DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Minister Lieftinck tevreden over bankbiljetten-circulatie Vertrouwensvotum voor Ramadier's program Dit jaar het einde van tabaksdistributie A Begrootingsdebat in Eerste Kamer Oppositie vraagt meer vrijheid Mr.dr. J. de Bordes verongelukt Herriot president der Assemblée f 100.000 er uit Weer besprekingen te Batavia In April al meer sigaretten? Posthuma is naar Batavia Steeds contact met kleine landen? Onderscheidingen voor piloten Voorrangbonnen voor schoenen Autobus geramd Temperatuur zal weer dalen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Woensdag 22 Januari 1947 Nr. 550 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDËR WAAR halen de heeren van het comité tot daadwerkelijke bestrijding van de inflatie, die o.a. instelling van een commissie uit het particuliere bedrijf wil, welke moet nagaan hoe op het staatsapparaat bezuinigd moet worden, de vrijmoedigheid vandaan om de regeering te willen voorschrijven hoe een goede financieele politiek moet worden gevoerd", vroeg gisteren het Eerste Kamerlid J. van de Kieft (Pv.d.A.) bij de debatten over de begrooting 1947. tenhandel. Steunende op den bij- bej willen de C.H. die vrijheid verdedigen. Tot de opposanten behoorde ook co heer Van Santen (C.P.X.). Terwijl de andere sprekers klaag den. dat de ondernemers te wei nig vrijheid hadden, was de com munist de tegenovergestelde mee ning toegedaan. HEEFT het particulier be drijf tusschen beide oor logen zulk een goed figuur ge slagen, dat het nu het recht heeft adviezen te geven?", zoo vervolgde hij. „Deze redders van Nederland komen voort uit dezelfde kringen, die verant woordelijk zijn voor een reeks debacle's: de Robaver, die een staatscrediet van 25 millioen gulden moest hebben om op de been te blijven, het Kröller-con- cern, de Kon. Holl. Lloyd, die zelfs het pensioenfonds van het personeel had opgesoupeerd, toen zij over den kop ging, de Holl. Am. Lijn, die door het rijk geholpen moest worden, de Ned. Handel Mij., wier aandeelen tol 25 pet. moesten worden afge schreven enz. Deze heeren moe ten begrijpen", aldus de heer Van de Kieft, dat zij voor goed ons vertrouwen verloren heb ben." Dit was meteen zijn antwoord aan de sprekers, die bij de alge- meene politieke beschouwingen den lof van het particulier initia tief hadden gezongen. Eén van de kampioenen daarvan was prof. M o 1 e n a a r (P. v. d. V.), die wel iswaar den minister en zijn amb tenaren hulde bracht voor hun barden en zwaren arbeid, maar niettemin ongerust was over den gang van zaken. Hij zag een te genstelling tusschen de monetai re én de economische politiek van ae regeering en hij had er be zwaar legen dat het doel van de belastingheffing niet langer zui ver fiscaal is, doch een sociaal karakter heeft gekregen. Sombere geluiden Ook do heeren R i p (A.R.) en V i x s e b o x s e (C.H.) lieten som bere geluiden hooren. Laatstge noemde kondigde aan. dat zijn fractie voor een heffin ineens niet te vinden is. Hij drong aan c-p meer vrijheid voor den parti culieren ondernemer en in het bij zonder voor de beurs en den effec- Tengevolge van de mist en de gladheid is gistermorgen op den Rijksweg onder Delft een ernstig auto-ongeluk gebeurd. De majoor van de repatrieeringsdienst mr. dr. J. van Walré de Bordes, oud-bur gemeester van Middelburg, reed ftet zijn vrouw in een auto ter hoog te van garage De Graar toen hij een vrachtauto met aanhangwagen wil de inhalen. Uit de richting Rotterdam naderde on dat moment even eens een vrachtauto. De heer van Walré remde krachtig, ten gevolge van de gladheid schoot hij naar de linkerzijde van den weg en kwam met zijn tegenlig ger in hotsing. De auto werd totaal vernield. De bestuurder werd op slag ge. dood. Zijn vrouw moest, met ernsti ge verwondingen aan hoofd en bee- nen naar het ziekenhuis te Delft worden vervoerd. Een andere aut%o- mcbilist. de heer Ten Bosch, uit Amsterdam moest om een tweede aanrijding te