DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nadjamoeddin vormt kabinet voor den staat Oost-Indonesië .Nederland bederve niet deze eenige kans' Onze staatsschuld thans f 22.7 milliard Beëediging op 13 Januari Dooi zet door Regeering is voor ontwapening! Handel met zones in Duitschland Alle wedstrijden afgelast Voorstanders geen defaitisten Dagbladen houden huidig formaat Ned. eischen aan Duitschland Bankbiljetten-circulatie is met tien procent toegenomen Nogmeeraanvallen op Pietro Nenni Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche B^nk Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4^- per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 11 Januari 1947 Nr. 541 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telcf. odmlnistratic 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER NADJAMOEDIN DAENG MALEWA, die na de conferentie van Denpassar door den voorloopi- gen president van den nieuwen staat Oost-Indonesië als premier werd aangezocht, is er in geslaagd een ka binet te vormen. Zijn lijst bevat de volgende namen: Minifeter-president en Econo mische Zaken: Nadjamoedin Daeng Malewa. Binnenlandsche Zaken: Anak Agoeng Gde Agoeng, zelfbe stuurder van Gianjar (Bali). Financiën: mr. M. Hameling, directeur van de Java-Bank te Makassar. Onderwijs: E. Katoppo, in specteur van het l.o. te Mina- hassa. Gezondheid: dr. S. J. Wa- rouw. Sociale Zaken: kapitein J. Tahija. Justitie: mr. Tjia Kok Tjiang, hoofd van juridische zaken Re sidentiekantoor Makassar. Verkeer en Waterstaat: E. D. Dengah, lid van den adviesraad van het algemeene regeerings- commissariaat voor Borneo en de Groote Oost. Voorlichting: dr. G. R. Pan- touw, lid van het college van dagelijksch bestuur van den Zuid-Celebesraad. De installatie van het nieuwe kabinet zal Maandag 13 Januari in het gebouw van den voorma- ligen raad van Nederlandsch-Io- dië te Batavia plaats vinden. Hier zullen de nieuwbenoemde ministers den eed afleggen in handen van het tijdelijk staats hoofd, Tjokorde Gde Rake Soe- kawati. in tegenwoordigheid vao den it.-gouverneur-generaal dr. H. J. van Mook. do overige leden van de commissie-generaal, den legercommandant It.-generaal S. H. Spoor, vice-admiraal A. S. Pinke, den directeur-generaal dr. P. J. A. Idenburg en vele andere hooge autoriteiten. Constructie-kabinet De minister-president Nadja moedin heeft in een korte ver klaring gezegd, dat dit kabinet een „constructiekabinet" kan worden genoemd. Men pleegt een dergelijk kabinet in West-Europa een zakenkabinet te noemen, doch hier. aldus Nadjamoedin, is deze term minder toepasselijk wegens het ontbreken van een volgroeid partijenstelsel. Tevens duidt de naam van dit kabinet een bijzondere taak aan en wel da. het alles nog moet opbouwen, van een grondwet af tot. een de partementale organisatie toe, waarbij zakelijke motieven den doorslag zullen geven. Spoor blijft nog De aangekondigde reis van ge neraal Spoor naar Nederland (de legercommandant zou in den nacht van Zaterdag op Zondag naar Nederland vertrekken) is in verband met de plechtige beëedi ging der Oost-Indische ministers op Maandag 13 Januari, enkele dagen uitgesteld. De regecring venvacht dat de toepassing van atoomenergie van invloed zal zijn op de oorlogvoe ring. De gevolgtrekkingen, welke uit de met atoombommen opge dane ervaring kunnen worden getrokken, hebben haar volle aandacht. Intusschen bestaat nog geen aanleiding om in dit ver band een principieele wijziging van ons defensiebeleid te over wegen. Het lijkt de regeering inder daad gewenscht, dat de ver tegenwoordigers van Neder land in de organisatie der Vereenigde Naties aansluiting zoeken bij die landen, die naar een weloverwogen ge meenschappelijke verminde ring der bewapening streven en met kracht dit streven hel pen bevorderen, zoo lezen wij in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer. De vorst is gisteren in het Noord- Oosten van het land teruggekeerd. De winl draaide in Friesland Groningen weer naar het Oosten en de temperatuur, die to' het vries punt was opgeloopcn, daalde in den loop