DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Wijziging Limburgsche grens historisch verantwoord geacht Duitscher geen vriend, geen beest maar medemensch Economische eischen van de allergrootste beteekenis „Lilia" is vlot Groote gezinnen minder zwaar bela&t Aanvullend memorandum over grenscorrecties Lovink opvolger van Van Mook? Overeenstemming te Batavia VS voerden minder kolen uit Alle wedstrijden afgelast GEN. MARSHALL BEEEDIGD Hooger belasting voor ongehuwden Drie schepen in het ijs bekneld Mr. Eraser (Engeland)Dit is onze politiek Nieuwe leden van den Hoogen Raad Wees zuinig met gas en water! Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOD Zaterdag 25 Januari 1947 Nr. 553 6e Jaargang RecL en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER HEDENAAORGEN heeft de Nederlandsche regeering aan de plaatsvervangende ministers van buitenlandsche zaken van de „Grootc Vier" te Londen een aanvullend memorandum over de grenscorrecties en de daarmee samenhangende problemen laten overhandigen. In het kort samengevat concludeert dit memorandum, dat de door Nederland voorgestelde grenswijzigingen overeenstemmen met de historische ontwikkeling der grens en slechts die veran deringen nastreven, die hetzij strekken tot rectificatie van vroe gere fouten of tekortkomingen, hetzij vereischt worden door de nieuwe factoren. Daarbij is er naar gestreefd aan hetgeen histo risch reeds lang heeft bestaan, vooral ten aanzien van het Noor delijk gedeelte "der grens, vol recht te doen wedervaren. In een uitvoerige geschiedkundige beschouwing toont de Nederland sche regccniitr aan. dat een duidelijk onderscheid dient te worden ge maakt ten aanzien van de grensge- deelten ten Zuiden en ten Noorden van den Rijn. In het Noordelijke ge deelte is de grens sedert langen tijd nagenoeg constant gebleven. Pas se dert Bismarck heeft deze grens een absoluut karakter gekregen. Het Zuidelijke grensgedeelte dateert pas van 't congres van Weenen in 1S15. zij kan niet worden losgemaakt van histo rische toevalligheden op dit congres en heeft daarom, naar het oordeel van de Nederland sche regeering, geen groot his torisch gezag, zij is het resul taat van een politiek compro mis De regeering is dan ook van oor deel dat wijzigingen in het Zuidelij ke grensgedeelte nauwelijks nog individueele toelichting vereischen. Handelseischen De eischen, die Nederland op eco nomisch gebied heeft gesteld onder scheidt de regeering in die van al gemeen bandels-politieken aard en meer gespecificeerde eischen. Vol gens- haar opvatting zijn de alge- meene wenscben van de allergroot ste beteekenis Zij grondt dezo meo- Naar ,,Het Parool" verneemt ligt het in de bedoeling van de regeering om te bevorderen, dat, na het aftreden van dr. Van Mook als luitenant Gouver neur-Generaal, als opvolger voor te dragen den heer A. H. J. Lovink, kort geleden benoemd tot ambassaueur te Moskou. Voor het huidige oogenblik is het heengaan van den lt.-gouverneur- generaal niet te wachten, zoo zegt men in welingelichte kringen in Doe Ilaag, maar men onderstreept nog eens, dat mot de mogelijkheid van zijn vertrek in de nabije toe. komst moet worden rekening ge houden. Reeds sedert geruimen tijd koestert, naar algemeen bekend is, dr Van Mook het verlangen van zijn functie te worden ontheven op een daartoe geschikt tijdstip. Dat tijdstip achtte de regeering eenige maanden geleden nog niet gekomen. Zou evenwel de It.