DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Twee Palestina - conferenties tegelijk in Londen Groote nood heerscht in getroffen gebied .Enkhuizerverdonkeremaande de tweede vorst-periode Prijscontrole moet krachtig worden voortgezet Geen boter! JEWISH AGENCY WENSCHT BRITSCHE GARANTIE Verhooging accijns op gedistilleerd Bon voor 3 mud brandstoffen Mijnwerkers gaan Zondag werken Hetiry Hauck neemt ontslag Vastgesteld roer is de oorzaak „Organisatie wederopbouw leidt tot verstarring en bureaucratie" ,Onze oudste" wordt negen Vrijheidsparodie', Een stad te koop Wind blijft Oost Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of Aper kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Donderdag 30 Januari 1947 Nr. 557 ó^Taargang Red- en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER T^E Londen zijn op het oogenblik twee conferenties over de -*• Palestijnsche kwestie aan den gang. Bevin en Creech Jones, minister van*overzeesche gebiedsdeelen, spreken beurte lings met de Arabische leiders en de vertegenwoordigers van de Jewish Agency. Ben üoerion c.s. weigeren aan de officieele confe renties deel te nemen, tenzij de Britsche regeering redelijke garanties geeft. De delegatie van het Joodsch Bureau, waartoe David Ben Goe- rion. Mosje Sjeztok en anderen behooren, heeft gistermiddag op een bijeenkomst te Londen niet de Engelsche afgevaardigden ter conferentie over Palestina een duidelijke uiteenzetting gegeven van het Joodsche standpunt. Van Britsche zijde waren aanwezig Bevin. Creech Jones, resp. minis- te* van buitenlandschc zaken en van overzeesche gebiedsdeelen, en Norman Brook kabinetssecretaris. Ofschoon deze besprekingen offi cieel buiten het kader van dc eigenlijke conferentie over Pales tina vallen, is er een enge relatie tusschen beide. De houdinc van dc Joodsche leiders is reeds be kend: zi| eischen. dat Engeland terugkeert tot de beginselen van de Balfourverklarmg, d.w.z. de vestiging van een Joodsch Natio naal Tehuis. Ook willen zij op heffing van de beperkende bepa lingen over Joodsche immigratie en landwinning. De conferentie tusschen dc acht Arabische afgevaardigden en de Britsche regeering zal Donderdag middag in Saint James' paleis worden hervat. Men verwacht, dat de conferentie, die Maandag na een korte openingszitting voor onbepaalden tijd werd verdaagd, in een nieuw stadium zaï komen wanneer de Arabieren het Engel sche commentaar hooren op de Arabische voorstellen over de toekomst van Palestina, die in October 1946 voor de verdaging van de conferentie werden inge diend Britsche oplossing In officieele kringen tc Londen wijst men op de mogelijkheid, dat de Britsche regeering. in geval van een mis ukking der conferen tie, een eigen oplossing aan de UNO zon kunnen voorleggen. Men legt er evonwei den nadruk op, dat de Britsche regeering een eigen plan ongaarne bekend zal maken. indien er zelfs maar een geringe kans bestaat, dat Joden en Arabieren onderling tot over eenstemming komen. Een derge lijke '.mogelijkheid wordt nu ech ter als zeer gering beschouwd. Het wordt onwaarschijnlijk ge acht, dat de Britsche regeering zich geheel van het Palestijnsche vraagstuk zal afmaken door het mandaat zonder meer aan de UNO over te dragen. Een derge lijke gestie zou beschouwd wor den als een tekortschieten in de erantwoordelijkhedcn van man dataris. Staat van beleg? Naar in Jeruzalem uit betrouw bare' bron vernomen wordt, heeft de