Directeur Reinigingsdienst plechtig geïnstalleerd Twee meesters Cultureel Centrum KOEIEN LOEIEN OM SCHILLEN! Raadsoverzicht 435 burgemeesters „weggezuiverd" Barfoes weer gegrepen Uitspraken Centr. Eereraad Van Gogh-expositie Parijs Donderdag 30 Januari 1947 3 STADSNIEUWS Weth. Spiekermann en Koopman voeren het woord In één der gebouwen van den Rel- nigiflgs- en Ontsméttingsdienst, dat feestelijk met groen en vlaggen was versierd, werd do heer G Huffels .Woensdagavond op plechtige wijze geïnstalleerd als directeur van ge noemden dienst. In zijn openingswoord wees wet houder Spiekermann op zijn af scheid. nli ongeveer een jaar gele den. De heer Spiekermann zeidc een tegenstander te zijn geweest van de samenwerking tusschen Gemeente werken en den Reinigingsdienst. Het heeft hem verheugd, dat wethouder Koopman tot hetzelfde inzicht is ge komen. Vervolgens dankte de lieer Spiekermann den heer Koopman voor het werk, dat deze in een moei lijken tijd heeft verricht. De heer Spiekeimann, die den heer Huffelé heeft loeren kennen en waardeeren, wenschte hem geluk met de benoe ming en hoopte op een goede samen werking*, waarna hij enkele*woorden tot het aanwezige personeel richtte. Wethouder Koopman zeide in een gesprek, dat hij eenigc tijd geleden, inet den heer Duffels heeft gehad, te hebben gemerkt, dat er iets niet klopte. De indruk, dien do hr Koop man van den dienst kreeg, was niet bevredigend Met ingang van 1 Januari 1947 is de Reinigiugs- en Ontsmetlings- dlenst weer zelfstandig geworden, aldus de heer Koopman, en er wacht den directeur een zeer be langrijke taak, die waarschijnlijk nog belangrijker zal wórden. De heer Koopman noemde het verheu gend, dat de heer Huffels directeur is geworden. Hij wees op den voor uitgang, die cr wederom is to be speuren, temeer, daar een groot ge deelte van de hygiënische toestan den in de gemeente Van den Reini gingsdienst afhangt. Voorts wees de heer Koopman op het centrale vervoer, dat nog uit gebreid zal worden en volmaakt kan worden, op Je méchanisaliedienst en op dc afvoer. Vooral dc mechanisa tie van don dienst oil do wijzo van afvoer noemde de lieer Koopman zeor grootc. problemen. Een belang rijk gedeelte van zijn rede besteed de 'do wethouder aan dc mogelijk heden voor ontspanning en ontwik keling van het, personeel, die de hoer Huffels. waar wethouder Kobpman van overtuigd was, lot een aardige oplossing zal kunnen brengen. Aan het slot van zijn rede wenschte de lieer Koopman dc familie Huffels Van harte geluk. Namens het personeel van den Reinigings- en Ontsméttingsdienst voerde mejuffrouw J Riksen het woord. Zij wehsclitc den heer Huf- Niet altijd Icve.'t de samenwer king van twee grootc kunstenaars zoo mooie ï'ésullaten op als op dc negende abonnemonts-u it voering van „Amicitia". een somtenavond van clen pianist Willem Andrice- sen en den cellist Carel van Leeu wen Boomkamp. Reeds de inzet met do voor het melodie-instru ment virtuoos geschreven sonate in C van Luigi Boccherini toon- cle's cellisten volledig meester schap van de langgetrokken can tilene tot de eaprieieuzc typisch rococo-achtige omspeling, waar toe de sympathieke uiterst be scheiden pianist een soberen har monischer! achtergrond leverde. Willem Andriesscn kreeg daarop de gelegenheid in Beethoven's Waldstein-sonate zijn volle tech nisch kunnen en artistieke mees terschap to toonen. Men kan toisschieii opmerken, dat de klankverhoudingen tusschen de rechter- on de linkerhand, niet altijd juist waren, dat tegenover de puntige bassen zich de om spelende dissant-passages niet steeds konden handhaven, {waar bij men ook in de moeilijke acoustiek van depzaai den schul digen factor zou kunnen zoeken). Ken feit is, dat Andriessen naast de forsche grepen wonderlijk rag fijne tegenstellingen plaatste on daardoor in verbinding met do kennelijk berekende, maar na tuurlijke klankeconomio een hol der structureel beeld van dit giootsche