DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vijf Nederlandsche revue-artisten in Indonesië omgekomen Wet regelt uitzending van troepen Tekort aan steenkool in Duitschland Daarom is export stopgezet Hoofdtaak der conferentie Ramadier nog niet geslaagd Gezelschap Hans Snel slachtoffer van vliegramp bij Nieuw-Guinea Generaal Spoor is gearriveerd Lichting 1944 wordt gekeurd Sociale zekerheid van ons volk Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 031 per week of Aper kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Dinsdag 21 Januari 1947 Nr. 549 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER VIJF Nederlandsche revue-artisten, Hans Snel, John Charley, Tonio Manti en het paar Jossi en Jossino, zijn bij een vlieg tuigongeluk op Biak (een eilandje ten noorden van Nieuw-Uuinea) om het leven gekomen. Zij waren op 1 November per Skymaster naar Indonesië vertrokken, door de N.I.W.A. (Ned.-Ind. Welfare Artisten) geëngageerd om afleiding aan de troepen te brengen. Over de toedracht van het ongeval is nog niets naders bekend. De slachtoffers van het ongeluk op Biak zijn: Wet op uitbreiding der C.G. is gereed Het wetsontwerp tot wijzigin van de wet op de instelling van de Commissie-Generaal heeft het depar tement van Overzeeschc Gebieds- deelen verlaten. Verwacht wordt, dat het over on geveer veertien dagen bij de Tweede Kamer zal worden ingediend, zoo meldt „Het Parool". Prof. Posthuma naar Batavia vertrokken Heden is prof. S. Posthuma m<?t zijn echtenoogte per Skymaster raar Batavia vertiokken. Hij zal de functie van finantieel on eco nomisch adviseur van de commis sie-generaal vervullen. Deelneming Leipzizer Messe beperkt De Ned kamer van koophandel voor Duitschl. deelt mede. dat in be ginsel voor het Nederlandsche be drijfsleven de mogelijkheid geopend is tot een bezoek aan de Leipziger Messe. Het aantal -deelnemers zal achter niet groot kunnen zijn, n.l. 80 a 100 personen. De Nederlandsche kamer van koophandel voor Duitscb- land zal alles in het werk stellen de plaatsen zoo billijk mogelijk te ver- deelen De kamer verzoekt het No* derlandsche bedrijfsleven echter re kening te houden met de aan deze zaak verbon ien moeilijkheden, waar voor zij zich geplaatst ziet en roept daarom de medewerking van alle belanghebbenden in. Nadrukkelijk wordt do aandacht gevestigd op do omstandigheid, -dat de reis geenszins het karakter van een plezierreisje zal dragen. Gegadigden gelieven zich zoo spoedig mogelijk met een zoo uitgebreid mogelijke argumenta tie van hun belangen, verbonden aan een bezoek aan de Leipziger Messe, schriftelijk in verbinding met de Nederlandsche kamer van koop handel voor Duitschland, Van der Spiegelstraat 18. Den Haag, te stel len. De kosten zullen ongeveer be dragen f 160.(reiskosten), ver meerderd met 1500 Rijksmark (ver blijfskosten) tegen den geldenden koers. Mondelinge aanvragen zullen niet in behandeling worden geno men. Scheepsramp te wijten aan sabotage? De Grieksche minister-president, Tsaldaris, heeft verklaard, dat reeds 12 uren voor de ramp van de Chi- marra plaats had, geruchten de ron de deden, dat het schip zijn thuisha ven niet zou bereiken. Hij zeide te vens. dat de vóorloopige resultaten van het onderzoek naar de oorzaak vaD het ongeluk de mogelijkheid van sabotage niet uitsluiten.