Palestijnsche reecring maatre gelen genomen om den wettelij- ken staat van beleg in ongeveer een derde gedeelte van Palestina in te voeren. Majoor Collins, van wien giste ren ten onrechte werd gemeld dat hij door de Irgoen was vrij gelaten, is thans toch terecht. Ilij werd Woensdagavond in bewus- teloozen toestand in Jeruzalem gevonden. Later op den avond is majoor Collins naar het regceringshospi- taal te Jeruzalem vervoerd Vol gens zijn verklaring aan de Pa- leistijnsche politie werd hij tij dens de 78 uur van zijn gevan genschap zeer slecht behandeld, Zijn toestand is zorgwekkend. De inwisselingsbon op de bonkaarten Het CDK deell mede. dat ook op de bonkaarten K, L, O en P 703 in den linkerbovenhoek een bon met den naam der betreffende bonkaart voorkomt. Tegen inlevering van dezen bon zal men t.z.t. onder over- legging der stamkaart de nieuwe bonkaart voor voedingsmiddelen K, L, O, of P 705 ontvangen. De ambtenaar van den distributie- dienst zal bij de uitreiking der nieu we bonkaart dezen „inwisselings bon" van de bonkaart 703 verwij deren. De „inwisselingsbon" moet dus aan de bonkaart bevestigd blij ven. Op losse bonnen zal geen nieu we bonkaart verstrekt worden. DEZE WEEK: Bonnenlijst voor het tijdvak van 2 tot en mot 15 Februari. Bonkaarten KA, KB, KC, 701 (strook no. 4) R91 brood; 800 gram brood 592 brood; 400 gram brood 591 boter. 592 boter: 125 gram margarine of 100 gr. vet 592 boter: 250 gram margarine of 200 gr. vet 591 melk: 4 liter melk 592.593 melk: 3 liter melk 591 vleesch: 100 gram vlecsch 592 vleesch: 400 gram vleesch 592 Algemeen: 200 gram kaas 593 Algemeen: 125 gram koffie 591 Algemeen: 50 gram thee 595 Algemeen: 100 gram bloem 59—1 B Reserve: 1000 gram broo.l 59—1 C Reserve: 800 gram brood Bonkaarten KD, KR 701 (strook no, 601 brood: 800 gram brood 601 boter: 250 giam boter 1 602 boter: 125 gram margarine 100 gr. vet 601 melk: 12 liter melk 601.602 vlecsch: 100 gram vlecsch 602 Algemeen: 100 gram kaas 601 D Reserve; 800 gram brood 601 E Reserve: 500 gram bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid) 602 D Reserve: 100 gram bloem of kindermeel (niet uit xyst be reid) Tabakskaarten T GS 2 rantsoenen tabaksartikelen (geldig t/m 8 Februari) Bonkaarten MA, MB, MC, MD 701 (strook no, 4) 594 brood: 800 gram brood 594 boter: 250 gram boter 594 margarine: 250 gram margarine of 200 gr vet 594 melk: 5 liter melk 591 vleesch: 300 gram vlecsch 595 vleesch: 100 gram vleesch 594 kaas: 200 gram kaas Op 6 Februari zullen nog bonnen worden aangewezen voor suiker, ver. snaperingen en tabak. 4) of Iedereen krijgt één ei per week Het aantal eieren, dat in 1947 voor lederen volwassene beschikbaar zal kunnen worden gesteld, schat, men op zeventig. Hieronder zijn ook de ver werkende industrieën begrepen, zoo als beschuitfabricage enz. In ieder geval zal er naar worden gestreefd, één ei per week te ver strekken Dit zal dus neerkomen op één ei per week per persoon. Daar de aanvoer niet altijd regelmatig is, zp het kunnen voorkomen, dat er soms twee eieren per week, soms niets, beschikbaar zal zijn. („Hef Parool") De Centrale Adviescommissie op de prijspolitiek heeft enkele interessante mededeelingen ge daan over den arbeid, die op het gebied van de prijsbeheersching is verricht. Voor aardewerk zijn lagere prijzen vastgesteld dan tot nu toe golden: kop en schotel f 0.30, een bord mag 0.21 kosten, een melkbeker 0.23. Helaas komen deze artikelen in