedaan. De regeering en het volk van Indonesië hebben geduld ge noeg getoond, doch ook dit heeft grenzen. Doorvechten Het i3 net genreg. dat wij ons va.,; vi.v.p te beslissen, of het vo"» of tegen Lnggadjati is en het is nie» voldoende, dat wij imoudciuig of schriftelijk protes ten latei* hooren aldus Soe fir man W'ij ir.oetei: een realiteit met een realiteit beantwoorden er. duidelijk ons standpunt ken baar maken. Soedirman besloot zijn rede met de opwekking: „Gaat door met vechten onder een eenhoofdige leiding. Doet niets op eigen initiatief. Is men eenmaal met vechten begonnen, dan veehte men door." Vrijdag 10 Januari zal de spoorbrug over de Waal' bij Zaltbommel plechtig worden geopend door den president directeur van de Nederlandsche Spoorwegen, ir. F. Q. den Hol lander. Deze voorname schakel in het spoorwegverkeer met het Zuiden zal echter pas half Maart ten volle aan het verkeer dienst baar gemaakt kunnen worden, wanneer de spoorbrug over de Maas bij Hcdel gereed zal zijn. Een schoenenbon voor Januari-kinderen Het C.D.K. deelt mede, dat de plaatselijke distributiedien sten op nader vast te stellen dagen na 19 Januari aan kinde ren, geboren in de maand Januari van één der jaren 1932 t.m. 1946, een schoenenbon zullen uitreiken van de soort en maat, welke overeenkomt met den leeftijd en het geslacht van deze kinderen. Financieel accoord België-Nederland Gistermiddag had op het mi nisterie van Buitenlandsche Za ken en Buitenlandschen Handel te Brussel de onderteekening plaats van het Belgisch-Neder- landsch financieel accoord. De nieuwe overeenkomst zal Nc- derland in staa» stellen zijn aankoop programma van Belgische goederen tot, 1 Sept. 1947 te verwezenlijken en tevens eenige financieele verplich tingen te voldoen. Aan den anderen kant stelt Neder land ter beschikking van België de betalingsmiddelen, noodig to* het uit rusten van schepen, en vreemde de viezen. TN een officieel communiqué wijst de Nederl.-Indische sche regeering de republikeinsch beschuldigingen van schending van den wapenstilstand door maatregelen van militaire zijde en van de zijde der Neder- landsch-Indische regeering ca tegorisch van de hand. Op een geheele reckg van in cidenten, die zich vrijwel op alle plaatsen voordeden, is slechts rloor locale afweer gereageerd. Ook bij de bepaling van de dc- ma-caticlijncn zijn de onderhan delingen. ondanks de telkens van Indonesische zijde opgeworpen moeilijkheden, met groot geduld voortgezet, ten einde een vreed zame afbakening van dc bezette gebieden te verkrijgen. De maat- tcgelen, gedurende de drie laat ste weken getroffen, vonden al le hun oorzaak in toenemende bedreiging nf agressie, voo-al na r'e rede van Soedirman van De efmher Daarbij werd ?n een aan tal gevallen d<% bereikte overeen komst door Tndonesisrhe hevel hebbers eenzijdig ongezegd en on verschillende plaatsen nanval'en ingezet rlic duideliik een gecoör dineerd karakter droegen. In strijd met feiten Ook waar militaire maatrege len onvermijdelijk wnren. ismen cr steeds van uitgegaan, dat het Indonesische bestuur zou her steld worden, zoodra de bedrei ging had opgehouden en do mis toestanden zouden beëindigd zijn. De met de feiten strijdige voorstelling uit Djokja wijst op een ernstig gebrek aan juiste inlichtingen. De regeering overweegt een duidelijk overzicht van de feiten te publicecren, waar hij zij een verificatie van de feiten door alle partijen als mede voor de pers. zal bevor deren. Geen order gegeven Een communiqué van den Nc deel. legcrvoorlichtingsdienst beantwoordt de beschuldiging van Sjarifoedin. dat het vooral de Nederlanders zijn, die de voorwaarden van het bestand schenden en deelt mede, dat tus- schen 1 Nov. en 30 Dcc. de repu blikeinen