DAGBLAD VOOR AMERSFOORT DUITSCHLANDS HERSTEL IS VEREISCHT VOOR ONZE WELVAART S j ahrir mag accoord onderteekenen Regeering vóór socialisatie van Duitsche productietakken Bonnen blijven twee weken geldig „Lilia" heeft den strijd nog niet verloren Champetier en Auriol als kamervoorzitters gekozen UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL GEEN TOESTEMMING VAN HET K.N.I.P. VEREISCHT Afspraken der politieke partijen in de war geloopen SleepbootStentor' in moeilijkheden? Appelmoes in blik voor kinderen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. Woensdag 15 Januari 1947 Nr. 544 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER ^ISTERMIDDAG is aan de plaatsvervangende mi nisters van buitenlandsche zaken der „Groote Vier" te Londen overhandigd het memorandum van de Nederlandsehe regeering over het beleid, dat vol gens het kabinet door de geallieerde mogendheden ten aanzien van Duitschland moet worden gevoerd. Het hoofddoel, dat Nederland ten aanzien van het Duitsche vraagstuk nastreeft, is: het scheppen van af doende waarborgen ter verzekering van vrede en vei ligheid en het scheppen van de noodzakelijke waar borgen voor het herstel van het economische leven van Nederland en het herstel van de welvaart van Duitschland, voor zoover die voor de algemeene wel vaart van Europa en van de wereld vereiseht is. \7 OOR liet sluiten van een vredesverdrag met Duitsch land zal het noodzakelijk zijn, aldus de Nederlandsehe regee ring, dat allereerst een gemeen schappelijk beleid wordt opge steld, dat voor alle bezettings zones zal gelden. Bij het op stellen van dit beleid zullen in het bijzonder de nabuurstaten van Duitschland ten nauwste betrokken moeten worden. Dit geldt in het bijzonder voor Nederland, omdat het konink rijk, wat zijn veiligheid en wel vaart betreft, in hooge mate af hankelijk is van de welvaart van Duitschland en de grondslagen waarop deze berust. Omdat het peheele pronrlpebied van Duitschland bezet is. bestaat het gevaar, dat de Duitsche regee- ringen door de Duitschors aeoor- deeld zullen worden alleen bii de ■stratie van de bezettingslegers te bestaan. Teneinde dit cevaar te elimineeren moet de militaire be- zettinc te zijner tijd beperkt wor den tot een aantal strategische gebieden en punten. Daardoor zul len de grenzen der bezettingszones militair opgeheven kunnen wor. den. De bezettingslegers kunnen dan langzamerhand getransfor meerd worden tot een militair ge organiseerde politiemacht, wcike ondergeschikt zal moeten zijn aan de hoogste civiele bezettingsauto riteiten. Bestaanszekerheid Een vredesverhoudinc met Duitschland zal eerst mogelijk worden, indien een minimum aan economische en sociale bestaans zekerheid aan de Duitsche bevol king kan worden gewaarborgd. Nieuwe functie voor Prins Bernhard Prins Bernhard is benoemd tot inspecteur-generaal der Ko ninklijke Marine. Eén minister meer? Nu wel vaststaat, dat ir. Kraayvan- ger de portefeuille van Wederopbouw en Openbare Werken niet ral overne men. overweegt, naar ..Het Parool" meent te weten, de minister-president de bezetting van die portefeuille door een minister uit P. v. d. A.-kringen. Daar hierdoor het „evenwicht" der beide, het kabinet gevormd hebbende, partijen zou verloren gaan. wordt naar een oplossing tot herstel daarvan om gezien. Als zoodanig ziet men een eventuecle splitsing van het minister presidentschap en het ministerschap van Binnenlandschc Zaken, welk laat ste dan aan een katholiek zou worden toevertrouwd. Het aantal ministers zou dan met één vermeerderen, het aantal „partij- ministers" met twee, n.l. één uit de P. v. d. A. en één uit de K. V. P. Conferentie te Londen geopend De conferentie van de plaatsver vangende ministers van buitenland sche zaken der Groote Vier is gis. teren te Londen geopend. Zij zal de vredesverdragen met. Duitschland en Oostenrijk