-gou. verneur thans een desbetreffend verzoek indienen dit is, naar men verzekerde, nog niet gschied dan zou de regeering tegen een aftreden van den landvoogd nu geen bezwaar meer maken. Omtrent een datum van eventueel aftreden is daarom uit den aard der zaak op dit oogenblik nog niets te zeggen. Plet zou echter in de lijn liggen, dar. de lt-gourvernuer.generaal niet heengaat, vóór de conferentie te Pcntianak medio Februari, die den voorbereidenden arbeid vaD de be paling van den status der verschil, lende Indonesische gebiedsdeelen zal afronden. LI ND LEY FR AS ER Bekend als radiospreker in de Br it se he uitzendingen voor Duitschland tijdens den oorlog. Directeur van de Hier ist England"-uitzendingen van de B.B.C ning op de waarschijnlijkheid, dat Duitschland economisch zich gedu rende vele jaren op een laag niveau zal bewegen, waardoor het als ach terland voor Nederland voorloopig van weinig beteekenis zal zijn. Met verschillende cijfers toont de regeerinu- aan dat het transito-ver keer naar Duitschland voor den oor log economisch van uitermate groo- te beteekenis voor ons land is ge weest. Herstel tot het normale peil is voorloopig niet te verwachten. waardoor ons land ernstige nadeelen zou ondervinden. Zelfs verwacht do regeering, dat één van Neerlands groote welvaartsbronnen derhalve blijvend in omvang en karakter zou veranderen. Redelijk herstel Voor een redelijk herstel van onze welvaart acht de regeering het dan ook absoluut noodzake lijk alle wegen te openen, die er toe kunnen leiden Jat Neder land weer toegang krijgt tot zijn natuurlijke achterland doch vooral, dat dit onder voorwaar den kan geschieden waarbij eco nomische discriminatie wordt uitgesloten. Het memorandum gaat dan ver der in op de onderdeelen van de eischen, die onze regeering t.a.v. Duitschland heeft gesteld. Verder geeft het een beschrijving van den waterstaatkundigen toestand langs de Nederlandsch-Duitsche grens en de veranderingen, die daarvoor ge- wenscht zijn. Ook het belang van goede waterwegen zijn in het memo randum onder de loupe genomen. Ten slotte wijdt het ruime aandacht aan de mogelijkheden tot landaan winning bij Eems en Dollard en het doortrekken van het Twente-ka- naal in Oostelijk richting naar het Dortmund-Eemskanaal Op eigen kracht naar Den Helder De zandbank „de Kazende Bol" heeït haar buit, het 1500 ton metende Deensche stoom schip „Lilia", na elf dagen prijs moeten geven. Vrijdagmorgen omstreeks negen uur is het schip op eigen kracht los gekomen, nadat de sleepboot „Hudson", die gisteravond bij springtij heeft getracht de boot naar het nog slechts 25 meter verwijder de diepe water te sleepen, het gestrande schip tot aan den rand der vrijheid had gebracht. Inmiddels was bet booge water weer weggevloeid, zoodat de „Lilia" den nacht nog op de zandbank heeft gelegen, terwijl de bemanning zich in gereedheid bracht met een laatste krachtsinspanning het schip vlot te sleepen. De „Hudson" stoom de Donderdagavond nog terug naar Den Helder en ontving om half tien Vrijdagmorgen van de kustpost het heugelijke bericht, dat het schip in zicht was gekomen, op eigen kracht naai Den Helder koersend. Onmiddellijk is de sleepboot daarop weer uitgevaren voor het vcrlcenen van assistentie bij het bin. nenvaren in de haven, waar do bei de booten kort na het middaguur werden verwacht. Van de 1500 ton pijpaarde, waarvan in den loop der dagen een gedeelte overboord moest worden geworpen om het lich ten van het schip te vergemak kelijken. bevindt zich nog on geveer 1000 ton in het schip. Von Papen komt voor De zuiveringsrechtbank te Neu renberg heeft het proces tegen Franz von Papen geopend. De zeven rechters die bij het pro ces betrokken zijn, hebben