DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Naar algemeene verkeersstaking in Britsche hoofdstad? Berlijn over vijf en twintig jaar pmnvrij Ouderdomspensioen vormt een financieel probleem Ida van Zanten, Neêrlands moedigste pilote „Lilia" moet als verloren worden beschouwd Moeilijkliedei! in Viet-Nam kunnen overwonnen worden STAKINGSLEID1NG VERWACHT UITBREIDING BUITEN LONDEN Vogt e.a. in leiding Radio-Unie? Groot kolentekort in December Keus tusschen, fondsvorming en een omslagstelsel niet eenvoudig Vlucht van Londen naar Kaapstad N.V.H.-sigaretten eind Januari Bemanning is van boord gehaald Moutet terug in Frankrijk Blauwe Wimpel voor Snitslaar Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of l— per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Dinsdag 14 Januari 1947 Nr. 543 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telcf. rcdacüe 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER 1HHK T N Londen, waar men reeds gebukt gaat onder de staking van de 20.000 vrachtauto-chauffeurs, heerschte gisteren groote spanning, tengevolge van een dreigende algemeene verkeers staking uit protest tegen het besluit van de regeering om gebruik te maken van troepen bij het aanvoeren van levensmiddelen voor de 10.000.000 inwoners van de stad. Achtduizend soldaten werden opgeroepen om met vrachtwagens van leger, vloot en R.A.F. levensmiddelen voornamelijk vleesch en visch naar de winkeliers te brengen, üp dat oogenblik ver klaarden de leiders van de onofficieele staking, dat sympathisee renden de veemgebouwen en havens zouden beginnen te verlaten, De voornaamste vraag was. of de duizenden employé's van de London Passenger Transport Board zouden gaan staken, hetgeen de trams en de ondergrondsche en het geheele econo mische leven van de stad zou stilleg gen. Het antwoord werd niet onmiddel lijk verwacht, zoolang niet door de afdeeling buschauffeurs van den vak bond voor het verkeer een beslissing was genomen over het door de leden ingediende verzoek voor het houden van een massabetooging later op den dag. Besprekingen Inmiddels zouden de leiders der staking, volgens de berichten, een onderhoud verzocht hebben met den minister van arbeid, George Isaac: Attlee heeft zijn voornaamste mi nisters bijeengeroepen en zou, naar verluidt, vandaag een volledige mi nisterraad willen houden De door de regeering gesteunde commissie voor het vaststellen van de loonen van transportarbeiders hield Maandag een vergadering tot herzie ning van haar besluit betreffende loonen en uren, uit protest waartegen de chauffeurs verleden week Maan dag in staking zijn gegaan. In de provincie Volgens de berichten zouden de chauffeurs en aangesloten arbeiders in de provincie op nieuws uit Loo ds..» wachten, alvorens tot de uitge breide sympathie-stakingen te be sluiten. die hun invloed zouden doen gelden op den aanvoer van voedsel. (Eigen berichtgeving! Naar wü vernemen zullen in het nieuv.-e radiobestel naar alle waar. scïiüniijkheid de volgende directeuien met den titel van commissaris worden benoemd W. Vogt als technisch directeur; J. B. Broeksz als programma-direc teur; P. A. Speet als economisch direc teur; J. van Dijk als personeels>directeur J. W. Lebon als secretaris Voorzitter van de Nederlandsehe Radio.Unie zal prof Th. Kors z'u'n. Het is zoo goed als zeker dat de huidige programma-directeur ds. E. D. Spelberg, de technische directeur J. Matsen en de econo mische directeur J. Nolet zullen worden ontslagen Waarschijnlijk zal het onmogelijk zijn om bij de ingrijpende bezuinig!n. gen het personeel van 1200 op deze sterkte te handhaven Nadjamceddins kabinet beëedigd Dc leden van het Oost-Indonesi sche kabinet hebben Maandag middag in handen van het staats hoofd Soekawati den eed afge legd. Daarna werden zij plechtig ge ïnstalleerd. De ministers M. Ha* merling en E. Katoppo waren af wezig, Vele autoriteiten waren bij de plechtigheid aanwezig, o.m. dr. Van Mook, luit.