work der piano-littera tuur ontwierp. Dat deze twee meesters ook in werkelijk samenspel bij volwaar dige partijen even gioot waren, toonden zij vervolgens in Debus sy's sonate en in Brahms' eerste cello-sonate. Muziekhistorisch wordt do auditie van deze twee werken bijzonder interessant, als men bedenkt, dat juist een halve eeuw tusschen de jaren van hun geestelijke geboorte ligt: 1863— 1915, waarbij het laatromantiache werk met dc langoureuze melo- diegangen en klassieken vorm niets van z'n op open en verborgen polyphonie stoelende jeugdkracht blijkt te hebben verloren voor al ale het met dien heerlijken ge leiden musiccerdrift wordt ge bracht als door deze twee kunste naars. Bij deze overdenking blijkt echter ook. dat de latere, verso berde en streng consequent wer kende Debussy voor \elen van ons nog een groole onbekende is, ofschoon men in melodie en struc tuur een zekere verwantschap met het 20 jaar oudere strijkkwar tet van 1893 zou kunnen consta- tceren. Vooral voor de meester lijke vertolking van dit werk zijn wij Carel v. Leeuwen Boomkamp en Willem Andriessen dank ver schuldigd. hetgeen ook de groote schare luisterenden tot een even hartelijk applaus bracht als na dc andere werken, een applaus dat tot 'slot tot een ware verdien de ovatie groeide. H. M. S. fels een prottigen en Utngdurigen diensttijd toe, waarbij zij do volledi ge medewerking van liet personeel toezegde. Nadat zij don scheidenden wethouder Koopman en den terug keerenden wethouder Spiekermaun had godankt voor het vele werk, dat zij in het belang van den 'dienst heb ben verricht, overhandigde zij den heer Huffels een fraaie leeslamp. Aan mevrouw Huffels en haar doch ter werden bloemen aangeboden. Tenslotte dankte mejuffrouw Rik sen o.ni. het Gemeente-Ensemble, dat onder leiding van den lieer Th. van Doorn, voor beschaafde muziek zorg droeg Het heeft den heer Huffels, die hierna het woord voerde een groot genoegen gedaan, dat de Reini gings- en Ontsméttingsdienst weer zelfstandig is geworden. Hij dankte het gemeentebestuur en de beide wel houders daarvoor. Vervolgens bracht de hoer Huffels Je moeilijke en droevige bezettings jaren in herinnering. Hij stond en kele oogenblikken stil bij een vijftal leden van bet peisoneel, dat tenge volge van dc oorlogshandelingen het leven heeft gelaten. De lieer Huffels sprak den wcnsch uit, dat zich spoe dig de gelegenheid moge voordoen, een hcrdenkingstecken voor hen op Ie richten. Na dc bevrijding, aldus do lieer llttffels, heeft dc dienst zich weer vrij snol ontwikkeld, waarin de wel houders ecu groot aandeel heb ben gehad. De heer Huffels was er van overtuigd, dat de dienst van onze gemeente den toets met andere groote gemeenten zeer zéker zal kunnen doorstaan. Hij richtte ver volgens een woord ian dank aan het adres \«n het college van B en W. De heer Huffels hoopte voor do personeelsaangelegenheden een be- grootingspost te kunnen maken. Zij hebben zijn volle aandacht. Tenslotte dankte hij den heer Koopman, die do belangen van dén Reinigings- en Ontsméttingsdienst op oprechte wijze heeft behartigd. Men bleef hierna nog geruimon tijd gezellig bij elkaar. Polowedstrjjd ging niet door Dc polowedstrijd Neptunus Amers foort tegen Neptunus Arnhem, wel ke gisteravond in het Sportfondsen- bad te Amersfoort gespeeld 2oü worden, ging niét door. De Arnhem mers zijn nu reeds voor den tweeden keer, niet opgekomen. Amersfoort 4 won van Den Dolder De uitslag van den wedstrijd Amersfoort 4Den Dolder 1 is 64. De persoonlijke uitslagen zijn: 1. Roosma (zw.)Tas 10 2. Overmarsvan Biezen 01 3. Rijndersv. Ravensteijn 01 4. Drs. de WeyérWijers 10 5. KerstenTh. van Driest 10 6. BuurlageMersie 10 7. Oudendijkdr. Houtgast l-0 S MeervoortStol 01 9. Van DamCh. van Driest 01 10. Van DoornRoozendaal 10 6—4 Burgerlijke stand Geboren: Mariene I-Iilge, d v P S Pel's cn G Gevêke; Anton Hendrik, 7. v A M Bokkêl'S en A C van Jen Berg; Petrus