DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Grondstoffen naar Geallieerde zone? P. Ramadier geslaagd Prins Gustaaf Adolf van Zweden arriveerde in Amersfoort Subsidie op levensmiddelen is een té zware last" Vervoer van copra naai Nederland Nieuwe hoofdstad voor Brazilië Olympische Spelen van 1952 in USA? Kabinet van linker vleugel en centrumpartijen Verdere verlaging op komst? Slachtoffers van Muiden begraven EEN STAD IS TE KOOP VOOR TWINTIG MILLIOEN DOLLAR Prins Bernhard begroette hem Nieuw plan inzake atoomcontróle? Sinaasappelen, zachte zeep en twee eieren Drie ton voor den Holl. Schouwburg Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 1- per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Donderdag 23 Januari 1947 Nr. 551 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Handel met Duitschland DE Haagsche correspondent vanAneta-NewYork verneemt,dat een groote mate van overeenstemming is bereikt bij de on derhandelingen tusschen de Nederlandsche regeering en deBritsch- Ante-kaansche delegatie inzake het zenden van Nederlandsche grondstoffen naar en voor bewerking in Duitschland. Ook zou men tot overeenstemming zijn gekomen over vereenvoudigde pro cedures voor den handel tusschen Nederland en de Britsch-Ame- rikaansche zone. Worden Ned. havens ingeschakeld Een Amerikaansche bron, meent te weten dat als gevolg van het zich terugtrekken van het mili taire bestuur uit het geheele be heer over het handelsverkeer „de veretien handelingen die vereischt waren om een handelstransactie af te sluiten, gereduceerd zullen worden tot 6lechts enkele." Naar verluidt zouden van Ne derlandsche zijde aan de Britsch Amerikaansche delegatie enkele voorstellen gedaan zijn betreffen de het gebruik van Nederland sche havens voor het transitover- keer naar Duitschland. Deze voor stellen zouden rekening houden met de schaanschte aan buiten- landsche valuta in Duitschland. Eén der voorstellen zou „mo gelijkheden" inhouden, die door de Britsch-Amerikaan- sche delegatie na terugkeer in Berlijn bestudeerd zouden worden. Dit voorstel zou zich over een lange periode uit strekken en bij de Britten en Amerikanen meer kans van slagen hebben dan eenig an der voorstel dat Nederland tot dusverre aan de hand ge daan heeft. De uiteindelijke beslissing zou echter niet tij dens de huidige conferentie kunnen worden genomen. Iftcn verwacht, dat de kwestie t.a.v. het verleenen van Neder landsche credieten ter stimulee ring van den handel met Duitsch land hedenavond besproken zal E«n groote hoeveelheid copra ligt thans in Indonesië, voornamelijk in de Molukkcn, gereed voor verzending naar Nederland] waar z\j een belang rijke bijdrage kan leveren voor onze margarine.industrie. Men heeft b'u het vervoer echter te kampen met een belangTÜk^tekort aan prauwen, die bovendien niet in vol doende mate kunnen worden aange bouwd door een tekort aan hout (een gevolg van de Japansche roekeloos heid b'u* het kappen) en het tekort aan werkkrachten. De regeering heeft daarom aller eerst een aantal lichters in Australië aangekocht, doch daar ook dit nog niet voldoende is. is z'ü overgegaan tot het charteren van zes Nederlandsche coasters met bemanning voor den duur van ongeveer 3 jaar. terwijl nog een aantal sleepbooten en lichters zullen worden aangebouwd. Al deze vaartuigen zullen dienen om de copra naar een centraal pur.t te brengen, vermoedelijk Menado, van waar zij door grootere schepen naar Nederland zal worden