nog onvoldoende hoeveelheid op de markt. Over enkele weken zal oen boekje verschijnen, waarin do vastgestelde prijzen van alle mo gelijke artikelen bekend worden gemaakt. Dit boekje zal tevens een practische handleiding beval len voor de huisvrouwen, die zij bij haar inkoopen kunnen gebrui ken. Voor meubelen is een prij zen regeling vastgesteld, die echter door gebrek aan mede werking tot dusverre niet kon worden ingevoerd. scherming van de kosten van het levensonderhoud. De maximum-prijzen voor win tergroenten. die oillangs zijn vast gesteld, zijn belangrijk lager dan die tot dusverre golden. De com missie bleek verder van oordeel dat de prijzcncontröle met toene mende kracht moet worden voort gezet. Hout is duur Grote zorg baart do grond stoffen-voorziening. Wanneer men bedenkt dat bet hout in het bui tenland momenteel ongeveer ze ven maal zoo duur ie als voor den oorlog geeft dit een indruk van wat dit voor dc prijzen der houtwaren moet beteekenen. Wanneer men bedenkt, dat ten dcele met behulp van de schat kist gelukt is om bij een verdrie voudiging van den hjnolieprijs den prijs van zeep practisch con stant te houden dan mag hieruit geconcludeerd worden dat de overheid ernst maakt bij do be- In dc tweede kamer is een wets ontwerp ingediend, waarin wordt voorgesteld het accijns op gedistil leerd tc verhoogen van f 275 tot f 320 per hectoliter, herleid tot de lerkte van 50 Gedistilleerd is nu in den vrijen han del gebracht. Verwacht wordt, dal daardoor het verbruik zal stijgen tot het peil van 1939. Dc opbrengt wordt begroot op f 6.4 millioen. Lovink geen opvolger van Van Mook? Naar „Het Parool" verneemt heeft de bekendmaking van het voornemen der regeering om de benoeming van dr. A. H. J. Lovink tot Gouverneur- Generaal als opvolger van dr. H. J. van Mook »e bevorderen, in den kring van de Partij van den Arbeid ern- stigen tegenstand opgewekt. De regeering zou dit voorne men dan ook laten varen. Wel worden thans voor de vervul ling van het hooge ambt andere na men onder wie die van e-n der ministers uit het laatste kabinet-Ger- brandy genoemd, doch van eeni- gerlei beslissing kan nog niet worden gesproken. Petroleumbonnen voor Februari Het C D.K. deelt mede, dat de on derstaande bonnen van de kaarten voor petroleum voor kookdoelein- den of verlichting gedurende de maand Februari 1917 elk recht ge en op het koopen van vier liter pe troleum: Kaarten UA 611: bon A 13 t.m. 16. Kaarten LIB 611: bon B 07 en BOS. Kaarten UC 611: C 04 en kaarten UD611: bon DOS en D 09. Voor het tijdvak van 3 Februari t-m. 15 Maart 1947 de bonnen 591 en 601 algemeen zijn aangewezen voor het koopen van 2 liter petro leum. Prins Bemhard heeft aan EngelschePoolsc/ie en Nederlandsche offi cieren van de lucht strijdkrachtendie zich bij de bevrijding van ons fond en tijdens den oorlog hebben onderscheiden, Woensdag te Soestdijk eere- teekenen uitgereikt. De Poolsche vice-luchtmaarschalk M. lzycki, ontvangt het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. (P.). Zaterdagavond, zong Grace Moore, de Amerikaansche zangeres die op het vliegveld Kastrup verongelukte, nog met groot succes in de K.B.