DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Technische kwesties eischen nauwgezette studie w kele weken ge leden nog geneigd goedsmoeds over de kou te praten, ja er zelfs grapjes over te maken (want welke rechtgeaarde Neder lander, ondanks zijn neiging tot kankeren, maakt' zich, zelfs onder minder gunstige omstandigheden, druk over een „beetje" kou?) thans vergaat ons langzaamaan de lust tot schertsen. De kolenkisten raken leeg en onze kleeding is veelal nog niet van zoodanige kwaliteit, dat wij de huidige pool-temperaturen met een lach 'weerstaan. Felle kou brengt nood in Europa Ondervinding der buurstaten moet worden aangewend Geen gevechten bij Krian dessa was reeds ontruimd Wil Rusland een centrale Duitsche regeering? j UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Decentralisatie der economie geëischt Begin Februari 3 mud kolen Tegenstanders van „Linggadjati" in de CG? Voorloopig meer vleesch Nederlandsche troepen zullen weer worden teruggetrokken Schoenenbonnen Memorandum aan Ontmanteling „deputies" V ertrouwensvotum voor Ramadier Telefoontje wees op sabotage Geen einde van de vorstperiode Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. V oensdag 29 Januari 1947 Nr. 556 6e Jaargang' Memorandum over Duitschland toegelicht F) E Nederlandsche delegatie, bestaande uit mr. Van Vreden- burcli, dr. Hirschfeld en mr. Lamping, heeft gisteren voor de plaatsvervangers van de ministers van Buitenlandsche Zaken der Uroote Vier te Londen een mondelinge toelichting gegeven op het Nederlandsche standpunt over de politiek t.a.v. Duitschland, zooals de regeering het in haar memorandum heeft neergelegd. Mr. Van Vredcnburch, de politieke aspect-en der problemen behandelend, zei o m., dat Nederland in een onjrun. stige positie tegenover Duitschland staat en wel om twee redenen: (a) doordat Duitschland immer de machtiger mogendheid is ge weest en fb) doordat Nederland, als lager ge. legen land. automatisch de on. gewenschte gevolgen heeft te dragen van alles wat in Duitsch. land verkeerd is gedaan, of wel door handelen of wel door nala ten. De eerste conclusie van de Ne. derlandsche regeering is daarom, dat er dringende noodzaak bestaat voor een nauwgezette, in samen, werking uitgevoerde bestudeering van de technische kwesties door een college van deskundigen, wer_ kende in overleg, met Nederland, sche collega's. Secundaire kwesties Haar tweede conclusie luidt, dat het vredesverdrag een clausule moet be vatten. volgens welke alle kwesties van secundair belang, betreffende drai nage, landontginning e.d. moeten wor den onderworpen aan een bindende arbitrage in alle gevallen, waarin het onhvogel'iik blijkt tot een rechtstreek, sche overeenkomst te komen. De derde conclusie is. dat de kennis en de ondervinding betreffende Duitschland, die door de nabuursta- ten is opgedaan, moet worden aange. wend voor het vinden van een oplos, sing van de eerste phase van het pro. Het ligt in de bedoeling Donderdag a.s. een bon van de brandstoffenkaart aan te wijzen, waarop dan begin Februari drie eenheden brandstof be schikbaar zullen worden gesteld. Vele kolcnhandelaars zullen niet in staat zijn, dezen bon in zijn geheel te honoreeren. Van regeeringszijde zal worden gead viseerd, met den beschikbar.cn voorraad zooveel mogelijk men sehen te helpen. Ook zal men niet trachten voorraad te vormen maar alles in het werk stellen om de beschikbare brandstof zoosnel mogelijk naar den verbruiker te vervoeren. Nu de vorst opnieuw