voorkomen tegen de vrachtauto met aanhangwagen op. rijden, waardoor zijn auto ernstig werd beschadigd. Hij zelf Kwam er zonder verwondingen af. Majoor mr. dr. J. van Walré des Bordes werd op 6 Juni 1894 te Utrecht geboren. Na in zijn geboor testad het gymnasium te hébben af- geloopen, studeerde hij eveneens te Utrecht, in de rechtswetenschappen, waar hij in 1919 afstudeerde. In Lei den promoveerde hij kort hierop tot doctor in de staatswetenschappen. In 1919 trad mr. dr. van Walré de Bordes in dienst bij het departe. ment van Buitenlandsche Zaken, doch reeds in 1921 ging hij over naar het secretariaat van den Vol kenbond, waar hij lid van de eco nomische en financieele sectie werd. Mijnramp in Hongarije 36 dooden Zesendertig mijnwerkers zijn ge dood in een mijn te Do rog, 30 km. van Boedapest. Er had zich een ontploffing voorgedaan, waardoor de mijn stutten in brand raakten en eeu deel van de mijn instortte. Er zijn twintig gewonden. doch Lieftinck content Prof. Lieftinck heeft inte ressante gegevens verstrekt over ae circulatio van bankbiljetten, waarover p^of. Molenaar zich on gerust had gemaakt. De minister bracht de opmerking, dat de bil- jettencirculatie weer net zoo hoog is als voor de saneering tot haar ware proporties terug. Dq circulatie is inderdaad thans even groot als op 10 Sept. 1945, doch men mag niet voorbijzien, dat tusschen Juli 1945 en 10 Sept. een enorme hoeveelheid bankpapier uit do circulatie is geraakt door do vrijwillige inlevering, welke het gevolg is geweest van de intrekking der biljetten van f 100. Vergeleken met 1 Januari 1939 was od 1 Jan. 1917 de geldcircula tie in Engeland opgeloopen tot 282 pet. In Bclgié is dit 32S pet., in Zwitserland, dat buiten den oorlog bleef. 233 pet. en in Zweden dat in dezelfde omstandigheden verkeerde 271 pet.. Frankrijk wijst een percentage van 665 aan. Doch Nederland, dat er slechtor aan toe is dan de andere landen, roet name België en Engeland, heeft een percentage op 1 Jan. van 276. Om deze reden vond de minister onze geldcirculatie niet onrustbarend. De handelsbesprekingen tusschen vertegenwoordigers der Engelsche en Amerikaansche zones xn Duitschland en Nederland zijn te Den Haag be gonneni. Een overzicht tijdens de conferentie RAMADIER kreeg gisteravond den steun van de Nationale Vergadering voor zijn te vormen kabinet. De Assemblée nam een motie van vertrouwen aan met 549 stemmen vóór en 68 onthoudingen. Edouard Heriot, de leider der Radicalen, werd met 429 stem men gekozen als voorzitter van de Assemblée, in de plaats van Vincent Auriol. Ramadier deed.in de rede waar in hij zijn programma uiteenzette een beroep op de „strenge disci-, pllne van partijen, vastbesloten orr. den franc te redden, de pro ductie te verhoogen, de begroo ting in evenwicht te brengen, de.n vrede binnen de Fransche Unie te bandhaven en de veiligheid van het land binnen het kader van de U.X.O. te verzekeren." Duitschland mag geen gevaar voor Frankrijk vormen. Dit is egn constante factor irt de Fransche politiek, boven partijen en regec- ringen. aldus Ramadier. Hij her haalde den Franschen eisch ten aanzien van de Duitsche steen kool als herstelbetaling ten be hoeve van het Fransche in- dustrieele leven. „De regeering van morgen is voornemens de continuïteit der Fransche politiek te verzekeren, daarbii rekening houdend met wijzigingen in den internationalen toestand". Vrede - geen zwakheid Over Indo-China zei 'Rama dier: „De schepping var. een Fransche Unie komt defini tief in de plaats van het kolo niale imperium, maar Frank rijk zal niet toestaan, dat deze vredesboodschap als een tee- ken van zwakheid wordt ge in terpreteerd. Ten aanzien van de binnenland- sche politiek legde Ramadier den nadruk op de volgende punten: 1. Voortzetting van de door Léon Blum begonnen deflatiepoli- tiek. 2. Stabilisatie der loonen. Xoch een algemeene loonsverhooging noch een beweeglijke loonschaal vormt het antwoord op een lagen levensstandaard. 