DAGBLAD VOOR AMERSFOORT TWEE DOODEN BIJ RAMP OP „TWENTHE" Vincent Auriol president der Vierde Republiek Entente Cordiale Vallend vliegtuig sloeg om en vloog in brand D In de C.G. alleen personen, die „Linggadjati" steunen Contrasten der „kleine drie" zijn overbrugbaar Eén man sprong er uit en werd gewond Postmaa was een bekwaam piloot Extra tabak bij de blijde gebeurtenis? Staking te Londen geëindigd Blum's kabinet demissionnair Air. Steenberghe geen lid, omdat hij bezwaar heeft tegen Schermerhorn Zij moordden op „hoog bevel" ft Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET, PAROOL Vrijdag 17 Januari 1947 Nr. 546 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER GISTERMIDDAG is op het vliegveld Twenthe een Beechcraft-vliegtuig van de Rijksluchtvaartschool verongelukt. Nadat het toestel was neergestort vloog het in brand. Bij dit ongeluk zijn de instructeur A. F. Postmaa uit Amstelveen en de leerling-vlieger W.Bek- ker uit Leeuwarden om het leven gekomen, terwijl het derde lid van de bemanning C. J. Muiswinkel uit Bo degraven, die, omdat hij het ongeval zag aankomen, uit het in volle vaart vliegende toestel sprong, vol gens voorloopige berichten niet ernstig aan het hoofd is gewond. De twee inzittenden zijn in de vlammen omgekomen, indien zij al niet onmiddellijk gedood ztfn door den val. Hun verkoolde overschotten zijn geborgen. Een speciale commissie van ien Rijksluchtvaartdienst arriveerde on geveer twee uur na de ramp op het vliegveld cn begaf zich onmiddellijk naar het wrak om een onderzoek in te stellen. De verongelukte Beechcraft was een toestel, zooals de Rijkslucht vaartschool er meer in gebruik heeft. Het was een tweemotorig Ameiikaansch toestel, uitgerust met vaanstand propellers en met moto ren van het fabrikaat Pra-b and E Beechcraft was gister morgen voor een lesvlucht van het vliegveld Gilze-Rijen opgestegen met bestemming het vliegveld-Valkenburg bij Lei den. Vandaar vertrok het om twaalf uur naar Leeuwarden. Na een kort oponthoud aldaar vertrok het naar 't vliegveld- Twenthe, dat men om ongeveer vier uur bereikte. Als oefening wilde de bemanning trachten op één motor te landen, de andere was afgezet. Hel vliegtuig kwam te hoog bin nen en, voorzoover op liet oogen- blik kan worden geconcludeerd, beeft de piloot, die dit bemerkte, ge. tracht het toestel weer op te trek ken. baarbij is het in de bocht afge gleden en in volle vaart neergestort. Honderd meter buiten de westelijke grens van het vliegveld raakte het den grond, sloeg over den kop en vloog onmiddellijk in brand. Niets te redden Bijna onmiddellijk na het ongeluk arriveerde een brandweerwagen bij het wrak, die van het in lichter laaie staande toestel, ondanks spoedig grijpen, niets meer kon redden. De Beechcraft is volledig uitge brand, zoodat er thans nog slechts een verkoold wrak van over is A. S. POSTMAA, chef-in structeur van de Rijkslucht vaartschool te Gilze-Rijen, die bij het ongeluk op het vliegveld Twenthe om het leven kwam, was in luchtvaartkringen een zeer bekende figuur. Op twintigjarigen leeftijd kwam hij in 1926 bij den Marine Lucht vaartdienst. Einde 1927 ging hij over naar Soesterberg. waar hij zijn vliegeropleiding voltooide: in September 1928 behaalde hij zijn militair brevet, llij kwam daarna bij de militaire verkennersafdee- ling en nog later bij de jacbt-vlicg tuigen-afdeeling, de bekende ..Ja va". Onder den tocnmaligon kopi* tein Van Weerden Poelman maak te hij verschillende vluchten naar het buitenland, waar de afdeeling de bewondering van luchtvaart deskundigen verwierf voor de wij ze, waarop de piloten het forma tie-vliegen uitvoerden. In 1931 kwam de heer Postmaa als instructeur van de Nationale Luchtvaartschoól op Waalhaven. Daar bleef hij les geven totdat hij in April 