- De havenmeester van de haven Chalcis heeft bij zijn onderzoek naar •de oorzaak van den ramp van de Chimarra bevolen, de bemanning van het schip te detineeren: zij wor den gescheiden gehouden van de ge redden. De Grieksche minister van marine, Londos, verklaarde dat in het Euripe-knnaal het mijnenvegen reeds lang geleden was beëindigd en dat het onmogelijk is dat een mijn achtergebleven zou zijn. Op verschillende punten langs de kust zijn nog 80 overlevenden opge pikt, waardoor het aantal vermisten thans tot 291 gedaald is. Italiaansch kabinet vraagt ontslag De Italiaansche premier Do Gas- peri heeft gisteren den president De Nicola het ontslag van zijn kabinet aangeboden. De Italiaansche regeeringscrisis is voornamelijk ontstaan door dat geen der partijen verantwoordelijkheid voor het onderteekenen van het vre desverdrag wil -dragen. (Pietro Nen- ni, de minister van huitenlandsche zaken, had om die reden reeds ont slag genomen.) Gasperi zelf noemde de volgende redenen van zijn ont slag-aanvrage: 1. De scheuring in de Italiaan sche socialistische partij. 2. De ontslagaanvrage van Nen- ni. 3. De besluiten van het republi- keinsche congres 4. De houding der andere par tyen. De Nicola heeft het ontslag niet aanvaard. Hij behield zich het recht voor, het in overweging te houden. Chansonnier Hans Snel, conferencier en chansonnier, was 42 jaar. Hij laat een vrouw en drie kinderen ach ter en was woonachtig te Den Haag. Snel heeft volgens infor maties uit artistenkringen zijn eerste schreden op het podium gezet in samenwerking met den hoerenhumorist Van Riemsdijk. Hij werkte o.m. in het gezelschap Pisuisse, trad den laatstcn tijd meermalen voor de microfoon on cn heeft ook vroeger een tournee door Indonesië gemaakt. Snelteekenaar John Charley, (Jan Hoek water) was 3G jaar oud. Hij woon de te Den Haag en laat een vrouw en twee kinderen achter. Hij had den naam een geroutineerd snel teekenaar te zijn. Vooral zijn ca- ricaturen waren bekend. Begon nen met optreden :n kinderpar tijtjes werd hij al spoedig uitge- noodigd door tal van vereenigin- gen. Later verscheen zijn naam in het programma van variété ep cabaret. Behalve als snelteeke naar oogstte hij ook succes met poppenkastvertooningen Hij is vaak opgetreden met Lou Bandy. Jongleur Tinio Manti, evenwichts kunstenaar cn jongleur, 21 jaar, heet Hendrik van Gul ik. Hij woonde te Amsterdam en is on gehuwd. Hij was een veelbelo vend jong artist, die zijn oplei ding kreeg van ziin vader, den bekenden evenwichtskunstenaar „Berny". Danspaar Jo s s i en Jossino, aecor- deonnisten cn danspaar, sedert kort gehuwd, zijn afkomstig uit Rot terdam. Zij heeten A. F. C. Joos- tcn, 32 jaar, cn Johanna G. Joos- ten-Mijer, 27 jaar. Jossi trad als accordeonnist aanvankelijk alleen op, later bijgestaan door Jossino, die hem met zang begeleidde. Zij laten geen kinderen achter. Over Marine van G o u d s- zwaard, die ook deel uitmaakte van het gezelschap, zijn nog geen berichten ontvangen. Het is nog niet bekend of zij zich in liet vliegtuig bevond, waarmee het gezelschap de reis maakte. De 10.000ste passagier op de luchtlijn AmsterdamNew York was de negen jarige Margaret Sheila Knipscheer die alleen reist van Amsterdam naar Los Angeles, via New York. De K.L.M. stewardess, mcj. P Sevensma helpt de kleine reizigster met haar ticket (P.) Van één der hellingen van de N.V. Scheepswerf Smit te Rotterdam is met goed gevolg fe water gelaten het 3600 ton metende motorschip „De Eerens", dat bestemd is voor de Kon. Paketvaart MijDif is het eerste schip, dat na den oorlog van deze werf te water is gelaten. De minister-president en de ministers van oorlog, marine, Binnenlandsche Zaken en Over- zeesche Gebiedsdeelen hebben bij de Tweede Kamer ingediend een ontwerp van wet „uitzen ding dienstplichtigen". Aan de memorie van toelichting is het volgende ontleend: Op artikel 191 der Grondwet, waarvan de eerste zin luidt: „De dienstplichtigen ter zee zijn be stemd om te dienen in cn buiten Europa''. Volgt in artikel 192 naar de lezing, welke het heeft gekregen by do wet vaQ 27 December 1946: „De dienstplichtigen, niet vallende on der artikel 191, mogen zonder hun toestemming niet dan krachtens een wet naar Nederlandsch.Indië, Suri name en Curacao worden gezon den." Het gewijzigde artikel 192 laat do rijheid om hetzij telkens als de be hoefte aan uitzending zich