3. Verhoogde productie, de sleutel tot het probleem van den levensstandaard, moet op planma tige wijze geschieden. De regee ring zal het vier-jarenplan uit voeren. 4. De begrooting voor 1947. die binnen enkele dagen z$l worden ingediend, moet zooveel mogelijk in evenwicht worden gebracht, 5. Geen verhooging der belas ting. Hoogere belastingen zijn al leen nog mogelijk, wanneer de productie verhoogd jyordt. EDOUARD HERRIOTdie in Auriols plaats als president van de Nationale Vergadering werd 'jekozen, werd op 5 Juli 1872 te j Trot/ès geboren en in 1905 als burgemeester van Lyon gekozen. Sedert 1919 teas bij lid van de Kamer van Afgevaardigden, fli) Z was sindsdien verscheidene ma. len minister o.min het kabinet van Briand van 1916-'17 als mi- nister van openbare werkenen minister-president van 1924 tot '25 en in 1932. Hij was reeds twee maal voorzitter der KameY van Afgevaardigden, in 1925 en 1938. j Herriot werd tijdens den oor- log door de nazi's gevangen ge. houden en in 1945 door de ge- allieerden bevrijd. Na zijn terug. keer werd hij weer gekozen als burgemeester van Lt/on. Hij is de schrijver van verscheidene boekeno.m. over het. leven van Beethovei en het nieuwe Rus- j land. Hij werd op 5 December 1946 tot lid van de Academie j Frangaise gekozen. Op nummer 5282 is gisteren bij de uitloting van de staatsloterij de f 100-000 gevallen. Op nummer 5671 viel de f 50.000, terwijl op de nummers 7032, 8044, 11362 en en 11795 een prijs van f 1000.— viel. De politieke besprekingen tusschen de Nederlandsche en de Indonesische delegaties zijn vanochtend te Batavia hervat. Op deze eerste bijeenkomst zou o.m. gesproken worden over de te volgen procedure. Joodsch verzet tegen terrorisme In de plenaire zitting van den Joodscben Nationalén Raad heeft dr. David Remez gedreigd met daad werkelijk ingrijpen ten aanzien van „dissidente groepen" zooals Je Ir- goen Zwai Leoemi en dc groep van Stern. wanneer zij doorgaan ge weldpleging als politiek middel te gebruiken. ..Wij hopen", zei Remez, „dat zij uit deze verklaring hun con clusie weten te trekken." Remez zou het betreuren, indien cr een burger oorlog zou ontstaan, maar hij vond, dat een minderheid niet moest be slissen over de politiek van het ge- heele volk. Een illegaal blad der Spaansche guerilla's Het eerste nummer van een Spaansche illegale krant in klein formaat, „El Querillero", dat zich zelf noemt het orgaan van „het guerilla-leger van Galicië", is uitge komen. Er wordt in aangedrongen op oen algemeen offensief tegen de strijdkrachten van Franco in do pro vincie Galicië in het Noord-Westen van Spj-ijc. Het blad. gedateerd 25 December, besteedt aan dezen oproep zijn gehee- le frontpagina van 20 bij 16 cm. Op een binnenblad staat als kop „Het uur voor een algemeen offensief heeft geslagen." Op andere pagina's staan versla gen van gevechten tusschen gueril- la-strijclers en de civiele garde, In een artikel worden de krijgs verrichtingen van dc guerilla-strij ders tijdens dp afgeloopen zes maan den ontleed. Volgens het artikel zou den er 53 ontmoetingen met Franco- strijdkrachten hebben plaatsgevon den. Het blad verklaart, dat do verlie zen aan den kant 'van de guerilla- strijders zeer verminderd zijn. Negen tig proqent.de r verliezen wo? je wij ten aan gebrek aan oplettendheid en aan onvoldoende voorbereidingen. Verder wordt in een artikeltje ver teld van de moeder van een guerilla- strijder, die toen haar verteld wprd. dat haar zoon gewond was geen traan vergoot. Zij vroeg slechts: „hoe heeft hij gevochten?" Marshall beëedigd Generaal George Marshall is in tegenwoordigheid van president Truman en de regeering beeedigd als minister van buitenlandsche za. ken der USA. Sinds de benoeming van Marshall zijn er zekere aanwijzingen, dat Tru man van plan is. zijn constitutio neel® positie en verantwoordcliik- heid voor de buitenlandsche poli tiek weer tp doen gelden. Het is wel duideliik uit het ge. drag van president Truman bij de beëedigingsplechtigheiil, zoo merk ten waarnemers op. dat hij vooral den indruk wilde wekken.