van den dag weer verscheidene graden. Gisteravond meldde het vliegveld Eclde vijf graden vorst. Ook in het overige gedeelte van het land liep de temperatuur terug tot om het vries punt. Met het inzetten van den dooi wilde het dus niet vlotten. De aan val van een nieuwe storing in Enge- lan 1 zal meer succes hebben, boven dien volgt spoedig een tweede sto ring, die tot een kleine verdere stij ging van temperatuur aanleiding zal geven. De dooi zal nu verder West- Europa binnendringen. Ir. Albarda over Linggadjati Op 23 Januari zal een En- gelsch-Amerikaansche delegatie naar Den Haag komen voor het voeren van besprekingen met het directoraat voor de buiten- landsche economische betrek kingen. Het doel van deze be sprekingen is een regeling1 te treffen voor het handelsverkeer tusschen Nederland en de En- gelsch-Amerikaansche zone in Duitschland. Ook de korfbal- en hockeywed strijden vinden geen doorgang. Het door den hockeybQ.nd voor dit weekend vastgestelde pro gramma wordt eveneens verscho ven naar 19 Januari, terwijl de voor dien datum aangekondigde districtswedstrijden een week la ter worden gespeeld. Ook handbal gaat niet door In verband met de gesteldheid der terreinen zijn alle handbalwed strijden van het district Utrecht van het Ned. Handbalverbond afgelast. „Het schijnt mij toe, dat ve len van hen, die nu actie voeren tegen Linggadjati, ook nadat de Tweede Kamer het met groote meerderheid heeft goedgekeurd als basis yoor een toekomstige regeling der Indonesische kwes tie, de elementaire kracht der Oostersche vrijheidsbewegingen miskennen en voor haar histori sche noodzakelijkheid de oogen sluiten." Zoo liet zich gisteravond de ex- minister van Waterstaat ir. J W Al barda zich voor de radio uit. Hij vervolgde: „Dc tijd is voorbij, dat men eenzijdig voor de bevolking van Indonesië kon uitmaken hoe de staatkundige verhoudingen in dat land en hoe de betrekkingen van dat land tot Nederland zullen zijn. Als men niettemin wil trachten Indone sië zijn wil voor te schrijven geeft men blijk zich nog niet bevrijd te hebben van de koloniale mentaliteit, -die met de lippen zoo dikwijls afge zworen is". Petitie Soetardjo „Een tiental jaren geleden was het nog mogelijk geweest de verhouding Indonesië en Nederland te regelen in den zin. zooals in de Koninklijke re de van 7 December 1942 geuit, want de petitie Soetardjo, in Juli 1936 in den Volksraad ingediend en door dat college aanvaard, beoogde in feite niets anders. Het toenmalige kabinet gunde haar nauwelijks een ernstige behandeling en ook in r? Staten-Go- neraal vond zij weinig weerklank". „Het is ongetwijfeld een te leurstelling voor velen, stellig ook voor voorstanders van Ling gadjati, dat een dergelijke rege ling niet meer mogelijk blijkt", zei ir. Albarda. Dat de toezeggingen, vervat in de Koninklijke rede, waarschijnlijk on toereikend zouden zï.jn wist het Lon- densche kabinet in 1942 reeds, want de toenmalige minister zonder por tefeuille, Pangeran Soejono gaf toen in den boezem van den ministerraad reeds blijk, dat inmiddels vele ver langens in Indonesië zich op volledi ge onafhankelijkheid waren gaan richten. „De ministerraad was er in 1942 ook reeds ten volle van be wust dat de toekomstige ver houdingen niet op dwang zou den mogen of kunnen berus ten", verklaarde ir. Albarda. Werkelijkheidszin ,,De werkelijkheid is nu deze, dat h3t verband met Indonesië niet te verkrijgen is op de wijze, die men zich aan Nederlandsche zijde in 1942 het liefst heeft voorgesteld. Dit te orkennen is geen defaitisme, zooals Consumentencrediet: 270.000 aanvragen In de memorie van antwoord op rle algemeene politieke beschou wingen der Eerste Kamer over de begrnoting is meegedeeld, dat niet minder dan 270.000 aanvragen voor consumentencrediet zijn bin nen gekomen. Binnenkort zal een wetsontwerp ter goedkeuring van een nieuw, met België en Luxemburg over eengekomen gemeenschappelijk tarief van invoerrechten bij het parlement worden ingediend. wel wordt gezegd, maar werkelijk heidszin. Met tact en volharding hebben zoowel dr. Van Mook als de commissie-generaal