DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Frankrijk en Engeland zullen alliantie sluiten „Liberalen, bouwt mee aan het socialisme"- rewalm Batavia geeft de feiten Geen ontmanteling meer; minder herstelleveranties Blum krijgt Engelands steun voor Frankrijks hefstel Wordt „Lilia" tocli geborgen? Nieuw Russisch beleid in Duitschland Baron van Aerssen naar Tsjoengking Pollema vraagt onderzoek naar beleid der Londensche kabinetten ,,Republikeinsche autoriteiten zijn onvolledig geïnformeerd" Ook dokwerkers in staking te Londen Engelsch „neen", Russisch „ja" Baron Van Voorst met pensioen Knap stuk werk Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Donderdag 16 Janauri 1947 Nr. 545 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER LêON BLUA1, Frankrijks 73-jarige premier, die met in minderheidsregeering een kruistocht voor Frankrijks econo misch herstel begon omdat de andere partijen niet tot overeen stemming konden komen, en aan het einde van de week ziek en wel naar Londen vloog om Engelands hulp te vragen, heeft daar opnieuw een belangrijk politiek succes geboekt: hij en Attlee zijn overeengekomen een alliantie te sluiten, die de beide landen, sedert den oorlog o.a. door Labours Duitschland-politiek steeds verder uiteen gedreven, opnieuw bij elkaar brengt. De onderhandelingen over het verdrag (gebaseerd op artikel 52 van het Handvest der UNO) zullen zoo spoedig mogelijk beginnen, zoo werd gister avond bekend gemaakt. Blum's bezoek aan Londen, zoo wordf in een Britsch communiqué verklaard, heeft de gelegenheid ver schaft voor een gezamenlijk onder zoek van een aantal vraagstukken van gemeenschappelijk belang voor zeer nuttige uitwisseling van standpunten ten aanzien van een aan tal kwesties. Het vraagstuk van de te volgen po. litiek ten opzichte van Duitschland werd grondig onderzocht. In den loop van dit onderzoek erkende men aan beide zijden dat doeltreffende stappen dienden te worden genomen om te voorkomen, dat het economisch her stel van Duitschland, hoewel noodza kelijk om vele redenen, weer een bedreiging zou kunnen worden voor den wereldvrede. Meer Roer-kolen Men constateerde dat verhoogde steenkoolimpon noodzakelijk is voor het economisch herstel van Frankrijk en dat een verhoogde steenkoolpro ductie in de Ruhr een essentieele fac tor is voor den wederopbouw van Europa. Men gaf evenwel toe daf geen onmiddellijke verhooging van den export van de Ruhr mogelijk is en dat om het herstel van de mijnen aan de Ruhr te verzekeren evenals een steeds toenemende exportverhooging van Duitschland het noodzakelijk is voldoende hoeveelheden steenkool ter plaatse te laten Men constateerde echter met voldoening wanneer de productie stijgt in het tempo dat men thans verwacht de autoriteiten in Duitschland echter van meening zijn. dat tegen het eind van April 1947 de export weer het PeÜ bereikt zal heb ben van >oor de beperkingen in No vember. Wanneer dit resultaat eenmaal be reikt zal. zijn zullen ook verder alle inspanningen er op gericht zijn zoo wel export als productie steeds te verhoogen tot aan de vitale behoeften van Frankrijk en andere importeeren- de landen zal zijn voldaan. Een keerpunt In officieele kringen te Parijs be schouwt men de overeenkomst als een vitaal keerpunt in de verhouding tus- schen beide landen sinds de bevrij ding van Frankrijk en men is van De twee kleine sleepbooten „Stentor" en „Borndiep", die in de afgeloopen dagen reeds ver scheidene vergeefsche pogingen hebben aangewend om het bij Den Helder gestrande Deensche stoomschip „Lilia" te bergen, hebben assistentie gekregen van