zich 350 maal schuldig hebben gemankt aan schending van het bestand, waarbij 60 Ne der! anders zijn gedood en vele honderden gewond. Het commu nique voegt er aan toe. dat gene raal Soedirman nooit dc order tot het staken van het vuren heeft gegeven, zooals op 14 Octo ber werd overeengekomen. De minister van Justitie heeft twee wetsontwerpen ingediend tot naturalisatie van veertig personen, t.w. Maria Arians en negentien ande ren en Joh. August en negentien an deren. ..De Hooge Vuursche", dat enkele jaren geleden door brand werd verwoest, is weer als hotel in gebruik genomen(P.) Liepen wij gisteren nog tot het puntje van onzen ileus in onze jas sen gedoken, vandaag hebben wij weer andere handelingen moeten uitvoeren om levendof minstens zonder gebroken armenbecnen en icat er verder breekbaar aan ons is, onze werkplaatse n en kantoren te bereiken. In zekeren zin was het eer: komisch gezicht alle dapperen die den strijd met spiegelgladde keien hadden aangebonden waaiend en strompelend zich door dc straten te zien bewegen. Als wij niet hadden gewetendat de meeste détaillisten in gedistilleerdgeen nieuwe klanten aannamen, dan enfin, vult U zelf maar in. Maar wij verzoeken U een eeresaluut te brengen voor al len, die onder geglibber cn ge- glij er voor hebben gezorgd dat U, in dc mcoste gevallen wat later dan anders. Uw dagelyksch brood en alles wat zich rond dat voedsel „beweegt", en ook Ihv dagelijksch krantje, thuis bezorgd kreeg. Of de dooi van hlijvenden aard zal zijn. zelfs De Bilt kan dat niet voorspellen. Leest U maar, wat in het weeroverzicht van hedenmorgen te lezen staat. Boven nul De dooigrens is onder invloed van Oceaanactiviteit tot over onze omgeving doorgedrongen. In het midden en Zuiden werden vanmor gen temperaturen boven het vries punt gemeld. In het Noorden daar entegen vroor het nog vijf zes graden. Deze dooigrens verplaatst zich nog langzaam verder in Oos telijke richting en zal ongeveer bij onze Oostgrens tot staan komen, zoodnt de temperatuurstijging ook tot Friesland cn Groningen zal doordringen. Tn Duitscbland. Scan dinavië, Polen on dc Balkan bliift le vorstperiode aanhouden. De kou 1° lucht blijft dus vlak bij onze grens aanwezig. Bij dergelijke situaties is het onmogelijk te zeggen of de dooi in ons land definitief doorzet. Immers het even terugtrekken van de depressie-activiteit doet in het Oosten van het land do vorst weer terugkeeren. Bovendien zal de lucht geleide lijk breken, in verband waarmede het vannacht op vele plaatsen weer zal opvriezen. De gladheid van de wegen kan daardoor tijdelijk weer toenemen. Vanmorgen om zeven uur werden do volgende temperaturen waarge. nomen: De Bilt +2, Schiphol +3, Vlissingen 4-3, Gilzc-Rijcn -f-4, Eindhoven -f-3, Vliegveld Beek 4-3, Den Helder -fl, Twente1, Vlieg veld Eelde —6, Parijs 4-5, Londen -f-5, Kopenhagen 6, Berlijn 12, München 9, Praag 11, Bern 1- Door een enormen brand, die Woensdagavond in de houten fabrieksgebouwen aan het Wa termolenpad te Westzaan heeft gewoed, is tien ton cacao-poe- dcr, die de N.V. Wessanens Koninklijke Fabrieken daar in de bovenverdieping ter verpak king opgeslagen had, verloren gegaan. Naar schatting bedraagt de schade ongeveer 60.000. Om half acht werd de brand weer gealarmeerd voor een uit slaande» brand in het pand van de N-V. T. Molenaar en Co.'s meel fabrieken. De brandweer, die met groot materiaal uitrukte, stond, omdat de gebouwen geheel van hout waren cn het vuur door een krachtigen Oostenwind werd aan gewakkerd, voor een schier hope- looze taak. Toen men dan ook na een uur met het nahlusschen be gon, stonden nog slechts de stee- nen fundamenten van de gebou wen overeind. In de benedenverdieping, welke toebehoort aan de firma