gestreefd naar e goede oplossing, waarbij de nau we verbindingen tusschen Nederland en Indonesië behouden zouden blijven, zij het ook in een nieuwe ge daante. Zooveel tact en volharding hebben zij ook ontmoet bij Sjaljrif en anderen, die met hen naar overeen komst zochten." „Laat ons dankbaar zijn dat een regeling mogelijk is, zonder dat een bloedige oorlog noodza kelijk is, die de volkeren veel leed zou kosten cn hen voor langen tijd met vijandschap zou vervullen". Ir. Albarda eindigde met uit te roepen: „Het verleden keert niet te rug. Het Nederlandsche volk beder ve niet de goede kans. die het nu nog geboden wordt. Zulk een kans komt slechts een maal". In het algemeen biedt de pa piervoorziening nog ernstige moeilijkheden. Deze moeilijkhe den vloeien niet alleen voort uit dc schaarschte aan deviezen, maar ook uit de omstandigheid, dat papiorgrondstoffen in het buiten land slechts in beperkte mate te verkrijgen zijn. Niettemin geven de thans be staande vooruitzichten hoop, dat df huidige papiertoewijzingen voor de dagbladen in 1917 zullen kunnen worden gehandhaafd. Dc Haagsche correspondent van het AFP schrijft, dat het Neder, landsche standpunt ten aanzien van Duitschland, zooals dat aan de con ferentie van plaatsvervangers van do ministers van buitenlandsche za. ko" zal worden oorgelegd, thans definitief bepaald is. De Nederlandsche eischen ten aanzien van Duitschland, aldus zegt de corresüondent liggen voorname lijk op economisch ^ebied. liet her stel van de vroegere handelsbetrek, kingen met Duitschland is onont beerlijk voor het economisch herstel van Nederland. De aanspraken op grenswijzigingen komen op het tweede plan. De Nederlandsche regeering verzoekt daarom een opleving van de Duitsche economie te bevorderen, voorzoover die' zich verdraagt met de veilig heid van Eurooa. Die veiligheid zou volgens de Nederlandsche regeering gewaarborgd moeten worden door een federatief sta tuut voor Duitschland met een gecontroleerde centrale regecr- ring. De economische politiek van Duitschland zou gecoördineerd moeten worden in een töl-unie, en eveneens onder controle moeten blij ven. De te voeren uniforme econo mische politiek zou gebaseerd moe ten worden op herstel van een vrij gc edetenverkeer, instelling van een louter fiscaal tarief, het tegengaan van dumping en kartelvorming. Nederland maakt voorts aan. spraak op exploitatie van potasch mijnen onder een exterritorialiteits- rcgeling. waarbij do "■edolven pro ducten als Nederlandsche koomvaar beschouwd zouden moeten worden. Boven op de beroemde9 St. Stephans-kathedraal te Weenen is een groote stellage gebouwd, en zijn werklieden bezig met hef oprichten van een nieuwe torenspits ter vervanging van de oude, die tijdens den oorlog verwoest werd (P.) Montgomery sprak met generalissimus Stalin Gisteravond had veldmaarschalk Montgomery gedurende bijna vijf kwartier een persoonlijk onderhoud met generalissimus Stalin, waarbij behalve twee tolken, geen andere personen aanwezig waren. Montgomery was zeer tevreden over het onderhoud en zeide, dat Stalin er goed uitzag en joviaal ge stemd was. Montgomery, die zijn bezoek aan de Sowjet-Unie van Jaag beëindigt, heeft in een verklaring voor de Rus sische pers de leiders van het Russi sche leger dank gezegd voor hun ast vrijheid. Hij verklaarde, dat hij in hun militaire academiën alles heeft mogen zien wat hij wenschte. Later woonde hij een maaltijd bij. lie door generalissimus Stalin te zijner eere werd gegeven. Korfoe-mijnenkwestie voor Veiligheidsraad Engeland heeft bij den Veilig heidsraad zijn klacht tegen Albanië ingediend. Naar verluidt bevat het rapport een volledige toedracht van het in cident van October j.l. in de straat van Korfoe, waarbij twee Britsche torpedojagers beschadigd werden en 44 matrozen sneuvelden. Austin opvolger van Baruch WARREN AUSTIN, die onlangs to' Amerikaansch vertegenwoordi ger bij den Veiligheidsraad van de UNO is benoemd, zal tevens een opvolger van Baruch, in de commis sie voor de atoomenergie zitting nemen. Warrens benoeming tot vertegen woordiger bij