de zware sleepboot „Hudson" van den internationalen sleep dienst L. Smit en Co, die uit Rotterdam naar Den Helder vertrokken is. Alle drie sleep booten liggen thans in de haven van Den" Helder gereed om op het eerste sein uit te varen. lntusschen ging de „Lilia" voor de derde achtereenvolgeode maal zonder een levend wezen aan boort den nacht in. Het schip ligt nog steeds op den Razenden Bol aan den Noordkant van het Westgat. Wanneer een poging zal worden ge daan het uit zijn benarde positie tc bevrijden, staat nog steeds niet vast. Tot diep in den nacht hebben gis teren afgevaardigden van diverse bergingsmaatschappijen met een uit Kopenhagen overgekomen directeur van de reederij „Lanritzen" (eige nares van de „Lilia") besprekingen gevoerd in hotel „Bellevue". meening dat het wellicht een definl. tief punt van uitgang zal beteckenen voor het herstel van Europa van de gevolgen van den oorlog. Men neemt aan dat het Fransch- Britsch verbond eenzelfde karakter zal dragen als de Fransch-Russische en Britsch-Russische verdragen. Ook de passages ten aanzien van de steenkool van de Ruhr bewijst duide lijk. aldus deze kringen, dat de Brit- sche regeering niet slechts begrip koestert voor de Fransche behoeften, doch ook die behoeften in practische overweging wil nemen. Hierdoor wordt het economische herstel van Frankrijk gunstig beïnvloed. Velen zien te Parijs ook het verbond met Engeland als een gunstige tegenhan ger van het verbond met de Sowjet- Unie, daar men vreesde, dat Frank rijk steeds meer geïsoleerd van het Westen begon te staan. Geen moeilijkheden Ook in Londen verwacht men gewoonlijk welingelichte kringen, dat de vorm der alliantie veel overeen komst zal vertoonen met dien van de Engelsch-Sowjet en Fransch-Sowjet pacten en bijgevolg niet veel moei lijkheden voor het ontwerpen zal bieden. Deze beide pacten zijn voor den duur van twintig jaar. Beide be vatten clausules, waarin wordt ver klaard dat de partijen gemeenschap pelijke actie zullen ondernemen voor het bewaren van den vrede der na- oorlogschc wereld, dat zij elkaar mi litaire hulp zullen bieden ingeval van een verdere bedreiging van Duitsch land of zijn voormalige satelieten, dat zij zullen samenwerken binnen het kader der UNO. dat zij elkaar econo- mischen bijstand zullen verleenen en dat zij geen verbond zullen sluiten of zich aan zullen sluiten bij een coali tie, die tegen de andere partij is ge- rient. Blum's succes zal waarschijnlijk belangrijke gevolgen hebben voor de binnenlandsche verhoudingen in Frankrijk, die op het oogenblik, nu morgen een president moet worden gekozen, opnieuw in een kritiek sta dium verkeeren. DE Duitsche socialistische eenheidspartij heeft bekend gemaakt dat het Sowjet-Russische militaire bestuur het verzoek van de partij om het ontmantelen van de Duitsche industrieën stop te zetten heeft ingewilligd. Volgens deze bekendmaking, hei.hen de beide voorzitters van du S.Ë.D., Wilhelm Pieck en Otto Grotewohl, besprekingen gevoed met den opperbevelhebber van de Sowjet-zóne, Sokolowsky, over de verbetering van de economische positie in deze zóne. Na de besprekingen zou het nieuwe besluit zijn genomen, waarbij tweehonderd groote on dernemingen, dio oorspronkelijk voor ontmanteling in aanmerking kwamen, in Duitschland blijven. De Duitsche oorlogsindustrie zal echter volkomen geëilïmi- neerd worden en ook zullen nog kolenmijnen, welker outillage nuodig is voor de wederinrichting van verwoeste mijnen in de Sow- jet-Unie. worden ontmanteld. Consumentengoederen Naar de bekendmaking meldt, heeft 'maarschalk Sokolowsky te vens verklaard, dat