Van DijJs en Alland, eveneens te Westzaan, lag een papiervoorraad van circa twee ton, waarvan men een ge deelte, dat echter groote water schade kreeg, heeft kunnen be houden. In Duitschland, tvaar dezen winter een nijpend brandstoffentckort heerschf, worden met den dag meer kolèntreinen geplunderd. De politie is niet tri staat deze massale actie tegen te gaan, Duitsche vrouwen halen een kolen trein leeg. (P.) DE Amerikaansche Senaatscommissie voor buitenlandsche aangelegenheden heeft met algemeene stemming de benoe ming van generaal Marshall tot opvolger van Byrnes goedgekeurd. De bevestiging van den Senaat kwam binnen een uur nadat de benoeming van president Truman was ontvangen. De commissie had slechts 12 minuten noodig om de benoeming goed te keuren. De rcpublikeinsehc senator Van denherg, voorzitter der scnaats commissie voor buitenlandsche zaken, had aangedrongen op on middellijke bekrachtiging van <1 benoeming „om het onmiddellijk aan de naties der wereld volko men duidelijk te maken, dat cr geen onderbreking is in de twee- partijcnpolitiek ton aanzien van de buitenlandsche zaken." Men verwacht dat Mnr-hall op groote schaal wijzigingen zal aan brengen in het departement wellicht ook in dc diplomatieke vertegenwoordiging. Buiten de reeds bestaande vaca tures in de hoogere rangen zal, naar men aanneemt, een nieuwe ontstaan door het vertrek van Dean Acheson, onderminister van buitenlandsche zaken. Deze heeft reeds oenigen tijd geleden ver zocht naar zijn particuliere ndvo- catennractijk te mogen terugkee ren, docli het is mogelijk, dat hij z.al aanblijven totdat Marshall zich heeft ingewerkt. Reorganisatie Binnen het ministerie van bui. tenlandsche zaken zou men erover hebben geklaagd, dot de organisa tie van bet ministerie heeft gele den tengevolge van de langdurige afwezigheid van Bvrnes. Mars hall, hoewel onbeproefd als diplo maat en onderhandelaar heefl ge durende den oorlog als stafchef de reputatie verworven een der hoste bestuursambtenaren der USA te zijn. Men verwacht, dat hij den diplomatieke» dienst zoo wel in Amerika als in het huiten- land zal reorganiseeren. Zij. die met zijn politiek standpunt be kend zijn. voorspellen dat hij de eliminatie van ambtenaren met communistischon of uiterst link' schen inslag zal versnellen. Verscheidene waarnemers blij ven er bij, dat achter het aftreden van Bvrnes meer steekt dan uit Dr. de Groot begin Febr. naar 't paleis Langzaam maar zeker begint in Soestdijk en Baarn een zekere ner veuze spanning te komen. De beide liet dichtst bij het prinselijk paleis gelegen hotels. „Trier" en „Astoria" bekend geworden in de dagen voor de geboorte van prinsesjes Beatrix en Irene, raken reeds aardig volge boekt. Druk doende lieden met ge wichtige gezichten loopen rond om de juiste plaats te zoeken voor de tclextoestellen. welke de berichten de wereld in zullen zenden. Ondanks schaarschte aan materi- ii wordt urenlang gedclibireerd over het 'plaatsen van extra tele- foonleiilingen en Boer Haarman mag zich. sinds bekend is. dat op 7.ijr terrein dc batterij, welke op oorverdoovende wijze zal vertellen of er een prinsje dan wel een prin sesje geboren is, geplaatst zal wor den. in een bijzondere belangstelling verheugen. Inmiddels werkt bet Oranje.comité BaarnSoest aan de organisatie van den Oranjetocht en groeit de hoeveelheid babykleer tjes. welke prinses Juliana wordt aangeboden om te vcrdeelen onder andere gelukkige jonge moeders, gestadig aan tot een geweldigen berg ..klein goed'". Een verslaggever van het ANP vond in al deze verheugende voor. teekenen aanleiding een bezoek te brengen aan den man. die het best geïnformeerd is over de a.s. gehoor te van Juliana's baby. nl. d~. .T. de Groot, behandelend