DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Dakota' was niet te zwaar belast Is de „Dakota" een ongeluksvliegtuig i I*: Minder vertrouwen in de burgerluchtvaart Gelijkstelling met die der artsen bepleit Verwarrende cijfers Terreinpersoneel bemerkte geen afwijking Rouwdienst voor Gustaaf Adoïf Was richtingroer vastgezet? Rijksluchtvaartdienst moet rapport over de jongste ramp publiceeren Scherpe critiek van „Politiken" Kamp Regensburg een Nazi-paradijs Tandarts zal Dr. kunnen worden Gerepatrieerden krijgen meubels Kritieke situatie bij Soerabaja? Minder sneeuw Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Dinsdag 28 Januari 1947 Nr. 555 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Dircctcur-Hoofdredacteun TJ. DE BOORDER In enkele persberichten over het ongeval met de Dakota PH- TCR wordt gesproken over een overbelasting van de Dakota- vliegtuigen der K.L.M. Voor uitloopend op de resultaten van het onderzoek deelt de Rijks luchtvaartdienst hierover het volgende mede: De Dakota-vliegtuigen van de KLM zijn voorzien van bewijzen van luchtvaardigbeid voor een startge wicht van 12.700 kg. Dit gewicht is hetzelfde als dat in Engeland voor de Dakota-vliegtuigen is vastge steld. In Zweden, waar de lucht vaartmaatschappijen niet met het type Douglas Dakota C 7 vliegen, doch met het oudere type Douglas DC 3, is, in overeenstemming met de Amorikaansche voorschriften, het startgewicht op 11.440 kg gesteld. Onlangs hebben de Zweed- sche autoriteiten bezwaar ge maakt tegen het maximum to taal gewicht van de Douglas Da kota C 7 en voorgesteld het te brengen op dat van Douglas DC 3. mede in verband met de af metingen van sommige Zweed- sche luchtvaartterreinen. Dene marken en Koorwegen hebben zich hierbij aangesloten. Het door den Rijksluchtvaart dienst toegelaten startgewicht voor de KLM-Dakota's is vastgesteld na uitvoerig overleg met de Britsche autoriteiten. Hierbij bleek, dat de veiligheid hierdoor niet in gevaar wordt gebracht, mits op ongunstige luchtvaartterreinen de gewichten passend worden verlaagd. Hierom trent z.ijn aanwijzingen aan de KLM verstrekt. Men merkt hierbij verder op. dat bet vliegveld Kastrup bij Kopenha gen geen enkele aanleiding geeft tot beperking van het startgewicht be neden het op het bewijs van lucht- Van verscheidene zijden is com mentaar gelegerd op het toelaatba. re gewicht van de Dakota's, maar uit deze veelheid van cijfers is ons niet duidelijk geworden wat de luchtvaart-autoriteiten het juiste achten. Volgens den Rijksluchtvaartdienst is de maxiniumbelasting van de DC 3 in Amerika 11.400 kg, volgens Reuter is hei in de V.S. 14.000 kg. De Civil Aeronautics Association bepaalde het op 13.450 kg vo»r vrachtvliegtuigen en 12.200 kg voor passagierstoestellen. Een woord voerder van de Pouglas-fabriekeu verklaarde, dat tijdens den oorl )g de Dakota meermalen tot 15.000 kg bciasc werden In Engeland en Nederland is het toelaatbare gewicht van do DO 7, vsin welk type de bij Kopenhagen verongelukte Dakota was, volgens de Rijksluchtvaartdienst vastgesteld on 12.700 kg, terwijl Reuter mee. deelt, dat het op 12.300 kg is ge steld. De RLD verklaarde, dat DCR ongeveer 700 kg beneden hei toelaatbare gewicht was; de KLM deelde aan Reuter mede, dat het toestel 150 kg onder dat gewicht was, terwijl van weer andere zijde 11 j kg wordt genoemd Volgens de Scandinavische gewichtsgrens was het echter 739 kg te zwaar belast, omdat daar de toelaatbare ^grens li.450 kg is. Engelsche luchtvaartcorres pondenten deelden, volgens „Het Parool' mede. dat de ma ximum last, waarmee een Da kota in hun vaderland mag op stijgen. 12% ton bedraagt, dat is 14 ton meer dan de bouwers van de machine toestaan. Bij een dergelijk gewicht zou, aldus deze correspondenten, de ma. chine bij een motorstoring niet op één motor verder kunnen stijgen. Uit dpze veelheid van cijfers valt voor den leek niet te concludeeren bi| welke belasting uiteindelijk de grens bereikt is waaronder de vei ligheid volkomen gewaarborgd is. He. lijkt ons goed dat daarover klaarheid wordt gebracht. Vliegend fort stortte neer bij den start r.