vervoerd. De kleinere schepen zullen deze reis echter wel op eigen gelegenheid on. dernemen. Do K.P.M. zal als reeder voor de regeering optreden. De regeering van Brazilië heeft plannen laten ontwerpen om in de plaats van Rio de Janeiro een nieuwe hoofdstad te bouwen, die Brazilia zal heeten. Volgens den voorzitter van de plan- nencommissie, generaal Poly Coelho, zal deze stad 125 millioen dollar kos ten en zullen met de bouw ongeveer tien jaren gemoeid zijn. De toekomstige nieuwe hoofdstad zal worden gebouwd in een reeds ont eigend gebied met een oppervlakte van 20.000 vierkante kilometer. De bedoeling is. dat de stad onge veer 400.000 inwoners zal hebben. Zij zal twee of drie hvdro-electrische centrales hebben, vijf bosschen van elk 200 vierkante kilometer voor in dustrieel gebruik, een landbouw school vijf buiten de stad liggende ziekenhuizen, tien landbouwboerde- rijen, tien veefokkerijen en een am bachtschool. De stichter? zullen er naar streven, een stad te scheppen van een lande lijk type met veel bosch, water, par ken, plantentuinen en andere dingen, waardoor de mensch in aanraking komt met de natuur. Ex S.S.-er sloeg een oude vrouw neer Een 18-jarige ex SS-er is gisteren de woning van de 71-jarige weduwe M. Hijna-Pet te Rotterdam binnen gedrongen en heeft daar de oude vrouw neergeslagen. Hij verdween met een radio-toestel en een aantal juweelen. DanJc zij bei knappe re- cheit-hewerk van de Rotterdamsche politie is de dader spoedig gearres teerd A. de Gasperi opnieuw formateur De president der Italiaansche repu bliek. De Nicola, heeft den aftreden den premier, Alcide de Gasperi, op gedragen een nieuw kabinet te vor men. worden wanneer do delegatie zich naar Amsterdam zal begeven om besprekingen te voeren met de semi-officieele Nederlandsche Trust-Maatschappij voor den han del met het buitenland. De be sprekingen in Den Haag zullen op Vrijdag voortgezet worden. Een Engelsche radioverslaggever, Ed ward Ward en een radiotechnicus, Charles Coombs, beiden behoorende tof den staf van de B.B.C., die op 20 Dec. een bezoek brachten aan den vuurtoren van Bishop Rock, op zeven mijlen van de Scllly eilanden, waren tengevolge van de hevige stormen genoodzaakt, fOf een onvrijwillig ver. blijf van 29 dagen, gedurende welken tijd de noodrantsoenen van de vuur- torenwachters moesten worden aan gesprokenDezer dagen werden de mannen door 'n reddingsboot uit hun isolement i^erlost. Door middel van een lijn verlieten zij den vuurtoren. (P.) Financieele relatie rijk gemeente Tpn einde na te gaan of het nood zakelijk is te komen tot een nood- regeling van de financieele verhon ding tusschen rijk en gemeenten zal het ministerie van Binnenlandsche Zaken een enquête onder de ge meenten houden. Er is reeds een proef-enquête in gesteld in twintig gemeenten om he: vragenformulier te toetsen. De bedoeling'is te weten te komen, hoe de begrootingen er uit zullen zien nu de gemeenten over meer gege vens beschikken en veel gevolgen van de oorlogsomstandigheden (zoo. als steun aan politieke delinquen ten; geen gewicht meer in de schaal leggen. Wanneer het rapport van de com missie-Oud gereed zal zijn, is nog niet bekend. Het vraagstuk van de noodlijdende gemeenten is zoo veel omvattend dat het rapport voorloo- pig niet te verwachten is. Of men in afwachting daarvan spoedig een vocrloopige regeling moet treffen, zal mede van den uitslag van de komende enquête afhangen („Het Parool"). Amsterdam-Kampen 71/2 uur