Noibêrtu* Maria z v A E Th Kooien en D M C J Ditzhuij- zen; Theodnor Gijsbertus, z v W L van den Bedem en II L Schoonder- beck. Martha Wilhelmina Mal la. d v S .1 \nn Eijkefenburg en M P C van Dijk; Antonlus Maria, z v G A den ÖttJen en M M Hiïhorst. Gehuwd: A Stollc cn T Klde: J C van den Bergh -en M G Broekhof; If W Buis en G C van Dijk: J L IF Wolters cn G van der Hoef; G Ovorecm cn P Onlerdelindon. De brandweer zet z'c/t „scherp". De sneeuwval in ons land verhoogt In aanzienlijke mate het slipgevaar voor voertuigen. Dc btandiveer voorziet daarom de autobanden van anti-slipkettingen (P.) Noteert U even Grand: Boemelstudenfen. 2.30, 6.45 en 9 uur. City: De 2atiger van Leningrad. 2.30, 7 en 9 Uur. Rembrandt: Jón ongeluk. 2.30 cn 8 uur. 30 Jan. Ned Vr. Electr. Ver. Lezing met lichtbeelden door dhr. Püpstia 's Prinsenhof S uur. 31 Jan. Bert Brugman's Marionet, tcnthcatcr, Kath. Amersfoort, Amicitia 8 uur. „Juliana"-avond. Marktaai 7.30 uur. N.V. Volkshuisvesting. Buiten,, gewone >ergadering van aandeelhou ders Monopolc, 4 uur, ,,De Stichlschc Heuvel": Zat._, Zon., en Woensdagavond dansen van 811 uur. Zon.middag 2.306 uur. Dancing van 't Hul: Zat._, Zon., en Woensdagavond 811 uur dansen. Zondagmiddag 36 uur. Acad. de Dnnse: lederen Zondag dansen van 36 cn 811 uur. Politie-varia EeD werkgever, die cle arbeids wet had overtreden, we.'d be keurd. Er werd een persoon be keurd, die op de openbare straat zong. zonder daartoe gerechtigd te zijn. In de Langestvant ontstond een schoorsteenbrandje door een uilen schoorsteen. Van een auto, die voor de woning van den eigenaar stond geparkeerd, werden een reserve wiel cn een bund ontvreemd. Soest De commissie voor liet in onze gemeente tc stichten cultureel centrum, besloot aan den heer Dudok, architect tc Hilversum, te verzoeken, nadere plannen te ma. ken voor den bouw van een mo nument. ter herdenking van dc in den oorlog 19401945 gevallen sol daten, verzetstrijders e-u. Dit mo nument zal moeten bestaan uit een gebouw, hetwelk als recreatie, oord dienst zal doen. Daarin zullen o n. moeten voor komen een zaal van oUO600 per sonen; tooncoli'uimte *?n balcon, twee kleine zalen voor lezingen c d. cn een openbare leerzaal. Bo vendien zal aandacht moeten wor den besteed aan voldoende par keerterrein, terwijl een mooi plantsoen liet geheel zal moeten verfraaien. Tn de kelderruimten zullen kegelbanen on een schiet baan worden aangelegd. Tiet ligt in dc bedoeling voor een cn ander een stichting in het leven te roe pen. Het bestuur van deze stichting zal gekozen worden uit de burge- Xjj-commissie, één lid zal door het gemeentebestuur worden aange wezen. Plaatselijke vètecnigingen die in de toekomst van het cen trum gebruik willen maken, kun nen reeds thans adhacsie betuigen met de ontworpen plantten bij het secretariaat van het cultureel centrum, Stecnboffslraat 5 alhier. Een jaar motorclub „Soesterberg" De Motorclub „Soesterberg" heeft 'hanj' éénjarig bestaan op bij zonder luisterrijke wijze gevierd* 's Middags werd een film ver toond voor de kinderen der leden; 's avonds kwamen de leden met hun dames in Hotel Huis ten Mal ve. Medewerking verleenden, be halve een keur van eigen krach ten, dc Ekbro's, Koos v. cl* Velde als confcrcnicêr cn bullieidcr, de hnrmonii avlstuoos II. Verkerk cn de band van Joe Krijnen. Aanwezig aren o.n. dc l eer J A. Luijf, gemachtigde van den Buremccstcr van JSocst; dc heer C. Leenheer, voorzitter dor nfd. Utrecht van de K.N-M V.; dc heer J. Bovee uit Amersfoort cn het bestuur van de Motorclub „Soest". De voorzitter wens op de activi teit en de levensvatbaarheid van de motorclub „Socstcl'ber", hij huldide de renners voor hun pres taties in liet afoloopen jaar, waar van de PësüjtfUèn te bezichtien zijn in do ctnlae van den heer Haars. waar alle prijzen en foto's eÖldlêÖl'd zijn en riep alle unnwe- zien op. voort te werken aan den bouw der Motorclub. Burgerlijke stand Geboren