-i. l'.29 (vliegend fort) is na het eps'i,.-i-:j van het vliegveld Kirlland in Nieuw-Mexico omlaag gestort en nrai.rl gevlogen. Elf inzittenden kwa» e' om. Twee mannen werden nog levend uit het brandende wrak gehaald, maar overleden op weg naar het. ziekenhuis. Het was een bommenwerper van het leger. De commandant van het vlieg veld verklaarde, dat yhet ongeluk een startongeval was; het vliegtuig was opgestegen voor een routine, vlucht cn stortte na een paar hon derd meter gevlogen te hebbeu, neer. waardigheid gestelde gewicht van 12.700 kg. liet startgewicht van de PH—TCR bedroeg in Kastrup 12.190 kg, dus circa 500 kg lager dan het toegelaten startgewicht Dit wijst er niet op, dat over belasting de oorzaak zou zijn geweest van de ramp van de PH—TCR. Omtrent de oorzaak van het onge val dienen het resultaat van het door den Rijksluchtvaartdienst ingC' stelde onderzoek cn de bevindingen van den raad voor de luchtvaart te worden afgewacht. Oorzaak nooit bekend Het hoofd van het Deensche bu reau van toezicht op het luchtvaart- verkeer. ir. Ekilsden, verklaarde, dat de oorzaak van de vliegramp bij Kopenhagen waarschijnlijk nooit be ken 1 zal worden, daar er van het vliegtuig weinig meer over is dan een hoop asch. Hij zeide geen geloof te hechten aan de theorie, dat de kabels van de- stuurinrichting met den automati- schen piloot verward 'zijn geraakt. Ofschoon het geheelo personeel van het vliegveld Kastrup is onder vraagd, kon niemand met zekerheid zeggen, of één van de motoren van hot vliegtuig is afgeslagen, aldus Ekilsden. De Deensche luchtvaartautoritei ten hebben het gebruik van de Deen sche vliegvelden verboden voor Dakota's, welker totaal gewicht bij de lan.ling de 11.080 kg overschrijdt, terwijl het gewicht bij den start niet groot er mag zijn dan 11.450 kg. Identificatie der dooden schier onmogelijk Voordat het stoffelijk overschot van Prins Gustaaf Adolf aan boord van het Zweedsche oorlogsschip ..Oscar II" zal worden gebracht, zal in de Zweedsche kerk te Kopenha gen een rouwdienst worden gehou den, Van de kerk zal de baar. bege leid door een koninklijke wacht, door de straten van Kopenhagen naar het oorlogsschip wor-den ge bracht. Op de Zweedsche legatie te Ko penhagen werd bekend gemaakt, dat de kroonprins wegens een zware verkoudheid niet voor hedenavond te Kopenhagen zal kunnen arrivee- ren. Men verwacht, dat de kroonprins en de prinses de begrafenis van prins Gustaaf Adolf zullen bijwonen. De Deensche politie heeft van daag telegrafisch om de gebits diagrammen van de omgekomen passagiers verzocht, daar het met <ïe thans ter beschikking staande gegevens niet mogelijk is de stoffelijke overschotten der passagiers te identificee- ren. Boac neemt Dakota's uit den dienst De BOAC (Britsche Transatlan tische Luchtvaartmaatschappij) en do ERG (Europeesche Luchtvaart maatschappij). de twee belangrijkste Engelsche luchtvaartmaatschappijen hebben besloten resp. viermotorige Handley.Page Haltons en tweemo- torige Vickers Vikings in den dienst te brengen in plaat§ van de Amerikaansche Dakota's. Een functionaris van de BOAC heeft aan een verslaggever meege deeld dat deze verandering waar schijnlijk in Maart zal ingaan, doch niets te maken heeft met de jong ste rampen, daar reeds enkele maanden geleden hiertoe besloten werd. De Amerikaanscho piloten hebben geweigerd met Dakoto's DC 3 te vliegen, wanneer het maximum ge wicht bij den start op 14.000 kilo gram gehandhaafd blijft. Dit maxi mum geldt op de Amerikaansche lijnen naar Engeland en Europa. (Op de Europeesche luchtlijnen worden de Dakota's tot een veel la. ger maximum geladen. Het KLM- vüegtuig, dat hij Kopenhagen neerj stortte had slechts 12.190 kg