doet ge voelen daarvoor een regeling te treffen, hetzij regelen te scheppen, welke eens voor al de voorwaarden aangeven, onder welke tot uitzen. ding kan worden overgegaan. De ministers willen in het. midden la ten, of laatstbedoelde wijze van ban. delen wellicht óver ecnigen tijd de voorkeur zal verdienen, vooral ook omdat de dienstplichtwet voor de dienstplichtigen van de zeemacht reeds een dergelijke voorziening nhoudt. Hieromtrent zou de regeering echter het bepalen van haar standpunt willen opschorten. Voor het tegenwoordige acht zij het verkieslijk te volstaan met eer. tijdelijke regeling en wel in dezen geest, dat voors hands de uitzending van dienst plichtigen van de landmacht naar de overzeeschc gebieds. deelen voor zooveel noodig kan doorgaan. Afgewacht moet wor den, hoe de toestand zich ver der ontwikkelt, en daarnaar zal moeten worden beoordeeld, wat er verder moet gebeuren. Artikel 7 van het wetsontwerp luidt: 1. De dienstplichtigen van de landmacht kunnen, ook zonder hun toestemming, naar Nederlandsch Iiidië, Suriname of Curacao wor. Ien gezonden; 2. Hun verblijf al daar duurt niet langer, dan tot het einde van 1949. tenzij het met hun eigen toesemming dan wel bij de wet wordt verlengd. In de toelichting op dit artikel wordt gezegd: deze termijn houdt verband met den opzet volgens wel. ker. de dienstplichtigen - onvoorzie ne omstandigheden voorbehouden - voor ceen langeren tijd dan twee jaren in de tropen zullen vérblyven. Hierdoor is het mogelijk, de dienstplichtigen, die volgens de plannen tegen het einde van dit jaar ter aflossing van andere troepen naar Nederlandsch-Indiö zullen vertrekken, noq gedurende twee jaren in de tropen te doen dienen. De dienstplichtigen zullen zoolang zli tusschen do keerkringen dienen, verhoogde militaire inkomsten ge nieten. Noodlanding oorzaak van lang oponthoud Zaterdag is generaal Spoor op het vliegveld Valkenburg geland. Zooals men weet heelt hij op zijn reis naar Nederland, in Zuid-Arabië een noodlanding moeten maken, waardoor hij ongeveer een dag te laat arri veerde. Generaal Spoor vertelde, dat zijn noodlanding bij Braradam het gevolg is geweest van den enorm sterken te genwind en de geringe voorraad ben zine. die het onmogelijk maakten tot Basra te vliegen. ..Een noodlanding op het strand was het gevolg", zei Spoor. ,,Daar aanwezige Amerikanen hielpen ons werkelijk prettig, doch de politie was niet vriendelijk gezind en pikte alle paspoorten in, waarna zij spoorloos verdween. Onzen verde ren tijd hebben wij toen besteed aan het herkrijgen van die paspoorten en dat viel niet mee, want de Emir was reeds naar bed". „Uiteindelijk wisten we toch tot hem door te dringen en hebben we met hem een onderhoud van ruim negentig minuten gehad. De Emir luisterde met een welwillend oor doch zeide niets zelfstandig te kunnen on dernemen. Hij diende koning Ibn Saoed hierover te telegrafeercn. Wij hebben de zaak zooveel mogelijk warm gehouden en om acht uur 's avonds hadden wij onze paspoorten terug en dat alles om twintig gallons benzine". Generaal Spoor is van plan om over veertien dagen terug te keeren, doch hij maakte daarbij voorbehoud: .In dergelijke gevallen reken ik er voor de veiligheid altijd er maar 50 pcf bij, want meestal heb ik het niet alleen voor het zeggen", zei hij. De jonge mannen, geboren 1924, zijn voor den dienstplicht in geschreven en worden thans aan een geneeskundig en psycholo gisch onderzoek onderworpen. Slechts een beperkt aantal van hen n.l. één vijfde van het to taal aantal ingeschrevenen zal worden bestemd tot gewoon dienstplichtige en omstreeks mid den 1947 worden ingelijfd voor 't volbrengen van de eersie oefening Zij, die bij de keuring geschikt worden bevonden voor den mili tairen dienst en die meenen in anmerking te komen voor vrij stelling van den dienstplicht, dan wel voor