de levering van Duitsche goederen aan de Sowjet-llnie in het kader van de herstelbetalingen aanzienlijk zal verminderen. Schoenen, kleercn en andpre artikelen, dio uit Duitsche of ge- importeerde grondstoffen worden vervaardigd, en grondstoffen, noodig voor het produceeren van consumentengoederen, zullen niet ol« herstelbetalingen worden ge bruikt. De productie van potasch zal ten bate van den landbouw worden gestimuleerd. Tevcng zullen meer grondstof fen en gereedschappen worden beschikbaar gesteld voor hand werkers en kleine fabrieken, om zoo de productie van consumen tengoederen te vergrooten. Engeland niet accoord met Sowjet-wenschen Uit gezaghebbondo broo tc Lon den wordt verpomen, dat GrooL Brittanniö niet accoord kan gaan n.et de opvatting van de Sowjet- UDie over het verdrag inzake Spits bergen. Naar Sowjet.inzicht kan het verdrag niet van kracht blijven, daar het mede-onderteekend is door mogendheden, dio in den tweedon wereldoorlog aan de zijde van de as hebben gestreden. Engeland stelt zich od het standpunt ,dat zulke feiten aan de geldigheid van een verdrag niets af of toe doen. Ook het argument, dat de overeenkomst voor de Sowjet Unie niet bindend zou zijn. omdat deze niet tot do oor spronkelijke onderteekenaars be hoort, acht Engeland onhoudbaar. Do Sowjet-Unic heeft in 1935 de rechtskracht van het verdrag er kend. De Sowjet-Unie wenscht het ver. Irag gewijzigd te zion, omdat het Spitsbergen als militaire basis zou willen gebruiken. lntusschen heh. de Britsche regeering geen of ficieele voorstellen bereikt, noch de zijde van Noorwegen noch lie der Sowjet-Unio om het van van erdrag te veranderen. DcLondcnschc havenarbeiders hebben zich bij de staking van de vrachtauto- chauffeurs aangeslotenMen ziet hen hier bijeen vp de openluchtvergadc- ring, waarin het besluit genomen werd. Eerste Kamer behandelt de begrooting De benoeming is te verwachten van F. C. baron van Aaerssen Beyeren van Voshol, thans geaccrediteerd te Canberra, j-ot Nedcrlandsch ambassa deur in Tsjoen.eking. De secretaris der legatie in Canberra, jhr. mr, J. A. de Ranitz. zal als zaakgelastigde op treden fOf een plaatsvervanger is be noemd. Het ligf in de bedoeling, dat baron Van Aerssen midden Februari, na de bijeenkomst der Zuidzee-confe. rentie. welke op 28 Jan begint, Australië zal verlaten. Hij staat aan het hoofd van de Nederlandsche dele gatie ter conferentie. Champetier candidaat voor presidentschap De M.R.P. heeft Champetier de Ri bes tot candidaat gekozen voor het presidentschap, waarvoor vandaag de verkiezing zal worden gehouden. De voorzitters der parlementaire fracties zijn gisteren bijeengekomen om van meening te wisselen over een voorstel, volgens hetwelk de verkie zing van den president der Fransche republiek bij geheime stemming zal moeten plaats hebben, terwijl de can didaat om gekozen te worden de ab solute meerderheid der stemmen op zich moet vereenigen. De aankomst van de commissie-generaal in Indonesië, Prof. Schermerhorn drukt dr Idenburg de hand. In het midden de luit. gouverneur-generaal, dr. Van Mook (P.) T~AE Eerste Kamer heeft gister- morgen een aanvang gemaakt met de algemeene beschouwingoo over de begrooting. Prof. c: r. Molenaar (PvdV) besprak de totstandkoming van het huidige ka binet. Ilij bleek bezwaren te hocoen tegen het feit, dat dr. Boei niet m-t personen, doch met fracties overleg had gepleegd. „De tijd van het vrije spel der maatschappelijke krachten is voor bij". constateerde prof. Molenaar, doch daarnaast meende hij te kun nen vaststellen, dat de PvdA-minis- ters hun opvatting, dat het econo mische leven beheerscht moet wor den door den staat en zijn organen, prijs hebben gegeven. De heer P. A. Kerstcns (KVP) bleek dankbaar, dat dr. Beel geen ccn dier kwakkel-kabinetten had samengesteld, gelijk wij die voor den oorlog zooveel hebben gehad. Hij wees op de narigheid, die de defla- tionistische politiek der anti-revolu- tionnairen ons land en Indonesië be rokkend heeft Ook nu klinkt weer het aanpassingsgeluid uit den A.R.