- dat hij generaal Marshall met ziin nieuwe functie hepft bekleed en dat de nieuwe minister van buitenlandsche zaken aan hem verantwoording ver schuldigd is. O.N.-orde aan Wrens Jhr. Michiels van Verduynen, de Nederlandsche ambassadeur in Lon den, heeft aan Vera Laughton Ma thews, voormalig leidster van do Women's Roval Naval Service, de onderscheiding van groot-officier in de orde van Oranje Nassau over- Jiandigd. voor haar diensten aan de Nederlandsche zusterorganisatie MARVA. Willy Quentemcyer bleek fC zwak om den Engelschen kampioen Freddy Mills behoorlijk te weerstaan. Norf geen twee ronden kon onze Neder landsche bokser het ui/houden cn (oen de strijd, welke door dC Engel schen een parodie op boksen werd ge. noemd, 8 minuten geduurd had, werd Quentemeyer met ccn harde recht, sche naar den grond gezonden. Mills wacht rustig af tot ..onze hope" wordt uitgeteld. :(Van onzen specialcn verslaggever) L zou het onjuist zijn optimistische verwachtingen te wek ken, toch is de tabakspositie in ons land belangrijk gun stiger geworden. Ambtenaren van het Rijksbureau voor Tabak hebben in December in Amerika nog de hand kunnen leggen op verscheidene partijen tabak, zoodat 15000 vaten, elk van 450 kilogram netto, naar Nederland zullen worden verscheept. Hoe deze tabak zal zijn kan nog niet worden gezegd, maar insiders verwachten, dat de qualiteit ditmaal waarschijnlijk niet zal tegenvallen. Het ligt nu in de bedoeling de productie van sigaretten, die lot nu toe veertig procent bedroeg van 1939, geleidelijk op te voeren tot 150 procent. Daardoor zal bet mogelijk zijn de rantsoenen te vergrooten. Overwogen wordt om in April op de tabakskaart voor heeren drie pakjes beschikbaar te stallen Maar de dames zullen geen hooger rantsoen ontvan gen. Het zal tegen het najaar mis schien mogelijk zijn de rantsoe nen nogmaals te verhoogen, tot vier, wellicht vijf pakjes per week. En daarmede komt dan het einde van de tabaks distributie In zicht. Want men rekent, dat een productie van ho-nderd siga retten per bon voldoende is om aan de vraag te voldoen. Nog geen zekerheid Dit alles staat echter nog niet vast. zoolang de tabakspositie voor 1948 niet definitief is gere geld. Want in de zomermaanden komt de oogst voor het volgende Poolsch „blok" krijgt 383 zetels Het Poolsche „democratische blok" beeft 3S3 van de 444 parle mentszetels verworven, aldus werd bij het bekendmaken van de voorloopigc einduitslagen der Zondag gehouden verkiezingen te Warschau medegedeeld. De P. S. L. van Mikolajczyk verkreeg 27 zetels, de katholieke arbeiderspartij 17. de onafhanke lijke boerenpartij 13, de onafhan kelijke katholieken 3 cn de an dere partijen l zetel. Er blijven nu nog 72 zetels over, die over de zelfde verhouding over de partij- ei. moeten worden verdeeld. Het regceringsWIok viert van daag de overwinning met massa demonstraties. Kantoren en winkels werden cin 1 uur gesloten en de vice-pre mier, Goraoika, sprak in den mid dag het volk toe. Voor prof S. Posthuma gisteren naar Batavia vertrok had een ANP- verslaggever nog gelègenheid hem eenige vragen te stellen. „Bent U optimistisch ten aanzien van het tot stand komen van een accoord?" „Al ziet het er naar uit, dat er voorloopig wel eenige stagnatie zal zijn, geloof ik toch wel, dat uitein delijk een overeenkomst zal worden geteekend." „Zult U deze overeenkomst mede onderteekenen „Ik hen econoom en het zou ho. vendien een eigenaardige figuur zijp om te teekenen nu de Kamer debatten teneinde zijn." ,Js U al iets bekend over de be noeming van een vijfde lidi" „Een naam kan ik U uiteraard niet mededeelen, doch men hoopt nog steeds een vijfden man te vin deu. Het schijnt echter nogal lastig te zijn Heeft U nog een bijzondere op. dracht?" „Ik kan U mededeelen. dat ik naar Indië vertrek met enkele „zeer voorloopige nieuwe aanwijzingen" xoor de commissie-generaal," „Zoodra