DAGBLAD VOOR AMERSFOORT K.N.I.P.-werkcomiité verwerpt Soekarno's decreet Reeds zeventien dooden in Muiden geborgen Honoraria der artsen worden verhoogd „Ik maakte bezwaar tegen combinatie van functies" P. Ramadier stelt kabinet vanavond voor Voorloopige federatieve regeering voor geheel Indonesië? Geen gas meer uit Duitschland? Tweespalt in het memorandum Wederopbouw zal schade vergoeden Vrijwillig en verplicht verzekerden worden gelijk behandeld Generaal Spoor is gearriveerd Mikolajczyk vraagt nietig verklaring Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Maandag 20 Januari 1947 Nr. 548 6e Jaargang Red cn Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER COEKARNO'S presidentieel de- creet voor de uitbreiding van het K.N.I.P. (voorloopig republi- keinsch parlement) v. 233 tot 413 zetels is door het werkcomité van het K.N.I.P. verworpen. Van de 25 leden van het comité waren slechts 18 aanwezig. Toen men aan de stemming over het decreet toekwam, hebben echter zeven leden de vergade ring verlaten, te weten een socia list, een partijlooze, eenige leden van de katholieke partij en van den vrouwenbond. Vóór het besluit tot veto werden acht stemmen van de P.N.I, en twee van de Masjoemi uitgebracht. Alleen de president van het comité, dr. Asaad, steunde Soekarno's de creet. Het werkcomité nam het be sluit. om ten eerste een wetsont werp voor te stellen, waarin het presidentieel decreet tot uitbrei ding van het K.N.I.P. wordt ver worpen en om ten tweede een spe ciaal comité opdracht te geven een nieuw voorstel te ontwerpen voor een bevredigende toewijzing van de zetels in het K.N.I.P. Dit is de eerste maal dat een maat regel van Soekarno officieel is te niet gedaan. Na Linggadjati Het republikeinsche blad „Merdeka" meent te weten, dat het in de bedoeling van de Ne- derlandsche regeering ligt. om. zoodra de ontwerpovereenkomst van Linggadjati zal zijn onder teekend, een voorloopige regec- ring te vormen, welke het be stuur zal voeren over geheel Indonesië en een federatief ka rakter zal hebben. Te Pontianak is men druk be zig met de voorbereiding tot de ontvangst van 200 gasten, die de geboorte van den staat Borneo zullen bijwonen. Hiervan maken slechts dertig personen deel uit van het eigenlijk beraadslagend college; de anderen zijn technici, journalisten, kantoorpersoneel en secretarissen. Groote moeilijk heden levert het transportpro bleem, terwijl huisvesting in Pon tianak, welke stad niet over een Gesneuveld in Indonesië De reoeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgeloo- pen week de volgende verliezen uit Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Huzaar B. K. Bakker, Amers foort; Soldaat J. J. Heutink uit Enschede; Soldaat le kl. J. Ver- doord uit Lisse; Soldaat L. van Meerendonk uit Fijnaart; Res. le luit. G. M. A. van Gerven uit Te- gelen. Koninklijk Nederlandsch-Indi- sche leger: Soldaat Borat en Sold, le kl. E. T H. Gunthardt beiden uit Indo nesië; Soldaat G. van Schoone- veld; 2e luitenant J. Moddemever; Soldaat M. C. F. M. Buys; Ser geant M. van Stappen. Grieksch schip op een mijn: 300 dooden Ongeveer driehonderd personen werden gedood toen het schip Chi- marra, op weg naar Piraeus in het Euboikos-kanaal tusschen de provin cie Attika en het eiland Euhoia op een mijn liep. Met schip is gezonken. De Chimarra was een voormalig Duitsch hospitaalschip van 1500 ton. dat als herstelbetaling ter beschik king was gesteld van Griekenland. Soldaten van het Britsche Rowde Kruis hielpen bij de ontscheping van de honderd zes cn negentig gered den Scheepsramp in China Het Chineesche stoomschip