geneesheer van de prinses. Dr. de Groot is een zwijgzaam man. doch het weinige, dai hij kon mededeelen, was zper verheugend. Hij zeide n.L: „Alles is zoo goed. dat ik U niets kan vertel. Ien. Ik verwacht de geboorte van de koninklijke babv tegen half Februari, doch zal mij reeds in de eerste week van Fe bruari naar Soestdijk begeven". Hoeveel maal zullen de kanon nen bulderen: 51 maal of 101 maal? diens verklaringen blijkt, te meer daar het plaats vindt op een oogenblik, dat Byrnes nan het top punt van zijn reputatie als vrc. de?tichtcr staat. De theorie dnt generaal Marshall beschouwd wordt als een belangrijke candi- daat voor de presidentsverkiezin gen van 194S wint veld hij poli tieke waarnemers. Zij wijzen er op, dat de hinnenlandschc politie ke toestand de gedachtengang van president Truman moer beïn vloedt dan internationale aange legenheden. Marshall, die als mi nister van buitenlandsche zaken president zou worden als er iels met Truman zou gebeuren, krijgt thans de kans om vóór de presi dentsverkiezingen een goede re. putatie als burger en vredestich ter op tc houwen. Ministers vergaderen over „Duitschland" Naar wU vernemen heeft de minis terraad gisteren van half tien tot half twee vergaderd om de vaststelling van 't Nederlandsche standpunt t.a.v. het Duitsche vraagstuk voor te be- reiden waartoe, zooals bekend ons land namens de groote vier werd uit- genoodigd. Daartoe heeft de minister raad in deze speciale zitting aan eenige zijner adviseurs, die zich met de bestudeering van dit vraagstuk reeds geruimen tijd bezig houden, gelegenheid gegeven hun inzichten kenbaar te maken. Tien gefusilleerden geïdentificeerd Op 30 November werd op de Waalsdorpervlakte bij 's-Gravcnha- jjc, weer een aantal stoffelijke resten van gefusilleerden opgegraven. In verband met het feit, dat deze licha men, dertien in getal, niet eerder ge ïdentificeerd konden worden, waren hieromtrent nog geen mededeelingen gedaan. Tien van deze slachtoffers, allen afkomstig uit Rotterdam, zijn thans geïdentificeerd, terwijl de drie nog niet geïdentificeerdcn waarschijnlijk eveneens afkomstig zijn uit Rotter dam. De namen van de slachtoffers zijn: Frans Nicolaas Ludwig, Ids Haagsma, Frans Bernard de Ruyter, Gijsbert Jansen. Anne Willem Arie Koop man, Paulus Visser, Hendrik Theo- door Zwaan, Jacob Arie Verolme, Jan Adrianus 't Hart en Bastiaan Dingeman van Duin. De slachtoffers werden in begin November 1944 gearresteerd. De na gelaten betrekkingen hadden het laatst, op 8 November 1944 iets van hen gehoord, zoodat men aanneemt, dat deze slachtoffers op 9 Novem ber 1944 gefusilleerd zijn. Eerepromoties te Delft In een buitengewone zitting van den Senaat van de Technische Hoogeschool te Delft heeft gistermiddag de eere-promotie plaats gehad van ir. W. J. H. Harmsen, ir. W. Hupkes, A. Plesman cn ir. D. P. Ross van Lennep. De plechtigheid geschiedde in de Westerkerk, welke geheel gevuld was. Onder de aanwezigen be vond zich de minister van Verkeer, minister van Openbare Wer ken en Wederopbouw ad interim, terwijl de minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen zich had doen vertegenwoor digen. Voorts was aanwezig oud-minister Ringers. Prof. dr. ir. J. van Nieuwenburg hield een rede waarin hij o.m. zei- do dat liet een volstrekte noodza kelijkheid is meer goede ingc- nienrs at te leveren dan voor den oorlog liet .geval was, willen de industrie en dc regeering haar plannen uitvoeren. Bullen uitgereikt Vervolgens ging de Senaat over Jot het uitreiken der ecre-doctora- ten. De waarn. rector magnificus, prof. Gruttorink, deed dit vooraf gaan door een rede, waarin hij do verwoestingen memoreerde welke de vijand in ons land heeft aan gericht zelfs nog op het