-hallen tc KopenhagenAan hef slot van liaar concert werd zij met bloemstukken overladen. Met ingang van 1 Februari zal bon 65 van de brandstof- fenkaart T 606 tot nader aan kondiging recht geven op het betrekken van totaal drie een heden vaste brandstoffen. Inlevering van dezen bon is reeds met ingang van 31 Jan. mogelijk. Het rijkskolenbureau deelt in verband met deze bonaanwijzing mede, dat dc handel, als gevolg van de vorst, over geringe voor aden beschikt. De aflevering van le aangewezen drie eenheden zal lus practisch geheel moeten ge schieden uit de aanvoeren ge durende de resteerende maanden van liet stookseizoen. Ten einde zooveel mogelijk gezinnen te hel pen is voorgeschreven, dat de handel hij aanvoer van vaste brandstoffen dient te beginnen met één eenheid. Bij alle mijnbedrijven in Zuid- Limburg is een bekendmaking opgehangen van den beheerder der mijnen, waarin hij mede deelt, dat op Zondag 2 Februari gelegenheid zal bestaan voor alle mijnwerkers, om geheel vrijwillig, te komen werken in verband met den kolennood, die op het oogenblik in ons land heerscht. De vier vakorganisaties der myn- werkers hebben zich in verband hier_ mede tot alle mijnwerkers gericht, waarin zij hen dringend aansporen Zondag aan bet werk te gaan De Nederlandsche Spoorwegen van hun kant zullen alles in het werk stellen, om. nu het vervoer te water is uitgevallen dc geproduceerde steen, kool por trein te transportceren. Met de kerkelijke autoriteiten is overleg gepleegd, de bisschop van Roermond verleende dispensatie aan de mijnwerkers om op dezen Zondag te werken. Ook Molotof teekende Molotof heeft Woensdag de vredes verdragen met Italië, Bulgarije, Fin land, Hongarije en Roemenie namens de Sowjet-Unie geteekend, aldus meldt Radio Moskou Op 10 Februari zullen de verdra gen tijdens een officieele plechtig heid ook te Parijs worden geteekend door den Sowjet-ambassadeur in Frankrijft. Bogomolof. Henri Hauck, Fransch rappor teur van de sociale commissie der UNO. onderbrak gisteravond de debatten in de commissie met den uitroep: „Ik neem ontslag!'\ waar op hij onder stomme verbazing van de afgevaardigden de zaal verliet. Na veertien vergaderingen heeft de commissie practisch niets be reikt Volgens rooster moet haar werk ongeveer Zaterdag voltooid zijn, hetgeen wil zeggen, dat het rapport van Hauck uiterlijk Vrij dag gereed moet liggen, Hauck verklaarde, dat een rapporteur on mogelijk een rapport kan samen stellen. wanneer er niets te rap porteeren valt en de commissie voortdurend haar besluiten op schort ^ooocoooccocccoccoaxooooocoooococcooocooooocc. Ramp op Kastrup Ir. M. P. Eskildsen. voorzitter van de commissie, die een onder zoek instelt uaar de oorzaak van de r.amp op het vliegveld Kastrup bij Kopenhagen, heeft thans ver klaard, dat hoogstwaarschijnlijk het niet verwijderen van den roer- kla'.inp de oorzaak van deze ramp U geweest. Hij voegde er aan toe, dat verscheidene lieden den klamp aan het vliegtuig hebben zien bevestigen. Wie bet hoogte roer heeft vastgezet is nog niet uitgemaakt. De politie te Kopenhagen heeft meegedeeld, dat op 5 Februari in het openbaar een aanvang zal worden gemaakt met ecn officieel Deensch onderzoek over do ramp op Kastrup. Minder lading De drie Scandinavische landen hebben verzocht de lading van de Dakota's te verminderen. Men schat, dat deze vermindering een verlies aan inkomsten van tien duizenden ponden sterling per half jaar zal beteekenen. Het is niet uitgesloten dat Ham burg in de toekomst als tusschcn- station voor de tochten naar Ko penhagen zal worden gebruikt. Gemeen te-besturen constateeren RUIM vijfhonderd vertegenwoordigers van door oorlogs geweld getroffen Nederlandsche gemeenten, die gisteren te