DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Weinig Nederlanders in Polen aanwezig School moet vollediger mensch afleveren Walvischvangst aan den loopenden band Britsche Dakota kwam neer op boerderij: vijf dooden Staatslieden waren in 1919 mild voor Duitschland Repatrieèringswerk praktisch geëindigd Interview met dr. Willems Mr. Van Klef fens op de lijst? Niet Soedirman, maar Kruis Vliegtuigrampen her en der Nat.-Socialisme is niet dood! 1 *Mw-' Tm&xm&ZLïï Jagers varen af en aan en brengen soms vier dieren tegelijk Washington geeft Parijsche notulen vrij MONTY'S ZENDING Th EN van de dingen, die Montgome- X—J ry in "Moskou zal hebben te doen, is. dat bij de Russen hun wantrou wen. dat er een Engelsch-Ameri- kaansch militair verbond is gesloten en op het punt staat geteekend te worden, uit het hoofd moet praten, of beter, dat bij de ware beteekems van de tusschen beide landen ge maakte afspraken, o.a inzake de coördinatie van de luchtmacht en de standaardiseering van de wapens van het leger uiteen moet zetten. Hem zal de taak toevallen, om de Russen uit te noodigen. respectievelijk fe over reden. om zich hierbij aan te sluiten, opdat de Entente Cordiale tot een Triple Entente uitgroeie. Of hem dit lukken zal? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 1— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL' Maandag 13 Janauri 1947 Nr. 542 6e Jaargang Red- en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER MEN kan zeggen", zoo zei dr. Willems, hoofd van de Nederlandsche repatrieering-commissie in Polen, tegen een verslaggever van het A.N.P., „dat thans vrijwel iedere Neder lander in deze gebieden de gelegenheid heeft gehad naar Neder land terug te keeren. Er zullen zich ongetwijfeld in deze enorm uitgestrekte streken nog wel enkele landgenooten ophouden, doch de repatrieering als zoodanig kan toch als geëindigd beschouwd worden". werk," zeide hij" verder, „is die der vrouwen. Vele Nederlanders zijn tijdens hun verblijf getrouwd met Poolschen. In vele gevallen is echter niet na te gaan. of zij inderdaad ook wettig gehuwd zijn. Ook al bezitten zij de papie ren, legio zijn natuurlijk ook de duistere „liefdesaffaires", die om sommige repatrieerenden hangen. Over de toekomst van zijn werk sprekende, verklaarde dr. Wil lems, dat dit het werk zal wor den van gezantschap of consulaat. Momenteel bestaat zijn missie nog uit drie personen, doch dit aantal zal gereduceerd worden tot één, die aan het gezantschap te Warschau verbonden zal zijn. Dr. Willems is dezer dagen weer naar Polen vertrokken om nog enkele achtergeblevenen op te sporen en te trachten hen zoo spoedig mogelijk naar het vader land terug te voeren. „Natuurlijk zijn er ook Neder landers", zei dr. Willems. „die er geen prijs op stellen naar het vaderland terug te keeren, omdat zij dienst hebben gedaan bij Wehrmacht. SS, of N.S.K.K. Voor zoover zij door de Nederlandsche regeering niet gezocht worden als oorlogsmisdadigers of anderszins, worden zij ongemoeid gelaten, al moeten zij ook een papier onder teekenen waarin zij verklaren, wel de gelegenheid tot repa trieering te hebben gehad, doch er geen gebruik van wenschen le maken". Dr. Willems verklaarde zich zeer tevreden over de medewer king. die men van de Poolsche en Russische autoriteiten onder vindt. al neemt dit niet weg, dat er bij dit enorme opsporingswerk nog moeilijkheden te over blij ven. Nu echter in het zwaar ge teisterde Polen langzamerhand het normale leven terugkeert, neemt de medewerking ook toe Zeer moeilijk noemde hij de naspeuringen naar in con centratiekampen overleden Nederlanders. De gegevens over deze landgenooten zijn gedurende de oorlogshande lingen meercndeels vernie tigd, terwijl ook op de slacht offers zelf, als men ze vindt, geen gegevens