Hendrik Volleert, z v. R Otter en II. Cazemier. Marum'; Con stance Johanna Geralda Mërgriet, d. v. H. J v. Hal en W, M. Smoolenaars, Sparrenlaan 16; Geraldine, d. v. G. Spijker en P. N. M. Starink. Juliana- plan 4 Emma Maria, d. v. E J. Dirk- se en F, dc Groot, Birkstraat 67. Wil helmus Maria. z. v. M G. Eggen- kamp en H. W v. d. Weide. Burg. Grothestraai 15: Necltje, d. v H. G. v. cl. Broek en A. Smit. Birkstraat 50: Cornells Gijsbertus. z v. A. Lanser en J. A Luik, Soesterêngweg 8. Gehuwd: 'AT. v. Hoinsveld, 26 jaar en A. Oosterga, 22 jaar Nieuweweg 75. Overleden: Maartje Sluis. 68 j., geh. met W. F. Bühman. Birkstraat 89; Catharina Heeremans. 83 jaar, wed. v. C. Uijtendaal. Steenhoffstraat 47; Gerarda v. Doorn. 81 jaar, orig Steenhoffstraat 46; Margaretha S. Köeris, 52 jaar, wed. v. A. Boeldagen'. Korte Hnrtweg 7. SPD ook in Russische bezettingszone? Dr. Kurt Schumacher, de voor zitter van de sociaal democrati sche partij in Duitschland (SPD, heeft gisteravond op een perscon ferentie te Berlijn meegedeeld, dat hij in de afgeloopcn dagen besprekingen heeft gevoerd over de mogelijke toelating van zijn partij in dc Sowjet-russische zóne. Hij voegde er evenwel aan toe geen contact te hebben gehad met de Sowjetrussische bezet tingsautoriteiten en de leiders der socialistische eenheidspartij (SED). Hij hoopte binnenkort het cen trum der SPD uit Hannover naar Berlijn te kunnen verplaatsen en de invloedssfeer der partij tot ge heel Duitschland te kunnen uit breiden Een- beslissing daarover kan spoedig van de zeicte der Sow. Jetautorlteiten tegemoet worden gezien. Volgens Schumacher kan geen centrale Dultsche regeering wor- den gevormd zonder toelating van dt SPD in het oosten. Irgoen laat Britsche gijzelaars vrij Majoor Collins cn rechter Wind- ham, die door do Irgoen Zwai Leoomi als gijzelaars waren ont voerd, zijn weer vrijgelaten, na dat Joodsche instanties 6en drin guild beroep op de verzetsgroep bad gedaan. Met JoodsCh bur. had uit naam van di- JoodëOhfe gemconscbap onmiddellijke en onvoorwaarde lijke invrijheidstelling genischt \an de beide ontvoerde Engel- scheidt In do verklaring werd gezegd, dat de ontvoering barbaarsch was en dat de ontvoerders „krankzin nige desperados" zijn. die zich buiten de beschaafde Joodscho gomeennchap In Palestina heb ben gesteld. Ook het rabbinaat had een be roep gedünn op de Irgoen „in naam van de heilige wet"; het was ondertcekend door de opper- rnbijnon. Isaap Ilerzog en Ben Zion G'eziel. In zeer scherpe bo- woordingen werd tegen de ont voering stelling genomen met dc verzekering, dat het gehëele Jood sche Volk rlonr deze daad té schande werd gemaakt. Opnieuw wordt een vliegtuig van de Chinoesche nationale luchtvaart maatschappij vermist, ditmnftl met eon bemanning van twee Amerika nen en 24 passagiers, onder wie 9 buitenlanclschc missionarissen. Het toestel vloog van Ilankou, naar Tsjoengking. De „Kotn Inten" zal Vrijdag 31 lanuari te Rotterdam aankomen met 160 gewonde en zieke militairen van landmacht, marine cn Ned.-Indlsch le- Hcel'Zweden röUtct over clen nood lot tigen dood. van prins Gustuaf Adolf. In velo uiinjeêfëtalages zint ir.cn het portret, van den prins, ge drapeerd met dc Zweedse/ie vlarj cn bloemen Gooi geen biefstitk in den vuilnisbak r P)E laatste zitting a an den Ge- meenteraad, voorafgegaan door van prijzenswaardige openhartig heid getuigende opzienbarende pu blicaties van B. cn W. over aan zienlijke overschrijding van eredie ten dóór den Dienst van Openbare Werken, heeft met een ruk dezen gemeentelijken dienst in het brand punt dor openbare aandacht ge bracht en aangetoond, dat zij niet fuiictionneert zooals dit mag wor den verwacht. Voor ingewijden was dit overigens al geruimon tijd geen geheim. Tn verscheidene zettingen van den gemeenteraad is Openbare Werken en wat daarmee verband houdt al ter sprake geweest en in besloten commissies ergaderingen. waarin de deskundigen