voorbereiden. De voorzitter, Sir William Strang (Engeland); de vier landen zullen om de beurt een week den voorzit terszetel bezetten) deelde mede, dat totnogtoe alleen Australië over bepaalde aangelegenheden van pro cedure en Nederland een memo randum ten aanzien van Duitsch. land hehhen ingediend. Tn verband met de lengte van bet Nederlandsehe document zal het nog eenige dagen duren, voordat dit ter beschikking van de conferentie kap worden gesteld. Polen, Joego-Slavtë en Tsjecho- Slowakije hebben aangekondigd, dat zij een delegatie naar Londen zullen zenden. Van Nederland was een dergelijke aankondiging nog niet ontvangen. Het zal noodzakelijk zijn de verantwoordelijkheid voor de voedsel voorziening van Duitschland centraal voor het geheele land in Duitscho han den to leggen, aanvankelijk onder scherpe geallieerde con trole. Van geallieerde ziide zal nauw keurig moeten worden toegezien op het denazificatiebeleid in Duitschland. Eenerzijds is dit noo- dig voor de toekomstige politieke veiligheid, doch anderzijds zal er voor gewaakt moeten worden, dat de denazificatie geen eeuwigdu. rende twistappel onder do Duit schors wordt, waardoor het her stel van de politieke rust en de economische werkdadigheid kan worden belemmerd. Naast de denazifatie staat de quaestie van de berechting der oorlogsmisdadigers, die een zuiver geallieerde zaak is. die geen nadere toelichting be hoeft. Vrije meeningsuiting liet herstel van de vrijheid van meeningsuiting in Duitschland tij dens de bezetting is niet alleen gewenscht. doch ook noodzake lijk. Niet alleen, dat dit noodig is voor het herstel van de gezonde rechtsbeginselen, doch tevens is dit noodig om het element vrees zooveel mogelijk uit te schakelen. Daartegenover dient echter gesteld te worden, dat men den Duit- schers moet leeren het belang der geallieerden te respecteeren. Stellig zal het Duitsche volk straks eelegenheid moeten heb ben zich uit te spreken over epn ontwerp-vredesverdrag. waarover de geallieerden het onderling eens zijn, doch zoo lang het niet zoover is, dienen in het geallieerde belang be. perkingen te worden opgelegd. Voor de beoordeeline van de toekomst van Duitschland is het noodzakelijk, dat een duidplijk in zicht verkregen wordt in de struc tuur van de Duitsche bevolking- Hiervoor is allereerst vereiseht een nauwkeurige, desnoods voor- loopige. Duitsche volkstelling. Welvaartsbronnen Het is gewenscht. dat zoo spoe dig mogelijk een onderzoek wordt ingesteld naar de Duitsche wel vaartsbronnen, de vindplaatsen van grondstoffen, de productie mogelijkheden daarvan en de pro ductiecapaciteit der bestaande Duitsche bedrijven. (Zie veder pap. 2 vijfde kolom Londensclie staking naar oplossing? Tijdens een vergadering van verte genwoordigers van vakvereenigingen en werknemers, die op het Britsche minis terie van Arbeid is gehouden, werd besloten een nationalen industrieelen raad voor wegvervoer te vormen, waarin van beide partijen tien leden en een secretaris zitting zullen hebben. De raad zal bevoegd zijn spoedige be sluiten te nemen in aangelegenheden, die niet reeds door den raad voor de loonen zijn beslist. Men was in somminge kringen van meening, dat een spoedige vorming van den nieuwen raad kan medebren gen, dat het werk in het Londensche havenkwartier zal worden hervat na de bijeenkomst der afgevaardigden, die vandaag wordt gehouden. Als gevolg van de Londensche transportstaking zijn alle orders voor Nederlandsehe tuinbouwproducten door de importeurs van Covent Garden geannuleerd. Het betreft hier voornamelijk ondergekoelde druiven, uien en bevro ren groenten. Oud-leerlingen van wijlen Cor- nelie van Zanten hebben het plan opgevat op haar graf te 's-Graven- hage een gedenksteen te doen plaat sen. Bijdragen kan men vóór 25 Jan. a.s. storten op girorekening nr. 90854 ten name van Willem Ravelli. Stad houderslaan 