- hoek, zei spr. „Ik hoop, dat dit kabinet voortdurend zal winnen aan in nerlijke kracht en zekerheid", riep hij uit. Mr. G. K o 1 f f (CHU) sprak zijn teleurstelling er over uit dat dr. Beel geen nationaal kabinet had ge vormd. „Wij zullen dit ministerie zooveel mogelijk steunen, voorzoo ver haar daden niet indruischen te gen onze beginselen", verklaarde hij. Londensche regeering In de middagzitting gaf mr. R. H. Pollema (CIIU) de regeering in overweging een serai-parlemcntaire commissie van leden uit de Eerste en Tweede Kamer, aangevuld met militaire deskundigen cn leden van de Rekenkamer, te benoemen om een onderzoek in te stellen naar de gedragingen van de regeering te Londen. Als stok achter de deur gebruikte de heer Pollema het drei gement van een parlementaire en quête. De heer Koejemans betoogde, dat deze begrooting geen duidelijke lijn aangeeft hoe Nederland zijn plaats kan innemen in het wereldge heel. Bij de bevordering van de pro ductie valt de regeering steeds meer terug op het particuliere initiatief, zoo zei hij Het huidige kabinet noemde hij het minst vooruitstre vende en het meest reactionnaire, dat onder de huidige omstandighe den gevormd kon worden. Hij noo- digde de PvdA uit de onvruchtbare coalitie, gelijk hij het uitdrukte, met de KVP te verbreken en samen te gaan niet de „werkelijk constructie ve krachten" Geen a.r.-oppositie Prof. W o I t j e r (AR) prees den ijver waarmee de ministers werken, doch bleek ernstige bezwa ren te hebben tegen de samenstel ling van het kabinet. De PvdA, al dus spr., wilde niets opofferen otn een nationaal kabinet tot stand te helpen brengen. De politiek van dit kabinet kan principieel niet ge steund worden, doch intusschen staat spr.'s fractie niet in oppositie tegenover dit kabinet. Do heer R e i n a 1 d a (PvdA) verklaarde, dat het standpunt van zijn partij is, dat in een maatschap, p'j van vrije menschen grooter aan dacht moet worden best-ed aan hef individu dan voorheen het geval was. De PvdA wijst het staatssoci alisme echter af. Zij wil op demo. cratischen grondslag werken in so cialistische richting. Do doorbraak is in ons land wel tot stand geko men, zoo verklaarde hij, doch schoorvoetend. In alle kringen, ook in die van de arbeiders, treft men neg te veel conservatisme aan. Hij achtte samenwerking van alle groepen gewenscht. „Als de liberalen bereid zouden zijn meo te werken aan den ombouw van dezo kapitalistische wereld in ccn socialistische, zou mij dat zeer verheugen", verklaar de hij. Gerbrandy's rede Hij vroeg de regeering nadere mededeelingen te doen over haar standpunt t.a.v. de bekende radio- rede van prof. Gerbrandy. Dr. Bee l, do kabinetsformatie toelichtend, ontkende ten stelligste dat de PvdA hem daarbij bepalin gen had opgelegd. Een kabinot op breeder basis was in de huidige om standigheden niet doeltreffend ge weest. Hij meende er in geslaagd te zijn een practisch program op te slellen. Natuurlijk reikt in dezen tijd de taak van den Staat verder dan in normale omstandigheden. De suggestie van den heer Polle. ma over het beleid der Londensche kabinettei wilde hij gaarne in over weging nemen. „Indien dit kabinet zich voor