meer gevonden worden. Hoeveel overledenen? In sporadische gevallen kan men nog wel eens bevestiging verkrijgen omtrent het overlijden van enkele landgenooten. doch over het algemeen ontbreekt ieder spoor. Gevraagd naar het aantal Nederlanders, dat gedurende den oorlog in Polen omgekomen is, deelde dr. Willems mede. dat ge tallen, zelfs bij benadering, hier over niet te geven zijn. Wel acht te hij het aantal zeer groot. De Nederlanders in Polen zijn meercndeels verplicht tewerk ge- stelden en over het algemeen een voudige menschen. Velen hadden nog nimmer gehoord van de mo gelijkheid om terug te keeren en hadden zelfs niet naar hun va derland geschreven, omdat zij van oordeel waren, dat de post ons land toch niet zou bereiken. Deze langenooten worden meege nomen en zoo spoedig mogelijk gerepatrieerd. Hiertegenover staat, dat er ook Nederlanders zijn, die bij het vernemen van den naam „Missie Willems" zoo snel mogelijk de beenen ne men, omdat zij liever niet gesignaleerd worden. Emigranten Er zijn in Polen Nederlanders, die een staats- of gemeentebetrek king bekleeden. terwijl er ande ren zijn, die niet terug willen keeren. omdat zij het in hun nieuwe vaderland beter hebben dan in Nederland. Zij, die niet wenschen terug te keeren, worden beschouwd als emigranten, zei dr. Willems. „Een moeilijke kant van ons Een gouverneur voor Triest Tezamen met die van Fiorello Laguardia en de.' Pablo de Azcarate Florez, Spaansch jurist en diplo maat. oud-plaatsvervangend secreta ris-generaal van den Volkenbond, wordt de naam van mr Eelco van Kleffens, den Nederlandschen oud- minister van buitenlandsche zaken, genoemd in verband met de te be zatten functie van gouverneur van den vrijstaat Triest. Reuter meldt thans, dat Van Kleffens omtrent bet eventueel vervullen van deze functie nog niet officieel gepolst is, en tee kent er btf aan, dat, wanneer hij ook al door Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten geaccepteerd zou worden, meer dan waarschijnlijk van Sowjet-Russische zijde tegenkanting zou ondervinden. Naar verluidt zou Van Kleffens zelf niet enthousiast zijn voor de functie van gouverneur van Triest. Een speciale correspondent van de „Daily Herald" te Jeruzalem heeft vernomen, dat de Palestijnsche Ara bieren zich bereid hebben verklaard aan de Londensche conferentie over Palestina, die op 21 Januari begirt, deel te nemen. Mohammed Natsir zegt: De republikeinsche minister van voorlichting. Mohammad Natsir. heeft in een interview met een correspon dent van ..Antara" verklaard, dat de Nederlandsche legervoorlichtings- dienst klaarblijkelijk vergeten heeft wat het beginpunt, van de incidenten is geweest: n 1. de redevoering van generaaj Kruis van November 194G, waarin de geest van Linggadjati en het bestand werden getorpedeerd en de redevoering van generaal Röell. Hierop, aldus Natsir. werd van Ne derlandsche zijde gereageerd door verhoogde activiteit van de Neder landsche troepen op alle fronten, cul- mineerend in de ontvoeringen en de schending van den status quo «e Bui tenzorg. De huidige situatie, die doet den ken aan een vicieuzen cirkel, is niet begonnen met de radiorede van gene raal Soedirman op 26 Dec. maar met de rede van generaal Kruis op 24 Nov. Deze cirkel, besloot de minister, is slechts te doorbreken door uitwis seling van beider standpunten betref fende den toestand, waarmede de bei de delegaties dan ook aanstonds zul len beginnen. Soekawati en kabinet bij Van Mook Zaterdagmiddag hebben de presi dent van Oost.Indoncsiö, Soekawati en het nieuw gevormde kabinet in het paleis van den gouverneur ge neraal een informeele vergadering gehouden met dr. Van Mook, dr. P. J A. Idenburg en dr. P. J. Koets, directeur van het kabinet van den It. gouverneur-generaal. EEN Dakota van den Britsche