lading. Red.). Pin is bij het vliegtuig teruggevonden De employé's, die verantwoorde lijk waren voor het verwijderen van de wig van het richtingsroer, werden Maandagavond door de commissie ondei'vraagd. Eén der autoriteiten, ir. Eskiidsen, inspec. tour van de Deensche luchtvaart, deelde dit aan Associated Press mede. en voegde eraan toe, dat, indien bleek, dat de pin niet was weggehaald, de verantwoordelijk heid hiervoor bij zes of zeven per sonen zou berusten. „Het is moeilijk aan te ne men, dat e- zulk een funda- menteele fout zou zijn ge maakt", zei hij. „Doch het is een feit, dat de pin gevonden, is. Als de stalen wig er niet vóór den start uitgehaald is, en de stuurinrichting dus niet vrij functionneeren kon, kan dit de oorzaak van het neerstorten geweest z"ijn." Ir. Eskiidsen verklaarde echter nadrukkelijk; „Hot onderzoek is bij lange na niet afgeloopen. De commissie wenscht echter speci aal rle aandacht op dit punt te vestigen." Men heeft inderdaad op gerin gen afstand van de resten van het vliegtuig een stalen pin gevonden van het model, dat regelmatig gebruikt wordt om het richtings roer vnn een zich op den grond bevindend vliegtuig vast te zetten. In de gisteren gehouden trekking van de Ned Staatsloterij vielen de volgende hooge prijzen: f 1000.— op: 2990. 6033. 7266, 10341, 14260, 16194, 16392. Dit bleef over van de Dakota, die op het vliegveld Croydon bij den start neerstortte, cn het Tsjechische toestel waarop hij terecht kwam (Van onzen luchtvaart medewerker VOOR den tweeden keer na den oorlog is de Nederlandsche», luchtvaartwereld in rouw gedompeld. Hetzelfde toestel, waarmee Uw medewerker kort na de bevrijding een rondvlucht maakte over de verwoeste Duitsche industriesteden, ligt thans in wrakstukken verspreid aan den rand van Kastrup, het Kopen- haagsche vliegveld, waar tot dusverre slechts weinig ongelukken gebeurd zijn. HET was„een Dakota, deze PR— ICR. „Weer een Dakota", zul len velen zeggen. En nu kan het een feit zijn, dat er talrijke Dakota's in de wereld rondvliegen en dat daar door percentsgewijze ook het aan tal vliegtuigrampen vaak de Dakota moet treffen, aangenomen dat alle typen even luchtwaardig zijn, toch is deze stelling langzamerhand niet houdbaar meer. De Dakota neemt thans in de ongevallenstatistiek wel een uit zonderlijke plaats in. Evert van Dijk vertelde kortgeleden in een openhartig gesprek, dat de Con stellation van Lockheed het groote vier-motorige toestel, dat voor de route AmsterdamBa tavia en voor het oceaanverkeer van de KLM wordt gebruikt een prima vliegtuig is en dat ongelukken, welke ermee zijn voorgevallen, toegeschreven moeten worden 'aan fouten van' de piloten. Van Dijk liet. zich niet uit over de Dakota. Was hot eerste KLM-onge- KOPENHAGEN: Brandweerlieden zijn bezig met het opruimen van de wrakstukken van de verongelukte K.L.M.-Dakota r\E Scandinavische bladen bevatten in hun hoofdartikelen scherpe aanvallen op de luchtvaartorganisaties. Zoo schrijft het grootste Deensche blad „Politiken": „Ditmaal kan men niet meer aan een wantrouwensvotum voor de burgerlijke luchtvaart ontkomen. De openbare meening zal zich dezen keer niet meer laten afschepen met statistische cijfers, die het bewijs moeten leveren, dat de veiligheid in de lucht ondanks alles in orde is. Er moet een duidelijke en afdoende verklaring gegeven worden voor de oorzaken der vele vliegtuigranlpen". „Politiken" vervolgt: „In dit ge val startte een machine onder bij zonder gunstige weersomstandighe den. Zij werd bestuurd door één der bekwaamste piloten van de burger luchtvaart en behoorde tot de be roemdste luchtvaartmaatschappij ter wereld cn daarom baart het des te meer verwondering, dat dit ongeluk kon plaats vinden. Er bestaat dan ook geen twij fel aan. dat een ramp als deze •allen, die bij de luchtvaart zijn geïnteresseerd, diep geschokt heeft. De belangstelling voor het vliegen zal door