zich vaak heftig roerden, zijn heel wat harde noten gekraakt. Het lijkt ons good deze nöele zaak thans in zijn kern samen tc vatten. Er is gesproken over fou ten van de directie van Openbare Werken. Hot is hard om liet to zeg- treil, maar daarmee is bedoeld: de d.reeteur. Hij is de man geweest, die de al of niet te begrijpen of te erontsehuldigen fouten heeft gemaakt en het is goed zijn beleid te scheiden van de werkzaamheid d*»»- nauw met hem samenwerkende, in het directorium zitting hebbende, andere ambtenaren. E directeur van Openbare Wer ken is in September 1945 in dienst der gemeente Amersfoort getreden, op aanbeveling van ir. Verhey, die sinds de bevrijding de directie waar genomen had. Met den nieuwen functionaris kreeg de gemeente een oi\ iel ingenieur in haar dienst, die in vorige functies zijn belangrijke bekwaamheden had getoond en van uien men terecht groote verwach tingen mocht koesteren. De eerste fout is al geweest, dat men dezen man al direct heeft over belast, al is dit dan ook gebeurd op zijn eigen verzoek en zelfs op zijn uitdrukkelijk verlangen. Behalve de vroeger gescheiden diensten van Openbare Werken en Bouwtoezicht droeg men hem ook nog dc leiding op over de Reiniging en de Brand weer. De nieuwe directeur was een am bitieus man. liet is hem in zekeren zin juist zoo gegaan als velen van nrs. die in den oorlog niet tot ont plooiing Iconden of wilden komen en nu eindelijk de kans zagen met al hun lang opgekropte energie aan het werk te gaan. Psycholo gisch gezien is de directeur dnnr min of meer het slachtoffer van ge worden. Hii liep met groote ideeën rond cn wilde die op crrootscheep- st he wijze verwerkelijken. Maar daarbij heeft hij te hoog gegrepen Men moet zich daarbij vooral renli- seeren, dat bij zijn optreden na den oorlogsehaos het gemeentelijk °.npa- rnrr nog niet, tvas gpennsolideerd, dat de gemeentelijke overheid nog niet normaal functionnoerdé en dat zich langen tijd het gemis deed voe len aan een definitief hpnoemden. de gemeente en haar apparaat met krachtige hand leidenden burge meester. |~")E nieuwe directeur heeft geen kans gezien het gehoele appa raat van de onder zijn leiding geren trnliseerd© gemeentediensten dusdanig in de hand te houden, dat het efficient funetionneerde. Daarbij hreft ook de tegenkanting, die hij ondervond en waarvan hii minach tend. maar met onderschatting placht te «preken, haar rol ge speeld. De directeur kreeg grontere bevoegdheden dan pen zijner voor gangers en dat heeft hij verscheide nd! kwaad bloed gezet. En.ziin ka rakter was er niet naar om deson dnr.ks den „getapten" man te wor den. De tegenkanting kwam zoowel uit ambtelijke kringen als van par ticuliere zijde. Vele voorzichtige Amersfoorters vonden, dat de direc- tour het „te hoog in het hoofd" had en ze waren bevreesd, dat hij dc ge meente op hooge kosten zou japen. De directeur wist dit en daarom streefde hij er naar zijn bcgrootin- gen aan den lagen, soms erg lagen kf.nt te houden, waardoor hij de moeilijkheden erschoof, net zoo lang tot ze als een lawine over hem heen kwamen. directeur van Openbare Wer- kon streefde cr naar zoo veel mogelijk werken in eigen beheer *e deen uitvoeren. Maar Amersfoort bezat, daartoe geen geëigend appa raat. Dc directeur, met. zijn veel omvattende ideeën, dacht zoo'n ap paraat uit den grond fc kunnen stampen. Daartoe had hij nok de door hem geïntroduceerde organisa tie van den pli( hthrandweer noo dit", waarvan de leden tevens inge schakeld moesten worden in do uitvoering van gemeentelijke wer ken Het eigen behoor, zooals de "di recteur van Openbare Werken dit dacht door te voeren, met een zoo goed als geïmproviseerd apparaat, móést duurder worden Jan uitvoe ring door met gespecialiseerd perso. nee! werkende ervaren particuliere aannemers. liet moet gezegd worden, dat het eigen beheer, zooals dit door dc gemeente Amersfoort den laatsten tijd is toegepast, in vele