uitstrevend noemt wil hiermee niet gezegd zijn. dat het daar om het monopolie opcischt." rT,E Batavia is een communiqué van de Nederlandsch-Indische -*• regeering gepubliceerd, waarin een opsomming wordt ge geven van de sedert het sluiten van het bestand ontstane onge regeldheden. Het communiqué concludeert dat de oorzaak van de huidige moeilijkheden niet aan de zijde van de Nederlandsche troepen kan worden gevonden. De pogingen om de groote Britsche transportstaking te doen eindigen zijn mislukt. Op een vergadering werden verreweg de mees'-* steun.en ten gunste van vooi izctting der staking uitgebracht. Thans zijn er naar schatting 80.000 man bij betrokken. De Londensche havenarbeiders heb ben tegen het advies van hun vakver- eeniging in besloten het werk neer te leggen als protest tegen het inzetten van troepen bij de voedseldistributie. Tegen het middaguur werd het aaru taj stakende havenarbeiders op 9600 geschat. Volgens een officieuze schat ting bedroeg dit aantal gistermiddag reeds 15.000: men verwacht dat het tot 24.000 zal stijgen. Daarna kwam he* niéuws dat een officieuze commirsie die 15.000 arbei ders in de levensmiddelenbranche zou vertegenwoordigen, een beroep op de regeering zou doen de troepen bin nen 72 uur terug te trekken, daar de betrokken arbeiders anders eveneens het werk zouden staken. In de pro vincie zijn verscheidene sympathie- stakingen uitgebroken. De landenwedstrijd België Nederland, die op 15 Februari a.s. in Antwerpen gehouden zou wor den, is uitgesteld tot 8 Maart. Verkiezingen in Polen vrij? Do Britsche zaakgelastigdo te Warschau heeft een derde nota aan da Poolsche regeering overhandigd waarin opnieuw krachtig wordt £ft- protcsteerd tegen do wijzo waar.ip in Polen do verkiezingscampagne wordt gevoerd. In antwoord op de verklaring van de Poolschu regeoring, dat de kieswet is gepubliceerd, zegt de Britscho nota, düt de wetsartikelen van minder belang zijn dan de wjjze, waarop zij worden uitge. vcerd. In antwoord on de Amerikaan- sche nota heeft Molotof verklaard, dat de Poolsche regeering do over eenkomsten van Jalta en Potsdam niet heeft geschonden. Do Poolsche regeoring, aldus do Sowjetnota, zou haar verplichtin gen tegenover hot volk niot hebben kunnen nakomen, zonder maatrege. len to nemen tegen do „misdadige elementen'', dio het houden van rijo democratische verkiezingen in den weg staan. De Sowjet-regeering ziet geen aanleiding tot interventie in binnenlandsche aangelegenheden van Polen door onderteekenaars van de genoemde overeenkomsten. Molotof verklaarde, dat de Amcri kaanscbe regeering zich had laten leiden door inlichtingen van Miko- lajczyck. den leider der boerenpar. tij terwijl zij de „terroristische acti viteit" van conige leden dier partij niet in aanmerking neemt. ..Het is duidelijk, dat tot dusver het bestand nog niet heeft geleid tot een aanzienlijke beperking van de vijandelijkheden, zoo constateert het communiqué. Eiken dag hebben fallooze infiltra ties van republikeinsche strijdkrach ten en artilleriebeschietingen van doelen binnen de Nederlandsche zönes plaats en worden versperringen aangebracht en mijnen gelegd. In de periode van 1 November tot einde December 1946 zijn jn totaal meer dan 350 min of meer ernstige gevallen van schending van het bestand door republikeinsche strijdorganisaties ge meld. Het staat onomstootelijk vast, daf plannen zijn beraamd voor grootscheepeche aanvallen op Se- marang, Buitenzorg en Palem- bang, en slechts door tijdig optre den van de Nederlandsche troe pen kon de uitvoering daarvan worden voorkomen. Niet alleen de Nederlandsche