Tsjïh- kiang is Zaterdamorgen bij den in gang van de haven van Sjanghai in botsing gekomen met een sleepboot. Naar verluidt had het stoomschip ongeveer 1.000 passagiers aan boord voor Nantoeng (Noord-Kiangsoe) Men neemt aan, dat 400 personen den dood in de golven hebben ge vonden. De overlevende passagiers, meest nog in hun natte kleercn heb ben bij aankomst, aan den wal het kantoor van de Toengtsji scheep vaartmaatschappij, de eigenares van de Tsjihkiang, bestormd en om scha devergoeding verzocht. De politie moest de orde herstellen. Opnieuw havenstaking in Antwerpen Vrijdagochend is, naar aanleiding var. een loonkwestie, een nieuwe gedeeltelijke staking uitgebroken bij de havenarbeiders, gespecialiseerd in het Iaden en lossen van ertsen. Het conflict bij de scheepswerven, dar reeds meer dan twee maanden duurt is in een nieuwe phase getre den. Hot bestuur van den provinci. alen metaalbewerkersbond heeft be sloten een referendum onder de sta kers te houden, waarbii deze vrij hun meening over het al of niet her. vatten van den arbeid kunnen uiten. Het referendum zal waarschijn lijk Woensdag gehouden worden. groot hotel beschikt, eveneens verre van gemakkelijk is. Zelfbeheersching Prof. Romme is op zijn reis door Indonesië te Semarang gearri veerd. waar hij Ncderlandsche 'troepen bezocht. In zijn toespraak tot de troepen zeide hij o.a.: „Ik zou mij scha men, indien ik bii mijn terugkeer in Nederland zou moeten verkla ren, dat ik niet bii de troepen was geweest". Vervolgens gaf Romme een uiteenzetting van de behandeling der ontwerpovereen komst in de Tweede Kamer en wees hierbij op de eenstemmig heid van de Kamer ten aanzien van een duurzaam samengaan van Nederland en Indonesië. „Dit samengaan," aldus prof. Romme. „hangt niet af van staatkundige doch van maatschappelijke krach ten". Prof. Romme besloot zijn rede met een lofprijzing over het moreel der troepen en een aan sporing om voort te gaan met het toonen van zelfbeheersching, nu en in de toekomst. Het bloed van honderdvijftigduizend menschen kleeft aan de handen van deze beschuldigden", verklaarde de president van het militair gerechts hof tijdens het proces te Belgrado en onwillekeurig keek een der hoofdbe- klaqgdpn, SS-kolonel Fahrenschrel- ner, naar zijn handen Naast hem It.-gen. Meissner. chef van de politie en Gestapo, die to/ den strop veroor. deeld werd. Van Mook antwoordt Gerbrandy jVF AAR aanleiding van de tweede radiorele van oud-minister president prof. mr. P. Sj. Gerbrandv heeft de bijzondere correspondent van ANP zich gewend tot dr. Van Mook. Deze heeft hierbij, in aanslui- ting op zijn vorige verklaring het ^volgende opgemerkt: „In zijn laatste rede wekt prof. Gerbrandy wederom ien indruk als of ik min of meer noodgedwongen werd gehandhaafd, doch onder zoo danige restricties, dat ik geen te ernstig „gevaar" zou kunnen ople veren". „Ik heb reeds uiteengezet, dat de combinatie van functies van minis ter van Kotoniën en hoofd van bel algemeen bestuur niet van mij, maar van professor Gerbrandv afkomstig was, en dat ik telkens tegen die combinatie bezwaar heb gemaakt. Ik heb er voortdurend naar ge streefd. haar zoo spoedig mogelijk op te heffen." „Bij benoeming tot lt.