luchtvaartmaatschappij is bij Stowting in Kent neergestort op een boerderij. Vijf personen zijn gedood. Het vliegtuig liad do luchtha ven van Londen Zaterdagmorgen verlaten met bestemming voor Lagos (West-Afrika). Het was we gens het slechte weer echter voor Le Bowget gedirigeerd, en op weg djarhee weer teruggezonden. Bij Kaap Griz Nez (Fransch Kanaal- kust) zond 't noodseinen uit. Men vreesde dat liet in zee zou zijn neergestort; later werd echter ge meld dat het toestel in het graaf schap Kent was neergekomen. Volgens de laatste berichten zijn van de elf passagiers en vijf le den van de bemanning vijf per sonen gedood. Een aantal gewon den zijn in de plaatselijke zieken huizen ondergebracht. Een vliegtuig van de Engelsche burgerluchtvaartmaatöchappij, dat Zondagavond met 9 passa giers en twee koppen bemanning van Londen naar het eiland guernesey was vertrokken, heeft alle radiocontact met den bega- nen grond verloren, sinds het bo ven het eiland Wight in een zwa- ren zuidwesterstorm is geraakt. Een Amerikaansche bommen- Arbeiders bij Hembrug staakten Met ingang van 1 Januari 1947 heeft de directie van do artillerie inrichtingen „Hembrug" voor het personoel een pensioenregeling in gevoerd. De arbeiders moeten zes procent van hun loon betalen. On. der het personeel bestond hierover reeds enkele dagen onrust. Toon Vrijdag de premies van do loonen werden ingehouden legden alle arbeiders het werk spontaan neer. Naar zij mede deelden was de staking vooral gericht tegen „het eenzijdig op treden van de directie", die geen overleg had gepleegd met de betrokken organisaties. De vertegenwoordigers van de Ur.ie van Overheidspersoneel wisten de arbeiders te bewegen het werk te hervatten, nadat de directie had toegezegd alsnog het overleg over de pensioenregeling te openen. De Unie, die het conflict verwachtte, heeft reeds enkele dagen geleden telegrafisch den minister van Oor log om een onderhoud verzocht. Bij he: kamerdebat over de Artillerie- inrichtingen, enkele weken geleden, verklaarde de minister dat in on derzoek was welke pensioenregeling voor het personeel zal gelden: de rijkspensioenwet of een particuliere verzekering. Achteraf blijkt echter, dat de directie in Juli 1946 reeds een pensioenregeling heeft afgeslo. ten bij een particuliere verzeke ringsmaatschappij. Spoorlijn in den N.O.-polder? De Nederlandsche Spoorwegen stellen een onderzoek in naar de vraag of het economisch verant woord is, een spoorweg aan te leg gen naar Emmeloord, de hoofd plaats van den toekornstigen Noordoost Polder. De nieuwe spoorlijn zal vermoedelijk loopen van Kampen door den Noordoost Polder naar Emmeloord. Voorloo- pig zal zij alleen voor goederen vervoer worden gebruikt werper met aan boord den film producer en vlieger Howard Hug hes en den acteur Cary Grant, erd vermist op een vlucht van Davton naar Amarillo (Texas). Dc beide inzittenden zijn echter heelhuids teruggevonden. Zuidpoolvliegtuig terecht Marine autoriteiten te Washing ton hebben medegedeeld, dat het verkoolde wrak van het vlieg tuig, dat sedert 30 December j.l. in het zuidpoolgebied vermist werd, thans is gevonden met ten minste zes overlevenden. Een reddingsvliegtuig is op open water, 16 km. van liet neer gestorte vliegtuig neergestreken, aldus wordt in New York bekend gemaakt. De piloot en een andere inzittende hebben zich daarop met een vlot aan land hegeven. De zes overlevenden renden over de sneeuw hun bevrijders tege moet. Men vreest, dat zes personen zijn gedood tengevolge van het neerstorten van een vliegtuig van de Phillipines Far Eastern Air Transport in de Chineesche zee. Het toestel was op weg van Sjanghai naar Hongkong. De ove rige inzittenden zijn in veiligheid gebracht. Door het neerstorten van een passagiersvliegtuig van de Eas tern