is ingeval len en de wateiwegen weer on bruikbaar zijn geworden, blijft onze kolenpositiu zeer zorgelijk. („Het Parool") „Nederland-Indonesië" blijkt ongerust Het bestuur van de Vereeniging „NederlandIndonesië' 'heeft bot volgende telegram gericht aan den minister-president dr. L. J. M. Beel, bestemd voor den ministerraad: ,.Het bestuur der Vereeniging Ne. derland-Indonesië, vertegenwoordi gend alle progressief denkende Ne. derlandcrs en Indonesiërs \an uit- eenloopende politieke richting en maatschappelijke overtuiging in ons land, heeft met toenemende onge rustheid en stijgende bevreemding kennis genomen van den aard der benoomingen, welke thans geschie den of in voorbereiding zijn ter uit. breiding van de commissio-gene- raa! en ter vervanging van den blijkbaar weldra aftredenden luite- nant-gouverneur-generaal." „Hot bestuur is van oordeel dat door aanwijzing van tegen standers der huidige regee. rings-politiek, die politiek in gevaar wordt gebracht en de met moeite door de commissie- generaal in haar onderhandeiin. gen verwezenlijkte vertrouwens basis wordt teniet gedaan." „Het bestuur spreekt als zijn overtuiging uit, dat slechts zy, die, gelijk geformuleerd door den miois- ter.prësidont in zijn rede in de Eer ste Kamer, con arnore achter de regeeringspolitiek staan, in aanmer king dienen te komen voo verant. woordelijke functies bij de uitvoe. ring der basis overeenkomst en ver zcekt de regeering met nadruk door vasthouden aan dit beginsel do loyale uitvoering der regeeringspo litiek te waarborgen." bleem, waarvoor de wereld tbans ge. plaatst is. Hjj wees er verder op. dat de Duit. sche Westgrens van 'het grootste be lang is voor Nederland. De Neder, landsche regeering is van mecning, dat, voordat een conferentie in optima forma kan worden bjjeen geroepen, bijeenkomsten van deskundigen daar aan vooraf moeten gaan. Economische aspecten Dr. Hirschfeld behandelde do eco nomische aspecten. Hij deelde mede, dat de Nederlandsche regeering van meening is, dat de volgende begin, selcn, neergelegd in de verklaring van Potsdam, moeten worden onderschre. ven: a: De Duitsche economie moet zoo spoedig als practisch mogelijk is gedecentraliseerd worden, tenein de de huidige overmatige conccn. tratie van economische macht, zooals in het bijzonder in kartels, syndicaten, trust en andere mono polistischc groepeeringen wordt belichaamd, te elimirreercn; b: Tijdens de bezetting moet Duitsch. land behandeld worden als een economische eenheid; c: Het verrichten van herstelbe talingen moet geschieden onde voorbehoud van voldoende hulp middelen om het Duitsche volk ii staat te stellen zonder hulp van buitenaf te bestaan. Duitschland moet in de economische samenwerking van Europa worden in. geschakeld. Op de bonnenljjst, welke Donderdag wordt bekend ge maakt, zal weer een extra bon voor 100 gram vleesch voorko men voor diegenen, die een A-, B- of C-kaart hebben. Eenigen tijd geleden moest dezle extra bon vervallen, omdat in de wintermaanden daarvoor niet voldoende vleesch beschikbaar was. Thans is het o.a. tengevol ge van een ruimer aanbod van slachtvarkens mogelijk dezen bon voorloopig weer aan te wijzen. TE Batavia zijn berichten over zware gevechten bij de bezetting van de dessa Krian bij Soerabaja tegengesproken. De mili taire woordvoerder heeft meegedeeld dat de T.R.I. de dessa reeds vóór de Nederlandsche actie had ontruimd. Slechts drie compag nieën namen aan de actie deel. De commissie-generaal heeft ver. klaard: „De gebeurtenissen te Soe rabaja, evenals soortgelijke gebeur tenissen te Medan, Palembang en Pïtaa'ng" zTjn in eerste instantie een gevolg van bet van republikeinsche ziido nog steeds uitblijven van een duidelijk bevel tot staken van het vuren cn van een behoorlijke nalQ. ving van dat bevel. Het ligt niet in de bedoeling dit gebied in te lijven bij het bezette gebied. De Nederlandsche strijd krachten kuDnen worden terugge trokken, wanneer een regelmatig bestuur za| zijn hersteld." In Medan heeft zich na de bereik te overeenstemming de republikein, srhc regent Moenar in de Neder landsche zóne gevestigd om het contact te vergemakkelijken, zoo heeft de militaire woordvoerder te Batavia nog meegedeeld. Reeds geruimen tiid werden de Nederlandsche posten in Soerabaja regelmatig door republikeinsche troepen beschoten, 7.00 deelde -ie militaire woordvoerder te Batavia mee Om hieraan een einde te ma ken zagen onze troepen zich ge noodzaakt het vuur te beantwoor. den. Aangezien het vuur echter steeds nauwkeuriger gericht werd, de republikeinen maakten hierbij ehruik van Nederlandsche staf. kaarten, waarop de Nederlandsche stellingen nauwkeurig waren aan gegeven en die beschikbaar waren gesteld tijdens de onderhandelingen over de uitvoering van het bestand richtte prof. Schermerhorn zich een brief tot Sjahrir, waarin hij eisehte. dat het artillerievuur op 25 Januari zou moeten zijn geëindigd, anders zouden van Nederlandsche zijde tegenmaatregelen genomen worden. Door omstandigheden werd deze eisch op 22 Januari te Soerabaja bekend, zoodat tegenmaatregelen on 23 Januari werden voorbereid. De T.R.I. scheen echter deze tegen maatregelen te vermoeden, en out. ru/mde de dessa KriamSidoardjo. B'j erkenningen van Nederlandsche ijde vontf pien slechts enkele Chi- neezen en Indonesiërs, die mede deelden, dat de rest van de bevol king met wapengeweld door de PR.I. was verdreven. De suikerfa. briek „Krian" werd geheel vernield. Een gewonde Krian Sidoardjo is toen bij afwezigheid van republikein sche autoriteiten op verzoek van de achtergebleven inwo ners door de Nederlander^ be. zet. Er was dus geen sprake tan een grootscheepsche mili taire actie, aangezien er slechts twee compagnieën werden in gezet en slechts één Nederlan der door sluipschutters licht gewond. Marine-vliegboot bij Bali verongelukt Een Catalina-vliegboof- van den ma rine-luchtvaartdienst is op 26 Januari bij Gillimancrek (Bali) verongelukt. De sergeant-vlieger L Muller kwam hierbij om het leven- de overige le den van de bemanning en drie van de vier passagiers werden gewond. Een passagier bleef ongedeerd. Sergeant Muller is inrrtiddels reeds begraven. De gewonden zijn met de „Piet Hein" naar Soerabaja gebracht, waar zij in I het marinehospitaal worden ver pleegd. Hun toestand is bevredigend. In Februari zijn de no's 3, 6 of 9 geldig liet C. D. K. deelt mede, dat de uitreiking van schoenenbonncn aan hen, wier stamkaartnummer eindigt op het cijfer 5 en die tus- schen 1 Januali 19i5 en 1 April 1946 geen schocnenbon hebben ontvangen, op Zaterdag 8 Febru ari eindigt. Dit geldt eveneens voor ben wier 6tamkaartnum:ner reeds werd aangewezen, doch die bun schoenenbon nog niet hebben afgehaald. Na 8 Februari zal op de In 1946 aangewezen nummers van de stamkaart onder geen enkele voorwaarde meer uitreiking van schoenenbonnen plaats hebben. In aansluiting aan hetgeen ge publiceerd werd over de verstrek king van een schoenenbon aan hen, die sedert 1 Aprli 1946 geen echoenenboii op de cijferaanwij- wijzing hebben ontvangen en der. halve nog in het bezit zijn van bon 614 van het inlegvel wordt het volgende medegedeeld. Van 17 Februari af zullen de distributicdiensten op plaatse lijk nader te bepalen dagen een schoenenbon uitreiken aan hen, wier stapikaartnum- mer eindigt op de cijfers 8. 