BAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ranter hoofdschuldige aan de Jodenvervolgingen Frankrijk stelt Duitsche grondwet voor Regeering zal zelf het voorbeeld geven Militaire situatie niet ongunstig in Indonesië „Lilia" aan den rand van de vrijheid „Judenkommissar" Schmidt was hem te medelijdend BARON VAN TUYLL ONTHULT NAZI-CRIEVEN Stalin wenscht een écht verdrag Egyptische kwestie naar de UNO Besprekingen in Sjahrirs woning Verraadster stierf na verhoor Auke Diedorp was niet gastvrij Nog geen verkoop van „import" Nieuwe leden van den Hoogen Raad Kou wordt minder Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 24 Januari 1947 Nr. 552 6e Jaargang RcdL en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Dircctcur-Hoofdrcdacteun TJ. DE BOORDER (Van onzen specialen verslaggever) N het Neurenbergsche strafproces hebben de verdachten zrh steeds achter elkaar trachten te verschuilen. Zij waren wel op de hoogte van de omstandigheid, dat de Joden naar concentratie kampen werden weggevoerd, maar van mishandeling 'aal staan van uitroeiing hadden zij nooit gehoord. Uit den documenten- schat, welke echter nog steeds wordt uitgebreid daarom kan een al te snelle berechting bezwaren opleveren blij kt maar overduidelijk, dat de heeren wel beter geïnformeerd waren. dentie tusschen Rauter en Himmicr welke wij dank zij onze vertegen woordiging in Neurenberg in bezit hebben gekregen. Dat is ook het ge val met het dossier-Rosenberg over de Oost-Compagnie. Uit deze om standigheden blijkt wel van hoe groot belang het is. dat wij een ver tegenwoordiger in Neurenberg heb ben. Processen gaan voort Intussehen gaan de Tribunalen voort. De medici, die vivisectie heb^ ben gepleegd, wetenschappelijke proefnemingen deden op het gebied van geelzucht en malaria, staan al te recht. In de collectie geraamten en schedels van de Straatsburgschq, Universiteit ontbrak die van den „Joodsch-Russisch-Communisti- schen" volkscommissaris. Daar om werden er 150 volkscommis sarissen afgeslacht. Generaal-veldmaarschalk Milch zal zich hebben te verantwoorden voor deportatie van arbeiders uit de bezette gebieden. Zijn schuld is nog DAT blijkt o.m. uit een redevoe ring van Himmler. welke hij op 4 Oct. '44 in Posen hield en waarin hij, niettegenstaande een S.S.-man, naar zijn woorden, dan ook voor alles trouw, eerlijk en „anstandig" moest zijn. de volkomen vernietiging van de Joden propageerde. Dit zou voortaan iedere partijgenoot in den mond hebben. Hij beklaagt zich voorts, dat er wel eens Duitschers kwamen om te pleiten voor een Joodschen vriend. Dat moest nu maar eens voor goed uit zijn. Op 10 Febr. '43, na den aan slag op Reydon, schreef hij al aan Rauter. dat met de „Ausra- diering" der Joden moest wor den voortgegaan (in Neurenberg wisten zij daar niets van) en ver der moest in Nederland in den scherpsten vorm worden toege slagen, de plutocratenzonen moesten met hun papa's worden gearresteerd, de onderofficieren weer in krijgsgevangenschap ge voerd. Wij ontlcenen deze gegevens aan mededeelingen, welke ons op een persconferentie werden verstrekt door mr. A. M. baron van Tuyll van Serooskerkcn, de vertegenwoordiger van Nederland bij het Ncurenberg- sche strafproces. Rauter maakt het niet veel beter. Op 24 Sept. '42 schrijft hij aan Himmler, dat in Nederland 120.000 Joden in aanmerking komen om te worden weggevoerd, daaronder wa ren ook half-Joden begrepen. Van de 20.000 gemengde huwelijken zouden de Joodsche leden worden wegge haald als er geen kinderen waren. Hij schatte dit op ongeveer 6000. In tussehen had hij ook verder zijn net ten gespannen. Op 1 October zou hij toeslaan en de Joden in „werkver ruimingskampen", tegelijkertijd