ik in Indië aankom," - aldus prof. Posthuma, „zal ik beschouwd worden als lid van de Commissie-Generaal. Ik twijfel er niet aan, dat ik als gelijkbe rechtigd lid van de commissie- generaal met dc overige leden een prettige samenwerking zal heb ben." Economisch element „De regeering heeft het als een behoefte gevoeld, het economisch element in te schakelen en ik kan U zeggen, de romimssie-generaal is tevreden, dat dit thans is geschied F.conomic is nu eenmaal onverbre kr.lijk verbonden me» staatkunde. Daar werkelijk concrete prohlemen niet direct voor den boeg staan, zal lipt mij mogelijk zijn den eersten tijd van mijn verblijf in Indië te ge. bruiken om mij te orienteeren en contacten op te nemen." l'rof. Posthuma zei. dat het niet onmogelijk is, dat hij of een ander lid van de commissie-generaal over vier of vijf weken weer naar Ne derland zal komen om*over ver schillende vraagstukken met de re. geering overleg te Diegen. .Wanneer een overeenkomst "it- eindelijk zal worden geteekend," aldus besloot prof. Posthuma, Kan ik U natuurlijk niet zeggen Dit hangt af van vele factoren en vooral yan de Indonesiërs,'1 jaar aan de markt en dan zal meteen moeten worden gekocht. Wanneer Nederland weer te laat mocht zijn met het be schikbaar stellen van devie zen, zooals in 1946 gebeurde, komt alles weer op losse schroeven. De sigaretten-industrie moet zich rustig kunnen ontwikkelen en pas als het Rijksbureau voor Tabak er in slaagt zijn voorkeur voor sigaien iets te verminderen en den stroom van eischen en voorschriften wat in te perken, zal hiervan sprake kunnen zijn. Zoover is het nog niet, al lijken de vooruitzichten voor den rooker thans aanzienlijk beter dan ver leden jaar „Deputies"overleggen nog Hoewej te Londen meer dan drie uur werd gediscussieerd zijn de „deputies", do plaatsvervan gers van de ministers van bui tenlandsche zaken der Groote Vier. niet tot definitieve overeen stemming gekomen over de pro cedure voor het hooren van de kleine geallieerde landen De Britsche, Fransche en# Ame rikaansche afgevaardigden stelden voor. dat de kleine gealleerde landen in alle stadia van de voor bereiding van het Duitsche ver drag geraadpleegd zouden wor den. De Amerikaan Robert Murphy opperde een denkbeeld over een „internationaal statuut", dat als een voorloopige regeling zou kun nen worden beschouwd voor de periode voorafgaande aan de de finitieve sluiting van het vredes verdrag. Een dergelijk statuut zou kunnen worden ingesteld, het Duitsche volk zou er over kunnen stemmen door middel va" Gen referendum of het zou door lei ders van Duitsche partijen of doo* een voorloopige Duitsche regee ring kunnen worden goedgekeurd. Op Woensdag 29 Januari zullen te Soestdijk door Z.K.H. Prins Bern hard onderscheidingen worden u»t- gereikt aan zestien Engelsche. acht Poolsche en vier Nederlandsche vliegers, die zich voor de bevrijding van ons land zeer verdienstelijk hehhen gemaakt. Bii de buitenlanders zullen ver schillende hooggeplaatste officieren zijri zooals de Poolsche Vice-lucht. maarschalk Mizvcki. die comman dant was van alle Polen, die in de lucht hehhen deelgenomen aan den strijd voor de bevrijding van Ne derland. De vier Nederlanders zijn de ka nitein.vlieger R. F \ao Dalen-Wet ters. de gezagvoerders J. C. Pool en J. J. Ahspoel van de KLM en ser geant-vlieger B. A. A. van Berkuin. Aan hen is het vliegerskruis toege kend „Tasman" ligt vast in Melbourne Het Nederlandsche ss „Tasman" werd in de haven van Melbourne te gen de pier geslagen, waardoor de tros in de schroeven verward ge raakte. Wanneer het schip nu kan vertrekken is thans onzeker. De Australische vakveieenigin gen, die nog altijd Je Nederlandsche schepen die op Indonesië varen boy cotten .weigerden huï£ te verleenen. Aan degenen, -die na 1 April 1946 geen bon voor gewone of beroops- sehoenen ontvangen hebben, omdat zij bijv. reeds tusschen 1 Januari 1945 on 1 April 1946 een bon gekre gen hadden, en thans zoo dringend