6 of 9, voor zóóver zij nog in liet bezit zijn van den inlegvel bon 614. Dit zijn dus degenen die thans zoo dringend schoenen noodig hebben, dat zij niet kunnen wach ten tot zij volgens het laatste cijfer van hun stamkaart aan do beurt komen, Ti Dr. Herman B. Baruch. de nieuw be noemde ambassadeur der Vcreenigde Staten in TTcderland Dr. Baruch is niet alleen diplomaat, maar ook een geneeskundige van grooten naam. Soekawati in Nederland Soekawati, president van Oost- Indonesië is per Skymaster op Schiphol aangekomen. Hij werd ver. welkomd, namens den minister van overzeesche gebieden door den heer J. M. Kiveron, secretaris-generaal van het departement. Ook de burge meester van Amsterdam, mr. A. J. d'Ailly gaf van zijn belangstelling blijk. Soekawati deelde mee nog niet te weten, hoe lang zijn verblijf in Ne derland zal duren. Hij heeft het voornemen zich over eenigen tijd naar Parijs te begeven om zijn aldaar vertoevende echtge. nor te en kinderen te ontmoeten. Gezamenlijk zullen zij dan de te rugreis naar Indonesië aanvaarden. Umma wenscht Soedan zelfstandig Jagoeb Osman, de officieele ver tegenwoordiger van de Soedanee- sche UMMA.partij in Engeland, hoeft verklaard, dat zijn partij en het onafhankelijkheidsfront op volle digi onafhankelijkheid van den Soe dan zullen blijven aandringen. On danks het besluit van Egypte om de aangelegenheid aan den Veilig, hcidsraad voor te leggen. Militaire bespreking te Djokja Naar het republikeinsche persbu reau Antara mededeelt, z'un te Djokja karta de hoogste militaire leiders van de republiek ten huize van Soekarno b'o'een gekomen ter bespreking van het militaire accoord. dat thans on langs te Batavia is bereikt. By" deze bijeenkomst waren Soe karno. Mohammed Hatta. Sjarifoedin en Soedirman tegenwoordig. De republikeinsche regeering heeft besloten om het KNIP (voorloopig In. donesisc'i parlement) veertien dagen na de onderteekening van de ontwerp. ereenkomst van Linggadjati b'ucen te roepen, VLEESCH VOOR NEDERLAND De 'Vereenigde Staten hebben oor Nederland en overzeesche ge- bicdsdeelen 6.568 ton vleesch be schikbaar gesteld. VLIEGTUIGONGELUK IN IRAN Uit Teheran wordt gemeld, dat een Perzisch legervliegtuig van het type Tiger Moth" is neergestort. Beide piloten kwamen om het leven. rSntjERgsi De president van Oost-lndonesië. Soekawatit$ Dinsdagavond per vliegtuig op Schiphol aangekomen. De heer Soekawati^ln gesprek mcf den heer K. M. Hamelink, den pas benoemden minister van Financiën in Oost Indonesië. (P) Red. en Adm.t Snouckaerüaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Nada^ een motie van wantrouwen tegen het kabinet van Ramadier met 544 tegen 47 stemmen werd verwor pen, heeft de Fransche Nationale Ver gadering een vertrouwcnsmotic met 543 tegen 18 stemmen aanvaard. motie van vertrouwen in het nieuwe kabinet werd practisch auto matisch aangenomen. De minder heidsgroep in de M.R.P. blijft weer spannig en wachf, af. welke bevoegd heden uiteindelijk aan den commu- nistischcn minister van nationale de fensie, Billoux, zullen worden ver leend. Do regeering heeff eon wetsont werp in voorbereiding, waarbij zijn bevoegdheden aanmerkelijk worden