den Veiligheidsraad is gisteren aan den Amerikaanscben Senaat ter goedkeuring voorgelegd. Versterkingen komen in Indo-C hina De 29 253 ton metende Fransehe mailboot „Pasteur" is met troep ju ter versterking van de Fransehe -'riidkrnchten in Indo.China te Saigon aangekomen. De Fransehe hooge commissaris voor Fransch Indo-China. admiraal Thierrv d'Argenlieu. sprak de troe pen bij hun aankomst toe. Hij zeide, dat het onjuist is van een oorlog in Indo-China te spreken en noemde do militaire operaties, die thans aan den gang ziin „noch helangrij. ker. noch ernstiger, dan die, welke zich in he.t verleden hier en daar in Indo-China noodzakelijkerwijze voordeden". Generaal Dwight Eisenhower is een enthousiast hengelaar. Dat hij nog iets anders kan, dan veldslagen winnen, toont bovenstaande foto. die gemaakt werd tijdens een hengcltochtje in Florida, (P.) NZE staatsschuld bedroeg eind November 22.7 De begrootingstekorten, die voor verreweg het milliard. rootingstekorten, die voor verreweg het grootste gedeelte te wijten zijn aan de uitgaven op den buitengewonen dienst, zijn ongetwijfeld een bedreiging voor de financieele positie van ons land, doch daartegenover staat, dat een niet onbelangrijk deel der uitgaven bijdraagt tot het leggen van den grondslag voor het herstel der volkswelvaart. Dit deelt minister Lieftinck mede in zijn Memorie \an Ant woord aan de Eerste Kamer. Sedert eind Juli is de bankbil- jettencirculatie met ongeveer 10 toegenomen, nl. van f 2447 millioen tot f 2711 millioen. Ver wacht mag worden, dat in begin 1947 bankpapier naar de centrale bank zal terugvloeien. Eind Juli bedroeg de hoeveelheid giraal geld circa drie milliard. De actieve geldcirculatie toont geen verontrustende ontwikkeling, 'mede in ver band met de toeneming van de economische bedrijvigheid. ring, fiscale saneering en de- viezeneontróle maken indivi dueel© maatregelen ook op dit gebied onvermijdelijk. Onze Bezuiniging Het pleidooi voor drastische be zuiniging, dat door sommige le den werd gevoerd, veronacht zaamt realiteiten, waarvoor de oorlog ons land heeft geplaatst, Men kan nu eenmaa] de huidige toestanden niet meer beheerschen met hulpmiddelen, welke de re geeringen van vóór den oor'og plachten toe te passen daarge laten of de destijds getroffen be zuinigingsplannen inderdaad wel het resultaat gehad hebben, dat daaraan wordt toegeschreven. Bij de helft van de uitgaven zijn de mogelijkheden tot bezuiniging zeer beperkt. Tevens moet in het oog worden gehouden, dat de ont wikkeling in het buitenland, zoo als afschaffing van dc prijsbeheer, selling in de Ver. Staten, de liqui datie van uit den oorlog overge bleven organen vertraagt. De minister ontkent, dat hij de beteekenis van een vrije en bloeiende effectenbeurs onder schat. doch het samengaan van ingrijpend© maatregelen, voortvloeiende uit de eischen van rechtsherstel, geldzuivc- Niwin Kerstactie is een groot succes Naar aanleiding van verschillende geruchten over vermissing en be schadiging van een groot aantal door de NIWIN naar Indonesië ge zonden KerstpaketteD deelt de pers dienst van de NIWIN het volgende mede: Volgens zoo juist uit Batavia telefonisch verkregen inlichtingen zijn, van de 150.000 verzonden pak ketten. 355 niet op de plaats van be stemming aangekomen; Het aantal tijdens het transport beschadigde pakketten is, naar ver houding. uiterst gering. Hoewel 2000 pakketten méér dan aanvankelijk in de bedoeling lag aan leger en vloot zijn verstrekt kon aan ongeveer 1000 soldaten, die juist in de tropen waren gearriveerd, geen Kerstpakket worden uitgereikt". De actie is. volgens de NIWIN, een buitengewoon succes geworden, er zijn talloo7.e daukbetuigingen bij het centraal bureau binnengekomen met het verzoek dezen dank aan Je Ne derlandsche bevolking over te bren gen. Tijdelijk bestand in Palestina De Joodsche verzetsbeweging Ir. geen Zwai Looemi heeft in een brief aan de Palestijnsche regee rngsbureau voor voorlichting het ..ti'delijk bestand" met de Britsche strijdkrachten in Palestina beves tigd. invoer Onze invoer moet vooralsnog voor