oogenblik, dat hij wist den oorlog verloren te hebben. Toen dc vijand aftrok was ons land één ruïne. Nadien is er veel gedaan. Hij releveerde wat er gedaan is aan het herstel van dijken, wegen en bruggen. De man nen der spoorwegen hebben zich onsterfelijkon roem ver worven door in September '44 het werk neer to leggen. Spr. uitte zijn dankbaarheid voor het spoedig herstel van het het toegewijd werk van vele spoorwegverkeer, bereikt door duizenden. Wie in Nederland zegt. lucht verkeer zegt K.L.M. Na den oor log had zij bijna geen vliegtuigen meer, maar de K.L.M. was er nog Nieuwe radioregeling gaat 15 Febr. in (Eigen berichtgeving) Naar wij vernemen zal de nieuwe radio-regeling op 15 Fe bruari ingaan. De heer Ph. de Vries is benoemd als plaatsver vangend regeerings-commissa- ris voor den heer Kesper. Ben Goerion's laatste beroep op Londen Volgens Joodsche waarnemers te Londen heeft David Ben Goerion, de leider van het Joodsch bureau, een laatste beroep op den Britsch-m minister van Koloniën, Arthur Creech Jones, gedaan, om niet den staat van beleg in geheel Palestina af te kondigen. Genoemde waarne mers zyn optimistisch wat betreft het succes van het beroep. In Britsche politieke kringen ge looft men niet. dat Ben Goerion en Creech Jones vandaag die aspecten van de Palestijnsche kwestie hebben besproken, die verder gaan dan de naaste toekomst. Ben Goerion ial morgen per vliegtuig naar Palestina vertrekken. Belgische schepen in ons land niet gelost De in de Unie-verkeer samenwer kende vakbonden (Centr. Bond van Transportarbeiders, de Ned. R.K. Bond van transportarbeiders ,,St. Bo- nifacius" en de Ned. Chr. Bond van fabr. en transportarb.) hebben, nu de staking in de Antwerpsche haven verder onder de verantwoordelijkheid van de Belgisch bonden wordt ge voerd. zich tot de werkgeversorgani saties in de Nederlandsche havens gewend en er op aangedrongen alle schepen en goederen, welke voor de Antwerpsche haven bestemd zijn. niet te behandelen. jl/T ET het oog op de situatie in Indo-China heeft het Fransche ministerie van defensie bepaald, dat alle gevechtsklare troe pen die in Frankrijk zijn gesfationneerd gereed moeten zijn voor den dienst in Indo-China. In de order van het ministerie wordt bepaald, dat soldaten onder 18 jaar en die minder dan 6 maanden militaire opleiding hebben gehad, niet zullen worden uitgezonden. De generale staf van de Fransche troepen in Indo-China heeft in een communiqué de volgende gegevens verstrekt over den strijd: In de vesting Hanoi neemt, de ac tiviteit van de Vietnameesche artil lerie sterk af. Vluchtende troepen zijn teruggeslagen. Te Nam Dinh wordt de zuivering van do stad voortgezet. Ten Zuid» n van den weg Langson Tien Ven zijn Vietnameesche troe. penconcentraties waargenomen. Radio Vietnam, die in do uit zendingen tot nug toe hoopvol gestemd was inzake de onder handelingen van de regeering van Ho Tsji Minh met Moutet, den Fianschen minister van ko loniën, heeft zijn afwachtende houding laten vare e' Moutet verantwoordelijk gesteld voor het mislukken van de pogingen om de onderhandelingen te her vatten. Volgens een Vietnameeschen woordvoerder heeft Moutet na ont vangst van een brief van Ho Tsji Minh, waarin deze voorstelt de te Fontainebleau afgebroken onder handelingen te hervatten, geweigerd in onderhandeling te treden, voordat hij zün rapport te Parijs heeft inge diend. Toch onderhandelingen De veronderstelling, dat spoedig onderhandelingen kunnen worden geopend lusschen Frankrijk en enke le leiders van Vietnam, wordt ge maakt in een telegram van het Fran sche persbureau uit Hanoi. De Fransche minister van kolo niën, Marius Moutet. heeft bij zyn aankomst tc Calcutta verklaard, dat de militaire toestand