Airlines te Beorby Wyth- ville zijn zestien van de negen tien inzittenden gedood. Veldmaarschalk Montgomery in Moskou„Monty" rechtsin gesprek met maarschalk Vassilevskychef van den Sowjcf gcneralen staf, die ter begroe ting op het vliegveld le Moskon aanwezig was(Radiografisch overge brachte foto). P Dr. Gielen over: „Onderwijs" r)VER HET ONDERWIJS zei dr. Gielen, de mi nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, tijdens een inleiding die hij hield op een jongeren-appèl van de K.V.P. te Amsterdam, dat het, waar alle kinderen van nature onder hevig zijn aan invloeden, die het leven bepalen, de Neder landsche staat niet onverschillig kan zijn op welke wijze hun opvoeding wordt voltooid. „De toekomstige school zal een een voudiger programma krijgen. Wc zullen trachten vollediger menschen van de school af te leveren, dan tot nog toe het geval was. Voor staatspaeda- gogie zullen wij ons echter hoeden". OVER DE KUNST: „Er komt een vnnrloopigo raar] \oor de kunst. Ik hen de meening toegedaan, dat de kunst in het leven van den menscb veel meer kan beteekénen, dan ve len vaak geneigd zijn to denken. Hoewel Amsterdam ongetwijfeld de stad van de kunst, is wil dit niet neggen, dat Amsterdam Nederland is Wat zouden we er aan hebben, wanneer slechts de hoogere regi onen zouden bloeien en de lagere erdorren?" OVER DE WETENSCHAP: „Do Wetenschap zal voor meer kinderen van ons volk toegankelijk moeten worden, net aantal beurzen op de begrooting van 1947 is verviervou digd. Op de begrooting is een post vai. een half millioen uitgetrokken voor natuurwetenschappelijk werk. Onderzoekingen zullen worden ge daan op het nieuwe terrein der atoomenergie en hopenlijk zullen door atoomsplitsingen nieuwe moge. Monty weer thuis Lord Montgomery is Zaterdag middag weer in Engeland aange komen na zijn reis naar de Sow- j et-Unie. m: Al he^ materiaalafkomstig van door hef. water vernielde huizen en boerde rijen in de Wieringermeer, dat nog bruikbaar is en in goeden staat verkeert, is verzameld en zal bij den opbouw weer van pas komen. Een overzicht ban het materiaaldat op een terrein bijeengebracht is. (P.) Geheime radio-zender opereert op Java F. Goedhart heeft aan den minister van Overzeesche Gebiedsdeelen de volgende vragen gesteld: 1. Weet de minister, dat op Java een geheime radio.zender opereert, welke voorgeeft °P republikeinsch ge_ bied te staan en die reclame maakt door middel van advertenties in een te Batavia verschijnend Ncderlandsch dagblad, terwijl zijn uitzendingen een heftig anti-republikeinsch karakter dragen? 2. Is het den minister bekend, dat er aanleiding bestaat voor het ver moeden. dat deze zender opgesteld staat op gebied, waar het gezag in handen is van het Nederlandsch. Indi sche gouvernement? 3. Is de minister, niet van oor. deel, dat deze uitzendingen kwalijk te vcreenigen zijn met dc door de re geering voorgestane politiek en is hy bereid hier met kracht in te grijpen? Londensche chauffeurs blijven staken In een rumoerige vergidering van afgevaardigden der 20.000 sta kende transportarbeiders te Lon den is besloten de staking voort te zetten. De vergadering, die be legd was tusschen functionaris sen van de Transport And Gene ral Workers Union en de leiders der stakers, breidde zich uit tot een massabijeenkomst, doordat honderden stakers zich toegang tot de conferentiezaal hadden ver schaft. De secretaris van het ver bond, Arthur Deaking, die een beroep deed op de aanwezigen om het werk te hervatten, werd uit gejouwd en uitgefloten; enkelen riepen: „Smijt hem er uit". De stakers eischen een 44-urige werkweek en 12 dagen vacantie per jaar met uitbetaling van loon. lijl heden op allerlei gebied voor ons worden opengesteld." Dr. Gielen zeide te hopen, dat de Nederlandsche jeugd den geest van