Nijmegen bijeen waren, hebben in een uitvoerige resolutie hun toenemende ongerustheid geuit over den gang van zaken bij her stel en wederopbouw. Zij constateerden, dat bijna twee jaar na beëindiging van den oorlog, in de gemeenten, van welker bestuur zij deel uitmaken, nog steeds grooten nood heerscht. Hoewel zij zich bewust zijn van de enorme moeilijkheden, waar mede de regeering tc worstelen heeft en zij zelfs vêrvuld zijn van grooten eerbied voor den gewel digen arbeid, welke de regeering verricht, meenen zij toch als hun oordcel te moeten uitspreken, dat de onbevredigende ontwikke ling bij herstel en wederopbouw het gevolg is van de wijze, waar op de wederopbouw is georgani seerd. Zij zieiL niet voorbij dat door den omvang van den nood de centrale overheid buitengewone bevoegdheden moet hebben, doch zij stel den vast, dat algcheele cen tralisatie noodzakelijkerwijs moet leiden tot verstarring en bureaucratie. Rechtsonzekerheid Het is dringend noodzakelijk, aldus deze gemeente-bestuurders, dat op korten termijn een wette lijke regeling tot stand komt die een einde maakt aan de bestaan de rechtsonzekerheid der gemeen ten en waardoor de gemeenten weer de plaats verkrijgen, welke zij steeds bij don bouw van stad en dorp hebben ingenomen. Teleurstelling heeft het gewekt dat nog steeds groote onzekerheid bestaat over dc vergoeding van oorlogsschade, zoowel voor pu bliekrechtclijke lichamen als voor particulieren. Prinselijk paar voor de microfoon Het prinselijk paar heeft toege stemd in een radio-vraaggesprek over de blijde gebeurtenis. Het zal heden avond om achf uur over beide zen ders worden uitgezonden (Van onzen correspondent) DE Bilt heeft gezegd: over drijvende wolkenvelden, waaruit hier en daar eenige sneeuw valt. Voorts matige tot strenge vorst. De Enkhuizer- almanak, 352ste jaargang be rekende voor 24 tot 27 Januari sneeuwbuien, voor 2729 Jan. nevelig weer en verwacht lichte vorst op 30 Januari. Maar op straat baggeren de menschen door de sneeuw, de Noordooster wakkert aan, de schipbruggen worden uit de rivieren genomen vanwege het drijfijs en in huis en op kan toor begint het kolentekort meer en meer te nijpen. We hebben sinds 1940 eenige erva ring opgedaan met koude win ters en kolengébrek en het ziet er naar uit, dat deze ervaring ons weer te pas zal komen. De voorspellingen zijn intusschcn niet van de lucht. De koude De cembermaand, welke De Bilt keu rig voorspelde, bracht de eerste echte winterperiode. Zoo bar was het, dat de Elfstedentocht reeds was aangekondigd, al kon die niet doorgaan, omdat deze eerste koude inval nog niet berekend was op een deelneming van acht tot tiendui zend man. De tweede winterperio de. die begin Januari viel, regist reerde weer temperaturen, die tot zeer strenge vorst behooren. En nu zitten we midden in den derden „Russischcn" win ter, ditmaal met sneeuw, „nachtelijke uitstraling", die omdat er sneeuw ligt meer kou de brengt, dan anders het ge val zou zijn en hoogedrukgebie- den in het Noorden en Oosten, die op aanhouden van de koude duiden. De geleerden hebben gezegd, dat de winters kouder worden en je zou zeggen dat er iets in zit. Optimistischer De Enkhuizer-almanak is optimis tischer geweest. Wij noteeren voor Januari: regenachtig, opklarend kouder, regen en wind, betrokken, guur, veranderlijk koud, stormach tig en dan voor 2426 .Januari sneeuwbuien, die na een tijdje van mist op 30 Januari de.... tweede