beperkt. Zooals Ramadier zeide. zullen do ministers van marine, leger en lucht macht het recht hebben om een bij eenkomst van den oppersten oorlogs raad bij te wonen, terwijl den pre mier in politieke aangelegenheden, betrekking hebbend op hef leger, het laatste woord blijft voorbehouden. De benoeming van een commissaris voor de voedselvoorziening wordt binnenkort verwacht. Alle verorde ningen hieromtrent zullen door den eersten minister en de vijf ministers van staat, die alle partijen van de coalitie-regeering vertegenwoordigen, onderteekend worden. J~AE Londen zijn gisteravond de memoranda van de USSR, Noorwegen en Joegoslavië over het vredesverifrag met Duitschland in gediend. Het kernpunt van het Sowjet- Russische memorandum over de to volgen werkwijze bij de be sprekingen over het vredesver drag met Duitschland is het voorstel, om denzelfden weg te volgen als bij do eerste vijf vredesverdragen met Italië en de Duitsche satellieten. Volgens deze regeling zouden de vier groote mogendheden een ont. werpverdrag opstellen, in dit geval na het hooren der kleinere mogend heden. Vervolgens zou een vredes. conferentie worden gehouden, zoo als verleden zomer te Parijs, om het ontwerpverdrag te bespreken. Kef voorstel van de Sovjet.Unie is nu om op deze conferentie een Duit sche regeering te hooren. Daarna zon als tevoren het ontwerpverdrag ter aanvulling naar den raad van ministers van buitenlandsche zaken gaan. Het. uiteindelijke verdrag zou dan door Duitschland en de gealli eerde mogenheden worden onder teekend. Terloops opgemerkt De Sowjet.Russische toespeling op het raadplegen van een centrale Duitsche regeering waR terloops in deze algemeeno verklaring over de procedure ingevoegd en vormt geen onderdeel van een verklaring over don toekomstigen vorm van regee ring in Duitschland. Toch hechten Londensche waar nemers veel waarde aan Goescf's opmerking over een centrale Dui sche regeering, die als een defini tief stelling nemen van Sovjet-Rus sische zijde wordt beschouwd tegen ile door den Amerikaanschen am bassadeur Robert Murphy geuite zienswijze. Deze. had namelijk voor zijn vertrek uit Berlijn verklaard, dar liet laten teckenen van het vre. dr.sverdrag niet Duitschland door welke toekomstige regeering van Duitschland ook ongewenscht zou kunnen zijn. Men beschouwt het ook als een belangrijke aanwijzing, dat de Sowjet-regeering evenals do Poolsche delegatie eer een ge- centraliseerden dan een gcdecentra- Isicerden regeeringsvorm voorstaat. Sneeuwstormen Dinsdagavond woedde een hevige sneeuwstorm over Europa en de Britsche eilanden. Voor het eerst in vele jaren viel er sneeuw op de Scilly-eilanden. die aan de Zuidwest kust van Engeland liggen. In Groot-Brittannië hield de vorst aan, kustschcpen konden niet uitvaren, we gen waren onberijdbaar door de opgehoopte sneeuw en er ifïocsten noodmaatre gelen worden getroffen met het oog op den aanvoer van levensmiddelen voor verafgelegen plaatsen. Op de scholen in Lon den. waar het zes dagen achter elkaar gesneeuwd had. waren veel leerlingen absent, waarschijnlijk ten gevolge van de griep. Kou blijft In Parijs maakte het me teorologisch instituut be kend. dat de koude min stens tot 2 Februari zou aanhouden. Ook - hier heerschte griep en lagen de ziekenhuizen vol. Zelfs in dé Fransche Rivièra, het traditionecle Europeesche toevluchts oord in den winter, zou volgens de weerberich ten toenemende sneeuw val te verwachten zijn. Ook in Noord Italië ligt sneeuw en de spoorlijn van