het verzet nimmer zal vergeten. „Hoowel het mij uiteraard moeilijk valt vanwege mijn ambt hierover iet." te zeggen, meen ik toch te moe ten opmerken, dat iedereen, die denkt, dat het nationaal.socialisme dood is en het gevaar geweken, zich terdege vergist." Spreker be sloot: „Laat ons vooral zijn: be scheiden, eenvoudig en heldhafitig". Waardoor werd SDAP Partij v. d. Arbeid? Tcylers stichting tc Haarlem heeft voor 1947 de volgende prysvraag uit geschreven: „door welke politieke, sociaal-economische, ideologische en persoonlijke factoren in binnen, en buitenland heeft dc Sociaal.Demo cratische Arbeiderspartij in Neder land zich van een Marxistische klas. scpartii tot een nationale vovlkspartij ontwikkeld 1" Gevraagd wordt een zuiver histol risch-wetenschappelyke behandeling, waarbij de schryver zich dus zoo min mogcliik late leiden door de omstan. digheid of hii haar gcwenscht of on. gewenscht Acht. De speciale verslaggever aan boor^l van de „Willem Barendsz" seint ons: Het weer verandert wel vier keer op één dag. Hoewel we in dc stre ken verkceren, waarin het in dit jaargetij bijna geen nacht wordt, hebben we do zon vandaag nau welijks gezien. Het sneeuwt en er hangen zware mistbanken. De temperatuur beweegt zich om het vriespunt. Het is een sprookjeswereld, waarin we ons bevinden. Wc zijn weliswaar in open water, maar overal zien wo ijsbergen, en de Radar-installatie, waarmee do „Willem Barendsz" is uitgerust, bewijst ons goede diensten. Nog steeds wordt er gewerkt in twee ploegen, die achter elkaar twaalf uur in touw zijn. met slechts korte onderbrekingen voor het eten. Ook op Zondag wordt gewerkt. De walvisschen storen zich niet aan den rustdag en voor de „Willem Barendsz" is elke dag kostbaar. Na de dag- of naehttaak vallen de mannen doodeliik vermoeid in hun krib. Er moet op deze wijze gewerkt worden, want het is alsof do walvisschen aan een loopenden band worden aangevoerd. Do jagers varen gedurig af en aan en brengen soms drie tot vier wal visschen tegelijk mee. Het schip zelf is onherkenbaar, er is niets meer over van den aan blik, dien het had in de haven van Amsterdam. Dat zal me een schoonwasscherij worden als we terug zijn. Ook voor de doctoren aan boord is er thans werk aan den winkel, want bij dezen arbeid kan het niet anders of er komen telkens weer kleine verwondingen voor. Geluk kig beschikken we over penicilli ne en daarmee genezen dc won den wonderwel. Orca's in den aanval Eén dezer dagen waren we ge tuige van een adembenemenden strijd. Een troep Orca's. ook wel zwaardwalvisschen genoemd, do den een verwoeden aanval op dc achter de „Willem Barendsz" drij- venden prooi. Dc Orga's zijn roof zuchtige dieren, die ongeveer vijf tot negen meter lnne zijn. Zij zijn. het als het ware dc duivels van Je IJszee en tyranncn voor den baardwalvisch. In den regel moe ten zij zich tevreden stellen mot afval, maar vandaag hadden zij in de gaten welke heerlijke hapjes bn de „Willem Barendsz" to krij gen zijn. Kapitein Visser nam tenslotte een besluit. Hij spoedde zich naar het achterdek met een ge weer en schoot met vaste hand op een der aanvallers. Plotse ling doken de tyrannen onder en spoedden zich van do ge vaarlijke plek. De vier ornithologen, die aan boord zijn doen vele nieuwe in drukken op en hebben reeds tal van weinig bekende vogels gezien. Albatrossen ontmoeten wo veler lei. van de stormvogels zagen do ornithologen wel 24 soorten, pin- quins hebben wo in volle zee zwemmend gezien. Ergens, op het Dassen-eiland, broeden er vijf millioen. Geheime notulen van de vredescon ferentie van 1919 te Parijs, die thans door het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken zijn gepu bliceerd, vermelden dat op 2 Juni 1919 Lloyd George aan president Wil- son en Clemenceau mededeelde, dat