1939 opgeroepen werd in werkelijken dienst als reserve- vlieger. Voor Mei 1910 was hij nog eenige maanden chef van de af deeling Amsterdam van de N.L.S. Toen de Duitschers ons land binnenvielen was Postmaa op zijn post 1© Soesterberg. van waaruit hij deelnam aan den strijd tegen de Duitsche lucht- macht. Hij kwam levend uit dien ongelijken strijd. Instructeur In Maart 1916 kwam Postmaa bii de Rijksluchtvaartschool te Gih/e Rijen als instructeur. In April 1916 werd hij gedetacheerd bij de K. L. M. om ervaring op te doen met de nieuwste verkeers* machines, welke ervaring zou be nut worden om adspirant-ver- keersvliegers op te leiclo'i. Gedurende de maanden, dut hfi hij de K.L.M. vloog, maakte Post maa verschillende transatlanti sche vluchten. Met ingang van 1 Januari 1947 kwam hij weer bii de Rijkslucht vaartschool t© Gilze Rijen terug nu in den rang van chef-instruc- teur. Postmaa was, zooals uit het bo venstaande ook blijkt, volgens deskundigen een zeer bekwaam vlieger. Hii laat een vrouw en drie kinderen achter. Duitsche import via Rotterdam Naar het Vlaamsclie socialistische nieuwsblad „De Volksgazet" mee deelt, zullen de verschepingen naar de geallieerde bezettingszones in Duischiand bij voorkeur via Ant werpen en Rotterdam, in plaats van over Bremen en Hamburg worden verzonden. Het blad meldt verder, dat dit het resultaat is van besprekingen tus- schen Belgische en Xederlanisehe vertegenwoordigers eer.erziids en geallieerde autoriteiten anderzijds. Deze laatsten gaven den laatsten tijd om economische redenen voor keur aan de Duitsche havens. Het eerste maandclijksche contingent van 100.000 ton transito-goederen zal geleidelijk worden verdeeld tus- schen Antwerpen en Rotterdam. De verscheping van de eventueele goe deren boven de hoeveelheid van 100.000 ton zal afhankelijk zijn van de concurrentie tusschen beide ha vens. Dr. K. Bafichwitz is benoemd tot lector in de leer van de pers, pro paganda en openbare meening aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Whitney Wasp Junior van 450 PK elk. De Beechcraft had een span- wijde van 14.5 vierkante meter, een lengte van 10.4 m en een vleugel oppervlak van 32,4 vierkante m. Het leeggewicht was 2300 kg, totaal ge wicht 3500 kg; maximum snelheid 3C0 km per uur. landingssnelheid 95 km per uur Het plafond bedroeg 8200 m en het vliegbereik is 1700 km. In verband met de aangekon digde verhoogine van h'et tabaks, rantsoen in de naaste tpekomst. wordt thans ernstig overwogen of de eerste realiseeripg van deze be lofte zal kunnen samenvallen met den dae van de blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin, zoo meldt de Haagsche redacteur van ,.Het Parool". Onderzocht wordt of de sigaret* tenvoorraad tegen dien tijd reeds voldoende zal zijn aangegroeid voor het geven van een extra rantsoen en in het bijzonder ook, of dan ook de dames daarvan zul len kunnen profiteeren. Men is ten aanzien van deze on derzoekingen optimistisch ge stemd doch zekerheid omtrent de kansen wilde men ons nog niet geven. Officieel wordt te Londen meegedeeld, dat de staking aan de haven geëindigd is en dat Zaterdagmorgen het werk her vat zal worden. Zaterdag zal op de Noord Atlantische lijn van de K.L.M. de tienduizendste passagier naar New York vertrekken. De nog on bekende passagier zal een oorkon. de ontvangen en een geschenk. Naar het Britsche ministerie van Voedselvoorziening mede deelt, is invoervergunning ver leend voor 60.000 kisten Neder landsche jenever. \7 INCENT AURIOL is bij de eerste stemming in de gecombi- neerde zitting van Assemblée en Senaat als de eerste presi dent van de Vierde Republiek gekozen. Hij kreeg 452 van de 883 stemmen. Champetier de Ribes (M.R.P.) kreeg er 242, Jules Gasser (Rad.) 122 en Michel Clémenceau, de zoon van