Rimini naar Nova Feltria was voor den tweeden ach tereenvolgenden dag ver sperd. In het Zuiden was het zachter, met plaatselijk regen. In Duitschland bracht de koude vertraging bij de ienazificatieprocessen. daar wegens het gebrek aan ko len de „Spruchkammern" in Wiesbaden en andere plaatsen gesloten moesten worden. In Berlijn hebben de be trokken autoriteiten mede gedeeld. dat de koude het automatische telefoonver keer in de war had "ge bracht, daar de smeerolie bevroren was. Vele dooden De Britsche bezettings autoriteiten deelden mede, dat tusschen 1 en 24 Jan. in Hamburg 37 slachtoffers van de koude waren geval- en en in Sleeswijk-Holsteip 21. In Portugal zijn door he vige koude en zware sneeuwstormen reeds zes personen om het leven ge komen cn verscheidene hui- ren beschadigd. JOEGOSLAVIË doet in zijn me morandum onder meer de volgende voorstellen: Onmiddellijk begin van dp uitleve ring van volledige Duitsche fabrie ken. De rest van het beschikbare deel van de Duitsche handelsvloot en van schepen voor de binnenwate ren voor herstelbetalingen bestem men. Het vormen van een commissie van onderzoek om don stand van liquidatie van Duitsche activa neutrale landen te onderzoeken. Het beschikbaar stellen van Duitsch be zit in de westelijke bezettingszones van Oostenrijk voor herstelbetalin gen. Joegoslavië staat liquidatie van Pruisen en het overnemen door Duitschland van 100.000 minder heids-Duitschers in Joegoslavië voor. Politieke eenheid NOORWEGEN acht het noodzake lijk een strikte contröle te handha ven over hot politieke en econo mische leven van Duitschland voor een beperkte periodo na het teeke nen van het vredesverdrag, ten einde te voorkomen dat Duitschland weer een gevaar voor den wereld vrede wordt. In het bijzonder acht het deze contróle noodzakelijk voor de zware industrie in het Ruhr; bied. De beperkingen in Duitsch land moeten echter beperkt blijven tot een duidelijk afgebakende pcri- ode.- Noorwegen is voorts van meenin; dat Duitschland als een politieke eenheid moet blijven bestaan: een verdeeling in kleinere staten zou een overdreven nationaliteitsgevoel der Duitschers wakker roepen. Verdere Noorsche verlangens zijn een decentralisatie van het Duit sche bestuur in het bijzonder van de politie. Volledige demilitarisatie, heropvoeding tot democratie. Zoo dra de Duitsche economie weer ex port toelaat moet deze naar de ge allieerde landen gaan als deel van de herstelprestaties voor de oorlogs schade. Noorwegen wenscht voorts dat het Duitschland verboden wordt deel te nemen aan de walvischvaart en dat ook de Duitsche trawlvis- scherü aan banden wordt gelegd. Ramp op Kastrup Het bleek later van geen beteekenis Bij het verhoor, dat de commissie van onderzoek inzake de vliegramp met de Dakota-PH TCR heeft afge nomen is bevestiging verkregen van geruchten, darf tien minuten vóór het ongeluk plaats had, liet kantoor te Kastrup van de Deensche brigade voor eerste hulpverlecning een ge- heimzinnigen tclefonischen oproep kreeg. Degene, die opbelde zeide, dat hij namens de luchthaven sprak en wil de weten, hoe gehandeld moet wor den, indien zich op het vliegveld een ongeluk mocht voordoen en hij verklaarde voorts, dat do autori teiten van de luchthaven een lijst van telefoonnummers aanlegden, die bij een evcntueele vliegramp konden worden opgebeld. Nadat men den aanvrager geant woord had, hing deze op. Ofschoon zij sabotage vrijwel uitgesloten acht, is de commissie van onderzoek be gonnen deze aanwijzing na