von Pa pens eiscb om het proces af te ge lasten, daar het hof hot recht niet zou hebben om hem te berechten, verworpen. Volgens Camille Sachs, voorzitter van de rechtbank, doet het feit, dat Von Panen feitelijk een inwoner van de Fransche be zettingszone is, geen afhreuk aan de bevoegdheid van het hof, doch heeft zijn lange verblijf te Neuren. berg het Beiersche gerechtshof in deze zaak bevoegd gemaakt tot be rechting. Bij de besprekingen tusschen de Nederlandsche en Indonesi sche delegaties is gistermiddag overeenstemming bereikt ten aanzien van de militaire maat regelen die genomen moeten worden om den toestand te ver beteren, zoo wordt officieel te Batavia meegedeeld. Dinsdag zullen de delegaties opnieuw bijeenkomen. De Verecnigdo Staten hebben in December 1.647.130 ton kolen en cokes geëxporteerd. Deze export vertegenwoordigde slechts 76,9 procpnt van het De. cemhorqoutum, maar overtrof den export van November met 395.623 ton. Deze bleef 1.687.613 ton bij hot fpiotem ten achter als gevolg van do staking in de kolenmijnen van 18 November tot en met 7 December. Van de een en twintig toegezegde kolentoewijzingen zijn er slecht^ zo- ven geheel uitgevoerd. Drie landen, Giiekenland, China cn Indonesië hehhen geen kolen ontvangen. Nederland ontving van de toege zegde hoeveelheid van 170.000 ton slechts 93.816 ton. De K.N.V.B. heeft alle voetbal wedstrijden afgelast. Het Pr0 gramma wordt verschoven naar 2 Februari. Ook alle hockey-, korfbal- en handbalwedstrijden zijn afgelast. Vrije dag na de blijde gebeurtenis? De Stichting van den Arbeid adviseert het Nederlandsche be drijfsleven t^r gelegenheid van de blijde gebeurtenis in het prinse lijk gezin een dag vrij te geven met behoud van loon, en dezen vrijen dag niet als z.fl. snipper- vacantiedag op het aantal vacan- tiedagen 1947 in mindering te brengen. In tegenwoordigheid, van president Truman werd de nieuw benoemde minis ter van Buitenlandsche Zaken der Ver. Staten, George Marshall, fe Washing, ton beëdigd door Fred M. Vinson, opp ersten rechter van het Hooggerechts hof der Ver. Staten. Generaal Marshall (links) leg/ den eed af. In het midden president Truman. Rechts FredM. Vinson. (P.) Door het kruien van het ijs geraakten bij den vuurtoren van Marken drie schepen, welke op weg waren van Enkhuizen naar Amsterdam, in het ijs bekneld Voor het schip „De Hoop" (op voorgrond) had dit funeste gevolgen. Het werd volledig gekraakt. (P.) DUITSCHERS beschouwen als beesten, die men het best deed te vernietigen, kan niet het uitgangspunt zijn van een bruik bare Duitschland-politiek. Wij moeten het Duitsche probleem niet benaderen met sentimenten, hoe verklaarbaar zij ook mogen zijn, maar met begrip. Dit begrip zegt ons dat het evenzeer gevaarlijk is den Duitschers zonder meer de broederhand te bieden, alsof alles vergeten en vergeven zou zijn, als het onhoudbaar is ons te laten leiden door haat. Dit was de strekking van de le zing van mr. Lindley Fraser, Britsch Duitseliland-dcskundige, gisteravond onder auspiciën van de Netherlands-England Society in Utrecht gehouden. Het is tenslotte niet mogelijk om déze haat op den duur vol te houden; niet gedurende eenige ge neraties, maar niet eens tijdens een bezoek aan Duitschland: als wij een Duitsche stad bezoeken, en de bevolking zien hongerlijden in puinhoopen, kunnen wij toch niet anders dan ze tenminste als menschelijke wezens beschou wen. Wij zullen dus met de Duit schers moeten samenwerken, al dus de heer Fraser, maar wij zul len eens voor al de maatregelen moeten nemen, die voorkomen dat