uitstel van eerste oefe ning, moeten onmiddellijk na de keuring een daartoe strekkend verzoek indienen bij den burge meester van de gemeente van in schrijving. Noorsche haring naar Nederland De onlangs bekend geworden invoer in Nederland van haring uit Noorwegen heeft bij velen den indruk gevestigd, dat de regee ring tot een „noodsprong" heeft moeten overgaan om een drei gend tekort aan haring aan te vul len. Tot goed begrip moge even wel dienen aldus wordt ons van bevoegde zijde medegedeeld, dat hier in het geheel geen sprake is van een noodgedwongen invoer op bovenstaanden grond. Reeds voor den oorlog betrokken wij be langrijke hoeveelheden haring van de Noren en wel sedert het afsluiten van de Zuiderzee. Voor de afsluiting w'erdun op de Waddenzee groote hoeveelhe den haring gevangen. Na de af sluiting is deze haring van het Waddenterrein verdwenen en men kocht ter compensatie in Noorwegen haring. Zelfs wanneer wij een groot ha ringoverschot zouden hebben ge had, zouden wij overeenkomstig liet mét Noorwegen gesloten han delsverdrag, dat per 1 Januari j.l. van kracht geworden is, toch ha ring hebben moeten afnemen. De Noren bevinden zich n.l. wat de haring betreft in dezelfde positie als wij met onze bloembollen en zij hebben dan ook bij de onder handelingen over het verdrag den eiscli gesteld, dat er in het ver drag een post voor haring zou worden opgenomen. Geallieerde bezetters lichten onze pérs in N(Van onzen specialen verslagger) AUWELIJKS waren gisteren de onderhandelingen tusschen onze Regeering en de Engelsch-Amerikaansche delegatie uit de geallieerde zones in Duitschland over den handel Neder landDuitschland geopend, of tegen het middaguur van vijf werd de Nederlandsche pers al uitgenoodigd tot een bespreking in het Ministerie van Economische Zaken aan het Bezuidenhout. Iedereen begreep, dat over de conferentie zelf weinig nieuws te hooren zou zijn; immers de besprekingen konden nauwelijks eenigen vasten vorm hebben aangenomen. 7 00 was het ook. Over den RanR van deze besprekingen is niets meegedeeld, maar wel was het voor de Nederlandsche pers vertegenwoordigers interessant kennis te maken met do leiders der beide delegaties Seal Humphrey, van wie de laatste, de Amerikaan, nog zeer jong leek. Essentieel nieuws hebben zij weinig verteld, maar wel konden zij ons nog eens inlichten over de economische moeilijkheden waar mee de geallieerden momenteel in Duitschland te kampen hebben, te wijl de Nederlanders volop ge legenheid kregen vragen te stel len. Door de openhartige wijze, waarop dit van de zijde der pers- menschcn gebeurde, kregen de geallieerden een lovendigen in druk van wat er te onzent aan verlangens en grielen leeft! Geen kolen meer FIR Engelschc leider begon met te wijzen op het gebrek aan steenkolen in Duitschland. Veel Duitsche mijnarbeiders zijn nooit uit den oorlog teruggekeerd. De arbeidskrachten bestonden voor een groot deel uit politieke gevan genen. Dan hebben de mijnen veel schade opgeloopen. De steenkool- productie is nog altijd niet hoo- ger opgevoerd dan tot 40 Er is aanvankelijk geprobeerd tot een zekeren export te komen, ook als schadevergoeding voor wat de Duitsehers in de bezette landen aan schade hebben teweegge bracht, maar men heeft gaande weg gemeend, dat het heter is alle steenkool voor de Duitsche industrie to gebruiken, en clan met export van het eindproduct het mes meer aan heide zijden te laten snijden. Een tweede groote gebrek is dat aan huitenlandsche deviezen, waardoor het uiterst moeilijk is de zoo hoog noodige voedselkwanta in Duitschland tc importeeren. De Amerikaan vertelde vervol gens. dat de export in een nieu we fase komt, daar hij rnccr cn meer in handen van de Duitsehers zelf wordt gelegd en aldus wordt gedecentraliseerd. Voor den im port cn export is een organisatie opgebouwd, die in Minden