den Tijger" 60. Blum heeft grondwettelijk het ontslag van zijn kabinet aan geboden. Auriol's verkiezing is met veel minder moeite tot stand gekomen dan sommige politieke waarnemers voorspelden. De recbtsche aanhan gers zien ongetwijfeld in hem ien man. die geleidelijk is opgeklommen tot een positie boven de partijen en die bekend staat a's ©co fijne onder, handelaar en bemiddelaar. De eerste taak van Auriol zal zijn te beslissen wien hij zal verzoeken een nieuwe regeering te vormen. Dit zal hij wellicht niet voor Zaterdag of Maandag doen, daar vandaag de traditioneel© plechtigheden met be trekking tot het ingaan van den niéuwen presidentstermijn worden gehouden. Intusschen treedt Blums kabinet op als zakenkabinet. Met de keuze van een kabinetsformateur zal Auriol al zijn politieke finesse moe ten aanwenden. Zijn eenige keuze schijnt een leider der MRP of Léon Blum te zijn. VINCENT AURIOL j Coalitie-regeering? werd °P 25 Augustus 1884 te Re. Z vel geboren. Zijn vader was land- bouwerTe Toulouse studeerde hij rechten en letterenReeds op jeugdigen leeftijd voelde Auriol zich tot de politiek aangetrokken. In 1909 werd hij hoofdredacteur van hef blad ..Le Midi Socialis/e", terwijl hij gelijktijdig als advocaat werkte In 1914 wercl Auriol voor de eerste maal als kamerlid gekozen Hij is daarna steeds herkozen en onlangs heeft hij het fe.f gevierd. dat hij 30 jaar lid van het parle- ment tuas. Hij heeft zich gespe- ciahscerd op het gebied der finan- cièn. Van 1916 tot 1939 heeft hij deel uitgemaakt van de commissie voor financiën, waarvan hij ver. schillende malen voorzit/er is ge- wèest. Auriol werd voor de eerste maal minwter in Juni 1936, in het eer- ste kabinet van Blum. Hij kreeg de portefeuille van financiën. Het jaar daarop werd hij minister i>an justitie in het kabinet-Chautemps, j vervolgens in het. tweede kabinet- Blum Nade bevrijding vervulde Auriol eerst he/ voorzitterschap van de commissie voor buiten- landsche zaken In de regeering De Gaulle werd hij minister van staat. Hij presideerde achtereen- volgens twee constitueerende ver- aaderingen en de Assemblée, die hem deze week als haar voorzitter "herkoos Churchill voor Unie van Europa Winston Churchill heeft zich aan het hoofd gesteld van een opmerke lijke beweging in Engeland, die alle partijen omvat, en ten joel heeft de zaak van een Vereenigd Europa te bevorderen. De actie der beweging wordt van daag officieel ingezet door een in drukwekkende commissie, waarin vooraanstaande mannen van alle po litieke partijen en alle religies zit ting hebben. De beweging heeft nog geen vast omlijnde opvatting ten aanzien van den constitutioneelen vorm van de In -Je parlementaire wandelgan gen neemt men aan, dat Auriol zal pogen de vorming van een coalitie kabinet te bevorderen en slechts bij een impasse, zooals in December ontstaan is tusschen de MRP en de communisten, een beroep zal doen op Blum. De wijze, waarop het kabi net zal worden gevormd, hangt voor een groot deel af van de houding der MRP-leJen. Sommige leiders, zooals Bidault, staan ten koste van alles een nieu we coalitie voor. De meeste afge vaardigden echter kanten zich meer en meer tegen samenwerking met de cdmmunisten en zoudeo, indien dit noodzakelijk blijkt, een aanhouden gèdurende eenige maanden van Blums kabinet verkiezen. Naar het Elgsée Na zijn verkiezing reed Auriol vergezeld van Léon Blum in een met de Fransche driekleur bedekte auto van Versailles naar het Elysée, de ambtswoning van den president. De stoet werd geëscorteerd door je be reden republikeinsche garde met haar kleurige uniformen. De Parijze- naars langs de route riepen met groot enthousiasme: „Leve de presi dent. leve Frankrijk". Bij aankomst kuste de president onder het spelen van de Marseillaise Europeesche