zij nog eens een gevaar voor de menschheid zullen vormen. Onderscheiden Men moet dan ook gaan onder scheiden. Het is niet juist, de Duitschers te zien als alleen maar SS-mannen, Gestapo-agenten. sa disten en moordenaars. Wel is hei een feit dat Hitler de groote meerderheid van het volk achter zich had, maar die meerderheid bestond voor een klein deel uil nazi's, en voor het grootste deel uit de meeloopers. de democraten, pacifisten, socialisten en vóór 1933. die zich later uit lafheid of gebrek aan zelfstandigheid lieten bckeeren. Dit verschijnsel vindt zijn ver klaring in het merkwaardige dub belzijdige karakter van het Duit sche volk. waardoor een zelfde Duitscher voor '33 en na '45 een even overtuigd democraat kan zijn als een lid van de N.S.D.A.P. daartusschen. Deze mentaliteit is nog niets veranderd, en daarom is het onze eerste taak. er voor te zorgen dat deze barbaarschc ka raktertrek zich niet meer kan la ten gelden. Het zal daarom noo- dig zijn dat de geallieerde bezet ting van Duitschland gedurende twee generaties, dat is zestig jaar. gehandhaafd blijft. Eenheid De Britsche regeering zoo wel als het Britsche volk is er van overtuigd, dat Duitsch land behandeld zal moeten worden als een economische en politieke eenheid, aldus mr. Fraser. De verdeeling in min of meer zelfstandige staten (het Fransche idee) is niet te verwerkelijken, omdat zij het economische herstel belemmeren. Wij moeten boven dien erkennen, dat bij de Duit schers het levendige besef leeft, tot een volk te hehooren. Elke ge dwongen splitsing zal dit besef alleen maar kunnen versterken. De Britsche regeering is van meening, dat er bij grens- verschuivingen geen Duitsche minderheden in andere lan den moeten achterblijven. De evacuatie uit het door Polen geannexeerde gebied was hard, maar zij was verstan dig. Leveranties Verschenen is de memorie van antwoord op het voorloo pig verslag over het wetsont werp belastingen 1946. Bij de aan de memorie toegevoegde nota van wijzigingen zijn in het oorspronkelijk ontwerp ver schillende wijzigingen aange bracht, waarvan die op het ge bied van de vennootschapsbelas ting, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting de voornaam ste zijn. Eén van dc meest sprekende wijzigingen is voorgesteld in dc belasting van hen, die aan spraak op kinderaftrek hebben. In het bijzonder ten aanzien van de groote gezinnen houdt dit een belangrijke tegemoetkoming in. Uit het ondervolgende overzicht blijkt, dat de grenzen waarbij de be lasting voor de verschillende inko mens zwaarder wordt, vergeleken -bij-het oude tarief gunstiger liggen: Volgens Volgens 't oorspr. 't gew. Tariefgroep ontwerp: ontwerp: 1 (ongehuwen) 2 (geh. z. kind.) f. 6600 3 (1 kind) f. 6720 3 (2 kinderen) f- 6-180 3 (3 kinderen) f. 5760 3 (4 kinderen) f. 5040 3 (5 kinderen) f. 4440 3 (6 kinderen) f. 4800 3 (7 kindoren) f. 5160 3 (8 kinderen) f. 5640 3 (9 kinderen) f. 6600 3 (10 kinderen) f. 7440 Ook de in het oorspronkelijke ont werp opgenomen uitsluiting van kinderaftrek ingeval een kind zelf een zekere opbrengst van dienstbe trekking geniet, is in het gewijzigd ontwerp niet gehandhaafd. Verge leken met het oorspronkelijk voor gestelde ontwerp is de belasting van ongehuwden eenigszins verzwaard. Het tarief ten aanzien van gehuw den zonder kinderen is niet gewij zigd. 9000 6600 7320 7920 8040 8520 9120 9720 f. 10320 f. 10920 f. 12240 f. 13320 Lagere omzetbelasting Ook in ander opzicht is een belangrijke verlichting van den belastingdruk voorgesteld, nl. ten aanzien van de omzetbelas ting op een aantal noodzakelijke