met hun familieleden daarbuiten, zouden worden gearresteerd. Reeds gedurende weken waren op de bevolkingsbureau's voorbereidin gen getroffen om de juistheid van de gemengde huwelijken te onderzoe ken. Óp 15 October 1942 zou het Jo dendom vogelvrij worden verklaard en een groote politie-actie worden ingesteld, waarbij partijinstanties. Duitsche en Nederlandsche politie, N.S.B. en IVehrmacht een rol zou den spelen. In denzelfden brief, waarin ook straffen tegen de Jodenhelpers wor den aangekondigd, bluft hij erin te zijn geslaagd het eenheidsfront van de R.K. en Prot. Kerken te hebben doorbroken. Schmidt-Rauter TUSSCHEN Schmidt en Rauter bestonden groote tegenstellin gen. De laatste beklaagt zich, dat Schmidt zooveel medelijden had met de Joden; daarom werd hij den ,,Ju- denkommissar" genoemd en daarom moest er een eind komen aan de werkzaamheden van Schmidt t.a.v. de Joden. Hij had dat zoo met Seyss- Inquart geregeld. Rauter werd dan ook op 11 Febr. 1944' door Himmler bedankt voor alles wat hij in Ne derland voor den opbouw had ge daan en bijzonderen lof oogstte hij voor de vestingen Clingedacl, Ave goor en Vught. Het grootste deel van deze gege vens zijn ontleend aan de correspon- grooter dan die van Sauckel. Voor een ander tribunaal zullen hoofd ambtenaren van het ministerie van Justitie terecht staan. Hun wordt misbruik van hun rechtspositie om te moorden en te mishandelen ten laste gelegd. Dit proces is buitenge woon belangrijk omdat niet alleen maatregelen tegen de bezette gebie den, maar ook tegen de eigen bevol king zullen worden berecht, omdat zij misdrijven pleegden tegen de menschelijkhcid. Voorts staan processen op stapel tegen afdeclingen van de S.S. we gens deportatie en mishandeling in de concentratiekampen, tegen een groot aantal industricelcn, wegens oorlogsvoorbereiding en plundering van de bezette gebieden en tegen een S.S.-afdecling, waarvan Gottlob Berger chef was. Na cle ontzettende scheepsramp van liet Grieksche s.s „Chimarra". De marconist George Freris, één der ge redden van de „Chimarra", vertelt zijn ervaringen aan het personeel van het, Engelsche ziekenhuis te Athene. (P.) ET EN nieuwe grondwet voor Duitschland, waarbij het Duitsche 1parlement of Rijksdag zou worden afgeschaft en Duitsch land zou moeten terugkeeren tot een soort regeering ten tijde van Bismarck van betrekkelijk onafhankelijke staten in los gede centraliseerd verband, wordt voorgesteld in een Fransche nota aan Washington, Moskou en Londen, zoo verneemt Reuter uit gezaghebbende bron. De voornaamste punten van het ontwerp zijn; 1) Duitschland moet een fede ratie vormen van aparte Duitsche staten, waarin de voornaamste bevoegdheden verankerd liggen in de staten. De bevoegdheden der federale regeeringen moeten wor- De Amerikaansche bladen „New York Times" en „Newsweek" publi- ceeren een nagenoeg gelijkluidend verslag van het bezoek van Montgo mery. aan Stalin. Hierin wordt ge zegd dat Montgomery Stalin per soonlijk heeft gerustgesteld inzake de hechtheid van het Britsch-Russi- sche bondgenootschapsverdrag, dat volgens „Prawda" door Bevin zou zijn opzij gezet. „Newsweek" schrijft, dat Stalin tijdens het afscheidsdiner op het Kremlin aan Montgomery gevraagd heeft, wat deze dacht van de kan sen van het totstandkomen van een militair verdrag met Engeland. Montgomery, aldus het blad, moest zwaar slikken alvorens hij kon antwoorden: „Maar mijn heer Stalin, we hebben toch reeds zoo'n verdrag geteekend." Stalin moet toen luchtig met de hand hebben gewuifd, zeggende: „Ik bedoel een echt verdrag en geen Bcvin-verdrag." „New York Times" schrijft, dat Montgomery van mccning was. dat hij Stalin van de hechtheid van het verdrag had overtuigd. Daarom was hij zoo verrast door den aanval van „Prawda" Hij stond, er op „Praw da" zelf te antwoorden, terwijl hij verzocht zijn antwoord onder de persoonlijke aandacht van Stalin te brengen. den beperkt tot alomvattende aangelegenbeden als financiën, voedselvoorziening, vervoer, post en telegraafvcrkeer en enkele aspecten van economische en bui- tenlandschc aangelegenheden. 