Unie. die zij wenschen. Een Vereenigd Europa moet den status van regionale groep, zooals neergelegd in het Handvest der UNO. en als zoodanig nauwe vriend schap cn samenwerking met de Sowjet-Unie cn de USA zoeken. De constitutioneele vorm kan. aldus be weert men. slechts groeien uit vrije beraadslagingen en practische erva ring. Er zullen in geheel Engeland openbare bijeenkomsten worden ge houden en er zal contact worden ge zocht met overeenkomstige groepen in andere landen. „Indien Europa wil blijven be staan, moet het zich vereenigen", luidt het devies van de beweging. het vaandel der republikeinsche gar de. waarna hij door Blum naar het paleis werd geleid, waar hij het „grand cordon" van het legioen van eer in ontvangst nam, dat aan alle presidenten verleend wordt Blum rapporteert Spoedig na zyn terugkeer heeft Blum tijdens een vergadering van het kabinet een kort overzicht ge geven van de besprekingen te Lon den. Dit overzicht heeft in verant woordelijke kringen te Parijs de meening versterkt, dat de overeen komst het begin is van een dergelij ke en nauwe samenwerking tus schen beide regeeringen in het be lang van vrede en veiligheid in Europa. Blum heeft medegedeeld, dat onverwijld maatregelen zullen worden genomen om te komen tot een Fransch-Britsche bestudeering van het Fransche vierjarenplan voor den wederopbouw. In dit verband zal men gaarne zien, dat een perma nent bureau zal worden gevormd, dat het streven van beide landen op economisch cn financieel gebied zal coördineeren. Hans Martin in de K.L.M.-directie Hans Martin zal binnenkort tot commercieel directeur van de K.L.M. benoemd worden. Verder zal de heer B. G. van Os van Del den. thans gevolmachtigde van de K.L.M. te Batavia, tot hoofd van oen dienst Amsterdam—Batavia worden aangesteld. Den laatsten tijd komen vrij regelmatig treinen met geïnterneerden uit bet Indonesischbinnenland naar de gebieden, die door Nederlanders bezet zijn. Een trein tijdens het oponthoud op een door Nedcrlandsche militairen gecon troleerd station. Verheugd kijken de ex-geinterneerdcn uit de rijtuigen. Op de u>agens ziet men nog de leuzen, dte indertijd in de geallieerde Om bieden werden verwijderd, op last van den Engelschcn opperbevelhebber. (P.) (Van onzen parlementairen redacteur) BIJ de replieken in de Eerste Kamer bleken gistermor gen eenige leden min of meer verbolgen over het feit, dat de minister-president Woensdag middag niet uitvoeriger was ingegaan op hetgeen zij te berde hadden gebracht. Met name de heeren Koejemar.s, Kolff en Woltjer voelden zich te kort gedaan. De communist kwam met een lange waschlijst van onderwerpen, die hij had aan gesneden en die dr. Beel geen woord had waardig gekeurd. Hij vond het ook niet in den haak, dat de minister nog geen half uur had gesproken, terwijl de Senaat vijf uren aan het woord was geweest. Inderdaad was cle bewindsman nogal beknopt geweest in zijn be antwoording der sprekers, omdat in de stukken de meeste der in het geding gebrachte punten uit voerig waren behandeld. Overigens bleek prof. Mole naar (P. v. d V.), die zich opval lend distancieerde van het oude liberalisme en zich zeer gematigd uitliet, over het antwoord van den minister allerminst ontevreden. Hij richtte zich bijna uitsluitend tot den heer Reinalda. Dat deze de tegenstelling tusschen kapitaal en arbeid op den voorgrond had geplaatst, betreurde hij en vónd het bedenkelijk, dat de P. v. d. A. in het kabinet naar verwerkelij king van het socialisme streeft. Koejemans (C.P.N.) zei in nette bewoordingen, dat de minis ter zich er met een Jantje van Leiden had afgemaakt en te kort geschoten was in eerbied tegen over het Hooge College, dat de Eerste Kamer is. De eveneens on tevreden heer Kolff (C.H.) vreesde, dat in den wintertuin