opzichten een mislukking is geweest. Her eigen beheer on zich zelf mits in bepaalde gevallen en op de juiste wiize toegepast behoeft daarmee overigens nog niet veroordeeld te zijn. De ontwikkeling bij Openbare Werken is pijnlijk voor onze stad en r.ipf het minst voor den betrokken me* werklust bezielden en vele ca pacitoiten hezittenden direoteur Wij vragen ons af.of de verant woordelijkheid niet voor een deel terug valt op de gemeentelijke overheid en wenschen met nadruk vast te stellen, dat zeer veel te ver klaren is uit de büzondere moeilijk heden, die de na-oorlogsche tyd ook vcor het gemeentelijk apparaat van Amersfoort heeft gebracht. IJET zal goed zijn dit. hoofdstuk 1 1 voor onze gemeente thans af te sluiten. Het vraagstuk eigen beheer or particulier bedrijf zal opnieuw or.dre het oog gezien moeten wor den. En ook zal de dienst van Ge nu entcwerkcn mooten worden ga- reorganiseord. De Reiniging is «I een aparte dienst geworden. Mis schien kan do Brandweer onder Openbare Werken blijven en kan Ook cle combinatie inet Bouwtoe zicht worden gehandhaafd. Er moet echter een wöl afgebakende verdoe* ling der bevoegdheden komen, zoo- daj ieder weet voor welke taak hij riecies staat. In dit verband vraagt men zich af juist niet het oog op de belangrijke stadsuitbreiding, die te wachten staat of het geen aan beveling verdient het bureau van den stadsarchitect zelfstandig te ma ken. rechtstreeks onder het college van B. en W„ waardoor ook naar buiten de voornamelijk schoppende niet uitvoerende taak van den stadsarchitect voldoende duidelijk wordt. Wij zijn er van overtuigd, dat het probleem Openbare Werken de vol Ie aandacht heeft van Burgemeps ter en Wethouders en dat vooral oi.zc nieuwe burgemeester, dip de voorgeschiedenis alleen ..uit de stuk ken' 'kent. er al zijn energie aan zal geven, temeer daar de uitbreiding ver Amersfoort, tot veel grootore stad hem zeer na aan het hart gan' Wi| golnovcn. dat de oplossing van het prohleem aan ons huidige ooi Inge terzijde gestaan door een aan tal terdege deskundige raadsleden, ten volle is toevertrouwd De open hartige, waarlijk democratische wij ze, waarop het enllege de kaarten thans op tafel heeft gelegd bewijst dar het de verantwoordelijkheid n'ef schuwt en wettigt de verwachting, dar het de. thans ten volle onder kende moeilijkheden, door doortas tend aanpakken zal weten te over winnen. HET Zijn wonderlijke dingen, waarvan wo het publiek den laatsten tijd moéten vragen, ze niet aan clen vuilnisman mee te geven. Want behalve de ónontplófte pro jectielen. die sommige onvoorzich tige lieden op dezo wijze traohtoii op to ruinion, zooals dc ongelukken bij de vuilverbranding toohcn, ko. men er dagleuks ook andeie o igc» wenschte stoffen In de on mors te* recht, minder gevaaJv^. maar wol kostbaar, stoffen, die na een zeker omloop-proces te hefi'Jr.n on lergnan, eerder een eereplaats vei dienen op de gedekte tafel, dan oen rnenl- en nutteloOfl oinde in don vui.vurbran4 dingsoven. U zult er waarschijnlijk niot aart denken, dat het miezerig Mi.kjc Zon* -lagsgebiaad, dat slechts emi weke* lijksch heimwee kan oproepen naar vooroorlogsche volle vlecschpolten, dc zeor lettoi Hjk© re-incarnatie is van de schillen en spijs res ton, die U heel h\giönlsch, inaar erg onuodnelit- zaarn. in den emmer ploegt to mik- Zonde Dat is zonde. Niet alleen voor de erkende ophalers, die een eerlijke bo terham vcrdiencn met dit onwel riekend werkje. Maar bovendien be reiken ook do schillen hun. nuttigste bestemming niet, do magen van vele honderden kooien, voor wie dit bet belangrijkste voedsel is geworden, nu er nog bijna geen bultonlandseh krachtvoer kan worden geïmpor teerd. Dat is ook zonde, voor 1' en ons en iedereen. Want aan den klingloop minder schillen minder koeien minder melk en minder vloesch, valt niet te tornen. Er Is wel een afvallonbesluit. dat iedereen verplicht de schillen en an dere bruikbare