-gouver- neur-generaal (eind 1041) is geen restrictie gemaakt, dat ik geenerlei aanspraak daaraan kon ontleenen op de benoeming tot gouverneur-generaal. Ik heb dat toen zelf voorgesteld, ten einde aan deze door den nood geboden benoeming, niet het karakter van een tevoren vast gestelde opvolging te geven." „Die benoeming is niet in de eer ste plaats geschied, omdat de gou verneur-generaal Nederlaodsch-In- dië niet zou kunnen verlaten, maar om een in oorlogstijd mogelijk nood zakelijke vervanging van den land voogd op een bepaalde wijze te re gelen en tc^pns een werkverdeeling tot stand te brengen, die de taak van den landvoogd zou kunnen ver lichten. Dat het bij mijn reis naar de Vereenigde Staten nuttig was, dat ik deze functie bekleedde, was een bijkomstige omstandigheid. Bij die benoeming was in het ge heel nog niet voorzien, dat ik vlak voor de canitulatio Nerlerlandsch- Indië in opdracht van den land voogd zou moeten verlaten. Dit denkbeeld kwam eerst na 20 Febru ari 1942 op en daarover is eerst eind Februari beslist." „Bij mijn herbenoeming tot lt-gouverneur-gcneraal in 1944/ 45 is op dezen kant van de zaak geheel niet teruggekomen, doch wel, wederom van mijn zijde, gesteld dat het gemakkelijker zou zijn voor een lt.-gouverneur- generaal om onder geallieerd oppergezag te werken, dan voor een gouverneur-generaal." „Dat Jbr. Van Starkenborgh gou verneur-generaal was en.bleef lag voor de hand. Daarover is nooit eenige discussie geweest, dhr. Van Starkenborgh is na zijn bevrijding op eigen initiatief naar Nederland gereisd en daarna afgetreden." „Overigens zijn de regelingen, die gemaakt werden voor het-voorloopi ge herstel van de Indische regeering in essentie in overeenstemming met mijn voorstellen. Van aan mij min of meer tegen mijn zin opgelegde beperkingen is gedurende de bespre- k ngen van het kabinet geen sprake geweest." „Tenslotte vergeet prof. Gerbran dy, dat uiteraard de verantwoorde lijkheid van den lt.-gouverneurgene- raal. aan dc. Ne.derlandscbe regeering steeds ten volle is gehandhaafd en dat ik juist in verband daarmede in het eerste halfjaar na den terugkeer op Java tweemaal naar Nederland overkwam." Naar wij van bevoegde zijde vernemen, bestaat het gevaar, dat de gasaanvoer uit Duitsch land zal worden stopgezet. Thans wordt evenwel medege deeld. dat bij de komende bespre kingen over de handelsbetrekkingen met autoriteiten van de Britsche zone in Duitschland het uiterste in het werk zal worden gesteld tot het behouden van voldoenden gasaan voer uit Duitschland. Critiek van Economist „De Economist" van 18 Januari maakt in de '„Notes of the week" eenige kantteekeningen over de Nc derlandsche aanspraken ten opzich te van Duitschland. Het blad zegt. dat Nederlands houding ten opzich te van Duitschland wordt geken merkt door een merkwaardige tegen spraak. De Nederlanders weten, dat hun eigen welvaart voor een groot deel van Duitschlands economisch herstel afhankelijk is. Hun regeering schaart zich onder de critici van Potsdam cn vraagt herstel van de Duitsche productie tot het hoogst mogelijke peil, dat zich met dc cischcn van veiligheid verdraagt. Aan den anderen kant zijn de Ne derlanders er op uit dc Duitsche mededinging kwijt te raken op die gebieden, waar zij in het verleden het meest direct werd gevoeld. Het blad noemt dan den cisch dat Nederlandsche havens cn wa terwegen geen schade zullen onder vinden van de mededinging van het Duitsche watervervoer en resumeert kort de overige economische ver langens. Inzake de economische eischen concludeert de „Economist" dat. als zij ingewilligd werden, dit stclfig liet verval van het wijd vertakte en bruikbare systeem van Duitsche wa terwegen tot resultaat zou hebben. Treedt Hornbeck af? Naar de .Haagsche correspon dent van Aneta-New York ver neemt zou dr. Stanley K. Horn beck;, dc ambassadeur der Ver. Staten in Nederland, binnenkort aftreden. Verwacht wordt, dat hij zal worden opgevolgd door Her man B. Barucli, hans sinds Febr. 1945 ambassadeur der