van onze politiek het nieuwe ge was (do P. v. d. A.), ontstaan uit kruising van verschillend© stam men. geen vrucht zou dragen. Staatkunde en religie In verband met opmerkingen omtrent de samenwerking van de re veeringspartijen getuigde de heer K er stens (K.V.P.) dat staatkunde en religie elkaar niet dekken. Hij sprak nog eens zijn vertrouwen uit in deze samenwer king. Prof. Woltjer (A.R.), die tot de ontevredenen behoorde, vond. dat de Kamer niet wijzer was geworden door het antwoord van den minister. Reinalda (P. v. d. A.) stond op het standpunt, dat er klaarheid moet komen over het Londensch beleid, des noods door een parlementaire enquête. Minister Beel meende, dat men uit zijn beknopt antwoord n.et mag afleiden een tekort aan eerbied voor de Eerste Kamer. Wat de bemoeiing van den staat met het economisch leven betreft betoogde hij nogmaals, dat die niet verder zal gaan dan het alge meen belang eischt. Hij verklaardo uitdrukkelijk, dat de Commissie Generaal alleen zal worden uitgebreid met perso nen, die zich con amore plaatsen op het standpunt van het regee- ringsbcleid ten ppzichte van In- doesië. Dat oud-minister Steenberghe geen benoeming tot lid "van de Commissie-Generaal ambieerde, omdat hij bezwaar had tegen één der andere leden (prof. Schermer, hom) is juist. De regeering deelt dit bezwaar niet. „Het is zeer pijnlijk dat wij, Nederlanders, en gij, Belgen, nadat de Duitsche agressie onze welvaart hevig heeft geschokt moeten pleiten voor een op garg komen van het welvaart-proces bij den overwonnen vija.a. W*j zijn echter nuchter gen eg om deze eischen van gezonde reali teit te beseffen". Aldus minister dr. Huysmans in een rede over „Eenige aspecten van de Belgisch-Luxemburgsch-Neder- landsche samenwerking", die hij hield in de universiteit te Leuven. Minister Huysmans memoreerde, dat reeJs op 18 April 1946 besloten is nr t drie-landendouanetarief eind 1946 in werking te laten treden. De enorme uitgebreidheid der stof heeft zulks verhinderd, toch kunnen de oetieffende wetsontwerpen binnen kort tegemoet worden gezien. Meer dan voor den oorlog is het voor onze landen van be lang. aldus dr. Huysmans. naar buiten een grootere eenheid en een grootere macht te vormen, en naar binnen in sterkere mate steun te vinden bij elkaar. De totale goederenbeweging van 4e drie landen omvatte voor den oorlog ruim vijf procent van deri Dr. Reeser ontslagen E Reeser is met Dr ingang van 1 April eervol ontslagen als regeerings. adviseur voor de muziek by '.iet nisterie van Onderwys, Kunsten Wetenschappen. Volgens de officiëele trekkings. lyst van de Ned. Staatsloterij vielen op 16 Januari op de nummers 6145 en 12915 pryzen van f 1000. wereldhandel en nam daarmee de vierde wereldplaats in. Ónze drie landen vormen economisch in menig opzicht niet eikaars complement, dat beteekent dat op korten termijn gezien vele moeilijkheden te over winnen zijn. Deze contraire belangen moeten, in het licht van grooter be lang. overbrugbaar blijken te zijn. Drie ter dood veroordeelden, de leden van de Ordnungspolizei Abel de Vries uit Oostwold (Gr.) H. W. Verwayen uit 's Heeren- berg en H. G. Mous uit Dokkum kwamen, in cassatie b"Ij den Hoo- gen Raad van Cassatie tegen hun vonnissen. Zij beriepen zich er op. cl&t zij de executies, die zij uit voerden, verricht hadden op be voegd ambtelijk bevel, omdat over de gedoode personen, zoo hen ver teld was, het doodvonnis was uit gesproken. Prof. Langemeyer, de procu reur-fiscaal, achtte hun beroep ge grond en vroeg vrijspraak voor doodslag. Voor dienstneming bij den vijand eischte hij echter res pectievelijk vijftien, vijftien en tien jaar gevangenisstraf. Prof. Langemeyer concludee-de tot verwerping van de cassatie van een vierde verdachte C. A. Koovmans uit Rotterdam, waar