-gen. Spoor, vice- admiraal Pitike, de directeuren der departementen en vele ande ren. Soekawatie, Nadjamoeddin en dr. Van Mook hielden een rede. Levenslang geëischt tegen Suzy Arts Tegen do 31-jarige Suzy Arts uit Amsterdam, één van de fanatiekste SS bewaaksters van het concentra tiekamp Vugbt, heeft de advocaat- fiscaal van het Bijzondere Gerechts hof te Amsterdam levenslange ge vangenisstraf geëischt. krantenpapier en andere handels artikelen. Uit Manchester. Eccles. Bristol en Liverpool worden reeds sympathie stakingen gemeld, en de leiders van de Londensche staking hebben reeds de verwachting uitgesproken dat de beweging zich over het geheele land zal uitbreiden Gespannen toestand Ofschoon er geen ongeregeldheden werden gemeld, was de toestand in Londen gespannen. Alle verlof voor leden van de politie-macht was inge trokken en bereden agenten begeleid den de convooien militaire vrachtwa gens. die zich in dichtaaneengeslotcn colonnes voortbewogen. Aanslagen te Haifa Bij aanslagen op het politiebureau en het postkantoor te Haifa zijn vier personen gedood en meer dan zestig zwaar gewond. Hieronder waren vijf tig Arabische politieagenten. In December produceerden de Limburgsche mijnen in 23 werk dagen (November 25) 718.31-4 ton kolen (Nov. 801-423 ton). De verzending beliep 551.710 ton (Nov. 652.416 ton). Hiervan was bestemd voor binnenlandsch ver bruik 521.832 ton. Dc invoer uit Duitschland in December bedroeg 69.416 ton (Nov. 08.581 ton> Bovendien werd uit Duitschland nog ingevoerd 23.547 ton kolen voor bunkering zeesche pen en doorvoer binnenvaart. Als gevolg van de vorst bleef de aan voer uit Duitschland ca. 30 000 ton bij het programma ten achter. Do invoer uit Amerika over De cember bedroeg 53-813 ton (Nov. 130.929 ton). De staking in dat land veroorzaakte in December een uitval van ca. 150.000 ton ko len. Gedurende drie vollo weken werd niets ontvangen. In totaal beschikte ons land dus in December over ruim 26*.C00 ton steenkool minder dan waarop ge rekend was. Besprekingen te Medan Gisteren heeft de mil. woordvoerder te Batavia medegedeeld dat Zaterdag een aantal rcpublikeinsche autori teitcn uit Siantar te Medan is gearri veerd tot het voeren van informeele besprekingen met den Ncderland- schen resident. Er werd besloten, dat in den loop van de week be sprekingen tusschen de Nederland sehe en Indonesische autoriteiten zullen worden gehouden. Op dc Noorder-Haaksgronden bij Den Helder is Zaterdagavond hef Deenschc vrachtschip Liliagestrand, doordat dc zware mist goed uitzicht belem merde. Later kreeg de boof een lek in hef achterschip, waardoor hef veel water binnen kreeg. Het schip moet als verloren worden beschouwd. Met groote moeite gelukte h:t dc bemanning van de reddingsboot „Dorus Rijkers" dè schipbreukelingen van boord te halen Kosten: 27 milliard mark DE Berlijners die bezig zijn met 't opruimen van hun puinhoopen hebben van ingenieurs de troosteloo- ze mededeelirig ontvangen, dat, ten zij zij do beschikking zouden krijgen over meer kracht-werktuigen. het 25 jaar zal kosten om de overblijfselen van Berlijn op te ruimen. Dc experts zeggen, dat 't met den huidigen koers, 2.7 milliard mark zal kosten, waarbij Jan nog komt de ar beid van vele duizenden bij dit on productieve werk. Volgens de „Neue Zeil" ligt in Berlijn een tiende gedeelte van al het puin in geheel Duitschland. Het blad schatte het op een 70 millioen kubieke meter Genoeg om een dam te bouwen van 35 meter breed Stop het terrorisme Naar aanleiding van dc terroristi sche bomaanslagen te Haifa, waarbij icr politic-agenten gedood en meer dan 60 gewond werden heeft Sir Henry Gurnev. vooraanstaand En- gclsch bestuursambtenaar in Pales tina, Ben Goerion, voorzitter van dc executieve van het Joodsch agentschap, gewaarschuwd, dat iede re daad van terrorisme in Palestina door de