hooge Britsche autoriteiten hadden uitgemaakt dat „Duitschland geen t vaar zou opleveren voor Frankrijk gedurende 30. of zelfs 50 jaar en zeker niet binnen 15 jaar" De notu len maken duidelijk dat de mannen die het vredesverdrag voor den eer sten wereldoorlog opmaakten be vreesder waren dat Duitschland niet zou teekenen, dan dat het zich zou herbewapenen. Lloyd George trachtte de voorwaar- waarden voor Duitschland te ver zachten. hetzij ten koste van de Pool sche territoriale eischen in Silezië en Pommeren. hetzij door het beperken der herstelbetalingen. Herhaaldelijk stelde ook presidenent Wilson conces sies voor. die de eischen op Duitsch land zouden verzachten. Alleen Clemenceau Meer dan de anderen onderstreepte Clemenceau de gevaren voor een vrede wanneer Duitschland onvoldoen de gecontroleerd zou worden. De Vice-adm. Pinke ging buiten zijn boekje De regeerine heeft, naar „Het Parool" meldt, den commandant zeemacht Nederlandsch-Indië, vice admiraal Pinke* haar ontstem ming te kennen gegeven over de passages in zijn Kerstrede, waarin hij critiek oefent op verschillende Indonesische leiders. De regeering is van oordeel, dat hij op deze wijze is getreden in de bevoegdheden van den land voogd- Pact tusschen Turkije en Transjordanië Volgens berichten uit Ankara zou tusschen Turkije en Transjor danië een vriendschapsverdrag gesloten zijn. Koning Abdoellah van Transjordanië vertoeft mo menteel in de Turksche hoofdstad op officieel bezoek. Smokkelaars onder vuur genomen Douaneambtenaren stootten te Nis. pen bij Roosendaal op een groep smokkelaars. Toen dezen bevolen w».rd om halt te houden, kozen de smokke laars het hazenpad. Na herhaalde sommatie richtten de douanen het vuur op de smokkelaars, waardoor één in den buik werd getroffen. Ook in de grensstreek b'u Breda is een lid van een smokkclploeg aange« schoten en levensgevaarlijk gewond. Britsche delegatie eischte herhaalde lijk dat de Franschcn hun bezettings leger van Duitschen bodem zouden verwijderen, omdat zij de aanwezig heid van een leger daar niet verder noodzakelijk achtten. De notulen be- slaan 2000 pagina's en op iedere pagina voelt men iets van de vrees der Westelijke mogendheden voor den opkomst der bolsjewieken in Rusland en het korte communistische bewind van Bela Kun in Hongarije. Engeland is bezorgd over Polen De Britsche ambassadeur in Moskou, Sir Maurice Peterson, heeft opdracht gekregen om dc Sowjet-Bussische regeering er van in kennis te stellen, dat Groot- Brittannië zich ernstig bezorgd maakt over den huidigen toe stand in Polen met het oog op de op 19 Januari te houden alge- meene verkiezingen. Werk hervat in haven van Antwerpen Door den uitslag van het refe rendum onder de havenarbeiders heeft de staking definitief een eind genomen. Het werk is overal nervat. De troepen, die sedert 21 De cember met het lossen der sche pen belast waren, zijn teruggeroe pen. De regeering heeft haar instem ming betuigd met de bereikte op lossing. EVC eischt tien pet loonsverhooging De E.V.C. die Zaterdagmorgen in het gebouw Odeon in Rotterdam ver gaderde, besloot een telegram aan de regeering en het College van Rjjksbemiddelaars te zenden, waarin zij zich uitsprak voor tien pet. loons verhooging. Zij besloot dezen eisch niet aan de Scheepvaartvereeniging „Zuid" voor te leggen, omdat de E.V.C. bezig is een landelijke actie hiervoor te organiseeren. Daarvoor kwamen op 29 De cember in het Concertgebouw te Amsterdam meer dan 1800 kern leden der E.V.C. bijeen. Daar is vastgesteld dat 9 Februari te Utrecht minstens 10.000 afge vaardigden uit alle deelen van het land bijeen zullen komen. Dan zal worden bepaald, wat verder landelijk zal moeten ge schieden om de regeering te overtuigen, dat tien pet. loons verhooging ten koste van den winst