Ver. Staten te Portugal. Spitfires in 't vuur in Indo-China Volgens vertraagde Fransch® berichten uit Indo-China zijn Fransche spitfires Vrijdagmorgen vroeg begonnen in duikvluchten en met mitrailleurvuur de Viet- nameesche troepen in het gedeel te van Bachmai. ten zuiden van Hanoi te bestoken. De nationalis ten hadden daar gedurende twee dagen hardnekkig stand gehou den. Een nachtelijke aanval od het vliegveld Gialam aan de buiten- ziide van Hanoi werd Vrijdagmor gen vroeg afgeslagen. De aanvul kostte den Vietnameczen vijf levens, terwijl aan Fransche zijde twee soldaten licht gewond wer den. Te Hanoi zelf hebben de Viet- nameezen vele huizen in brand gestoken. DIRECT NA ZIJN VERKIEZING werd Frankrijks nieuwe president Vin. cent Auriol in het poleis van Versailles door Léon Blum geïnstalleerd. Het aantal dooden bij de ramp in Muiden is thans tot zeven tien gestegen. Zaterdag is n.l. ook het stoffelijk overschot ge borgen van den 37-jarigen W. Wolvetang, den dc den arbei der van de Nederlandsche springstoffenfabriek, die 't leven heeft gelaten bij de explosie. De ontploffing heeft in Muiden 342 perceelen io mindere of meerde re mate verwoest en daarbij een schade aangericht van minstens f 350.000..laarbij niet inbegrepen de schnde, die de explosie heeft veroorzaakt aan de gebouwen der springstoffenfabriek en in het nabu rige Muiderberg. De wederopbouwdienst, heeft met goedkeuring van minister president dr. L J M Beel beslist. •Jat de in Muiden aangerichte ravage als oorlogsschade zal worden beschouwd en vergoed. Zaterdag is toezegging gedaan, lat het rijk, de gemeente een voor schot van f 1Q0.Ó00 zal verstrekken om de eerste nood te lenigen. Zaterdagmiddag heeft dr. Beel de aangerichte ravage in oogenschouw genomen Hij heeft met den burge meester een wandeling door de stra ten van Muiden gemaakt en tevens een bezoek gebracht aan het geha vende MuiileiJot, waarvan de kost bare. in de Middeleeuwen vervaar digde. beschilderde ramen met voor stellingen van de schouten van Mai den voor altijd verloren zijn. Glas op komst De problemen, waarvoor de ge meente Muiden zich thans geplaatst ziet, zijn niet gering. Nog steeds is ieder materiaal voor de herstelwerk zaamheden schaarsch. Wellicht ech ter zullen de eerste ruiten in het stadje spoedig kunnen worden inge zet, doordat de firma van Vliet en de Waal te Bergen op Zoom door een toeval, een hoeveelheid van 3000 M3 glas ter beschikking heeft, die aanvankelijk voor Eindhoven was bestemd, maar daar niet meer be hoeft te worden afgeleverd. Burge meester Coops hoopt dan ook van den Wederopbouwdienst toestem ming te krijgen dit glas voor zijn gemeente te koopen. Ilij heeft reeds 20.000 dakpannen gekocht, die binnenkort uit Huizen naar Muiden zullen worden ver voerd Het hout zal uit Overijssel moeten komen, maar blijkt zeer moeilijk verkrijgbaar te zijn. Van de ■342 beschadigde huizen zijn er 25 zwaar gehavend, 135 andere huizen hebben middelzware glasschade op- ^eloopen. De commissaris belast met het toezicht op de zieksntond- sen, heeft aan de algemeene zie kenfondsen mededeelingen ge daan over de voorloopige re sultaten t.a.v. herziening der ziekenfondshonoraria. Hierover zijn besprekingen gevoerd met apothekers, tandartsen, vroed vrouwen, huisartsen en specia listen. Deze besprekingen heb ber. tot overeenstemming ge leid. By deze besprekingen is men van het beginsel uitgegaan, dat er een zekere gelijkheid ten aanzien van de honoraria zou moeten zijn tusschen de vrijwillige verzekering en de ver plichte verzekering. Tegenover de gelijke behandeling dient een gelijk honorarium te