2) Om de vier jaar moeten de nationale'vergaderingen van iedc- ren staat afgevaardigden benoe men voor het „Huis de^ Staten". 3) Het „Huis der Sta%n" moet ieder jaar een nieuwen federalen president benoemen, die op zijn beurt een federale regeering moet aanwijzen, die voor onder punt 1 vermelde bevoegdheden verant woordelijk is. Eigen gezanten Prins Bernhard heeft zijn gast, prins Gnstaaf Adolf van Zweden, zijn broer Ascliwin en enkele andere gasten uifgenoodigd voor een drijfjacht in de kroondomeinen van het Loo. Hef gezelschap tijdens de jacht, (P.) Spelling op de helling A LS de spelling-Marchant in de vrije maatschap pij „een mislukking" is geble ken, zooals enkele Eerste Ka merleden doen uitkomen, dan is dit juist daaruit te verklaren dat de regeering zelf de oude spel ling bleef handhaven, zulks in strijd met de aanvankelijke be doeling van minister Marchant", schrijft minister dr. Gieten in ijn memorie van antivoord over het wetsontwerp over de schrijf wijze der Nederlandsche taal. De gunstige ontvangst van het compromis-Marchant bij het on derwijs en de onderwijs-inspectie acht de minister bij de beoordee ling van het huidige ontwerp van veel belang. De principieele fout der bezwa ren tegen de spelling van den helderen ee-klank als e in open lettergrepen is gelegen in de op vatting dat de waarde van de spelling wordt beoordeeld naar het gemak, dat zij voor den lezer oplevert. De Engelsche en Fran sche spelling echter toonen over tuigend aan. dat men de woorden zonder moeite kan schrijven, al dus de minister. Ee of e Niet alleen het probleem van do bastaardwoorden deed de com missie afzien „van de spelling ee voor den beklemtoonden ee-kiank in open lettergrepen. Deze spel ling zou geleid hebben tot het gebruik van belangrijk meer tee- kens dar. thans het geval is. Niet alleen zouden een groot aantal veel gebruikte enkelvoudige werk woorden (spreken, lezen, spelen, enz.) 'met ee moeten worden ge schreven. deze ee zou ook in de afleidingen van en de samenstel lingen met die werkwoorden te rugkeeren (voorleezen, naleezen. opleezcn, doorleezen, naspreeken. enz.) Dit zou een veel grootere verandering van het woord beeld veroorzaken dan de vereenvoudiging van sch tot s. die bovendien in de school- spelling reeds bestaat. Het ligt in de bedoeling van de Nederlandsche en Belgische re geeringen, de totstandkoming van een nieuwe woordenlijst zooveel mogelijk te bespoedigen. De minister zal er niet toe wil len overgaan aan de nieuwe srhrijfkijze een eigen benaming te verleenen. Hij blijft optimis tisch ten aanzien van het einde van den spellingstrijd. Als de re geering met haar organen Voor gaat en tusschen regeering en on derwijs eenheid bestaat, zal de maatschappij gewillig volgen. 4) De regeeringen der sta ten zijn voor alle andere be voegdheden verantwoordelijk. Zij moeten hun eigen politie macht hebben en rechters be noemen voor het Hoogge rechtshof, in staat zijn gezan ten voor buitenlandsche mo gendheden te benoemen en staatszaken niet hen te be spreken. Zij mogen echter geen verbond of fusie onder ling aangaan. 