van bewezen is dat hij Nederlan ders geëxecuteerd heeft, waarvan hem bekend was dat zij niet ter nood waren veroordeeld De landen wedstrijd België- Nederland, die op 15 Februari a.s in Antwerpen gehouden zou wor den, is uitgesteld tot 8 Maart. Dr. Van Royen wordt ambassadeur in Canada De Neder- landsche en Canadeesche regeeringen zijn overeen gekomen hun respectieve lijke gezant schappen te verheffen tot ambassades. Dr' van Roven Tot eersten ambassadeur van Nederland te Ottawa is benoemd dr. J. H. van Royen, oud minister van Buitenlandsche Zaken, terwijl de heer P. Dupuy, buitengewoon gezant en gevol machtigd minister van Canada benoemd is tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Nederland. Korte trajecten alleen per bus? Naar wy vernemen overweegt men by de Nederlandsche Spoorwegen ernstig om by dc invoering van dc nieuwe dienstregeling, welke in Mei a.s. inwerking treedt, het railverkeer op de lange afstanden te conccntree- rcn. De verbindingen over de korte afstanden zouden dan worden onder, houden met bussen, met dien verstan. de dat alleen van eindpunt tot eind punt wordt gereden en niet op de tus. schenhggende „stations" zal worden gestopt, omdat men het wegvervoer geen concurrentie wil aandoen Tijdelijke opklaringen Weersverwachting, medegedeeld door her KJf.M.1. te De Biltgel - dig tot Zaterdagavond Wisselende bewolking, 0verwe. h gend droog weer. Langzaam ver- ij der afnemende wind uit Wes/e- 'i lijke richtingen Weinig verande- -'np in temperatuur - - - QiiiiiiuiiiuuniiiiiiiiiiiiiiiHiii&l NADAT We anderhalf jaar lang eigenlijk niets anders dan som- bere klanken hebben gehoord over de ontwikkeling van de internationale situatie, beginnen de laatste 6 weken berichten te komen, die een helder der toekomst schijnen in te luiden. Zoo'n tot vreugde stemmende tij ding is ook die, waarmede we gisteren verrast zÜn. dat Engeland en Frank rijk eindelijk elkander gevonden hebben en in principe een basis voor een nieuwe Entente Cordiale hebben bereikt. Wij hebben vroeger al her haaldelijk gewezen op de alles be- heerschende beteekenis, die een nauwe samenwerking in oprechte vriendschap tusschen deze twee mo gendheden heeft v00r West-Europa, ja in ruimeren zin voor geheel ons werelddeel. Wij zijn zelfs zoo ver ge gaan, dat wij als onze opvatting heb ben te kennen gegeven, dat zonder het totstandkomen van zoo'n samen werking voor West-Europa dat wil dus zeggen ook voor ons land! geen toekomst is weggelegd, een opvatting, die wij vandaag den dag nog volstrekt zijn toegedaan. Zouden wij ons dan niet verheugen, dat bet nu zoo ver schijnt te zijn? Zeker, wij begrijpen volkomen, dat het accoord Londen-Parijs, voorloopig tenminste, van beperkten omvang zal zijn; wij hebben daarom in onze be schouwing tot duiver het woord ver bond zelfs met opzet vermeden en daarvoor in de plaats liever den term entente gebruikt. Reeds de omstan digheid. dat deze za^k in twee dagen in kannen en kruiken is gekomen, maakt het onwaarschijnlijk om niet te zeggen onmogelijk om aan iets an ders dan aan een algemeene overeen komst met tegelijk beperkte uitwer king te denken. Maar dat doet er in dit geval niet toe: de hoofdzaak is, dat het begin is gemaakt. VOOR zoover wij uit dc ons ter beschikking staande gegevens kunnen opmaken zal het Engelsch- Fransche verdrag een soortgelijk ka rakter hebben als dat, wat Londen en Moskou met elkander hebben geslo ten, dat wil dus zeggen: een belofte van wederzijdschen steun tegen een eventueele Duitsche agressie in de toekomst en een verklaring, dat geen van beide landen zich zal aansluiten bij een tegen het andere gericht ver bond. Algemeenheden dus, zal men mis schien ietwat schamper opmerken. Maar. laten wij de psychologische waarde van zulke algemeenheden vooral