DAGBLAD VOOR AMERSFOORT MUNITIE-AUTO BIJ MUIDEN IN DE LUCHT GEVLOGEN Amerika dankt de „piloten-helpers" Zestien dooden en een groot a'antal ernstig gewonden rw- Ramadier (socialist) zal coalitie-kabinet vormen UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Tot in den verren omtrek ruiten gesprongen Namen van hen, die gedood zijn Granaten maken de streek onveilig 9Thahqhist Ia jjcüdq Beperking invoer rookartikelen 375 gr. zachte zeep Lt.-generaal Spoor kwam niet Dr. Hornbeck reikt een groot aantal vrijheidsmedailles uit FritsdeBruyn, een dapper strijder MRP WENSCHT REGEERING VAN SOCIALISTEN Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 CL Zaterdag 18 Januari 1947 Nr. 547 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onzen specialen verslagger) E'ÏIN enoriné ontnloffiric. die tot ver in den omtrek werd gehoord, heeft in Muiden, dat zich nauwe lijks van de geleden oorlogsschade heeft hersteld, een ontzettenden chaos teweeggebracht. Na de eerste hulpverleening bleek, dat dertien doodefi te betreu ren zijn, terwijl nog drie personen, waarvan twee mili tairen, worden vermist. Verder zijn vijf menschèn zwaar en tallooze inwoners van het plaatsje min of meer ernstig gewond. De ramp is ontstaan doordat bij het lossen van een vrachtauto, heiaden met 15 cm. granaten, vermoedelijk door onvoorzichtigheid, één der projectielen op den grond is gevallen en ontploft, waardoor de auto met lading en al explodeerde. Het groepje militairen van den O.B.D. (Bergingsdienst) uit Leiden, dat op het terrein der Kruitfabriek bij Muiden bezig was met het lossen der granaten, welke van de kust per auto naar de kruitfabriek werden ver voerd, werd tot ver in deli omtrek door de lucht ge slingerd. Het grootste deel van hen is, deerlijk ver minkt, later levenloos teruggevonden. bracht in het lijkenhuisje der ge meente om daar geïdentificeerd te kunnen worden, hetgeen bii enke len. die zwaar verminkt werden, zeer moeilijk zal zijn. Snelle hulp M ongeveer tien minuten over één gistermiddag schrokken de inwoners van Muiden en de plaatsen in den omtrek op van twee, elkander direct opvolgende, enorme ont ploffingen welke zoo lievig wa ren, dat niet alleen in de directe omgeving der ramp, doch ook in Weesp, Hilversum, Naarden en zelfs in Amersfoort de ruiten van woonhuizen en winkels sprongen. In Muiden is de schade natuurlijk het grootst en het stadje bood dan ook, kort na de explosie, een troosteloo- zen aanblik. De straten lagen bezaaid met glasscherven, dakpannen, brok ken steen en houtsplinters, hier en daar zelfs heele kozijnen, die door den geweldigen luchtdruk kapot gerukt en weggeslingerd werden. In paniek holden vele ntenschen de huizen uit, be vreesd voor nog meer onheil: men heeft „dank zij" twee vroegere explosies bij de kruit fabriek, ervaring op dit gebied en men kon aanvankelijk niet gelooven, dat 4e ravage zich niet nog meer zou uitbreiden. Voor het huis van den dokter drongen gewonde personen, die door glas en neerstortend puin getroffen waren bijeen, en of schoon de plaatselijke genees heer spoedig assistentie kreeg, kon niet worden voorkomen, dat er een rij van wacntenden moest worden gevormd. Op 't gemeentehuis Ook op het gemeentehuis. waar een uit de lucht neergekomen granaatscherf door dak cn pla fonds tot in de raadszaal viel en 'de deuren finaal ontzet werden, was men den schrik niet dadelijk te boven. Bij een op ongeveer zevenhon derd meter van het terrein der ontploffing wonenden schoenma ker sloeg eveneens een geweldige metaalscherf van circa vijftig cen timeter lengte dwars door dak en plafond om neer te komen vlak achter een crapaud, waarin de vrouw des huizes was gezeten. Zii kwam met den schrik vrii. doch