etensresten aan er kende ophalers mee to geven. Maar er is ook Je groote nonchalance, om alles maar tegelijk in de vuilnisem- ken. Vele ex-illegalen zijn bènocmd Na de bevrijding zijn 79fi burgemeesters benoemd of her benoemd. Hieronder zijn 379 nieuwbenoemden. Gaarne zou dc minister van Bin nenin mlschc Zaken hebben voldaan aan het verzoek der Kamer, om op gave te verstrekken van de politie ke gezindheid der burgemeesters. Hij is hiertoe echter niet in staat, aangezien van tal van burgemees ters onbekend is of, en zoo ja, bij welke staatkundige partij zijn aangesloten, nog daar gelaten, dat de stichting van de Partij van flon Arbeid on van do Partij van de Vrij heid eerst geschiedde nadat reeds vorseheidene benoemingen hadden plaats gevonden. Bij herhaling heeft de minister bovendien doen blijken, dat hij do politieke richting bij bcnoo- niingen niet doorslaggevend acht en tal van andei e factoren, met name hot karakter en io bekwaamheid van den candi- daat cn diens sociaal-paedago- gischo eigenschappon dc yollo aandacht vordionen. Hot is dan ook bij voorbaat niet twijfelachtig, dat door cijfers guen juist boelj zou kunnen worden ver kregen, vooral ook omdat de loden van do staatkundige partijen zeer ongelijk over het gcheele land zyn verspreid. Geen nasporingen De minister Dieent er zich van te moeten onthouden nasporingen om trent de politieke richting van de burgemeesters to doen. Do bijzon.de' re positie van 'deze magistraten heeft velen ertoe gebracht zich to onthouden van aansluiting bij de staatkundige groepeeringen. Dat bij de beoordeeling der ver schillende zuiveringsgevallen de strakke lijn zou hebben ontbroken, moet de minister ten stelligste ont kennen. Van de 435 krachtens het zuive ringsbesluit ontslagen burgemees ter.': vervulde slechts een 25-tal op 10 Mei 1940 reeds het ambt. Dat aan Jo belangen van oud-ille gale werkers, die de voor het bur gemeestersambt noodigc capacitei ten bezitten de volle aandacht wordt geschonken, is inmiddels, naar de minister mag aannemen, uit de plaats gehad hebbende benoe mingen Juidolijk gebleken. Collecte-vraagstuk onder de loupe Op zeer korten tormijn kan de in stelling van eec staatscommissie tot herziening der armenwet worden verwacht Tonzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten, ligt het in het voornemen van den minister van Binnenlandsche Zaken de in te stel len commissie te verzoeken in de eerste plaats aan het collectevraag- 8tuk aandacht te schonkeo on voor ilit onderdeel, zoo noodig, afzonder lijke voorstellen te doen. De conférencier cn liedjeszan ger Bartoes, medewerker aan het befaamd" politieke cabaret van Pauliia de Ruiter, is,'na in den zomer van bet vorig jaar uit het kamp uit de Levantkadc in Am- eu-rdam ontsnapt tc zijn, einde lijk weer door de P.R.A. in Am sterdam ontdekt en gegrepen. Geestvcrwanton hebben hem al den tijd huisvesting verleend. De leiders van de P.R.A. hebben niet den indruk dat hier van een or ganisatie spnke is. maar wel zijn zij overtuigd dat naarmate moer „lichte gevallen" worden vrijge laten. het steeds moeilijker wordt om de ogtènapte zware gevallen op te eporen. mer te worpen, en er is ook de kachel, die om brandstof vraagt on als er dan geen kolen zyn, schillen branden óók goed! Er is de zwarte handel, ja zelfs in Schillen en etens resten. zóó wórdt dit afval op prijs gesteld! Maar Jo boeren, die dit koo- non, houden geen vee on geen var kens voor ons, vloesch- ei. ttiêlkbe- hoovendo stedelingen, dat is vóór andere kaualcn bestemd en vaak ook om denr eigen provisiekelder te ««pekken. En er zijn nog zooveel redenen, wharom een groot doel van de schil len verloren gaat. Maar met een heotje goeden wil <«n wat beter nadenken hij de huisvrou wen en andere vüilnishakkênvullers is ér al heel wat gewonnen: dan zijn do schillenboeren tevreden, krijgt hut vee genoeg en trekt tJ tenslotte aan hot langste eind. Voor pluimveehouders