troe pen hebben geleden van de actie van de republikeinsche strijdorganisaties, doch bijna dagelijks worden geval len gemeld van terreur jegens de be volking, die in de omgeving van de demarcatielijn woont Mishandeling, moord, ontvoering, plundering en vernielingen zijn telkens weer ge meld. Onjuiste inlichtingen De Nederlandsche regeering is nog steeds bereid om aan te nemen, dat het optreden van generaal Soedirman en de daarop eigende redevoeringen van republikeinsche autoriteiten, waarin getuigenis wvrdt afgelegd van den twijfel over de oprechthe.d van Nederland met betrekking tot .ie in achtneming van het bestand, te wij ten is aan onjuiste en onvolledige in lichtingen. Uit vrees voor verdere schade, dirt door dergelijke onjuiste propaganda zou kunnen worden aangericlu, heeft de regeering het noodzakelijk geacht de feiten in hun onierlingen samen hang te publiceeren. De regepring is bereid en in staat om zoo noodig deze feiten aan te vullen en mef bewijzen te staven. DE TOTALE PRIJSVERLAGING, die de Fransche regeering heeft afgekon. digd, wordt door de winkeliers met veel nadruk aangekondigd. Een licht reclame op den gevel van het Pa- rijsche warenhuis Lafayette. Met ingang van 1 Februari is, op het door hem daartoe gedaan verzoek, aan den luitenant-ge neraal J. J. G. baron van Voorst tot Voorst, oud-commandant van liet veldleger, adjudant i.b.d. van de Koningin, gouver neur der residentie, eervol ont slag verleend uit den militairen dienst met bijzonderen dank voor de uitnemende diensten, door hem gedurende tal van ja ren in verschillende gewichtige betrekkingen van de Koningin aan het land in buitengewoon moeilijke omstandigheden be- Geregeld contact met kleinere landen? De speciale plaatsvervangers voor lie» vredesverdrag met Duitschland hebben heden een voorstel van Au stralië besproken om de kleinere geallieerde landen in alle stadia te raadplegen. Over deze kwestie werd echter geen overeenstemming be reikt. Naar verluidt, waren de Brit. sche, Amerikaansche cn Fransche vertegenwoordigers geneigd Au stralië eenigermate tegemoet te ko men. hoewel zii het voorstel niet 'n zijn geheel steunden, de Sowjet-vcr- fegenwoordiger was van oordeel, lar het voorstel in strijd was met de door den raad van ministers ge geven instructies. Gisteravond werden memoranda ontvangen van Zuid-Afrika en Ca. nada. Dezo betreffen procedurc- a.-.ngelegenheden. Op voorstel van 'en Sow iet-afgevaardigde werd be. sle ten, dat de kleinere mogendlie Ier zullen worden gehoord in de dgorde, waarin zij hun memoran Ih hebben ingediend Voor de eerste '.es landen is deze volgorde aldus: Polen, N e d e r 1 a n d, Jocgo.Slavië, Australië. Zuid-Afrika en Canada Het Belgische memorandum is nog liij het Belgische parlement 'n bespreking. Men gelooft, dat de ver tra ging te wijten i9 aan hevige op positie, die Spaak ondervindt van eonige. leden van de parlementaire commissies voor buitenlandsche zaken. Naar verluidt betreft de cri. tiek het niet laten gelden van ter ritoriale eischen, behalve dan de grenscorrectie WIJ hebben in deze kolommen meer dan eenmaal onomwon den critiek geoefend op de wijze, waarop onze regeering haar buiten landsche politiek voert. Des to meer genoegen doet 't ons daarom, dat wij ditmaal een woord van groote waar deering en instemming kunnen laten hooren ten aanzien van de nota, die de regeering fot de Conferentie van de gedelegeerde ministers »e Londen heeft gericht inzake Duitschland. Dezo waardeering geld* zoowel de spoedige cn volledige bekendmaking ervan, iets waar hot tevoren nog al eens aan heeft ontbroken, als het