goederen. Deze kan worden be reikt, doordat de mogelijkheid is geopend om een aantal door de IvrooD aan te wijzen goede- Over de herstelbetalingen zei mr. Fraser: Groot-Brittannjc wenscht dat elk land de leveran ties krijgt waarop het recht heeft. Maar wij moeten niet zooveel uit Duitschland weghalen, dat er geen Jioop meer blijft voor het Duitsche volk. Groote leveranties, die verhinderen dat het Duitsche economische leven weer op gang komt. gaan bovendien ten koste van den Engelschen en Ameri- kaanschcn belastingbetaler. Het kan nog lang duren voor een Duitsche democratie function- neert. De Duitscher heeft training of hertraining noodig in democra tische bestuursmethoden. Maar hoe moeizaam zich dit ook mag ontwikkelen, wij kunnen Duitsch land niet loslaten, voor wij het hebben opgevoed tot een gerespec teerd lid van de Europecsche ge meenschap. De volgende personen zijn benoemd tot raadsheeren in den Hoogen Raad der Neder landen: Mr. H. F. F. Dubois, direc teur van 's rijks belastingen en domeinen te 's-Gravenhage; Prof. mr. M. P. Vrij, hoog leeraar in de rechtsgeleerdheid te Groningen; Mr. T. Y. Boltjes, raadsheer in het gerechtshof te Amster dam en Mr. F. J. de Jong, rechter in de rechtbank te 's-Gravenhage. ren bij levering -door een fabri kant aan een anderen onderne mer van omzetbelasting vrij te stellen. Voort* zijn hij de goederen, welke geheel zijn vrijgesteld van omzet lasting, groenten en fruit gevoej Ook vleesch is gedeeltelijk vrijge steld. Daardoor zal de oorspronko lijk geraamde hoogere opbrengst t 97 millioen gulden dalen. Deze 97 milliocn gulden zal geheel noodi zijn voor dc noodvoorziening voor de ouden van dagen. In een bijgevoegde tabel zijn do goederen genoemd, die in ieder ge val door dc weeldebelasting zullen worden getroffen. Weeldebelasting Hot percentage van deze weelde belasting is vastgesteld op 15. De vermakelijkheidsbelasting is gesteld op 25 pet; het percentage voor de vennootschapsbelasting op 33 Voorts is het plafond van de be lastingvrije reserveeringen voor landbouwbedrijven verhoogd mot het bedrag van de pacht, de beklem huur of den erfpachtscanon over de 1 ts tver 1 oopon zevep jaar. Maximos premier van Griekenland Dimitrios Maximos is door ko ning George van Griekenland aan. gewez enalg minister-president van het nieuwe coalitie-kabinet. De geregelde voorziening van Nederland met steenkool is nog steeds uiterst kwetsbaar. Elke on regelmatigheid in den aanvoer moet stagnatie veroorzaken. Men dringt er bij- het publiek op aan de uiterste zuinigheid te betrachten hij het verbruik van gas, electriciteit en water. Slechts wanneer iedereen vrijwillig me dewerkt kunnen de moeilijkheden op dit gebied beperkt worden. Mr. de Vries in de leiding van de radio Naar het A.N.P. verneemt, is zeer spoedig de benoeming te ver svachten van mr. Ph. de Vries, secretaris van de Stichting Radio Nederland, tot adjunct-regeerings- commisiaris voor het radiowezen Vredesweek in Mei? Dc vereeniging tot herstel van dc internationale rechtsorde (VIRO) heeft het initiatief geno men tot het organisecren van een nationale vredesweek in de pe riode van 5 tot 10 Mei a.s. Tijdelijke storing Het weersoverzicht medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt meldt dat de wijzigingen in de alge- meene luchtdrukverdeeling nu van meer beteekenis worden. Het gebied van hoogen luchtdruk, dat van Zuid-Noorwegen naar Schotland is getrokken, neemt verder in intensiteit af. Een sto ring, die via Noord-Scandinavie naar Zuid-Zweden afzakte, be weegt zich naar onze omgeving. In