in een op korten afstand gelegen huis werd een knaapje ernstig aan den schouder gewond. Een geluk mag het heeten, dat het onheil plaats vond tij dens het middaguur, waarop de meeste mensehen zich in huis gevonden. Was dit niet het geval geweest, dan zouden ongetwijfeld een nog veel grooter aantal slachtoffers zijn gevallen op het terrein der kruitfabriek zoowel als in de Christelijke school, waar het ingestorte plafond van de tweede klasse alle aanwezige leerlingen zou hebben bedol ven. Ooggetuige vertelt IIP EN wielrijder, die zich van -1—Muiden naar Amsterdam wilde begeven zag. toen hij op den Rijksweg reed. onmiddellijk na de dreunende explosieslagen een zuij De namen van de militairen, die bij de ramp te Muiden om het leven kwamen zijn: Sergeant-Majoor Valkenburg uit 's-Gravenhage, Serg. Van Mook uit Haastrecht, Korporaal Pols uit Loosduinen, Soldaat le kl. Cuus uit Zeist, en de soldaten Van Ileusden uit Brakel, Klaronbeek uit Amsterdam, R de Kruyff uit Utrecht, II. F. van Meurs uit Utrecht, C. J. Muniarets uit Utrecht, J. Renes uit Lopik, F. II. v. Rijn uit Warmenhuizen, II. fle Wilde uit Delft, F. van der Blom uit Westzaan, K. de Korver uit Rotterdam. Verder zijn gedood twee ar beiders van de Kruitfabriek, nl.: M. Pauw en A Huissteden, beiden uit Muiden. Doordat snel en van alle zijden hulp toeschoot, heeft men bij vele gewonden erger kunnen voorko. men en de fabrieksbi'andweer zoo wel als die der gemeente Muiden, alsmede medici, E.H.B.O.-ers en menschen der uit Bussum en Weesp gekomen ambulances ver dienen een woord van grooten lof! Men heeft het reddingswerk in een dusdanig tempo weten te vol brengen. dat de groote zieken auto van den Amsterdamschen G.G.D., die twintig personen kan vervoeren en met doktoren en ver plegend personeel arriveerde, niet gebruikt behoefde te worden. De vijf zwaar gewonden zijn overgebracht naar het Diacones- senhuis in Naarden. waar zij op doeltreffende wijze werden gehol pen. Bij ons bezoek aan deze inrich. tint] vernamen wij, dat de slachtof fers, die in hoofdzaak kneuzingen, fracturen en vleesch- of schaafwon den opliepen, het redelijk wel tna ken. Niemand hunner verkeerde direct levensgevaar. In den namiddag reeds liet men van militaire zijde en van de zijde der directie van de Kruitfabriek warme deelneming blijken. Ook op de onheilsplaats zelf, verschenen spoedig belangstellen de autoriteiten, onder wie we o.a. opmerkten den Commissaris der Koningin voor Noord Holland, dr. J. E. Baron de Vos van Steemvijk, den Commissaris der Riikspolitie van het gewest Amsterdam, de di rectie der Springstoffenfabriek, den Commandant van den ber gingsdienst, den procureur gene raal mr. dr. J. A. van Thiel, en den Officier van Justitie te Am sterdam mr. H. A. Wasscnberg. LJ ER en der liggen niet ontplof- A te granaten verspreid, die af komstig zijn van bet Duitsche le ger en in de kruitfabriek zouden worden gedemonteerd. Sommige zijn diep in den grond gedrongen en andere liggen op moeilijk te mijden plaatsen, doch de inval lende duisternis maakte verder werken onmogelijk en bovendien beschikte rfien niet terstond over voldoende deskundigen voor het ruimen der gevaarlijke projectie len. Men zal in den loop van Za terdag dit., werk echter energiek aanvatten om verdere onheilen te voorkomen, doch er zal stellig ge- ruimen tijd noorlig zijn om de streek rond Muiden weer tot vol- komen veilig gebied te maken! Het stadje zelf zal echter nog langer dc teckcnen van de ramp dragen, want voor zeer spoedig herstel is de schade te groot. Dank zij de welwillende medewerking van aannemers uit de omliggende plaatsen kon spoedig over karton en hout worden beschikt, om de weggerukte ruiten tijdelijk te vervangen, waarmede