bestaan. Daar premie- verhooging slechts binnen beperkte grenzen toelaatbaar is, heeft de mi nister va«i Sociale Zaken goedgevon den een wettelijke regeling voor te bereiden, volgens welke voor het jaar 1947 een bedrag uit het ver eveningsfonds beschikbaar zal wor den gesteld ten behoeve van uitkee- ringen aan de afdeeling vrijwillige verzekering der algemeene zieken fondsen. Indien een wettelijke voor ziening tot stand komt, zullen de voorschotten niet behoeven te wor den terugbetaald, behalve in geval len, waarin blijkt, dat niet de ver- eischte zuinigheid wordt betracht, of de bijdragen worden aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor zij worden verstrekt. Voor de vrijwillig Verzekerden wordt de weistandsgrens verhoogd tot 3750,Bij het opstellen der begrooting van 1947 dienen de fond sen ervan uit te gaan, dat voor de vrijwillige verzekering van 1 Ja nuari af dezelfde honoraria zullen gelden als voor de verplichte verze kering. Voor huisartsen en specialis ten zullen de volgende bedra gen en regelen gelden: Niet-apotheekhoudende artsen ontvangen 4,25 per patiënt per jaar; apotheekhoudeode huis artsen ƒ6,75; specialisten ont vangen een bedrag, gelijk aan 11/2 maal het bedrag dat aan een specialistenpot werd betaald, met een maximum van ƒ3, per patiënt per jaar, of indien de betaling per bezoek ge schiedt, bedrdgen berekend naar 90 van het R.V.B.-tarief 1937. Hoog ei' honorarium Voor de huisartsen wordt voor het jaar 1947 het honorarium verhoogd met een toeslag van 0,43, welke echter over ten hoogste 3000 verze kerden wordt berekend. Bij het huidige loon- en prijspeil moet een premie van 0,50 per ver zekerde van zestien jaar en ouder per week in het algemeen,het maxi mum moet worden geacht. Voor kin deren beoeden de zestien jaar mag geen premie worden gevorderd. Voor de z.g. onvolledige gezinnen (man of vrouw met kinderen beneden zes tien jaar) mag ten hoogste 50 bo ven het normale premiebedrag per verzekerde van zestien jaar en ouder worden berekend. Voor de gevallen, waarin de ver- Noodlanding oorzaak van lang oponthoud Zaterdag is generaal Spoor op het vliegveld Valkenburg geland. Zooals men Vect heeft hij op zijn reis naar Nederland, in Zuid-Arabic een noodlanding moeten maken, waardoor 'hij ongeveer een dag te laat arri veerde. Generaal Spoor vertelde, dat z'jn noodlanding bij Braradam het gevolg is geweest van den enorm sterken te genwind en de geringe voorraad ben zine. die het onmogelijk maakten tot Basra te vliegen, „Een noodlanding op het strand was het gevolg", zei Spoor. „Daar aanwezige Amerikanen hielpen ons werkelijk prettig, doch de politie was niet vriendelijk gezind en pikte alle paspoorten in, waarna zij spoorloos verdween. Onzen verde ren tijd hebben wij toen besteed aan het herkrijgen van die paspoorten en dat viel n'et mee, want de Emir was reeds naar bed". „Uiteindelijk wisten we toch tot hem door te dringen en hebben we met hem een onderhoud van ruim negentig minuten gehad. De Emir luisterde met een welwillend oor doch zeide niets zelfstandig te kunnen on| dernemen. Hij diende koning Ibn Saoed hierover te teiegrafeeren. Wij hebben de zaak zooveel mogelijk warm gehouden en om acht uur 's avonds hadden wij onze paspoorten terug en dat alles om twintig gallons benzine". Generaal Spoor is van plan om over veertien dagen terug te keeren, doch hij maakte daarbij voorbehoud: ,In dergelijke gevallen reken ik er voor de veiligheid altijd er maar 50 pcf bij, want meestal heb ik het niet alleen voor het zeggen", zei hij. strekkingen aan de vrywillig verze kerden minder omvatten dan die aan de verplicht