haar hoofdkwartier heeft. Toen de gelegenheid kwam tot vragen stellen lieten dc persmen- schen er geen gras over groeien, en de antwoorden kwamen even prompt, al waren ze niet... altijd even bevredigend. Handelsreizen OM te beginnen, men moest niet donken, dat alle hekken nu van den dam zijn wat betreft het handelsverkeer. Want er is gebrek aan transport, gebrek aan nceomodatie, gebrek aan communicatie, enfin: uit elk land zullen handelsreizen slechts tot een beperkt aantal worden toege staan. Waarom, werd gevraagd, ma ken do geallieerden gebruik van de havens Hamburg .en Bremen? cn het antwoord luidde: Wij willen graag denken aan de belangen van onze Ilollandsche vrienden, maar dc Duitsche bezet, ting kost den Amerikaanschen en Engelschcn belastingbetaler toch al zoo ontzaglijk voel. liet is dus niet te verwonderen, dat wij, be zetters, de Duitsche arbeidskrach ten inschakelen, die wij anders op een of andere manier hebben te ondersteunen. De uit Duitschland gekochte goederen moeten betaald worden in valuta, waarin anderzijds dc import weer betaald kan worden. Welke industrieën in Duitsch land weer zullen herleven, is ook een onderwerp op de huidige Haagsche Conferentie. Uiteraard krijgen die den voorrang, welke een belangrijk aandeel leveren in den export. Maar de zware in dustrie, de machine-industrie valt daarbij heelemaal uit... Meer tandartsen naar Indonesië „De tandheelkundige verzorging van de troepen, zoowel in Neder land als in IndiÖ eisebt een zooda nige bezetting van den tandheel kundigen dienst der koninklijke landmacht, dat het fetal gowone dienstplichtigen, die tandarts zijn, verre van toereikend is. Bovendien heerscht als gevolg van den bezet, tingstijd een groote achterstand in d* opleiding van tandartsen, waar de tr het nog jaren zou duren indien ui' n om in de behoeften van het leger te voorzien uitsluitend met in schakeling van jonge pas afgestu deerde tandartsen zou volstaan. Tenslotte moet do mogelijkheid epen blijven voor het verleenon van uitstel van opkomst aan degenen, die in do burgerpraetijk absoluut onmisbaar zijn. terwijl er naar moet worden gestreefd dc tandartsen niet zoo lang onder do wapenen to hou den, dat govaar ontstaat voor het verloopen van do burgerpraetijk met alle gevolgen van dien voor de opgeroepenen. In verband hiermee worden thans ook buitengewone dienstplichtigen, «lie tandarts zijn in militniron dienst geroepen Het doel van dezen maat. regel is dus niet een steeds grootor •'«■tal tandartsen in militairen dienst te roepen, doch men beoogt het dra gen van de lasten over oen zoo groot mogelijk aantal tandartsen te verdeden, zoodat een aflossings- svsteem kan worden toegepast en de diensttijd tot een redelijken duur kan worden teruggebracht." Drie dooden in U.S.A. bij vliegongelukken Een viermotorig lijntoestel op weg naar de Oostkust is bij het vliegveld Oakland in Californiö neergestort. Het ongeluk geschiedde bij zwaren mist. Een passagier werd gedood, terwijl 20 andere inzit tenden werden gewond. In Texas is tengevolge van een ontploffing een Superfort neer gestort. Twee militaire piloten verloren het leven Zes andero inzittenden konden zich met pa rachutes redden. Prof. dr. Eduard M. Meyers, hoogleeraar aan de rijksuniversi teit te Leiden, zal op 24 Januari lot doctor honoris causa aan de Vrije Universiteit te Brussel wor den benoemd. Dr. Humphrey gaf het volgende overzicht van 't. voornaamste werk, da* tydens de onderhandelingen moet worden verricht: 1. Het leggen van contracten voor den handel tusschen Neder land en Duitschland. De Engelsch- Amerikaansche autoriteiten zijn be reid zich hierbij op den particulie ren handel te richten ,door een uit gebreid programma voor im- en exporten op te stellen, waarbij het aar. de regeeringen en do partica. liere zakenlieden wordt overgelaten hur eigen