deze ramp hij het publiek ongetwijfeld sterk afnemen. Wij verlangen dan ook een duide lijke verklaring, zoo schrijft het blad. Het zal de taak zijn van de in ternationale luchtvaart-organisatie, de PICAO, die boven de afzonderlijke luchtvaartmaatschappijen staat, er voor te zorgen, dat de waarheiI. hoe hard deze ook moge zijn, aan het licht komt" Van Klef fens op weg naar ons land Mr. E. N. van Kleffens vertrekt he den per schip naar Nederland, voor het voeren van besprekingen. Hij zal in de laatste week van Februari naar de U.S.A. terugkeeren. Volgens wel ingelichte kringen zal de Ned. am bassadeur te Ottawa, mr. J H. van Royen. de heer Van Kleffens als ver tegenwoordiger in den Economischen en Socialen Raad der UNO tijdelijk vervangen. luk met een Dakota van den dienst op Londen nog een geval, waarbij men sterk twijfelde aan de juiste handelwijze van den bestuurder op het kritieke moment, de tweede ramp, welke de KLM treft, heeft de maatschappij ook beroofd van één barer kundigste en betrouwbaarste piloten: Geyssendorffer, Je eerste Nederlander, die het brevet van ver keersvlieger haalde, een man met meer dan twintig dienstjaren, één van de oudste rotten in het vak, dio met meer typen vliegtuigen de lucht is ingeweest dan iemand anders. „Geys", zooals ieder van de oude garde op Schiphol hem noemde, was bovendien een zeer voorzichtig vlie ger, die nimmer risico's nam. Geen fout van piloot Al heeft het weinig zin om uit. de voorloopige berichten, welke over de toedracht van de ramp op Kastrup binnenkwamen, conclusies te trek ken, toch is het voor ons welhaast zeker, Jat het in dit geval niet een fout van den bestuurder geweest zal zijn. Het is dan ook met klem. dat wij er op aandringen, dat het officieele rapport, dat door den Rijkslucht vaartdienst omtrenr de oorzaak van het ongeval wordt opgesteld, zon der voorbehoud aan de open baarheid wordt prijsgegeven. Dat lijkt ons ook de eenige wijze om te gemoet te komen aan de ongerust heid, welke bij het reizend publiek onmiskenbaar is opgewekt. Men wil weten, om die Dakota werkelijk een ongeluksvliegtuig is en de maat schappij, die het in gebruik heeft, kan niet beter doen dan openhartig haar ervaringen met dit type van Douglas te bespreken. Laat ons hieraan toevoegen, dat Nederland niet het eenige land is, dat tegenslag met de Dakota heeft. In Amerika is de reeks ongevallen begonnen en ons land is één van de laatste in de rij. De Douglasfabriek merkt ook terdege de afnemende be langstelling voor haar eens zoo po pulaire product, al is dit niet alleen toe te schrijven aan do slechte recla me, welke het toestel haar zichzelf den laatsten tijd bezorgt. Typeerend is, dat Douglas begonnen is met een reclamecampagne, om dit type aan te bevelen als privé-vliegtuig voor den zakenman, nu de handel op de wereldmarkt in Je Dakota stil is ge worden Geïnterneerde nazi's bouwen zich een paradijs achter het prikkeldraad van kamp Regensburg Dit bleek uit een onderzoek dat in gesteld is door den commissaris van de Beiersche regeering Joseph Eder. Hij maakte melding van de volgende misstanden: Een voormalige generaal-majoor van de S.S. treedt op als adviseur voor het denazificatiehof van het kamp; Duitsche journalisten,-die zittingen van het hof bijwoonden, werden op grove wijze beleedigd door inwoners van het kamp; een voormalige divisiecommandant der S.S. heeft het toezicht op het werk in het kamp; de politie-schildwachten, die ge middeld slechts 90 mark per maand verdienen, zijn gemakkelijk om je koopen; rijke geïnterneerden hielden zich geregeld bezig met zwarten handel, waarbij zij per vracht auto aanvoeren ontvangen van buiten het kamp Eder zei. dat voormalige nazibon- zen, zich door geld wisten te verze keren van invloedrijke posten in het kamp. Zij saboteeren systematisch de pogingen van het Duitsche toezicht. In afwachting van een volledig on derzoek, is de kampdïrecteur