Wanneer begint het opfokseizoen Hl) DK kuikens zijn besteld en men kan er op rekenen, dat tl] bv. op 16 April verwacht kunnen worden. Nu euns een nuchtere vraag, wt'lkc de lezende kuiken- fokker eerst eons voor zich zelf moet beantwoorden, alvorens hij vorder leest: Op welkuil dag be gint voor hom clan het opfoksei- 2ocn? 4 Wanneer hU voor zich zelf het antwoord hoeft gflgévon: Dat is ine ook oen vraftg. natuurlijk be gint voor mij het seizoen dan ook op 16 April, dftQ zou hij cr vol komen naast zijn. Voor hem be gint het opfokseizóon reeds een wéék Vi'oögerl Hij mag niet do fout maken, welke helaas nóg zoo velen ma ken, door eerst op het allerlaatste oogonblik do opfok rut mie voor do kuikenontvangst ih gereedheid te brengen, met nis resultaat, dat do kuikens in con soms vochtige, dikwijle veel te kille ruimte ko men, waardoor veel kuikens zul len verongelukken. Daarvan krijgt de kuikcnlèvcranclcr dan prompt de schuld. Voor helde partijen is dat niet aangenaam cn voor den kuikonafnemor hot moest cnvoordeelig. Wat moot hij dan doon? Een week voor de kuikens ko men, krijgt de opfokruimt© een grondige schoonmaakbeurt. Daar na worden de hok wanden ge kalkt. waarvoor men een dik mengsel neemt, het liefst aange maakt met karnemelk, omdat daardoor de kalk heter houdt. Op den grondig schoon gcschrobden bodem komt een laag wit zand. Op de plaats waar cle verwar mingsbron komt ie staan en in de naaste omgeving daarvan brengen we nog een laagje lurf- strooisol üan, goed fijn, d.w.z. geen kluiten. De yóer- cn drink bak jes hebben ook een ferme beurt gohad. dan nog even rond gekeken, of ergens een hamer en wat spijkers hun diensten moe ten bewijzen on men is klaar. Het zou wat! Dan eerst heeft 'men een begin gemaakt. Want door die plasscrij en hot gokalk is het veel te voch tig in de opfokruimte geworden ci. ook het zand is nog te kil. Daarom moet uien nu reeds be ginnen met to stoken. Men begint daar zóó tijdig mee, dat uls men van de broederjj óen boodschap krijgt, dat de kuikens 1 of 2 dagen eerder geleverd zul- len worden dan was afgesproken, hetgeen in dc practijk niet altijd te voorkomen is. dc opfokrulmto ook volkomen gereed is, om de kuikens met een gerust gemoed »e kunnen ontvangen. Als er don 'n de opfokrulmto een aangename temperatuur heerscht, wanneer het zand kurkdroog aanvoelt, waarvoor men het maar eéns door zijn hand moet laten glijden, dan eerst is de zaak in orde. maar dan is het opfokseizoen voor den kuikenontvanger ook al een week eerder begonnen. Duidelijk? E Centrale Eercraar] voor de Kunst heeft tn hoogcr be roep de uitspraak van den Eere raad voor de muziek van 11 Sopt. '■i3 tepen .Inn Koetsier, twee- do dirigent van het Coneortpe- bouw vernietigd en hem beroeps uitoefening verboden voor den l'jd van een Jaar, ingaande 5 Mei 104 o. Dezelfde Eereraad heeft in een breedvoerig gemotiveerde uit spraak de uitspraak van do Eere raad voor tooneel tegen Dirk \erbeek vernietigd en ver klaard dat geen termen bestaan tot het nemen van conigen maat regel tegen degen toonceldireetcur. Ook de uitspraak van den Fere- raarl voor de architect, tecen den a. ch. B. Merkelbac h en Ch. ir barsten word vernietigd. houding met betrekking lot bepaalde gedragingen werd afge keurd en de bernepsnifoefenin" vior wat betreft opdrachten van oc Overheid werd verboden, voor „D. J'' van één jaar, welke ge acht moet worden te zijn inge- fian op si j„ii loij 'SL De Fransche minister van Nat On. laifdseh' mr'kNaee'lerl' en de Neder- T-i ambassadeur Panj- Jhr Tjarde van Starkenborch hebben bij d opening van de nieuwe Van Gooh- tentoonsfelhng ,n he, Musée de lOrangerie te Parijs gesproken over de mogelukhcid van culturecle toe nadering mssehen beid. landen Onder de Nederlansche ga-ten be vonden zich mr Reinink, secr -gen van het ministerie van O K en \v' en A, M Hammacher van hei denarl tement

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 3