men hier en daar tegen het middernachte lijk uur nog niet geheel gereed was. Tot zeer laat liepen de men- schen op straat of schoolden in groepen bijeen om elkander ein deloos dezelfde geschiedenis te vertellen. Ondanks het leed, dat over de gemeente is gekomen, houden de Muidenaars zich flink en ook bii de verleening van hulp cn huisvesting aan dakloozen doen zij voor elkaar wat zij kun nen. ZONDAG zal het vier jaar geleden zijn, dat in Otta wa, ver van het lage land aan de Noordzee, het derde dochter' tje van het prinselijk paar gebo ren werd. Men noemde haar Margriet Franciscó, namen, die Edelgesteente cn Vrijheid bet ee kenen, namen, die doen denken aan de zonnige bloemen, die des zomers onze weiden sieren en aan den Heilige, die voor die ren heeft gepredikt Er kan in vier jaren heel wat gebeuren, en de kleine Margriet Arf Zonnetje van paleis Soestdijk heeft al veel be leefd. Geboren in Canada, kon zij, dank zij de welwillendheid der autoriteiten, die zij het voor enkele uren een klein stukje grond tot niet-Canadeeseh gebied verklaarden, ten volle Ncdcrlandschc worden. Ver van het land, waar zij gelukkig een eigen thuis mocht vinden, bracht zij de eerste jaren van haar le ven door, spelend met een Cana deesch vriendje en haar lieve lingshond Jan-Jaap, verzorgd door prinses Juliana, die vóór alles de moeder harcr kinderen „Pietie", zooals de kleine Margriet zichzelf pleegt te noemen, onderscheidt zich, al is zij prinses, in niets van andere kinderen: zij lacht cn speelt, cn laat zich bemoede ren door de zusjes die dol op haar zijn. Met allen die van haar houden, wcnschen ook wij haar een rijk gezegend leven cn stemmen in met de in scriptie van het herinnerings- bord, dat bij haar geboorte in Canada is vervaardigd: Oranjekindje Zoo ver van huis geboren. God geve U drie geschenken Een haantje dat Hollands victorie kraait; Een vaantje dat vrij voor Oranje waait; Twee klompjes om te plan ten op Hollands grond Als ons volk U juichend zijn trouw verkondt; God geve U drie geschenken" rook en modder opspuiten van naar zijn schatting vierhonderd meier hoogte. Even later regende het scherven, die overal, tot soms zelfs twee kilometer ver, neerkwa men. Onmiddellijk spoedde onze zegsman zich naar de kruitfabriek waar nog gcruimen tijd een dichte stof- cn kruitdamp bleef hangen, om mogelijke hulp te kunnen bie den. De directe omqevinq van de plaats, waar het drama zich vol trok, maakte een onboschrijfclij- ken indruk. Overal hingen in hoo rnen en struiken flarden van kle dingstukken en dekzeil, terwijl in den grond een qranaaürechter van wel vijftig meter middellijn gaapte. Van de drie au tos,' die door een zestiental militairen van den O.B.D., den bergingsdienst in Leiden, werden gelost, is er één totaal vernield, de tweede is in de Muidertrekvaart ge slingerd, ter.vijl de derde wa gen in brand stond. Ofschoon het niet aannemelijk is. dat de chauffeur van den te water geraakten wagen zich nog in de cabine heeft bevonden, is men hieromtrent niet zeker. In den loop van den middag heeft men dc lijken van drie mili tairen uit de Trekvaart op- gedregd en enkele van hun makkers vond men op groo ten afstand dood in de weilan den terug. De dooden werden onderge- Met ingang van 1 Februari mogen reizigers, die ons land binnenkomen (hieronder be grepen scheeps- en vliegtuig- bemanningen) niet meer dan 200 sigaretten of 250 gram ge korven tabak per maand in voeren. Voor geschenk-zendin gen geldt dezelfde beperking. Voor zendingen uit niet-Euro- peesche landen treedt deze re geling in werking op 1 Maart. In de bestaande regeling voor uit Indonesië repatrieerend enzal voorloo. pig geen wijziging worden gebracht In 'het normale