in Na een tocht van 7'i uur, zijn Woensdagmiddag om vier uur de ..IJsselstroom" onder kapitein Be rends en de „Lekstroom" onder kapi tein Schippers van de reederij Koppe te Amsterdam, behouden in Kampen binnengeloopen. De schepen moeiten zich door ijs velden van 15 k 20 cm dikte breken. Alleen ter hoogte van het Keteldiep bereikten zij open water. Eén maal moesten de schepen stoppen voor een kruiend ijsveld van ongeveer 40 cm dik ijs Woensdag werd de lading ge lost, en als de opnieuw ingetreden vorstperiode geen belemmering vormt, zal Donderdag de terugtocht worden ondernomen. Ook dan zullen geen passagier? worden vervoerd, doch alleen vracht. Er worden pogingen voorbereid om de Olympische Spelen 1952 in de Ver- eenigde Staten te krjjgcn. Als eerste stap heeft onlangs een republikeinsche afgevaardigde uit Michigan in het Congres een resolutie ingediend strekkende tot het zenden van een officieele uitnoodiging aan het Internationaal Olympisch Comité, dat midden Juni te Stockholm zal bij eenkomen. Het Amerikaansch Olym pisch comité heeft eveneens besloten, te verzoeken de spelen van 1952 in Amerika te houden. Onder de steden, die naar de eer dingen de spelen te ontvangen, z(jn Detroit, Los Angeles en Minneapolis. Vrachtscheepje door ijs gekraakt De sleepboot „Zeemeeuw", afkom stig uit Hoorn, is met een sleep van vier vrachtbooten in de buurt van Marken in een ijsveld terecht geko men, Bij de verwoede pogingen om een weg voor zijn sleep te hanen raakte de „Zeemeeuw" haar schroef kwijt. Het schip was dus volkomen machteloos. Een der gesleepte booten de „Neerlandia", is daarop met een achteropkomend beurtschip „Koop- mans Welvaren", aan het werk ge togen om een vaargeul voor de an dere booten vrij te maken. Weldra werd het echter onmogelijk verder tö gaan, het opstuwend ijs versper de den weg. Plotseling begon het ijs te kr.uien en verbrijzelde het ruim 100 ton metende scheepje „De Hoop", dat in een oogenblik onder het ijs verdween. Geluk kig hadden de zes opvarenden het ongeluk zien aankomen en zich over het ijs in veiligheid gesteld op de „Onderneming". Wehrmachtsaannemer kreeg zeven jaar Het Bijzonder Gerechtshof te Ara sterdam heeft den bekenden Wehr machtsaannemer Jan Schoolderman uit Brummen veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Schoolderman bleek een „omzet" te hebben gehad van twintig millioen gulden. Het Gerechtshof heeft bij zijn von nis rekening gehouden met den leeftijd van den verdachte. RAMADIER heeft zijn ministerlijst aan den president der Republiek voorgelegd. Het nieuwe kabinet is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle partijen van den linkervleugel en het centrum. De ministerlijst ziet er aldus uit: Minister-president: Paul Ramadier (soc.) Vice-Premiers: Maurice Thorez (com munist) en Pierre Teitgen (M.R.P.) Ministers van Staat: Félix Gouin (soc.); Marcel Roclore (onafh. cons.) en Yvon Delbos (rad Binnenl. Zaken; Edouard Depreux (soc.). Justitie: André Marie (rad.). Buitenl Zaken: Georges Bidault («M.R.P.). Economische Zaken: André Philip (soc.). Financiën: Robert Schumann (M.R.P.) Verkeer en Openb. Werken: Jules Moch (soc.). Nat. Defensie: Frangois Billoux (comm.). Landbouw: Henri Tanguy Prigent (isoc.). Arbeid: Ambroise Croizat (comm Oorlog: Paul Coste Floret (M.R.P.). Luchtvaart: André Maroselli (rad.). Marine: Louis Jacquinot (onafh. con?.) Onderwijs- Marcej Naegelen (soc.). Volksgezondheid en bevolking: Geor ges Marrane (comm.). Kunsten, Jeugdzorg en Voorlichting: Pierre Bourdan Wederopbouw: Charles Tillon (comm.) Handel en Voedselvoorziening: Jean Letourneau (M.R.P,), Oud-strijders: Frangois Mitterand (rad.). Industrie: Robert Lacoste (soc.). Overzeesche Gebiedsdeelen: Marius Moutet. (Van onzen parlements- redacteur Minister Lïeftïnck heeft de Eerste Kamer het volle pond gegeven: in eerste instan tie sprak hij twee uur om zijn financieele beleid toe te lichten, bij de replieken nogmaals een uur. Een bezielend spreker is hij niet, doch hij verstaat de kunst om op duidelijke, som tijds humoristische wijze college te geven; wij hebben den indruk gekregen, dat zijn uitvoerig be toog op vele senatoren verhelde rend heeft gewerkt. Alle oppo santen bleken erkentelijk voor zijn uitvoerige antwoord. Dit kan van belang zijn, omdat hij, na de behandeling in de Tweede Kamer, hier ook zijn heffing ineens zal hebben te ver dedigen, die zeker op niet minder verzet zal stuiten dan de vermo- gensaanwasbelasting en de con versie. Uit de v^le onderwerpen, die de minister bèhaadelde, stippen wij de volgende aan: De subsidie-politiek voor levensmiddelen is een zóó zware last, dat nagegaan zal worden in hoeverre de bui- tenlandsche prijzen doorbere kend kunnen worden zonder tot te groote verhooging van de kosten van het levenson derhoud te komen. Het distri butiepakket moet in dit ver band als één geheel worden beschouwd. Spaarcampagne Prof. Lieftinck bleek optimis tisch wat de uitwerking van de spaarcampagne betreft. Gedwon gen sparen wees hij af. Hij was van mooning dat de heer Van de Kie't de leden van het comité tot daadwerkelijke be strijding van inflatie te veel heeft vereenzelvigd m"t personen, die in het verleden als financiers hebben gefaald. Minister uit Giral's kabinet Manuel Sanchez Guerra, roomsch_ katholiek minister in de Spaanschc re_ publikeinsche regeerincr in balling schap. is uitgetreden. Men vermoedt, dat hü niet tevreden was met de lei ding van Giral. Guerra meende, dat men contact moest zoeken met rechtsche groepen en dat men den weg moest volgen welke bepaalde mogendheden, die de behulpzame hand kunnen bieden, hadden aangegeven. Aldus zou men, meende Guerra. met vreedzame mid_ delen langs legalen weg Franco kun. nen verwijderen. ,Langzaam-aan '-taxis stoorden het verkeer Dinsdagmorgen reden 2.000 taxis en vrachtauto's in een slakkengang over de Parijsche boulevards, waardoor het verkeer in de war liep, om te protesteeren tegen de prijsvaststelling voor benzine D benzine ko't thans op toewijzing 19 francs en op de vrije markf 49 francs. Vakvereenigingsloiders ver klaarden. dat dit systeem van dub bele prijzen een verhooging in de transportkosten met zich zou brengen, die veel menschen werkeloos zou ma ken. In Amsterdam is op dc Noorder be. graafplaats het Amstcrdamsche slacht' offer van den ramp in Muiden. de sol. daat J. Klarenbeek van de M.M.O D. te Leiden, met militaire ccr ter aarde besteld. Bu' de groeve spoelde de militaire kapel van de eerste militaire afdee. ling tc Amsterdam het Wilhelmus. Nadat de kist met het stoffelijk overschot in het graf was necrgela. ton. loste het vuurpeloton ccn ecrc- salvo. Op de algemeonc begraafplaat? Jaffa te Delft is Woensdagmiddag het stoffcljik overschot ter aarde besteld van soldaat H de Wilde een van dc veertien militairen, die b'u den riood_ lottigen ramp te Muiden om het leven zijn gekomen. De begrafenis geschied, de met militaire eer, bestaande uit een peicton