strengste maatregelen zal worden gevolgd. Kort na het bekend worden van deze waarschuwing heeft de Jood- schc Nationale Raad voor Palestina, tegen Maandag a.s. een massabijeen komst uitgeschreven ter bespreking van anti-terroristische maatregelen. Dit is dc eerste stap van Joodschc leiders om voorstellen tot bestrij ding van het terrorisme openlijk te bespreken. C.I.O. steunt Lewis De Amerikaansche vakvereeniging CIO (Congress of Industrial Orga nisation) heeft ter griffie van het Amerikaansche hoogcr gerechtshof tc Washington een dossier gedepo neerd, waarin zij de uitspraak van het federale tribunaal inzake het door de Amerikaansche regeering gevoerde proces tegen John Lewis, voorzitter van haar zustervereni ging AFI (American Federation of Labour) van geenerlei waarde ver klaart. Prins Bernhard, die zich voor herstel van zijn gezondheid in Zwitserland bevindt, blijkt zich daar best te vermaken. Men ziet hem hier, zich ver schuilend achter zijn ski-leeraar Hans Furrer, omdat barones van Boxhoe venden hem met sneeuwballen bekogelt. Achter de barones prins Bernhards broer, prins Aschwin. en 5 meter hoog van Berlijn naar Dortmund (ruim 40U km). Om het te vervoeren zouden zeven millioen spoorwagens noodig zijn volgens de Neue Zeit genoeg om drie maal de geheele vracht van het jaar 1029 te vervoeren. In Benijn werken op het oogen- ijiik 10.062 puinruimers, waarbij 6890 vrouwen. Aanvankelijk waren het er 30 UIIU, maar dat getal liep spoedig t--rug. Voor extra-rantsoenen Hot werk werd eerst hoofdzakelijk gedaa.i door nazi's, maar omdat men er voedselkaart no. 1 voor ontvangt (voor zwaren arbeid) hebben anderen zich vrijwillig gemeld. Het geslonken ,.puinruimleger*\ aldus de Neue Zeit. heeft de capaci teit van de oorspronkelijke 30.000 geslagen. Men heeft de beschikking over 58 dieselmotoren, 28 kleine lo comotieven, 28 vrachtwagens, 157 kabelhaspels, 3252 vrachtauto's. 180 krn smalspoor en zes graafmachines. In 8.120.IJ00 werkdagen (tegen het einde van October) waren 1.726.390 kub. meter puin verwijderd. Dit kostte meer dan 82 millioen mark. (Van onzen financieelen redacteur) IN ons land schijnt de oude strijdvraag of men de sociale voor zieningen via fondsvorming of door middel van een omslag stelsel moet financieren weer actueel te worden; het departement van Financiën heeft dit vraagstuk ten minste wederom in studie genomen. Indien de overheid de verplichting op zich neemt om bijv. den ouden van dagen een pensioen te verstrek ken, moeten dergelijke uitgaven na tuurlijk ieder jaar uit do belastingen worden opgebracht. Wanneer men de jaarljjksche nationale productie als ?en geheel beschouwt, waarvan ieder een zeker aandeel ter beschikking moet krijgen, dan beteeken» dit de instelling van een ouderdomspen sioen, d.w.z degenen, die nog staat zijn tot werken staan een deel van hun product af aan hen, die in verband met hun hoogen leeftijd van werken zijn vrijgesteld. Dit geschiedt doordat men een deel van het inkomen in den vorm van belastingen naar den staat overhevelt, die deze be draden vervolgens doorgeeft aan de pensioengerechtigden. Nu zijn er twee methoden waarop men deze pensioenbetalingen kan fi- riancieien: in de eerste plaats op do hierboven omschreven wijze, doordat men dus elk jaar een deel van de be astinggelden afzondert om de pen sioenaanspraken te financieren, ic de tweede plaats doordat men ge lijk dat met de particuliere levens- verzekeringen het geval is een fonds vormt, uit welks rente men de verplichtingen nakomt. Principieel lijkt dat een groot ver schil. doch daar de belastingbetaler toch ook de rente van deze in overheidsobligaties belegde rijks fondsen moeten opbrengen, komt het voor hem op hetzelfde neer, omdat omslagstelsel of fondsvorming steeds de verplichtingen uit de be lastingen moeten worden opge- A'aar Aviabericht, heeft de Ne- deilandsche vlieg ster Ida Veld hi, ij zen van Zanten