5) Internationale verdragen voor Duitschland als een geheel moeten met een meerderheid van twee derden in het Huis der Sta ten worden goedgekeurd. Twee nota's Uit Parijs wordt vernomen, dat de Fransche regeering twee no ta's over de toekomstige organi satie van Duitschland aan de re geeringen der U.S.A., de Sowjet- Unie en Groot-Brittannië heeft ge zonden. De eerste nota heeft be trekking op het voorloopig be stuur van Duitschland in afwach ting van het totstandkomen van het vredesverdrag. De tweede be treft de permanente politieke structuur van Duitschland. De po sitie van het Rijnland en het Ruhrgebied zouden slechts vluch tig aangestipt zijn. De Fransche regcering zou van meening zijn. dat voor die gebieden speciale regelingen moeten worden ge troffen. Men venvacht, dat volledige verklaringen over de Fransche nota's vandaag door het Fransche ministerie van buitenlandschc zaken zullen worden afgelegd, na dat Georges Bidault, de nieuwe minister van buitenland^che za ken, den inhoud er van zal heb ben bestudeerd. Nieuwe regeering in Griekenland Tsaldaris, de Grieksche ccrste-mi nister, heeft medegedeeld, dat een nieuwe coalitie-regeering op breede basis is samengesteld. Zeven van de acht parlementaire partijen waren het met elkaar eens geworden zake -de formatie van een coalitie regcering. De Britsch-Egvptische onderhande. lingen zijn mislukt en de Egyptische regeering koestert niet de minste hoop, dat de twee partijen tot over eenstemming kunnen komen, aldus een vooraanstaande Egyptische func tionaris. die In nauw contact met de* onderhandelaars staat. Wij moeten nu onze toevlucht nemen tot de UNO, hetgeen binnenkort, misschien Maan dag kan geschieden Er zal geen ver drag tusschen Groot-Brittannlë en Egypte gesloten worden. Toen hem gevraagd werd. of Eg.vp. te slechts de kwestie van den Soedan aan de UNO zou voorleggen, of het geheele probleem van de Britsch- Egyptische betrekkingen, antwoordde de functionaris: Wij zullen het ver* drag van 1936 aan de UNO voorleg gen. omdat geen enkele der daarin vervatte clausules me* het Handvest der UNO of de huidige internatio nale toestanden te rijmen is. Wij ne men geen genoegen met een Britsche of andere bezetting. Wij zijn ervan overtuigd, dat de Britsche ontrui ming van Egypte op korter tormijn moet geschieden dan door Groot. Brittannië Is voorgesteld. Geen oplossing voor Vietnam? Volgens ccn Franscli communiqué uit Saigon deden dc Vietnamccsclie troepen, die in de Chinecsch-Anna mietische wijk van Ilanoi zijn inge sloten, verscheidene pogingen om uit te breken. Met zware, verliezen werden zij teruggeslagen. Elders 'n Indo.China is de strijd door slecht weer gekalmeerd. Sominigo waarnemers zijn van opnie, dat nog slechts arbitra ge een oplossing kan geven voor het conflict in Indo.China. Yan een wapenstilstand of een politieke regeling is geen spra ke. Iloewel men aanneemt, dat Viet- namecsche extremisten aansprake. lijk zijn voor de uitbarsting der vij andelijkheden door hun gewapenden aanval op 19 December, heeft, al dus meldt Reuter, ,,een Fransche autoriteit met liberalen inslag" ver klaard, dat de Fransche politiek in Indo-China betreurenswaardige mis. slagen tot resultaat beeft gehad. DE drukke besprekingen, die ge neraal S. Spoor, de Nederland, schc opperbevelhebber in Indonesië, op het oogenblik hier voert met burgerlijke en militaire autoriteiten, omvatten voor een groot deel tech nische details met betrekking tot de militaire aflossing en vervanging. Ook wordt de militaire situatie in Indonesië in het algemeen onder het oog gezien, zooals zij zich na he. sluiten van het bestand heeft ontwikkeld. Generaal Spoor noemde deze situatie in een interview met Associated Press niet ongun stig, maar tegelijk wees hij er op. dat nu wel het oogenblik is gekomen om een duidelijk standpunt te bepalen, indien die toestand een onzekerder karakter