van zijn functie ontheven Motie van vertrouwen voor Nokrasjy Nadat de Egyptische eerste minis ter Nokrasjy Pasja, in de Kamer van Afgevaardigden het besluit van de regeering om de kwestie van liet Britsch-Egyptisch verdrag aan de UNO voor te leggen, had medege deeld. hebben de afgevaardigden met 175 tegen 15 stemmen bij 6 ont houdingen een motie van vertrou wen in de regeering aangenomen. Problemen der tandartsopleiding „De tandheelkunde zal een zelf standige wetenschap moeten wor den. de opleiding der tandartsen zal gelijk gesteld moeten worden met de opleiding van artsen, apothekers en veeartsen". Dit is één der belangrijkste con clusies van een commissio van ad vies inzake de tandartsen. Oplei ding, die door den toonmaligen mi nister van O. K en W op 14 Novem ber 1945 is ingesteld. De volksgezondheid vraagt om een dringende oplossing van talrijke soc'iaal-tandlieelkundige problemen, Hiertoe zijn wetenschappelijk ge vormde tandartsen noodig, 'die, in samenwerking met do artsen, doze problemen ter hand kunnen nemen cn de belangen van hun gemeen schappelijke patiënten kunnen be hartigen. Wetenschap De commissie noemt de tot nu toe in opdracht van of door do re geering voorbereide regelingen niet bevredigend. Zij acht dit een gevolg van het feit dat men Cr voor is te ruggedeinsd te erkennen, dat de tandheelkunde zich tot een zelfstan dige wetenschap, helaas in hoofd zaak buiten Nederland, had ontwik keld. Een bloeiende tandheelkundige wetenschap met een op haar steu nende opleiding kan echter alleen worden verkregen door de tandheel kunde ook in.Nederland bij het hoo ge r onderwijs met haar zusterweten- schappen gelijk te stellen. Instelling van een faculteit der tandheelkunde is daarom noodzake lijk. Op grond van deze overwe gingen kwam de commissie una niem tot de conclusie, dat 'de regeering er toe zal moeten Generaal Wainwright, die tijdens den terugtocht op Bataan zijn zwaard verloor, ontving dit dezer dagen in zijn hoofdkwartier in Texas terug. Het wapen was gevonden naast een gesneuvelden Japanschen generaal op de Phllippijnen(P.) (Speciale berichtgeving) In voorbereiding is een rege ling, waarbij ook de gerepa trieerden zullen vallen onder de regels, die hier gelden voor oor logsslachtoffers. Dit beteekent dus, dat ook voor hen huisraad beschikbaar komt uil den na de bevrijding in beslag ge nomen voorraad, waarover de be heersinstituten het bewind voeren. Het zal hun echter niet mogelijk zijn ook maar enkele kamers en een keuken volledig te mcubileeren, want er zijn zeer veel gegadigden. Ook de Nederlandsche oorlogs slachtoffers en de politieke delin quenten, die vrij kwamen, en niets meer bezitten, komen in aanmerking bij ae verdeeling. Giral treedt af De leider der Spaansche regee ring in ballingschap Jqsó Giral. heeft bij president Martinez Barrio zijn ontslag ingediend. Reuter verneemt voorts, dat nog vier andere ministers hun ontslag ingediend hebben. Deze ontsjagaan ragen houden verband met een beweging in Spanje, die alle anti. Franco-elementen, met inbegrip van monarchisten cn enkele vertegen woordigers van het leger, wil sa. menbrengen in een regeering mei eer, breedere basis dan d'e van Oi rol Naar verluidt zal president Bar rii vandaag in Parijs besprekingen voeren over de samenstelling van een nieuwe republikcinsche regee ring. Rodolfo Llopes, secretaris-gene raa' van de Spaansche socialist! sehe partij, heeft verklaard dat so cialistlschp ministers en ministers van het Spaansche vakverbond Ui ral tot aftreden hadden gedwongen omdat zij van meening waren, dat diens politiek niet afgestemd was on de verklaring der UNO, waarin et» liet Spaansche volk een beroet gedaan wordt om zich van Franu tj bevrijden. overgaan een candidaat- cn con doctoraal examen in do tand heelkunde in to stellen, gevolgd door een tandartsexamen. Te vens moet voor do tandheelkun dige studenten do gelegenheid om