internationale reis verkeer zullen niet meer dan 40 siga_ rettcn, 50 gram tabak of 50 sigaren vrügcsteld zyn van invoerrechten. Deze maatregelen heeft het minis, teric van Financiën genomen omdat de zwarte handel voor een groot deel ge- voed wordt uit de mogelijkheid, dat partfculieren bepaalde hoeveelheden rookartikelen konden invoeren daardoor vele deviezen verloren gingen. Verzetsregeering in Spanje? Drie vertegenwoordigers der Ca- talonische socialistische i)artij, die onlangs in het geheim de Eransch-Spaansche grens zijn ge passeerd, hebben de spoedige vor ming van een voorloopige demo cratische Spaansche verzetsregee ring binnen Spanje aangekondigd. Giral's republikeinsche regeering in ballingschap zou spoedig daar op worden ontbonden. Dc vertegenwoordigers verklaar den, dat de onderhandelingen voor de vorming van een voor loopige regeering. die alle poli tieke elementen der oppositie, be halve de communisten, zou om vatten. reeds in een vergevorderd stadium verkeeren. Zii zeiden te hopen dat dc regeering officieel zou worden gevormd na bespre kingen tusschen de verschillende politieke partijen, anti-Era nco- monarchisten en militaire leiders, die tegen het eind van deze maand te Madrid zullen morden gevoerd. Vermoedelijk aan het eind van deze maand, zal een bon voor zachte zeep worden be kendgemaakt. Deze hoeveelheid, de grootste, die ooit op één bon tegelijk na den oorlog werd verstrekt, staat vast, maar de nauwkeurige datum is nog niet bepaald. Minister Jonkman, de generaals Doorman, Giebel, Wilsen. en vele andere autoriteiten wachtten gister middag vergeefs op het vliegveld Valkenburg om generaal Spoor te verwelkomen. De generaal was nl. onderweg met zijn Mitchell-vliegtuig ergens aan de Perzische Golf ge strand. Gisteravond is bericht ontvangen Jat Generaal Spoor zijn vlucht heeft voortgezet. Nadere gegevens zijn nog niet bekend. Voor hij uit Karachi vertrok heeft lt.-generaal Spoor verklaard dat de militaire situatie in Indonesië rustig is. ,.lk ben ol vertrouwen, dat men over het huidige Joode punt been zal komen". Generaal Spoor zeide dat hij met de Xcderlandsche autori teiten de problemen zou bespreken, die verbonden zijn aan de aflossing van de Nederlan.ische troepen in Indonesië. Volgens zijn mededeelin- gen zal hij de volgende week naar Batavia terugkeeren. Naar aanleiding van het tien jarig bestaan der Voórburgsehe Christelijke schaakvereeniging speel de dr Max Euwe te Voorburg een simultaansceance. Van de veertig partijen won dr. Euwe er 37. HET is mij bekend, dat meer dan 10.000 dappere Neder- landsche mannen en vrouwen in verschillende mate hebben deel genomen aan de gevaarlijke taak geallieerde piloten te redden en hen weg te brengen uit het bezette gebied, terug in actieven dienst. Voor dezen arbeid hebben de Amerikanen het grootste respect en, om de dankbaarheid van mijn volk uit te drukken, bied ik hen, die bijzondere verdiensten hebben gehad, vandaag de vrijheids-medaille („Medal of Freedom") aan!" Aldus sprak 'Jr. Stanley IC Horn beck, de ambassadeur der Vereenig- de Staten heden in den Schouwburg te Maastricht, waar een groot aan tal ..piloten-helpers", grootendeels uit het Zuiden van hot land, bijeen gekomen waren. Onder hen bevond zich Je chef-stewardess der KLM, Trix Terwindt, wier belevenissen wij elders in ons blad weergeven. Aan velen, die hun moedigen arbeid met den dood moesten bekoopen. ver leende dr. Hornbeck posthuum de ..Medal of Freedom" Onder deze laatste geëerden be- indt zich ook Frits de Bruvn uit Asten (N. Br.), een jonge dichter, die iceds vroeg in illegale acties be trokken was. Vele van zijn vrienden hadden voor zijn proza en verzen bewonde- ring. Na zijn schooltijd kwam hij