verband daarmede zal de bewolking toenemen en later tot eenige sneeuw aanleiding geven. In het Zuid-Oosten van het land zal het draaien van den wind, aangezien deze zwak blijft, wei nig invloed hebben op het tem- peratuursverloop. In het overige gedeelte van het land zal de aanvoer van iets min der koude lucht vorstverminde- ring brengen, waarbij de tempe ratuur in de kuststreek hier en daar tijdelijk even boven het vries punt kan komen. Na het passeeren van de sto ring zal de wind weer terug draaien naar richtingen tusschen Noord en Oost. Dit gaat gepaard met het weer iets terugloopen van de temperatuur. De verdere vooruitzichten zijn echter nog onzeker. Temperatuuroverzicht van Vrij dagavond 8 uur: Twente 5; Vlissingen 3; De Bilt 5; Schiphol 5; Eind: hoven 3; Leeuwarden 2; Eelde 4; Beek 4; Gilz.e Rijen 6: Den Helder 4. - -- - »•- -w.Ti.ors;--!- cai Veranderlijke wind Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I, /c De Bilt, gel. d g tot Zaterdagavond Toenemende bewolking me, la- ter plaatseAijk eenige sneeuw en veranderlijken wind. In de kust- "treek tijdelijk temperatuur om het vriespunt, overigens lichte h if**-. i.-_* r-'-Tjc3 - -miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|ii WAT gebeurt er met Duitschland? Het antwoord op die vraag is dMrom zoo belangrijk, omdat bet ons tevens kan loeren wat er met Europa gcbeurti Niemand Is erg gecharmeerd van Duitschland maar het is een niet weg te denken realiteit. Het land is er, in den grond zitten tal van waar devolle delfstoffen en op dien grond woont een millioencnbevolking. Wat er met dit. land cn met dit volk zal gebeuren is een direct levensbelang voor de nabuurvolkeren, die er mee handel moeten dryven en die er ook onmiddellijk door bedreigd kunnen, worden. Maar het is ook een levens belang voor de geheele wereld, dat hebben de lessen uit den laatsten oor log wel geleerd. Duitschland is juist zooals na 1918 het probleem voor het na- oorlogsche Europa. Het Nederland sche volk in zijn geheel is er zich' nog niet voldoende van bewust, dat, het Duitsche vraagstuk, na het Indo-, nesische, ook voor ons het groote probleem van dezen na-oorlogschen' lijd is. Wij zullen in de toekomst voor onzen handel met name voor den afzet van onze agrarische pro ducten weer voor een belangrijk deel op Duitschland aangewezen zijn. In dit verband zijn dc besprekingen van belang, die deze weck te Den Haag geopend zijn tusschen de Ne derlandsche regeering en de En- gelsch-Amerikaansche delegatie uit, de geallieerde zones in Duitschland.1 al zijn deze alleen van beteekenis voor de overgangsperiode, waarin de definitieve status van Duitschland nog niet haar beslag gekregen heeft. De resultaten van deze besprekingen zullen wij moeten afwachten, maar uit een Maandag gehouden perscon ferentie is reeds gebleken, dat wij j onze verwachtingen voorloopig niet te hoog moeten spannen De zoo noo- j dige steenkool zullen wij niet uit Duitschland kunnen betrekken omdat deze voorloopig geheel voor de Duit sche industrie gebruikt zal worden, die dan weer zal kunnen gaan expor teeren. Het achterstellen van onze i havens bij Hamburg en Bremen wordt niet ongedaan gemaakt, omdat daardoor Duitschers aan het werk gehouden worden, die de Engelsche en Amcrikaansche bezetters die er toch al enorme sommen bij inschieten anders moeten ondersteunen. De invoer in Duitschland stuit af op het gebrek aan deviezen Inmiddels schij nen toch reeds eenige resultaten ge boekt te zijn en is er blijkbaar onder meer overeenstemming bereikt over het zenden van Nederlandsche