92. Den Haag. Soekawati komt eind Jan. naar ons land Tjekorde Gde Rake Soeka wati. president van den staat Oost-Indonesië, zal op 24 Ja nuari naar Nederland komen. Hij zal door de Koningin in audiëntie worden ontvangen. Soekawati is gisteren te Makas sar aangekomen. Dit is het begin punt van zijn reis door het gebied van den nieuwen staat. Het systeem van bonaanuïjzing, dat tot dusver werd gevolgd en waarbij een aantal bonnen twee en de rest één week geldig was, had het bezwaar, dat daardoor vaak misverstanden ontston den over den geldigheidsduur van de bonnen. Teneinde dit be zwaar weg te nemen, heeft het Centraal Distributie Kantoor be paald, dat met ingang van de op 16 Januari te publiceeren bonnenlijst alle bonnen twee weken geldig zullen zijn. boler, ihargarine en Om tevens een vereenvoudiging te bereiken voor de distributiediensten zullen voortaan over elke periode van vier weken de bonnen zoodanig worden verdeeld, dat de bonnenom- zc t per week ongeveer goljjk is. Volgens het nieuwe systeem zul len op 16 Januari bonnen bekend gemaakt worden voor: brood, rijst, U ET Indonesische republi- -*■ -*• keinsch kabinet heeft gis teren aan Sjahrir machtiging gegeven de ontwerp-overeen- komst van Linggadjati te tee kenen. In een officieel communi qué wordt gezegd, dat de Indo nesische delegatie iedere over eenkomst kan teekenen, die steunt op de ontwerp-overeen- komst van 21 November, op de notulen van de vergadering der delegaties en de toelichtingen die voor beide partijen aan vaardbaar zijn. In do machtiging wordt gezegd, dat de rcpublikeinsche delegatie geen verplichtingen heeft ten op. zichte van Juiitenlandscho of bin- nenlanrlsche besprekingen of aan kondigingen," blijkbaar een verwij zing naar de berichten uit Den Haag dat de Nederlanders zullen verzoeken, dat de rede van minister .Jonkman van 12 December cn bet daaropvolgend debat in het Neder landsehe parlement een bindende agenda zouden vormen. De delega. tie is echter gemachtigd een oplos sing te zoeken voor de overblijven de punten, waarvoor geen overeen- Vrachtschip in nood op den Oceaan De- Amcrikaansche kustwacht van Nieuw Schotland (Canada) heeft een radiobericht opgevan gen van het 7000 ton metende Ca- nadeesche vrachtschip „Tecumsoh Park", dat het op het punt staat 300 kilometer ten N.O. van Hali fax (hoofdstad van Nieuw.Schot- land) door de onstuimige zee uit een geslagen te worden. Het schip heeft een bemanning van -11 kop* pen aan boord. Volgens eerder ontvangen berichten was het dek kapot geslagen en kwamen er ook elders scheuren. Twee sleepboo- ten en een kotter van de kust wacht zijn voor hulpverleening uitgevaren. Het Amerikaansche vrachtschip „General M. L. Her- sey bevindt zich dicht bij het in nood verkeerende schip. De storm, die al sinds acht dagen de golven in de vaarwateren van het Noor delijk deel van don Atlaritischen Oceaan huizenhoog opzweept, is thans nog heviger geworden. Steeds vliegrampeij: gisteren 25 dooden Een voor militaire transporten ge bruikte Lockheed Lodestar C 60 is bij het vliegveld van Puebla (Mexico) onmiddellijk na het opstijgen neerge stort. De 22 inzittende Mexicaansche militairen zijn allen levend verbrand. De reddingsploegen konden de ver koolde resten der licnamen niet iden- tificeeren. Een Amerikaansch vliegend fort is bij Dayton (Ohio) neergestort en in vlammen opgegaan. Drie leden van de bemanning lieten hierbij het leven, de vierde werd gewond. Sinds 1 Januari zijn reeds meer dan honderd menschen bij vliegrampen om het leven gekomen. Mr. Kesper tijdelijk leider der radio Mr. L. A. Kesper zal worden be last met de algeheele leiding van her radiobestel voor het tijdvak van 15 Januari tot 15 Februari. Daarna, wanneer de Ned. Radio Unie in werking zal zijn getreden, zal mr. Kesper optreden als regee- ringscommissaris. „Lichtspoor", nieuwe soldatenkrant