bij zijn vader, een grossier in boter, in het bedrijf. Hij was de eenige zoon cn de zon in het ouderwetsche huis in het Peeldorp Asten. Hij bezocht den groo ten klantenkring van zijn vader per auto. Het temperament van Frits verdroeg de bezettingsterreur kwalijk, Jus bond hij den strijd aan. Al spoedig kwam hij in con tact met de illegale pers. Het is niet te schatten hoeveel kran ten Frits in zijn auto tusschen boter- en margarinekistjes, tus- Regeering ontvangt uitnoodiging De Nederlandsche regeering heeft van de plaatsvervangers der ministers van buitenland- sche zaken van de Groote Vier de uitnoodiging ontvangen, ie Londen haar meening over het Duitsche probleem mondeling te komen toelichten. Deze uit noodiging wordt door de Neder landsche regeering zeer op prijs gesteld en is met voldoening aanvaard. De plaatsvervangers der groote ier hebben de agepda voor het hoo- ren der kleinere geallieerde mogend- hedeh veranderd. Polen zal nu op Maandagmiddag 27 Januari worden gehoord en Nederland Dinsdags middag 28 Januari. Voorloopig is verder vastgesteld dat Australië 23 Jan, wordt ge hoord, Zuid-Afrika en Joegoslavië 24 Jan. Canada 25 Jan. en België 29 Jan. Het programma werd gewijzigd, omdat de kleinere mogendheden de vorige voorstellen der plaatsvervan gers niet hebben aanvaard. schen de wanden, onder de ban ken cn in de gereedschapskist» vervoerde. „Trouw", „Het Pa rool". „Je Maintiendrai" cn an dere bladen kwamen, Jank zij hem, tot in dc verste uithoeken van de Peel. Uit dezen arbeid groeide ander werk: hulp aan piloten, krijgsgevan genen en andere vluchtelingen, die uit Duilschland ontsnapten en via Nederlanisch gebied een goed heen komen zochten. Tot het organisce- ren van en vervoeren over veilige reisroutes droeg Frits het zijne bij, steeds op zijn qui vive deed hij zijn gevaarlijk werk. Do Duitschors kenden hem en dit werif hem bijna noodlottig. Do vij and rustte niet en Frits was ge dwongen uit het ouderlijk huis te verdwijnen. Het werd da'ar sti", ïeer stil Frits heeft zijn werk tot het laat ste gedaan en werd slachtoffer van zi.in ridderlijkheid. In de dolle da gen van September 1944, toen do Duitschers in grooto wanorde, bij tienduizenden, rooveni, moordend cn plunderend langs de Brabantscho wegen naar de Duitsche grens trok ken en niemand van de organisatie zich met een voortuig op straat durfde te wagen, reed Frits op een zwaro „Triumph", gekleed »n z^ar. ten leeren jas en pet, een pistool tusschen den gordel, met groote snelheid naar Venray De wegon waren verstopt met voertuigen, tar.ks en vluchtelingen. Frits vol bracht zijn koeriersdienst en kwam terug. Kort daarna moest hij een auto overbrengen. Frits reed weg. Op den landweg zag hij twee Duitsche soldaten, die twee meisjes molesteerden en zich moester wilden maken van de tandem, waarop zij roden. Frits stopte, trok zijn pistool en dwong den Duitschers do handen in do lucht te steken. Na ontwapening beval hij den vijanden in te stappen. Hij nam ze mee. Overvallen Bij den spoorweg door de Peel naar Venlo, die den landweg bij Oriensveen snijdt, schijnt Frits de Bruvn te zijn uitgestapt om te trachten deze spoorlijn op te blazen. Do gevangen Duitschers schijnen kans gezien tc hebben los te komen cn uit dc auto tc ontsnappen. Waar schijnlijk hebben zij coptact met an dere Duitscho soldaten gekregen. Frits werd overvallen en liet hot leven onder do slagen van Duitsche geweerkolven. "D RESIDENT AURIÜL heeft den socialist Ramadier opdracht gegeven een nieuwe Fransche regeering samen te stellen. Ramadier zal trachten een coalitie-regeering op breede basis te vormen. Hieraan zouden communisten, socialisten, MRP, radi calen en gematigde rechtsche elementen