van 25 manschappen on der commando van adjudant Droffe_ laar Te Muiden werden drie ingezetenen, A. Huisstede. W. Wolvetang en M. Pauw. die in de kracht van hun leven werden weggerukt tu'dens dc explosie bü de kruitfabriek ten grave gedra. gen. Aan de groeve, waar 0 m bloem stukken worden neergelegd door een deputatie van den M M.O D. van di_ rectie en personeel der kruitfabriek en het gemeentebestuur van Muiden. werd bet woord gevoerd door Ü3. G C. Severyn. Voorts betuigde de burgemeester, dc heer Th. C. D. Coops, zijn deelneming aan de nabestaanden van de slachtof fers. Van Vessem voor het Tribunaal Naar wij vernemen zal waar schijnlijk op 25 Januari zich voor het Utrechtsche Tribunaal hebben le verantwoorden mr. A. J. van Vessem, oudlid van do Eerste Kamer. Amerikaansche kinderen hebben een groote hoeveelheid pakjes gezonden aan Nederlandsche kinderen. Dc heer Woodruff van dc American Overseas Airlines heeft de eerste drie pakjes aan de prinsesjes Beatrix, Irene cn Mar griet aangeboden In haar boot.autotje, da/ zij van een deputatie der Koop vaardij cadeau kreeg. kijkf dc kleine Margriet nieuwsgierig naar dc verras sing die haar wordt bereid F. C. baron Van Aerssen Beije- ren van Voshol is benoemd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in China. Het Amerikaansche militaire be stuur deelde mede. dat de ex-wereld- kampioen Max Schmeling toestem ming heeft gekregen in de Ameri kaansche zone te boksen. Deze be slissing viel. nadat Schmeling voor een tribunaal in de Britsche zone po litiek gezuiverd was. Opvallend ontslag bij R'damsche politie De chef van de economische recherche te Rotterdam, treedt uit het politiecorps. Hem is ver lof verleend, totdat op zijn ver zoek om ontslag zal zijn beslist. Deze ontslagaanvrage heeft in het politiecorps eenige beroering en ontsteltenis verwekt. Bij in formatie deelde men ons mede, dat tijdens een onverwacht geda ne controle aan het licht zou zijn gekomen dat deze hoofd-inspec- teur naar men aanneemt, z.i. in het belang van den economischen dienst, eenige maatregelen had getroffen, die zijn ambtelijke be voegdheden overschreden. Men betreurt dit, omdat hij zoowel bij zijn superieuren als bij zijn ondergeschikten zeer goed staat aangeschreven. Vooral door zijn knappe leidine in menige be langrijke zaak had hij zich groote bekendheid verworven, onder meer was de bonncnzwcndel bij dn Unilever onder zijn leiding tot klaarheid gebracht. Redacteur „Storm" krijgt 6 jaar Edzard J. Modderman, een 44-jarige journalist, tijdens den oorlog redac teur van het strijdblad der Germaan- sche SS ..Storm", is door het tribu naal te Amsterdam veroordeeld tot een detentie voor den tijd van zes jaar, dus tot 14 Mei 1951, met ontzet ting uit alle politieke rechten, bene vens ontzetting uit het recht ambten van welken aard dan ook aan een dagblad of periodiek te bekleedcn. Verdachte was lid van de N.S.B. te vens hulp-Jandwachter. Hij gaf ook een krantje uit, „De La'ndwachter" Nu over twintig dagen het vre desverdrag met Italië geteekenj zal worden, beginnen de Italianen in het aan Joegoslavië toegewe zen stadje Pola weg te trekken. Er woonden 33.000 inwoners in Pola; bij de overdracht zullen pr nog maar 8000 overgebleven zijn. Als men door Pola loopt, hoort men onophoudelijk harneren, bre ken en zagen, want alles, dat maar eenigszihs als roerend goed betiteld kan worden, gaat 'mee naar Italië. De Italiaansche regeering heeft 10.000.000 lire uitgetrokken om