De soldatenkrant, die de plaats var Pen-Gun gaat innemen zal deze w-eek verschijnen en getiteld zijn: „Het Lichtspoor voor de Nederland sehe Strijdkrachten." stemming met de Commissie Gene. raai werd bereikt. Zoo spoedig mogelijk Volgens betrouwbare Indone sische zijde zal Sjahrir de over eenkomst teekenen zoo spoedig als overeenstemming is bereikt over de nog resteerende pun ten, zonder te wachten op van te voren gegeven toestemming van het KNIP (voorloopig par lement). Indonesiërs in Batavia beschou wen de beslissing van liet kabinet als een overwinning voor de gema tigde groep van Sjahrir op de machtige extremistische groepen, die gekant waren tegen elke politie ke compromis-overeenkomst, door. dat volgens hen uit de botsingen op Sumatra gebleken was. dat een vre delievende regeling niet uitvoer baar zou zijn. melk, kaas, vlees h. Op 23 Januari voor: suiker, ver snaperingen, eventueel cacao (een maal in de acht weken) eieren (in dien beschikbaar), zuidvruchten (in dien beschikbaar), zeep (indien be schikbaar) en tabak. Op 30 Januari voor: brood, bloem, koffie, thee, melk, kaas, boter, mar garine en vlcesch. Op 6 Februari voor: suiker, ver snaperingen. eventueel eieren en zeep, en tabak. Tabaksbonnen Volgens deze nieuwe regeling zul len dus de tabaksbonnen niet meer wekelijks, doch eenmaal per twee weken worden aangewezen. Aangezien deze verandering met zich zou brengen, dat voor de week van 19 tot 26 Januari geen bonnen voor suiker, tabak cn versnaperin gen zouden worden aangewezen, zullen voor deze artikelen op 16 Januari voor éénmaal weekrantsoe- nen worden bekend gemaakt, nl. op de algemeene kaart 375 gram suiker, op de versnaperingenkaart 10 gram versnaperingen, op de ta- bakskaait twee rantsoenen tabaks artikelen en op de gecombineerde kaart één rantsoen tabaksartikelen. Op 23 Januari zal vervolgens op de gecombineerde kaart één maal 150 gram inplaats van 100 gram versnaperingen beschikbaar worden gesteld, zoodat ook op déze kaart een weekrantsoen meer wordt ver strekt. Op den suikerbon der toeslagkaar- ton voor zeer zwaren arbeid cn voor aanstaande en jonge moeders wordt om dezelfde reden voor het tijdvak van 29 Januari tot 8 Februari 375 gram in plaats van 250 gram suiker verstrekt IN BANDOENG komt cle industrie weer op gangEen kijkje iji een textiel- fabriek. CHAMPETIER DE RIBES (M.R.P.) is voor 1947 als voor zitter van den Raad der Fransche Republiek herkozen. De Nationale Assemblée koos Vincent Auriol (S.F.I.Ü.) als haar voorzitter. De verkiezing van Champetier was voor alle Senaatsleden een verrassing. Bij de tweede stemming verkreeg Marrane (Comm.) 129 stemmen. Champetier 86 stemmen en Gasser (hnksche qroepeering. voornamelijk radicalen) 45 steramen. Bij de derde stemming viel Gasser uit en de beide overgebleven candid, kregen evenveel stemmen (129). Champetier werd ge kozen op grond van di constitutio- neele bepaling dat bij staking der stem men de functie aan den oudsten can- didaat toevalt Zonder oppositie werden daarna Georges Marrane (Comm.) mevr. Gil- berte Brossolette (Soc.) en Gaston Monnerville (Rassemblemcnt de Gau- ches) herkozen. De lijst was door alle groepen gezamenlijk ingediend. Meerderheid voor Auriol De verkiezing van den socialist Vin cent Auriol als voorzitter van de As semblée ging vlotter. Hij kreeg 294 stemmen. Robert Schumann (M.R.P.) 194 en Eugène Petit (Rad.) 75 stem men. In zijn openingsrede voor de zitting van de Assemblée. drong de plaats vervangende voorzitter Marcel Cahin (Comm.) er op aan de onderhandelin gen met Vietnam te hervatten op ba sis van de overeenkomst van Maart. Dit deed afgevaardigden van den rechtervleugel en een aantal radicalen besluiten de vergadering te verlaten. De politieke verhoudingen zijn na de verkiezing van Champetier de Ribes volkomen uit het lood geslagen. In een geheime zitting hadden de