grond- stoffen naar Duitschland. die daar be- werkt zullen worden. Ook schijnt er een fnog nader te bestudeeren) mo gelijkheid gevonden te zijn voor het! gebruik van Nederlandsche havens 1 voor het transito-verkeer naar I Duitschland. \T AN grooter belang dan deze be- V sprekingen in Den Haag want van veel wijdere strekking zijn die, welke momenteel in Londen aan den gang zijn ter voorbereiding van de voor Duitschland beslissende confe rentie te Moskou. De plaatsvervan gende vertegenwoordigers van de „Groote Vier" (men spreekt al van de „Kleine Vier") worstelen thans met de procedure-kwestie. Wordt oolc het verdrag met Duitschland weer eenzijdig door de Groote Vier vastge steld en hebben de kleinere geallieer de landen alleen maar ..leege brief- jes" in te dienen? Zullen de kleine landen alleen maar hun meening ken baar mogen maken of zullen ze ook mee mogen beraadslagen om het over mee-beslissen nog niet eens te heb- i ben? Volgens Potsdam mag iedere staat, die bij een bepaald vraagstuk direct j belang heeft, over dit waagstuk aan. de discussies deelnemen. Frankrijk, Engeland en Amerika zijn bereid de achttien overige betrokken geallieer den actief aan de besprekingen te la ten deelnemen, maar Rusland voelt daar weinig voor en staat op het standpunt, da», alleen de vier groote mogendheden de vredesverdragen moeten opstellen. Daj recht hebben zij „met bloed betaald", zei Fedor Goesef, de Russische woordvoerder. De kleinere landen, die eveneens „met bloed betaald" hebben, wen- chen zich echter niet zonder meer op zij te laten zetten. Australië al eerder een kampioen der kleine na ties heef< dit onomwonden naar voren gebracht en er op gewezen, dat het in verhouding de meeste strijd krachten in den oorlog heeft gele gerd. De procedure-kwestie is nog niet beslist, maar dat de kleintjes in Lon den en Moskou heel veel meer in de melk te brokkelen zullen krijgen dan onlangs te Parijn, wil er voorloopig bij ons nog niet in. NMIDDELS komen er allerlei voorstellen los over de inrichting van den toekomstigen Duitschen staat. De Nederlandsche inzichten statenbond met gering centraal ge zag hebben wij de vorige week reeds besproken. Het Fransche plan federatie van aparte Duitsche sta ten. met de voornaamste bevoegdhe den in die staten verankerd en met eigen buitenlandsche vertegenwoor digers voor die afzonderlijke staten sluit zich vrij nauw bij het Ne derlandsche aan De officieus bekend geworden Engelsche voorstellen wil len integendeel een centrale regee ring met. gezag in heel Duitschland. Engeland ligt dan ook jets verder van Duitschland af En Engeland heef* altijd veel voor het „evenwicht" in Europa gevoeld. En waar blijft het evenwicht als een in zekeren zin ver snipperd Duitschland ligt naast het machtige Rusland? Het probleem Duitschland heeft intemafionaal-poli- tiek vele aspecten. En iedere groote mogendheid heef» zoo zijn eigen be doelingen! Dat Churchill zich mo menteel zoo sterk interesseert voor een vereenigd Europa komt voor een deel ook doordat hij zich die federatie zonder Rusland en dus eventueel als een macht tegenover Rusland denkt In dit opzicht schijnt de En gelsche regeering het overigens niet met hem eens te zijn. De komende weken en maanden zullen ons met betrekking tot het Engelsche stand punt ongetwijfeld nader orienteeren. 'Iet is wel duidelijk, dat de oplossing .-an het Duitsche probleem in de eerste plaats afhankelijk is van d* ontwikkeling der betrekkingen tus schen neen, niet de Groote Viet maar de Grootste Driel

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1