tc promovceren worden ge opend. Do commissio is van oordeel, dat het wonschelijk is, gezien hot toene mend aantal tandheelkundige stu denten, aan ten minste tweo rijks universiteiten gelegenheid tot de studio in de tandheelkundo to geven. Medicamenten Het verslag van de commissio gaat dan aldus voort: „In de practyk is gebleken, dat -do beperkte bevoegdheid der tandart sen, waarbij hot voorschrijven van inwendige medicamenten cn zelfs el ke vorm van algemoene anaesthesie (verdoving) geheel verboden is. ter wijl iedere behandeling tot 'do tan den en tandkassen beperkt moet blyven, aan een goede verzorging der patiënten cn vooral aan do ont plooiing van een tandheelkundige wetenschap in den weg staat Een tandarts zal zóó moeten worden opgeleid, dat hij ver schillende ziekelijke afwijkin gen, die met do tandheelkunde samenhangen, weet te onder kennen, ten eindo de patiënten naar den huisarts, respectieve lijk specialist, te verwijzen. Ilct zal dan mogelijk zijn don tand arts een ruimere bevoegdheid te verleenen. De commissie geeft in overweging aan do volgens hot nieuwe studie plan opgeleide tandartsen de be voegdheid to verleenen: de tandheel kunde uit te oefenon." Met. de door de commissie ontwik kelde denkbeelden hebben do minis ters van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen en van Sociale Zaken zich in hoofdzaak kunnen vcrconi- gcn. Echter is in het ontwerp niet overgenomen (lo instelling van een faculteit der tandheelkunde. Hierte gen waren groote bezwaren gerezen, zoowel van de zijde van velschillen de senaten der universiteiten als van de zijde van den Onderwijsraad. Derhalve is in het ontwerp de nieuwe tandheelkundige opleiding in de faculteit der geneeskunde onder gebracht. De nieuwe tandarts zal daarin ook liet doctoraat kunnen be halen. Volgens berichten van het republi- keinsche persbureau „Antara" is er te Krian in den sector van Soerabaja een hevigen strijd ontbrand. Volgens dit persbureau zou de desa Krian op 2 Januari zijn geëvacueerd, doch de Nederlandsche legervoorlichtings- dienst heeft geen nadere gegevens be schikbaar. De lt. gouverneur-generaal en ge neraal-majoor Buurman van Vreede zijn hedenmorgen per vliegtuig naar Soerabaja vertrokken „in verband met den militairen toestand aldaar en de gevechten te Krian". Dr. P J. A. Idenburg en dr. P. J. Koefs zijn heden naar Buitenzorg ver trokken, teneinde zich van den plaat selijken toestand op de hoogte te stellen. Reisgids Ned. Spoorwegen tot 4 Mei ongewijzigd De huidige reysgids van de Ned. Spoorwegen zal tot 4 Mei ongewij zigd blijven. Teneindo eenige ver andering in de dienstregeling te kunnen aanbrengen zal een klein wijzigingsblad nr. 2 gratis verkrijg baar worden gesteld. Deze verande. ring betreft alleen den autobus dienst Zoo zal o.m. dc autobus- dienst Amersfoort—-Ede—Wagen in. gen worden gewijzigd. Het wecrsoverzicht, medegedeeld dopr het KNMI te De Bilt meldt, dat in de luchtdrukverdeeling geen wijzigingen van beteekening voor kwamen. De sneeuwzOne. die den Balkan en Oostenrijk i§ gepasseerd, lig: nu over Middon-Duitschland cn heeft gisteravond ook de grenzen var. ons land overschreden. De in tensiteit van den sneeuwval is cch. ter aanzienlijk afgenomen. Sneeuw- hoeveelhcden van betcekcnis wer dén in de afgeloopen 2 uur in ons land niet gemeld. Temperatuursoverzicht van Dins, daemorgen zeven uur: Twente 8.' Den Kelder 3, Vlis- singen 8, De Bilt 7, Schiphol 7, Eindhoven —12, Leeuwarden Eelde 5, Jüeek 13, Gilzc- Rijen 10. Parijs 9. Berlijn 11, Londen 3. Kopenhagen Oslo 3, Praan- 10, Weenen 8, Münchcn 18. Milaan 3. Zilrich 12. Meer sneeuw Weersverwachting, medegedeeld rj door het K.N.M.I /e De Bilt, gel. 1 1*0 tot Dinsdagavond, Matige, nu en dan krachtige fö wmd tusschen Noord en Oost.1 Meest zwaar bewolkf me/ plaatse- lijk sneeuw Overdag lichte lol'I matige vorst

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1