winterperiode zullen inluiden. Een kerte dooiperiode zal dan Maandag 10 Februari even verlichting bren gen, maar het blijft goed winter weer tot 25 Februari. Niet om het ecn of ander. De Enkhuizer-almanak voor spelt het weer sedert 1595 en heeft zijn methode de laatste jaren zelfs gemoderniseerd. Maar de tweede kude-periodc, dio ons kolenvoorraadjc geniepig heeft opgevreten, is door den F.nkhuizer verdonkeremaand. En dat is niet eerlijk, want er stond voor Januari niet aange geven, dat we zuinig moesten zijn met onze kolen. We zijn er ingeloopen! Hetgeen bew'ust, dat de voor spellingen omtrent het weer toch maar met een korreltje zout moeten nemen. De weervoorspellers op lan gen afstand zijn niet zoo goed als de korte-baan ridders. De Bilt wint het van Enkhuizen. En daarom mag de lezer een zucht van verlichting slaken, want Enkhuizen voorspelt een triesten zomer. Het blijkt mo gelijk dat Vrouwe Zon en heer Pluvius den weervoorspellen- den almanak een voet dwars zetten. Als dat reeds gebeurt in Januari, wanneer de zon weinig kracht heeft in ons goe de land, hoeveel meer kans heb ben we dan niet in de zomer maanden. Dit jaar kunnen wé alleen maar wél varen bij een fiksche ruzie tus schen het weer en den „Enkhuizer", waarbij we eerlijkheidshalve willen toegeven, dat we in dat geval het mooie weer te danken hebben aan den weervoorspeller Waarvan acte! Want het is met den Enkhuizer- almanak als met de beroemde da dels van Hassan, zijn voorspellingen zijn grooter, dan ze in werkelijkheid zijn. 71 GROEN verjaart Bcatrirdn I oudste dochter in ons Prinsc 'tic gezin. Die verjaardagen op Soestdijk zijn blijde familiefeesten, In de Nederlandsche bioscoopthea ters heberi we deze week daar weer van kunnen meegenieten. En nu, nu in blij verwachten -ome gedachten bij dit gezin vertoeven, gaan onze herinneringen terug naar die Janu arimaand, waarin de spanning steeg en eindelijk een uiting vond in oen W feestvreugde, zooals ons land maar elden kent. Na met vreugde te zijn begroet, hebben onze liefste wenschen haar vergezeld en omringd vooral in de ja, en, waarin zij ver van ons wan. En zij vergezellen haar verder. Wg hopen, dat het jaar dat zij binnen gaat een blij jaar zal zijn. rijk aan kindervreugd en onbekommerd. Daarin zal ook ons volk zijn blijd schap beleven. Zij dringen dan ook aan op een spoedige wettelijke regeling, waarbij als principe dient te wor den aangenomen, dat de oorlogs schaden een nationale last zijn. Materialen Bij de toewijzing van materialen moeten <le getroffen gebieden voorrang hebben en de regeering dient er voor te zorgen, dat deze toewijzingen ook geëffectueerd worden. Ook bij de verdeeling der te bouwen woningen dienen do geteisterde gemeenten voorrang tc hebben. Men stelde verder vast dat het algemeen belang zqowol als dat der getroffen gemeenten het best gediend worden door do Verconi- ging der Nederlandsche gemeen ten bij den wederopbouw in to schakelen. In de vergadering, waar hier boven weergegeven resolutie is aangenomen, hebben mr. P. J. Oud, mr. Ch. Huslinx. J. M. A. C. van Dongen, ir. H. B. J. Witte en mr. J. v. d. Dussen, respectievelijk burgemeester van Rotterdam. Nij megen, Aardenburg. Bergen op Zoom en Hengelo (O.) het woord gevoerd. Onderzoek in Polen? zegt Vandenberg Senator Arthur Vandenberg. d® voornaamste republikeinschc \yoord- voerder van het Amerikaansche Congres, waar het buitenlandschc zaken betreft, heeft in den Senaat