regelingen betreffende nadere bijzonderheden te treffen; 2. Aanvoer van grondstoffen en halffabrikaten. „Wij zijn thans in Wetsherziening zal de leemten vullen De zes en twintigste internatio nale arbeidsconferentie. welke in 1944 te Philadelphia gehouden werd, heeft o.a. aangenomen: Een aanbeveling betreffende zekerheid van inkomen, één be treffende zekerheid van inkomen cn medische zorg voor personen, uit de gewapende machten en daarmede gelijkgestelde diensten cn uit oorlogsbedrijven ontslagen, en één betreffende geneeskundige zorg. In de Nederlandsche wetgeving worden vele van deze leidende be ginselen reeds aangetroffen. De minister van Sociale Zaken is voornemens bij de herziening van de sociale verzekering, welke voorbereid wordt, met de aanbeve lingen, waar mogelijk, rekening te houden. De tweede aanbeveling beoogt te voorkomen, dat personen die onder de wapenen geweest zijn. wat hun verzekering betreft, daar van nadeelige gevolgen ondervin den en om regelen te treffen voor het geval zij ziek worden in den tijd tusschen hun ontslag uit den dienst en hun terugkeer in het ar beidsleven. In onze wetgeving vindt men reeds verschillende van de voorgestelde maatregelen. Te zijner tijd zal nader worden bericht in hoeverre aan de aanbe velingen in de overzeeschc ge biedsdeelen zal kunnen worden gevolg gegeven. Tegenstelling M.R.P.- Communisten PAUL RAMADIER is nog niet in dc vorming van een kabinet geslaagd. Moeilijkheden ontstonden doordat de communistische partij do portefeuille van nationale defensie opeischt Ramadier zou dit willen oplossen door het bevel over dc strijdkrachten van den minister van defensie op den president van dc republiek over te brengen. Intusschen neemt bij de MRP het verzet tegen het voorstel, het minis terie van defensie aan de communis ten toe te wijzen, voortdurend toe. Afgevaardigden van dc MRP heb- beo een resolutie aangenomen om ieiere- beslissing inzake toetreding tot de voorgestelde coalitie-regcc- riug op te schorten, totdat over de plannen van ramadier ter besnoeiing van de bevoegdheden van den mi nister van defensie zekerheid is verkregen Zooals de grondwet cischt zal Ra madier vanavond aan de Nationale Vergadering het programma van A'.n regeering cn de politieke samen stelling daarvan moeten voorleggen, omdat de Assemblee zijn benoeming zal moeten goedkeuren. Naar men meent te weten zal de MRP vandaag in de Nationale Ver gadering een motie van vertrouwen in Ramadier steunen. Dit houdt ech ter nog niet in dat zij in het voorge stelde kabinet zittino- zal willen ne men. De Gaullistische groepccring in de Nationale Vergadering, die zich bereid verklaard had in het nieuwe kabinet zitting te nemen, be gint zich nu ongerust te gevoelen óver de kwestie der defensie. liet is mogelijk, dat zij haar standpunt op nieuw in overweging zal nemen, in dien de MRP zou weigeren aan de regeering deel te nemen. Vietnam-politiek De uiterst rechtsche vleugel van de PRL (party van de vrijheid), «lie niet is uitgenoodigd om deel uit te maken van het kabinet, heeft dc voortzetting van een „krachtige" politiek in Indo-China gecischt. De onmiddellijke oorzaak van de groote oppositie tegen de benoeming van een communist als minister van de fensie is gelegen in het feit, dat de communistische partij zich officieel ten gunste van een onmiddellijke hervatting van de besprekingen met de Vietnamsche leiders heeft uitge sproken. Ook bestaat er een steeds heviger wordende strijd tusschen de communisten en de MRP om de vio- mincerende positie in het politieke leven van Frankrijk. Het staat te bezien of Ramadier de voorstellen der MRP zal aanvaar den. Als hij dit wel doet, zal het de vraag zijn, of dc communisten hier mede aecoord gaan. Zuiveringshof staakt Naar Radio Coblenz meldt, is een zuiveringshof te Memmingen in Beieren in staking gegaan als