schoenon noodig hebben, dat zij niet kunnen wachten tot zij volgens het laatste cijfer van hun stamkaart aan de beurt zijn, noch iu de gelegenheid zyn hun beurt met -die van andere gezinsleden te ruilen, zal desge- wenscht bij voorrang een schooncn- bon verstrekt worden. In Februari a.s. zullen uitsluitend aan bovenbedoelde personen, wier stamkaartnummer eindigt op 8, 6 of 9 nader door do distributiedien^ton bekend to maken dagen bonnen wor den uitgereikt. In Maart cn April zullen de overige tot deze categorie hehoorende personen in de gelegen* beid gesteld worden van deze voor rangsregeling gebruik te maken. Zij, die volgens deze regeling ccn bon ontvangen, komen niet opnieuw voor een bon in aan merking bii de normaio schoe nendistributie. Veertien passagiers verwond Uit, de Koninginnelaan to Leiden naderde Dinsdagmiddag een auto bus met 24 passagiers den hoek van den Lammenschanswog toen een zware vrachtwagen met aanhang wagen uit Rijnsburg van den ando ren kant kwam aanrijden on tegen de voorschriften in geen voorrang verleende. De autobus werd omgesmakt en bleef halverwege het trottoir liggen. Onder do passagiers brak een paniek uit, doch do chauffeur wist snol bet nood- luik in het dak te openen, waarna do ongedeerden zich naar buiten begaven. Eerste hulpdiensten en doktoren wa ren snel ter plaatse. Onder de gekantelde bus waren twee personen bekneld, dio zich op he» trottoir bevonden tijdens het ongeval. Zwaar gewond werden zij, nadat de bus met man en macht was opgelicht, bevrijd. In totaal moesten zeven personen naar het Acad. Ziekenhuis worden vervoerd, waarvan enkelen ernstig waren ge wond. Bovendien hadden zeven passagiers snij- en schaafwonden opgeloopen. De toestand van do zwaarst gewonden is bevredigend. Voetganger gedood Dinsdagmiddag omstreeks vijf uur werd dc 64-jarige II C Hansen uit Rotterdam, bij het oversteken van den Statenweg door een militaire vrachtauto gegrepen en tegen do straat geworpen. De man brak beide becncn en kreeg een schedelbasis- fractuur. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek het slachtoffer reeds overleden te zijn. Het weersóverzicht medegedeeld door het KNMI te De Bilt meldt, dar. ons land thans ligt aan den rand van een krarhtigen Noord- Oostelijken luchtstroom, die koude tucht van de omgeving van Nova.Zembla en het uiterste Noor den van Rusland, via het Oostzee^ gehied naar Midden-Europa voert. Deze luchtstroom ontwikkelde zich onder bevel van het langge rekte gebied van hoogen luchtdruk langs de kust van Noorwegen en het gehied van lagen luchtdruk over Rusland. De temperatuur daalde gister nacht voornamelijk onder invloed vai. nachtelijke uitstraling in het geheele land met uitzondering van de kuststrook 4 tot 6 graden onder nul Achter een kleine randstoring, die gisteren ons land met regen, en zelfs sneeuw passeerde, draaide de wind naar het Oosten. Do koude Noord oostelijke luchtstroom dringt nu ooi; tot onze omgeving door. De koude lucht wordt echter over dp Oostzee en dc Deensche wateren en gedeeltelijk zelfs over do Noord zee aangevoerd. Tp verhand daarmede wordt do koude flink getemperd. Bovendien is de invloed va de zon, die nu wat hooger aan den hemel komt, niet gelippl zonder beteekenis. Geleidelijk zullen de temperatu ren echter zoowel overdag als <n den nacht terugloopen Tot strenge vorst zal het echter nog niet alge meen kunnen komen (Auteursrecht ■«•orhpnn iden KXV1). I IETS TOENEMENDE VORST h' Weersverwachting, medegedeeld k door hct K.N.M.I. te De Bilt, gel- «1 dig tof Dondzrdugavond Lichte tot matige vorstWisse- o 'ende bewolking met enkele ver- u tpreide sneeuwbuien. Matige, 'angs dc Waddeneilanden tijdelijk vrij krachtige, Noord-Oostelijke 1 wind. De afd. Klimatologie van het jj K.N.M.I deelt mede. a Wat de weersgesteldheid *n Fc bruari betreft, is geen betrouw bare verwachting /e geven, noch ••oor de temperatuur, noch voor j ion neerslag

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1