verzekerden, dient het maximum der premie lager të wor den gesteld en wel: a. indien sanatoriumverpleging ontbreekt ƒ0,48; b. indien sanatorium- en zieken- huisverpleging ontbreken ƒ0,38; c. indien sanatorium-, ziekenhuis- en clinische specialistische hulp ont breken ƒ0,35. Deze bedragen worden met 0.02 verminderd, indien geen prothetische tandheelkundige hulp wordt ver strekt, met 0,04, indien geen con- servcerende- en geen prothetische tandheelkundige hulp wordt ver strekt; met ƒ0,05, indien tandheel kundige hulp geheel ontbreekt. Maxim umprem ies Elk fonds, dat voor een bydrage uit het verevejiingsfonds in aanmer king wenscht te komen, moet de pre mie tot het voor het fonds geldende maximum opvoeren. Verschillen in contributie voor bepaalde catego rieën vao verzekerden van hetzelfde fonds zullen moeten verdwijnen, evenals afzonderlijke contributie voor kinderen. Indien echter reductieklassen bestaan voor de weinig draag- krachtige-n, kan voor het behoud daarvan de goedkeuring van den commissaris worden gevraagd. Tenslotte kan nog worden mede gedeeld dat, ten einde de invoering der nieuwe premiën op snelle wyze mogelijk te maken, de directeur-ge neraal voor de prijzen een algemee ne prijsvaststelling tot stand zal bi-engen. Voor een premieverhoo- ging, welke met deze normen in overeenstemming is, behoeft daar om geen goedkeuring te worden aap- gevraagd. Er is Zondag in Polen druk ge stemd, vooral in do westelijke pro vincies. Twaalf millioen Polen heb. ben hun stem uitgobracht om 444 vertegenwoordigers to kiezen uit een totaal van 1600 candidaten. Do stemming heeft plaats gehad in oen sfeer van wedorzijdsche te- scliuldiging van gowelddadcn en ondergrOndsclio activiteit. Do leider van do boerenpartij, Stanislaw Mi kolajczyk, hoeft, to kennen gegeven, dVii hij nietigverklaring der verkie zingen zal verlangen. „Ik geloof nog" verklaardo hij, -.-dat ik een meerderheid bij do verkiezingen zou verwerven, als mijn waarnemers aanwezig konden zijn om de telling ta oontroleeren" Mikolajczyk voogdo er aan toe, dar hij do ambassadeurs van Groot- Brittannië, do Sowjet-Unio en de USA nota's had doen toekomen in- zako zijn beschuldigingen. Dc Berlijnscho radio (onder Rus. sisch toezicht) maakte bekend, dat vijftig vertegenwoordigers der bui- tcnlandsche pers bij do verkiezin gen toezagen en dat Amerikaan se ho en Engelscho journalisten ver. klaarden, dat do stemming overal geheim was. Griekenland verdacht van Korfoe-mijnen Volgens het Sowjet.Russisch niouwsburcau Tass wordt in een be richt van hot Albanecsch nieuwsbu reau verklaard, dat Grickscho sche pen negentien maal het gebied van de Albaneesche territoriale wateren hebben geschonden.. Volgens het bericht hebben de Grieken de zuidgrens van Albanië 150 maal ge schonden „hetgeen aanleiding geeft om te gelooven, dat in de zeeëngto hi| Korfoe mijnen werden gelogd door hen, die niets ongedaan laten om te trachten de betrekkingen met Albanië te verslec-hteron cn den vrodo te verstoren." Paul Ramadie heeft Zondag avond formeel de opdracht voor de vorming van een Fransch kabinet aanvaard. Hij zal van avond zijn ministers aan de Nationale Vergadering voor stellen. Ramadier heeft Zaterdag en Zondag voortdurend besprekin gen met de partijleiders gevoerd. Bidault (.M.R.P.) toonde zich zeer ontsteld door de in omloop zijnde geruchten dat Leon Blum bij zijn bezoek aan Londen een verzach ting van Frankrijks houding ten aanzien van Duitschland zpu heb ben aangekondigd. Blum, Auriol en Ramadier heb ben Bidault echter plechtig toe gezegd, dat Frankrijks houding tegenover Duitschland onveran derd zal blijven, aldus een rnede- dccling van een M.R.P.