een twee.motorig Miles Aerovantransportvliegtuig met zeven passagiers van Londen naar Johannesburg en Kaapstad bracht. Met het uitvoeren van deze vlucht is mejuffrouw Van Zanten de eerste Nederlandsehe vliegster, die de route naar Zuid-Afrika heeft bevlogen en de eerste Nederland sehe vrouw dfevens, die onder eigen vei antwoordelijkheid voor besturing en navigatie een dergelijke groote afstaandsvlucht heeft, volbracht De totale afstand Londen—Kaap stad, waarbij rle route over Sardi- Noord.Afrika, Caïro en langs den Nijl over den Soedan en Rho desia werd gevolgd, bedraagt 13.000 kilometer. Mejuffrouw Van Zanten behaalde in Juni 1938 bij het London Air Park in Engeland haar vliegbrevet en vervolgens in Engeland en Polen het brevet zweefvliegen. In 1939 kwam zij als stewardess bij de KLM in dienst. Tijdens de bezetting, in Januari 19-12, slaagde zij er in, na eerst twee mislukte pogingen te hebben onder nomen om met een motorboot naar Er gelan,] over te steken, per trein en te voet uit Nederland weg te ko men en via Belgi'i en Frankrijk Zwitserland te hereiken Ruim een half jaar later kwam zij, over Span je en Portugal reizend, in Engeland aan. In 1943 werd zij opgenomen in de ATA. de Air Transport Auxili. ary (civiele vliegers e i vliegsters \ar. verschillende nationaliteiten, dis de voor de R.A.F. bcstemdp nieuwe jagers, verkenners en bom menwerpers van de fabrieken naar da militaire vliegvelden overvlogen en ook transportvluchtcn maakten.) Na den oorlog gaf mejuffrouw Van Zanten in Engeland nog eeni- gen tijd onderricht als zweefvlucht- instructrice en maakte later charter vluchten met passagiers naar Schot, land, de Kanaal-eilanden en do Fransche badplaatsen. In Septcm- bet bracht ze met een Auster vlieg tuig een bezoek aan ons land. om- be- Met den verkoop van de ..Volksherstel.sigaret ten" kan streeks eind Januari worden gornen. Deze sigaretten, waarvan ongeveer 20 millioen stuks of 1 mil- licen pakjes ter beschikking zulle komen, worden tot een nader vast te stellen datum zonder bon ver kocht tegen prijzen van f 1.20, 1,44 en 1.68 per pakje, verhoogd met een toeslag van f 3. De opbrengst van dezen toeslag komt voor ongeveer een vijfde ge deel te ten goede van N.V.H., ter. wijl het resteer.-nde deel voor nade re door de ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken tc he palen liefdadige doeleinden be stemd zal worden. Staat mag „Pen Gun" niet uitgeven Tusschen de stichting „Pen Gun" en den Staat der Nederlanden was een geschil gerezen over de vraag, of de staat gerechtigd is een week blad voor de Nederlandsehe strijd, krachten onder den naam „Pen Gun" uit te geven dan wel door een nieuwe stichting te doen uitgeven. Partijen hebben dit geschil ter beslissing \oorgelegd aan prof. nr R P. Cleveringa. Zaterdag j.l. heeft deze uitspraak gedaan enden staat in het ongelijk gesteld, hoofdzake lijk op grond van de overweging, dat de staat omstreeks October '45 de uitgave van het weekblad „Pen Gun'* heeft gestaakt en overgelaten aan de Stichting, ten gevolge waar van de staat zijn recht op het merk „Pen Gun" heeft verloren. bracht: in het eerste geval via den rentedienst naar de rijksfondsen, in het tweede geval direct naar de in stanties, die -de pensioon-cn uitbeta len. Grootere zekerheid Wat voor voordeelen heeft men dan echter aan het stelsel der fonds vorming gehecht, dat men in ons land dezen meer gecompliceerden weg boven hot eenvoudigere omslag stelsel heeft gekozen? Men meent, dat Je zekerheid voor de pensioen betalingen grooter is, indien deze door fondsen zijn gegarandeerd, dan dat vooral bij een niet sluitende hegiooting zij via het omslagstel sel uit de belastingen moeten wor den afgezonderd. Toch is het in de crisisjaren na 1930 wel gebleken, dat, indien de loonen en salarissen naar beneden gaan, ook de pensioe nen in weerwil van de gevormde fondsen worden gereduceerd. Dit kwam omdat