deelnemen. In politieke kringen verluidt, dat Léon Blum misschien de positie van minister van staat zal aanvaarden. Ramadier is gisteravond begon nen met besprekingen met de partijleiders om de kansen voor de vorming van een coalitie te peilen. Hij zal Auriol vandaag of ficieel mededeelen of hij in staat is de vorming van een kabinet op zich tc nemen. Het secretariaat van de re publikeinsche volkspartii (M. R.P.J heeft een communique uitgegeven, waarin wordt ver klaard. dat de M.R.P. een ho mogeen socialistisch kabinet wenscht, om het economisch experiment, dat sinds 1 Tan. aan den gang is. de grootst mogelijke kansen te geven. Elum niet bereid Van betrouwbare ziide wordt vernomen, dat Blum tijdens een persoonlijk onderhoud met presi dent Auriol te kennen heeft ge geven. dat hij niet bereid is in functie te blijven als eerste mi nister, noch als hoofd van een so cialistische regeering. noch als hoofd van een coalitie-kabinet. Blum zou deze beslissing geno men hebben u:t gezondheidsover wegingen en op groncl van het feit. dat de politieke situatie niet meer dezelfde is als in December j.l„ toen hij zijn huidige functie aanvaardde. Politieke waarne mers achten het mogeliik. dat Blum zijn standpunt zal herzien, als het bij bet vormen van een nieuwe regeering tot een impasse mocht komen. 20 jaar ervaring Ramadier is een parlementaire figuur met 20 jaar ervaring. Hij is verscheidene rnalen minister ge weest, o.rn. van voedselvoorzie ning. In het kabine' van De Gaul le cn van justitie in het kabinet van Blum. Ramadier is 58 jaar en komt uit La Roebelle in West Frankrijk. I-Iij was oorspronkelijk advocaat en deed in 1928 zijn in trede in de politiek, toen hij als socialistische afgevaardigde werd gekozen Tijdens den oorlog was hij lid van de parlementaire ver zetsgroep. die in 1940 stemde te gen het ge\en van volledige be voegdheden aan maarschalk Pé- tain. Voordat Blum zijn kabinet vormde werd Ramadier reeds ge noemd als mogelijke candidaat voor het premierschap. Leon Blum is Maandag naar Lon den gevlogen om met zijn Brit- schen collega en partjjKen°ot Attlce besprekingen te voeren over econo mische samenwerking tusschen Enge land en Frankrijk en vooral over de kolenleverantics door Duitschland. Ieder begreep dat dc twee staatslie den ook nog wel over iets anders zouden praten, maa'r weinig outsiders hebben toch vermoed,dat Blum cn Attlee tijdens hun besprekingen den grondslag zouden leggen voor een Engelsch-Franseh verbond van een veel wijdere dan alleen maar econo mische strekking. De aangekondigde alliantie tusschen Engeland cn Frank rijk zal waarschijnlijk een soortge lijke overeenkomst zijn als de En- gelsch-Russische van 1942 en de Fransch-Russische van 1944, zoodat nu de driehoeks-verhouding Enge land - Frankrijk - Rusland sluitend wordt gemankt. Hoewel het nieuwe verdrag zal worden gesloten binnen het kader van artikel 52 van het Handvest, der Verecnigde Volkeren, kan men er toch weer een bewijs in zien, dat de groot mogendheden liever op eigen krachten vertrouwen dan op dc Ver ecnigde Naties. Dergelijke verdragen kunnen groote practische waarde hebben, maar op zich zelf zijn zij eerder een verzwakking dan een ver sterking van het prestige der Ver- eenigde Naties. Toch zullen deze en deze alleen in de toekomst de garant voor den wereldvrede moeten zijn. Óp den duur is de wereld slechts gediend met één militair verbond, niet het verbond van een paar groote mogendheden, maar het verbond, dat de Verecnigde Volkeren omvat. Het kan op zich zelf reeds gevaarlijk zijn dit uit het oog te verliezen. De schim van het verslagen Duitsch land spookt nog rond over de wereld cn komt om den hoek kijken bij iedere internationale bespreking. Sinds 