-woord- vocrdcr. Dc communistischo partij, de M.R.P. cn de „Rassemblemcnt de gauches" (coalitie van voorname lijk Radicalen) hebben zich be reid verklaard aan een coalitie- regeering deel te nemen. Van do M.R.P. noemt men dit in Parijs een tactische manoeuvre. De meerderheid der M.R.P.-af- gevaardigden in de Nationale Vergadering zou de laatste maan den geporteerd zijn voor een ge heel socialistische regeering, om- lat zij de verantwoordelijkheid voor een eventueele mislukking van de huidige financiecle poli tiek liever op de schouders van de socialisten schuift en omdat zij \an meening is, dat de positie van dc communisten zal verzwak- en, indien zij nog een paar maanden buiten de regeering blij ven. De Belgische arbeiders bii de Philips die Donderdag in staking waren gegaan, hebben het werk hervat. Volksvliegtuigen op komst in Engeland? Volgens de „Daily Mail" heeft Peter Mascfiekl, director of plan ning hij het ministerie voor de burgerluchtvaart cn voorzitter van een commissie, die zich be zig houdt met het ontwerpen van lichte vliegtuigen, plannen he kend gemaakt voor een „Volks vliegtuig" in vier standaardmo dellen. Het lichtste model heeft een motor van 35 p.k., die een snelheid van 130 km. per uur kan ontwikkelen. De prijs bedraagt 300 pond. Orn populair te worden", aldus Masefeld, „moet het vliegen vei lig, goedkoop en eenvoudig zijn. Wij leggen 'liet aati op een gega- randeerden verkoop van ten min ste 1000 machines van elk type". C. J. A. Slewe overleden In de Katholieke Ziekenverpleging te Hilversum is Zaterdagmorgen om haltelf na een kortstondige ziekte overleden de heer C. J. A. Slewe, directeur van de N.V. de Volks krant, te Amsterdam. Hy werd 49 jaar oud. De geldigheidsduur van de bonnen 55 9 algemeen en 56 2 D reserve voor één rantsoen en den bon 56 2 E reserve voor twee rantsoenen huishoudzeep of toiletzeep is verlengd t.m. 25 Jan. Paul Ramadie, eersle kabinets formateur van de Vierde Repu bliek. 10.000-ste passagier over den Oceaan Zaterdagmiddag vertrok van Schiphol'met de KLM-Constellation PI I-TA W, onder gezagvoerder Par- mentier. do 10.000sto passagier op de trans-atlantische route.naar New York. Deze dienst werd* op 21 Mei 1946 geopend met de vlucht van de „Rotterdam". Rinncn acht maanden heeft men dus met 'n dienstfrequen- tie van twee maal per week 10.000 personen vervoerd. Tot aller verrassing bleek de be trokken passagier een Nederlandsch meisje van negen jaar te zijn. Het was Margaret Sheila Knipscheer, die geheel alleen dc groote reis over de Oceaan maakt. Het hoofd van den Noordatlanti- schen dienst, de heer V Dubourcq, overreikte het meisje een toepasse lijke ooikonde, onderteekend door dr. A .Plesman, alsmede een ge* schenk. Graaf van Bijlandt gezant te Rome De benoeming is te verwachten van mr. F. L. Graat van Bijlandt tot buitengewoon gezant cn ge volmachtigd minister te Rome. Van Bijlandt was politiek advi seur van Dr Van Mook. Vóór den oorlog was hij gezant in China. Noordelijke wind Weersverwachting, medegedeeld door hel KNMI le De Bilt. gel- tl dig lot Maandagavond. In den vroegen ochtend hier en door mist en temperatuur op vele d plaatsen enkele graden onder-het f' vriespunt. Overdag temperatuur g overal oploopend tot enkele gra- jt* den boven het vriespunt. Over- I drijvende wolkenvelden, af ge wissel d door perioden met zon- neschijn. Overwegend droog weer i- Zwakke tot matige wind uit Noordelijke lichtingen. ■- Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinl

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1