b(i bet ver minderen van de maatschappe lijke productie de aanspraken van allen hierop kleiner moesten worden. Men meent echter, dat de rem te gen pensioenverlaging bij het stelsel van fondsvorming krachtige, zal zijn dan bij een omslagstelsel. Dit moge in theorie waar zijn. doch het zal van do volksvertegenwoordiging af hangen of zij deze verlagingen zal tegengaan en een progressieve re geering zal er zonder eenigen twijfel alles op zetten om den ouden van dagen een redelijk bestaan te garan deeren ook al zijn de tijden moeilijk. Vandaar, dat men dit zekerheids- element niet al te hoog moet aan slaan. Een reactionnaire regeering zal ook bij een garantie der fondsen in een depressietijd op de pensioenen gaan beknibbelen. Een progressieve regeering zal ook met een omslag stelsel de ouden van dagen zoo goed mogelijk ondersteunen. Let men hier op, dan kunnen te gen het afschaffen van de rijksfond- sen geen overwegende bezwaren rij zen. doch weegt zonder twijfel het belangrijke voordeel, dat hierdoor de staatsschuld een niet onbelangrijke vermindering zou ondergaan, zwaar der. Natuurlijk blijven de financieele verplichtingen van het rijk precies dezelfde, doch Je voordeelen van een verlaging der staatsschuld zijn, vooral uit. psychologisch oogpunt, van onschatbare beteekenis. Wij ho pen dan ook, dat de regeering zal voorstellen het stelsel der fondsvor ming op te heffen om het door een omslagstelsel te doen vervangen. Het stoomschip „Lilia", dat Zaterdagavond op de Noorder- Haaksgronden bij Den Helder strandde,, moet als verloren worden beschouwd, omdat car gadoors noch reeders een ber gingsmaatschappij bereid heb ben gevonden de boot te bergen, In tegenstelling met de aan vankelijke berichten is de „Lilia' geen Zweedsch, maar een Deënsch schip. Dertien leden dor bemanning zijn gistermorgen door de „Dorus Rij kers" van boord gehaald, nadat twee kleine slecpbooten. de „Nestor" uit IJmuiden cn de „Voorwaarts" van Terschelling, gedurende den nacht tevergeefs gepoogd hadden het schip weer vlot te trekken. Vier leden van de bemanning, de kapitein, een machinist, een stuur man cn <?en stoker bleven nog aan boord in een laatste poging hun schip te behouden. Het maakte reeds vrij veel slagzij door bet via een lek onder het achterschip naar binnen stroomendc water. De pompinstalla- tie werkte slechts op halve kracht en wanneer de sleepbooten nog een po ging willen doen het schip los te trekken, moet de „Lilia" zoo licht mogelijk zijn. Hooge zeeën Do hooge zeeën maakten het werk van de twee sloepbooton bijna onmo gelijk. Do „Voorwaarts" trok al spoedig haar sleeptrossen in stuk ken, terwyl de „Nestor" de sleepen moest laten slippen, omdat zij anders kans liep tegen de „Lilia" tc pletter te slaan. Gistermorgen hebben de sleepbooten de pogingen opgegeven en zijn in de haven van -den Helder binnengeloopcn. Intusschen vochten de vier laatste Denen aan boord van de „Lilia" te gen het binnenstroomende water, terwijl zij in radio-grafisch contact stonden met den vuurtoren „Kijk duin" by Den Helder. Gisteravond echter seinden zij ech ter dringend hen van boord te halen. Dc „Dorus Rijkers" voer weer uit en met groote moeite gelukte het de bemanning de laatste opvarenden van de „Lilia" te redden. Dc Fransche minister van overzee- sehe eebiedsdeclen. Marias Moutet is van z\in inspectiereis door Tndo-Chino tc Parijs toru?geVeerd Op het vlieg, veld Orly hield h\i een toespraak die de radio werd uitgezonden. De militaire situatie in Indo.China achtte hij van dien aard. dat het een ice belangrijke was. de Fransche burger® te beschermen en de orde te herstellen Hij bestreed de bewering, dat Indo. Chjna aan het vuur en het zwaaro werd prijsgegeven. „Ik heb ook men schcn ontmoet, die dankbaar waren voor den vrede, die dank zij de Fran, sche activiteit herwonnen wordt. Wü moeten vele moeilijkheden in Indo. China overwinnen. Wij zullen