protest tegen het feit, dat een Hof van Beroep dr. Ernest Sonntag, die door het zuiveringehof tot dwangarbeid veroordeeld was we gens het goedkeuren van invali den voor actieven militairen oor- logsdienst, tegen borgstelling heeft vrijgelaten. Het zuiveringshof eischt ontslag van den procureur bij het Hof van Beroep. staat om bij de expansie vatï den huitenlandschen handel van Duitschland een groote stap voor waarts te doen. D© vraag is: „Wat kan Nederland leveren, dat voor ons bruikbaar is. Wij denken het een cn ander voor den invoer van Ncderlandscho halffabrikaten to kunnen regelen, doch aan grond stoffen geven wij do voorkeur. Do nadruk zal moeten worden gelegd op materialen, die passen in hot wederopbouwprogramma van 'le Duitsche economie Wij zullen veel vai den vooroorlogschen Duitschen import niet meer kunnen gebruiken, zooals b.v. levensmiddelen van lage calorische waarde", aldus dr. Hum phrey. 3 Nederlandsche credieten: „Wij zullen deze credieten kunnen ge. buiken in de mate, waarin zij ver strekt kunnen woron", aldus de opinie van dr. Humphrey. 4. Transitohandel. De Engelsch- Amerikaansche delegatie heeft be grip voor den Nederlandschen wensch voorkeur voor Rotterdam en Antwerpen te verkrijgen boven do Duitsche havens, doeïï het is moeilijk een regeling te treffen, voor havens, waarvan het gebruik her uitgeven van deviezen met zich meebrengt. „Wij kunnen echter wel. licht tot een regeling komen", zoo besloot mr. Humphrey. 5 Betalingsregelingen De dele gatie is bereid een wijziging in do betalingsregelingen te bespreken. Do nadruk zal worden gelegd op ver goeding van export door import. Uitloting leening '38 De minister van Financiën maakt bekend, dat het bedrag der krachtens de wetten van 29 November 1935 cn van 2G Maart 1936 uitgegeven schuld bekentenissen der 3—3'.2 staatslee- ning 1938, welke op 1 Maart 1947 af losbaar zullen zyn, door hem is vast gesteld op vier en veertig millioen gulden (t 44 000.000). De uitloting de zer schuldbekentenissen zal in het openbaar plaats hebben op Donder dag 30 Januari 1947 in het gebouw van het departement van Financiën te 's-Gravenhage, Kneuterdijk 22. Byrnes teekent James F. Byrnes heeft zijn laat- fie officieele daad als minister van huitenlandsche zaken der U. S. A. verricht door het teekenen der vredesverdragen met Bulga rije, Hongarije. Italië en Roeme nië. Een Britsche delegatie zal de volgende week naar Nederland ver trekken voor het voeren van alge- meene besprekingen over den En- gelsch-Nederlandschen handel Nieuwe Amerikaansche Ambassadeur benoemd De Nederlandsche regeering heeft haar goedkeuring verleend ten aan zien van de benoeming van den heer II. B. Baruch tot buitengewoon cn gevolmachtigd ambassadeur der Vereenigde Staten in Nederland. De heer Baruch, die dr. Stanley K. Ilornbeck zal vervangen, is thans in Portugal geaccrediteerd. Hy waa aanvankelijk arts en verbonden aan een groote Amerikaanscho make laarsfirma in Amsterdam. In 1942 trad hij in regeeringsdiensf en een jaar later vertegenwoordigde hij de Vereenigde Staten in den eocnomi. schen oorlogsraad in Brazilië, waar hij tevens optrad als adviseur van den Amerikaanschen ambassadeur aldaar. In Februari 1945 werd de heer Baruch ambassadeur in Portu gal. L' 2 t i rr.t - •- r .v^-.-vrTj Later opklarend Weersverwachting, medegedeeld [j door hef K.N.M.I. te De Bilt, gel- s (lig tot Woensdagavond. In de kuststrook aanvankelijk fi enkele regen- of sneeuwbuienLa. |i ter tijdelijk opklarend en wind- draaiing naar Noord-Oosf. Tem- pera/uur om hef vriespunt'. In het j overige gedeelte van het land j aanvankelijk hier en daar enkele sneeuwbuien. Later tijdelijk op. l klarend en winddraahng naar Noord-OostIn den nacht lichte tot matige vorst, overdag oploo pend tot om het vriespunt. - ,tjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1