mocht aannemen. Met name had hij hierbij on het oog de schendingen van het be stand van republikeinscbe zijde. Eén der oorzaken dezer schendin* gen achtte hij te zijn gelegen in de gecompliceerde situatie van het uitvoerend gezag aan Indonesische zijde. Generaal Soedirman is opper bevelhebber, zou dus normaliter moeten ressorteeren onder den mi nister van Defensie Siarifoedin. Het is echter zoo, dat Soedirman uitslui tend orders ontvangt van president Soekarno. Generaal Spoor verklaarde het noodzakelijk te achten, dat, alvo. rens het accoord van Linggadjari wordt geteekend, een strikte hand having van de bestandsbepalingen in acht wordt genomen. Op een vraag naar aanleiding van een door de BBC omgeroenen oproep tot op Java achtergebleven Britsche soldaten (deserteurs dus feitelijk) om zich voor eind Maart te melden, waardoor zij zich tegen strenge straffen zouden vrijwaren, deelde geD Spoor nog mede, dat volgens officieele Britsche cijfers hun aantal 600700 op Java be draagt. Donderdagmiddag heeft op nieuw een bijeenkomst tusschen de commissie-generaal en de Indonesische delegatie plaats gehad, thans ten huize van Sjahrir. Er werd echter geen commu niqué verstrekt. Vanmiddag zou wederom vergaderd worden. De republikeinsche radio-omroep deelt mede, dat voorbereidingen worden getroffen voor een confe rentie tusschen de republikeinsche regeering en de Indo-Europeanen var. Java en Madoera. Men ver. wacht, dat deze conferentie op 1 en 2 Februari te Djokjakarta zal wor den gehouden. De positie van de Indo-Europeanen in Indonesië en problemen betreffende onderwijl en voorlichting zijn de belangrijkste agendapunten. Men neemt aan, dat ongeveer hondoVd Icdo-Europeanen aan de conferentie zullen deelne. Een week nadat de eerste po gingen in het werk werden ge steld om met sleepbooten het bij Den Helder gestrande Deenschc stoomschip „Lilia" vlot te trek ken, begint het er naar uit zien, dat dc zee het van het menschelijk vernuft gaat ver liezen en zijn prooi zal moeten prijs geven. In do afgeloopen drie dagen heeft men cr zich hoofdzakelijk too beperkt de „Lilia" door eigen kracht centimeter na centimeter over de zandbank van „den Rozendon Bol" sleepen. De Dccnscho bemannin. wierp daartoe eigen ankers op ceni. gen afstand van het gestrande schip zco uit, zette deze vast in de zandbank en hieuwde do boot dan aan do eigen lieren, die door do in middels weer on vollo kracht wer- kondo machinekamer met stoom werd gevoed, over het zand, naar le ankers toe. Daarmede is do „Lilia", lang zaam maar zeker, veertig meter dichter bij de vrijheid gekomen. Aanvankelijk bleek dit hieuwen geen nut tc hebben, omdat het schip zwaar op de zandbank lag, maar do zco had oen tegenstander in do maan, dio. gedurende do ccrstvol gciule drie dagen den voor de kust. bevolking bekenden stand heeft van het springtij met het hoogste water, dat de kust besnoeit. Dit hopen de reeders cn bergers zoo veel moge lijk uit te buiten. Bovendien hebben zij nog een pijl op hun hoog, al wordt die met tegenzin afgeschoten; de 1500 ton pijpaarde, die zich aan boord van do „Lilia" bevindt. Een zeer klein gedeelte werd in den nacht van de stranding reeds overboord gezet. Avankelijk meende men. dat gegronde hoop was het schip èn kostbare lading te bergen. Dat ;s echter niet gelukt en zoo is de bemanning er in de afgeloopen da gen toe overgegaan telkens op nieuw gedeelten van de lading over boord te gooien. „Hudson" in actie Intussehen heeft de eéne sleep boot, do „Schelde" andere opdrach ten ontvangen cn is teruggekeerd naar Rotterdam. De „Hudson" met zijn 1000 P.K. is echter weer van do Ileldersche haven uit door wat no; steeds als gevaarlijk gebied