leiders van de vier grootste partijen getracht een overeenkomst te sluiten, waarbij iedere partij een der vier be langrijke posten zou bekleeden in de republiek. Het voorzitterschap van den Raad der Republiek zou gaan naar een Com munist, het voorzitterschap van den ministerraad naar een lid van de M R.P.. het presidentschap van de re publiek naar den populairsten candi- daat, den socialist Vincent Auriol en de voorzitterszetel van de Nationale Vergadering, die aldus zou vrijkomen, naar een Radicaal. Nu deze regeling door de stemming van gisteren is ontwricht, staan alle mogelijkheden open voor de verkiezing van Donderdag voor het president schap van de republiek. Ook het bezoek van Léon Blum aan Londen kan de politieke aspecten ver anderen. Wanneer hij van een ge slaagde missie terugkeert. hetzij met een overeenkomst ten aanzien van de steenkoolleveranties aan Frankrijk of met een nog verdergaande Fransch- Britsche overeenkomst zijn de poli tieke vooruitzichten voor een voortzet ting van zijn premierschap of zelfs voor een presidentschap der republiek gun stig. aldus politieke waarnemers te Parijs. DRUIVENTROS-TREEPLANKPASSAGIERS worden door de Amsterdam- sche verkecrspoli/ie, die een actie tegen dit euvel onderneemt, bu ritsen van de tram geplukt. Zij moeten dan de reis onderbreken voor een spoedzitting van den kantonrechter, die thans overuren maakt: Queue maken s.v.p. Het kleine Decnsche stoom schip Lilia", dat Zaterdag avond op de Noorder-Haaks gronden bij Den Helder is ge strand, blijkt een taai schip te zijn, dat voorloopig uit den strijd met de golven als over winnaar te voorschijn is getre den. Mo andoren vond bestond er geri de hachelijke situatie waarin het schip zich bevond, nog slechts ge ringe hoop op berging. Gistermid dag echter, toen de „Dorus Rij kers" met enkele leden der Deen- sche bemanning aan boord uit voer om poolshoogte te nemen bij wat men dacht dat door den storm van vannacht nog slechts een wrak zou zijn, was van de „Lilia" geen spoor meer te beken nen. Tot verbazing en opluch ting van de Denen vand men de ..Lllia" echter op een ge heel andere plaats, n.l. tegen den Razenden Bol aan den Noordkant van het Westgat terug. Kennelijk was in den nacht de krachtige wind er, in samenwerking met de woe lige zeeën, in geslaagd dat gene te bereiken, dat de sleep booten „Stentor" en „Born- diep" 's morgens niet was ge lukt: het schip vlot te trek ken. Stuurloos werd de reeds een dag tevoren slagzij makende Naar keuze suiker of versnaperingen Om tegemoet te komen aan de in* dividueele behoefte en financieel© draagkracht, heeft de regeering in dertijd een gecombineerden bon in gevoerd voor suiker cn producten, waarin suiker is verwerkt, zooals jam, boterbamsmeersel en .strooi sels. De aanwijzing van den afzonder lijken jambon in December kwam voort uit de noodzaak voorraden jam te ruimen, waarvoor op den duur bederf was te vreezen. Dat poor deze 500 gram jam 250 gram suiker op het rantsoen in mindering is gebracht. moest geschieden om de suikerpositie niet met een 2500 too te belasten, temeer omdat men de extra bonnen voor versnaperingen ter gelegenheid van de feestdagen 1800 ton suiker gemoeid is geweest. De aanwijzing van den afzonder lijken jambon was een incidenteelo afwijking van het ingevoerde sys teem, dat thans weer verruiming ondergaat. Het ligt n.l. in de bedoeling met ingantr van de bonaanwij zing van 6 Februari op den ver. snaperingenbon, behalve choco lade en suikerwerk e.d. naar keuze een geliike hoeveelheid suiker verkrijgbaar te stellen, terwijl op den suikerbon in de zelfde verhouding (n.l. 150 gr. suiker 100 gram versnaperin gen) versnaperingen kunnen wor den gekocht. De versnaperingenbon zal als af. zonderlijke bon gehandhaafd blijven om het inogeliik to maken een hoe veelheid van 100 gram versnaperin gen of naar keuze 100 gram sui