niet onderschatten. Een van de zwaarste grieven, die net Fransche volk tegen Engeland jaren lang heeft gekoesterd en die nr» aezen oorlog weer met ongemeen groote heftigheid is bovengekomen, w>;. dat het zich in 1920 door Londen in den steek gelaten voelde tegen Duitsch- land. Niet alleen, omdat de Britsche regeering de belofte van garantie voor Frankrijks Oostelijke grens, waarvoor de Fransche staatslieden op de Vredesconferentie van Parijs (1919) hun eirch tot annexatie en af scheiding van bepaalde deelen van West-Duitschland hadden laten val len, niet gestand had willen doen, toen puntje bij paaltje kwam, maar omdat de politiek van Londen na 1920 er in de oogen van de Franschen op uif was om Duitschland, den vroege- ren vijand, ten koste van Frankrijk, den ouden bondgenoot, weer op do been te helpen. Dit wantrouwen, dat bij de Franschen, die, door een erva ring van 3 oorlogen geleerd, juist zoo bij uitstek op hun veiligheid bedacht zijn en deze volkomen in het middel punt van hun politiek plaatsen, kan door de nieuwe Entente Cordiale ten minste worden weggenomen, de Fran schen kunnen erdoor van een nacht merrie worden bevrijd, zij kunnen er door verlost worden van wat haast tot een angstpsychose dreigde ie worden. En wie zou durven beweren, dat dit een kleinigheid of louter een vage algemeenheid is? TA AAR komt nu nog bij, dat Blum i-S van zijn Engelsche collega's de verzekering heeft gekregen, ten eer ste, dat Frankrijk voor zijn economi- schen wederopbouw op den steun van Engeland kan rekenen (weer 'n alge meenheid, die nadere uitwerking be hoeft, wij geven het toe, maar weer een. waarvan het psychologisch effect onmiddellijk en diepgaand is) en ten tweede, daj het Hiet in de bedoelingen ligt van de Labóurregeering, om van de Engelsche en de Duitsche econo mie één geheel te maken en dit ver- eenigde economische potentieel ten nadeele van Frankrijk aan te wenden, waf een geruststelling te meer voor dit land moet heeten. En waar Attlee en de zijnen bovendien nog begrip hebben getoond voor de Fransche be hoefte aan meer Duitsche kolen, zij het dat Blum omgekeerd heeft begre pen. dat zij hem die onmogelijk op dit oogenblik kunnen leveren, ligt de conclusie, dat zich reeds nu niet el- leen belangrijke politiek-psychologi- sche. maar minstens zoo belangrijke economische gevolgen van de nieuwe Entente afteekenen voor de hand. Is deze Entente nu alleen van be lang voor Frankrijk, alleen een winst voor dit land? Natuurlijk niet. Lon den is er minstens zoo hard mee ge baat. Laten wij volstaan met de ver melding van één groote politieke winst: het evenwicht, dat verstoord was, toen Frankrijk in 1944 zijn ver drag me/ de Sowjet-XJnie slootwordj erdoor hersteld. KLUM kan met voldoening op zijn A-' interim-bewind terugzien: een binnenlandsch politiek succes als de algemeene prijsverlaging met 5 en een buitenlandsch politiek resultaat als een verbond met Engeland, het zijn twee dingen, waarop een pre mier, dien men een politiek leven van 5 weken had gelaten met reden trotsch mag wezen. Zijn persoonlijk prestige en dat van de Socialistische partij is in Frankrijk enorm gestegen, al was het alleen maar doordat het den Franschman deugd doet en ver trouwen geeft, dat er eindelijk in zijn land weer eens geregeerd wordt. Léon Blum heeft in deze weken van zijn premierschap zijn partij den grootsten dienst gedaan, dien hij haar bewijzen kon: nij heeft haar den weg gewezen naar een volledig herstel van haar geschokte positie, omdat hij haar de mogelijkheid van een eigen politiek heeft laten zien Er zit iets bescha mends in voor de jongere generatie van Fransche socialisten, dat het eea veteraan moest zijn. die dit moegt doen. Dr. C. D. J. BRANDT.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1