geldt, naar do „Lilia" gestoomd en heeft intussehen verbinding gemaakt met lie: schip. De „Dorus Rijkers" vaart den laatsten tijd niet meer mee, omdat wel is gebleken, dat zoo er al eer.ig mijnengevaar is dit uiterst miniem kan worden geacht. Voor bereidingen zijn echter getroffen oor ongelukken van welken aard ook, zoodat de reddingboot, wier bemanning voortdurend op baar De G0-jarige mevrouw Netelbeek uit Koog a/d Zaan, die Donderdag voor een verhoor op het bureau van de P.R.A. te Zaandaqa was ontboden, geraakte tijdens dit verhoor door den schrik plotseling bewusteloos. De ont boden geneeskundige hulp achtte den toestand van de dame niet ernstig, maar na eenige uren werd opnieuw den G.G.D. ontboden en werd de pa- tiênte per taxi vervoerd na^r het zie kenhuis. Zij overleed tUdens den rit. •Mevr. Netelbeek, die lid was ge weest van de N.S.B., werd verhoord door vier rechercheurs van de P.R.A. daar zij ervan verdacht werd. aan den op 6 Januari j 1. door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam ter dood veroordeelden, voormaligen corps chef van de rijkspolitie te Velsen, A. Harrebomee, te hebben medegedeeld, dat dr. Haglingius te Koog a/d Zaan een vierjarig Joodsch weesje verbor gen hield. Dit weesje werd tijdens de bezetting door Harrebomee, die ver gezeld was van zeven politiemannen, ten huize van dr. Hagtingius gevon den. Harrebomee leverde het weesje uit aan den S.D. te Amsterdam, van waar het op transport naar Wester- bork werd gesteld, v/aar het korten fi;d later is overleden. „Barisan" opgeheven De „Nieuwsgier" bericht, dat de „Barisan Djengot" is opgeheven. Deze strijdorganisatie bestond uit krijgslie den. die gezworen hadden hun haar te laten groeien, totdat de Nederlan ders uif Indonesië verdreven zjjn. Nu verleent PR A hem gastvrijheid „Liever gooi ik mijn woning in puin, dan dat ik menschen uit Indo nesië onderdak geef," zei de 61-jari ge Auke Diedorp, een politiek delin quent, die in afwachting van zijn be rechting tijdelijk in vrijheid was ge steld. Auke Diedorp heeft zich tijlens den oorlo?. volgens de PRA, alles behalve fraai gedragen. Hij was een vriend van de Duitschers en deed zaken met hen. Deze zaken brachten hem veel geld op. Hij bewoont een prachtig huis aan den Amstel in Amsterdam. Om het verblijf van dc Duit schers alhier te veraangenamen, ging hij 's avonds er op uit om meisjes over te halen deel te ne men aan braspartijen met Duit sche officieren Het Amsterdamsche huisvestings bureau was van oordeel, dat Auke Diedorp wel enkele kamers van zijn groote woning ter beschikking kon stellen van Nederlanders, die geen dak boven hun hoofd hebben. Hij weigerde zijn gasten echter den toe gang tot zijn huis. Toen hij meende, dat hij niet bij zijn weigering kon blijven, heeft hij een gedeelte van zijn meubelen stukgeslagen, de vas te waschtafels en spiegels in zijn woning vernietigd. Gisterochtend heeft de PRA Auke Diedorp opnieuw gevangen geno men. Import witte boonen Eenigen tijd geleden heeft de Ne derlandsche regeering een overeen komst gesloten met den internatio. nalen noodvoedselraad voor den import van een niet onbelangrijke hoeveelheid witte boonen. Binnenkort kan de eerste hoeveel heid witte boonen in ons land wor den verwacht. Deze boonen zijn aangekocht in verband met de schaarschtc aan fijne peulvruchten en zullen tegen redelijke prijzen in het binnenland worden verkocht, al dus deelt het ministerie van land. bouw, visscherij en voedselvoor ziening mede. qui -vivo blijft, ieder moment kan uitvaren. Gistermiddag werd er nog niet getrokken, omdat het getij laag was, maar gisteravond om 7 uur zou do groote strijd tegen de zandbank bij springtij met nieuwe kracht