ker te stellen tegenover de ta baksartikelen op de tabaks- of ge- gecombineerde kaart. Op Donderdag 16 Januari zul len vóérinleveringsbonnen voor appelmoes in blik worden bekend gemaakt, waarop voor personen eboren in 1927 of later, één liter appelmoes in blik beschikbaar zal worden gesteld. Kinderen, gebo ren in 1946 of later, zullen een dubbele hoeveelheid ontvangen. Deze voorinleveringsbonnen zijn tevens koopbonnen, waarop zoo spoedig mogelijk zal worden af eieverd „Lilia" door de golven voortge stuwd. terwijl door Let lek in het achterschip het water naar bin nen stroomde en het dientenge volge steeds dieper kwam te lig gen. Nochtans is de boot niet ge zonken of in tweeën gebroken, hetgeen bij deze omstandigheden een wonder mag heeten. Vijf mijl is dc „Lilia" naar bin nen geslagen, toen bereikte do woelige zee bijna de railing van het achterschip. Op dat moment bracht een zandbank van den Razenden Bol redding en strand de de „Lilia" voor de tweede maal. Intusschen zijn thans de kan sen tot berging zeer gestegen. Op dit punt van liet Westgat (recht tegenover het badhuis van Huis duinen) is de zee n.l. veel kalmer. Daardoor zal de bemanning zich vrij gemakkelijk opnieuw aan boord kunnen begeven cn zal bij eb het leegpompen weinig moei lijkheden mét zich meebrengen. Waarschijnlijk zal het schip zich oprichten wanneer het leegge pompt is en dan bij vloed vlotge- trokken kunnen worden. De beide sleepbooten waren echter vandaag naar hun bases in IJmuiden en Terschelling te ruggeroepen. De „Lilia" ligt n.l. in een zeege bied, dat nog niet vrij van mijnen is en door de Marine voor door vaart is verboden. Daar men reke ning houdt met de mogelijkheid, dat het schip vannacht weer los slaat, is gisteravond nog geen de finitieve beslissing genomen. Indien het echter vandaag nog op dezelfde plaats ligt zullen de sleepbooten op eigen risico den gevaarvollen tocht door de mijnen mogen ondernemen. „Stentor" vermist De sleepboot „Stentor" van de firma Wijsmuller uit IJmui den, die zulke moedige pogingen heeft aangewend om de „Liiia" vlot te krijgen, is gisteravond niet in Den Helder aangekomen. Gistermiddag om twee uur kreeg de bemanning van de sleep boot opdracht zich naar Den Hel der te begeven in verband met de nieuwe positie, waarin de „Lilia" zich thans bevindt. Het lag in de bedoeling hedenmorgen opnieuw een aanvang te maken met pogin gen om de boot te bergen. Er hing gisteravond een vrij dichte mist langs deze kuststreek zoodat men vreest, dat de boot die geen radio of radiotelefonie aan boord heeft in moeilijkheden is geraakt. A.s. moeders twee paar schoenen Het C.D.K. deelt mede, dat in het vervolg de verstrekking van een schoenenbon aan a.s. moe ders als een extra verstrekking zal gelden. Dit wil dus zeggen, dat a.s. moeders zoowel 24 weken voor den vermoedelijken datum der bevalling als bij de aanwijzing van het eindcijfer van hun tweede distributiestam kaart voor een schoenenbon in aanmerking komen. Deze regeling zal worden toegepast met terugwerkende kracht fOt 1 April 1946. Alle vrouwen, van wie een at test voor het verkrijgen van extra rantsoenen als a.s. of jonge moeders bij den disfributiedienst in behande ling is, en die sedert 1 Januari 1945 niet meer dan één schoenenbon heb ben ontvangen, zullen bij de eerst volgende verstrekking van een rant- 1 oenkaartje voor extra levensmidde len alsnog een schoenenbon ontvan gen. Het zachte weer houdt aan Weersverwachting, medegedeeld p door he/ K.N.M.I. te De Bilt, gel-\ dig van Woensdagavond, tot Don- derdagavond. Zwaar bewolkf met enkele tij- delijke opklaringen, overwegend jï droog. Aanhoudend zacht weer. fa doch in den nacht en ochtend iets 1 lagere temperatuurMatige, tijde- LL lijk krachtige wind tusschen Zuid. Wes/ en Zuid r 7iimiiiiiuii!iiiiiiiinnjiiiiuuif

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1