dc jongste Poolsche verkiezingen „een noodlottige parodie van vrij heid cn democratische werkwijze" genoemd. Hij verzocht om onmid dellijk overleg tusschen dc rcgec- ringen van de USA. Engeland en dc Sow jet-Unie om achter de waarheid te komen. Na cr op gewezen tc hebben, dat de USA, de Sowjet-Unie en Enge land reeds bij de overeenkomst van Jalta besloten hadden, dat vrije ver kiezingen in Polen de onvermijde lijke prijs waren van dc oprichting van 'n voorloopige Poolsche regee ring, verklaarde hij zich bereid dc leiding op zich te nemen bij ecn spoedig onderzoek naar den gang van zaken bij de verkiezingen. Hij wenschte deze aangelegenheid alleen op vreedzame wijze aan tc pakken, maar gaf toe, dat het een moeilijke taak was om een protest in tc dienen zonder de Poolsche be volking zelf in moeilijkheden tc brengen. Vandenberg acht het ech ter noodzakelijk een volledig© proef te nemen met de beschuldigin gen van het ministerie van buiten landschc zaken cn de waarheid on der oogen te zien. Post zal weldra weer „expresse" bestellen De expresse-bestelling van dc pos terijen zal binnenkort weer volledig worden ingevoerd Aldus deelt de minister van Ver keer mede In zijn Memode van Ant woord aan de Eerste Kamer betref fende de begrooting der PTT. waarin hij de verzekering geeft, dat met Mie ten dienste staande middelen er naar gestreefd wordt den vooroorlogschen toestand bij de posterijen zoo snel mogelijk te herstellen. In de gisteren trekkinq van de Ned. terij viel op nummer pi ijs van f 1000.—. gehouden Staatslo- 21996 een In enkele regels Onder de vele dingen, die de Amerikaansche lcgeradministratie als overtollig regceringsbezit te koop aan biedt, bevindt zich een geheele stad. Dragerton genaamd, in Utah. Deze stad werd In 1943 gebouwd om onder dak te bieden aan de employés van een kolenmijn te Geneva, dat op onge veer 15 k.m. afstand ligt. Poolsche resultaten De officieele uitslag van de Pool sche verkiezingen luidt: Democrati sche blok (regeeringscoalitie) 394 ze tels, Mikolajczvk's boerenpartij 28 zetels; Arbeiderspartij 12 zetels; On afhankelijke boerenpartij 7 zetels; onafhankelijke Katholieken 3 zetels. Een stad overstroomd Een groot gedeelte van de Turk- sche stad Adrianopèl is overstroomd doordat enkele rivieren buiten hun oevers zijn getreden, tengevolge van hevige stortregens. Duizenden bur gers verlaten de stad. In het, wcersovcrzich* van 29 Ja nuari. medegedeeld door het K.N.M.I. le De Bilt. wordt gemeld, dat in dé luchtdrukverdeeling slechts geringe wijzigingen voor kwamen. De kern van hoogen druk over Zuid-Zweden behield in haar centrlm een barome terstand van 1029 millibar, terwijl een tweede kern zich midden op den Atlantischen Oceaan bevindt. De depressie-activiteit over het Middellandsche Zeegebied bleef be staan. waardoor de wind over West- Europa Oostelijk bleef. De lucht, die thans over Polen wordt aangevoerd, vertoont echter niet nleer die uiterst lage temperaturen van eenige dagen geleden, waardoor de vorst in onze omgeving een dieptepunt gepasseerd is. De maximumtemperaturen waren Woensdagmiddag in ons land gemid deld 6 graden onder nul Zonnig weer Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt, gel- ki dig tot Donderdagavond. Nevelig, vrij zonnig weer met iö dechts hier en daar enkele wol- -I keuvelden Zwakke tot matige g Oostelijke wind. Strenge tot ma- '-qz vorst

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1