een belangrijk gedeelte door het opnemen van buitenlandsche credieten worden gefinancierd, wat groote gevaren met zich me debrengt, doch de regecring moet het consumptieniveau op peil houden om de arbeidsproductivi teit niet verder aan te tasten cn in de tweede plaats moet het pro ductieapparaat hersteld en van grondstoffen worden voorzien. In 1946 werd een bedrag van onge veer 280 millioen geïnvesteerd in outillage van de industrie. Hoe kan Nederland België betalen? Charles Hoger geeft in het Brus- selsche blad „De Nieuwe Stan daard" een overzicht van de be^ teekenis van het Belgisch-Neder- landsch financieel accoord. Hij geeft drie middelen aan voor Ne derland, om zijn schuld van 1 mil liard frs. te dekken. 1. Zou Nederland dollars, pon den en andere sterke deviezen kunnen leveren. 2. Zou het zijn schuld kunnen vereffenen door schepen aan Bel gië te verhuren, door zc onder Belgische vlag te laten varen. 3. Zouden, zoodra dit technisch mogelijk is, Nederlandsche fond. sen in België verhandeld kunnen worden. Veiligheidsraad neemt Triëststatuut aan De Veiligheidsraad heeft gisteren het Triëst-statuut en de verplichtin gen die den raad daarbij zijn opge dragen voor Je handhaving van de souvereiniteit van den vrijen staat oedgekeurd. De voorzitter van de parlements fractie der Italiaansche socialisten, Simonini, heeft tijdens het 25ste par tijcongres Pietro Nenni heftig aan gevallen. Hjj beschuldigde Nenni ei van op eigen gelegenheid een poli tiek te hebben gevoerd, de beslissin gen van het bestuur ,in den wind te hebben, geslagen en een bij uitstek demagogische politiek te hebben ge volgd, opdat de partij ten koste van alles deel van de regeerieig zou uit maken. Simonini werd door een groot deel der congresleden toegejuicht. Hü stelde echter voor, de mogelijkheid tot verzoening tusschen de verschil lende stroomingen niet te/sluiten. De parlementsfractie heeft zich tijdens een vergadering uitgespro ken voor één partij. De in dezen zin opgestelde motie werd met 70 tegen 53 stemmen aangenomen. Giuseppe Saragat, die een apart congres van „dissidente" socialisten leidt, verliet de vergadering voor de stemming. Als commentaar op het resultaat der stemming verklaarde hij: ,,Het heeft geen nut over eenheid der party te spreken, wanneer het huis in brand staat". Hij zeide voorts, dat hij van daag zijn standpunt uiteen zal zet ten tijdens de bijeenkomst van het congres, dat door de groep „Critica Sociale" en een gedeelte van de „Iniziativa Socialista" wordt gehou den. INDONESIe'blijft onze aandacht op- eischen. Er is wol een bestand, maar tot een volledig rusten van do wapenen is het n°S altijd niet geko men. Integendeel, de laatstc weken is er in Mcdan weer hevig gevochten. Het schijnt nu weer wat rustiger te zijn, maar steeds kunnen er nieuwe botsingen, kleine of grootere, komen. Waar de schuld ligt is niet in ieder geval vast te stellen. Zoowel in be paalde Nederlandsche als in sommige Indonesische militaire kringen is er nogal wat strijdlust en een enkele tactloosheid'kan nieuwe gevechten en dus ook nieuwe slachtoffers ten ge volge hébben. De politieke discussies van de laat ste maanden moeten ons niet doen vergeten'dat wij in militair opzicht in Indonesië op een vulcaan leven. Do Indonesische legercommandant Soe- dirman heeft jn zijn radiorede krijgs haftige taal gesproken cn dr. Van Mook is daar, van Nederlandsche zijde, het antwoord niet op schuldig gebleven. Sjarifoedin. de Indonesische minister van Defensie, heeff de Ne derlanders schending van de bc- standsvoorwaarden verweten, maar de Nederlandsche regeering heeft die beschuldiging van de hand gewezen en verklaard, dat de Republikeinen in de maanden November cn December niet minder dan 350 maal de be. standsvoorwaarden hebben geschon den. De vulcaan is dus nog steeds in werking. Laten wij hopen, dat het niet tot een uitbarsting komt. ZOO goed als het noodig was dat er een bestand kwam opdat de P°~ litieke besprekingen een zoo rustig en vlot mogelijk verloop konden heb- ben, zoo zal het gevaar voor gevechts handelingen op groote schaal