de vluchtelingen te helpen en zij heeft beloofd twee groote schepen ter beschikking te stellen. De Italiaansche spoorwegen vervoeren de goederen gratis naar de verzamelplaatsen in Triest, Met de Skandinavië-express arriveerde gisteravond om vijf voor half acht op het station te Amersfoort Prins Oustaaf Adolf van Zweden, hertog van Vaes- terbotten. Op het eerste perron verwelkomde Z.K.H. Prins Bernhard den hoogen gast. Om ringd door een legertje fotogra fen schudden beide Prinsen el kander hartelijk de hand. Er werd gebruik gemaakt van de Engelsche taal, toen Prins Bernhard naar de reis van den sportieven Zweedschen Prins informeerde. De Prins was om tien voor half acht in zijn Pontiac L 180 op het Stations plein aangekomen. Hij was gekleed in hef uniform van de Koninklijke Zee macht en droeg de distinctieven van vice-admiraal. In civiel De Zweedsche prins was in ci viel. Hij droeg een kleine beige handkoffer in de eene en een wandelstok in de andere hand. De Zweedsche gezant in Neder land had hem van Oldenzaal af begeleid. De beide Prinsen verlieten via den toegang tot hef snelgoederenkantoor het station. De Amersfoortsche po litie zorgde voor de afzetting, want op de tijding van de komst der beide vorstelijke personen had zich reeds een kleine schare belangstellenden rondom de Prinselijke auto's ge vormd. Om half acht precies vertrok de Pontiac in de richting Soestdijk Iets later volgde een tweede auto, waarin zich enkele adjudanten bevonden. De bagage, waaronder enkele jachtgewe ren, werd in een derde auto geladen. Prins Bernard, die pas uit Zwitserland, waar hij voor zijn gezondheid eenigen tijd verbleef, is teruggekeerd, zag er uitste kend uit. De Zweedsche Prins leek lichtelijk vermoeid van de Prins Bernhard begroette Woensdag, avond op het station te Amersfoort Prins Gustaaf Adolf van Zweden, die korten tijd zijn gast zal zijn. reis doch maakte een zeer opge- ruimden indruk. Op jacht Beide prinsen zijn hartstochtelijke jagers. Tijdens het bezoek van Prins Bernhard en Prinses Juliana aan Zweden vorig jaar. hebben zij menig stuk wild geschoten. Morgen zullen prins Gustaaf Adolf en prins Bernhard gezamenlijk ter jacht gaan in de kroondomeinen naby het paleis 't Loo. Venetië, Ravenna, Ancona en Bri- disi. Bijna alle van de zes groote en 100 middelgroote en kleine fabrie ken, die in totaal 2.500 arbeiders in dienst hebben willen de stad verlaten, maar tot nu toe zijn er s'echts twee fabrieken in ge slaagd al hun macbinerién en gereedschappen te verschepen. De huiseigenaren hopen, dat de Italiaansche regeering hen scha deloos zal stellen voor de huizen die ze achter moeten laten in Pola. De verecniging „onroerend bezit" deelde mede, dat reeds eischen tot schadevergoeding in gediend waren tot een totaal be drag van 4 millard lire. De ver ecniging probeert Amerikaansche koopers fe vinden voor de huizen in de stad. „Waar elders kunt U," zoo vroeg de voorzitter van de ver- eeniging aan den correspondent \an Associated Press, die Pola bezocht, „een stad koopen voor 20 millioen dollar?" Temidden van al de ellende on drukte gaat het Franciscaner klooster rustig voort met zijn werk. „Wij zijn hier al zes eeu wen en wij zijn niet van plan te vertrekken," merkte vader abt op. De „New York Times" geeft op de frontpagina een bericht onder den kop: „Britsch atoom-plan ne geert Veiligheidsraad." Volgens dit bericht zou Maurice Bathurst, juridisch adviseur bij de Brit sche delegatie, voorbereidingen