te gaan Opheldering Een later bericht meldt, dat het geheimzinnige telefoongesprek voor de vliegramp te Kopenhagen thans is opgehelderd. Het is gevoerd door een employé van een benzinefirma op het vliegveld Kastrup. Deze was bezig aan het opstellen van een lijst van telefoonnummers voor gebruik in geval van nood. In de Dinsdag gehouden trekking van de Ned Staatsloterij vielen op de nummers 9358 en 19714 prijzen van f 1000 Rijksloonen niet gelijk aan particuliere De minister van Binnonland- sche zaken deelt in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Ka mer mede. dat bij do overwegin gen, welko het kabinet tot de huidige -verbetering der ambtena rensalarissen hebben geleid, zoo veel mogelijk rekening is gehou den met de sociale belangen van het overheidspersoneel. Daarbij moesten echter beperkingen wor den aanvaard. Het kabinet erkent dat een volledige aansluiting aan het salarispeil in de particuliere bedrijven niet mogelijk is, doch meent oveneens. dat bet gevaar, dat zeer bekwame rijksambtena ren hun weg naar het particu liere bedrijfsleven zoeken, niet geheel door een .zoodanige aan passing te voorkomen zou zijn. In München vroor het 29 graden In do luohtdrukvcrdeeling is eèn geringe wijziging gekomep, welke overigens geen einde aan de vorstperiode maakt. Het lang gerekte hoogedrukgebied, dat zicji uitstrekt van West Rusland tot ver op den Atlantischeïi Oceaan ten Westen van Schotland, is in twee stukken uiteengevallen. Do kern van het eene deel bevindt zich boven Zuid Zweden, de kern van het andere gedeelte ligt mid den op den Atlantischon Oceaan. Zij zijn gescheiden door een voro van lagen luchtdruk, die zioji uitstrekt van IJsland over Ier land naar Spanje. Deze wijziging in de luchtdruk- verdocling had tot gevolg, dat do wind 111 ons land draaide, waar door droge en koude lucht werd aangevoerd. De bewolking nam af cn de temperatuur kan, ten gevolge van nachtelijke uitstra ling sterk dalen. Vooral in het Zuid-Oosten van het land kwa men lage temperaturen voor. In Beek (vliegveld Zuid Limburg) daalde de temperatuur tot 10 gra den onder nul, ondanks het feit, dat dit station gelegen is op een hoogen heuvel. Lage temperatuur Plaatselijk in de dalen tusschen do heuvels zal de temperatuur nog veel lager zijn geweest, even als dit in België het geval was, waar in de Ardennen hier cn daar ongeveer 18 graden vorst werd gemeten en in Noord Oost Frank rijk. waar de temperatuur tot 20 laaide. De laagste temperaturen van West Europa worden gcmeUl uit Beieren. Münc]ien meld do hedenmorgen 29 graden. In Noord-Duitschland waren de emperaturen minder laag. Zoo roor het te Berlijn niet meer daji 13 graden, in Hamburg Fl graden. De Oostelijke winden dreven de koude steeds vérder in Westelijke ichting over de Britsche eilan den. Zelfs in Ierland komt thans 'orst voor. In Engeland daalde de temperatuur, na zwaren sneeuwval, belangrijk. Londen, meldde hedenmorgen 12. In ons land kwamen om acht uur de volgende temperaturen oor: Twente 13, Den Helder 10, Hissingen —8, De Bilt—13. Schip hol 14, Eindhoven 13. Lceu- arden 10, Groningen (Eelde) —9, Zuid Limburg (Beek) 16 vliegveld Gil ze Rijen 15. Strenge vorst Weersverwachtingmedegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, gel- dig ,ot Donderdagavond. 1 Enkele overdrijvende wolken, velden, waaruit plaatselijk centre sneeuw. Aanvankelijk zwakke la ter weer toenemende Oostehjb wind Meest strenge vorst.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1