ze ech ter overwinnen met medewerking van die elementen, die in werkelülcheiJ het Indo.Chineesche volk vertegen, voordigen." Léon Boutien. lid van de bestuurs commissie van dc socialistische partü die minister Moutet op zün reis ver gezelde. verklaarde vervolgens, dat de verantwoordelijkheid voor de bloedige incidenten zijns inziens deels gescho. ven kon worden op het minder tact volle optreden van Fransche zü'de die tot de incidenten tc Haiphong leidden deels, met name tc Hanoi, op den wil der Vietnameezen om geweld te ge bruiken Hy was echter van meening. dat een overeenkomst met de werke lijke vertegenwoordigers van Vietnam mogelijk zou zün. Ook generaal Leclerc, die door de Franiche regeering met een militaire opdracht in Indo.China belast w*', is in Parijs aangekomen. Troepen van Viet-Nam op den terugtocht In een communiqué van het Fransche opperbevel wordt ge meld, dat de Vietnameesche strijdkrachten ten Zuidwesten van Hanoi en ongeveer 160 k.nv in het binnenland op den terug tocht zijn. Zij gaven een belang rijk munitiedepot prijs. Het coin muniqué meldt verder, dat deser teurs uit de Vietnameesche troe pen zich in „aanzienlijke aantal len aan de Franschen overgeven." De bemanning, dio in het hotel „Wapen van Den Helder" haar in trek heeft genomen, gelooft echter; nog niet dat do „Lilia" verloren is. Vandaag hopen de mannen mot de „Dorus Rijkers" nogmaals naar de Noorder Ilaaksgrondcn to varen om tc zien of het do moeite nog loont een derde poging to wagen het schip vlot to krygen. Canadeesche piloten bij de KLM Do KLM hoeft 62 jonge Canadee sche piloten aangezocht in haan di<m?t tc treden. Dit is het resultaat van do reis. welke dr. H K Slotboom, hoofd van den medischcn dienst der KLM en de heer II Fuchs, chef van! het vliegbedrijf, begin December' naar Canada hebben gemaakt voor- het aanwerven van nieuwe bestuur** ders. De nieuwe vliegeniers moeten, echter eerst nog worden gekeurd. Het ligt in de bedoeling dat de pin loten, die voor het grootste deel oud- oorlogsvliegors zijn, vóór Maart hun arbeid beginnen. Voordat zij op do KLM-diensten worden ingeschakeld, zullen zij gedurende eenige maanden op Schiphol zorgvuldig worden ge ïnstrueerd. ,1 Zondagmorgen arriveerde de PH-TAU na een non-stop vlucht New York-Amsterdam in elf, uur en 4 minuten onder com mando van gezagvoerder J< Snitslaar op Schiphol, waar door deze vlieger de blauwe wimpel veroverde. Do voorgaande snelle transatlan tische non.stop vluchten van dei K-L.M. werden gemaakt door: E. van Dijk met do PH-TAU in 11.02 uur op 8 September '16 J. Snitslaar met de PH—TDA in 13.31 op 9 December '16: J. Dill met de PH—TDA in 1200 uur op 1 December M6. Groote partij huiden in beslag genomen De fiscale recherche heeft bij een huidenhandelaar uit Sprang. Capelle (N B.) een partij van on geveer 13.000 natte en droge hui den gevonden, die kennelijk be stemd was voor den zwarten handel. De huiden zijn in beslag genomen terwijl de handelaar In het huis van bewaring te 's-Her- togenbosch is ingesloten. De be lasting heeft hem reeds een zeer zware boete opgelegd. Weinig communisten in Indonesië Jhr. A. Th. Baud. adviseur van dr. Van Mook, dio momenteel op w eg is naar Amsterdam, heeft bJ.j zijn vertrek o.m. verklaard: „Do voornaamste oorzaak van alle moeilijkheden in Indo-China, Bir ma en Indonesië is, dat deze vol ken in geen enkelen vorm het her stel van he( koloniale imperialis me wenschen. De communistische invloed in Indonesië is iot nu toe gering. Het grootste deel der In donesische nationalisten is heftig gekant tegen het communisme". Zeer zacht d Weersverwachtingmedegedeeld H 1 door hef K.N.M.I. te Dc Bilt. gel- g t dig tof Woensdagavond Meest krachtige wind tusschen j-j j Zuid en Zuid-West. Zwaar be- i-j wolkt met nu en dan eenigen re- i gen of motregen. Morgen overdag [J i -.eer zacht

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1