totaal van den inhoud. Wij zijn ervan overtuigd, dat deze nota, die meer doet dan de Neder- i landsche belangen in engeren zin naar voren brengen en verdedigen, die een positieve bijdrage vormt tot een constructieve oplossing van het Duitsche probleem. In binnen- cn buitenland een goeden indruk zal ma ken. Zoo ooit, dan is er thans aanlei ding voor ons volk om zich in zijn ge heel achter de politiek van de regee ring te scharen. Bij deze lof voor het bier verrichte werk blijven wij echter één voorbe houd maken. Na het lezen van dezo nota betreuren wij hef nog meer, dat onze regeering zich in een vorig sta dium heeft vastgelegd op een politiek van grenscorrecties, d.w.z. van an nexaties Juist, omdat zij con open oog blijkt te hebben voor de gewel dige psychologische factoren, die het problcem-Duitschland mede bepalen, vinden wij het jammer, dat zij zich op die grenscorrecties zoo heeft vast gelegd als zb gedaan heeft. Dr. C. D J. BRANDT DEZE WEEK: Appelmoes en rijst voor kinderen Bonnenlijst voor het tijdvak van 19 Januari t/m. 1 Februari 1917. Bonkaarten KA, KB, KC 701 (strook no. 3) 571 brood 800 gram brood 57—2 brood 400 gram brood 571 boter 125 gram boter 57—2 boter 125 gram marg. of 100 gram vet 573 boter 250 gram marg. of 200 gram vet 1 melk 4 liter melk •2, 573 melk 3 liter melk 1 vleesch 100 gr. vlcesch' ■2 vlcesch 300 gr. vlcesch. —1 alg. 200 gram kaas 2 alg. 375 gr. suiker, boterhamstr. enz. of 750 gr. jam, stroop enz. 571B reserve 1600 gr. brood 57IC reserve 800 gr. brood 57—2B, 572C res. 1 blik of pot appelmoes (voorinlev.)l 57—3B reserve 200 gr. kaas Bonkaarten KD, KE 701 (strook no. 3) 5S1 brood 800 gram brood 55—1 boter 250 gram boter 582 boter 125 gr. marg. of 100 gram vet 581 melk 12 liter melk 581. 582 vleesch 100 gr. vleesch 58—1 algem. 1Ó0 gram kaas 582 algem. 375 gr. suiker, boterhamstr. enz. of 750 gr. jam, stroop enz. 58ID res. 800 gram brood 58IE res. 500 gr. rijst of kindermeel (uit rijst be reid) of kinderbiscuits 582D res. 1 blik of pot appelmoes (voorinlcv.) 582E res. 2 blikken of potten appelmoes (voorinlev.), Tabakskaarten enz. T 71 2 rants, tabaksartikelen! V 71 100 gr. chocolade en/of suikerw. X 71 1 rants, tabaksartikelcn Bonkaarten MA, MB, MC. MD 701 (strook no. 3) 574 brood 800 gram brood 57—4 boter 250 gram boter 571 margarine 250 gr. marg. of 200 gr. vet 574 melk 5 liter melk 574 vleesch 300 gr. vleesch 575 vleesch 100 gr. vleesch 574 kaas 200 gr. kaas Op 23 Januari zullen nog bon nen worden aangewezen voor suiker, versnaperingen en tabak. De bonnen 572B. 572C reser ve en 582D en 58—2E reserve moeten uiterlijk op Zaterdag 25 Januari bij een detaillist, die ap pelmoes pleegt, te verkoopert wor den ingeleverd. De blikken en potten hebben een inhoud van één liter. Nog geldige bonnen: 565 één kg. appels of peren (geldig tot 1 Februari) V.A. 605 (textielkaart mannen) Scheerzeep Huiseigenaren bijeen Vrijdag a.s. vindt in Hotel Noord Brabant te Utrecht een openbare vergadering voor huis eigenaren plaats, welke wordt ge presideerd door notaris J. G. R. tei Horst. Over het onderwerp „De positie der huiseigenaren, nu en later" spreekt drs. A. W. Hermse na mens den Ned. Bond van Huis- en Grondeigenaren te Den Haag. l ijdelijke opklaringen i, Weersverwachting, medegedeeld f l door het K.N.M.I. te De Bilt, gel- i dig tot Donderdagavojid. Enkele overdrijvende wolken- r' velden_ Droog weer, zacht voor den tu'd van het jaa*' doch in den ochtend wat lagere temperaturenj Matige, aan de kust tüdelijk f O krachtige, wind tusschen Zuid- West en Zuid.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1