doorgevoerd moet worden. De voorzitter, A. van den Berg, merkte op dat een eensgezinde hou diog van alle Nederlandsche vakver eenigingen noodzakelijk was, om de loonpolitiek van de regeering ie doorbreken. ONTGOMERY was de vorige week in Moskou. Volgens de verhalen heeft hij zich daar heen begeven met in zijn bagage een paar flesschen whisky en een flesch fijne odeur. Daj, die whisky niet voor eigen gebruik bestemd zal zijn, kan onze lezers bekend zijn uit de biografie, die wij van hem pubheeeren. Voor wie(n) die parfum bedoeld is, meldt dP historie niet. wel dat de naam van deze geurigheid ..Persuasion" overreding) is. Wij weten niet. of Montgomery dit merk zelf heeft gekozen, of dat de fijne neus, die dit heeft uitgezocht, in hef. Foreign Office gezocht moet wor den Het hjdt immers geen'twijfel, dat Monty bij dit bC7.oek geen overre dingskracht genoeg bij zich kan heb ben. Wat is het dool van deze visite? Zij moet zonder twijfel gezien worden als een uitvloeisel te meer van 't op rechte Engelsche verlangen, om de betrekkingen mot de Sowjet-Unie te verbeteren. Maar Bevin is ervan overtuigd. da* die toenadering niet van één kant moet komen, dat zoete broodjes bakken zonder meer de Rus sen zeker niet tot een andore politiek brengt. Voor dit laatste is Monty ze ker de man niet, integendeel en bo vendien is het bepaald geen toeval, dat hij naar Moskou gaat. nadat hij eerst een rondreis door het Nabije Oosten en Griekenland heeft gemaakt Eén ding is zeker: het Foreign Of fice moet zwaarwegende redenen hebben gehad om voor deze zending van „goodwill" niet een diplomaat, maar een militair en nog wel een, die zich bepaaldelijk niet door diploma tieke tact heeft onderscheiden, te ge bruiken. Die redenen zullen ons in ziens gezocht moeten worden in de verhoudingen in Moskou en nu is het zoo moeilijk, dat die verhoudingen voor ons zoo slecht te taxeeren. zoo lastig te doorzien zijn Den laatsten tyd bereiken ons herhaaldelijk be richten. dat Stalin op het oogenblik to* toenadering tot het Westen zou neigen en daarbij vooral ook den steun van de legerleiding zou hebben, terwijl Molotof en de Partij nog altijd zeer wantrouwig tegenover datzelfde Westen zouden staan. Zoo deze be richten juist zijn. dan zou de zending van Monty hierin inderdaad een ver klaring kunnen vinden: als militair heef* hij veel meer kans op contact met de legerleiding en met veldmaar schalk Stalin dan een diplomaat, die altijd in handen van Molotof terecht kom* en door het Russische ministe rie van buitenlandsche zaken wordt ingesponnen. In ieder geval zien wij Monty's verblijf in Moskou als van zeer groote beteekenis voor de internationale ver houdingen Dr. C. D. J. BRANDT. Lijst van gevallenen uit Indonesië De regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgeloopen week uit Indonesië de volgende ver liezen zijn gerapporteerd: Kon Landmacht: Sergeant Keizer uit Denekamp. sold. J. H. J. M. Ber den uit Blerik. sold, le klasse A. Schuncken uit Ubach over Worms, sold. J. Geugies uit Coevorden, sold. G. van Schooneveld uit Rolde, sold', M C. F. M. Buijs uit Nieuw Vosse- meer, res. 2e luit J. Moddemeijer uit Amsterdam, sergeant H. den Oudsten uit Schoonhoven. Koninklijk Nedcrlandsch-Indisch leger: sold. W. A. Pangai uit Ned.- Indië. officier van gezondheid 2e kl. K Marien uit Ned.-Indië. Tijdelijk harde wind Weersverwachtingmedegedeeld d doo.r het K.N.MJfe De Bilt, gel- 9 dig tot Dinsdagavond In den avond en nacht weer toe- M nemende en van Zuid naar Wset !j ruimende wind. Aan de kust bjde- 'j lijk stormachtig. Morgen geleider 9 'ijk afnemende en weer terug- j draaiende wind Wisselend be- 3 jj wolkt met enkele buien, wat min- M der zacht. x •- - 2 ^Qiiniiiiiiiiiiiuiiiiinïïiiiiiuw

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1