worden voortgozet. Niet alles loopt mee, want er waait een flinke Oosten wind, die den stand van het water voor do pogingen in ongunstigen zin beTnvIoelt, maar zoo noodig zal steeds meer pijpaarde overboord worden geworpen. Do afstand naar diep water is nog slechts 25 metor en daarom geloovcn deskundigen in Don Helder, dio overigens zeer voorzichtig in hun voorspellingen zijn geworden, dat do kans op sue. ces zeer groot is cn do „Lilia" kan worden geborgen. Mocht dit gelukken, dan zal een duiker hot lek in het achterschip gaan onderzoeken, opdat do boot zoo spoedig mogelijk kan worden gerepareerd cn zijn onfortuinlijke reis naar Scandinavië kan voortzet ten. Sigaretten-perikelen Alleen die van NVH Van dc netto-opbrengst der N.V.H.-sigarcttcn zal voor dc extrn- tcxticlvoor/.icning 600.000 worden bestemd. Het restant van ƒ2.000.000 wordt besteed in overleg met dc Nc- ïcrlandschc regcering. Dc verkoop van import-sigaretten zal vermoedelijk tegen het einde van deze maand ccn begin nemen. Dc di recteur van liet rijksbureau voor ta bak, de lieer A. Polak, heeft mede gedeeld, dat aan dc winkeliers, die importsigarettcn verkoopen, garantie is gegeven, dat zij geen schade zullen lijden, wanneer niet alle importsiga retten worden verkocht. In verband met loopende ge ruchten, ontkende de heer Polak ten stelligste, dat binnenkort an dere import-sigaretten voor den verkoop beschikbaar zouden worden gesteld. Dc overheid, al dus dc heer Polak, denkt cr niet aan, om import-sigaretten bc. schikbaar te stellen, voordat vier rantsoenen per weck worden verstrekt. Wat betreft den verkoop van de im port-sigaretten voor het Fonds Nood- gebieden deelde hij nog mede, dat de tabakswinkcliers, die in deze actio worden ingeschakeld, herkenbaar zijn aan een speciaal raambiljet. De volgende personen zijn benoemd tot "raadsheeren in den Hoogen Raad der Neder landen: Mr. H. F. F. Dubois, direc teur van 's rijks belastingen en domeinen te 's-Oravenhage; Prof. mr. M. P. Vrij, hoog leeraar in de rechtsgeleerdheid te Groningen; Mr. T. Y. Boltjes, raadsheer het gerechtshof te Amster dam en Mr. F. J. de Jong, rechter in de rechtbank te 's-Gravenhage, Vrije dag na de blijde gebeurtenis? De Stichting van den Arbeid adviseert het Nederlandsche be drijfsleven ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis in het prinse lijk gezin een dag .vrij te geven met behoud van loon, cn dezen vrijen dag niet als z.g. snipper- vacantiedag op het aantal vacan- tiedagen 1947 in mindering te brengen. Ifet weeroVcrzicht van het KNMI meldt: het gebied van hoogen lucht, "ruk, dat gisteren over Zuid-Noor- .•ecen was gelegen, verplaatste zich naar Noord-Schotland. Om dit ma. imum# bewegen zich storingen van j.itsbergen via Zweden naar het Zuiden. Met deze storingen dringt minder koude lucht naar onze omgeving, die na vannacht aanleiding zal ge ven tot toenemende bewolking cn waf hoogere temperaturen. Temperatuursoverzicht heden- mf rgen negen uur: Twente —8. De Bilt —6, Den Hejder2, Vlisisngen 4, Schiphol 3, Eindhoven 7, Leeuwarden 3. Vliegveld Beek 7. Vliegveld Erlde —5. Gilze Rijen 7. Veranderlijke wind j Weersverwachting, medegedeeld. i;] door het K.N M.I te De Bilt, gel- '1 r dig tot Zaterdagavond In het Zuid-Oostelijke gedeelte rj van het land: In den nacht matige q /Of strenge vorst. Morgen overdag M toenemende bewolking met later '1 plaatselijk eenigen lichten sneeuw, f vai en matige tot lichte vorst Weinig wind. In het overige gedeelte van het jj land Meest zwaar bewolkt met «u r- en dan eenige sneeuw. Matige tot i; 'ichte vorst, aan de kust tijdelijk jj - om het vriespunt Veranderlijke l g wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1