1918 was Duitschland voor de wereld een probleem, in vijf bange oorlogsjaren was het een doodelijk. alle bronnen van verweer uitputtend gevaar. Nu is het weer een probleem geworden, alleen nog maar een pro bleem, Maar dat is al ernstig en ook beangstigend genoeg. Het is de klem mende vrdag hoe de wereld kan voorkomen, dat het probleem opnieuw tot een allen bedreigend gevaar uit groeit. Deze vraag leidde tot de aangekon digde alliantie tusschen Engeland en Frankrijk, welke toch hoofdzakelijk ten doel heeft .nieuwe aanvalsdaden van Duitschland te voorkomen". Eigenlijk beheerscht deze vraag het geheclc na-oorlogscne internationaal politieke leven, dat daarom naar zijn hoogtepunt gaat nu te Londen de voorbereidende besprekingen over de toekomst van Duitschland cn Oosten rijk 2(jn aangevangen. Nu over Duitschlands lot beslist zal worden wenscht ook Nederland, dat in de toekomst weer belangrijke rela ties mot zijn Oostelijken buur zal heb- ben te onderhouden, een woordje in hei midden te brengen. Ónze regeering heeft, deze week een Memorandum ingediend, daf zich niet j beperkt tot de Nederlandsche eischen maar richtlijnen aangeef* voor de in. richting van een nieuw Duitschland. Ook het Nederlandschp Memoran dum heeff tot kern de uitschakeling van Duitschland als gevaar vóór den wereldvrede. Het doet. daartoe* verscheidene mid delen aan de hand. onder meer duur zame en gecontroleerde ontwapening, gedecentraliseerd beheer der zware Industrie en de formcering van een Duitschen statenbond, die in tegen stelling tot een bondsstaat slechts een beperk^ centraal gezag heeft. Het memorandum ziet zeer goed in, dat het toekomstige Duitschland levens mogelijkheden moet hebben, maar het dringt er op aan ten opzichte van dit land voortdurend de grootsf mogelijke voorzichtigheid te betrachten, daar er minstens een generatie voorbij moe gaan vóór de gevaarlijke, immers v hoogmoedswaanzin bezeten, Duitse» mentaliteit is veranderd. Het Nederlandscho memorandum kan als een belangrijke bijdrage tot dc oplossing van het Duitsche pro bleem beschouwd worden. Overigens moet men zich van den Nederland- schen invloed op de onderhandelingen In Londen en later in Moskou maar niet al te veel voorstellen. Ook in dit probleem zullen de Groote Vier wel onder elkaar uitmaken wat er ge beurt. Zij zullen de v/enschcn van de andere landen wei „aanhooren", maar of dit veel gewicht in de schaal zal leggen Laat ons er het beste van hopen. ,j (Vervolg op Dag. 2) Byrnes teekent vier vredesverdragen Tijdens een speciale plechtig heid te Washington zal dc aftre dende minister van buitenland- sche zaken, James Bvrnes, vier van de vijf vredesverdragen met de vroegere satellieten van Duitschland teekenen, nl. do ver dragen met Italië, Bulgarije. Hon garije en Roemenië. Copieën van de vijf verdragen zijn te Washington vrijgegeven. Het verdrag met Italië wordt varu kracht, als de ratificatie door de V. St., de Sowjet-Unie, Engeland, en Frankrijk bij de Fransche re-, geering wordt gedeponeerd. Het verdrag met Finland wordt van kracht, als de ratificatie door de Sowjet-Unie en Engeland bij de Sowjet-regeering wordt gedepo neerd. Wat Amerika betreft is de rati ficatie volledig indien de verdra gen met twee-derde meerderheid loor den senaat zijn goedgekeurd. Droog weer Weersverwachting, medegedeeld^ door he/ K.N.M.I. te De Bilt, gel- dig /ot Zaterdagavond, Enkele overdrijvende wolken-9 velden, afgewisseld door lange pe. j noden met zonneschijnDroog weer, In den vroegen ochtendS ja temperatuur nabij het vriespunt, p in den namiddag zacht voor den yj ';id van hef jaar. Zwakke of ma- j Oge wind tusschen Wesf en Zuid.\

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1