treffen voor vertrek naar Londen teneinde goedkeuring te verkrij gen voor een nieuw plan inzake controle op atoomenergie. Volgens dit plan zou het lichaam voor de ontwikke ling van de toepassing der atoomenergie volledige be voegdheid ontvangen tot het verklaren van oorlog aan overtreders van de controle- bepalingen, zonder dat daar toe goedkeuring van den Vei ligheidsraad noodig zou zijn. In het bericht wordt verder gezegd, dat dit plan door de Brit sche regeering nog niet officieel is goedgekeurd, doch dat de leden van de Britsche delegatie er wel gunstig tegenover staan. voor het tijdvak van 26 Januari t/m 8 Februari 1947 Bonkaarten KA. KB, KC 701 (strook no. 3) 57-3 Algemeen: 375 gram zachte zeep. 57-4 Algemeen: 2 eieren. 57-5 Algemeen: 500 gram sinaas appelen. 57-6 Algemeen: 500 gram suiker, botcrhamstrooisel of 1000 gram jam, stroop enz. Bonkaarten KD, KE 701 (strook no. 3) 58-3 Algemeen: 375 gram zachte zeep. 5S-3e Reserve: 375 gr. zachte zeep< 58-4 Algemeen: 2 eieren. 58-5 Algemeen: 1000 gram sinaas appelen. 58-6, 58-7 Algemeen: 250 gram sui ker. boterhamstrooisel of 500 gram jam, stroop enz. Bonkaarten MA, MD 701 (strook no. 3) 57-4 suiker: 375 gran suiker, bo terhamstrooisel of 750 gram jam, stroop enz. Tabakskaarten enz. T67: 2 rants, tabaksartikelcn. V 6S: 200 gram chocolade on/oi suikerwerk. X67: 2 rants, tabaksartikelen. X 68: 150 gram chocolade en/of suikerwerk. Wanneer op de voor twee eieren aangewezen bonnen 57-4 en 58-4 Algemeen niet onmiddellijk kan worden afgeleverd, dient het pu bliek deze bonnen bij zijn hande laar voor in te leveren, waarna aflevering zoo spoedig mogelijk zal plaats hebben. De bonnen 57-5 en 58-5 Alge meen voor sinaasappelen moeten uiterlijk 29 Januari door het pu» bliek bij een handelaar in groen ten en/df fruit worden ingeleverd, waarna aflevering zal geschieden naar mate de aanvoer plaats heeft. Van de tabakskaart is thans nog een bon voor twee rantsoenen aangewezen. Op 30 Januari zal nogmaals een bon voor twee rant soenen worden bekend gemaaktw De volgende bonaanwijzing voor suiker en versnaperingen zal op Donderdag 6 Februari plaats vin den. 1 Het comité Hollandsche Schouw burg. dat reeds vele bijdragen en blijken van sympathie 'mocht ont vangen, moet op 15 Februari a.s. het bedrag van f 300.000 bijeenge bracht hebben om den Holland- schen Schouwburg te kunnen koopen. Men wil dit gebouw ma ken tot een historisch centrum van alles wat betrekking heelt op de Joodsche cultuur en de ge schiedenis van de Joodsche bevol kingsgroep in ons land, sinds het ontstaan van die groep aan het einde der zestiende eeuw. Reeds ontving het comité van alle kanten 6teun. De Koningin zegde een bijdrage toe. door de radio werden lezingen uitgezon den, schouwburgen en bioscopen organiseerden voorstellingen ten bate van het comité of zijn nog van plan dit te doen. De f 390.000 zijn evenwei nog niet bereikt. Bijdragen kunnen gorden gestort op gironummer 3011 van de Rotterdamsche Bank- vcreeniging te Amsterdam of 1014 van de firma Lippmann, Ro senthal en Co. onder vermelding: „Ten behoeve van het comité Hollandsche Schouwburg". Het bestuur van het N.V.V. heeft het comité f 1000.— ge schonken. Aanhoudende vorst I r Weersverwachtingmedegedeeld P door het K N.M.I. te De Bilt, gel- f j dig tot Vrijdagavond. r Wisselend bewolkt me/ hier cn f k' daar een sneeuwbuitje. Matige tij. delijk krachtige Noord-Oostelijke

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1