pas bezworen zijn als de politieke over eenkomst een feit 1S- Daarom is het zoo gevaarlijk, dat, nu de Nederland sche Tweede Kamer het basis-ac- coord van Linggadjati heeft aan vaard, nog steeds een groep vooraan staande Nederlanders er in woord cn geschrift tegen bluft ageeren. Die actie dringt ook tot Indonesië door. Zij kan het pas gewonnen vertrouwen daar ondermijnen en de gevolgen daarvan kunnen voor beide par tijen vreoselijk zijn. Zijn de agita toren tegen Linggadjati zich daarvan bewust? OOK de beide radio-redevoeringen van den oud-minister-president Gerbrandy kunnen er slechts toe lei den de gevaren op den „militairen vulcaan" in Indonesië te vergrooten. Daarbij valt in bet niet het bezwaar dat wij hebben tegen de in het hui dige omroepbestel aanwezige moge lijkheid om dergelijke redevoeringen ..over beide zenders-' uif te spreken, waardoor de indruk wordt gewekt i vooral met iemand als Gerbrandy dat bet een ..officieele" uitzending betreft. Voor de zaak waar het om gaat is het zelfs van minder belang of Gerbrandy's uitlatingen over Van Mook niet meer Gerbrandy zelf dan Van Mook beschuldigen. Wij vinden het, veel ernstiger dat een man als Gerbrandy door zijn houding in de oorlogsjaren nu al een historische fi guur er zich toe leent de huidige regeering voor <je voeten te loopen, nu deze met problemen worstelt, in moeilijkheid slechts te vergelijken met die. voor welke hij zich zelf in Londen gesteld zag. Churchill had wijzer gedaan zich na het volbrengen van zijn giganti sche oorlogstaak van het tooneel der internationale politiek terug te trek ken. Zijn opzienbarende redevoerin gen op het continent en in Amerika hebben zijn roem nief vergroot. Voor Gerbrandy geldt zij het in minder ruim verband hetzelfde. Gerbran dy, een nationale figuur bij uitne mendheid en voor iederen Nederlan der, is weer voor een naar wij ho pen: korte wijle naar het niveau van den partijganger terug gekeerd, ongetwijfeld met de beste vaderland- sche bedoelingen, maar daarom niet minder te betreuren. Het antwoord, in zijn tweede radio rede. aan de regeering, was niet, ge lukkig. Prof. Gerbrandy is er niet in geslaagd zich uit de moeilijke situatie te praten, waar hij zich zelf door zijn eersfe rede had in gewerkt. Als hij de politiek van dr. Van Mook al in 1942 niet vertrouwde, had hij het nooit op zijn verantwoording moeten nemen, dat deze luitenant-gouver neur-generaal en later wat nooit vertoond was daarbij ook nog mi nister van koloniën werd. De heer Gerbrandy heeft, ondanks veel om haal van woorden, geen kans gezien dit, to weerleggen en zijn lofrede op Tjarda van Starkenborch Stachouwer» wiens verdiensten en nobel gedrag niemand zal willen aantasten doet in dit verband waf onwezenlijk, want in het geheel niet ter zake, aan. f NMIDDELS. terwijl jn Indonesië 1 van weerszijden de geweren gela den worden gehouden en in Neder land ondanks de Kamer-uitspraak de strijd met bef woord en de pen in onverminderde hevigheid voort woedt, is de commissie-generaal weer naar Indonesië vertrokken. Binnen kort wordt zij waarschijnlijk met twee leden de namen van prof. Posthuma en dr. de Kat Angelino worden genoemd aangevuld. Ónder de gegeven omstandigheden wacht den heeren geen gemakkelijke taak. Hoe meer tactloosheid in Nederland door stuurlui aan den wal wordt len toon gespreid, hoe meer tact Scher- merhorn c.s. in Indonesië moeten op brengen om het naar een èn voor het Nederlandsche èn voor het Indonesi sche volk zegenrijke overeenkomst te leiden Een der belangrijkste en meest grootsche opdrachten, door ons volk ooit gegeven, ligt in de handen der commissie-generaal. Wij wen. schen haar kracht toe en wijsheid. (Vervolg op nag. 2) Opnieuw stijging van temperatuur ij Weersverv)achfingt medegedeeld- door het K.N.M.I. fe De Biltpel-S f dig tot Zaterdagavond |i Toenemende wind tusschen a 9 Zuid-West en Zuid-Oost met Tegen t; en in het Noord-Oosten van het 'u fcj land tijdelijk sneeuwval, stijging 'f van temperatuur. Aanvankelijk nog hier en daar nevel of misf 3

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1