volkomen wordt bfdieerscht, doch dat dit alleen de moeilijkheden niet uit d°n weg ruimt. en thans vliegt zij meer lijnen: dan voor clen oorlog, zij beschikt over meer machines dan voor heen. Bij de mijnen openbaarden do funeste gevolgen dor bezetting zich op andere wijze. Het lukt echter in steeds sneller tempo do productie op to voeren. De mijnen hebben in hooge mate bijgedragen tot het herstel van ons land. In de hoeren Harmsen, Hup- 1 kes, Plesman en Ross van Lennep eeren wij tevens hen 1 die onder hen werkzaam zijn in particuliero, rijks, provin- ciale en gemeentelijke dien- I sten, die krachtdadig hebben 1 medegewerkt aan het herstel. Dr Hupkes Dc promotor van ir. Hupkes, prof. irF. Westendorp beschouwde diens werk tegen den achtergrond der technische wetenschappen. Hij releveerde hoe ir. Hupkes van 1004 af gewerkt heeft aan den opbouw der spoorwegen. In het bijzonder memoreerde hij zijn verdiensten op het gebied der diesel-electrische tractie. Als promotor van ir. Harmsen trad op prof. \V. J. Thierry. De promotor van den heer Ples man, prof. dr. ir. II. J. van der Mass herinnerde aan dc Eerste Luchtvaarttentoonstelling tc Am sterdam (de Elta), die geheel op den toen 30-jarigen Plesman rust te. Uit do Elta werd de K.L.M» geboren. Vliegtuigen van dc KLM leggen thans per dag tweemaal den omtrek van de aarde af. Dat is in één jaar opgebouwd. De promotor van ir. Ross van Lennep, prof. dr. II. J. Waterman, belichtte in het bijzonder diens verdienste op chcmisch-technolo- gisch gebied. Deze week: Aanvulling bonncnlijst voor do tweede helft van de lste periode 1 1917 (5 Urn 18 Jan.): Bonkaarten KA, KB, KC 701 (strook no. 2) 55-4 Algemeen: 100 gram bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid). 55-5 Algemeen: 1 kg. appels of peren. 55-6 Algemeen: 50 gram cacao. 55-7 Algemeen: 125 gram koffie, 55-8 Algemeen: 50 gram thee. 55-9 Algemeen: 225 gram huis houdzeep of 90 gr. toiletzeep. Bonkaarten KD, KE 702 (strook no. 2) 56-5 Algemeen: 1 kg. appels of peren. 56-6 Algemeen: 50 cram cacao. 56-2D Reserve: 225 gr. huishoud zeep of 90 gr. toiletzeep. 56-2E Reserve: 450 gram huis houdzeep of 180 gram toilet zeep. 56-3D Reserve: 100 gram bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid). Tabakskaarten T 66: 2 rants, tabaksartikölcn. De bonnen voor appels of peren blijven geldig t/m 1 Februari. In verband met het aanwijzen van den nieuwen zeepbon kan het voorkomen, dat hier en daar enkele winkeliers nog niet vol-; doende bevoorraad zijn. Verwacht') mag echter worden, dat de af leve- 'I ring op de nieuwe bonnen in de meeste gevallen binnen weinige dagen kan geschieden. Scheerzeep Op bon „Textiel I.M." der tex tiel kaart V.A 605 voor mannen is een rantsoen scheerzeep beschik baar gesteld. Men moet dezen bon bij detaillisten in scheerzeep inleveren. Deze zullen dc zeep af leveren, zoodra zij bevoorraad zijn. Een rantsoen scheerzeep be- draagt. 50 gram scheerzeep of 100 gram scheercrème of 400 gram snelscheercrème. AZi- z.z-.exjzjgsz snszfEsisssasxmai&sm Om het vriespunt Weersverwachting, medegedeeld H door het K.N.M.l. te De Bilt. gel~'\ dig tot Vrijdagavond Aanvankelijk afnemende, later 4 weer tets toenemende wind tus- schen Zuid-West en Zuid-Oost, Plaatselijk nevel o\ mist, overigens wisselend bewolkt en hie* en daar ',l eenige neerslag Vannacht op de ;1 meeste plaatsen weer opvriezend, j Morgen overdag in het Noord- j Oosten van he/ land temperatuur om het vriespunt, in het overige S gedeelte enkele graden boven het J h vriespunt. Waarschuwing voor het verkeer Hedennacht op vele plaatsen i bij opvriezend weer opnieuw i fladdp wegen. ^lilllllllillllllllllllllllMllllllllUU

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1